Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31"

Transkript

1 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk av stoffet/ tilberedning korrosjonsbeskyttende middel Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet Produsent/leverandør: Vosschemie GmbH Esinger Steinweg 50 D Uetersen Phone: +49 (0) ; Fax: +49 (0) ; Avdeling for nærmere informasjoner: Abteilung Labor / +49 (0) ødnummer: Giftinformationszentrum (GIZ)-ord, Goettingen, Deutschland Phone: +49 (0) , +49 (0) Viktigste faremomenter Klassifisering av stoff eller stoffblanding Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC R10-52/ : Brannfarlig. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø: Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon. Dampene av produktet er tyngre enn luft og kan legge seg i større konsentrasjoner på gulvet, i gruver, kanaler og kjellere. Økt brann- og eksplosjonsfare ved konsentrasjon i laver liggende eller lukkede rom. (fortsatt på side 2)

2 Side: 2/11 (fortsatt fra side 1) Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende. Har narkotiserende virkning. Klassifiseringssystem: Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner. Etikettelementer Merking i.h.t. E0S-direktiver: Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket. R-setninger: 10 Brannfarlig 52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet 66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud 67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S-setninger: 2 Oppbevares utilgjengelig for barn 23 Unngå innånding av damp/aerosol 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene 43 Ved brannslukking bruk sand, kulldioksyd eller slukningspulver, bruk ikke vann 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder 60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall 61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon Andre farer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke brukbar. vpvb: Ikke brukbar. * 3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Kjemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger. Farlige innholdsstoffer: CAS: EIECS: CAS: EIECS: CAS: EIECS: nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung Xn R65; R51/53 R Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; 2, H411; STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Xn R65; Xi R37; R51/53 R Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; 2, H411; STOT SE 3, H335-H336 Aquatic Chronic nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung (<0,1% Benzen) Xn R65 R Flam. Liq. 3, H226; H336 Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, 2,5-10% 2,5-10% 2,5-10% (fortsatt på side 3)

3 Side: 3/11 (fortsatt fra side 2) CAS: metanol 0,1-1,0% EIECS: T R23/24/25-39/23/24/25; F R11 Reg.nr.: Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; STOT SE 1, H370 Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel Førstehjelpstiltak Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelle informasjoner: Egen beskyttelse for den som yter førstehjelp. Angrepne personer fjernes fra fareområdet og legges ned. Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. Etter innånding: Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege. Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå. Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege. Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege. Etter svelging: Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks. Henvisninger for legen: De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 5 Tiltak ved brannslukning Slokkemiddel Egnede slukningsmidler: CO2, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann. Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle Vann Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig. Informasjon vedr. brannbekjempelse Spesielt verneutstyr: Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser. Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. Ytterligere informasjoner Hvis mulig, fjern straks uskadde beholdere fra fareområdet. Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk av åpen ild forbudt. Miljøverntiltak: Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk. La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. (fortsatt på side 4)

4 Side: 4/11 (fortsatt fra side 3) Metoder og materiale for oppsamling og opprensing: Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Skyll ikke bort med vann eller med vannholdige rengjøringsmidler. Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig. Henvisning til andre avsnitt Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel Håndtering og oppbevaring Håndtering: Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Unngå aerosoldannelse. Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes. Unngå berøring med øyne og hud. Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Dampene kan sammen med luft danne en eksplosjonsfarlig blanding. Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt. Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning. Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter Lagring: Krav til lagerrom og beholdere: Lagres på et kjølig sted. Informasjoner om felles lagring: Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer. Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere. Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderne tett tillukket. Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. Kontrollparametere Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes: AG () 130 mg/m³, 100 ppm H IOELV (EU) 260 mg/m³, 200 ppm Skin DEL-verdier Oral Acute/short-term exposure - systemic effects 125 mg/kg bw/day (general population) Dermal Acute/short-term exposure - systemic effects 125 mg/kg bw/day (general population) Long-term exposure - systemic effects 208 mg/kg bw/day (worker) Inhalativ Acute/short-term exposure - systemic effects 900 mg/m³ (general population) Long-term exposure - systemic effects 871 mg/m³ (worker) (fortsatt på side 5)

5 Side: 5/11 Oral Acute/short-term exposure - systemic effects 8 mg/kg bw/day (general population) Long-term exposure - systemic effects 8 mg/kg bw/day (general population) Dermal Acute/short-term exposure - systemic effects 8 mg/kg bw/day (general population) 40 mg/kg bw/day (worker) Long-term exposure - systemic effects 8 mg/kg bw/day (general population) 40 mg/kg bw/day (worker) Inhalativ Acute/short-term exposure - local effects 50 mg/m³ (general population) 260 mg/m³ (worker) Acute/short-term exposure - systemic effects 50 mg/m³ (general population) 260 mg/m³ (worker) Long-term exposure - local effects 50 mg/m³ (general population) 260 mg/m³ (worker) Long-term exposure - systemic effects 50 mg/m³ (general population) 260 mg/m³ (worker) PEC-verdier PEC STP 100 mg/l (-) PEC aqua 154 mg/l (freshwater) 15,4 mg/l (marine water) 1540 mg/l (intermittent releases) PEC sediment 570,4 mg/kg (freshwater) PEC soil 25,3 mg/kg (soil dw) Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen. (fortsatt fra side 4) Begrensning og kontroll av eksponering Personlig verneutstyr: Generelle verne- og hygienetiltak: Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær. Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt. Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. Åndedrettsvern: Vær oppmerksom på overholdelse av arbeidsplass-grenseverdiene og/eller andre grenseverdier. Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluftuavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat. Filter A/P2 Håndvern: Beskyttelseshansker Før man bruker hansken på ny, må man teste om den er tett. Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen. På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen. Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering. (fortsatt på side 6)

6 Side: 6/11 (fortsatt fra side 5) hanskemateriale itrilkautsjuk Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk. gjennomtrengingstid for hanskemateriale Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. Øyevern: Tettsittende vernebrille Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt * 9 Fysiske og kjemiske egenskaper Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper alminnelige opplysninger Utseende: Form: Pastalignende Farge: Svart Lukt: Karakteristisk ph-verdi: ikke bestemt Tilstandsendring Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt. Kokepunkt/kokeområde: 130 C Flammepunkt: 39 C Antennelsestemperatur: 200 C Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig. Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. Eksplosjonsgrenser: edre: 0,6 Vol % Øvre 7,0 Vol % Damptrykk ved 20 C: 2 hpa Tetthet ved 20 C: 1,28 g/cm³ relativt tetthet ikke bestemt damptetthet ikke bestemt fordampningshastighet ikke bestemt Løslighet i / blandbarhet med vann: Ikke, hhv. lite blandbar. Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): ikke bestemt Viskositet: Dynamisk ved 20 C: Kinematisk: VOC (EF) mpas ikke bestemt 315,6 g/l (fortsatt på side 7)

7 Side: 7/11 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. (fortsatt fra side 6) * 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen spaltning ved formålsriktig bruk. Kjemisk stabilitet Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering. Mulighet for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner. Forhold som bør unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Inkompatible materialer: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Farlige nedbrytningsprodukter: Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig. Kullmonoksyd * 11 Opplysninger om helsefare Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet: Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung Oral LD 50 > 5000 mg/kg (rat) Dermal LD 50 > 3000 mg/kg (rabbit) Inhalativ LC 50 / 4h > 5 mg/l (rat) (OECD Guideline 403, Vapour) solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Oral LD 50 > 6800 mg/kg (rat) Dermal LD 50 > 3400 mg/kg (rabbit) Inhalativ LC 50 / 4h > 10,2 mg/l (rat) Oral LD 50 > 5000 mg/kg (rat) (OECD 401) Dermal LD 50 > 3000 mg/kg (rab) (OECD 402) Inhalativ LC50 /4h > 5000 mg/m³ (rat) (OECD 403, Vapour) Oral LD mg/kg (rat) Dermal LD mg/kg (rabbit) Inhalativ LC50 /4h 83,8 mg/l (rat) Primær irritasjonsvirkning: på huden: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt kan det oppstå dermatitt (hudbetennelse) på grunn av at løsemiddelet virker avfettende. på øyet: Irriterende virkning. Subakutt til kronisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger: Sensibilisering Ingen sensibiliserende virkning kjent CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. (fortsatt på side 8)

8 Side: 8/11 (fortsatt fra side 7) * 12 Miljøopplysninger Giftighet Akvatisk toksisitet: nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung EL50/48h 4,5 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 202) EL50/72h 3,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD Guideline 201) LL50/96h 10 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 203) OELR 0,5 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD Guideline 201) OELR (aqua chron.) 2,6 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 211, 21d) solvent nafta (petroleum), lett aromatisk EC50/48h 7,4 mg/l (daphnia magna) EL50/72h 56 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) LC50/96h 3,77 mg/l (fish) LL50/96h 10 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 203) OELR (aqua chron.) 2,6 mg/l (daphnia magna) (OECD 211, 21d) 2,6 mg/l (pimephales promelas) (OECD 204, 14d) EL50/48h 4,5 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 202) EL50/72h 3,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD Guideline 201) LL50/96h 10 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 203) OELR 0,5 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 202) OELR (aqua chron.) 2,6 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 211, 21d) EC mg/l (Scenedesmus quadricauda) (192h) 6600 mg/l (pseudomonas putida) (16h) EC50/48h > mg/l (daphnia magna) LC50/96h mg/l (Lepomis macrochirus) mg/l (pimephales promelas) Persistens og nedbrytbarhet nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung Biodegradation 77 % (-) (OECD Guideline 301 F) solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Biodegradation 74,3 % (-) (ISO/DIS 14593, 28d) Biodegradation 77 % (activated slugde) (OECD Guideline 301 F) Biodegradation 97 % (-) (OECD- 301D (20d)) Virkning i miljøkompartimenter: Bioakkumulasjonspotensial nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung BCF (lit.) (calculated) log Kow > 3 (-) (fortsatt på side 9)

9 Side: 9/ solvent nafta (petroleum), lett aromatisk BCF (lit.) (calculated) log Kow > 3 (-) BCF (lit.) (calculated) log Kow > 3 (-) Mobilitet i jord nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung Koc 60,7-229,2 (lit.) (calculated value) log Koc 1,783-2,36 (lit.) (calculated value) solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Koc 60,7-229,2 (lit.) (calculated value) log Koc 1,783-2,36 (lit.) (calculated value) Koc 60,7-229,2 (lit.) (calculated value) log Koc 1,783-2,36 (lit.) (calculated value) Økotoksiske virkninger: Bemerkning: skadelig for fisk Ytterligere økologiske informasjoner: Generelle informasjoner: Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken. skadelig for vannorganismer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke brukbar. vpvb: Ikke brukbar. Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. (fortsatt fra side 8) 13 Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for avfallsbehandling Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. Europeiske avfallslisten * maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Ikke rengjort emballasje: Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter. 14 Opplysninger om transport U-nummer: IATA U1139 Korrekt U-forsendelsesbetegnelse ADR OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSIG IATA COATIG SOLUTIO (fortsatt på side 10)

10 Side: 10/11 transport fareklasser IATA (fortsatt fra side 9) Class 3 Flammable liquids. Label 3 Emballasjegruppe: IATA III Miljøfarer: Marine pollutant: ei Særskilte forholdsregler for bruker Ikke brukbar. Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden Transport/ytterligere informasjoner: Ikke brukbar. ADR Bemerkninger: ADR > 450 l: 3 F1, III IMDG Bemerkninger: IMDG-Code > 30 l: 3, III * 15 Opplysninger om lover og forskrifter Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen europeisk regelverk Directive 2004/42/EC 2004/42/IIB (e) (840) <330 asjonale forskrifter: Informasjoner om arbeidsinnskrenkning: Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer. Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst. Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. 16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold. Relevante satser H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H301 Giftig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H311 Giftig ved hudkontakt. H331 Giftig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (fortsatt på side 11)

11 Side: 11/11 H336 H370 H411 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Forårsaker organskader. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (fortsatt fra side 10) R10 Brannfarlig R11 Meget brannfarlig R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging R37 Irriterer luftveiene R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Avdeling som utsteder datablad: Abteilung Labor Kontaktperson: Frau S. Schaller Forkortelser og akronymer: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organization ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DEL: Derived o-effect Level (REACH) PEC: Predicted o-effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent * Data forandret i forhold til forrige versjon

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 31000 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer