Månedsrapport for desember 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for desember 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser etter Trumps overraskende valgseier fortsatte i ember. Den amerikanske sentralbanken hevet rentene som ventet, mens eurolandene har vært mer preget av uro rundt italienske banker. Høy 3 måneds Nibor skyl både påvirkning fra USA og stram likviditet i det norske pengekedet Nyhetsstrøm makroindikatorer renteøkninger i både 2017 og Det er små endringer i vurderingen av økonomien: Den er i generell bedring, inflasjonen nærmer seg målet og arbeidsledigheten har falt. I ember var inflasjonen 1,7 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var uendret på 2,1 prosent. Sentralbankens foretrukne mål for prisvekst er deflatoren for privat forbruk. Denne har steget kert og kommet opp i 1,6 prosent, noe under FEDs mål på 2 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 5,1 prosent siste år. Dette er en svak økning etter en flat periode gjennom våren og sommeren års rente i % Norge Eurosonen USA USA Den 14. ember hevet som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten med 0,25 prosentpoeng til et nivå mellom 0,50-0,75 prosent (0,63 prosent). Rentebanen til FED som er et mediananslag blant medlemmene ble løftet med 0,25 prosentpoeng. Rentebanen indikerer tre Norge Europa USA Japan Arbeidskedet var som ventet i ember. Sysselsettingen steg med personer, mens de foregående månedene ble nedrevidert med Timelønnen falt litt, mens antall timer jobbet var uendret. Arbeidsløsheten falt til 4,6 prosent. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis vise ulik utvikling.

2 Sentralbanken indikerer tre renteøkninger i 2017, mens kedene venter kun 2 til 2,5 renteøkning i samme periode. Signalene fra FED er at de vil gå gradvis frem i renteøkningene og begrunnelsen er at den nøytrale realrenten er lav og at dagens rente derfor bare er moderat stimulerende. Europa Den 8. ember holdt som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. ECB annonserte samtidig nedtrapping (tapering) av aktivakjøpene fra 80 milliarder euro per måned til 60 milliarder gjeldende fra il Samtidig blir kjøpene forlenget ut Markedene vurderte nedtrappingen som ett signal om at sentralbanken ser noe lysere på den økonomiske utviklingen mnd rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 9,8 prosent i ober. Ledigheten ligger på 4,1 prosent i Tyskland og 9,7 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 19,2 og 11,6 prosent. Normal ledighet vil ligge et sted på 9-tallet (gjennomsnitt siste 20 år). Veksten i pengemengden i euroområdet økte i ember til en årlig rate på 4,8 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 1,9 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 2,2 prosent. Prisveksten i ember viste en årsvekst på 1,1 prosent. Økte energipriser sammen med økte matvarepriser trekker nå inflasjonen oppover. Kjerneinflasjonen er 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Signalene fra sentralbanken kan tyde på at ytterligere rentekutt kan sitte langt inne. Selv om man har begynt å trappe ned på aktivakjøpene holder ECB døren åpen for å øke kjøpene igjen dersom det skulle være nødvendig. Vi tror fortsatt renten vil bli holdt uendret i en lengre periode, men vi kan se endringer i de kvantitative lettelsene. Norge Den 27. ober holdt som ventet Norges Bank styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Rentebanen ble holdt nesten uendret, med om lag 40 prosent sannsynlighet for et rentekutt i Lavere inflasjon, høyere pengekedspåslag og sterkere krone trekker rentebanen ned. Økte utenlandske renter trekker rentebanen oppover. Finansielle ubalanser og usikkerhet trekker rentebanen opp med 0,25 prosentpoeng. Uten dette vil det nesten vært priset inn et fullt rentekutt i løpet av Usikkerhet og finansielle ubalanser er en ny post i renteregnskapet til sentralbanken og dekker det som kedet tidligere har kalt Olsen-effekten. Dette er de uforklarlige endringene i rentebanen som ingen analytikere har kunnet forutse, men som nå har fått et navn. Norges Bank har også gitt råd til Finansdepartementet om å øke den motsykliske kapitalbufferen fra 1,5 prosent til 2,0 prosent. Dette er nok et ønske om å prøve og stoppe den svært høye boligprisveksten. Veksten i konsumprisindeksen var i ember på 3,5 prosent på årsbasis, ned fra 3,7 prosent i ober. Kjerneinflasjonen falt til 2,6 prosent, under Norges Banks anslag på 3,2 prosent. Prisene på mat og møbler falt mer enn ventet. Den importerte inflasjonen flater ut som følge av sterkere krone, men dette er noe som sentralbanken ikke vektlegger, på samme måte som de ikke vektla det når kronen svekket seg og inflasjonen skjøt i taket. I ember svekket kronen seg fra 9,02 til 9,08 mot euro, og svekket fra 110,78 til 111,47 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 1000 millioner kroner pr. dag i uar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet

3 på 2,9 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen 101,500 personer. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB var uendret på 4,8 prosent. Kredittveksten falt til 5,0 prosent i ober. Husholdningenes kredittvekst steg til en årsvekst på 6,3 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 2,6 prosent. Veksten i detaljhandelen steg med 0,2 prosent i ember. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svakere utvikling enn Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten 0,2 prosent. Norges Banks rentebane viser fortsatt en liten sannsynlighet for rentekutt, men kedene tror fortsatt rentebunnen er nådd. Noe som blir illustrert ved den nye posten i renteregnskapet, som åpenbart er lagt inn for å unngå å måtte vise høy sannsynlighet for kutt i løpet av Hvis kronen skulle styrke seg kraftig, kan dette åpne for muligheten for rentekutt. Vi tror sentralbanken vil holde renten uendret i en lengre periode, men utviklingen i kronen kan bli en joker fremover. Rentekedene Internasjonalt og Norge De lange rentene fortsetter oppover i USA, men faller litt i eurolandene. Norge ligger forholdsvis uendret, men de korte rentene har steget noe. Som vanlig har kedene vært preget av noe dårligere likviditet rundt årsskiftet. Alle fondene leverer positiv avkastning, selv om den er lav. De fleste fondene har gjort det bedre enn sine respektive referanseindekser. Kreditt I ember gikk kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid ned med 0,05 prosentpoeng, og måneden endte på 1,25 prosent. Indeksens avkastning (valutasikret og i NOK) var positiv med 0,72 prosent for måneden, til tross for at det har vært liten bevegelse i underliggende statsrenter. Året under ett ga hele 6 prosent i totalavkastning og 0,24 prosentpoeng i lavere kredittpåslag. Det er fortsatt et stykke igjen til påslaget på 0,68 prosent der indeksen lå for 10 år siden, men da hadde også gjennomsnittet av indeksen høyere rating enn hva som er tilfellet i dag. Gjennomsnittet den gang lå mellom A+ og A, mens investeringsuniverset, representert ved indeks, i dag ligger mellom A- og BBB Kredittpremie CDX USA Europa Hvis vi ser nærmere på hovedvalutaene i det globale kredittkedet, ser vi at de har beveget seg ulikt, både i ember og året under ett. Mens obligasjonene denominert i USD har hatt et veldig godt år, med hele 0,44 prosentpoengs reduksjon i kredittpremie, har utviklingen vært mer dempet med 0,09 prosentpoengs endring i EUR. Til tross for uroen rundt BREXIT har obligasjoner denominert i GBP hatt en positiv nedgang på 0,22 prosentpoeng i år. Årsaken til forskjellene mellom kedene ser vi på sektornivå. I USA er det relativ liten forskjell mellom industri- og finanssektorene. Dette var ikke tilfellet i Europa, hvor bankene har fått hard medfart og må finne seg i å betale i gjennomsnitt 0,11 prosentpoeng mer for finansiering enn de gjorde et år tilbake i tid. Deler vi opp i rating er det entydig at det er de selskapene med antatt lavest kredittverdigheten som fikk redusert sine kredittpåslag mest i 2016, selv om samtlige ratingkategorier hadde en positiv utvikling. Desember ble en uvanlig stille måned i kedet for nyutstedelser av kredittobligasjoner. Både sammenliknet med ember og med ember i Faktisk gikk det det flere obligasjoner ut av benchk enn det gikk inn, og kedet ble 0,25 prosentpoeng mindre målt i kedsverdi.

4 Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World målt i lokal valuta) steg med 2,8 prosent i ember. MSCI World i lokal valuta steg med 9,0 prosent i hele Den amerikanske S&P 500 indeksen steg med 1,8 prosent i ember. Europa (STOXX 600) steg med 5,7 prosent. På bransjenivå gjorde telekommunikasjon og utilities det best med oppgang på henholdsvis 5,8 og 4,2 prosent. Industri og stabilt konsum var svakest med oppgang på henholdsvis 0,8 og 1,2 prosent Europa, USA og Japan Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 5,9 prosent i ember i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det svenske kedet var svakest. På sektornivå var informasjonsteknologi og kraftforsyning de to sterkeste sektorene, mens syklisk konsum og stabilt konsum var de svakeste. Den positive trenden fra Trump sin valgseier fortsatte i ember. Markedet velger å fokusere på løfter om lavere selskapsskatt og økte statlige investeringer, og å se bort fra trusselen om økt proteksjonisme. I Norden har makroindikatorene kommet inn noe bedre enn ventet Norge og Norden Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix 80.0 På tross av Kina-bekymring, brexit og Trump ble 2016 nok et godt aksjeår. Rentene er fortsatt svært lave, men steg noe mot slutten av året. Det lave rentenivået får aksjer til å framstå som attraktive. Dette driver aksjekedet (og norske boligpriser) oppover. Verdensøkonomien ser også ut til å være i svak bedring. IMF spår at global vekst vil øke fra 3,1 prosent i 2016 til 3,4 prosent i Utsiktene til sterkere vekst førte til at energi og materialer var de to bransjene som gjorde det best i Målt i forhold til inntjening er de fleste aksjekeder dyrere enn de pleier å være. Dette innebærer at nedsiderisikoen er større enn vanlig. Samtidig kommer FED sannsynligvis til å heve renten i USA flere ganger i år. Høyere renter i USA er isolert sett negativt for aksjekedet, men renteoppgangen avspeiler også at amerikansk økonomi er i bedring. Uansett er det nok fornuftig ikke å ha for store forventninger til aksjeavkastningen i Norden VINX Norge OSEFX Norge Globalt fortsatte børsoppgangen etter Trumps overraskende valgseier i USA. Aksjekedet i USA forventer at Trump vil øke investeringer i infrastruktur og gjennom dette bidra til økt økonomisk aktivitet. Dette har også trukket rentene oppover med forventning om økt inflasjon. Smitteeffekten fra USA har vært stor, og både i Europa og i Asia har børsoppgangene vært sterkere enn i USA. Det samme gjelder i Norge hvor børsoppgangen var sterk i ember. Enigheten om oljeproduksjonskutt i OPEC bidro også positivt med økt oljepris og børsoppgang. Et overraskelsenes år er forbi, og aksjekedenes reaksjon på overraskelser som Brexit, Trump seier og OPEC enighet har vært kursoppgang. Dette stikk i strid med mange ekspert kommentarer i forkant av avgjørelsene. I det hele tatt så har det vært et år hvor det har vært vanskelig å forutsi aksjekursbevegelser.

5 KLP AksjeNorge hadde en god avslutning på året med en oppgang på 4 prosent i ember noe som var ginalt bedre enn den sammenlignbare Fondsindeksen. Dermed ble avkastningen for året 17,6 prosent som er over 6 prosentpoeng bedre enn indeksen. Sterk oppgang i gassrederiet BW LPG, oljeselskapet Aker BP og seismikkselskapet PGS bidro mest til meravkastningen, mens nedgang i avfallshåndteringsselskapet Reno Norden, som måtte gjennomføre en emisjon, bidro mest negativt. For 2017 forventer vi at selskapsspesifikke forhold vil være viktigere enn tematiske forhold for å kunne skape meravkastning for aktive forvaltningsmandater. Med valg i flere europeiske land, risiko rundt OPEC disiplin og Trump som skal begynne å levere på valgløftene, kan vi se frem til nok et spennende år for aksjekedene. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.7 % DAX Index (Frankfurt) % 3.0 % FTSE 100 Index (London) % 4.2 % CAC 40 Index (Paris) % 3.5 % MSCI Japan % 2.0 % MSCI AC Asia Pacific % 2.7 % Oslo Børs Hovedindeks % 3.9 % Oslo Børs Fondindeks % 3.7 % VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 3.9 % Copenhagen 20 Index % 2.6 % Helsinki 25 Index % 3.9 % MSCI Emerging Markets % 2.8 % MSCI Brazil % 3.4 % MSCI Russia % 4.5 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 2.4 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.13% 0.06% 0.07% 1.67% 0.54% 1.13% 0.17% ST1X KLP FRN 0.21% 0.11% 0.09% 3.67% 0.99% 2.68% 0.72% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.16% 0.07% 0.09% 2.20% 0.53% 1.66% 0.39% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.22% 0.13% 0.09% 2.42% 0.44% 1.98% 0.68% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.25% 0.16% 0.09% 2.59% 0.30% 2.29% 1.08% ST5X KLP Kort Stat 0.06% 0.06% 0.00% 0.46% 0.54% -0.08% 0.05% ST1X KLP Statsobligasjon 0.14% 0.16% -0.02% 0.26% 0.44% -0.18% 0.30% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon 0.25% 0.13% 0.12% 2.99% 0.55% 2.43% 0.69% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I 0.56% 0.61% -0.05% 4.71% 5.21% -0.51% 0.32% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.56% 0.61% -0.05% 4.59% 5.21% -0.63% 0.33% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.96% 3.76% 0.20% 17.57% 11.50% 6.07% 2.09% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 5.86% 5.87% -0.02% -3.39% -3.80% 0.40% 0.22% VINXBNOK KLP AksjeGlobal LavBeta I 3.53% 3.54% -0.01% 5.23% 4.21% 1.03% 4.84% KLP World**** KLP AksjeGlobal LavBeta II 2.87% 2.85% 0.02% 9.88% 9.12% 0.75% 4.87% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks I 3.53% 3.54% -0.01% 4.10% 4.21% -0.10% 0.10% KLP World**** KLP AksjeGlobal Indeks II 2.85% 2.85% 0.00% 9.05% 9.12% -0.07% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks III 2.84% 2.85% -0.01% 8.92% 9.12% -0.21% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks IV 2.84% 2.85% -0.02% 8.87% 9.12% -0.25% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks V***** 3.52% 3.54% -0.02% 9.28% 9.34% -0.05% KLP World**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 1.32% 1.41% -0.09% 7.22% 7.80% -0.59% 0.14% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1.31% 1.41% -0.10% 7.09% 7.80% -0.71% 0.15% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeVerden Indeks 3.27% 3.31% -0.04% 4.20% 4.56% -0.35% 0.09% KLP All Country World**** KLP AksjeNorge Indeks 4.14% 4.15% -0.01% 12.00% 12.06% -0.06% 0.27% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 4.13% 4.15% -0.02% 11.88% 12.06% -0.18% 0.27% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 6.49% 6.46% 0.03% -2.92% -3.51% 0.58% 0.20% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks II 6.05% 6.01% 0.05% 8.62% 7.90% 0.72% 0.21% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeEuropa Indeks III 6.48% 6.46% 0.02% -3.02% -3.51% 0.49% 0.19% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks IV 6.04% 6.01% 0.04% 8.51% 7.90% 0.62% 0.21% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 1.79% 1.80% -0.01% 10.29% 10.47% -0.17% 0.12% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks II 1.82% 1.80% 0.01% 10.52% 10.60% -0.08% 0.15% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks III***** 2.91% 2.93% -0.02% 8.87% 8.89% -0.02% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks IV***** 1.81% 1.80% 0.00% 4.79% 4.79% 0.00% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks I 1.62% 1.61% 0.01% 0.92% 1.51% -0.59% 0.21% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks II 2.54% 2.58% -0.05% 1.59% 2.19% -0.60% 0.24% KLP Pacific valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks III*** 1.61% 1.61% 0.00% 11.06% 11.37% -0.31% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks IV*** 2.52% 2.58% -0.06% 12.26% 12.63% -0.37% KLP Pacific valutasikret**** Fondspakker KLP Nåtid****** 0.32% 0.27% 0.05% 0.32% 0.27% 0.05% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon 2.21% 2.25% -0.04% 7.39% 7.89% -0.51% 0.48% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 2.22% 2.25% -0.03% 7.50% 7.89% -0.39% 0.49% Kombinasjonsindeks KLP Framtid****** 0.60% 0.50% 0.10% 0.60% 0.50% 0.10% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 1.85% 0.09% 1.76% 12.54% 0.87% 11.67% 5.57% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 0.41% 0.09% 0.32% 5.36% 0.87% 4.49% 3.93% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II

7 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. Avkastning hittil i år for KLP AksjeAsia III og IV gjelder fra oppstart **** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages. ***** Avkastning hittil i år gjelder fra oppstart (KLP AksjeGlobal Indeks V) og (KLP AksjeUSA Indeks III og IV) ****** Avkastning hittil i år gjelder fra oppstart

8 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1, ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,541 0,10 0,00/0, KLP FRN 1, ,378 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1, ,248 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1, ,006 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1, ,522 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1, ,293 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1, ,458 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1, ,665 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1, ,996 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1, ,162 0,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 5, ,634 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3, ,705 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1, ,626 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2, ,459 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 2, ,742 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 2, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1, ,212 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks V 1, ,23 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1, ,235 0,18 0,20/0,30 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1, ,30 0,20/0,30* KLP AksjeVerden Indeks 2, ,384 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 2, ,097 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1, ,338 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1, ,099 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1, ,280 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV 1, ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD 2, ,244 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks III 1, ,350 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeUSA Indeks IV 1, ,23 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks I 1, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 1, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III 1, ,20 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks IV 1, ,23 0,05/0,05* Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1, ,292 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1, ,236 0,80** 0,20/0,20 5 mill KLP Nåtid 1, ,22 0,10/0,10* KLP Framtid 1, ,22 0,12/0,07* Totalvolum 165,000 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Det er ngen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer