Kvalitative metodar i feltarbeid. Samplan Bergen 17. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitative metodar i feltarbeid. Samplan Bergen 17. november 2014"

Transkript

1 Kvalitative metodar i feltarbeid Hovudtema for forelesing Samplan Bergen 17. november 2014 Det særlege ved kvantitative og kvalitative studier I feltarbeid studerer vi statusar og statussett (rollar og relasjonar) meir enn personar Om å pakke fagpersonen inn i lokale statusar Fagpersonens plass i feltet er ei forhandlingssak Planleggaren er medskapar av erfaring og meining i feltet Kategoriar og begrep som analytisk verktøy Å gjere forteljing om til fag

2 Fenomenets utbredelse? Faktainteresse Forklare Samanlikne Kjernen i kvalitativ forsking To typar spørsmål om sosiale fenomen Kvantitative metodar Sosiale X fenomen Fenomenets vesen / beskaffenhet? Meiningsdimensjonen Intensjon Forstå Samhandling Kvalitative metodar X er det ukjende, det vi vil vite noko om

3 Overskridande erkjenning «Forsking skal skaffe fram ei gjenkjenning i slik forstand at vi kjenner att meir enn det vi allereie kjende» Hans Georg Gadamer «Gjere det ukjende kjent, og gjere det kjende ukjent slik at vi skjønar det på nye måtar» Kjetil Bang-Hansen om Anton Tsjekhov «Utforske det ukjende Utfordre det velkjende» Universitetet i Stavanger Thus, the task is not so much to see what no one yet has seen, but to think what nobody yet has thought about that which everybody see Arthur Schopenhauer ( )

4 Verdiar Stedet / organisasjonen / så å seie «livet, kan vere tema for feltarbeidet Mål Sted = sosial organisering av. Muligheter Begrensingar

5 Kvantitative Studiar Svak Feltarbeidarens involvering Mange Einingar Spørjeskjema Strukturert intervju Halvstrukturert intervju Eksperiment Ustrukturert intervju Feltsamtalar Observasjon Sterk Deltakande observasjon Få Få Mange Variablar Kvalitative studiar

6 Intervju forstått etter telegrafmodellen Sosiale fenomen er stabile og eksterne. Det finst meir eller mindre stabil livsverden, som forskeren skal avdekka. Tilgjengelige dersom forskaren brukar rett intervjuform og fylgjer prosedyrane Ved tolmod, kombinert med rette kvalifikasjonar og teknikkar, kan forskaren gripe erfaringar slik dei er hjå informanten Reinskar vi intervjusituasjonen for alt forstyrrande, får vi fram det reelle, sanne autentiske svaret Oppgåva for forskaren er å sjå til at ingen forstyrrande faktorar har effekt på data

7 Mangfaldig sett av kjelder som kan påverke intervjuet: invitasjonsamtalen det fysiske romet scenografiske rekvisitaer Intervjuarens Introduksjon Posisjon Kjønn etc. Teknisk utstyr er eitt slikt element Går bandet no?

8 Implikasjonar av korleis-intervjue-litteraturens tru på objektivt, nøytralt, uforurensa intervjumateriale Positivistisk og essensialistisk perspektiv: Handtere data som om dei er ein direkte refleksjon av informanten sine tankar Gløymer at data kjem frå eit heilt særskilt møte mellom intervjuar og informant Kjenner oss frie til å samanlikne data frå intervju med forskjellige personar Samanliknar data frå intervju og feltsamtalar over lengre tid Sosiale fakta er stabile og let seg observere utan å verte påverka Det ligg eit svar inne i informanten, som det gjeld å få trekt ut så direkte som råd er Det gjeld å få det sanne fram på ein objektiv måte, uavhengig av måten det er kommunisert til forskaren på Utsagn som klart er påverka av situasjonen dei er ytra i, vurderer vi som å ha lågare reliabilitet

9 Standardiserte intervju (alle informantane får same stimuli, same spørsmål) Sann standardisering får vi berre om vi endrar spørsmåla slik at dei vert oppfatta likt av alle Berre ved å korrigere skjemaet frå respondent til respondent etter skilnader i mellom anna sosial bakgrunn, vil vi få valide data Men vi må korrigere skjemaet også etter korleis kvar intervjusituasjon er forskjellig og utviklar seg (Lewis Anthony Dexter) Kvart intervju er ei unik sosial samhandling, med forhandlingar om sosiale statusar og referanserammer i møte mellom framande Intervjuaren må kunne tilpasse seg kvar informant og kvar intervjusituasjon (Fontana og Frey) Spørsmålene muterer i møte med dei ulike informantane. Kumulativ intervjuing. Djupne-intervju. Intervjuet er gjennomført upåliteleg, ustadig, og tvetydig frå person til person, frå situasjon til situasjon og frå tid til tid. (James Scheurich 1997)

10 Konstruktivistisk perspektiv på intervju Kunnskap og haldningar veks fram gjennom ein tett vev av relasjonar Kvart intervju er ein relasjon med sin eigen sosiale dynamikk, ei unik sosial samhandling Spørsmåla utløyser omfattande og kompleks mengde av svar. Informanten triv til eitt av svaralternativa. Tvilen vert ofte ikkje registrert Intervjuet er eit møte der partane samarbeider om å produsere versjonar av forteljingar om handlingar, erfaringar, kjensler eller tankar Intervjuaren som meddeltakar i konstruksjonen av perspektiv og svar (Charles Briggs (1986 Learning how to ask)

11 George Herbert Mead (1934)/ Chicago-skulen: Betydning / meining bur ikkje aleine i fenomenene. Berger og Luckmann: Samfunnsfaga bør bry seg med dei prosessane som konstruerer røyndomen. Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinen: Oppgåva for forskaren er å studere den produksjonen av meining som går inn i skapinga av den sosiale verda. Anne Ryen: Intervjumateriale er ikkje representasjoner. Det er presentasjoner.

12 Nokre gode råd trass alt Unngå å bli fanga i ei naiv tru på språkets refererande funksjon tru på autentisitet som overser språk som sosial handling (Anne Ryen) Intervju og observer på lågt abstraksjonsnivå Spør om samhandlings-hendingar som har sett merke i folks liv, som er skjelsetjande erfaringar for folk (Norman Denzin) Leit etter forteljingas plot. Likevekt endring likevekt (Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer) Man skal vide noget men ikke for meget Man skal vide en del. Men ikke for lidt Man skal kunne identificere sig uden at være identisk Man skal ikke fremstå så fremmed, at ingen vil fortælle noget Man skal være nysgerrig uden at være naiv Man skal være spørgende uden at være intimiderende (Dorthe Staunæs)

13 Posisjonering. Presenter deg sjølv på ein måte som inviterer til open og likestilt samtale. Interaktiv samtale. Legg opp til frie samtalar om eit tema. Lag ikkje eit forhøyr med spørsmål og svar. Konkrete spørsmål. Formuler spørsmål på et så lågt abstraksjonsnivå som råd er. Sikrar at intervjuar og informant snakkar om det same fenomenet. Gir betre validitet. Kumulativ intervjuing. Ta konsekvensen av at det er uråd å møte heilt utan førehandskunnskapar. Bruk det intervjuar veit. Intervjuar brukar den kunnskapen om tema som blir samla opp gjennom føregåande intervju, inn i det neste. Visuell intervjuing. Bruk av foto som tillegg til eller som erstatning for spørjeguide. Intervjuar og informant snakkar om same fenomenet informant ser ting i eit foto som intervjuar ikkje har føresetnader til å spørje om manipulerte bilete kan invitere informantar til å reflektere over hypotetiske situasjonar..

14 Små endringar i måle-instrument kan gje store utslag i resultat Meiningsmålingar i USA i 1941 Ja-svar i prosent Vil du at USA skal sende ein hær til Europa? 8 Skal USA erklære krig mot Tyskland? 18 Vil du at USA skal gå til krig mot Tyskland om Roosevelt og dei militære leiarane meiner det er naudsynt for at britane ikkje skal tape krigen? 51 Bør marinen til USA nyttast for å skjerme transporten av krigsmateriell til Storbritannia? 56 Bør USA gå inn i krigen framfor å sjå britane måtte gje seg over til tyskarane 61 Bør USA halde fram med å støtte britane jamvel om tyskland går til krig? 76

15 Kvantitative Studiar Mange Einingar Svak Spørjeskjema Feltarbeidarens involvering Ekstensiv Strukturert intervju Halvstrukturert intervju Eksperiment Ustrukturert intervju Feltsamtalar Observasjon Sterk Deltakande observasjon Få Få Mange Variablar Kvalitative studiar Intensiv

16 Einingar i kvalitative studiar Den minste eininga vi studerer med kvalitative metodar, er noko meir enn eit individ og samtidig noko mindre enn eit individ?!

17 meir enn eit individ er relasjonen til andre individ Individ Individ Individ Individ Talet på einingar vi studerer: (N står for talet på individ) N (N 1) 2 mindre enn eit individ er personens statusar Minste enhet er relasjonen mellom to statusar

18 mindre enn eit individ OG meir enn eit individ Status Arena Komplementær status Planleggar Arbeidsplass Kollega Politikar Tiltakshavar Camillagruppen 8. mars Meiningsfelle Kvinne Rubinen Mann Bestevenninne Kino / kjøkkenbordet Bestevenninne Volleyballtrenar Nye Loen Volleyballspelar Nabo Isvik Hageby Nabo Dotter Barndomsheimen Forelder Mor Heimen/. Barn Kjæreste Kino /.. Kjæreste

19 Sentrale omgrep med referanse til status og rolle Status Rolle Komplementære statusar Symmetriske statusar Asymmetriske statusar Statusrepertoar Statusinventar Summen av rettar og plikter i ein posisjon Måten vi utfører statusen på. Status er det vi er Rolle er det vi ser Statusar i samhandling Planleggar planleggar / - tiltakshavar / - politikar er komplementære til kvarandre Komplementære statusar som er like til kvarandre i rettar og plikter. Eks: Kollega - kollega Komplementære statusar der den eines rettar er den andres plikter. Eks Planleggar - tiltakshavar Summen av alle statusane ein person har Summen av statusar på ein arena

20 Utfordrande å kombinere kva statussett som helst Kompis Kompis Politi Røvar Venn Venn Pasient? Lege

21 Samfunn: Sosial struktur. Sosial praksis. Kultur. Lover, institusjonar atferd, organisasjonar meining Individ: Status Rolle -den faktiske veremåten ein person vel å spela med utgangspunkt i statusen Status: Planleggar R1 R2 R3 R4.. Rn Akseptert rollerom Rolleforventningar

22 Rollevariasjonar Status: KVINNE Norsk kultur Moglege rollar: Iransk kultur Norsk Akseptert rollerom R1: nonne R2: snurpetante R3: den skikkelege jenta. R7: babe R 8: partyjenta R9: den lette på tråden R 10: hora Iransk Akseptert rollerom

23 Rolledilemma Når ein person står overfor to, eller fleire, motstridande sett av rolleforventningar. Rolleforventning A Planleggar Rolleforventning B Rolledilemma (= Kulturkollisjon) Statuskonflikt (Rollekonflikt): Må velje mellom to eller fleire statusar

24 Samhandlingstypar Motorar i samhandling: Inkorporasjon Familie Omvendt pruting Bytte i møte med inkorporasjon Skule Sjukehus Sann kjærleik Usann kjærleik (Eric Fromm 1966) Makt / avhengighet Bytte

25 Eksempel frå Cato Wadels studie Now, who s fault is that? Byte av varer og tenester og respekt / sjølvrespekt Arbeidslaus George Naboar Vener Eksempel frå Cato Wadels studie Now, who s fault is that?

26 Konvertere forteljing til fag Erfaringar frå lokal status: Arbeidarar seier Dei om funksjonærar og leiing. Vi er oss arbeidarane bestemmer arbeidstempo Fagleg forståing: Teknisk økonomisk system: Umetteleg Ubønnhørleg Vilkårleg vil ikkje gå gjennom Villabyen Forskansing i arbeiderkollektiv vil ikkje skaffe hyttetomt til arbeidsformannen arbeiderkoner avviser sosial kontakt med direktørfruer Arbeidarar søker Avgrensing Tryggleik Medverknad Sverre Lysgaard: Arbeiderkollektivet

27 Om å få adgang til studiefeltet Der vi ikkje får adgang Private arenaer Får vere med i arbeid, skule, fritid, men ikkje heime Ressurssterke set forskaren utafor Journalistar og direktørar, presse og kjendisar lever på kvarandre Uteliggarar, fangar og utkantar tek imot forskarar, medan folk i byen forskansar seg Alder og kjønn kan setje forskarar utafor Strengare restriksjonar i andre kulturar Forskar kan ikkje ta kompetansetunge statusar

28 Bake feltarbeidet inn i lokale statusar People don t know how to be studied. They don t know what kind of creature a participant observer is. Forskar Informant

29 Feltarbeidaren er sin eigen informant Sosiolog på seg sjølv Medviten eige statusrepertoar. Kva status tek feltarbeidaren, og kva status gir feltet henne? Verte sin eigen informant ved å studere seg sjølv i dei lokale statusane ein endar opp i Nabo-rolle, arbeidskollega, lærar, pleiar osv. Medviten at både faglege og lokale kategoriar/omgrep dirigerer kva ein ser

30 Studier av eigen kultur Moment i favør av å kome utanfrå Antropology at home Moment i favør av å studere eige samfunn Utgangspunkt i prinsipiell ikkjeviten La seg innskrive i det som er annleis Analytisk distanse Det å vere fortruleg med ein kultur gjer det vanskeleg å sjå korleis den ser ut, sett frå andre kulturar Den lokale kjem ikkje fri kontekstuelle rammer som kunnskap er skapt i Apriori kunnskap er subjektiv forforståelse Forforståelse stenger for skulert observasjon Den lokale vil ha berre diffus og implisitt forståing av totaliteten. (It takes an unusual mind to discover the obvious) [Innan kvinneforsking og samepolitisk arbeid reknar mange kulturkunnskap om studert felt som føresetnad] Steds- og kulturkunnskap sparer tid Ikkje-viten er uaktuell posisjon Også den ikkje-lokale vil møte med referansar til kontekstuelle rammer Den ikkje-lokale må i det minste ha med seg analytiske reiskapar; (aktør, arena, status, osv. Ingen vil møte det nye utan forforståing Gjeld ikkje så mykje å flytte seg geografisk som å tolke ut frå ulike posisjonar Den ikkje-lokale er mest utsett for etnosentriske mistak Den ikkje-lokale er ikkje frigjort sine faglege og personlege - kognitive og emosjonelle kart

31 Bruk av nøkkelinfromant Vi manglede fundamentalt nogen at snakke med, som var landbrugere, men som vi ikke skulle være forskere eller eksperter overfor. Nogen vi trygt kunne spørge om alle detaljer ved bedriften uden at være bange for at ødelegge en interviewsituasjon. Birte Ravn

32 Gunstig å presentere seg som lærling Vi tror, at en bedre måde at nærme sig en helt ny virkelighet på havde været at begynde med at sætte os selv i elevrollen. At etablere en kontakt med nogle husmænd og koner, hvor det var helt klart, at indholdet af vores samvær skulle være, at vi skulle lære om landbrug, og at vi ikke på forhånd vidste ret meget herom. Birte Ravn

33 Same status kan opne mot somme interesser og stenge mot andre

34 Innsikt er alders-, kjønns- og klassebestemt Lokale statusar er posisjonerte gjennom generasjonar Det gir meir innsikt å sjå eigen kultur nedanfrå enn ovanfrå

35 Studere det ukjende og det kjende I framande kulturar vil forskaren gjerne ha ein lokal status Tildeling av status Erverve status Avvikle status I kjende kulturar vil feltarbeidaren gjerne ha ein status som forskar for å kunne få arbeidsrom ut over det lokal status gir

36 Sprøsmål, teoriar, kategoriar, kunnskap, og dermed forklaringar og forståelse, er ei motesak Teoriar om kvifor norrøne samfunn på Grønland vart avfolka: 1850-talet: Nedkjempa av inuitane 1920-åra: Innavl åra: Klimaendringar og naturmiljø åra: Marknadsendringar i Europa for kvalross og torsk 2000: Framveksande ideologisk uvilje mot å ete fisk

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Frå tradisjonelle yrkesfag til ynskje om studiespesialisering

Frå tradisjonelle yrkesfag til ynskje om studiespesialisering Frå tradisjonelle yrkesfag til ynskje om studiespesialisering - Ei studie av utdanningsval og motivasjonsutvikling i vidaregåande opplæring Sigrid Hernes Masteroppgåve Våren 2014 Sosiologisk institutt,

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Frå stryk til ståkarakter suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar.

Frå stryk til ståkarakter suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar. Jorunn Oftedal Frå stryk til ståkarakter suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar. OM AT HJÆLPE At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske hen til

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Masteroppgåve i yrkespedagogikk 2010. Eit løft for yrkesfagleg opplæring på Vg1 helse- og sosialfag

Masteroppgåve i yrkespedagogikk 2010. Eit løft for yrkesfagleg opplæring på Vg1 helse- og sosialfag Masteroppgåve i yrkespedagogikk 2010 Eit løft for yrkesfagleg opplæring på Vg1 helse- og sosialfag Korleis legge til rette for ein byrjande heilskapleg yrkeskunnskap for elevar på Vg1 helse- og sosialfag?

Detaljer

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her?

Å forske i eget felt. - Når forskningen møter journalistikken. Innledning. -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Birgit Røe Mathisen, Universitet i Nordland Å forske i eget felt - Når forskningen møter journalistikken Innledning -Du kan jo bare skrive en sak når du først er her? Ordene fra vaktsjefen falt på desken

Detaljer

Tid utanfor normalen?

Tid utanfor normalen? Tid utanfor normalen? Arbeidstid i Nordsjøen 1977-2002 Charlotte Hånes Masteroppgåve i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur-og religionsvitenskap. Vår 2012 Forord Å skrive masteroppgåve

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Hilde Opsal Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie Doktoravhandling ved Universitetet i Agder Universitetet i

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve

Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve Notat 12/2004 Eldrid Digernes Når vi studerer sosialt liv, studerer vi også oss sjølve VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Eldrid Digernes Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing

Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Avdelinga kan gi nærare råd og rettleiing Ein kritisk diskursanalyse av brev til pasientar og brukarar Lydia Aud Marit Eidsnes Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske stadium Universitetet i

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

«Livet mitt byrja i familieklubben» Ei kvalitativ undersøking av familieklubbmedlemmar si oppleving av samanheng mellom klubbdeltaking og livskvalitet

«Livet mitt byrja i familieklubben» Ei kvalitativ undersøking av familieklubbmedlemmar si oppleving av samanheng mellom klubbdeltaking og livskvalitet Bjørnar Hunnes «Livet mitt byrja i familieklubben» Ei kvalitativ undersøking av familieklubbmedlemmar si oppleving av samanheng mellom klubbdeltaking og livskvalitet Masteroppgåve i sosialt arbeid Høgskolen

Detaljer

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii Samandrag Faget språkleg kommunikasjon blir skildra med følgjande mål på ntnu.no: Faget er rettet mot å videreutvikle og forandre eksisterende praksiser, blant annet i arbeidsliv og utdanning. Sjå for

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme

Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Frå ungdomsskule til vidaregåande skule elevane si stemme Ann Karin Sandal og Kari Smith Artikkelen er basert på ein kvalitativ studie av ungdomsskuleelevar sine opplevingar av overgangen til vidaregåande

Detaljer

Lærande leik berre eit lykketreff?

Lærande leik berre eit lykketreff? Notat 6/2004 Bente Vatne Lærande leik berre eit lykketreff? Ein analyse av leik og lærarens rolle knytt til leik i Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN

Detaljer

IKT I DET NYE LÆRINGSROMMET Delrapport 1

IKT I DET NYE LÆRINGSROMMET Delrapport 1 ITU SKRIFTSERIE FORFATTERE RAPPORT 24 IKT I DET NYE LÆRINGSROMMET Delrapport 1 Grete Dalhaug Berg Lila Marie Moberg Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer