Manual for ABPM 6100-maskinvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for ABPM 6100-maskinvare"

Transkript

1 Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA DIR Ver. F

2 Copyright Copyright 2014, Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne publikasjonen fra mediet som er levert fra Welch Allyn, men bare for intern distribusjon. Welch Allyn skal ikke ha ansvar for skade på personer som forårsakes av ulovlig eller feilaktig bruk av produktet, eller som kan være et resultat av at instruksjoner, forsiktighetsregler, advarsler eller bruksområdeshenvisninger i denne brukerhåndboken ikke er blitt fulgt. Uautorisert kopiering av denne publikasjonen vil ikke bare innebære brudd på opphavsrettigheter, men kan også gjøre det vanskeligere for Welch Allyn å gi brukerne presis og oppdatert informasjon. Welch Allyn, CardioPerfect Workstation og SpiroPerfect er registrerte varemerker for Welch Allyn. Programvaren i dette produktet er underlagt Copyright 2014, Welch Allyn. Med enerett. Programvaren er beskyttet av amerikanske opphavsrettslover og internasjonale konvensjoner som gjelder på verdensbasis. I henhold til disse lovene er lisensinnehaveren berettiget til å bruke kopien av programvaren på det opprinnelige distribusjonsmediet. Programvaren kan ikke kopieres, dekompileres, utsettes for omvendt utvikling ("reverseengineering"), demonteres eller på annen måte omgjøres til en menneskelig lesbar form. Dette er ikke et salg av programvaren eller kopier av programvaren. Alle rettigheter, titler og eierskap tilhører fortsatt Welch Allyn. Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. Alle endringer vil være i samsvar med forskrifter for produksjon av medisinsk utstyr. Brukerens ansvar Dette produktet er utviklet for å fungere i samsvar med beskrivelsen i denne brukerhåndboken og medfølgende etiketter ved montering, bruk, vedlikehold og service som anvist. Et defekt produkt må ikke brukes. Deler som er ødelagt eller slitt, som mangler eller er ufullstendige, eller som er skadet eller forurenset, må skiftes øyeblikkelig. Skulle reparasjoner eller utskifting av deler være nødvendig, anbefaler vi at det utføres på nærmeste godkjente servicesenter. Brukeren av produktet har eneansvar for feil som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, ufullstendig reparasjon, skade eller endringer gjort av andre enn WelchAllyn eller deres autoriserte serviceteknikere. Tilbehør Garantien fra Welch Allyn gjelder bare hvis du bruker tilbehør og reservedeler som er godkjent av Welch Allyn. Forsiktig Bruk av annet tilbehør enn det som er anbefalt av Welch Allyn, kan føre til nedsatt ytelse fra produktet. DIR Ver. F 2 / 27

3 Garanti, service og reservedeler Garanti Manual for ABPM 6100-maskinvare Alle reparasjoner på produkter som dekkes av garantien, må utføres eller godkjennes av Welch Allyn. Uautoriserte reparasjoner gjør garantien ugyldig. Uavhengig av om reparasjonen dekkes av garantien eller ikke, så skal alle reparasjoner av produktene utelukkende foretas av personer som er sertifisert av Welch Allyn. Assistanse og reservedeler Kontakt nærmeste Welch Allyn Technical Support Center (teknisk støttesenter) hvis produktet ikke fungerer skikkelig eller hvis det er nødvendig med assistanse, service eller reservedeler. USA Canada Latin-Amerika (+1) Sør-Afrika (+27) Europeisk ringesenter (+353) Australia (+61) Storbritannia (+44) Singapore (+65) Frankrike (+33) Japan (+81) Tyskland (+49) Kina (+86) Nederland (+31) Sverige (+46) Før du kontakter Welch Allyn, vil det være nyttig å reprodusere problemet og kontrollere tilleggsutstyret for å forsikre deg om at det ikke er de som er årsaken til problemet. Når du ringer, vær forberedt på å gi følgende opplysninger: Produktnavn, modellnummer og en fullstendig beskrivelse av problemet Produktets serienummer (hvis mulig) Fullt navn, adresse og telefonnummer til stedet du befinner deg på Bestillingsnummer (eller kredittkortnummer) hvis det gjelder reparasjoner som ikke dekkes av garantien, eller for kjøp av reservedeler Reservedels- eller erstatningsdelsnummer eller -numre hvis du vil bestille deler Reparasjoner Kontakt nærmeste Welch Allyn Technical Support Center (teknisk støttesenter) først hvis produktet ditt trenger vedlikehold, reparasjoner som dekkes av garantien eller den utvidede garantien, eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien. En representant vil hjelpe deg med å finne ut hva som er galt og, så langt det er mulig, å rette feilen over telefonen slik at du unngår unødvendige tilbaksendelser av produktet. I de tilfellene en retur ikke kan unngås, vil representanten registrere all nødvendig informasjon, og gi deg et Return Material Authorization (RMA)-nummer i tillegg til riktig returadresse. Et Return Material Authorization (RMA)-nummer må utstedes før du returnerer produktet. Merk: Welch Allyn vil ikke motta produkter i retur uten RMA-nummer. Pakkeinstruksjoner Følg følgende anbefalte pakkeinstruksjoner hvis du må returnere noe for service: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, strømkabler og tilleggsprodukter før du pakker, med mindre du mistenker at de kan være en del av problemet. Når det er mulig, bruk den opprinnelige emballasjen. Legg ved en pakkseddel og Welch Allyns Return Material Authorization (RMA)-nummer. Vi anbefaler at alt returnert gods forsikres. Krav om erstatning for tap av eller skade på produktet, må fremmes av senderen. DIR Ver. F 3 / 27

4 Garanti og service Welch Allyn, Inc. garanterer at det Welch Allyn CardioPerfect Workstation-baserte produktet du har kjøpt, fyller de angitt spesifikasjonene for produktet, og at det ikke har materialmangler eller utførelsesmangler som oppstår innen 1 år etter kjøpsdato. Tilbehør som brukes sammen med Produktet har en garanti på 90 dager etter kjøpsdato. Kjøpsdatoen er: 1) datoen angitt i våre opptegnelser, hvis du har kjøpt Produktet direkte fra oss, 2) datoen angitt på garantiregistreringskortet som vi kan be deg om å sende oss, eller 3) hvis du ikke sender tilbake garantiregistreringskortet, 120 dager etter datoen da Produktet ble solgt til leverandøren der du kjøpte Produktet, som dokumentert i våre opptegnelser. Denne garantien dekker ikke skade som skyldes: 1) håndtering under transport, 2) bruk eller vedlikehold som ikke er i samsvar med angitte instruksjoner, 3) forandringer eller reparasjoner av noen som ikke er godkjent av Welch Allyn samt 4) uhell. Du tar alt ansvar for bruken av Produktet med eventuell maskinvare eller programvare som ikke innfrir systemkravene som er beskrevet i produktdokumentasjonen. Hvis det konstateres at et Produkt eller tilbehør som dekkes av denne garantien, er mangelfullt på grunn av mangler ved materialer, komponenter eller utførelse, og garantikravet er innenfor garantiperioden som beskrevet ovenfor, vil Welch Allyn, etter eget skjønn, reparere eller erstatte det defekte Produktet eller tilbehør uten omkostninger. Du trenger en returgodkjennelse fra Welch Allyn før du returnerer Produktet til reparasjon hos et servicesenter angitt av Welch Allyn. DENNE GARANTIEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DETTE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIKTELSE UNDER DENNE GARANTIEN ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING AV PRODUKTER SOM HAR EN MANGEL. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE SKADER ELLER DERAV FØLGENDE SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV MANGLER VED ET PRODUKT SOM ER DEKKET AV GARANTIEN. DIR Ver. F 4 / 27

5 Innhold 1. OVERSIKT ABPM 6100-MONITOR Introduksjon Bruk GRENSESNITT Preliminær rettledning Før sammenkopling Størrelse Plassering av tradisjonell mansjett Plassering av armmansjett Konsultasjonsavlesninger Vanlige kjøringer Data VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING KALIBRERINGSKONTROLL SPESIFIKASJONER KLASSIFISERING KASSERE UTSTYRET FEILSØKING OG FEILKODER Feilkoder Feilsøking VEILEDNING OG ERKLÆRINGER FRA PRODUSENTEN DIR Ver. F 5 / 27

6 1. Oversikt Formålet med denne manualen er å gi en oversikt over informasjonen du trenger for å bruke ABPM 6100-monitoren trygt og effektivt. Du finner informasjon om CardioPerfect Workstation-programvaren i manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren. Gjør deg kjent med alle sikkerhetsreglene i dette kapittelet før du bruker apparatet eller programvaren. Tiltenkt bruk KORREKT BRUK AV ABPM 6100-MONITORENE: 1. ABPM-monitorene er ment å brukes av lege. Tolking av blodtrykksmålingene må alltid foretas av lege. 2. Påliteligheten til alle monitorene og programvaren avhenger av at bruks- og vedlikeholdsinstruksene i denne manualen følges. 3. ABPM 6100-monitorene er beregnet på pasienter med normal sinusrytme. 4. Målenøyaktigheten for ABPM 6100-monitorene kan påvirkes av pasientens plassering, fysiske forhold, bevegelser og bruk som avviker fra bruksanvisningen i denne manualen. Konvensjoner Fareskilt (Forsiktig, Advarsel, Fare, Viktig, Merknad, Se medfølgende dokumentasjon) Serienummer Type BF-utstyr, defibrillatorbeskyttet CE-merke (i henhold til MDD93/42/EØF) Produksjonsdato IPXØ Ingressbeskyttelse (vanlig) Egenforsynt alkalisk batteri Produktet skal ikke kastes som restavfall. Produktet skal leveres for gjenbruk eller som spesialavfall i henhold til Europaparlamentets og EU-rådets direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektronisk og elektrisk utstyr (WEEE). Hvis produktet er forurenset, gjelder ikke dette direktivet. Se eller kontakt Welch Allyn kundeservice på for nærmere opplysninger om avfallshåndtering. Australias EMC-rammeverk DIR Ver. F 6 / 27

7 Resirkulering Advarsler og forholdsregler for sikkerhet og effektivitet Sørg for å gjøre deg kjent med alle sikkerhets- og effektivitetsforhold før du bruker ABPM 6100-monitoren. VIKTIGE ADVARSLER Følgende advarsler gjelder ABPM 6100 ambulatoriske blodtrykksmonitorer. Advarsel Fare for pasientskade. Plasser ikke mansjetten på et område der sirkulasjonen blir hindret. Be pasienten om å fjerne mansjetten umiddelbart og varsle legen hvis de opplever smerte, hevelse, rødhet eller nummenhet i ekstremiteten der mansjetten er plassert, siden dette kan være tegn på hemmet sirkulasjon. ABPM 6100 skal ikke brukes med høyfrekvent (HF) kirurgisk utstyr, og beskytter ikke pasienten mot fare. Påse at plasseringen av ABPM 6100 gir maks. avstand til alle kilder til høyfrekvent energi. IKKE bruk ABPM 6100-monitoren i nærheten av brannfarlige anestesimidler (eksplosjonsfare). IKKE dypp ABPM 6100-monitoren i væske, plasser væske på monitoren eller rengjør monitoren med flytende vaskemidler eller rengjøringsmidler. Hvis noe av dette forekommer, må enheten returneres til et autorisert Welch Allyn servicesenter. ABPM 6100 skal bare rengjøres med en fuktig klut. IKKE fjern dekslene på ABPM Ingen av enhetene inneholder deler som kan overhales av brukeren. IKKE bruk monitoren hvis noen av selvtestene mislyktes. IKKE bruk enheten hvis den viser et trykk over null når det ikke er tilkoplet en mansjett. Dette kan gi unøyaktige målinger. IKKE fest mansjetten til et lem som brukes til intravenøs infusjon. Dette kan føre til at infusjon blokkeres og at pasienten skades. IKKE bruk andre komponenter enn dem som leveres av Welch Allyn. IKKE forsøk å reparere enheten selv. Reparasjoner må bare utføres av autoriserte Welch Allyn servicesentre. IKKE fest mansjetten til en pasient mens den serielle kontakten til PC-en er koplet til enheten. DIR Ver. F 7 / 27

8 FORSIKTIG: ABPM 6100 skal brukes som en ambulerende blodtrykksmåler som sendes hjem med pasienten, slik at pasienten kan måle blodtrykket i en 24-timersperiode. Den brukes til å innhente trendinformasjon i situasjoner som ikke er kritiske. Den skal ikke brukes av klinikere til sanntidsovervåking av pasienter på akutt- eller intensivavdeling. ABPM 6100-monitorene er ikke beregnet for bruk på gravide kvinner eller nyfødte. ABPM 6100-enhetene kan gi unøyaktige blodtrykksmålinger for pasienter med moderat til alvorlig arytmi. Kontrollere at bruken av enheten ikke gir langvarig svekkelse av pasientens sirkulasjon. Be pasienten om å fjerne mansjetten manuelt hvis den ikke tømmes for luft innen tre minutter. Unngå kompresjon eller gjenstopping av trykkslangene. Mansjetten og slangene er defibrillatorbeskyttet. ABPM 6100 er defibrillatorbeskyttet. ABPM 6100 har ingen bestemte forholdsregler ved defibrillering, og defibrillering har ingen virkning på ABPM 6100-monitoren. DIR Ver. F 8 / 27

9 2. ABPM 6100-monitor 2.1 Introduksjon ABPM 6100-enheten bæres av pasienten i et belte eller en skulderstropp og er koplet til en mansjett, som legges rundt den ikke-dominerende armen. ABPM 6100 blåser opp mansjetten ved forhåndsprogrammerte intervaller i løpet av dagen og måler blodtrykket med oscilleringsmetoden, som registrerer opphøret av trykkbølger i arterien når de okkluderes ved trykk i mansjetten. Hjertefrekvensen kan også måles ved hjelp av trykkbølgefrekvensen. Blodtrykksmålinger som foretas av ABPM 6100, er de samme som de som foretas av en erfaren observatør ved hjelp av mansjett-/stetoskopauskultasjonsmetoden innenfor begrensningene fastsatt av American National Standard, elektroniske eller automatiserte blodtrykksmålere. For å få mest mulig ut av ABPM 6100, må du lese denne delen av manualen grundig. Du må også lese og forstå manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren for å oppnå korrekt grensesnitt mellom ABPM 6100-monitoren og programvaren. Sjekkliste Kontroller at ABPM 6100-pakken inneholder følgende: - ABPM 6100-monitor, PC-grensesnittkabel, belte og skulderstropp, - garantikort, pasientdagbok og festeputer for mansjetten - Voksenmansjett - 4 AA-batterier - CD med CardioPerfect Workstation-programvarehåndbok - Monitorlomme FORSIKTIG: Bruk av andre komponenter enn de som følger med, kan føre til målefeil! Husk å fylle ut garantiregistreringskortet og send det til Welch Allyn så raskt som mulig. Meld fra om eventuelle skadede eller manglende komponenter til din autoriserte Welch Allyn-representant. DIR Ver. F 9 / 27

10 2.2 Bruk Denne delen gir en kort oversikt over ABPM 6100-enheten, hvordan du setter i batterier samt enhetskontrollene. ABPM 6100 har en enkel utforming. En start/stopp-knapp fungerer som den primære kontrollen. LCD-skjermen (liquid crystal display) gir lettleselig informasjon. Med CardioPerfect Workstation-programvaren kan du programmere enheten før undersøkelsen og gjenfinne data etter undersøkelsen. Med en enkelt luftslangekontakt kopler du mansjetten til enheten. Start/stopp-knappen brukes til å utføre følgende funksjoner: - Slå på maskinen når den er av (Off). - Sette enheten i undersøkelsesmodus (Study Mode) og foreta en avlesning når enheten er i normal modus (Normal Mode). Klokkeslettet blinker på LCD-skjermen når enheten er i normal modus. - Slå enheten av i normal modus eller undersøkelsesmodus ved å trykke på knappen og holde den nede til enheten gir fem lydsignaler (ca. fem sekunder). - Starte en avlesning når enheten er i undersøkelsesmodus. - Hvis det trykkes når enheten foretar en avlesning, avbrytes den og mansjetten tømmes for luft. Bak på ABPM 6100-monitoren finner du en etikett med modellen og serienummeret til enheten. De første fire sifrene av serienummeret står for året da enheten ble produsert. Batterirommet er bak på enheten. Kontakten på undersiden av enheten brukes til å kople enheten til en PC ved hjelp av en PC-grensesnittkabel. Batterier ABPM 6100-monitoren krever to AA-batterier. Batteriene settes inn i batteriluken på baksiden av ABPM 6100-enheten. Hvis det benyttes oppladbare batterier, se produsentens retningslinjer for sikkert og korrekt vedlikehold. Når batteriene er satt inn riktig, vil enheten vise følgende: - Trinnvise streker i to sekunder. - To sett med tall, det første settet på tre er programvareversjonen - Batterispenningen vises i to sekunder (før spenningen står bokstaven b ) - Tre raske lydsignaler. - Antall blodtrykksavlesninger (hvis noen) i minnet sammen med et blinkende skriversymbol i tre sekunder (antall avlesninger vil ikke vises hvis batteriene fjernes før enheten slås av) - Ett langt lydsignal. DIR Ver. F 10 / 27

11 - Viser blinkende klokkeslett i 20 sekunder (etter 20 sekunder slår enheten seg av og går over i hvilemodus for å spare batterienes levetid) På dette stadiet vil enheten være klar til å laste en blodtrykksundersøkelse. Når enheten så slås på, vises følgende: - Tre raske lydsignaler. - Antall blodtrykksavlesninger (hvis noen) i minnet sammen med et blinkende skriversymbol i tre sekunder. - Ett langt lydsignal. - Viser blinkende klokkeslett i 20 sekunder (etter 20 sekunder slår enheten seg av og går over i hvilemodus for å spare batterienes levetid) LCD-skjermen LCD-skjermen viser følgende informasjon avhengig av hvilken tilstand enheten er i: - Klokkeslettet vises når enheten er i normal modus og klar til bruk. - Et solsymbol vises når lydsignalet er på (vanligvis på dagtid). - Et halvmånesymbol vises når lydsignalet er av (vanligvis under programmerte soveperioder). - Et solsymbol vises når enheten er i undersøkelsesmodus. - En klokke vises når enheten er i undersøkelsesmodus. - Et batterisymbol vises når batterispenningen er lav og batteriene må skiftes ut. - Et skriversymbol angir at enheten har avlesninger i minnet. DIR Ver. F 11 / 27

12 3. Grensesnitt Denne delen beskriver hvordan ABPM 6100-skjermen kobles til PC-en, og hvordan pasienter settes opp for overvåkingsøkter. Første gangs oppsett av ABPM 6100 for kommunikasjon med PC: Windows XP Windows 7/ Windows 8 1. Høyreklikk på Min datamaskin. 1. Høyreklikk på Datamaskin. 2. Velg Egenskaper. 2. Velg Egenskaper. 3. Klikk på kategorien Maskinvare. 4. Klikk på Enhetsbehandling. 3. Klikk på Enhetsbehandling. 5. Dobbeltklikk på Porter (COM og LPT). 4. Dobbeltklikk på Porter (COM og LPT). 6. Plugg PC-grensesnittkabelen til ABPM Plugg PC-grensesnittkabelen til ABPM 6100 inn i PC-ens USB-port. La Windows installere inn i PC-ens USB-port. La Windows installere driveren. driveren. DIR Ver. F 12 / 27

13 Slik konfigurerer du Welch Allyn CardioPerfect Workstation for bruk med registratoren: 1. Start Welch Allyn CardioPerfect Workstation. 2. I Fil-menyen velger du Innstillinger og klikker på 24-timers blodtrykk. 3. Klikk på kategorien Avansert. 4. Velg enhet. 5. Sett COM-portnummeret til nummeret på den serielle porten som ABP-registratoren er koblet til. 6. Velg OK for å lagre innstillingene. 3.1 Preliminær rettledning Be pasienten: - Ha på seg en løstsittende bluse eller skjorte. - Unngå å ha på seg langermede gensere eller kjoler i overvåkingsperioden. - Unngå svømming, dusjing eller bading under overvåkingen. - Unngå å bruke tungt utstyr eller elektrisk verktøy, siden vibrasjoner kan innvirke på monitorens funksjoner. 3.2 Før sammenkopling Før ABPM 6100-enheten koples til pasienten, må du påse at du har utført følgende oppgaver: - Kontroller at pasientens navn og ID står i dagboken og er notert separat for å hindre forveksling med andre pasientdata. - Kontroller at ABPM 6100-monitoren inneholder nye eller oppladede batterier. - For nye undersøkelser må det påses at alle gamle data er lastet i CardioPerfect Workstation-programvaren og at ABPM 6100-monitorens minne er tømt. - Kontroller at korrekte undersøkelsesparametere er skrevet fra CardioPerfect Workstation-programvaren til enheten. - Sørg for at pasienten sitter komfortabelt. Hvis pasienten har langermet skjorte, må denne tas av. Spør pasienten hvilken arm som er ikke-dominerende. Mansjetten settes på denne armen. 3.3 Størrelse Det er svært viktig for nøyaktigheten til overvåkingsdataene at mansjetten har riktig størrelse. Du må derfor lese og forstå denne delen nøye før du bestemmer riktig mansjettstørrelse for pasienten. BRUKE MANSJETTOMRÅDEMERKENE Hver mansjett har to områdemerker. Legg mansjetten rundt pasientens ikkedominerende arm for å bestemme størrelsen ved hjelp av områdemerkene. Hvis kanten av mansjetten ligger innenfor områdemerkene, har mansjetten riktig størrelse for pasienten. Hvis mansjettkantene ikke ligger innenfor områdemerkene, prøver du en annen størrelse. BRUKE STØRRELSESTABELLEN Finn omkretsen til pasientens overarm, og se diagrammet med mansjettstørrelser for å kunne foreta riktig mansjettvalg. DIR Ver. F 13 / 27

14 Mansjettstørrelse Barnemansjett Liten voksenmansjett Voksenmansjett Mellomstor voksenmansjett Stor voksenmansjett Armomkrets Armmansjetter til gjenbruk Del Del cm Del cm Del cm Del cm 3.4 Plassering av tradisjonell mansjett Korrekt plassering av mansjetten er svært viktig for å få nøyaktige blodtrykksmålinger. Følg denne veiledningen for å plassere mansjetten nøyaktig på pasienten. Tradisjonell mansjett 1. Legg mansjetten godt rundt pasientens ikke-dominerende arm som vist ovenfor, og pass på at luftslangen som går fra mansjetten, ikke krølles eller skades. Mansjetten kan settes over en tynn skjorte uten at avlesningene påvirkes. 2. Fest et klebende mansjettfeste til den klare klaffen på mansjetten, og fest mansjettfestet til pasienten. Merk: Pass på at parametrene er angitt på ABPM 6100-monitoren før du fortsetter. Monitoren skal være i hvilemodus. 3. Fest slangene fra ABPM 6100-monitoren til mansjettslangene og legg ABPM monitoren i monitorlommen. Fest lommen til skulderstroppen eller beltet, avhengig av hva som er mest komfortabelt for pasienten. Kontroller at det er nok slakk til at pasienten kan bevege seg komfortabelt. DIR Ver. F 14 / 27

15 3.5 Plassering av armmansjett Hvis en mansjett av feil størrelse brukes, kan det føre til feilaktige og villedende blodtrykksmålinger. Armmansjett Trinn 1: Slik finner du riktig mansjettstørrelse til pasienten: 1. Legg mansjetten rundt pasientens overarm uten å føre armen gjennom mansjetten. 2. Sjekk at armomkretsen ligger innenfor mansjettens område ved hjelp av den fargekodede områdeindikatoren på innsiden av mansjetten og det uthevede indeksmerket. 3. Hvis armen er innenfor området, er denne mansjettstørrelsen riktig for pasienten. Hvis målingen er utenfor områdeindikatoren, velger du en ny mansjettstørrelse som angitt med farge. Trinn 2: Sett på mansjetten 1. Skyv mansjetten oppover pasientens arm slik at fargestørrelseindikatoren er øverst på mansjetten. Mansjetten skal være halvveis mellom albuen og skulderen. 2. Arterieindikatoren skal være over pasientens brakialarterie, mellom biceps og triceps (se tegningen for plassering på venstre arm). 3. Legg mansjetten godt rundt pasientens overarm. 4. Foreta den første blodtrykksavlesningen og kontroller forbindelsen. 5. Se figur 1, 2 og 3 på innerklaffen for en illustrert oversikt. Trinn 3: Gjør klar pasienten 1. Klargjøring av pasienten er det viktigste trinnet for å få en nøyaktig, pålitelig blodtrykksmåling. 2. Gå gjennom følgende instruksjoner med pasienten: Unngå unødvendig bevegelse under avlesningene. Legg den instrumenterte hånden i hvileposisjon ut til siden. Unngå håndbevegelser. Unngå muskelbevegelser under avlesning. Ikke fjern mansjetten mellom avlesningene. DIR Ver. F 15 / 27

16 3.6 Konsultasjonsavlesninger Manual for ABPM 6100-maskinvare Etter at ABPM 6100-monitoren er korrekt festet til pasienten og PC-grensesnittkabelen er fjernet fra enheten, er det viktig og nødvendig å foreta konsultasjonsavlesninger for å sikre at enheten fungerer korrekt og ikke er ukomfortabel for pasienten. ABPM 6100-monitoren vil ikke begynne vanlige kjøringer før det er foretatt minst én manuell avlesning. Slik foretar du en konsultasjonsavlesning: 1. Hvis enheten er i hvilemodus (ingenting vises på LCD-skjermen), trykker du på start/stopp-knappen for å vekke enheten. 2. Trykk på start/stopp-knappen igjen for å foreta en manuell avlesning. Mansjetten blåses opp og avlesningen foretas. 3. Registrer avlesningene som er foretatt ved konsultasjonen, som konsultasjonsavlesninger i pasientdagboken, slik at informasjonen inngår i analysen av undersøkelsen. Dette er også en god mulighet til å forklare pasienten om bruken av pasientdagboken. Hvis startknappen er deaktivert når parametrene skrives til enheten (og dermed hindrer manuelle avlesninger), lar ABPM 6100-monitoren deg foreta manuelle avlesninger i opp til 30 minutter etter at parametrene er skrevet til enheten og enheten har våknet fra hvilemodus. Dette lar deg foreta manuelle konsultasjonsavlesninger selv om du ikke ønsker at pasienten skal kunne foreta avlesninger. 3.7 Vanlige kjøringer Når det har blitt foretatt minst én manuell konsultasjonsavlesning, vil vanlige avlesninger bli foretatt i forhold til intervallet som er konfigurert for den første perioden. FØR PASIENTEN GÅR Husk følgende før pasienten forlater kontoret: Beltet eller skulderstroppen og lommen må sitte komfortabelt. Start/stopp-knappen må kunne nås av pasienten. (Selv om startknappen er deaktivert i undersøkelsesparametrene, skal pasienten fremdeles kunne bruke start/stopp-knappen for å avbryte en avlesning.) ABPM 6100-monitoren er skjult hvis pasienten ønsker det. Husk at pasientens komfort og evne til å utføre normale oppgaver kan ha betydelig innvirkning på relevansen til overvåkingsdataene. Hvis skjermen er på, går du kort gjennom med pasienten hvordan dataene leses. Forklar pasienten hva slags informasjon som må angis i pasientdagboken. Hvis startknappen er aktivert, forklarer du pasienten at han eller hun kan foreta avlesninger ved hjelp av start/stopp-knappen. ANDRE INSTRUKSER TIL PASIENTENE Pasienten må også få følgende informasjon: Hvis start/stopp-knappen trykkes under en avlesning, avbrytes den avlesningen og mansjetten tømmes for luft, uansett om startknappen er satt til på (On) eller av (Off) i undersøkelsesparametrene. Be pasientene kle av seg forsiktig når de skal legge seg, slik at ikke slangen koples fra monitoren. Elektrostatisk summing fra ABPM 6100-enheten kan reduseres ved å legge en pute over monitoren under søvn. Alle data blir lagret internt etter deaktivering. DIR Ver. F 16 / 27

17 HVA PASIENTEN MÅ OG IKKE MÅ GJØRE: Manual for ABPM 6100-maskinvare Til slutt må pasienten gjøres oppmerksom på følgende liste over hva som må og ikke må gjøres: Du må: Bruke en løstsittende bluse eller skjorte. Registrere klokkeslett, symptom/humør og aktivitet/posisjon i pasientdagboken. Aktivere en avlesning (hvis start/stopp-knappen er aktivert) ved første tegn til symptomer. Holde deg i ro under avlesningene. Redusere bilkjøring og reising til et minimum. Ta med dagboken til neste konsultasjon. Du må ikke: Fjerne mansjetten. La monitoren blir våt. Bruke elektrisk verktøy eller tunge redskap under en avlesning. Fjerne batteriene fra enheten. Bruke langermede gensere eller kjoler under overvåkingsperioden. Svømme, dusje eller bade under overvåkingen. Bruke tunge redskap eller elektrisk verktøy, siden vibrasjoner kan påvirke motorens funksjoner. 3.8 Data Etter at ABPM 6100-monitoren er koplet fra pasienten, må monitoren koples til PC-en for å kunne lese data fra enheten. Sett monitorenden (den minste enden) av PCgrensesnittkabelen inn i kommunikasjonsporten som sitter nederst på enheten (PC-enden av PC-grensesnittkabelen skal fremdeles være tilkoplet PC-en). Lese data fra enheten Når det er data i enheten, kan disse leses fra enheten inn i ABPM 6100-programvaren. Deretter vil CardioPerfect Workstation-programvaren la deg se på dataene og konfigurere rapporter. Se manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren for mer informasjon. Slik leser du data fra enheten: 1. Kontroller at ABPM 6100-monitoren er korrekt tilkoplet PC-en. 2. Åpne CardioPerfect Workstation-programvaren. 3. Velg den pasientundersøkelsen du ønsker å legge data inn i, ved å klikke på de aktuelle datoen under det aktuelle pasientnavnet. Hvis det ikke er opprettet noen pasientdagbok ennå, oppretter du en pasientundersøkelse ved å følge instruksene i delen Creating a New Patient Study i manualen for CardioPerfect Workstationprogramvaren. 4. Følg instruksene i manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren, kapittel På få sekunder hentes dataene fra enheten. Hvis Pasient-ID-en i enheten ikke stemmer overens med pasient-id-en i pasientundersøkelsen i CardioPerfect Workstationprogramvaren, vises meldingen Patient ID in unit and study do not agree. Use ID in unit? Velg ja (Yes) for å bruke pasient-id-en som er lagret i enheten; velg nei (No) for å bruke pasient-id-en i CardioPerfect Workstation-programvaren. Dataene fra enheten vil nå lagres i CardioPerfect Workstation-programvaren. Hvis du får en feilmelding når du forsøker å lese data fra enheten, må du kontrollere at PC-grensesnittkabelen er skikkelig koplet til både monitoren og PC-en og gjenta kommandoen Read Data from Unit. Se manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren for veiledning om hvordan du bruker programvaren og databehandlings- og rapporteringsalternativene den gir. DIR Ver. F 17 / 27

18 4. Vedlikehold og rengjøring Forebyggende vedlikehold bør utføres regelmessig for å sikre trygg og effektiv bruk av ABPM 6100-monitoren. I tillegg bør monitoren rengjøres etter hver bruk. Vedlikehold Det bør regelmessig foretas følgende kontroller av ABPM 6100-enheten: Undersøk om PC-grensesnittkabelen har brudd, eksponerte ledninger eller andre skader. Se om selve monitoren viser tegn til skader. Trykkslangene må undersøkes for brudd, slitasje eller knekker. Ikke fjern deksler eller bryt garantiforseglingen ved undersøkelse av enheten. Ved eventuelle tegn på skade må ikke ABPM 6100-monitoren brukes. Den må sendes til et autorisert Welch Allyn servicesenter. Se under Service og garanti i denne manualen for en liste over autoriserte Welch Allyn servicesentre. Rengjøring RENGJØRE ABPM 6100-ENHETEN VIKTIG: ABPM 6100 kan ikke steriliseres. Du må IKKE dyppe monitoren i væske eller bruke flytende vaskemidler, rengjøringmidler eller løsemidler for å rengjøre den. Hvis enheten dyppes i væske, må den ikke brukes igjen. Enheten må sendes til et autorisert Welch Allynservicesenter. ABPM 6100-enheten må rengjøres etter hver bruk. Bruk en myk, fuktig klut til å fjerne smuss og støv fra enheten. RENGJØRING OG DESINFISERING AV MANSJETTEN 1. Medisinsk desinfiseringsspray 2. Medisinsk desinfiseringsklut Mansjetten kan sprayes med en mild desinfiseringsløsning (for eksempel Cidezyme, ENZOL eller en 10 % klorblekemiddel. Følg anvisningene for løsningen. Skyll med destillert vann, og heng til tørk. Pass på at det ikke kommer væske inn i blæreslangen. Bruk en mild desinfiseringsklut (for eksempel Sani-Cloth ), og vask grundig av mansjettoverflaten før den henges til tørk. 3. Vask i maskin Ta av blæren når mansjetthylsteret skal vaskes i maskin. Vaskes på varmvaskprogram (10 54 C) med et mildt vaskemiddel, og henges til tørk. Vaskes på varmvaskprogram (10 54 C) med et mildt vaskemiddel, og henges til tørk. DIR Ver. F 18 / 27

19 5. Kalibreringskontroll Welch Allyn anbefaler at brukeren kontrollerer kalibreringen av ABPM 6100-monitoren årlig ved hjelp av følgende prosedyre: 1. Når ABPM 6100-enheten er slått på, fjerner du ett av AA-batteriene fra batterirommet. Sett deretter batteripakken tilbake i riktig retning, så skal enheten foreta oppstartsprosedyren. 2. Når LCD-skjermen viser streker, trykker og holder du start/stopp-knappen nede. Enheten viser programvareversjonen og batterispenningen, etterfulgt av et klikk når ventilene lukkes. Når prosessen er fullført, vil en trykkverdi vises på LCD-skjermen og enheten er klar til kontroll av kalibreringen. 3. Kople mansjetten til ABPM 6100-monitoren fra enheten. 4. Fest den riktige enden av ABPM 6100 Y-kontakten (Welch Allyn delenr ) til monitoren. Fest en mansjett til riktig ende av Y-kontakten, og legg den rundt en boks eller flaske med egnet størrelse. Dette fungerer som beholder for enheten. Kople det tredje benet på Y-kontakten til en kjent trykkstandard av høy kvalitet 1. Se kalibreringstallet nedenfor for en illustrasjon av testoppsettet. 5. Trykksett måleren til 250 mm Hg og sammenlign med trykkstandarden (se Merk nedenfor). Hvis enheten ikke oppfyller nødvendig kalibrering, må enheten sendes til Welch Allyn for kalibrering eller reparasjon. 6. Avlast trykket ned til maks. 10 mm Hg per sekund, og stopp for å kontrollere trykket ved 250, 200, 150, 100 og 50 mm Hg 7. Når du er ferdig, fjerner du ett av AA-batteriene fra batterirommet. Sett deretter batteripakken tilbake i riktig retning, så skal enheten foreta oppstartsprosedyren. Mansjett lagt rundt sylinder Vanlig konsultasjonsmanometer Fest til enheten Merk: Muligheten for å måle nøyaktigheten til ABPM 6100 avhenger av sensitiviteten til trykkstandarden du bruker for kalibreringsprosedyren. Hvis du bruker et manometer (kvikksølvsøyle eller aneroidmåler) taksert ved ± 3.0 mm Hg, kan du måle nøyaktigheten til enheten som testes til innenfor ± 6.0 mm Hg. Hvis du bruker et manometer (kvikksølvsøyle eller aneroidmåler) taksert ved ± 1,0 mm Hg, kan du måle nøyaktigheten til enheten som testes til innenfor ± 4,0 mm Hg. 1 Welch Allyn anbefaler bruk av mest mulig sensitiv trykkstandard ved utføring av kalibreringskontroller. En Setra trykkmåler , som er kalibrert for ± 0,1 mm Hg, fungerer bra til dette bruk. DIR Ver. F 19 / 27

20 6. Spesifikasjoner Denne delen gir enhetsspesifikasjoner for ABPM 6100 ambulatorisk blodtrykksmonitor. Energibehov: Mål: Vekt: To AA alkaliske batterier eller oppladbare batterier med høy kapasitet (NimH). 124 x 70 x 33 mm (omtrent). 270 g (medregnet batterier, omtrent). Bruksmiljø: Atmosfærisk trykk på 700 til 1060 HPA Beskyttelse mot elektrisk støt: Intern strømforsyning, type BF Bruksmiljø: Temperatur: 10 C (50 F) til 50 C (122 F). Fuktighet: 20 til 95 % RF ikke-kondenserende. Lagringsmiljø: Temperatur: -20 C (-68 F) til 70 C (158 F). Fuktighet: 15 til 95 % RF ikke-kondenserende. Høyde over havet: -170 til meter Måleområder: Systolisk blodtrykk: 60 til 250 mm Hg Diastolisk blodtrykk: 25 til 250 mm Hg Maksimal oppblåsing: 270 mm Hg Hjertefrekvens: 40 til 200 bpm Minne: Opp til 250 avlesninger med alkaliske batterier Opp til 110 avlesninger med oppladbare NimH Målingsmetode: Oscillometrisk med trinnvis tømming av luft. Nøyaktighet: ± 3 mm Hg Internasjonale standarder: EN :2001 ; Medical electrical equipment Part 1-1: General requirements for safety. Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems Specific requirements for the protection against hazards of ignition of flammable anesthetic mixtures and to control the risk of fire (Fire prevention) EN :2000 ; Medical electrical equipment Part 2-30: Particular requirements for the safety, including essential performance, of automatic cycling non-invasive blood pressuring monitoring equipment EN :2001 ; Medical Electrical Equipment Part 1-2: General requirements for safety. Collateral Standard: Electromagnetic compatibility requirements and tests DIR Ver. F 20 / 27

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok for EverFlo

Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A HR-P 3. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030 2015

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

MatrixPRO -driver Bruksanvisning

MatrixPRO -driver Bruksanvisning BESKRIVELSE: MatrixPRO-driveren (05.000.020) er utformet for innsetting av DePuy Synthes MatrixNEURO TM selvborende skruer (3 4 mm lengder) og selvborende skruer med lav profil (3 4 mm lengder) og har

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Nøyaktig temperatur med en skånsom panneskanning www.exergen.com/s Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Du finner flere spesifikasjoner i del 12 i bruksanvisningen til GE Health CARESCAPE

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Art.: ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Innholdsfortegnelse NO 1. Om håndboken... 2 2. Sikkerhet og riktig bruk...

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Digital MacroView -otoskop for veterinærer. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop for veterinærer. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop for veterinærer Bruksanvisning ii 2014 Welch Allyn. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne håndboken uten tillatelse

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer