Manual for ABPM 6100-maskinvare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for ABPM 6100-maskinvare"

Transkript

1 Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA DIR Ver. F

2 Copyright Copyright 2014, Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne publikasjonen fra mediet som er levert fra Welch Allyn, men bare for intern distribusjon. Welch Allyn skal ikke ha ansvar for skade på personer som forårsakes av ulovlig eller feilaktig bruk av produktet, eller som kan være et resultat av at instruksjoner, forsiktighetsregler, advarsler eller bruksområdeshenvisninger i denne brukerhåndboken ikke er blitt fulgt. Uautorisert kopiering av denne publikasjonen vil ikke bare innebære brudd på opphavsrettigheter, men kan også gjøre det vanskeligere for Welch Allyn å gi brukerne presis og oppdatert informasjon. Welch Allyn, CardioPerfect Workstation og SpiroPerfect er registrerte varemerker for Welch Allyn. Programvaren i dette produktet er underlagt Copyright 2014, Welch Allyn. Med enerett. Programvaren er beskyttet av amerikanske opphavsrettslover og internasjonale konvensjoner som gjelder på verdensbasis. I henhold til disse lovene er lisensinnehaveren berettiget til å bruke kopien av programvaren på det opprinnelige distribusjonsmediet. Programvaren kan ikke kopieres, dekompileres, utsettes for omvendt utvikling ("reverseengineering"), demonteres eller på annen måte omgjøres til en menneskelig lesbar form. Dette er ikke et salg av programvaren eller kopier av programvaren. Alle rettigheter, titler og eierskap tilhører fortsatt Welch Allyn. Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. Alle endringer vil være i samsvar med forskrifter for produksjon av medisinsk utstyr. Brukerens ansvar Dette produktet er utviklet for å fungere i samsvar med beskrivelsen i denne brukerhåndboken og medfølgende etiketter ved montering, bruk, vedlikehold og service som anvist. Et defekt produkt må ikke brukes. Deler som er ødelagt eller slitt, som mangler eller er ufullstendige, eller som er skadet eller forurenset, må skiftes øyeblikkelig. Skulle reparasjoner eller utskifting av deler være nødvendig, anbefaler vi at det utføres på nærmeste godkjente servicesenter. Brukeren av produktet har eneansvar for feil som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, ufullstendig reparasjon, skade eller endringer gjort av andre enn WelchAllyn eller deres autoriserte serviceteknikere. Tilbehør Garantien fra Welch Allyn gjelder bare hvis du bruker tilbehør og reservedeler som er godkjent av Welch Allyn. Forsiktig Bruk av annet tilbehør enn det som er anbefalt av Welch Allyn, kan føre til nedsatt ytelse fra produktet. DIR Ver. F 2 / 27

3 Garanti, service og reservedeler Garanti Manual for ABPM 6100-maskinvare Alle reparasjoner på produkter som dekkes av garantien, må utføres eller godkjennes av Welch Allyn. Uautoriserte reparasjoner gjør garantien ugyldig. Uavhengig av om reparasjonen dekkes av garantien eller ikke, så skal alle reparasjoner av produktene utelukkende foretas av personer som er sertifisert av Welch Allyn. Assistanse og reservedeler Kontakt nærmeste Welch Allyn Technical Support Center (teknisk støttesenter) hvis produktet ikke fungerer skikkelig eller hvis det er nødvendig med assistanse, service eller reservedeler. USA Canada Latin-Amerika (+1) Sør-Afrika (+27) Europeisk ringesenter (+353) Australia (+61) Storbritannia (+44) Singapore (+65) Frankrike (+33) Japan (+81) Tyskland (+49) Kina (+86) Nederland (+31) Sverige (+46) Før du kontakter Welch Allyn, vil det være nyttig å reprodusere problemet og kontrollere tilleggsutstyret for å forsikre deg om at det ikke er de som er årsaken til problemet. Når du ringer, vær forberedt på å gi følgende opplysninger: Produktnavn, modellnummer og en fullstendig beskrivelse av problemet Produktets serienummer (hvis mulig) Fullt navn, adresse og telefonnummer til stedet du befinner deg på Bestillingsnummer (eller kredittkortnummer) hvis det gjelder reparasjoner som ikke dekkes av garantien, eller for kjøp av reservedeler Reservedels- eller erstatningsdelsnummer eller -numre hvis du vil bestille deler Reparasjoner Kontakt nærmeste Welch Allyn Technical Support Center (teknisk støttesenter) først hvis produktet ditt trenger vedlikehold, reparasjoner som dekkes av garantien eller den utvidede garantien, eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien. En representant vil hjelpe deg med å finne ut hva som er galt og, så langt det er mulig, å rette feilen over telefonen slik at du unngår unødvendige tilbaksendelser av produktet. I de tilfellene en retur ikke kan unngås, vil representanten registrere all nødvendig informasjon, og gi deg et Return Material Authorization (RMA)-nummer i tillegg til riktig returadresse. Et Return Material Authorization (RMA)-nummer må utstedes før du returnerer produktet. Merk: Welch Allyn vil ikke motta produkter i retur uten RMA-nummer. Pakkeinstruksjoner Følg følgende anbefalte pakkeinstruksjoner hvis du må returnere noe for service: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, strømkabler og tilleggsprodukter før du pakker, med mindre du mistenker at de kan være en del av problemet. Når det er mulig, bruk den opprinnelige emballasjen. Legg ved en pakkseddel og Welch Allyns Return Material Authorization (RMA)-nummer. Vi anbefaler at alt returnert gods forsikres. Krav om erstatning for tap av eller skade på produktet, må fremmes av senderen. DIR Ver. F 3 / 27

4 Garanti og service Welch Allyn, Inc. garanterer at det Welch Allyn CardioPerfect Workstation-baserte produktet du har kjøpt, fyller de angitt spesifikasjonene for produktet, og at det ikke har materialmangler eller utførelsesmangler som oppstår innen 1 år etter kjøpsdato. Tilbehør som brukes sammen med Produktet har en garanti på 90 dager etter kjøpsdato. Kjøpsdatoen er: 1) datoen angitt i våre opptegnelser, hvis du har kjøpt Produktet direkte fra oss, 2) datoen angitt på garantiregistreringskortet som vi kan be deg om å sende oss, eller 3) hvis du ikke sender tilbake garantiregistreringskortet, 120 dager etter datoen da Produktet ble solgt til leverandøren der du kjøpte Produktet, som dokumentert i våre opptegnelser. Denne garantien dekker ikke skade som skyldes: 1) håndtering under transport, 2) bruk eller vedlikehold som ikke er i samsvar med angitte instruksjoner, 3) forandringer eller reparasjoner av noen som ikke er godkjent av Welch Allyn samt 4) uhell. Du tar alt ansvar for bruken av Produktet med eventuell maskinvare eller programvare som ikke innfrir systemkravene som er beskrevet i produktdokumentasjonen. Hvis det konstateres at et Produkt eller tilbehør som dekkes av denne garantien, er mangelfullt på grunn av mangler ved materialer, komponenter eller utførelse, og garantikravet er innenfor garantiperioden som beskrevet ovenfor, vil Welch Allyn, etter eget skjønn, reparere eller erstatte det defekte Produktet eller tilbehør uten omkostninger. Du trenger en returgodkjennelse fra Welch Allyn før du returnerer Produktet til reparasjon hos et servicesenter angitt av Welch Allyn. DENNE GARANTIEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DETTE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIKTELSE UNDER DENNE GARANTIEN ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING AV PRODUKTER SOM HAR EN MANGEL. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE SKADER ELLER DERAV FØLGENDE SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV MANGLER VED ET PRODUKT SOM ER DEKKET AV GARANTIEN. DIR Ver. F 4 / 27

5 Innhold 1. OVERSIKT ABPM 6100-MONITOR Introduksjon Bruk GRENSESNITT Preliminær rettledning Før sammenkopling Størrelse Plassering av tradisjonell mansjett Plassering av armmansjett Konsultasjonsavlesninger Vanlige kjøringer Data VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING KALIBRERINGSKONTROLL SPESIFIKASJONER KLASSIFISERING KASSERE UTSTYRET FEILSØKING OG FEILKODER Feilkoder Feilsøking VEILEDNING OG ERKLÆRINGER FRA PRODUSENTEN DIR Ver. F 5 / 27

6 1. Oversikt Formålet med denne manualen er å gi en oversikt over informasjonen du trenger for å bruke ABPM 6100-monitoren trygt og effektivt. Du finner informasjon om CardioPerfect Workstation-programvaren i manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren. Gjør deg kjent med alle sikkerhetsreglene i dette kapittelet før du bruker apparatet eller programvaren. Tiltenkt bruk KORREKT BRUK AV ABPM 6100-MONITORENE: 1. ABPM-monitorene er ment å brukes av lege. Tolking av blodtrykksmålingene må alltid foretas av lege. 2. Påliteligheten til alle monitorene og programvaren avhenger av at bruks- og vedlikeholdsinstruksene i denne manualen følges. 3. ABPM 6100-monitorene er beregnet på pasienter med normal sinusrytme. 4. Målenøyaktigheten for ABPM 6100-monitorene kan påvirkes av pasientens plassering, fysiske forhold, bevegelser og bruk som avviker fra bruksanvisningen i denne manualen. Konvensjoner Fareskilt (Forsiktig, Advarsel, Fare, Viktig, Merknad, Se medfølgende dokumentasjon) Serienummer Type BF-utstyr, defibrillatorbeskyttet CE-merke (i henhold til MDD93/42/EØF) Produksjonsdato IPXØ Ingressbeskyttelse (vanlig) Egenforsynt alkalisk batteri Produktet skal ikke kastes som restavfall. Produktet skal leveres for gjenbruk eller som spesialavfall i henhold til Europaparlamentets og EU-rådets direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektronisk og elektrisk utstyr (WEEE). Hvis produktet er forurenset, gjelder ikke dette direktivet. Se eller kontakt Welch Allyn kundeservice på for nærmere opplysninger om avfallshåndtering. Australias EMC-rammeverk DIR Ver. F 6 / 27

7 Resirkulering Advarsler og forholdsregler for sikkerhet og effektivitet Sørg for å gjøre deg kjent med alle sikkerhets- og effektivitetsforhold før du bruker ABPM 6100-monitoren. VIKTIGE ADVARSLER Følgende advarsler gjelder ABPM 6100 ambulatoriske blodtrykksmonitorer. Advarsel Fare for pasientskade. Plasser ikke mansjetten på et område der sirkulasjonen blir hindret. Be pasienten om å fjerne mansjetten umiddelbart og varsle legen hvis de opplever smerte, hevelse, rødhet eller nummenhet i ekstremiteten der mansjetten er plassert, siden dette kan være tegn på hemmet sirkulasjon. ABPM 6100 skal ikke brukes med høyfrekvent (HF) kirurgisk utstyr, og beskytter ikke pasienten mot fare. Påse at plasseringen av ABPM 6100 gir maks. avstand til alle kilder til høyfrekvent energi. IKKE bruk ABPM 6100-monitoren i nærheten av brannfarlige anestesimidler (eksplosjonsfare). IKKE dypp ABPM 6100-monitoren i væske, plasser væske på monitoren eller rengjør monitoren med flytende vaskemidler eller rengjøringsmidler. Hvis noe av dette forekommer, må enheten returneres til et autorisert Welch Allyn servicesenter. ABPM 6100 skal bare rengjøres med en fuktig klut. IKKE fjern dekslene på ABPM Ingen av enhetene inneholder deler som kan overhales av brukeren. IKKE bruk monitoren hvis noen av selvtestene mislyktes. IKKE bruk enheten hvis den viser et trykk over null når det ikke er tilkoplet en mansjett. Dette kan gi unøyaktige målinger. IKKE fest mansjetten til et lem som brukes til intravenøs infusjon. Dette kan føre til at infusjon blokkeres og at pasienten skades. IKKE bruk andre komponenter enn dem som leveres av Welch Allyn. IKKE forsøk å reparere enheten selv. Reparasjoner må bare utføres av autoriserte Welch Allyn servicesentre. IKKE fest mansjetten til en pasient mens den serielle kontakten til PC-en er koplet til enheten. DIR Ver. F 7 / 27

8 FORSIKTIG: ABPM 6100 skal brukes som en ambulerende blodtrykksmåler som sendes hjem med pasienten, slik at pasienten kan måle blodtrykket i en 24-timersperiode. Den brukes til å innhente trendinformasjon i situasjoner som ikke er kritiske. Den skal ikke brukes av klinikere til sanntidsovervåking av pasienter på akutt- eller intensivavdeling. ABPM 6100-monitorene er ikke beregnet for bruk på gravide kvinner eller nyfødte. ABPM 6100-enhetene kan gi unøyaktige blodtrykksmålinger for pasienter med moderat til alvorlig arytmi. Kontrollere at bruken av enheten ikke gir langvarig svekkelse av pasientens sirkulasjon. Be pasienten om å fjerne mansjetten manuelt hvis den ikke tømmes for luft innen tre minutter. Unngå kompresjon eller gjenstopping av trykkslangene. Mansjetten og slangene er defibrillatorbeskyttet. ABPM 6100 er defibrillatorbeskyttet. ABPM 6100 har ingen bestemte forholdsregler ved defibrillering, og defibrillering har ingen virkning på ABPM 6100-monitoren. DIR Ver. F 8 / 27

9 2. ABPM 6100-monitor 2.1 Introduksjon ABPM 6100-enheten bæres av pasienten i et belte eller en skulderstropp og er koplet til en mansjett, som legges rundt den ikke-dominerende armen. ABPM 6100 blåser opp mansjetten ved forhåndsprogrammerte intervaller i løpet av dagen og måler blodtrykket med oscilleringsmetoden, som registrerer opphøret av trykkbølger i arterien når de okkluderes ved trykk i mansjetten. Hjertefrekvensen kan også måles ved hjelp av trykkbølgefrekvensen. Blodtrykksmålinger som foretas av ABPM 6100, er de samme som de som foretas av en erfaren observatør ved hjelp av mansjett-/stetoskopauskultasjonsmetoden innenfor begrensningene fastsatt av American National Standard, elektroniske eller automatiserte blodtrykksmålere. For å få mest mulig ut av ABPM 6100, må du lese denne delen av manualen grundig. Du må også lese og forstå manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren for å oppnå korrekt grensesnitt mellom ABPM 6100-monitoren og programvaren. Sjekkliste Kontroller at ABPM 6100-pakken inneholder følgende: - ABPM 6100-monitor, PC-grensesnittkabel, belte og skulderstropp, - garantikort, pasientdagbok og festeputer for mansjetten - Voksenmansjett - 4 AA-batterier - CD med CardioPerfect Workstation-programvarehåndbok - Monitorlomme FORSIKTIG: Bruk av andre komponenter enn de som følger med, kan føre til målefeil! Husk å fylle ut garantiregistreringskortet og send det til Welch Allyn så raskt som mulig. Meld fra om eventuelle skadede eller manglende komponenter til din autoriserte Welch Allyn-representant. DIR Ver. F 9 / 27

10 2.2 Bruk Denne delen gir en kort oversikt over ABPM 6100-enheten, hvordan du setter i batterier samt enhetskontrollene. ABPM 6100 har en enkel utforming. En start/stopp-knapp fungerer som den primære kontrollen. LCD-skjermen (liquid crystal display) gir lettleselig informasjon. Med CardioPerfect Workstation-programvaren kan du programmere enheten før undersøkelsen og gjenfinne data etter undersøkelsen. Med en enkelt luftslangekontakt kopler du mansjetten til enheten. Start/stopp-knappen brukes til å utføre følgende funksjoner: - Slå på maskinen når den er av (Off). - Sette enheten i undersøkelsesmodus (Study Mode) og foreta en avlesning når enheten er i normal modus (Normal Mode). Klokkeslettet blinker på LCD-skjermen når enheten er i normal modus. - Slå enheten av i normal modus eller undersøkelsesmodus ved å trykke på knappen og holde den nede til enheten gir fem lydsignaler (ca. fem sekunder). - Starte en avlesning når enheten er i undersøkelsesmodus. - Hvis det trykkes når enheten foretar en avlesning, avbrytes den og mansjetten tømmes for luft. Bak på ABPM 6100-monitoren finner du en etikett med modellen og serienummeret til enheten. De første fire sifrene av serienummeret står for året da enheten ble produsert. Batterirommet er bak på enheten. Kontakten på undersiden av enheten brukes til å kople enheten til en PC ved hjelp av en PC-grensesnittkabel. Batterier ABPM 6100-monitoren krever to AA-batterier. Batteriene settes inn i batteriluken på baksiden av ABPM 6100-enheten. Hvis det benyttes oppladbare batterier, se produsentens retningslinjer for sikkert og korrekt vedlikehold. Når batteriene er satt inn riktig, vil enheten vise følgende: - Trinnvise streker i to sekunder. - To sett med tall, det første settet på tre er programvareversjonen - Batterispenningen vises i to sekunder (før spenningen står bokstaven b ) - Tre raske lydsignaler. - Antall blodtrykksavlesninger (hvis noen) i minnet sammen med et blinkende skriversymbol i tre sekunder (antall avlesninger vil ikke vises hvis batteriene fjernes før enheten slås av) - Ett langt lydsignal. DIR Ver. F 10 / 27

11 - Viser blinkende klokkeslett i 20 sekunder (etter 20 sekunder slår enheten seg av og går over i hvilemodus for å spare batterienes levetid) På dette stadiet vil enheten være klar til å laste en blodtrykksundersøkelse. Når enheten så slås på, vises følgende: - Tre raske lydsignaler. - Antall blodtrykksavlesninger (hvis noen) i minnet sammen med et blinkende skriversymbol i tre sekunder. - Ett langt lydsignal. - Viser blinkende klokkeslett i 20 sekunder (etter 20 sekunder slår enheten seg av og går over i hvilemodus for å spare batterienes levetid) LCD-skjermen LCD-skjermen viser følgende informasjon avhengig av hvilken tilstand enheten er i: - Klokkeslettet vises når enheten er i normal modus og klar til bruk. - Et solsymbol vises når lydsignalet er på (vanligvis på dagtid). - Et halvmånesymbol vises når lydsignalet er av (vanligvis under programmerte soveperioder). - Et solsymbol vises når enheten er i undersøkelsesmodus. - En klokke vises når enheten er i undersøkelsesmodus. - Et batterisymbol vises når batterispenningen er lav og batteriene må skiftes ut. - Et skriversymbol angir at enheten har avlesninger i minnet. DIR Ver. F 11 / 27

12 3. Grensesnitt Denne delen beskriver hvordan ABPM 6100-skjermen kobles til PC-en, og hvordan pasienter settes opp for overvåkingsøkter. Første gangs oppsett av ABPM 6100 for kommunikasjon med PC: Windows XP Windows 7/ Windows 8 1. Høyreklikk på Min datamaskin. 1. Høyreklikk på Datamaskin. 2. Velg Egenskaper. 2. Velg Egenskaper. 3. Klikk på kategorien Maskinvare. 4. Klikk på Enhetsbehandling. 3. Klikk på Enhetsbehandling. 5. Dobbeltklikk på Porter (COM og LPT). 4. Dobbeltklikk på Porter (COM og LPT). 6. Plugg PC-grensesnittkabelen til ABPM Plugg PC-grensesnittkabelen til ABPM 6100 inn i PC-ens USB-port. La Windows installere inn i PC-ens USB-port. La Windows installere driveren. driveren. DIR Ver. F 12 / 27

13 Slik konfigurerer du Welch Allyn CardioPerfect Workstation for bruk med registratoren: 1. Start Welch Allyn CardioPerfect Workstation. 2. I Fil-menyen velger du Innstillinger og klikker på 24-timers blodtrykk. 3. Klikk på kategorien Avansert. 4. Velg enhet. 5. Sett COM-portnummeret til nummeret på den serielle porten som ABP-registratoren er koblet til. 6. Velg OK for å lagre innstillingene. 3.1 Preliminær rettledning Be pasienten: - Ha på seg en løstsittende bluse eller skjorte. - Unngå å ha på seg langermede gensere eller kjoler i overvåkingsperioden. - Unngå svømming, dusjing eller bading under overvåkingen. - Unngå å bruke tungt utstyr eller elektrisk verktøy, siden vibrasjoner kan innvirke på monitorens funksjoner. 3.2 Før sammenkopling Før ABPM 6100-enheten koples til pasienten, må du påse at du har utført følgende oppgaver: - Kontroller at pasientens navn og ID står i dagboken og er notert separat for å hindre forveksling med andre pasientdata. - Kontroller at ABPM 6100-monitoren inneholder nye eller oppladede batterier. - For nye undersøkelser må det påses at alle gamle data er lastet i CardioPerfect Workstation-programvaren og at ABPM 6100-monitorens minne er tømt. - Kontroller at korrekte undersøkelsesparametere er skrevet fra CardioPerfect Workstation-programvaren til enheten. - Sørg for at pasienten sitter komfortabelt. Hvis pasienten har langermet skjorte, må denne tas av. Spør pasienten hvilken arm som er ikke-dominerende. Mansjetten settes på denne armen. 3.3 Størrelse Det er svært viktig for nøyaktigheten til overvåkingsdataene at mansjetten har riktig størrelse. Du må derfor lese og forstå denne delen nøye før du bestemmer riktig mansjettstørrelse for pasienten. BRUKE MANSJETTOMRÅDEMERKENE Hver mansjett har to områdemerker. Legg mansjetten rundt pasientens ikkedominerende arm for å bestemme størrelsen ved hjelp av områdemerkene. Hvis kanten av mansjetten ligger innenfor områdemerkene, har mansjetten riktig størrelse for pasienten. Hvis mansjettkantene ikke ligger innenfor områdemerkene, prøver du en annen størrelse. BRUKE STØRRELSESTABELLEN Finn omkretsen til pasientens overarm, og se diagrammet med mansjettstørrelser for å kunne foreta riktig mansjettvalg. DIR Ver. F 13 / 27

14 Mansjettstørrelse Barnemansjett Liten voksenmansjett Voksenmansjett Mellomstor voksenmansjett Stor voksenmansjett Armomkrets Armmansjetter til gjenbruk Del Del cm Del cm Del cm Del cm 3.4 Plassering av tradisjonell mansjett Korrekt plassering av mansjetten er svært viktig for å få nøyaktige blodtrykksmålinger. Følg denne veiledningen for å plassere mansjetten nøyaktig på pasienten. Tradisjonell mansjett 1. Legg mansjetten godt rundt pasientens ikke-dominerende arm som vist ovenfor, og pass på at luftslangen som går fra mansjetten, ikke krølles eller skades. Mansjetten kan settes over en tynn skjorte uten at avlesningene påvirkes. 2. Fest et klebende mansjettfeste til den klare klaffen på mansjetten, og fest mansjettfestet til pasienten. Merk: Pass på at parametrene er angitt på ABPM 6100-monitoren før du fortsetter. Monitoren skal være i hvilemodus. 3. Fest slangene fra ABPM 6100-monitoren til mansjettslangene og legg ABPM monitoren i monitorlommen. Fest lommen til skulderstroppen eller beltet, avhengig av hva som er mest komfortabelt for pasienten. Kontroller at det er nok slakk til at pasienten kan bevege seg komfortabelt. DIR Ver. F 14 / 27

15 3.5 Plassering av armmansjett Hvis en mansjett av feil størrelse brukes, kan det føre til feilaktige og villedende blodtrykksmålinger. Armmansjett Trinn 1: Slik finner du riktig mansjettstørrelse til pasienten: 1. Legg mansjetten rundt pasientens overarm uten å føre armen gjennom mansjetten. 2. Sjekk at armomkretsen ligger innenfor mansjettens område ved hjelp av den fargekodede områdeindikatoren på innsiden av mansjetten og det uthevede indeksmerket. 3. Hvis armen er innenfor området, er denne mansjettstørrelsen riktig for pasienten. Hvis målingen er utenfor områdeindikatoren, velger du en ny mansjettstørrelse som angitt med farge. Trinn 2: Sett på mansjetten 1. Skyv mansjetten oppover pasientens arm slik at fargestørrelseindikatoren er øverst på mansjetten. Mansjetten skal være halvveis mellom albuen og skulderen. 2. Arterieindikatoren skal være over pasientens brakialarterie, mellom biceps og triceps (se tegningen for plassering på venstre arm). 3. Legg mansjetten godt rundt pasientens overarm. 4. Foreta den første blodtrykksavlesningen og kontroller forbindelsen. 5. Se figur 1, 2 og 3 på innerklaffen for en illustrert oversikt. Trinn 3: Gjør klar pasienten 1. Klargjøring av pasienten er det viktigste trinnet for å få en nøyaktig, pålitelig blodtrykksmåling. 2. Gå gjennom følgende instruksjoner med pasienten: Unngå unødvendig bevegelse under avlesningene. Legg den instrumenterte hånden i hvileposisjon ut til siden. Unngå håndbevegelser. Unngå muskelbevegelser under avlesning. Ikke fjern mansjetten mellom avlesningene. DIR Ver. F 15 / 27

16 3.6 Konsultasjonsavlesninger Manual for ABPM 6100-maskinvare Etter at ABPM 6100-monitoren er korrekt festet til pasienten og PC-grensesnittkabelen er fjernet fra enheten, er det viktig og nødvendig å foreta konsultasjonsavlesninger for å sikre at enheten fungerer korrekt og ikke er ukomfortabel for pasienten. ABPM 6100-monitoren vil ikke begynne vanlige kjøringer før det er foretatt minst én manuell avlesning. Slik foretar du en konsultasjonsavlesning: 1. Hvis enheten er i hvilemodus (ingenting vises på LCD-skjermen), trykker du på start/stopp-knappen for å vekke enheten. 2. Trykk på start/stopp-knappen igjen for å foreta en manuell avlesning. Mansjetten blåses opp og avlesningen foretas. 3. Registrer avlesningene som er foretatt ved konsultasjonen, som konsultasjonsavlesninger i pasientdagboken, slik at informasjonen inngår i analysen av undersøkelsen. Dette er også en god mulighet til å forklare pasienten om bruken av pasientdagboken. Hvis startknappen er deaktivert når parametrene skrives til enheten (og dermed hindrer manuelle avlesninger), lar ABPM 6100-monitoren deg foreta manuelle avlesninger i opp til 30 minutter etter at parametrene er skrevet til enheten og enheten har våknet fra hvilemodus. Dette lar deg foreta manuelle konsultasjonsavlesninger selv om du ikke ønsker at pasienten skal kunne foreta avlesninger. 3.7 Vanlige kjøringer Når det har blitt foretatt minst én manuell konsultasjonsavlesning, vil vanlige avlesninger bli foretatt i forhold til intervallet som er konfigurert for den første perioden. FØR PASIENTEN GÅR Husk følgende før pasienten forlater kontoret: Beltet eller skulderstroppen og lommen må sitte komfortabelt. Start/stopp-knappen må kunne nås av pasienten. (Selv om startknappen er deaktivert i undersøkelsesparametrene, skal pasienten fremdeles kunne bruke start/stopp-knappen for å avbryte en avlesning.) ABPM 6100-monitoren er skjult hvis pasienten ønsker det. Husk at pasientens komfort og evne til å utføre normale oppgaver kan ha betydelig innvirkning på relevansen til overvåkingsdataene. Hvis skjermen er på, går du kort gjennom med pasienten hvordan dataene leses. Forklar pasienten hva slags informasjon som må angis i pasientdagboken. Hvis startknappen er aktivert, forklarer du pasienten at han eller hun kan foreta avlesninger ved hjelp av start/stopp-knappen. ANDRE INSTRUKSER TIL PASIENTENE Pasienten må også få følgende informasjon: Hvis start/stopp-knappen trykkes under en avlesning, avbrytes den avlesningen og mansjetten tømmes for luft, uansett om startknappen er satt til på (On) eller av (Off) i undersøkelsesparametrene. Be pasientene kle av seg forsiktig når de skal legge seg, slik at ikke slangen koples fra monitoren. Elektrostatisk summing fra ABPM 6100-enheten kan reduseres ved å legge en pute over monitoren under søvn. Alle data blir lagret internt etter deaktivering. DIR Ver. F 16 / 27

17 HVA PASIENTEN MÅ OG IKKE MÅ GJØRE: Manual for ABPM 6100-maskinvare Til slutt må pasienten gjøres oppmerksom på følgende liste over hva som må og ikke må gjøres: Du må: Bruke en løstsittende bluse eller skjorte. Registrere klokkeslett, symptom/humør og aktivitet/posisjon i pasientdagboken. Aktivere en avlesning (hvis start/stopp-knappen er aktivert) ved første tegn til symptomer. Holde deg i ro under avlesningene. Redusere bilkjøring og reising til et minimum. Ta med dagboken til neste konsultasjon. Du må ikke: Fjerne mansjetten. La monitoren blir våt. Bruke elektrisk verktøy eller tunge redskap under en avlesning. Fjerne batteriene fra enheten. Bruke langermede gensere eller kjoler under overvåkingsperioden. Svømme, dusje eller bade under overvåkingen. Bruke tunge redskap eller elektrisk verktøy, siden vibrasjoner kan påvirke motorens funksjoner. 3.8 Data Etter at ABPM 6100-monitoren er koplet fra pasienten, må monitoren koples til PC-en for å kunne lese data fra enheten. Sett monitorenden (den minste enden) av PCgrensesnittkabelen inn i kommunikasjonsporten som sitter nederst på enheten (PC-enden av PC-grensesnittkabelen skal fremdeles være tilkoplet PC-en). Lese data fra enheten Når det er data i enheten, kan disse leses fra enheten inn i ABPM 6100-programvaren. Deretter vil CardioPerfect Workstation-programvaren la deg se på dataene og konfigurere rapporter. Se manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren for mer informasjon. Slik leser du data fra enheten: 1. Kontroller at ABPM 6100-monitoren er korrekt tilkoplet PC-en. 2. Åpne CardioPerfect Workstation-programvaren. 3. Velg den pasientundersøkelsen du ønsker å legge data inn i, ved å klikke på de aktuelle datoen under det aktuelle pasientnavnet. Hvis det ikke er opprettet noen pasientdagbok ennå, oppretter du en pasientundersøkelse ved å følge instruksene i delen Creating a New Patient Study i manualen for CardioPerfect Workstationprogramvaren. 4. Følg instruksene i manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren, kapittel På få sekunder hentes dataene fra enheten. Hvis Pasient-ID-en i enheten ikke stemmer overens med pasient-id-en i pasientundersøkelsen i CardioPerfect Workstationprogramvaren, vises meldingen Patient ID in unit and study do not agree. Use ID in unit? Velg ja (Yes) for å bruke pasient-id-en som er lagret i enheten; velg nei (No) for å bruke pasient-id-en i CardioPerfect Workstation-programvaren. Dataene fra enheten vil nå lagres i CardioPerfect Workstation-programvaren. Hvis du får en feilmelding når du forsøker å lese data fra enheten, må du kontrollere at PC-grensesnittkabelen er skikkelig koplet til både monitoren og PC-en og gjenta kommandoen Read Data from Unit. Se manualen for CardioPerfect Workstation-programvaren for veiledning om hvordan du bruker programvaren og databehandlings- og rapporteringsalternativene den gir. DIR Ver. F 17 / 27

18 4. Vedlikehold og rengjøring Forebyggende vedlikehold bør utføres regelmessig for å sikre trygg og effektiv bruk av ABPM 6100-monitoren. I tillegg bør monitoren rengjøres etter hver bruk. Vedlikehold Det bør regelmessig foretas følgende kontroller av ABPM 6100-enheten: Undersøk om PC-grensesnittkabelen har brudd, eksponerte ledninger eller andre skader. Se om selve monitoren viser tegn til skader. Trykkslangene må undersøkes for brudd, slitasje eller knekker. Ikke fjern deksler eller bryt garantiforseglingen ved undersøkelse av enheten. Ved eventuelle tegn på skade må ikke ABPM 6100-monitoren brukes. Den må sendes til et autorisert Welch Allyn servicesenter. Se under Service og garanti i denne manualen for en liste over autoriserte Welch Allyn servicesentre. Rengjøring RENGJØRE ABPM 6100-ENHETEN VIKTIG: ABPM 6100 kan ikke steriliseres. Du må IKKE dyppe monitoren i væske eller bruke flytende vaskemidler, rengjøringmidler eller løsemidler for å rengjøre den. Hvis enheten dyppes i væske, må den ikke brukes igjen. Enheten må sendes til et autorisert Welch Allynservicesenter. ABPM 6100-enheten må rengjøres etter hver bruk. Bruk en myk, fuktig klut til å fjerne smuss og støv fra enheten. RENGJØRING OG DESINFISERING AV MANSJETTEN 1. Medisinsk desinfiseringsspray 2. Medisinsk desinfiseringsklut Mansjetten kan sprayes med en mild desinfiseringsløsning (for eksempel Cidezyme, ENZOL eller en 10 % klorblekemiddel. Følg anvisningene for løsningen. Skyll med destillert vann, og heng til tørk. Pass på at det ikke kommer væske inn i blæreslangen. Bruk en mild desinfiseringsklut (for eksempel Sani-Cloth ), og vask grundig av mansjettoverflaten før den henges til tørk. 3. Vask i maskin Ta av blæren når mansjetthylsteret skal vaskes i maskin. Vaskes på varmvaskprogram (10 54 C) med et mildt vaskemiddel, og henges til tørk. Vaskes på varmvaskprogram (10 54 C) med et mildt vaskemiddel, og henges til tørk. DIR Ver. F 18 / 27

19 5. Kalibreringskontroll Welch Allyn anbefaler at brukeren kontrollerer kalibreringen av ABPM 6100-monitoren årlig ved hjelp av følgende prosedyre: 1. Når ABPM 6100-enheten er slått på, fjerner du ett av AA-batteriene fra batterirommet. Sett deretter batteripakken tilbake i riktig retning, så skal enheten foreta oppstartsprosedyren. 2. Når LCD-skjermen viser streker, trykker og holder du start/stopp-knappen nede. Enheten viser programvareversjonen og batterispenningen, etterfulgt av et klikk når ventilene lukkes. Når prosessen er fullført, vil en trykkverdi vises på LCD-skjermen og enheten er klar til kontroll av kalibreringen. 3. Kople mansjetten til ABPM 6100-monitoren fra enheten. 4. Fest den riktige enden av ABPM 6100 Y-kontakten (Welch Allyn delenr ) til monitoren. Fest en mansjett til riktig ende av Y-kontakten, og legg den rundt en boks eller flaske med egnet størrelse. Dette fungerer som beholder for enheten. Kople det tredje benet på Y-kontakten til en kjent trykkstandard av høy kvalitet 1. Se kalibreringstallet nedenfor for en illustrasjon av testoppsettet. 5. Trykksett måleren til 250 mm Hg og sammenlign med trykkstandarden (se Merk nedenfor). Hvis enheten ikke oppfyller nødvendig kalibrering, må enheten sendes til Welch Allyn for kalibrering eller reparasjon. 6. Avlast trykket ned til maks. 10 mm Hg per sekund, og stopp for å kontrollere trykket ved 250, 200, 150, 100 og 50 mm Hg 7. Når du er ferdig, fjerner du ett av AA-batteriene fra batterirommet. Sett deretter batteripakken tilbake i riktig retning, så skal enheten foreta oppstartsprosedyren. Mansjett lagt rundt sylinder Vanlig konsultasjonsmanometer Fest til enheten Merk: Muligheten for å måle nøyaktigheten til ABPM 6100 avhenger av sensitiviteten til trykkstandarden du bruker for kalibreringsprosedyren. Hvis du bruker et manometer (kvikksølvsøyle eller aneroidmåler) taksert ved ± 3.0 mm Hg, kan du måle nøyaktigheten til enheten som testes til innenfor ± 6.0 mm Hg. Hvis du bruker et manometer (kvikksølvsøyle eller aneroidmåler) taksert ved ± 1,0 mm Hg, kan du måle nøyaktigheten til enheten som testes til innenfor ± 4,0 mm Hg. 1 Welch Allyn anbefaler bruk av mest mulig sensitiv trykkstandard ved utføring av kalibreringskontroller. En Setra trykkmåler , som er kalibrert for ± 0,1 mm Hg, fungerer bra til dette bruk. DIR Ver. F 19 / 27

20 6. Spesifikasjoner Denne delen gir enhetsspesifikasjoner for ABPM 6100 ambulatorisk blodtrykksmonitor. Energibehov: Mål: Vekt: To AA alkaliske batterier eller oppladbare batterier med høy kapasitet (NimH). 124 x 70 x 33 mm (omtrent). 270 g (medregnet batterier, omtrent). Bruksmiljø: Atmosfærisk trykk på 700 til 1060 HPA Beskyttelse mot elektrisk støt: Intern strømforsyning, type BF Bruksmiljø: Temperatur: 10 C (50 F) til 50 C (122 F). Fuktighet: 20 til 95 % RF ikke-kondenserende. Lagringsmiljø: Temperatur: -20 C (-68 F) til 70 C (158 F). Fuktighet: 15 til 95 % RF ikke-kondenserende. Høyde over havet: -170 til meter Måleområder: Systolisk blodtrykk: 60 til 250 mm Hg Diastolisk blodtrykk: 25 til 250 mm Hg Maksimal oppblåsing: 270 mm Hg Hjertefrekvens: 40 til 200 bpm Minne: Opp til 250 avlesninger med alkaliske batterier Opp til 110 avlesninger med oppladbare NimH Målingsmetode: Oscillometrisk med trinnvis tømming av luft. Nøyaktighet: ± 3 mm Hg Internasjonale standarder: EN :2001 ; Medical electrical equipment Part 1-1: General requirements for safety. Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems Specific requirements for the protection against hazards of ignition of flammable anesthetic mixtures and to control the risk of fire (Fire prevention) EN :2000 ; Medical electrical equipment Part 2-30: Particular requirements for the safety, including essential performance, of automatic cycling non-invasive blood pressuring monitoring equipment EN :2001 ; Medical Electrical Equipment Part 1-2: General requirements for safety. Collateral Standard: Electromagnetic compatibility requirements and tests DIR Ver. F 20 / 27

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig informasjon Apparatregistrering Registrer apparatet på www.physio-control.com. Kunden vil da få beskjed

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator hp LaserJet 9055mfp / 9065mfp håndbok for systemadministrator Informasjon om opphavsrett 2003 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer