Oversettelse av original brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse av original brukerveiledning"

Transkript

1 Oversettelse av original brukerveiledning Formatsirkelsag T60 Formatsirkelsag T74 Modell: T60 Basic T60 Classic T60 PreXision T74 Classic T74 Automatic Maskinnr.:... Årsmodell:... Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6 D Ottobeuren Tlf / Faks / e-post: Internett:

2 OPPHAVSRETT Opphavsretten til denne brukerveiledningen innehar kun Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str. 6 D Ottobeuren Tyskland En hver form for mangfoldiggjøring eller bearbeiding (også utdrag) er forbudt uten tillatelse fra forfatteren. Denne veiledningen må ikke brukes til illojale konkurranseformål. Framstilling av betjeningselementer og arbeidsprosesser vises ikke alltid på standardmaskinen. FORBEHOLDT RETTEN TIL TEKNISKE ENDRINGER. Tittelbilde: T60 Classic med tilbehør

3 EU-samsvarserklæring Produsenten: erklærer med dette at Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG Langenberger Str Ottobeuren, Tyskland formatsirkelsagene, type T60 og T74 overholder HMS-kravene i følgende EU-forskrifter: EUs maskindirektiv 98/37/EF, fra : 2006/42/EF EUs lavspenningsdirektiv 2006/95/EF EUs EMC-direktiv 2004/108/EF Anvendte harmoniserte normer: DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikker avstand mellom fareområder og øvre og nedre del av kroppen DIN EN 349 Sikkerhet for maskiner - Minimumsavstander for å unngå at kroppsdeler kommer i klem DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner; NØDSTOPP-innretning DIN EN Maskinverktøy for trebearbeiding - Sikkerhetstekniske krav - del 1: frese- og høvelverktøy, sirkelsagblad DIN EN ISO Sikkerhet for maskiner - Sikkerhetsrelaterte deler på styringer - del 1: generelle retningslinjer DIN EN Sikkerhet på trebearbeidingsmaskiner-sirkelsager Del 1: Bordsirkelsagmaskiner (med og uten skyvebord) og formatsirkelsagmaskiner DIN EN Sikkerhet for maskiner - Elektrisk utrustning av maskiner del 1: generelle krav DIN EN ISO Del 1 Del 2 Maskinen overholder den testede prototypen. Sikkerhet for maskiner - hovedbegrep, generelle retningslinjer Del 1: Grunnleggende terminologi, metodologi Del 2: Tekniske retningslinjer Fullmektig for opprettelse Rolf G. Krupezki av den tekniske dokumentasjonen: Langenberger Str Ottobeuren Sertifiserende organ iht. vedlegg VII: Ekspertorgan for tre, kontroll- og sertifiseringsorgan Vollmoellerstr. 11, Stuttgart EUs prototypekontroll iht. EUs maskindirektiv, utstedte kontrollsertifikater nr (T60) og nr (T74) Ottobeuren, den Rolf G. Krupezki, daglig leder

4

5 Innhold Innledning 1 1. Sikkerhet Symbolforklaring Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Driftsveiledning Arbeidsområde Klær Personlig verneutstyr Stabilitet Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Arbeidsstykkeføring Dreieretning og valg av turtall Maskinbetjening Skyvetre og skyvestokk Maskinens tilstand Beskyttelsesinnretninger Adferd ved maskinen Hovedbryter Saging av kiler Arbeide med frammatingsapparat Fastsatt bruksområde Feil bruk Andre farer Sikkerhetsinnretninger Produktbeskrivelse Merkeskilt Tekniske data T60 Basic T60 Basic med skjærehøydepakke Basic + (T6018-a) T60 Classic T60 PreXision T74 Classic T74 Automatic Standard tilbehør Alle maskiner Kun T60 Basic, PreXision Kun T60 Classic Kun T Utslippsverdier Støyemisjon 20

6 2.4.2 Støvutslipp Transport av den emballerte maskinen T60 med standard emballasje Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt Lastsikring og lagring T60 med folieemballasje for sjøtransport Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt Lastsikring og lagring T Transport med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Vekt Tyngdepunkt S Lastsikring og lagring Montering Utpakking Rengjørig Transport av utpakket maskin Montering Miljøbetingelser Montere påbyggingsdeler Montere trimmebordsmøringen Montere tverrbordet Montere lengdeanlegg Montere lengdeanlegg T74 på T60 (T6040-a til T6043-a) Montere bordforlengelse og utvidelse (kun på T60) Tilkobling Strømtilkobling Koble til sponavsug Pneumatisk tilkobling Velge verktøy Sagblad Spesialverktøy med for stor bredde (ikke T60 PreXision) Betjening Arbeidsplasser Hovedbryter 41

7 7.3 NØDSTOPP-bryter Styring Betjeningsfelt Symbolforklaring Touch-Screen Legge inn verdier Meny Home (Hjem) Meny sagfunksjoner Meny hjelpemiddel Meny program (kun T74 Automatic) Meny verktøy Meny Service Bevege styrte akser Manuell kjøring Posisjonering Trinnvis drift Stille inn skjærehøyden Stille inn snittvinkelen T60 Basic T60 Classic, T60 PreXision T Parallellanlegg Stille inn snittbredden Anleggslinjal Demontere parallellanlegget (kun T60) Senke parallellanlegget (kun T74) Lengdeanlegg Stille inn snittlengde Digital indikator på lengdeanlegget Skifte om lengdeanlegget Stille inn vinkelsnitt på lengdeanlegget Referensiere lengdeanlegget Trimmebord Skifte verktøy T60, T Elektropneumatisk hurtigfestesystem for sagblad (T7475-a) Spesialverktøy med overbredde (ikke T60 PreXision) Kløyvekile Velge kløyvekile Stille inn kløyvekilen Beskyttelsesdeksel Stille inn beskyttelsesdekslet Turtall hovedsagblad Stille inn turtallet Trinnløs turtallsregulering (T6076-b/T7476-b) HOVEDSAG PÅ/AV PÅ AV 119

8 8. Spesialtilbehør Forrisseaggregat med 2 akser (T6020-b/T6021-a/T7421-a) Tekniske data Sette inn verktøyet Betjening av forrisseaggregat med 2 akser Referensiere forrrisseaggregat med 2 akser Forrissesag-system "ScribeMaster" (T6022-a/T7422-a) Forrissesagblad-sett (T6024-a/T7424-a) Forrisseaggregat med 3 akser (T6027-a/T7423-a) Tekniske data Sette inn verktøyet Betjening av forrisseaggregat med 3 akser Referensiere forrisseaggregat med 3 akser Rask posisjonering av forrisseaggregat med 3 akser Dobbelt gjæringsanlegg DGA 900 (T6032-a//T6033-a/T7432-a/T7433-a) Montering Parallellogram-tverrbord (T6035-a/T7435-a) Tekniske data: Skifte batteri Stille inn vinkler Referensiere vinkelindikatoren Referensiere lengdeanlegget Motvinkelanlegg (T6038-a/T7438-a) Vinkelsnittsystem "RadioCompens" (T7450-a/T7451-a) Skifte batteri Styrt lengdeanlegg (T7442-a) Referensiere snittlengde Vinkelsnittsystem "Control" (T7452-a) Multifunksjonsbord (T7458-a/T7459-a) Rullestøtte for standard tverrbord (T7465-a) Trimmebord drevet med elektromotor (T7471-a) Trimmefiks (T6072-a/T7472-a) Laser-snittfugeindikator (T7473-a) Av-/påbryter på håndtaket på trimmebordet (T6077-b/T7477-c) Spray for hovedsagblad (T6080-a/T7480-a) Sponutløpsåpning (T7481-a) Peer-to-Peer-grensesnitt (T7485-a) Grensesnittpakke (T74SW100-a) Programvarefunksjonsmodul "Postprosessor ARDIS" (T74SW200-a) _ PC- og systemkrav Installasjonsveiledning for ARDIS Installasjon av MARTIN IPC-Client MARTIN IPC Client-innstillinger Peer-to-Peer-innstillinger 152

9 Adresseinnstillinger Importere prosjekter og snittegninger Arbeide etter snittegning Etikettutskrift Endre snittinnstilling manuelt Programvarefunksjonsmodulen utvidelse av verktøydatabasen 5,7" til 50 verktøy (T60SW420-a T74SW420-a) Stell og vedlikehold Rengjøring Rengjøre Touch-Screen Vedlikeholde sikkerhetsutstyret Smøring Oljesentraslsmøring (kun T74) Trimmebord Ytterligere smørepunkter Skifte drivreim T T Feilsøking Maskinen har slått seg av Overbelastning Underspenning Feil i bremsesystemet Maskinen starter ikke Feilmeldinger Slukkemiddel ved brann Ta ut av drift Avfallshåndtering Smøreolje Elektrisk anlegg Deponering av ståldeler Kundeservice Målskisse T T Stikkordregister 173 Veiviser for opplæring T60 T74 176

10

11 Innledning Kjære kunde, gratulerer med ditt valg av MARTIN formatsirkelsag. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon, tips og informasjon om farer. Denne informasjonen skal lette arbeidet på maskinen og gjøre deg oppmerksom på farlige situasjoner. Brukerveiledningen retter seg mot eieren, betjeningspersonellet og til de personer som har ansvar for stell og vedlikehold. Les nøye gjennom brukerveiledningen før maskinen tas i bruk. Vær oppmerksom på fareanvisningene, de er der for din egen sikkerhet når du arbeider med maskinen. Vi tar ikke ansvar for personskader og materielle skader som oppstår fordi brukerveiledningen ikke overholdes. Oppbevar brukerveiledningen godt synlig i nærheten av maskinen. Operatørene må alltid ha tilgang til brukerveiledningen. 1

12 1. Sikkerhet 1.1 Symbolforklaring! FARE Dette symbolet angir en umiddelbar truende fare. Hvis denne ikke unngås, fører det til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! ADVARSEL Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader (ubotelige alvorlige skader).! FORSIKTIG Dette symbolet angir en mulig farlig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader. MERKNAD Dette symbolet angir en mulig skadelig situasjon. Hvis denne ikke unngås, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. VIKTIG Dette symbolet angir brukertips og annen spesielt nyttig informasjon. 2

13 1.2 Generelle sikkerhetsråd Betjeningspersonale Alt arbeid under transport, installasjon, oppstart, betjening og vedlikehold av maskinen må kun utføres av fagpersoner. Alle brukerne av maskinen må ha tilstrekkelig kunnskap om: Grunnlaget til maskinutrustningen Betjening Riktig innstilling Bruk av arbeidsstykkeholde- og føringsinnretninger Avgrensende sikkerhetsanordninger Valg av verktøy Sikker føring av arbeidsstykke under bearbeiding Riktig bruk og innstilling av spennanordninger, maler, bordforlengelser og tverranlegg Hold personer som ikke har med betjening av maskinen borte, særlig barn Driftsveiledning Den sikkerhetsinformasjonen som er angitt i denne brukerveiledningen, må leses, forstås og overholdes. Før oppstart av maskinen må alle som har med drift og betjening av maskinen å gjøre, samt personer som har ansvar for vedlikehold og stell av maskinen, lese nøye gjennom brukerveiledningen, forstå den og overholde den på alle punkter. Brukerveiledningen må oppbevares i nærheten av maskinen Arbeidsområde Klær Sørg for god belysning på arbeidsplassen. Gulvet rundt maskinen må være sklisikkert og fritt. Kabler, flis, avkapp eller transportmidler må ikke sperre for tilgangen til maskinen. Bruk klær som ligger tett inn mot kroppen. Ikke bruk smykker eller sjal, og ikke ha langt, løst hår. 3

14 1.2.5 Personlig verneutstyr Bruk følgende under arbeid på maskinen: Vernehansker Hørselvern Godkjent øyebeskyttelse (vernebriller eller ansiktsmaske) Bruk hansker under håndtering av sagblad og skjæreverktøy Stabilitet Maskinen må stå stabilt. Maskinføttene kan skrues ned i gulvet. 1.3 Sikkert arbeid Klargjøring og innstillingav maskinen Klargjøring og innstilling må kun utføres når maskinen står stille. Kontroller at verktøyet er skarpt, riktig, i stand og stilt inn iht. anvisningene fra verktøyprodusenten det brukes en egnet kløyvekile og at den er riktig stilt inn. det brukes bordinnlegg for å gjøre åpningen mellom bordet og verktøyet så liten som mulig. det brukes spesielle innstillingsinnretninger, som f.eks. innstillingsmaler, hvis mulig. verktøyet behandles forsiktig Arbeidsstykkeføring Ikke arbeid uten å føre arbeidsstykket sikkert til et anslag. Hindre tilbakeslag: Ikke bruk parallellanlegget under tverrsaging. Ikke bruk parallellanlegget som føring for avkapp under tverrsaging. Ikke klem avkapp mellom parallellanlegget og sagbladet. Bruk rullebord eller bordforlengelser som støtte for lange arbeidsstykker. Under frammating av arbeidsstykket legger du hendene flatt på arbeidsstykket med lukkede fingre. Under tverrsaging av runde materialer må du bruke et sagblad som er egnet for tverrsaging, samt en holdeinnretning som sikrer at arbeidsstykket ikke vrir seg. 4

15 1.3.3 Dreieretning og valg av turtall Fest verktøyet i riktig dreieretning. Skyv arbeidsstykket framover mot verktøyets dreieretning, mot verktøyet. Kontroller at valgt turtall passer til det verktøyet som er satt fast Maskinbetjening For hver bearbeidingsprosess må du velge de beskyttelsesinnretningene som egner seg best. Ikke fjern splinter, flis og avkapp for hånd. Ikke stå i fareområdet bak sagbladet. Fareområde Skyvetre og skyvestokk Ved saging av smale arbeidsstykker må du bruke et skyvetre eller en skyvestokk som hjelp ved manuell mating. Dette hjelpemidlet hindrer at du arbeider med hendene i nærheten av sagbladet. En ødelagt skyvestokk må umiddelbart skiftes ut med en ny. Eksempel på skyvestokk av hardt tre: D = mm mm mm 5

16 1.3.6 Maskinens tilstand Arbeid på maskinen kun når den er i feilfri teknisk stand. Alle bestanddelene på maskinens sikkerhetsutstyr må være montert korrekt og fungere som tiltenkt. Endringer på maskinen, og på- og ombygging, må ikke utføres uten tillatelse fra produsenten. Slå av maskinen umiddelbart dersom det oppstår feil. Feilen må lokaliseres og utbedres før du kan fortsette arbeidet Beskyttelsesinnretninger! ADVARSEL Fare pga. roterende sagbladet. Lemmer og fingre kan bli skadet eller kuttet av. Bruk alltid nødvendige sikkerhetsinnretninger for alle arbeidsprosesser. Ikke grip inn under beskyttelsesdekslet. Bruk alltid beskyttelsesdeksel og kløyvekile. Iverksett alltid egnede tiltak for arbeidsprosessen for å hindre tilgang til verktøyet. Dersom spesielle oppgaver krever at beskyttelsesdekslet må fjernes, må det iverksettes egnede beskyttelsestiltak for denne prosessen. Når denne spesielle oppgaven er ferdig, må beskyttelsesdekslet monteres igjen umiddelbart Adferd ved maskinen Beveg deg selv og arbeidsstykket på en kontrollert og sikker måte. Ikke bøy deg over maskinen mens den er i gang. Ikke bruk for stor kraft for å gjennomføre en arbeidsprosess. Ikke arbeid hvis du er påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika Hovedbryter Under alt vedlikehold, under utbedring av feil og før deksler og beskyttelsesinnretninger åpnes, må maskinen stå helt stille, og hovedbryteren på maskinen må slås av. Sikre hovedbryteren mot utilsiktet innkobling. Slå av hovedbryteren og rengjør maskinen før du forlater den. 6

17 Kløyvekile, beskyttelsesdeksel og fareområde (rødt) Stille inn kløyvekile Stille inn beskyttelsesdekslet til arbeidstykkelsen Innretning og håndgrep under trimming Sage smale arbeidsstykker med skyvestokk Sage lister med skyvetre Korte inn smale arbeidsstykker med tverranlegg Beskyttelsesinnretninger og håndgrep under falsing Beskyttelsesinnretninger og håndgrep under setting av tapper Beskyttelsesinnretninger og håndgrep under stikksaging Bildekilde: Trefagforeningen, München 7

18 Saging av kiler Bruk en kileskjæreboks (se bilde). mind. 120 mm Still inn skjærehøyden like over arbeidstykkelsen. Senk beskyttelsesdekslet ned på kileskjæreboksen. For å sage, skyver du kileskjæreboksen på parallellanlegget til bak kløyvekilen Arbeide med frammatingsapparat Plasser frammatingsapparatet mellom parallellanlegget og beskyttelsesdekslet, og still det inn litt på skrå i forhold til parallellanlegget. Still inn frammatingsapparatet til arbeidstykkeslen, senk ned ca. 3 mm for å trykke. Senk beskyttelsesdekslet ned til arbeidstykkelsen. 1.4 Fastsatt bruksområde Formatsirkelsagen må brukes kun til bearbeiding (saging) av treverk og trelignende materialer (inkl. plastmaterialer som kan flises opp). Det arbeidsstykket som skal bearbeides, må minst ha en jevn anleggsflate for sikker føring av arbeidsstykket. Bearbeidingen skjer kun i frammatingsretningen. Maskinen er tiltenkt drevet kun med sagverktøy som overholder de europeiske normene DIN EN 847-1:2005 og DIN EN 847-2:2001. Maskinen må kun klargjøres, betjenes og vedlikeholdes av personell som har fagkunnskap og som er kjent med farene ved maskinen (se 1.2.1). Maskinen er konstruert for 2 arbeidsplasser (operatør og hjelper). Maskinen er tiltenkt koblet til et riktig dimensjonert avsuganlegg for alle relevante materialer. Under tiltenkt bruk hører overholdelse av alle sikkerhetsanvisninger som er beskrevet i brukerveiledningen, samt drifts- og vedlikeholdsangivelsene fra produsenten. 8

19 1.5 Feil bruk MERKNAD Ikke tiltenkt bruk av maskinen er forbudt, og går for å være feil bruk eller misbruk. Produsenten tar ikke ansvar som oppstår pga. slik bruk. Maskinen er ikke konstruert for saging av ved. Maskinen er ikke konstruert for bruk ute i friluft eller i eksplosjonsfarlige rom. Under feil bruk hører særlig: Arbeid på maskinen uten opplæring om riktig og sikker klargjøring, betjening og vedlikehold, og andre farer. Arbeid på maskinen uten å bruke personlig verneutstyr. Arbeid på maskinen uten å bruke egnede sikkerhetsinnretninger på maskinen. Bruk av maskinen til tross for sikkerhetsinnretninger som er ufullstendige eller som ikke fungerer. Bruk av maskinen til tross for funksjonsfeil. Manipulering av maskinen. 9

20 1.6 Andre farer Ut over de farene som er beskrevet i de enkelte avsnittene i denne brukerveiledningen, finnes også følgende andre farer: Fare for personskader pga. brudd og utkasting av verktøyegger. Fare for personskader i det ubeskyttede området mellom maskinbord og beskyttelsesdeksel (=arbeidstykkelse) under bearbeidingen. Området som er under 120 mm fra sagbladet, er et fareområde. I denne faresonen må du arbeide med størst mulig oppmerksomhet, og bruk alltid tiltenkte beskyttelsesinnretninger. Beskyttelsesinnretningene minimerer farene, men kan likevel ikke utelukke dem. Fare for tilbakeslag når sagbladet griper tak i arbeidsstykket. Fare for tilbakeslag ved strømbrudd, overbelastet drivmotor eller bremsesvikt. Fare for tilbakeslag pga. fremmedlegemer (f.eks. løse kvister) i arbeidsstykket. Fare for personskader hvis kroppsdeler kommer i klem mellom parallellanlegg og sagblad. Fare for personskader hvis kroppsdeler kommer i klem mellom parallellanlegg og trimmebord. Fare for personskader mens sagbladet stanser (10 sekunder) etter utkobling. Under skyving av trimmebordet oppstår det kutte- og klemsteder. Fare for personskader under vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på maskinen hvis hovedbryteren ikke er koblet ut først. Helsefare pga kunststoff som kan produsere farlige stoffer når de bearbeides. Farer pga. endringer på maskiner som ikke utføres av en fagperson. Fare for maskin, vertkøy og beskyttelsesinnretninger når verktøyet svinges mens maskinen er i gang. Fare for maskin, verktøy og beskyttelsesinnretninger ved forskyvning av parallellanlegget mens maskinen er i gang. 10

21 1.7 Sikkerhetsinnretninger! ADVARSEL Livsfare pga. manglende eller defekte sikkerhetsinnretninger. Kontroller daglig om sikkerhetsinnretningene er hele og at de fungerer feilfritt (se 9.2). Bruk sikkerhetsinnretningene. Følgende sikkerhetsinnretninger følger med i leveransen: Låsbar hovedbryter NØDSTOPP-bryter på kontrollpanelet på styringen NØDSTOPP-bryter på maskinsokkelen Turtallsindikator Elektrisk likestrømsbrems Medbringertapp på salgbladflensen Låsbart trimmebord Skyvbart parallellanlegg med lav og høy føringsflate for arbeidsstykke Føler for registrering av parallelanleggslinjalens plassering (kun T74) Føler for registrering av bredden på det innsatte beskyttelsesdekslet (kun T74) Sikkerhetsanslag (kollisjonsbeskyttelse for parallellanlegget, kun T74) Endebryter på låsen på trimmebordet Endebryter på sponklaffen Endebryter på dører inne i maskinen (kun T60 Classic og T60 Basic med tilleggsutstyr T6018-a) Endebryter på dekslet for reimskifte (kun T74) Beskyttelsesdeksel Skyvestokk Håndtak til skyvetre Trimmesko 2 til 3 kløyvekiler (avhengig av modell) 2 til 4 bordinnlegg (avhengig av modell) Håndtaksforsenking i maskinbordet (kun T74) Sikkerhetssperre for blokkering av spennplate (kun modell T60 PreXision) 11

22 2. Produktbeskrivelse 2.1 Merkeskilt Merkeskiltet er plassert ved hovedbryteren på maskinen. Det inneholder bl.a. informasjon om: Produsent Maskintype Årsmodell Maskinnummer (serienummer) Tekniske data Maskinnummeret er foruten på merkeskiltet også plassert på: På framsiden av denne brukerveiledningen På framsiden av reservedelslisten 2.2 Tekniske data De angitte dataene gjelder maskiner i CE-serien med standard utstyr. Vekten gjelder maskin uten emballasje, den øker avhengig av utstyret. Vær oppmerksom på forsendelsespapirene. 12

23 2.2.1 T60 Basic Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Sagebredde verktøy Maks. 15,3 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Maks. 80 mm 315 mm 850 mm Alternativt 1250 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter skala Motorytelse 4 kw (5,5 PS) Turtall 5000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Styrebolt kløyvekile Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Ø 60 mm (beskyttelsesdeksel kløyvekile) 3,5 m³/min 2600 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 13

24 2.2.2 T60 Basic med skjærehøydepakke Basic + (T6018-a) Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 15,3 mm (snittvinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 130 mm 400 mm 850 mm Alternativt 1250 / 1400 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter skala Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 4000 / 4800 / 6000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 7,5 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 14

25 2.2.3 T60 Classic Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 15,3 mm (snittvinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 130 mm 400 mm 850 mm Alternativt 1250 / 1400 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter digitaldisplay Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 4000 / 4800 / 6000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 7,5 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 15

26 2.2.4 T60 PreXision Bordstørrelse 850 mm x 1050 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 5,0 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Maks. 72 mm 315 mm 850 mm Alternativt 1250 mm mm Kan trekkes ut til 3220 mm Svinging sagblad Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Sagevinkel/-høyde styrt Snittbredde etter digitaldisplay Motorytelse 4 kw (5,5 PS) Turtall 5000 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Ø 60 mm (beskyttelsesdeksel kløyvekile) 3,5 m³/min 2600 Pa Min. 20 m/s Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 120 mm (maskinsokkel) 10 m³/min* 1600 Pa* Min. 20 m/s* * = måleverider i slange Ø 100 mm på svingkonsollen Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 16

27 2.2.5 T74 Classic Bordstørrelse 850 mm x 1500 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 14,8 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Kan senkes maks. 400 mm under bordet Maks. 450 mm med innsatt forrisser Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 170 mm 500 mm 850 mm Eventuelt 1100 / 1350 / 1600 mm mm Kan trekkes ut til 3400 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 5,7 (145 mm) Snittvinkel/-høyde/-bredde styrt Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 2800 / 4000 / 5500 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 9 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 17

28 2.2.6 T74 Automatic Bordstørrelse 850 mm x 1500 mm Bordforlengelse standard Bordhøyde 900 mm Lengde trimmebord 3000 mm Ekstrautstyr 1900 / 3300 / 3700 mm Sagaksling Ø 30 mm Snittbredde verktøy Maks. 14,8 mm (sagevinkel 0 ) Sagbladskifte Hurtigskiftesystem "ProLock" Diameter sagblad mm Kan senkes maks. 400 mm under bordet Maks. 450 mm med innsatt forrisser Skjærehøyde ved diameter sagblad Snittbredde Snittlengde Maks. 170 mm 500 mm 850 mm Eventuelt 1100 / 1350 / 1600 mm mm Kan trekkes ut til 3400 mm Svinging sagblad 0 46 Styring Power PC Touch-Screen 10,4 (264 mm) Snittvinkel/-høyde/-bredde styrt Motorytelse 5,5 kw (7,5 PS) Turtall 2800 / 4000 / 5500 o/min Vekt Ca kg Medbringerboringer sagblad 2x Ø 10 mm Kløyvekile-føringsbolt Ø 13 mm Avsugsstuss over bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Avsugsstuss under bord Min. mengde avsugsluft Ved undertrykk Ved lufthastighet Brems på sagaksling Maks. tillatt bremseintervall Driftsspenning Nettfrekvens Merkestrøm Ø 100 mm (beskyttelsesdeksel) 9 m³/min 1750 Pa Min. 20 m/s Ø 120 mm (maskinsokkel) 14 m³/min 620 Pa Min. 20 m/s Elektrisk likestrømsbrems 1 x på 3 min Denne informasjonen finner du på merkeskiltet. 18

29 2.3 Standard tilbehør Alle maskiner 2 til 3 kløyvekiler (avhengig av modell) 2 til 4 bordinnlegg (avhengig av modell og utrustning) 1 trimmesko 1 returhåndtak 1 skyvestokk 1 håndtak til skyvetreet 1 anleggsplate til lengdeanlegget (se 7.9.5) 1 l hydraulikkolje ISO VG46 1 koblingsskjema (i koblingsskapet) 1 stykkliste for maskinen (i koblingsskapet) Kun T60 Basic, PreXision 1 unbrakonøkkel størrelse 3 1 unbrakonøkkel størrelse 4 1 unbrakonøkkel størrelse 8/4 1 unbrakonøkkel størrelse 5 1 unbrakonøkkel størrelse 6 (ikke på T74-lengdeanlegg) 1 unbrakonøkkel størrelse 10 (kun modellen PreXision) 1 gaffelnøkkel størrelse 24 (kun modellen PreXision) Kun T60 Classic 1 unbrakonøkkel størrelse 3 1 unbrakonøkkel størrelse 4 1 unbrakonøkkel størrelse 8/4 1 unbrakonøkkel størrelse 5 1 unbrakonøkkel størrelse 6 (ikke på T74-lengdeanlegg) Kun T74 1 unbrakonøkkel størrelse 4 1 unbrakonøkkel størrelse 8/4 1 unbrakonøkkel størrelse 5 1 unbrakonøkkel størrelse 6 1 unbrakonøkkel størrelse 10 19

30 2.4 Utslippsverdier Støyemisjon! FORSIKTIG Fare for hørselen pga. støy. Bruk hørselvern når maskinen er i gang. VIKTIG Sløvt verktøy fører til en betydelig økning av støynivået. Måleverdier iht. EUs prototyperapport Lydeffektnivå iht. DIN EN ISO 3746:1995 Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) Arbeidsplassrelatert utslippsverdi iht. DIN EN ISO 11202:1996 Tomgangsstøy (uten utsuging) Arbeidsstøy (med utsuging) T60 Basic T60 Classic 94,7 95,3 82,9 84,0 T60 PreXision 87,9 93,8 78,8 83,9 Inkludert måleusikkerhet K db (A) T74 Classic T74 Automatic 94,9 96,7 83,4 84,0 Måling utført iht. DIN ISO 7960 med HM-sagblad 350x3,2 mm, Z = 54, n = 4000 o/min med HM-sagblad 250x3,2 mm, Z = 60, n = 5000 o/min (T60 Basic, PreXision) De angitte verdiene er utslippsverdier, og utgjør ikke sikre arbeidsplassverdier. Selv om det foreligger et vekslende forhold mellom utslipps- og immisjonsnivåene, kan man likevel ikke fastslå om ytterligere sikkerhetstiltak er nødvendig. Faktorer som påvirker det immisjonsnivået som foreligger på den aktuelle arbeidsplassen, inkluderer arbeidsrommets utforming og andre støykilder, f.eks. antall maskiner og andre arbeidsprosesser i nærheten. Tillatte arbeidsplassverdier kan også variere fra land til land. Denne informasjonen skal likevel gjøre brukeren i stand til bedre å vurdere farene. 20

31 2.4.2 Støvutslipp! FORSIKTIG Innånding av støv er helsefarlig. Maskinen må kun brukes med tilkoblet sponavsug. Inndeling iht. EUs prototyperapport T60 Basic, Classic T74 Classic, Automatic Inntakssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg 4 Utslippssiden Lite støv iht. BGI 739 vedlegg 4 21

32 3. Transport av den emballerte maskinen! ADVARSEL Livsfare pga. fallende og tung last. Vær oppmerksom på tyngdepunktplasseringen. Hold avstand til en maskin som er løftet opp. Kun autorisert fagperson kan betjene kranen, løftetrucken eller gaffeltrucken. 3.1 T60 med standard emballasje Transport med kran T60 med standard emballasje kan ikke transporteres med kran Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning (se bilde) Løfteverktøy min. gaffellengde 1 Gaffeltruck 1600 mm 2 Løftetruck 1200 mm 3 Gaffeltruck 2000 mm 4 Løftetruck 1600 mm 22

33 3.1.3 Vekt Maskinens vekt inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning): ca til 1700 kg Tyngdepunkt Plasseringen av tyngdepunktet angis med et trådkors på hver side av pallen Lastsikring og lagring Surreøye Surreøye Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriskjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene med kroker til surreøyene på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft? avhengig av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 200 dan per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Ikke belast de endene på trimmebordet som stikker ut på siden. Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C 23

34 3.2 T60 med folieemballasje for sjøtransport Kran Transport med kran Bruk et egnet anslagsmiddel med 4 stropper, med minimum bæreevne på 20 kn (2000 kg). Anslagsmiddelet må kun festes til de endene som stikker ut på trerammen. Ikke slep anslagsmiddelet gjennom øyene, og ikke før det over skarpe kanter Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning (se bilde) Løfteverktøy min. gaffellengde 1 Gaffeltruck 1600 mm 2 Løftetruck 1200 mm 3 Gaffeltruck 2000 mm 4 Løftetruck 1600 mm Vekt Maskinens vekt inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning): ca til 1700 kg 24

35 3.2.4 Tyngdepunkt Plasseringen av tyngdepunktet angis med et trådkors på hver side av pallen Lastsikring og lagring Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriksjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene på trerammen på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft avhengig av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 200 dan per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Ikke belast de endene på trimmebordet som stikker ut på siden. Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C 25

36 3.3 T74 Kran Transport med kran Bruk et egnet anslagsmiddel med 3 stropper, med minimum bæreevne på 25 kn (2500 kg). Ikke bruk kjettinger i området rundt trimmebord og bordplate. Ikke slep anslagsmiddelet gjennom øyene, og ikke før det over skarpe kanter. Plasser en kantbeskyttelse mellom kantene på bordplaten og festemiddelet Transport med gaffeltruck eller løftetruck Påkrevet gaffellengde avhenger av i hvilken retning den løftes: Retning (se bilde) Løfteverktøy min. gaffellengde 1 Gaffeltruck 1600 mm 2 Løftetruck 1200 mm 3 Gaffeltruck 2000 mm 4 Løftetruck 1600 mm Vekt Maskinens vekt inkl. emballasje og tilbehør (avhengig av utrustning): ca til 2300 kg 26

37 3.3.4 Tyngdepunkt S ca. 730 mm S + ca. 650 mm Lastsikring og lagring Surreøye Surreøye Smuss og fuktighet reduserer glidefriksjonsverdien. Hold lasteflaten tørr og tørk av den før transport. Legg antisklimatter med en garantert glidefriksjonsverdi på μ=0,6 mellom transportblokkene på maskinen og lasteflaten. Transportblokkene og lasteflaten må ikke komme i kontakt med hverandre. Bruk 4 egnede festemidler. Fest festemidlene med kroker til surreøyene på maskinen. Ikke slep festemidlene gjennom øyene, og ikke før dem over skarpe kanter. Bruk diagonal surring iht. DIN EN del 2. Fastsett påkrevet surrekraft avhengig av av valgt surrevinkel f.eks. med en surretabell. Eksempel: Ved en surrevinkel α < 60 (mellom lasteflate og festemiddel) og en surrevinkel β < 45 (mellom kjøretøyets lengdeakse og festemiddel) er det påkrevet med en surrekraft på 260 dan per festemiddel. (Gjelder kun ved bruk av antisklimatter med μ=0,6) Ikke belast de endene på trimmebordet som stikker ut på siden. Beskytt maskinen mot fuktighet. La originalemballasjen og transportsikringen bli værende på maskinen under lagring. Omgivelsestemperatur (lagring): 0 C til +50 C. 27

38 4. Montering 4.1 Utpakking MERKNAD Fare for skader på maskinen under transport pga. manglende transportsikring og emballasje. Ta vare på transportsikring og emballasje og monter dette på maskinen igjen dersom den skal transporteres en annen gang. Fjern trerammen (kun ved folieemballasje for sjøtransport). Fjern beskyttelsesfolien. Løsne de 4 skruene mellom transportblokkene og maskinføttene. Løft maskinen opp fra transportblokkene og sett maskinen ned på bakken. Tilbehøret er plassert i esken på maskinen. Fjern de to skumstoffmattene inne i maskinrommet (kun ved folieemballasje for sjøtransport). Fjern transportsikringene: Støttebukker under betjeningspulten (ikke ved folieemballasje for sjøtransport) Avstandsklosser på svingarmen Trekiler på begge endene av trimmebordet Spennbånd på motoren (kun T74) Kabelfeste på spaken for reimstramming (kun T60 Classic og T60 Basic med tilleggsutstyr T6018-a) Stram drivreimene som beskrevet i avsnitt (kun T60 Classic og T60 Basic med tilleggsutstyr T6018-a). 4.2 Rengjørig Se

39 4.3 Transport av utpakket maskin X S + Gaffeltruck, løftetruck Y Tyngdepunktplassering mm mm X Y T60 ca. 520 ca. 540 T74 ca. 730 ca. 650 Maskinen kan løftes fra siden med en løftetruck eller en gaffeltruck. T60 T74 Påkrevet gaffellengde er 1200 mm 1400 mm T60 uten folieemballasje for sjøtransport kan ikke transporteres med kran. 29

40 4.4 Montering Plasser maskinen på et underlag med tilstrekkelig bæreevne. Legg vibrasjonsdempere under maskinføttene. Rett inn maskinen slik at den er vannrett. Maskinen må stå stabilt. Maskinføttene kan skrues ned i gulvet. Sørg for god belysning på arbeidsplassen. Gulvet rundt maskinen må være sklisikkert og fritt. Strømforsyningen må være iht. tilkoblingsverdiene og gjeldende normer og forskrifter. Det må foreligge trykkluft (ikke for T60 Basic og T60 Classic uten forrisseaggregat). Det må være tilstrekkelig plass til å kunne legge på og fjerne alle arbeidsstykker og til vedlikeholdsarbeid. Fundamentplan og plassbehov, se

41 4.5 Miljøbetingelser! FARE Eksplosjonsfare pga. gnistdannelse. Livsfare. Maskinen må ikke drives i rom hvor det kan oppstå eller hvor det finnes eksplosjonsfarlige gassblandinger. Maskinen må drives på et tørt sted. Omgivelsestemperatur (drift): + 5 C til + 40 C 4.6 Montere påbyggingsdeler Montere trimmebordsmøringen Tilbehøret er plassert i verktøyesken på maskinen. Filtputen til skyvebordet er demontert for transport. Monter holderen på operatørsiden. La filtputen smette på plass. VIKTIG Filtputen er lett kileformet. Vær oppmerksom på innskyvningsretningen! 31

42 4.6.2 Montere tverrbordet Før tverrbordet henges inn, må støttestangen settes på svingarmen. Tverrbordet kan henges inn hvor som helst langs hele trimmebordets lengde. Vær oppmerksom på at anleggsflatene må være rene når tverrbordet skal henges inn. Klem fast tverrbordet med klemhåndtaket. Løsne klemhåndtaket litt for å skyve på tverrbordet. Vipp klemhåndtaket helt rundt for å ta av tverrbordet. Klemhåndtak Støttestang 32

43 4.6.3 Montere lengdeanlegg Plasseringen av lengdeanlegget i forhold til sagbladet kan fastsettes enten via et kulelager som føres i trimmebordsporet eller via en anleggsplate på undersiden av lengdeanlegget (se 7.9.5). Lengdeanlegget festes med to klemskruer i rammen på tverrbordet (se 7.9.3) Montere lengdeanlegg T74 på T60 (T6040-a til T6043-a) Klemskruene for disse lengdeanleggene er demontert. De er plassert i tilbehøret. Glidestykkene på klemskruene har spor på én side. VIKTIG Klemskruene må settes inn i lengdeanlegget slik at sporene er på samme side. Spor 33

44 4.6.5 Montere bordforlengelse og utvidelse (kun på T60) Bordutvidelse VIKTIG Fare for at føringsprofilen på parallellanlegget deformeres. Følg angitt rekkefølge når skruene og mutrene skal strammes til. Montering som illustrert. Sett inn avstandshylser (2) mellom bordutvidelsen og maskinbordet og mellom bordutvidelsen og føringsprofilen på parallellanlegget. Still inn høyden på bordutvidelsen før skruene strammes til. Still inn hellingen med justeringsskruen (5). Stram først til skruene (5) i føringsprofilen, deretter mutrene på maskinbordet. Justeringsskrue Bordforlengelse Monteringen utføres på samme måte som for bordutvidelsen. 34

45 5. Tilkobling! Fare Livsfarlig spenning. Kun elektrikere får utføre arbeid ved de elektriske komponentene. Styringen for oppsuging står også under spenning når hovedbryteren er slått av. Art ! ADVARSEL Før igangsetting og alt arbeid ved maskinen må du lese igjennom brukerveiledningen og alle sikkerhetsforskriftene nøye og du må ha forstått dem. Neglisjering kan medføre død eller alvorlige skader. Art ! Fare Livsfarlig spenning. Maskinen inneholder spenningsladende komponenter. Etter at hovedbryteren er slått av, må du vente 15 minutter før det utføres ytterligere arbeid på elektriske komponenter. (Gjelder kun maskiner med trinnløs turtallsregulering) Art Strømtilkobling! FARE Livsfarlig spenning. Før innkobling må maskinen kobles til beskyttelsesjord. Bruk tiltenkt tilkoblingspunkt PE til dette. 35

46 ! ADVARSEL Livsfarlig spenning. Hvis installasjonsforskriftene krever en forankoblet beskyttelse via en feilstrøm-beskyttelsesinnretning (RCD, jordfeilautomat), må det brukes et apparat av type B på trefasede omformere. (gjelder kun maskiner med trinnløs turtallsregulering)! ADVARSEL Fare for skader på hender og kropp hvis sagakslingen har feil dreieretning når arbeidsstykket skal trekkes inn. Kontroller sagakslingens dreieretning etter tilkobling! MERKNAD Kontroller styrespenningen. Ved et avvik > ± 5 % må styrespenningen justeres på inngangen til styretrafoen. VIKTIG Koblingsskjemaet og maskinens stykkliste er plassert i koblingsskapet. Tilkoblingen må utføres iht. VDE-forskriftene, nyeste utgave. Før elektrisk tilkobling må det kontrolleres at driftsspenningen er korrekt (se merkeskilt). Tilkobling til strømnettet (3 faser) utføres på klemlisten i koblingsskapet. De 3 fasene skal kobles til klemmene L1, L2 og L3. På maskiner med trinnløs turtallsregulering, må tilførselsledningen ha 10 mm² (Cu) hhv. 16 mm² (Al) (se VDE 0113). Sagakslingens dreieretning: Med urviseren. Ved feil dreieretning: Bytt om 2 faser. Kablingen utføres gjennom respektive åpning i koblingsskapet. Kablingen må bli støvtett. Koblingsskapet må være lukket og støvtett. 36

47 5.2 Koble til sponavsug Diameter på avsugsstuss og minimum avsugsluftmengder, se 2.2. Sponavsuget må være koblet til maskinen (felles start). De oransje klemmene X 1/83 og X 1/84 brukes til dette. Den hjelpekontakten som er koblet sammen med disse klemmene, lukkes så snart hoveddrevet er i gang. Legg avsugsslangen for beskyttelsesdekslet slik at den ikke kan komme inn i arbeidsområdet. VIKTIG Hvis avsuget kobles sammen med fleksible avsugsledninger, må de være av et materiale som vanskelig kan antennes og evt. også jordes. 5.3 Pneumatisk tilkobling! FORSIKTIG Den pneumatiske energitilførselen blir ikke brutt når hovedbryteren kobles ut. MERKNAD Fukt eller tilsmusset trykkluft fører til funksjonsfeil eller skader på penumatikksystemet. Bruk kun tørr og filtrert trykkluft. VIKTIG Pneumatikkskjemaet er plassert i koblingsskapet. 37

48 Driftstrykk bar bar minimum maksimum T60* 6 10 T * ModelleneT60 Basic og T60 Classic trenger kun ett pneumatikkskjema hvis de er utstyrt med et forrisseaggregat. Tilkoblingsstuss Egnet tilførselsslange: innvendig diameter 6 mm. Luftforbruk (ikke T60 PreXision): lavt, ikke målbart. Luftforbruk for T60 PreXision: Ved hver forskyvning av sagvinkelen rengjør utblåsningsinnretningen reimene på svingdrevet med trykkluft. Luftforbruket er ca. 4 liter per forskyvning. Åpne dekslet på baksiden av maskinen. Før trykkluftslangen under maskinen og inn i rommet. Tilkoblingsstussen (hurtigkobling) er plassert på fordelingsplaten på venstre side inne i maskinrommet. For å koble maskinen fra den pneumatiske energitilførselen, løsner du tilførselsslangen fra fordelingsblokken med hurtigkoblingen. 38

49 6. Velge verktøy! FARE Livsfare pga. brukket sagblad. HSS-sagblad kan brekke under drift. Ikke bruk HSS-sagblad. Kontroller sagbladet for skader ved hver utskifting. Bruk kun verktøy iht. DIN EN 847-1:2005 og DIN EN 847-2:2001. Bruk kun verktøy som er godkjent for manuell mating. Verktøyet må ha et senterhull på ø 30 mm og 2 medbringerhull på ø 10 mm (se illustrasjon). 6.1 Sagblad I avsnitt 2.2 finner du informasjon om tillatte diametere på sagblad for de enkelte maskintypene. Maksimal snittbredde: 5,0 mm Maksimal bredde på verktøyrammen: 5,0 mm 6.2 Spesialverktøy med for stor bredde (ikke T60 PreXision) VIKTIG Det kan ikke festes på verktøy med en bredde på verktøyrammen mellom 5 og 7 mm. 39

50 Verktøy med en bredde på verktøyrammen på mellom 7 og 12 mm kan festes på når avstandsringen på sagakslingen er fjernet. Se avsnitt Anvendt verktøy må ikke overskride målene som er angitt nedenfor, ellers kan det oppstå kollisjoner mellom verktøyet og maskinen: mm mm T60 T74 Maksimal snittbredde: 15,3 14,8 Minimumsbredde på verktøyrammen: 7,0 7,0 Maksimumsbredde på verktøyrammen: 12,0 12,0 Maksimalt framspring på flenssiden: 0,5-0,2 Maksimal diameter verktøy:

51 7. Betjening 7.1 Arbeidsplasser Maskinen er konstruert for maks. 2 arbeidsplasser for mating og fjerning av materialet som skal sages. På framsiden av maskinen, sett i frammatingsretningen, for mating av det materialet som skal sages. På baksiden av maskinen, sett i frammatingsretningen, for fjerning av det materialet som er saget. 7.2 Hovedbryter Hovedbryteren (Main Switch) er plassert på koblingsskapet, og er merket med følgende skilt: Main Switch Art Hovedbryterens posisjoner: PÅ = I AV = O Hovedbryteren kan sikres med en hengelås i posisjonen "O". Hovedbryter 41

52 7.3 NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-brytere kjennetegnes av en rød trykknapp med gul kant rundt. Det er plassert én NØDSTOPP-bryter på betjeningsfeltet på styringen. Det er også plassert en NØDSTOPP-bryter på høyre side av maskinsokkelen. NØDSTOPP-bryterne er lett tilgjengelige fra arbeidsposisjonene, og kobler ut maskinen i en nødssituasjon eller faresituasjon. NØDSTOPP-bryterens posisjoner: AV = Knapp trykket inn PÅ = Knapp trukket ut NØDSTOPP-bryter NØDSTOPP-bryter 42

53 7.4 Styring Betjeningsfelt T60 Basic, T60 Classic, T60 PreXision, T74 Classic START/STOPP Plassering av en akse Manuell drift av en akse Touch-Screen NØDSTOPP Forrissag PÅ/AV Hovedsag PÅ/AV 43

54 T74 Automatic START/STOPP Plassering av en akse Manuell drift av en akse Touch-Screen Hovedsag PÅ/AV Forrissag PÅ/AV NØDSTOPP 44

55 7.4.2 Symbolforklaring Skjærehøyde Snittvinkel Snittbredde Snittlengde Anleggslinjal stående Parallellanlegg senke Stille inn på siste nominelle verdi Verktøyminne Verktøy Bred ramme Driftsturtall Verktøy Fastklemming åpen Spray på Beregne tykkelse snittbredde Anleggslinjal liggende Parallellanlegg heve Arbeidstykkelse Diameter verktøy Sagbladutstikk Maksimalt turtall Verktøy Fastklemming lukket Spray av Beregne tykkelse snittlengde Tverrbord standard Parallellogramtverrbord Aktivt verktøy Snittbredde verktøy Snittoverlapping Minimum turtall Verktøy Skifteposisjon Spray tidsforsinkelse Forrissesag Forrissedybde Forrissebredde Posisjon forrisser Sette til maks. endeposisjon Driftstimer Forrissesag Sperre åpen Lengdeanlegg kulelager Driftstimer absolutt Forrissesag Sperre lukket Lengdeanlegg anleggsplate Driftstimer relativt 45

56 Lengdeanlegg med Paraglider Lengdeanlegg uten Paraglider Programvarefunksjonsmoduler Skifte anslag Snu plate Snittegning Dataimport via PC Brukerinnstillinger Trinnvis drift Dataimport via USB-pinne Innstillinger skjerm Nullstilling Dataimport via strekkode Innstillinger maskin Referensiere Diagnose Meldinger Programvareversjon Velge språk Sanntidsur, driftstimeteller Kalkulator Passord Passord bruker Nullstille passord bruker Opprette brukerprofil Nullstille passord Passord tekniker Service bruker Passord MARTIN Service MARTIN Feil Advarsel Informasjon Bekrefte inntasting Overskrive Lagre/laste Lagre under Datautveksling Slette 46

57 7.4.3 Touch-Screen MERKNAD Fare for skader på skjermen pga. spisse metallgjenstander. Skjermen må kun betjenes med fingrene. Betjeningen utføres ved å berøre skjermen i det aktuelle området. Skjermen er delt opp i ulike områder. Menyliste Visningsområde Statuslinje Menylisten deler opp maskinens funksjoner i ulike områder (menyer). De enkelte styringsmenyene er beskrevet i avsnitt til I visningsområdet vises og endres verdiene for de aktuelle innstillingene. De ulike valgmulighetene for maskinfunksjonene vises i dette området. Statuslinjen gir informasjon om aktuelle data, som f.eks.: Antall driftstimer [n] Diameter på aktivt verktøy [d] Gjennomsnittshastighet [v] Eksisterende meldinger i styringen Klokkeslett Rengjøring av Touch-Screen: Se Når en tast er valgt på Touch-Screen, vises det tilhørende symbolet med mørk bakgrunn. 47

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003

PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 78-84 PRECISIO CS 70 EB CS 70 E 468027_003 1-10 1-4 1-5 1-11 1-6 1-7 1-8 1-12 1-3 1-2 1-1 1-9 2-6 2-5 2-4 2-3 2-7 2-2 2-1 3-7 3-6 3-5 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D-84453 Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: 04.02.2010 Rulletestanlegg

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA

AGIA 200 VIBA 300 & VIBA Bruksanvisning Shaker AGIA 200 VIBA 300 & VIBA 330 Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig ved maskinen no - Norwegisch Ausgabe G 1.3-14 Shaker AGIA 200, VIBA 300 & VIBA 330 2 Ausgabe G 1.3-14 Shaker

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652

Original bruksanvisning. Motorsag 646 / 652 Original bruksanvisning Motorsag 646 / 652 9 646 100 NORSK 08/2008 - NORSK - Motorsag 646 / 652 Bruksanvisning Original bruksanvisning Symboler De følgende symbolene anvendes på verktøyet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer