* NOK millioner i ordreinngang. * 22,8 prosent vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* NOK 2 882 millioner i ordreinngang. * 22,8 prosent vekst"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Omsetning per forretningsområde (NOK millioner) Norge Sverige * NOK millioner i ordreinngang * 22,8 prosent vekst BWG Homes ble 2009 et år med god For kontraktsinngang og et sterkt resultat med solide marginer, særlig tatt i betraktning det økonomiske klimaet som har rådet. EBITDA-margin ,8 prosent

2 Nøkkeltall (NOK MILLIONER) NOTE FAKTISK PROFORMA FAKTISK PROFORMA Ordreinngang Ordrereserve Omsetning EBITDA EBIT EBT Årsresultat EBITDA-margin 3 10,8% 11,6% 15,0% 13,5% 16,1% 13,0% EBIT-margin 4 9,8% 3,8% 13,4% 13,1% 15,9% 13,1% Antall ansatte ved årsskiftet Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm Bokført verdi eiendeler Netto rentebærende gjeld Bokført egenkapital (eksklusive ansvarlig lån) Sysselsatt kapital Egenkapitalandel 7 39,8% 32,1% 35,0% 35,0% 33,3% 35,8% Avkastning på egenkapitalen 8 5,5% -5,1% 16,6% 14,5% 20,9% 14,6% Avkastning på sysselsatt kapital 9 6,7% 3,3% 13,6% 12,7% 17,2% 12,0% Antall aksjer ved årsskiftet Gjennomsnittlig antall aksjer i året Resultat per aksje (NOK) 0,96-1,25 3,43 3,66 3,70 3,64 Utbytte per aksje (NOK) 0,00 0,00 2,00 2,50 Aksjekurs ved årsskiftet (NOK) 17,00 2,56 31,30 38,00 DEFINISJONER/NOTER: 1 Verdi av nye kontrakter i året, minus verdi av annullerte kontrakter inngått samme år 2 Gjenstående verdi av inngåtte kontrakter 3 EBITDA dividert på omsetning 4 EBIT dividert på omsetning 5 Samlet rentebærende gjeld inkl. ansvarlig lån minus likvide midler 6 Sum eiendeler minus ikke rentebærende kortsiktig gjeld 7 Bokført egenkapital dividert på sum eiendeler 8 Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig bokført egenkapital 9 EBIT dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital Mer positive rammebetingelser, lavere kostnader og økende salg gjennom 2009 gjør at vi er godt rigget for videre lønnsom vekst. Les intervju med Ole Feet og Mikael Olsson på bwghomes.no/no/arsrapport09

3 Omsetning per forretningsområde (NOK million) Norge Intervju med Ole Feet og Mikael Olsson Sverige EBITDA-margin 2009 Høydepunkter 2009 Omsetning (NOK millioner) Konsern Reforhandler lånebetingelser gjeldende for tre år. Gjennomfører to emisjoner som tilfører NOK 161 millioner i ny egenkapital. Reduserer netto rentebærende gjeld med NOK 590 millioner (28,5 prosent). Faktisk Proforma Resultat (EBIT) (NOK millioner) Faktisk Proforma Antall ansatte Faktisk Proforma Block Watne Ny utgave av Husboken med 43 arkitekttegnede hus. Lanserer tre nye hustyper Asker, Holm og Lund. Reduserer antall rapporterte HMS-avvik med 28 prosent. Hetlandhus Lanserer nettside og huskatalog med ni husmodeller. Etablerer forhandlernett på Østlandet. De første husene selges og bygges. Myresjöhus Lanserer huskatalogen Attraktion med 49 arkitekttegnede hus. Utvikler Effektväggen neste generasjons energieffektiv yttervegg. Passerer leverte hus siden SmålandsVillan Lanserer ny hustype Villa Vetlanda. Åpner salgskontorer i Falun, Linköping og Helsingborg. Lanserer filmene Så bygger vi ditt hus og Montage av SmålandsVillan. 03 Nøkkeltall og høydepunkter noter morselskap Om rapporteringen Kundene var på vei tilbake i boligmarkedet, og salget økte fra måned til måned. Lars Nilsen, konsernsjef Mer informasjon på bwghomes.no/no/arsrapport * NOK millioner i ordre inngang * 22.8 prosent 10,8 vekst prosent BWG Homes ble 2009 et år med god For kontraktsinngang og et sterkt resultat med solide marginer, særlig tatt i betraktning det økonomiske klimaet som har rådet.

4 BWG Homes ÅRSRAPPORT 2009 Fortsetter å gjøre det vi kan 04 Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Kjære medeier i BWG Homes. Etter et 2008 med store og dramatiske forandringer, finanskrise og pessimisme, fikk vi et klart positivt trendbrudd våren Kundene var på vei tilbake i boligmarkedet, og salget økte fra måned til måned. For BWG Homes ble 2009 et år med god kontraktsinngang og et stert resultat med solide marginer, særlig tatt i betraktning det økonomiske klima som har rådet. Vi har lagt grunnlaget for videre vekst i 2010 og fremover. Om rapporteringen Høsten 2007 og inn i 2008 så vi tegn på avskalling i salg av nye boliger. I løpet av 2008 ble det tatt helt nødvendige grep med kraftig nedbemanning og redusert produksjonstakt, samtidig som vi kuttet kostnader i hele organisasjonen. Dette viste seg å være helt avgjørende for driften i I begynnelsen av 2009 ble konsernets lånebetingelser reforhandlet og finansieringen sikret for de kommende tre år. Samtidig viste både eksisterende og nye aksjonærer selskapet tillit ved deltagelse i to emisjoner som styrket selskapets finansielle stilling ytterligere. Vi kunne derved gå gjennom 2009 med finansiell trygghet og den arbeidsro som kreves for å fokusere på god drift basert på en vesentlig lavere kostnadsbase. EN VENTET KORREKSJON En korreksjon i boligmarkedet i Norge med størst utslag innen segmentet blokk i byen var forventet. Flere års prisvekst og lett tilgang til finansiering førte til overinvesteringer og betydelig innslag av finansielt motiverte kjøpere og spekulasjon. Både innen blokk i byen -segmentet og fritidsboliger absorberte denne kjøpe gruppen et volum utover normal etterspørsel som bidro til overetablering av nye prosjekter. Korreksjonen medførte at en rekke store blokk i byen -prosjekter ble terminert, og boligbransjens samlede igangsettingsnivå sank dramatisk. I Sverige førte finanskrisen til store problemer for eksportindustrien med ringvirkninger for øvrig industri, banker og offentlige etater. Som direkte følge av dette økte arbeidsledigheten voldsomt. Som i Norge ble nye boligprosjekter i sentrumsområder i stor grad terminert. Mot slutten av 2008 ble også vårt hovedmarked småhus og familieboliger utenfor sentrumsområdene truffet av en eskalerende finanskrise og banker som for en periode sluttet å låne ut penger til boligkjøpere. NØKTERN OPTIMISME Selv om vi erfarte en bedring i etterspørsel våren 2009, var likevel usikkerheten stor. Var bunnen nådd, og når ville markedssituasjonen normaliseres og snu til det mer positive? Vi kan konstatere at kjøpsviljen og -evnen hos våre kunder, kjøpere av familieboliger og småhus for folk flest, gradvis vendte tilbake gjennom året. Boligbehovet til folk flest er behovsdrevet ut fra familiesituasjon, befolkningsøkning og flyttemønster. Med lav rente, mer normal tilgang på finansiering, et fungerende bruktboligmarked og stabilisert arbeidsledighet, ble pessimisme vendt til nøktern optimisme. I 2009 har det vært en prioritert oppgave å sikre et solid fundament for virksomheten. Ledelsen har hatt høyt fokus på effektiv drift og ressursbruk, produktutvikling og salg. Vi fikk etablert tilstrekkelig finansiell fleksibilitet. Nye aksjonærer er kommet til, både private og institusjonelle. Interessen for å investere i BWG Homes har økt også hos store utenlandske investorer, som igjen har fått tro på selskapets omstillingsevne og vekstmuligheter. SENTRALE RAMMEBETINGELSER Rentenivå, tilgang på finansiering og arbeidsledighetsnivå er sentrale rammebetingelser for både boligkjøpere og boligaktører. De siste årene har igangsetting av nye boliger vært synkende både i Norge og Sverige, samtidig som befolkningen øker og store ungdomskull skal kjøpe sin første bolig. Det er i ferd med å bli et for lavt utbud av boliger i markedet, og all teori om tilbud og etterspørsel tilsier da økt prispress. Vi vet historisk at ubalanse over tid mellom tilbud og etterspørsel medfører økte priser både på brukte og nye boliger og i leiemarkedet. Det faktum at det bygges for få nye boliger adresseres etter vår oppfatning i for liten grad i debatten om boligbobler og prispress.

5 I 2009 har det vært en prioritert oppgave å sikre et solid fundament for virksomheten. Myndighetenes virkemidler for å motvirke boligbobler har så langt vært advarsler om renteøkning og strammere betingelser for boligfinansiering med strengere krav til egenkapital og betjeningsevne. Spesielt førstegangs boligkjøpere vil da få problemer med å komme inn i markedet. Det er vanskelig å se disse virkemidlene som noe annet enn midlertidig smertelindring, ettersom de i liten grad kurerer de underliggende utfordringene som er å sørge for et tilstrekkelig utbud av nye boliger. Skal man få økt tilgang av nye boliger, må myndighetene i større grad ha forståelse for hva som driver dette. Kritiske faktorer for boligprodusentene er blant annet tilgangen på riktig beliggende tomteområder regulert for boligbygging og kommunal saksbehandlingskapasitet. Like viktig er det at boligprodusentene får tilstrekkelig finansiering for økt aktivitet. Både myndighetene og bankene har sentrale roller i å tilrettelegge for økt tilgang av boliger. Etter vår oppfatning vil dette være et mye viktigere bidrag til begrensning av boligbobler enn å stramme inn finansieringsmulighetene for boligsøkende med reelle behov for anskaffelse av ny bolig. POSISJONERT FOR LØNNSOM VEKST BWG Homes går inn i 2010 med et solid utgangspunkt. Vi har gjennom 2009 oppnådd et sterkt salg og en betydelig økning i ordrereserve. Vi har en god eiendomsreserve og attraktive prosjekter under produksjon så vel som klare for salg. I Norge ser vi en stabil lav arbeidsløshet kombinert med en fortsatt lav rentebane, noe som bør opprettholde grunnlaget for oppskalering av virksomheten gjennom 2010 og Sverige ligger etter vår formening ett år etter Norge i innhentningen. Men vi har økt ordrereserven betydelig gjennom 2009 og takter sakte opp produksjonen gjennom Det kan se ut til at arbeidsløsheten er i ferd med å flate ut og vil være fallende fra Dette kombinert med et lavt rentenivå bør danne et godt utgangspunkt for videre vekst fra Vi skal holde fast ved vår kjernevirksomhet og fortsette å gjøre det vi er best til å bygge og selge kvalitetsboliger til fornuftig pris, og å utvikle attraktive boligområder med god beliggenhet i nærhet av byer og tettsted der folk flest ønsker å bo. Vi prioriterer lønnsomhet og kvalitet i leveransene, og det pågår et kontinuerlig forbedringsarbeid i forhold til produkter og arbeidsprosesser. Den langsiktige målsetningen er uendret. Gjennom lønnsom vekst skapes verdi for aksjonærene. LARS NILSEN Konsernsjef 05 Brev fra konsernsjefen

6 BWG Homes ÅRSRAPPORT 2009 Tilfredsstillende resultater som følge av bedret boligmarked og god drift 06 Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen 2009 har vært et godt år for BWG Homes. Etter et svært krevende 2008 ble den negative trenden snudd, og rammebetingelsene for konsernets virksomhet ble igjen mer positive. Boligmarkedet bedret seg gradvis gjennom året. Dette, kombinert med god drift i alle deler av virksomheten, gjør at BWG Homes igjen kan vise til tilfredsstillende omsetning, marginer og lønnsomhet. noter morselskap Om rapporteringen BWG Homes oppnådde i 2009 en omsetning på NOK millioner og et driftsresultat før avskrivninger og finanskostnader (EBITDA) på NOK 274 millioner. Driftsresultat før finanskostnader (EBIT) ble NOK 250 millioner og resultat før skatt NOK 117 millioner. Resultat per aksje ble NOK 0,96 for året. ÅRET I HOVEDTREKK Som en konsekvens av lengre tids svekkelse i boligmarkedet gjennomførte konsernet en betydelig reduksjon i arbeids tokken i andre halvdel av Den internasjonale finanskrisen som manifesterte seg med fallet av Lehman Brothers i september 2008, medførte at tilgang på finansiering både for boligkunder og bedrifter meget raskt ble dramatisk forverret. Dette skapte også betydelig usikkerhet om utviklingen i boligmarkedet fremover. For BWG Homes ble starten på 2009 derved preget av behovet for å sikre fortsatt tilgang på langsiktig finansiering i tillegg til å sikre lønnsom produksjon i et meget usikkert marked. I første halvår i fjor ble nye betingelser for konsernets langsiktige finansiering etablert, samtidig som egenkapitalen ble ytterligere styrket gjennom to emisjoner. Disse ble godt mottatt i markedet. Til tross for finanskrisen viste boligmarkedet en klar bedring allerede tidlig i Konsernet har hatt et sterkt fokus på salg for å oppnå en økning i ordrereserven både i Norge og Sverige. Gjennom året har salget vært stigende og godt. Etter den betydelige reduksjonen av produksjonen som følge av nedbemanningen i 2008, har ordre reserven økt betydelig både i Norge og i Sverige. Samlet ordrereserve er 25,8 prosent større enn ved utgangen av En slankere og mer effektiv organisasjon og attraktive prosjekter har sikret god drift i Konsernet har derfor levert tilfredsstillende resultater selv med en vesentlig lavere omsetning. Konsernets finansielle posisjon er blitt betydelig styrket gjennom året. Låneavtaler med hovedbankforbindelser er etablert for tre år, og gjennomføringen av to emisjoner har tilført ny egenkapital med NOK 161 millioner. Netto rentebærende gjeld er blitt redusert med NOK 590 millioner fra forrige årsskifte. Eier andelen i forsikringsselskapet Gar-Bo AB i Sverige ble solgt våren 2009, og dette frigjorde NOK 35 millioner. Egenkapitalandelen er økt fra 32,1 prosent i 2008 til 38,9 prosent ved utgangen av Omsetning og EBITDA-margin (NOK MILLIONER/PROSENT) ,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 NÆRMERE OM REGNSKAPET FOR 2009 Rammeverk Årsregnskapet er avlagt i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Styret bekrefter i henhold til regnskapslovens 3 3 at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet. Omsetning EBITDA-margin Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 0,0 Resultat Konsernets bemanning og produksjonskapasitet ble tatt kraftig ned

7 Ordreinngang (NOK MILLIONER) Utvikling i ordrereserve (NOK MILLIONER) Faktisk Proforma Faktisk Proforma gjennom andre halvår av 2008 og inn i første kvartal Bakgrunnen for dette var nedgangen i boligmarkedet, som ble kraftig forsterket av finanskrisen. I første halvår 2009 ble boliger solgt til gjennomsnittlig lavere pris som følge av generelt prispress, men også fordi konsernet solgte en forholdsvis større andel rimeligere boliger. Dette har resultert i lavere omsetning og driftsresultat for 2009 sammen lignet med Konsernet har likevel hatt en god og økende utvikling i omsetning og drifts resultat gjennom året. Både igangsetting av boliger og ordrereserve har i den norske og svenske boligbransjen vært svært lav i 2008 og Et begrenset utbud av nye boliger kombinert med et lavt rentenivå og konsernets beholdning av tidligere ferdigbygde boliger har bidratt til at 2009 ble et godt salgsår for BWG Homes. Driftsinntektene for året ble NOK millioner. Dette er en nedgang på NOK 637 millioner (20,1 prosent) i forhold til Salget av tidligere ferdigbygde boliger har bidratt til at omsetningen ble høyere enn den løpende produksjonen skulle tilsi. Resultat før avskrivninger og finans (operativ 1) EBITDA) ble NOK 274 millioner. Dette er en reduksjon på NOK 104 millioner (-27,6 prosent) i forhold til Operativ 1) EBITDA-margin i 2009 ble 10,8 prosent mot 11,9 prosent i Nedgangen i margin for året 2009 er en følge av prispress i et krevende marked og et midlertidig fall i effektiviteten. Dessuten på - virkes marginen av at faste kostnader ikke reduseres proporsjonalt med nedgangen i produksjonen. Driftsresultatet før finans (operativ 1) EBIT) ble NOK 250 millioner. Dette er en reduksjon på NOK 107 millioner (30,1 prosent) i forhold til Operativ 1) EBIT-margin i 2009 ble 9,8 prosent mot 11,2 prosent i Netto finanskostnader for året utgjorde NOK 133 millioner. Dette inkluderer en positiv verdiutvikling på rentesikringskontrakter på NOK 6 millioner og negative valutakurseffekter på NOK 22 millioner. For 2008 var netto finanskostnader NOK 153 millioner inklusive en negativ verdiutvikling på rentesikringskontrakter på NOK 43 millioner og positive valutakurseffekter på NOK 25 millioner. Rentebærende gjeld er betydelig redusert gjennom året, noe som også bidro til lavere finanskostnader enn i Resultatet før skatt (operativ 1) EBT) ble NOK 139 millioner i Dette er en reduksjon på NOK 40 millioner i forhold til Skattekostnaden ble NOK 27 millioner. Dette er en reduksjon på NOK 23 millioner i forhold til Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte resultater i virksomheten. Årets resultat ble NOK 90 millioner. Dette er en øk ning på NOK 172 millioner i forhold til I 2008 ble goodwill nedskrevet med NOK 226 millioner. Netto ordreinngang i 2009 ble NOK millioner, som er en økning på 22,8 prosent i forhold til 2008 (NOK millioner). Konsernets ordrereserve ved utgangen av året var på NOK millioner mot NOK millioner ved utgangen av Strategisk hovedretning BWG Homes skal skape god lønnsomhet med moderat risiko gjennom å eie og utvikle ledende boligbyggere. De virksomheter som inngår i konsernet skal ha ledende og sterke merkevarer i sine respektive markeder. Konsernet skal tilstrebe en kontrollert organisk vekst med gode resultatmarginer. Ved prioritering av egne boligprosjekter utenfor store bysentra og pressområder tilstreber BWG Homes en mer stabil resultatutvikling enn de generelle markedssvingninger skulle tilsi. Lønnsomhet og kvalitet i boligprosjektene har prioritet fremfor kort siktig topplinjevekst. Gjennom systematisk opplæring, ut - viklingsmuligheter, god lønnsomhet og markedstilpasning skal BWG Homes tilby gode og stabile arbeidsplasser. BWG Homes vil innta en aktiv rolle i mulige konsolideringsprosesser i det nordiske markedet. Løpende avkastning til selskapets aksjonærer skal være prioritert. Målsetningen er at 50 til 70 prosent av overskuddet etter skatt skal utbetales som utbytte. Utbytte foreslås dersom det etter styrets vurdering ikke negativt påvirker BWG Homes vekstambisjoner eller kapitalstruktur. 1) Operativ henspeiler på at resultatet er eksklusive nedskrivninger, avsetning til restrukturering og valutakurseffekter i 2008.

8 BWG Homes ÅRSRAPPORT 2009 Utvikling i egenkapitalandel (PROSENT) ,3 35,0 32,1 39,8 Aksjonærstruktur (eierandel) (PROSENT) 16% Utenlandske , % Norske 08 Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen Finansielle forhold og kapitalstruktur Konsernet har reforhandlet sine lånebetingelser med hovedbankforbindelsen Nordea. Det ble etablert nye covenants og ny avdragsstruktur for konsernets gjeld. Endelige låneavtaler ble ferdigstilt i andre kvartal For ytterligere å styrke soliditeten og konsernets finansielle fleksibilitet ble det i februar gjennomført en rettet emisjon hvor det ble plassert aksjer til NOK 5,00 per aksje med et brutto proveny på NOK 140 millioner. I mars ble det gjennomført ytterligere en rettet emisjon (reparasjonsemisjonen) hvor det ble plassert aksjer til NOK 5,00 per aksje med et bruttoproveny på NOK 21,38 millioner. Emisjonene tilførte ny egenkapital på NOK 161 millioner (brutto). Konsernets eierandel i det svenske forsikringsselskapet Gar-Bo AB ble i april solgt for SEK 72,3 millioner. SEK 39,7 millioner ble innbetalt i 2009, og SEK 32,6 millioner skal innbetales i april Konsernets kontantstrøm fra driften i 2009, etter betaling av renter og skatt, var positiv med NOK 301 millioner. Dette er en forbedring på NOK 527 millioner i forhold til I 2009 er kapitalbindingen i prosjekter redusert med NOK 240 millioner, og det har vært svært lave utbetalinger for tomtekjøp. Disse to forholdene alene bedret kontantstrømmen med NOK 629 millioner i forhold til Netto kontantstrøm fra investeringer var positiv med NOK 32 millioner i 2009 inklusive innbetalingen ved salget av aksjer i Gar-Bo AB på NOK 35 millioner og mottatte renter på bankinnskudd på cirka NOK 4 millioner. Investeringer i driftsmidler utgjorde NOK 4 millioner i Kortsiktig gjeld ble redusert med NOK 395 millioner i 2009, og netto kontantstrøm fra finansiering ble dermed negativ med NOK 292 millioner. I 2008 lånte konsernet netto inn NOK 413 millioner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2009 var NOK millioner mot NOK millioner ved utgangen av Av dette utgjør prosjektfinansiering (tomtelån og byggelån) og driftskreditter NOK 470 millioner. Kapital bindingen i prosjekter er tatt ned med NOK 240 millioner i Medregnet et ekstraordinært avdrag på NOK 30 millioner i oktober, har konsernet i 2009 samlet betalt NOK 51 millioner i avdrag på den langsiktige gjelden. Av den langsiktige gjelden i svenske kroner, som utgjorde SEK 859 millioner, ble SEK 834 millioner i desember konvertert til lån i NOK. Konsernet er derved ikke lenger eksponert for gjeldsendringer som følge av endringer i kursen på svenske kroner. I tillegg til behovet for finansiering av tomtebeholdningen og bygg under arbeid har konsernet også et betydelig løpende behov for garantistillelser. I det vesentlige gjelder dette lovpålagte garantier overfor kunder. Konsernet har et godt samarbeid med flere banker og forsikringsselskaper, og dagens rammer for kreditter og garantistillelser anses tilstrekkelige for en aktivitet på det nåværende nivå. Ved utgangen av året var konsernets egenkapital NOK millioner. Dette gir en egenkapitalandel på 39,8 prosent. Tilsvarende tall ved utgangen av 2008 var henholdsvis NOK millioner og 32,1 prosent. Konsernet hadde NOK 102 millioner i likvide midler ved utgangen av 2009 og ytterligere NOK 201 millioner i tilgjengelige rammer på kassekreditter. I tillegg til likvide midler og kassekreditter har konsernet tilgang til likviditet også gjennom prosjektfinansiering. Nivået på slik ytterligere likviditet er avhengig av status på prosjektene og varierer gjennom året. Samlet sett har konsernet en solid finansiell situasjon og en god likviditet. Vekst i konsernets virksomhet vil i noen grad medføre økt behov for tilgang til prosjektfinansiering. AKSJONÆRFORHOLD Største aksjonær er konsernsjef Lars Nilsen, som ved utgangen av 2009 hadde en eierandel på 32,52 prosent gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS. For øvrig har selskapet både private og institusjonelle aksjonærer. Det totale antall aksjonærer per 31. desember 2009 var 1 377, hvorav 86 utenlandske med en eierandel på 16 prosent. Per 31. desember 2008 hadde selskapet 847 aksjonærer hvorav 56 utenlandske med en eierandel på 17 prosent. Ved emisjonene som ble gjennomført i 2009, ble det utstedt 32,276 millioner aksjer. I alt 95 aksjonærer både større institusjonell og en rekke mindre institusjonelle og private investorer tegnet seg i emisjonene. Den største av disse var Rasmussengruppen AS som tegnet seg for 10 millioner aksjer. Det ble omsatt 87,6 millioner aksjer i Sluttkurs på balansedagen var NOK 17,00. Oversikt over de 20 største aksjonærer per 31. desember 2009 samt styrets og ledelsens aksjeeie fremgår av konsernregnskapets note 23. Oversikt over de 20 største aksjonærer oppdateres hver mandag på selskapets nettside. VIRKSOMHETSOMRÅDENE Virksomheten i BWG Homes omfatter boligproduksjon basert på merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge og Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. Den norske virksomheten Block Watne AS er den største frittstående boligbyggeren i Norge. Kjernevirksomheten er utvikling av boligprosjekter i egen regi i nærheten av større byer og pressområder, samt typehus til kunder med egen tomt. Virksomheten drives fra 21

9 Igangsatte boliger i Norge Totalt Småhus Enebolig Leiligheter KILDE: Prognosesenteret e11e12e distriktskontorer fra Trøndelag og sørover. Utvikling av eiendommer, prosjektering, salg og bygging utføres av egne ansatte. Block Watne kan vise til et godt og økende salg gjennom Lav rente og bedret tiigang på boligfinansiering i kombinasjon med lav arbeidsledighet og et igjen fungerende bruktmarked, førte til at mange kunder som avventet boligkjøp i 2008, kom tilbake i markedet. Beholdningen av tidligere ferdigbygde boliger viste seg også å være svært gunstig for salget. Inn i 2009 var salg og produksjon i hovedsak rettet mot allerede igangsatte prosjekter. Gjennom andre halvår ble en rekke nye prosjekter igangsatt, og det anskaffes nå igjen nye tomte områder for fremtidig utvikling. Ordrereserven har økt gjennom andre halvår og er ved utgangen av 2009 på et tilfredsstillende nivå. Block Watne har i praksis også en ekstra ordrereserve i sin beholdning av ferdige usolgte boliger, som besto av 70 enheter ved utgangen av Driftsinntektene for 2009 ble NOK millioner som er en økning på NOK 20 millioner (1,3 prosent) i forhold til Driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 212 millioner, som var en reduksjon på NOK 17 millioner (7,5 prosent). EBITDA-marginen ble 14,3 prosent mot 15,7 prosent i Ordreinngangen i 2009 ble NOK millioner, som er en økning på NOK 429 millioner (37,1 prosent) sammenlignet med Ordrereserven ved utgangen av 2009 var NOK 585 millioner mot NOK 452 millioner ved utgangen av 2008, det vil si en økning på 29,4 prosent. Ved utgangen av 2009 var bemanningen 6 prosent lavere enn ved utgangen av Produksjonsrettet bemanning økes gradvis fra utgangen av 2009 og utover i 2010 i takt med salgsutviklingen og den økende ordrereserve. Det utvikles fortløpende nye boligtyper for byggeprosjekter i egen regi, og tre nye typehus Asker, Holm og Lund ble utviklet i Markedstiltak, kundeoppfølging og boligvisninger gjennomføres med vekt på lokale aktiviteter. Ny utgave av Husboken med 43 arkitekttegnede eneboliger er lansert. Fokus for 2010 vil være salg på riktige produkter og prosjekter samt videre økning av ordrereserven. Det vil også være fokus på utvikling av tomtebanken med eiendom til rett pris og beliggenhet, videre satsning på lavenergi- og passivhus-konsepter, samt optimalisering av drift på byggeplass. huskjeder får rett til å selge boliger fra BWG Homes sin modulhus-portefølje. Disse boligene har sin opprinnelse som moduler i konsernets fabrikkanlegg i Sverige og markeds føres av Mestergruppens medlemmer som deres private brand. Den svenske virksomheten BWG Homes AB med Myresjöhus og Smålands- Villan er Sveriges ledende aktør innenfor småhusmarkedet. Kjernevirksomheten i Myresjöhus er utvikling og produksjon av typehus til kunder med egen tomt og til prosjekter i egen regi eller i samarbeid med utbyggingspartnere. Myresjöhus produserer boligenes bærende elementer i eget produksjonsanlegg. Montering og komplettering gjøres på byggeplass. SmålandsVillan utvikler og produserer monteringsferdige typehus i hovedsak til kunder med egen tomt. SmålandsVillan produserer husmoduler i produksjonsanleggene i Vrigstad i Småland og i Sundsvall. Modulene fraktes til byggeplass og kobles sammen der. Markedssituasjonen i Sverige har vært krevende også i 2009 med høy arbeidsledighet og en restrik tiv utlånspolitikk i bankene, noe som spesielt berører førstegangs boligkjøpere. Virksomheten har til tross for dette opprettholdt marginene gjennom året, selv om betydelig reduksjon i bemanning og produksjonskapasitet inn i 2009 ga nedgang i omsetning og resultat. Salget har tatt seg opp i andre halvår, og ved utgangen av 2009 er ordrereserven på et tilfredsstillende nivå. 09 Hetlandhus AS ble relansert i 2009 med en portefølje på ni prisgunstige og standardiserte eneboliger med definerte tilvalgsmuligheter. Boligene produseres i moduler på SmålandsVillans fabrikker i Sverige, og tilfredsstiller norske forskriftskrav. Det er etablert et forhandlernett i det sentrale Østlandsområdet, og de første husene ble solgt og ferdigstilt i siste del av Høsten 2009 ble det inngått avtale med Mestergruppen som innebærer at medlemmene i Mestergruppens Igangsatte boliger i Sverige Totalt Flerbostadshus Småhus KILDE: Prognosesenteret e11e12e

10 BWG Homes ÅRSRAPPORT Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen Driftsinntektene for 2009 ble NOK millioner som er en reduksjon på NOK 656 millioner (38,3 prosent) i forhold til Driftsresultatet (operativ 1) EBITDA) ble NOK 85 millioner, en reduksjon på NOK 83 millioner (49,3 prosent). Operativ 1) EBITDAmargin ble 8,1 prosent mot 9,8 prosent i Ordreinngangen i 2009 ble NOK millioner, som er en økning på NOK 105 millioner (8,8 prosent) sammenlignet med Ordrereserven ved utgangen av 2009 var NOK 886 millioner mot NOK 717 millioner ved utgangen av 2008, det vil si en økning på 23,5 prosent. Fabrikkene hadde perioder med redusert drift i første halvår av 2009, men kunne fra andre kvartal øke kapasitet og leveransetakt som følge av bedret salg og økende ordrereserve. Ved utgangen av 2009 var bemanningen 24,5 prosent lavere enn ved utgangen av Produksjonsrettet bemanning økes gradvis fra utgangen av 2009 og utover i 2010 i takt med salgsutviklingen. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av bedre energiløsninger for fremtidens boliger både for å tilfredsstille myndighetenes energikrav og etterspørselen etter boliger med lavere oppvarmingskostnader. I 2009 ble det utviklet en ny type yttervegg Effektväggen som er tettere og bedre isolert, og som bidrar til lavere oppvarmingskostnader i boligen. Markedstiltak, boligvisninger og kundeoppfølging gjennomføres med vekt på lokale aktiviteter. Myresjöhus lanserte sin nye huskatalog Attraktion med 49 arkitekttegnede eneboliger og tilvalgskatalogen Möjligheter. SmålandsVillan har utviklet et nytt hus Villa Vetlanda og ny huskatalog Villaguiden for lansering i januar RISIKOFORHOLD Risikoforholdene i konsernet er primært knyttet til markedsrisiko, renterisiko og risiko forbundet med gjennomføring av byggeprosessen. Konsernet er også i noen grad utsatt for kredittrisiko, valutarisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko Konsernets andel av det totale markedet for nye boliger i Norge og Sverige er mellom 3,5 og 5 prosent. For å kunne selge og produsere boliger er konsernet derfor like av hengig av sin egen opptreden i markedet som av utviklingen i markedet totalt sett. Risikoen knyttet til markedssvingninger søkes begrenset først og fremst ved å konsentrere byggevirksomheten til egne prosjekter i områder utenfor bysentra og pressområder for derved å unngå den mest volatile delen av markedet. I tillegg prioriteres produksjonseffektive og fornuftig prisede familieboliger. Slike produkter dekker hoveddelen av vårt marked. Det satses bevisst på en langsiktig merkevarebygging og profesjonell kundebehandling. Konsernet har definerte og godt innarbeidede beslutningsprosesser for akkvisisjon og igangsetting av bygging før salg. Det skjer en tett oppfølgning av igangsatte, usolgte enheter. Gjennomføringsrisiko Gjennomføringsrisikoen omfatter både leveringsdyktighet med hensyn til fremdrift (dagbøter), kostnader i bygge- og produksjonsprosessene og omfanget av reklamasjons- og garantikostnader. Fremdriften ivaretas gjennom overvåking av ordrereserven, ressursplaner, egne ansatte tømrere og produksjonsarbeidere, effektivt logistikksystem og sentrale og lokale innkjøps avtaler. Når det gjelder kostnadsrisiko, er en betydelig del av prisene på innsatsfaktorene på kort sikt låst gjennom inngåtte grunnkjøps avtaler, avtaler om innkjøp av byggevarer, fastsum-kontrakter med underleverandører og av taler om lønns- og arbeidsvilkår. Noe økning av priser på innsatsfaktorer vil kunne forekomme, men det alt vesentlige av konsernets kunde kontrakter har klausul om regulering i henhold til byggekostnadsindeks. Konsernet bruker også betydelige ressurser på å kalkulere planlagte og igangsatte prosjekter, og søker gjennom aktiv byggeledelse å unngå overskridelser. Reklamasjons- og garantikostnader søkes holdt på et minimum gjennom streng prioritering av kvalitet i alle ledd. Sentralt i denne forbindelse er kvalitetssys temene (ISO 9001 sertifisert) som dokumenterer prosesser og rutiner for hele virksomheten, herunder også avviks-, reklamasjons- og forbedringsrutiner. Den svenske virksomheten er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO Nye produkter og prosesser søkes utprøvd i liten skala før de tas i bruk i hele virksomheten. Kredittrisiko Kredittrisikoen begrenses ved at kundene av kreves finansieringsbevis, og ved at boligene skal være betalt før overlevering. Storkunder kredittvurderes særskilt. Tap på krav er av den grunn ubetydelige. Renterisiko Endringer i rentenivået representerer både en markedsrisiko gjennom innvirkningen på etterspørselen etter boliger og en kostnadsrisiko knyttet til rentene på konsernets lån og driftskreditter. Endring i rentenivå vil også kunne påvirke verdivurdering av selskapets eiendeler, herunder goodwill og verdi av varemerker. Lån og driftskreditter er avtalt med flytende rente. Frem til desember 2009 hadde konsernet rentesikringsavtaler for cirka 38 prosent av konsernets gjeld. Disse renteavtalene ble gjort opp i desember 2009 i forbindelse med veksling av SEK gjeld; se også omtalen under av valutarisiko. Valutarisiko Konsernets investering i det svenske datterselskapet BWG Homes AB ble i hovedsak finansiert ved banklån i SEK for å redusere valutarisikoen knyttet til datterselskapets netto eiendeler. Konsernet har derved hatt en valutaeksponering i den forstand at konsernets samlede gjeld har endret seg etter utviklingen i SEK-kursen. Banklånene ble ved utgangen av 2009 omgjort til lån i NOK etter at kursen på SEK hadde falt fra 0,9042 ved ut - gangen av 2008 til rundt 0,81 i slutten av For øvrig er konsernet i liten grad eksponert mot direkte valutarisiko. Bare en beskjeden del av konsernets innkjøp skjer direkte fra utlandet. Slike innkjøp valutasikres ved at avtaler inngås i NOK. Indirekte kan konsernet være utsatt for valutarisiko knyttet til innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører. Denne risiko anses å være lav. Likviditetsrisiko Redusert inntjening kan medføre svekket likviditet. Konsernet har imidlertid en relativt betydelig likviditetsreserve, slik at man med gode varslingssystemer vil ha tid til å gjennomføre nødvendige tilpasninger. Konsernets langsiktige gjeld har forfall i januar 2012 og vil måtte refinansieres før forfall. Eventuell mangel på refinansiering vil medføre likviditetsutfordringer, men det er ingen indikasjoner på at det skal være vanskelig å få fornyet finansiering. Konsernet forventer vekst i sin virksomhet. I den norske virksomheten vil veksten måtte balanseres i forhold til tilgangen på prosjektfinansiering. Intern kontroll BWG Homes har et omfattende regelverk for intern kontroll av virksomheten. De interne kontrollsystemene omfatter følgende elementer: Kvalitets systemer, beslutningsprosedyrer, plan prosesser, rapportering, risikovurdering og etiske retningslinjer. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Retningslinjer og instrukser for konsernet følger Norsk anbefaling for Selskapsledelse. Styret har vedtatt instrukser for styrets arbeid, for konsernsjef, styrets forhold til revisor og for revisjonsutvalg, samt retningslinjer for valgkomité, IR-arbeid og etiske retningslinjer. Det vises for øvrig til årsrapportens kapittel. STYRET OG DAGLIG LEDELSE Styrets sammensetning Styret i BWG Homes består av syv medlemmer hvorav fire er valgt av generalforsamlingen og tre av og blant de ansatte i de norske selskapene i konsernet. De aksjonærvalgte styremedlemmene har bred erfaring innen boligbransjen, eiendomsutvikling, finans og jus. 1) Operativ henspeiler på at resultatet er eksklusive nedskrivninger, avsetning til restrukturering og valutakurseffekter i 2008.

11 Ansatte per 31. desember 2009 (PROSENT) 58% Norge 42% Sverige Ansatte per stillingskategori (PROSENT) 6,8% Salg/salgsstøtte 8,5% Prosjektledere/utvikling 19,8% Ledere/stab/ administrasjon 57,3% Tømrere/ produkjson 7,6% Byggeledere De aksjonærvalgte styremedlemmene ble valgt av generalforsamlingen den 26. mai 2009 med en funksjonstid på to år frem til generalforsamlingen Representantene for de ansatte ble valgt 16. september 2008 med en funksjonstid på to år. Styremedlemmenes CV omtales i årsrapporten. En oversikt over deres aksjeeie er inntatt i konsernregnskapets note 23. Daglig ledelse Konsernets ledelse består av konsernsjef Lars Nilsen, finansdirektør i BWG Homes ASA Arnt Eriksen, administrerende direktør i Block Watne AS Ole Feet, administrerende direktør i BWG Homes AB Mikael Olsson og finansdirektør i BWG Homes AB Jonas Karlsson. Kommunika sjonsdirektør i BWG Homes ASA Elisabet Landsend deltar i ledergruppens møter. Lønnspolitikk Konsernsjefens lønn er fastsatt av styret. Lønn til finansdirektør er fastsatt av konsernsjef. Lønn til administrerende direktør i Block Watne AS og administrerende direktør i BWG Homes AB er fastsatt av styrene for de respektive datterselskapene. Ledergruppen har avtaler som på gitte vilkår sikrer etterlønn i inntil 24 måneder ut over oppsigelsestiden. Ledergruppen har firmabilordning og får dekket utgifter til telefoner og aviser samt andre relevante utgifter. Medlemmer av konsernets ledergruppe har individuelle bonusavtaler med varierende begrensninger opp til maksimum en årslønn. Bonuskriteriene besluttes av konsernsjef og er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse innen den enkeltes ansvarsområde. Ingen i ledergruppen har aksjebasert avlønning eller opsjonsordninger. Konsernet har ingen forpliktelse til å gi ledergruppen, styret eller andre ansatte overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 8. Pensjoner og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsordninger består av innskuddspensjon dekket over drift, avtale festet pensjon (AFP) samt kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning (forsikret ordning). Pensjonsordningene har ved utgangen av året 826 medlemmer. I 2009 har 18 ansatte tatt ut AFP pensjon mot 16 i 2008, mens to personer får utbetalt pensjon direkte fra selskapet. I den svenske virksomheten eksisterer det ulike pensjonsplaner som finansieres gjennom innbetalinger til pensjonsinstitutt eller til forvalteradministrerte fond. Virksomheten har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte planer. Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 2 og note 7. ORGANISASJON, ARBEIDSFORHOLD OG MILJØ Ved utgangen av 2009 hadde konsernet 826 ansatte, som er 14 prosent færre enn ved utgangen av De 826 ansatte omfatter 351 funksjonærer, hvorav vel 275 er tilnyttet produksjonsrettet virksomhet, og 475 produksjonsarbeidere og tømrere. 476 var ansatt i den norske virksomheten og 346 i den svenske virksomheten i tillegg til fire i konsernadministrasjonen inklusive konsernsjef. Gjennom andre halvår 2008 ble det gjennomført store bemanningsreduksjoner i alle ledd av organisasjonen for å tilpasse produksjonskapasitet og kostnader til et lavere salg. 150 ansatte (55 i den norske virksomheten og 95 i den svenske virksomheten) som var i oppsigelse ved utgangen av 2008, avsluttet sitt arbeidsforhold i løpet av første halvår Nedbemanningen ble gjennomført i henhold til Hovedavtalen (Norge), Kollektivavtal (Sverige) og gjeldende lovverk gjennom forhandlinger med ansattes representanter (Fellesforbundet i Norge og Skog & Trä, Unionen og Ledarna i Sverige). Arbeidsmiljø Et trygt og godt arbeidsmiljø anses å være avgjørende for konsernets evne til langsiktig verdiskaping. Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet som tilfredsstillende. Styret vil gi honnør både til de ansatte og ledelsen for deres evne og vilje til omstilling og lønnsomhetsfokus, som har bidratt til en god utvikling for konsernet i Administrasjonen og representanter for fagforeningene har jevnlig møter gjennom året. Det samlede sykefraværet i 2009 var 6,8 prosent i den norske virksomheten og 3,0 prosent i den svenske virksomheten mot henholdsvis 7,9 prosent og 4,2 prosent i I 2009 førte 25 ulykker og skader til sykemeldt fravær mot 62 i Typiske skader var sår skader ved bruk av spikerpistol og annet verktøy og fall fra lav høyde. En ulykke som følge av feil håndtering av materialer lagret i høyden på byggeplass, medførte at det ble iverksatt endring av prosedyrene for verne runde på byggeplass samt umiddelbar innskjerping av kontrollen med lagringsplasser for materialer. Ingen av de øvrige tilfellene har ført til alvorlige skader eller varige men. ISO-sertifisering Den norske og den svenske virksomheten er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000. Sertifikatet gjelder for produktutvikling, prosjektutvikling, salg og bygging av boliger. Den svenske virksomheten er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:1996. Myresjöhus byggsystem er SITAC godkjent. 11

12 BWG Homes ÅRSRAPPORT Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen Harald Walther (64) Styreleder Stilling: Advokat med egen praksis. Tidligere stilling: Konsulent i Finansdepartementet, Utdannelse: Cand. jur. fra Universitet i Oslo, Styreverv: Styreleder i BWG Homes fra I Block Watnes styre siden 1994, styreleder , nestleder fra Styreverv i en rekke privateide selskaper. Aksjer i BWG Homes: Eva Eriksson (50) Nestleder Stilling: Frittstående rådgiver. Tidligere stillinger: Adm. direktør i Norgani Hotels ASA, , Forretningsområ desjef Fastighets utveckling, JM AB (publ), , i tillegg til ulike lederstillin ger innen eien - dom og finans. Utdannelse: Sivilingeniør fra KTH i Stockholm, Styreverv: Nestleder i BWG Homes fra mai 2009, styremedlem siden Styremedlem i Byggpartner AB siden 2007 og styremedlem Strategisk Arkitektur AB siden våren Aksjer i BWG Homes: Hege Bømark (46) Styremedlem Stilling: Siviløkonom. Tidligere stillinger: Finansanalytiker i Orkla Finans (Fondsmegling) AS, Fearnley Finans (Fondsmegling) AS, prosjektleder i AS Eiendomsutvikling. Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen, Styre verv: Nestleder i styret i BWG Homes fra 2006 til mai I BWG Homes styre siden Styremed lem i Fornebu Utvikling ASA siden Aksjer i BWG Homes: 0 HMS Block Watne AS gjennomfører jevnlig lovpålagte opplæringstiltak samt opplæring i egen regi innen HMS-området. For å sikre at HMS-rutinene etterleves av egne ansatte og underleverandører, gjennomføres det uanmeldte tilsyn på byggeplassene med påfølgende intern avviksbehandling. Uanmeldte tilsyn på byggeplass gjennomføres av tredjepart og etter samme rutiner som Arbeidstilsynet praktiserer. I 2009 ble det gjennomført 117 slike tilsyn, og antall avvik ble redusert med 28 prosent i forhold til I den svenske virksomheten er det gjennomført opplæring for byggeledere, prosjektledere og ingeniører i sikkerhet og fysisk arbeidsmiljø på byggeplass, samt utformingen av arbeidsplassen. Likestilling Ved rekruttering søker BWG Homes bevisst å øke kvinneandelen, selv om dette vanskeliggjøres av en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget i byggebransjen. Arbeidsforholdene er tilrettelagt for å passe både for kvinner og menn. I konsernets styre er to av de fire aksjonærvalgte styremedlemmene kvinner og en av de tre ansattes representanter. 12 prosent av de ansatte i den norske virksomheten er kvinner. Av personalet tilknyttet salg og produksjon er 5 prosent kvinner. I ledergruppen i Block Watne AS er tre av ni personer kvinner. I den svenske virksomheten er 21 prosent av de ansatte kvinner. Av personalet tilknyttet salg og produksjon er 19 prosent kvinner. I ledergruppen i BWG Homes AB er det ingen kvinner. Diskriminering Styret fastsatte i 2006 etiske retningslinjer som gjelder for konsernet og datterselskaper. De etiske retningslinjene er gjort tilgjengelig på datterselskapenes intranett og på konsernets nettside. I de etiske retningslinjene fastslås det blant annet at: BWG skal fremstå som en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. BWG skal overholde alle krav nedfelt i relevant lovgivning. Alle ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø der ingen blir diskriminert på grunn av etnisitet, nasjonalitet, religion, alder, kjønn eller seksuell legning, og heller ikke på grunn av uførhet. BWG tolererer ikke oppførsel som kan oppfattes som hånende, nedverdigende eller truende. Styret følger opp på årlig basis at retningslinjene etterleves. Block Watne AS har i henhold til arbeidsmiljøloven etablert prosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold, herunder trakassering, diskriminering, feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, samt brudd på lover, regler og vedtatte retningslinjer. Den som varsler skal ikke utsettes for negative reaksjoner. Varslingsprosedyren er tilgjengelig på selskapets intranett. For funksjonærer med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver i samråd med den enkelte og eventuelt med lege/bedriftshelsetjeneste. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver på byggeplasser og i produksjonsanlegg for ansatte med nedsatt funksjonsevne må skje under hensyntagen til gjeldende sikkerhetskrav. Ved rekruttering av ansatte til byggeplasser og produksjonsanlegg blir det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker vektlagt at de som ansettes, må beherske henholdsvis norsk eller svensk, ettersom prosessene på byggeplasser og i produksjonsanleggene skal følge etablerte prosedyrer, metoder og rutiner både når det gjelder sikkerhet og kvalitet i utførelse. Ved utgangen av 2009 hadde kun 19 av totalt 475 tømrere og produksjonsarbeidere (4 prosent) annen etnisk opprinnelse enn norsk eller svensk. Ytre miljø BWG Homes har som mål å være blant de ledende i utviklingen av fremtidens areal- og energieffektive boliger. Konsernets produkter innfrir gjeldende myndighetskrav til energibruk. Energi- og miljøperspektiv vektlegges i valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører. BWG Homes bygger i hovedsak boliger med trekonstruksjoner. Tre som byggemateriale er i seg selv miljøvennlig, og treprodukter har gjennom sin livssyklus et negativt CO 2 utslipp. Den norske virksomheten Block Watne har gjennom 2009 kunnet levere lavenergiboliger tilpasset plan- og bygningslovens nye for skriftskrav (TEK07) som trådde i kraft i august Samtlige typehus i porteføljen ble allerede i 2007 tilrettelagt for levering med tekniske løsninger som gir 20 prosent reduksjon i energiforbruket. Balansert ventilasjon med 80 prosent varmegjenvinning har siden 2006 vært standard i Block Watnes boliger. Dette tilfredsstiller forskriftskravene til inneklima og gir også reduserte oppvarmingsutgifter. Det utarbeides en miljø- og kretsløpsredegjørelse for hver enkelt bolig som produseres. Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og energiforbruk for boligen. Alle underleverandører som bidrar med produkter i en Block Watne-bolig, leverer egen miljøredegjørelse. Boligenes årlige energiforbruk til oppvarming av rom og varmtvann, i gjennomsnitt cirka kwh, fremgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger. Disse beregningene inngår i den samlede dokumentasjonen for boligen. Det gjennomsnittlige årlige energiforbruk for en Block Watne-bolig tilfredsstiller byggeforskriftenes krav. Block Watne har i 2009 deltatt i samarbeidsprosjekter (Forum for miljøteknologi) med andre større aktører i byggenæringen for å vurdere nye tiltak for energieffektivisering basert på kommersielle løsninger som markedet vil ha. Arbeidet som videreføres i 2010, tar utgangspunkt i premissene til Lavenergiutvalgets målsetninger som går ut på å redusere energibruken i byggenæringen fra 80 TWh til 70 TWh innen Block Watne vil i 2010 prøve ut produkter og løsninger for å kunne tilby boliger tilpasset passivhus-standarden, det vil si boliger med et totalt energiforbruk ned mot 75kWh per m 2 BRA. De fleste boliger som produseres, leveres med universell utforming, som innebærer at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte. Slike boliger har blant annet trinnfri adkomst og boligens hovedfunksjoner er dimensjonert for rullestol. Block Watnes produksjonssystem er basert på et begrenset antall komponenter, kjente byggdetaljer og optimaliserte materialdimensjoner. Hovedtyngden av byggematerialene er av tre. Isolasjon som brukes er produsert av

13 resirkulert glass, og det benyttes innvendig kledning som ikke avgir gasser. Gjennom kontinuerlig forbedring av byggemetoder og arbeidsprosesser vil det kunne oppnås et ytterligere redusert materialforbruk og redusert varetransport. Avfall som genereres i produksjonsfasen, håndteres i henhold til spesifiserte avfallsplaner. Kildesortering som håndteres av firmaer med spesialkompetanse innen sortering og gjenvinning, inngår i avfallsplanene. Overskuddsmaterialer fra byggearbeidet returneres til leverandør. Avfallsmengde fra byggeplass: KG/M 2 BRA TYPE AVFALL (BOLIGENS TOTALE BRUKSAREAL) TONN I ALT Asbest 0 0 Farlig avfall 0,017 1,2 Betong og tegl 6,5 471,0 Gips 3,5 253,9 Glass 0,27 19,6 Mineralull/EPS/isopor 1,2 87,1 Metaller 0,15 10,9 Papir, papp, plast 2,58 187,2 Trevirke 11,1 805,4 Avfall m/ukjent innhold 9,6 696,5 Den svenske virksomheten Miljøarbeidet inngår i virksomhetens ordinære kvalitetsarbeid. Virksomhetens målsetning er at samtlige produkter skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes. Virksomheten har årlige miljømål for henholdsvis energiforbruk i husporteføljen, reduksjon av miljøskadelige kjemikaler i produksjonsanleggene og andel av avfall som deponeres. Virksomhetens tre produksjonsanlegg har samme tekniske produksjonsløsninger som tilfredsstiller myndighetspålagte energikrav til boliger. Byggematerialer og løsninger fra underleverandører vurderes ut fra kvalitets- og miljøspesifikasjoner. I henhold til Boverkets byggregler (BBR 16) skal eneboliger og to -mannsboliger være utformet slik at boligens spesifikke energiforbruk skal være høyst 110 kwh per kvm gulvareal i klimasone sør og høyst 150 kwh per kvm gulvareal i klimasone nord. Kravene verifiseres gjennom beregning av boligens forventede energiforbruk i prosjekteringsfasen og gjennom måling av det spesifikke energiforbruket i den ferdigstilte boligen. Det er utarbeidet oversikt over beregnet behov for kjøpt energi ved normal bruk av boligen for samtlige typehus i porteføljen. Gjennomsnittlig energiforbruk kwh per kvm gulvflate og u-verdi i 2009: HUSTYPE KWH PER M 2 U-VERDI 1-etasjes Myresjöhus 80 0,24 1 ½-etasjes Myresjöhus 70 0,28 2-etasjes Myresjöhus 75 0,30 SmålandsVillan 91 0,26 Gjennomsnittlig energiforbruk kwh per kvm gulvflate i 2009 som beskrives i tabellen over, har økt med 6 prosent fra 2008 i hovedsak på grunn av endring i måleparametre. Gjennomsnittlig u-verdi (mål på varmeisolasjonsevnen, lav U-verdi gir god varme isolasjon) var 0,27 i 2009, og målsetning for 2010 er 0,24. Gjennomsnittlig energiforbruk og u-verdi tilfredsstiller Boverkets krav. Boverkets innskjerpede krav til el-oppvarming i boliger trer fullt ut i kraft fra 1. januar For å kunne tilfredsstille strengere krav til energiforbruk i boliger, ble det i 2009 utprøvd en rekke konstruksjonsendringer. En tettere og bedre isolert yttervegg Effektväggen er utviklet. Denne veggen produseres for begge varemerker, og samtlige typehus vil i 2010 kunne leveres med denne veggen som standard. Arbeidet med å redusere energiforbruket ytterligere vil bli videreført. Energiforbruket i produksjonsanleggene måles kontinuerlig. I produksjonsanleggene i Myresjö og Sundsvall anvendes fjernvarme produsert av fo r ny bar energi (treflis). I 2010 skal olje fyring i produksjonsanlegget i Vrigstad erstattes med fjernvarme (treflis). I 2009 var energi forbruket i produksjonsanleggene 267 kwh per kvm gulv- flate i Myresjö, 181 kwh per kvm i Vrigstad og 104 kwh per kvm i Sundsvall. Kjemikalier som anvendes i husproduksjonen, vurderes i forhold til Kemikalieinspektionen PRIOliste og registreres i databasen Sunda Hus Miljödata. Virksomheten har som målsetning for 2010 å ytterligere redusere bruk av miljøskadelig stoffer i produksjonen og i produkter i boligen. I de tilfeller der det er mulig, kreves det at underleverandører registrerer sine produkter i BASTAsystemet som er byggebransjens register over produkter som tilfredsstiller gitte miljøkrav. Avfall fra produksjonsanlegg og kontorer kildesorteres. Avfall på byggeplass kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav til sortering. Andel avfall fra produksjonsanleggene til deponi i 2009 var 2,2 prosent mot 2,5 prosent i Målsetningen for 2010 er 2,0 prosent. REGNSKAPET FOR MORSELSKAPET Rammeverk Årsregnskapet for BWG Homes ASA er avlagt i samsvar med allmennaksjeloven, regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge gjeldende per 31. desember Resultat 2009 Morselskapet har i 2009 mottatt konsernbidrag fra datterselskaper med NOK 100 millioner som inntektsføres i resultatregnskapet. Etter en skattekostnad på NOK 13 millioner viser resultatregnskapet for morselskapet et resultat for året på NOK 32,2 millioner. Resultatet for 2008 var et underskudd på NOK 112,4 millioner. Resultatdisponering Selskapet har vært gjennom en krevende periode hvor det har vært behov for å styrke selskapets finansielle stilling. Ved utgangen av 2009 fremstår selskapets finansielle stilling som solid, men styret vil likevel prioritere nedbetaling av langsiktig gjeld fremfor utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2009 for ytterligere å styrke balansen. Årsoverskuddet foreslås i sin helhet anvendt til dekning av tidligere tap. Styret vil foreslå for generalforsamlingen å gjennomføre en nedsettelse av overkursfondet med overføring til annen innskutt egenkapital. UTSIKTER FOR 2010 BWG Homes har som langsiktig målsetning å skape stabil god lønnsomhet med moderat risiko Petter Neslein (56) Styremedlem Stilling: Daglig leder og hovedaksjonær i Pecunia AS. Tidligere stillinger: Adm. direktør i Nevinvest AS , konsulent i The Boston Consulting Group Utdannelse: Master of Business Administration, Columbia University, New York, 1981, siviløkonom, Universite Fribourg, Sveits, Styreverv: Styremedlem i BWG Homes siden Styremedlem i Formuesforvaltning AS siden Styreverv i en rekke privateide selskaper. Aksjer i BWG Homes: Brit Hagelund (56) Ansattes representant Stilling: Lønningssjef i Block Watne siden Utdannelse: Otto Treider handelsskole. Styreverv: Styremedlem i BWG Homes siden Styre medlem i Block Watne siden Aksjer i BWG Homes:

14 BWG Homes ÅRSRAPPORT Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen Tore Morten Randen (44) Ansattes representant Stilling: Tømrer i Block Watne siden Utdannelse: Yrkesskole. Styreverv: Styremedlem i BWG Homes siden Styremedlem i Block Watne siden Hovedtillitsvalgt for tømrere i Block Watne. Styremedlem i Målervirksomhetens Fellesutvalgsfond AS og Fellesforbundet avd. 766 Snekker og Tømmermennenes Forening. Aksjer i BWG Homes: 200 Einar Salbu (52) Ansattes representant Stilling: Tømrer i Block Watne siden Utdannelse: Yrkesskole. Styreverv: Styre medlem i BWG Homes og styremedlem i Block Watne siden Nestleder i Fellesforbundet avd. 751 Snekker og Tømmermennenes Forening. Aksjer i BWG Homes: 0 gjennom å eie og utvikle ledende boligbyggere. Konsernet har gjennom flere år hatt gode resultater ved å bygge utenfor de store byene og pressom rådene. I disse områdene er det gjennomgående mer stabil tilgang på eiendom, og kostnadene er vanligvis lavere enn i pressområdene. I de markeder hvor konsernet har sin virksomhet, har familieboliger til en fornuftig pris vist seg også i 2009 å være et riktig satsningsområde. Konsernet vil videreføre denne strategiske retningen. Det vil i 2010 igjen bli anskaffet rett beliggende og rett priset eiendom med henblikk på utvikling av nye attraktive boligområder. Etter fallet i boligsalget fra årsskiftet 2006/2007 har salget av nye boliger utviklet seg positivt både i Norge og Sverige fra andre kvartal Ordreres erven blant boligaktørene har styrket seg gjennom 2009, men igangsetting og ordrereserve i boligbransjen er fremdeles på et lavt nivå. Det forventes bare en moderat økning i Befolkningsvekst kombinert med den lave igangsettingen i 2008, 2009 og inn i 2010 kan føre til et stramt boligmarked både i Norge og Sverige. Lav igangsetting vil kunne medføre økte priser både på brukte og nye boliger i en periode inntil det igjen blir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Ordreinngangen for konsernet økte med 23 prosent i 2009, og ved utgangen av året var ordrereserven 26 prosent større enn foregående år. Konsernet har en sterk kontantstrøm, og gjennom året er den rentebærende gjelden blitt betydelig redusert. Godt salg gjennom året og etterspørselen i markedet etter konsernets produkter gir rom for økt bemanning og produksjonstakt i Rammebetingelsene for konsernets virksomhet er overveiende positive. Boligrenten er fremdeles på et lavt nivå, og arbeidsledigheten er stabil. Bruktboligmarkedet fungerer bra, og etterspørselen etter nye boliger er god. Ledelsen har et kontinuerlig fokus på kostnadsnivå og effektivitetsforbedringer. I sum er BWG Homes etter styrets oppfatning godt posisjonert for videre lønnsom utvikling. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for BWG Homes ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 2009 og per 31. desember 2009 (årsrapporten 2009). Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRS standarder og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31. desember Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31. desember Det er vår oppfatning at årsregnskapet 2009 for konsernet og morselskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember Videre er det vår oppfatning at årsberetningen for konsernet og morselskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet, herunder de mest sentrale risikofaktorer som konsernet og morselskapet står overfor. OSLO, 13. APRIL 2010 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA HARALD WALTHER STYRELEDER EVA ERIKSSON NESTLEDER HEGE BØMARK STYREMEDLEM PETTER NESLEIN STYREMEDLEM BRIT HAGELUND ANSATTES REPRESENTANT TORE MORTEN RANDEN ANSATTES REPRESENTANT EINAR SALBU ANSATTES REPRESENTANT LARS NILSEN KONSERNSJEF

15 Konsolidert oppstilling over totalresultatet (NOK 1 000) NOTE RESULTATREGNSKAP Salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader 6, 7, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger 13, Nedskrivning av goodwill Driftsresultat før finans (EBIT) Rente- og andre finansinntekter Verdiendring finansielle instrumenter Valutakurseffekter på konsernintern gjeld Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattekostnad (EBT) Skattekostnad Periodens resultat KOSTNADER OG INNTEKTER INNREGNET DIREKTE PÅ EGENKAPITALEN Valutakurseffekter Andre direkte egenkapitalføringer Sum kostnader og inntekter innregnet direkte på egenkapitalen Sum totalresultat i perioden RESULTAT PER AKSJE Resultat per aksje 11 0,96-1,25 Utvannet resultat per aksje 11 0,96-1,25

16 BWG Homes ÅRSRAPPORT 2009 Konsolidert balanse (NOK 1 000) NOTE EIENDELER Varemerker Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar og annet utstyr Sum anlegg, maskiner og utstyr Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskaper Lån til tilknyttede selskaper Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse 20, Varebeholdninger 20, Tomter 20, Sum beholdninger Kundefordringer 21, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

17 Konsolidert balanse forts. (NOK 1 000) NOTE EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Aksjekapital 23, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld 25, Kortsiktig rentebærende gjeld 26, Kortsiktig rentebærende gjeld til nærstående Sum kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og offentlige avgifter Finansielle instrumenter Kortsiktig gjeld relatert til tomter 20, Annen kortsiktig gjeld Sum ikke rentebærende kortsiktig gjeld Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser OSLO, 13. APRIL 2010 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA HARALD WALTHER STYRELEDER EVA ERIKSSON NESTLEDER HEGE BØMARK STYREMEDLEM PETTER NESLEIN STYREMEDLEM BRIT HAGELUND ANSATTES REPRESENTANT TORE MORTEN RANDEN ANSATTES REPRESENTANT EINAR SALBU ANSATTES REPRESENTANT LARS NILSEN KONSERNSJEF

18 BWG Homes ÅRSRAPPORT 2009 Endringer i konsernets bokførte egenkapital AKSJE- OVERKURS- OMREGNINGS- OPPTJENT SUM AVSTEMMING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL (NOK 1 000) KAPITAL FOND DIFFERANSE EGENKAPITAL EGENKAPITAL Balanse 31. desember Utbytte Totalresultat Balanse per 31. desember Nøkkeltall og høydepunkter Rettet emisjon Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader (netto) Overført fra overkursfond Totalresultat Balanse per 31. desember Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen

19 Konsolidert kontantstrøm (NOK 1 000) NOTE Periodens resultat før skattekostnad Justeringer: Legger tilbake tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Legger tilbake avskrivninger Legger tilbake nedskrivning goodwill Legger tilbake resultat fra tilknyttede selskaper Legger tilbake netto finanskostnader Operasjonell kontantstrøm før endring i arbeidskapital Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Netto endring i gjeld relatert til tomter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring i arbeidskapital Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av imaterielle eiendeler Utbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital (netto etter transaksjonskostnader) Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd og kontanter i året Bankinnskudd og kontanter 1. januar Bankinnskudd og kontanter 31. desember

20 BWG Homes ÅRSRAPPORT 2009 Noter til konsernregnskapet 20 Nøkkeltall og høydepunkter Brev fra konsernsjefen noter morselskap Om rapporteringen 01. Generell informasjon BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge, og hovedkontorets forretningskontor er i Munkedamsveien 45 D, Oslo. BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005 av Lani Invest AS og ble notert på Oslo Børs i mars Konsernets virksomhet består av boligproduksjon i Norge og i Sverige. Konsernregnskapet omfatter BWG Homes ASA og dets datterselskaper. Se note 4 for oversikt over datterselskaper. Regnskapet ble avlagt av styret den 13. april Regnskapsprinsipper ERKLÆRING OM AT REGNSKAPET ER I OVERENSSTEMMELSE MED IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU (IFRS) og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de norske tilleggsopplysningskrav som følger av regnskapsloven per 31. desember GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Regnskapet er presentert i norske kroner som er morselskapets funksjonelle valuta, avrundet til nærmeste hele tusen. Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kostprinsippet, med unntak av at finansielle derivater er balanseført til virkelig verdi. Alle tallstørrelser i oppstillingene og notene er i NOK hvis ikke annet er oppgitt. Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen løpende gjør regnskapsmessige vurderinger, fastsetter estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse forutsetningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser der slike verdier ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktisk resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes fortløpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår, dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Til grunn for regnskapsutarbeidelsen ligger IFRS standarder som er vedtatt og trådt i kraft. Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i konsernregnskapet. Regnskapsprinsippene har blitt anvendt konsistent av alle foretak i konsernet. Sammenligningstall er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som gjeldene regnskapsprinsipper og omarbeidet dersom nødvendig. PRINSIPPER FOR KONSOLIDERINGEN Konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets finansielle stilling, resultater og kontantstrømmer for den samlede virksomheten som en enhet. Datterselskaper Datterselskap er selskap som kontrolleres av BWG Homes ASA. Kontroll foreligger når selskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av selskapene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Slik kontroll oppnås normalt ved eierandeler på 50 prosent eller mer. Finansregnskapene til datterforetakene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskap er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen. Slik innflytelse oppnås normalt ved eierandeler i størrelsesorden 20 til 50 prosent. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Resultat fra tilknyttede selskaper vises på egen linje i resultatregnskapet. Ikke vesentlige eierposter i tilknyttede foretak regnskapsføres etter kostmetoden. Når konsernets andel av tap overstiger investeringen i et tilknyttet foretak, reduseres konsernets balanseførte verdi til null. Ytterligere tap regnskapsføres ikke, med mindre konsernet har pådratt seg en juridisk forpliktelse eller annen reell forpliktelse til å dekke tap eller forpliktelser for det tilknyttede selskapet. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert intern fortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert i konsernregnskapet. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakurseffekter som fremkommer ved omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta, innregnes i resultatregnskapet. Omregning av regnskaper for utenlandske selskaper Ved konsolidering av utenlandske selskaper omregnes eiendeler og forpliktelser fra lokal valuta til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader fra utenlandske selskaper omregnes til norske kroner til snittkurs. Omregningseffektene som oppstår ved konsolideringen, innregnes direkte i egenkapitalen. FINANSIELLE INSTRUMENTER Konsernet har følgende finansielle eiendeler som ikke er derivater: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Konsernets investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringer i andre aksjer regnskapsføres til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

1. kvartal Block watne gruppen

1. kvartal Block watne gruppen 2007 1. kvartal Block watne gruppen Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Driftsinntekter 400 millioner, 12,1 % vekst Driftsresultat 60 millioner, 20,9 % vekst Ordrereserve 971 millioner,

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. Global Reports LLC SVERIGE NORGE

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. Global Reports LLC SVERIGE NORGE 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL

RAPPORT FOR 4. KVARTAL kvartal 4 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 22,5 % til NOK 721 millioner EBITDA NOK 69 millioner Meget krevende markedssituasjon i kvartalet Ordreinngang

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 2. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

1. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 1. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 910 millioner i ordreinngang NOK 842 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL

RAPPORT FOR 3. KVARTAL kvartal 3 2008 BWG Homes ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2008 Driftsinntekter ned 6,5 % til NOK 655 millioner EBITDA NOK 80,5 millioner Fortsatt gode marginer: EBITDA margin 12,3 % Styrket

Detaljer

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge

4. kvartal 2010. 49% Sverige 51% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Vinga fra Myresjöhus BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 2. KVARTAL 2011 NOK 902 millioner i operativ

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041

286 BWG Homes AB. 643 Block Watne 1. KVARTAL 2013. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 1. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 1 041 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 939 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 13,2 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 286 BWG Homes AB 643 Block Watne Vi

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

2. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

2. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 2. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 937 millioner i ordreinngang NOK 908 millioner

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

3. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

3. KVARTAL Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 3. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 727 millioner i ordreinngang NOK 772 millioner

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer