BESKRIVELSE AV PLA FORSLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE AV PLA FORSLAGET"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA OMRÅDEPLAN BESKRIVELSE AV PLA FORSLAGET Som utgangspunkt tar ikke planforslaget sikte på noen reelle endringer av arealbruken i forhold til planen fra 1995 utenom eiendommene som er regulert til fritidseiendommer i dag. Alle disse 330 eiendommene foreslås nå gitt fleksibel arealbruk, det vil si regulert til blandet formål boligbeyggelse/fritidsbebyggelse med omtrent samme utnyttelse som i dag. Det må imidlertid foretas visse endringer i reguleringsmessig terminologi, dels som følge av ny planog bygningslov, dels som følge av den nye verneplanen for indre Oslofjord. Nedenfor beskrives den arealbruken som foreslås i planen, sortert etter reguleringsformål: Bolig- og fritidsbebyggelse 17 eiendommer tidligere regulert til helårsboliger opprettholder sitt reguleringsformål. Alle disse eiendommene er i dag bebygget. Utnyttelsen på eiendommene opprettholdes også som i dag, det vil si maks. BRA = 200m2 med uthus på inntil 36 m2 i tillegg. For alle regulerte fritidseiendommer blir det nye formålet kombinert fritidsbebyggelse/boligbebyggelse. For bebyggelse på disse eiendommene settes utnyttelsesgraden til 110m2 BRA + et uthus på 20m2 BYA. Når det gjelder gesimshøyder er målet å holde bebyggelsen lav og terrengtilpasset med minst mulig kunstige oppfyllinger eller skjæringer. Gesimshøyden skal maksimalt være 3,5 meter målt fra opprinnelig terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Der det bare kan bygges i hellende terreng, vil det imidlertid være fornuftig å tillate en underetasje for å få best mulig terrengtilpasning. Gesimshøyden kan da være maksimalt 3 meter på oversiden. Bestemmelsene definerer også hva som regnes som hellende terreng, nemlig minimum 2 meter høydeforskjell mellom husets overside og nedside. Gesimshøyden vil være lik for helårsboliger og fritidsboliger. Forsamlingslokale/barnehage Dette er en eiendom som i dag er bebygget med et velhus. Her kan det også tillates en barnehage. Total bebyggelse skal ikke være mer en 10 % BYA. Småbåtanlegg i sjø Dette er områder som i dag heter trafikkområder i sjø. Bestemmelsene vil som før åpne for at områdene kan benyttes som fortøyningsområder for tilliggende eiendommer. Det betyr i praksis både enkeltbrygger og felles bryggeanlegg, dog ikke for kommersiell virksomhet. Gang- og sykkelvei, felles. Øyas velveier reguleres til private gang- og sykkelveier, med en reguleringsbredde på 2 meter. Poenget er at dagens veier ikke skal utvides eller opprustes for bilkjøring. Bortsett fra nødvendig kjøring med traktor for renovasjon og frakt av byggmaterialer og anleggsmaskiner, er ikke motorisert ferdsel tillatt på disse veiene. Den nødvendige transporten med traktor og evnt. ATV, skal først godkjennes av styret i Brønnøya Vel. Gang- og sykkelveiene skal være private, fellesveier driftet av Brønnøya Vel, men der allmennheten skal ha tilgang til å gå og sykle på tur. Kai Det er foreslått regulert inn 3 små kaiområder der anløpsbryggene for rutebåtene ligger. Her tillates oppført leskur.

2 Badeplass- felles Områdene som nå har fått formål badeplasser er tidligere bade- og fortøyningsområder eller oppholdsområder og brygger. Dette er felles områder for lek og ballspill, opphold og fortøyning. Friområder-offentlig 5 områder er regulert til offentlige friområder i gjeldende plan. Disse opprettholdes i planforslaget. Kommunen bør imidlertid nå ta stilling til om det er aktuelt å innløse disse omådene. Hvis ikke, bør de reguleres til fellesområder hvor allmennheten får tilgang, men som eies og driftes av vellet, slik det i praksis skjer i dag. Turvei-felles Noen få stier og snarveier reguleres til turveier i 2 m bredde, der allmennheten skal ha tilgang. Landbruks- natur- og friluftsområder Innen denne kategorien inngår de tidligere spesialområdene natur- og kulturlandskapsområder. Det er nå skilt på områder som har innslag av dyrket mark og beiter og områder som vesentlig er skog. Bestemmelsene for disse områdene er tilnærmet slik de var. Friluftsområder Områder som særlig er tenkt for lek og opphold i gjeldende plan og har betegnelsen «fellesareal» og «fellesområde», har nå fått formålet «friluftsområde». Naturvern De 5 verneområdene som i dag er vernet gjennom naturvernloven, er foreslått båndlagt som naturvernområder, styrt av de gjeldene vernebestemmelser for hvert område. De båndlagte naturvernområdene er dekket av hensynssoner kalt H 720. Frilufts- og naturområde i sjø og vassdrag Dette er de store sjøområdene rundt øya som er med i planen. Skal i størst mulig grad innebære det samme som kommuneplanens sjøområder og gjeldende plans sjøområder utenfor områdene med småbåtanlegg. Dersom det ikke er konflikt med natur- og friluftsliv, tillates tilflottsbrygger og fellesbrygger (der eiendommene innenfor er byggeområder) i disse områdene. Naturområde i sjø og vassdrag I denne kategorien ligger de områder ute i sjøen som er vernet gjennom naturvernloven, det vil si sjøområdene innen Viernbukta naturreservet og Vendelholmene naturreservat. Hensynssoner Hensynssoner er et nytt begrep etter ny plan- og bygningslov og foreslås brukt i denne planen i stor utstrekning. Både for å verne om kulturminner og viktige naturtyper. Noen kulturminner og naturområder er allerede vernet etter annet lovverk og disse områdene legges inn som båndlagte områder. Nyere tids kulturminner i denne planen er kalksjakter og gamle brønner, samt rester etter kalkovn og noen tufter. Disse kulturminnene får betegnelsen H 570. Gamle hus som er bevaringsverdige er ikke spesielt avmerket på plankartet, da det ikke er gått systematisk igjennom disse. Innspill om dette under offentlig ettersyn kan imidlertid gjøre det aktuelt å ta dem med. Den biologiske registreringen som ble gjort av firmaet Biofokus på Brønnøya i 2010, danner grunnlag for hensynssonene H560. Her er det viktige eller svært viktige naturtyper samt

3 draghodelokaliteter, som er en sjelden blomst som nå har blitt en «prioritert art» (= fredet), som inngår i sonene. Sonene er imidlertid lagt slik at ingen tomter fullstendig skal miste sin byggemulighet, hvilket betyr at små deler av viktige naturtyper, kan ha havnet utenfor hensynssonen og dermed ikke fått noe beskyttelse gjennom planforslaget. I hensynssonenen er det ikke lov å bygge, lagre eller endre terrenget og all skjøtsel skal foregå etter godkjent skjøtselsplan. FORHOLD SOM IKKE DIREKTE VISES PÅ PLANKARTET: Parkering og adkomst: Alle som vil kjøre bil nærmest mulig adkomsten over Vendelsund, må parkere på Nesøya. Ingen av parkeringsområdene på Nesøya går inn under gjeldende regulering og bestemmelser for Brønnøya, men parkeringsforholdene har meget vesentlig betydning for Brønnøya; både av hensyn til å opprettholde bilfrihet på Brønnøya, og fordi det etter gjeldende plan kreves tinglyst parkeringsplass for å kunne bygge ny fritidsbolig eller utvide eksisterende. For konvertering fra fritidsbolig til helårsbolig kreves 2 p-plasser pr. boenhet på regulert parkeringsområde på Nesøya. Det er regulert et stort areal på DnB-tomta på Nesøya, til P-hus i 3 etasjer, og som kan bygges ut i etapper. Dette vil ha tilfredsstillende kapasitet for fritidsboliger, helårsboliger og besøkende i all overskuelig fremtid. Inntil P-huset er bygget, er det fortsatt behov for å opprettholde parkering også ved fergestedet og Søndre brygge. Adkomst til Brønnøya er via kabelferge/flytebro over Vendelsund, med rutebåt fra Sandvika i sommerhalvåret, eller med egen båt. Rekkefølgekrav Det er foreslått bestemmelser om rekkefølgekrav i planbestemmelsene vedrørende: - utomhusplan - tilknytning til vann- og avløpsnettet - parkeringsplasser - kravene i teknisk forskrift - skolekapasitet Dessuten er det satt krav om detaljplan før de ubebygde tomtene langs Viernbukta naturreservat kan bebygges. Brannutrykning Brannvesenet er innforstått med kommunestyrets føring om at Brønnøya fortsatt skal holdes bilfri, og at brannberedskap og innsatstid må underordne seg dette. Det vil si at brannvesenet først og fremst må basere seg på bruk av brannbåt og traktorer fra øya som kan bistå med transporthjelp frem til brannstedet. Brannvesenet anbefaler sprinkling iallefall ved nybygging av helårsboliger og fritidsboliger, eventuelt også ved bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. På bakgrunn av brannvesenets innspill vedrørende sprinkling, foreslås krav til innendørs sprinkleranlegg ved nybygging av helårsboliger eller ved bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.

4 Skole og skolekapasitet Ca. 28 skolebarn som bor fast på Brønnøya. De går på skole på Nesøya, Landøya og Nesbru. Samtlige er dekket med skoleplasser i Asker. De kommer inn under de kommunale ordninger med skoleskyss og vaktordningen ved kabelfergen. Rekkefølgebestemmelser begrenser bygging av nye boliger før skolekapasitet er øket. Nesøya barneskole skal utvides til tre paralleller.. Prosjektet er prioritert og byggestart er planlagt i Landøya ungdomsskole har kapasitet frem til 2015, men trenger rehabilitering, evt.også utvidelse. Renovasjon Kommunalteknisk avdeling opplyser at det er ca. 50 adressater på Brønnøya som i dag har helårstømming. For noen år siden ble det innført tvungen kommunal renovasjon på Brønnøya med abonnement enten for helårstømming eller sommertømming. Ordningen fungerer slik at alle har egen søppeldunk ved hageport med kildesortering av henholdsvis papir/papp, plast/isopor og restavfall. Glass og metall kastes i container på Vendelsund parkeringsplass. Avfallet blir hentet en gang i uken hos hver abonnement med liten og stillegående ATV, som uten problemer kan benytte eksisterende veinett uten sjenanse for gangtrafikken. Avfallet fraktes videre til fastlandet med båt fra Østre, Søndre eller Vestre brygge. Gangbroen benyttes når fjorden er islagt. På vinterstid er det en tung jobb for renovatøren å frakte alt avfall i sekker og dunker for hånd over flytebroen og opp den bratte skråningen til Vendla. Post Post og avis distrubieres i skoleferien til de enkeltes eiendommer av øyas ungdom gjennom avtaler mellom vellet og aviser/postvesenet. Resten av året legges post og aviser i grunneiernes postkasser i stativ på Vendelsund parkeringsplass.

5 BESKRIVELSE AV PLA OMRÅDET Beliggenhet, avgrensning og størrelse Brønnøya ligger i indre Oslofjord i Asker, sør-øst for Nesøya og Vendelsund. Sør-øst for Brønnøya ligger Langårasund/Middagsbukta og friområdet Langåra. Mot nord-øst ligger Ostøysund og Ostøya i Bærum. Planområdet omfatter også 10 mindre øyer/holmer, herav fire bebygde øyer mot sør-vest; Spannslokket, Furuholmen, Mellomholmen og Torbjørnsøy. Brønnøya er omlag 2 km lang og 1 km bred på det bredeste partiet og har et flateinnhold på 1317 daa. Av dette utgjør friområder og andre grønne spesialområder/fellesområder totalt ca 337 daa. De øvrige arealer består av bebygde og ubebygde byggeområder regulert for helårsboliger (17 parseller) og fritidsboliger (330 parseller). Gjennomsnittsstørrelsen på de private parsellene er ca 3,2 daa. Brønnøya preges i dag av å være et bilfritt øysamfunn og et hytteområde i frodige grønne omgivelser, hvor bebyggelsen og veiene er underordnet landskap og vegetasjon. Nesøya Vendelholmene Viernbukta Brønnøya Torbjørnsøy Katterumpa Langåra Spannslokker

6 Eierforhold Alle byggeområder på Brønnøya er i privat eie av totalt 319 grunneiere. Enkelte grunneiere eier flere gbnr. Samtlige grunneiere er pliktige medlemmer av Brønnøya Vel. Vellet eier betydelige fellesarealer, herunder store grøntområder, friområder, SNK-områder, velhustomten med eksisterende velhus, områder for idrettslige aktiviteter, adkomsttraseen, flere brygger og fortøyningsområder for tilliggende eiendommer. Hver enkelt grunneiers ideelle andel i vellets fellesarealer antas å utgjøre ca 2 daa. Omlag 85 % (271 personer) har hjemmeadresse i Oslo, Bærum og Asker, herav 20 % (65 personer) med hjemmeadresse på øya. De resterende 15 % (48 personer) har hjemmeadresse i andre kommuner eller (noen få ) i utlandet. Planstatus Rikspolitiske retningslinjer: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (MD ). Verneplan for Oslofjorden: De statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av I tillegg kommer nye bestemmelser i Plan- og bygningsloven om universell utforming. Kommuneplan Gjeldende kommuneplan for perioden , vedtatt av kommunestyret sist , er i prinsippet lik gjeldende reguleringsplan. I planen er tatt med følgende ordlyd for Brønnøya, som ble vedtatt første gang av kommunestyret : «Område for nåværende godkjente fritids- og helårsboliger, samt nye slike etter vilkår og kriterier som bestemmes av bygningsrådet/kommunestyret.» Reguleringsmessig status Gjeldende regulering fra 1995 har følgende reguleringsform: Topografi, vegetasjon og solforhold Brønnøya består av kambro-siluriske bergarter der skifer og kalkstein dominerer. Det er få flate partier på øya som for det mest består av småkuppert skogsterreng. Landskapet har et utpreget småskala preg med store vekslinger i terrengform og vegetasjon over korte avstander. Brønnøya fremstår som en skogkledd øy. Vegetasjonen består i hovedsak av furu på de høyereliggende kollene og på de skrinne rabbene, og lauvskog i forsenkningene og i strandsonen. I tillegg til svartskog i Viernbukta (fredet) er det en rik botanikk på øya. I grønnstrukturutredningen for Asker, utarbeidet i forbindelse med gjeldende kommuneplan for , er Brønnøya klassifisert som Kategori 1: Arealer av meget høy verdi for grønnstrukturen for alle områdene utenfor byggesonen. Arealene innenfor byggesonen er ikke vurdert i utredningen.

7 I forbindelse med reguleringsarbeidet er det innhentet BioFokus-rapport om naturverdier på Brønnøya. Brønnøya har som helhet svært gode solforhold. Kanskje med unntak for de bratteste og granskogbevokste skråningene mot nordvest langs Vendelsund, og da i vinterhalvåret. aturverdier På Brønnøya finnes 3 naturresevater og et plantefredningsområde: - Viernbukta naturreservat på 169 daa, herav 59 daa i sjø, fastsatt sist ved Kgl. res. av Spannslokket naturreservat på 2,5 daa, fastsatt ved Kgl. res av Vendelholmene naturresevat på 55 daa, herav 47 daa i sjø fastsatt ved Kgl. res. av Katterumpa plantefredningsområde på 6 daa, fastsatt ved Kgl. res. av På Brønnøya er betydelige arealer regulert til Spesialområde natur- og kulturlandskap

8 (SNK-områder). Dette gjelder for det meste tidligere fellesområder tilhørende Brønnøya Vel, men også endel private byggeparseller. De største sammenhengende deler av disse områdene finnes dels som åpent kulturlandskap på strekningen langs Brønnøyveien fra hovedgården mot Søndre brygge, dels tett skogbevokst langs høydedraget mellom Vendelveien og Skogfaret, inklusive «Naturparken» mellom Brønnøyåsen og Bregneveien». Ellers er en del områder regulert til natur- og friområder (SNF-områder) og naturvernområder (SN-områder). Grønne områder finnes også på de regulerte fellesområder (bade-, oppholds- og fortøyningsområder, brygger og områder for idrettslige aktiviteter). Totalt utgjør disse grønne områdene ca 292 daa. Eksisterende bebyggelse og bosetting Brønnøya preges i dag av å være et bilfritt øysamfunn og et hytteområde i frodige grønne omgivelser, hvor bebyggelsen og veiene er underordnet landskap og vegetasjon. Brønnøya er oppdelt i 347 parseller, hvorav 281 er bebygd. Mesteparten av bebyggelsen ble etablert i perioden etter den opprinnelige reguleringsplanen fra 1929 og frem til gjeldende reguleringsplan ble fastsatt i 1995, dvs i en periode på 65 år hvor det var tillatt å bygge helårsboliger og hvor det ikke gjaldt særskilte arealbegrensninger for hovedhus og uthus. Den faktiske størrelsen på eksisterende regulerte helårsboliger varierer melom m2 med uthus på mellom m2. Tilsvarende varierer størrelsen på fritidsboliger mellom m2 med uthus på mellom m2. De få (8) fritidsboliger som er bygget etter 1995, er i utgangspunktet ikke større enn det tillatte minsteareal på 70 m2 med uthus på maks 15 m2. For grunneiere som har tilknyttet seg det offentlige vann-og avløpssystemet, er hovedhuset i enkelte tilfelle, med dispensasjon fra reguleringsplanen, tillatt utvidet med opptil 8 m2 til bad/vaskerom. Hyttebebyggelsens karakter er svært varierende, fra nøkterne små saltakshus i 1-1 1/2 etasje via typisk funksjonalistisk utforming til en mere moderne samtidsarkitektur. Brønnøya hovedgård skiller seg klart ut med en markert større skala og et annet arkitektonisk uttrykk enn den øvrige bebyggelse. Ca. 60 parseller er ubebygget. En av de ubebygde parsellene er regulert til helårsbebyggelse, mens de øvrige er regulert til fritidsbebyggelse. Omlag 30 grunneiere har både en ubebygget parsell og en tilstøtende bebygget parsell. Alle ubebygde parseller kan i prinsippet bebygges etter planen fra Kun 11 sammenhengende ubebygde parseller på nordsiden av Viernbukta naturreservat kan ikke bebygges før det foreligger mer detaljerte planbestemmelser. Av de 16 bebygde parseller regulert til helårsbolig er det for tiden fast bosetting på 11 parseller. Av de 265 regulerte og bebygde parseller med fritidsbebyggelse (etter definisjonen i planen) brukes for tiden ca 40 av parsellene på helårsbasis. Kommunen anslo i reguleringssaken i 1999 at mellom 70 og 80 husstander er fastboende, dvs. mellom 210 og 240 personer. I 2006 ca 170 personer, og i dag er det rund 51 husstander, dvs 160 personer som er fastboende. Antallet fastboende viser en fallende tendens. Nåtidens krav til komfort og biltilgjengelighet gjør at å bo fast på Brønnøya kun er for «spesielt interesserte».

9 Kulturminner Det er tre automatiske fredede kulturminner på øya og en rekke nyere tids kulturminner bl.a. knyttet til kalkbrenning. Automatisk fredede kulturminner: - 2 mindre steinalderlokaliteter v/krysset Brønnøyåsen/Skogfaret, - en kullgrop ved krysset Vierndroget/Bregneveien På Brønnøya finnes 5 registrerte kalkovner, eller rester av slike, som er lokalisert: - i Sandbukta med tilhørende rampe i bakkant (1800-tallet), fredet av Riksarkivaren i ved Færderodden/Ostsundveien (1800-tallet) - ved Middagsbukta (Brønnøyveien 53) ( tallet) - v/krysset Vendelveien/Bregneveien ( tallet) - midt på øya (Brønnøyveien 26) Det finnes imidlertid også spor av minst 3 kalkovner på øya som ikke er offentlig registrert: - ved Pilbogen12 - ved Brønnøyveien 11 - ved Skogfaret 5 De største kalksjaktene ligger i, eller er regulert til spesialområde - natur-/kulturlandskap. Noen mindre kalksjakter (vegger) ligger i områder regulert til fritidsboliger. Videre finnes 4 mindre brønner, eller rester av slike, som er lokalisert - ved Ostsundveien (Vierndroget 3) nær Østre brygge (Mariakilden) - ved Vendelsund (Vendelveien 58) - ved Middagsbukta (Brønnøyveien 53) - ved Færderodden (Ostsundveien 21). Her er også funnet rester av tuft/kalkovn. En gammel arbeiderbolig fra kalkdriftens tid ved Store Ostesund (Ostsundveien 17) er regulert til spesialområde bevaring. Kalkovnen i Sandbukta, med tilhørende rampe i bakenforliggende skråning, er fredet av Riksantikvaren , og hele området med odden og «Prinsehytta» er regulert til spesialområde bevaring. Brønnøya Hovedgård utgjør et viktig lokalt kulturhistorisk bygningsmiljø, og skiller seg klart ut fra den øvrige bebyggelsen med sin historiske funksjon, og en markert større skala, tundannelse og annet arkitektonisk preg. Asker kommune har tidligere foreslått at Brønnøya Hovedgård bør reguleres til spesialområde bevaring. Det bør likeledes vurderes bevaring av et par karakteristiske og velholdte hytter fra og 30-tallet. Adkomst og trafikkforhold Adkomst Brønnøya er bilfri med adkomst fra Nesøya via kabelferge (flytebro i vinterhalvåret), med rutebåt fra Sandvika til Nordre-, Østre- eller Søndre brygge, eller privat med båt. Adkomst over Vendelsundet mellom Nesøya og Brønnøya er bilfri, og den skjer via kabelferge om sommeren (fra medio mai til medio september) og flytebro om vinteren (fra medio september til medio mai). Adkomstmidlene ble oppgradert for omlag ti år siden.

10 Samtidig ble fergestrekningen sterkt forkortet ved at det ble etablert helårlig flytebro fra Nesøysiden til skjæret omtrent midtveis i traseen. Samtidig overtok kommunen adkomstmidlene fra Brønnøya Vel. Kommunen og vellet deler på utgiftene til forsikring av adkomsten. Adkomstsystemet har i prinsippet vært det samme i over 30 år. Adkomsten var opprinnelig uregulert inntil den i 1995 ble regulert til offentlig trafikkområde - gangadkomst. For å kunne hjemle en oppgradering av adkomstmidlene vedtok kommunestyret en ny og særskilt reguleringsplan for adkomsten til offentlig trafikkområde - gangadkomst/ spesialområde - område for anlegg i sjøen, Gangadkomsten skal utformes som kabelferge eller lavbro. Reguleringsområdet dekker selve adkomsttrasseen i/over Vendelsundet, samt et visst areal rundt landfestet på Brønnøya, men ikke landfestet og skråningen/ gangstien/ parkeringsområdet på Nesøya. Kabelfergen har aldri vært betjent, men Asker kommunen har av sikkerhetsgrunner, etter den siste oppgradering, hatt en vaktordning for skolebarna på Brønnøya. Ordningen gjelder i perioden fra skolestart medio august til fergen erstattes av vinterflytebro medio september, og fra fergen settes ut igjen medio mai til skoleferien starter ca 20. juni. Vaktordningen gjelder bare for skoletiden på ordinære skoledager, dvs ikke i helgene og om ettermiddagene. Veier og stier. Brønnøya har et omfattende veinett som eies dels av Brønnøya Vel, dels av de private grunneiere med tilstøtende parseller. I henhold til utparselleringsbestemmelsene fra 1929 er veiene opparbeidet til en effektiv bredde på 2,5 m. Alle veier er gruset. Veiene er til bruk for gående og syklister og er tilgjengelige for allmennheten. Ifølge oppmålinger foretatt i 1990 er den totale veilengde på øya m, herav m som brøytes. Veiene har en total bredde på mellom 3 og 4 m. Parkeringsforhold Alle som vil parkere kjøretøyer nærmest mulig adkomsten over Vendelsund, må gjøre det på Nesøya. Ingen av parkeringsområdene for Brønnøya på Nesøya går inn under gjeldende regulering for Brønnøya fra Parkeringsforholdene er av vesentlig betydning; både av hensyn til å opprettholde bilfrihet på Brønnøya, og fordi det etter gjeldende plan kreves egen tinglyst parkeringsplass på Nesøya for å kunne bygge ny fritidsbolig. Gjeldende parkeringsforhold består dels av overflateparkering på Vendelsund parkeringsplass ved fergeleiet med 41 kortidsplasser på uregulert areal eiet av Asker kommune, men disponert av Brønnøya Vel. Dels gjelder det parkeringsplass ved Søndre brygge med overflateparkering for 110 plasser på areal eiet av Brønnøya Vel. I kommuneplanens arealdel er denne plassen avsatt til trafikkareal. I tillegg er det 27 private plasser i garasjeanlegg i Vendla, samt enkelte øvrige private plasser på private eiendommer etter avtale med grunneier. Et større areal på om lag 15 mål på DnB-eiendommen, og som eies av Asker kommune er regulert til parkering. Reguleringsplanen av setter krav om utbygging av parkeringshus i 3 plan. Utbyggingen kan oppdeles i flere byggetrinn etter behov. Kommunen har lagt til grunn at de som har behov for parkeringsplass, selv må ta ansvar for opparbeidelsen. Fylkesmannen vedtok i en konkret klagesak å stadfeste kommunens avslag på en grunneiers søknad om å bygge en ny fritidsbolig på Brønnøya. I avslaget ble det vist til at nye fritidsboliger ikke kan bygges før det er opparbeidet parkeringsplass på Nesøya

11 Miljøforhold Støy På reguleringskartet fra 1995 ble det inntegnet flere støysoner med restriksjoner på bebyggelsen pga av flytrafikken til og fra Fornebu flyplass. Etter at Fornebu ble nedlagt som hovedflyplass for Oslo foreligger det ikke lenger særlig flystøy over Brønnøya. På enkelte områder vest på øya kan det høres sus fra E-18. Forurensning Tidligere undersøkelser viste at grunnvannet på Brønnøya var betydelig forurenset pga utslipp. Dette har også medført at vann fra diverse borebrønner ikke har kunnet brukes som drikkevann pga koliebakterier. Disse forhold er blitt bedre etter at et stort antall grunneiere har knyttet seg til det offentlige vann- og avløssystemet. I områder hvor grunneiere har innlagt vann fra cisterne eller borebrønn uten å være tilknyttet det offentlige avløpssystemet, er det utslipp i grunnen eller sjøen. Sikkerhet Det har vistnok ikke forekommet noen trafikkulykker på Brønnøya, og det finnes heller ikke noe sted på øya hvor det kan være fare for steinras, jordras eller sneskred. Det finnes heller ikke skråninger med kvikkleire som kan være fare for mennesker eller bebyggelse. Selve sjøområdene og kalksjaktene inne på øya representerer i liten grad fareområder. Verre kan det være med sjøisen rundt øya; og særlig i Vendelsund, som i et par tilfelle gjennom årene har ført til dødsfall/nesten-ulykke. Det finnes ikke kjente tilfelle vedrørende stråling av radon fra grunnen på Brønnøya, som overskrider maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. Asker kommune anbefaler at det i forbindelse med byggesaker foretas enkle tiltak mot radon, og at man bør foreta måling av radonforekomst når boligen er tatt i bruk. Det vises også til at ny teknisk forskrift stiller krav knyttet til radon. I Sandbukta var det satt opp lekeapparater for barn, som var tilgjengelige for alle, men vellet besluttet å avvikle disse pga risiko for uhell og ansvar for vellet iht EU-regler. Det er vel kjent at bruk av kabelfergen har ført til en alvorlig personulykke og tilfeller av nestenulykker. Vi viser således til kabelfergeulykken i 1982, hvor den ubetjente fergen, tillatt for maksimalt 20 personer, tippet rundt St. Hansaften med omlag 35 passasjerer om bord. En passasjer ble hjerneskadet for livet. Ulykken førte til en rettssak om ansvarforholdende, som resulterte i at Brønnøya Vel ved en Høyesterettsdom ble idømt objektivt erstatningsansvar. I alle år etter kabelfergeulykken har Brønnøya Vel, i samråd med kommunen, tatt fergen ut av drift på St. Hansaften. Beskrivelse av nærområdet Brønnøya har en unik beligghet for så vidt som det både på øya og i nærområdet finnes idylliske omgivelser både på land og sjø med flere naturresevater, samtidig som det like i nærheten finnes meget bra utviklet infrastruktur. På Nesøya finnes skole, barnehage seniorsenter og nærbutikk. Det er for tiden ca. 28 skolebarn som bor fast på Brønnøya. De går på skole på Nesøya, Landøya og Nesbru. De kommer inn under de kommunale ordninger med skoleskyss og vaktordningen ved kabelfergen. Av de ca. 17 barna under skolepliktig alder går de fleste i barnehage på Nesøya.

12 Det er også lett å komme seg til de store sentrale handlesentra i Sandvika, Slependen og Holmen enten med sykkel eller med egen båt, eventuelt med bil fra Nesøya. Dessuten går det rutebåt mellom Sandvika og Brønnøya om sommeren. Det går buss på Nesøya til Skjervik, med korrespondanse til Oslo og Asker.En rekke naturreservater og øyer er lett tilgjengelig for grunneiere på Brønnøya med egen båt. Det er dessuten lett tilgang til fiske- og badeplasser, samt båtliv i Vestfjorden.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. PLAN DATERT: 14.11.2012. ASKER KOMMUNE 1. Planens hensikt Hensikten med

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

- å styrke vern og forvaltning av Brønnøyas natur-, kultur- og rekreasjonsområder gjennom bruk av hensynssoner og krav til skjøtselsplaner.

- å styrke vern og forvaltning av Brønnøyas natur-, kultur- og rekreasjonsområder gjennom bruk av hensynssoner og krav til skjøtselsplaner. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. PLAN DATERT: 20.11.2014, 1 revidert 03.12.2014. ASKER KOMMUNE 1. Planens hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Mørvikodden Hyttefelt

Mørvikodden Hyttefelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Mørvikodden Hyttefelt HALDEN KOMMUNE Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Halden kommunestyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIKEN

REGULERINGSPLAN VIKEN BARDU KOMMUNE Avdeling plan og utvikling Saksnr.-løpenr. Planid.: Avd/Saksb Dato: 01/00202-008598 PLANUTV/LGB 15.11.02 REGULERINGSPLAN VIKEN REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato for siste revisjon:.. 15.11.2002.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120

Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120 Planbestemmelser 4006 HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR. 20, 31, 32, 37, 54, 60, 62, 70, 80, 120 Arkivsak: 07/993 Arkivkode: PLANR 4006 Sakstittel: PLAN NR. 4006 - REGULERINGSPLAN FOR HAUSKEVÅGEN, GNR. 139, BNR.

Detaljer

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Vedtatt av kommunestyret K-sak 109/05 av 24.11.2005 Endret som følge av klage K-sak 33/06 av 11.05.2006 Referanse: 06/33-28 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T V E R N A V F L A S K E B E K K 1 D A G E N S S I T U A S J O N - Flaskebekk trues med stadig oftere tilfeldige, ikke helhetlige bygge og reguleringssaker. V E R N E G R U P P A S M Å L S E T T I N G -

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer

Friområde Holmvika og Skogvikneset

Friområde Holmvika og Skogvikneset BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Reguleringsbestemmelser for: Jfr. plan og bygningslovens 26 Friområde Holmvika og Skogvikneset 1 GENERELT 1. Reguleringsformål Arealene

Detaljer

Anmodning om innspill vedrørende alternative driftsmuligheter på Breivoll

Anmodning om innspill vedrørende alternative driftsmuligheter på Breivoll Anmodning om innspill vedrørende alternative driftsmuligheter på Breivoll Leieavtalen med Den Kristelige Menighet (DKM) utløper 30.04.2018. Oppsigelsestiden er et år, dvs. 30.04.2017. Det er etablert et

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Reguleringsbestemmelser for: Jfr. plan og bygningslovens 26

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Reguleringsbestemmelser for: Jfr. plan og bygningslovens 26 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Reguleringsbestemmelser for: Jfr. plan og bygningslovens 26 1. Reguleringsformål Friområde Herøysundet og Herøy Plannr. 18320000 1 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

"Ystehedeneset" G-656

Ystehedeneset G-656 Plan nr: G-656 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Ystehedeneset" G-656 områderegulering Bestemmelsene er datert: 25.10.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.10.2013 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik

Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik Område: Eigerøy Plannummer: 0000000 Planid: 11012011--- Saksnummer:

Detaljer

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Dato: 10.10.16. Revidert av Søgne kommune 09.11.16 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med

Detaljer

1. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.

1. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. 172b Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 10.11.93 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2. Asker kommunes, teknisk rådmann, 17. november 1993. Karsten Krogsæter Rettet 11.10.06 i pkt. 2.3.BL REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD.

DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD. DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD. Reguleringsbestemmelser. PlanID: 2012014 ArkivsakID: 11/2420 Dato: 11.06.14 Revidert: 18.02.15 Vedtak i Kommunestyret: 27.05.15, KST 030/15 1 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR.

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. Dato: 12.12.06 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Planbestemmelser 2040 - OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Arkivsak: 09/2613 Arkivkode: PLAN 2040 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Godkjent

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERVÅG/LYNGVÅG PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE. Plankart datert Bestemmelser revidert

DETALJREGULERING FOR BERVÅG/LYNGVÅG PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE. Plankart datert Bestemmelser revidert DETALJREGULERING FOR BERVÅG/LYNGVÅG PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 27.01.16 Bestemmelser revidert 27.7.2016 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Planbestemmelser SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN

Planbestemmelser SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN Planbestemmelser 364.2 SKÅR, GNR. 72/3,13 REGULERINGSENDRING FOR SKÅRHAGEN Arkivsak: 05/2198 Arkivkode: PLANR 364.2 Sakstittel: PLAN NR. 364.2 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅR, GNR. 72, BNR. 3 OG 13 REGULERINGSENDRING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret Planident 19242014001 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL.

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Generelt Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19.

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19. Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsbestemmelser Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 5 19.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMFOSSEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMFOSSEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOLMFOSSEN HYTTEFELT Referanse: 12/321, 2012005 Dato:... 30.03.2012 Dato for siste revisjon:... 15.06.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... I I medhold av

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

For boligbebyggelsen skal materialbruk og fargesetting tilpasse seg eksisterende bebyggelse innenfor området.

For boligbebyggelsen skal materialbruk og fargesetting tilpasse seg eksisterende bebyggelse innenfor området. I boligområdet B1 kan tomta bebygges med en total BRA på maks 450 m 2 inklusiv 30 m 2 parkering. Innenfor egen tomt skal det avsettes areal til minimum 2 parkeringsplasser pr. boligenhet. 3.1.2 Byggehøyder

Detaljer