BESKRIVELSE AV PLA FORSLAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE AV PLA FORSLAGET"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA OMRÅDEPLAN BESKRIVELSE AV PLA FORSLAGET Som utgangspunkt tar ikke planforslaget sikte på noen reelle endringer av arealbruken i forhold til planen fra 1995 utenom eiendommene som er regulert til fritidseiendommer i dag. Alle disse 330 eiendommene foreslås nå gitt fleksibel arealbruk, det vil si regulert til blandet formål boligbeyggelse/fritidsbebyggelse med omtrent samme utnyttelse som i dag. Det må imidlertid foretas visse endringer i reguleringsmessig terminologi, dels som følge av ny planog bygningslov, dels som følge av den nye verneplanen for indre Oslofjord. Nedenfor beskrives den arealbruken som foreslås i planen, sortert etter reguleringsformål: Bolig- og fritidsbebyggelse 17 eiendommer tidligere regulert til helårsboliger opprettholder sitt reguleringsformål. Alle disse eiendommene er i dag bebygget. Utnyttelsen på eiendommene opprettholdes også som i dag, det vil si maks. BRA = 200m2 med uthus på inntil 36 m2 i tillegg. For alle regulerte fritidseiendommer blir det nye formålet kombinert fritidsbebyggelse/boligbebyggelse. For bebyggelse på disse eiendommene settes utnyttelsesgraden til 110m2 BRA + et uthus på 20m2 BYA. Når det gjelder gesimshøyder er målet å holde bebyggelsen lav og terrengtilpasset med minst mulig kunstige oppfyllinger eller skjæringer. Gesimshøyden skal maksimalt være 3,5 meter målt fra opprinnelig terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Der det bare kan bygges i hellende terreng, vil det imidlertid være fornuftig å tillate en underetasje for å få best mulig terrengtilpasning. Gesimshøyden kan da være maksimalt 3 meter på oversiden. Bestemmelsene definerer også hva som regnes som hellende terreng, nemlig minimum 2 meter høydeforskjell mellom husets overside og nedside. Gesimshøyden vil være lik for helårsboliger og fritidsboliger. Forsamlingslokale/barnehage Dette er en eiendom som i dag er bebygget med et velhus. Her kan det også tillates en barnehage. Total bebyggelse skal ikke være mer en 10 % BYA. Småbåtanlegg i sjø Dette er områder som i dag heter trafikkområder i sjø. Bestemmelsene vil som før åpne for at områdene kan benyttes som fortøyningsområder for tilliggende eiendommer. Det betyr i praksis både enkeltbrygger og felles bryggeanlegg, dog ikke for kommersiell virksomhet. Gang- og sykkelvei, felles. Øyas velveier reguleres til private gang- og sykkelveier, med en reguleringsbredde på 2 meter. Poenget er at dagens veier ikke skal utvides eller opprustes for bilkjøring. Bortsett fra nødvendig kjøring med traktor for renovasjon og frakt av byggmaterialer og anleggsmaskiner, er ikke motorisert ferdsel tillatt på disse veiene. Den nødvendige transporten med traktor og evnt. ATV, skal først godkjennes av styret i Brønnøya Vel. Gang- og sykkelveiene skal være private, fellesveier driftet av Brønnøya Vel, men der allmennheten skal ha tilgang til å gå og sykle på tur. Kai Det er foreslått regulert inn 3 små kaiområder der anløpsbryggene for rutebåtene ligger. Her tillates oppført leskur.

2 Badeplass- felles Områdene som nå har fått formål badeplasser er tidligere bade- og fortøyningsområder eller oppholdsområder og brygger. Dette er felles områder for lek og ballspill, opphold og fortøyning. Friområder-offentlig 5 områder er regulert til offentlige friområder i gjeldende plan. Disse opprettholdes i planforslaget. Kommunen bør imidlertid nå ta stilling til om det er aktuelt å innløse disse omådene. Hvis ikke, bør de reguleres til fellesområder hvor allmennheten får tilgang, men som eies og driftes av vellet, slik det i praksis skjer i dag. Turvei-felles Noen få stier og snarveier reguleres til turveier i 2 m bredde, der allmennheten skal ha tilgang. Landbruks- natur- og friluftsområder Innen denne kategorien inngår de tidligere spesialområdene natur- og kulturlandskapsområder. Det er nå skilt på områder som har innslag av dyrket mark og beiter og områder som vesentlig er skog. Bestemmelsene for disse områdene er tilnærmet slik de var. Friluftsområder Områder som særlig er tenkt for lek og opphold i gjeldende plan og har betegnelsen «fellesareal» og «fellesområde», har nå fått formålet «friluftsområde». Naturvern De 5 verneområdene som i dag er vernet gjennom naturvernloven, er foreslått båndlagt som naturvernområder, styrt av de gjeldene vernebestemmelser for hvert område. De båndlagte naturvernområdene er dekket av hensynssoner kalt H 720. Frilufts- og naturområde i sjø og vassdrag Dette er de store sjøområdene rundt øya som er med i planen. Skal i størst mulig grad innebære det samme som kommuneplanens sjøområder og gjeldende plans sjøområder utenfor områdene med småbåtanlegg. Dersom det ikke er konflikt med natur- og friluftsliv, tillates tilflottsbrygger og fellesbrygger (der eiendommene innenfor er byggeområder) i disse områdene. Naturområde i sjø og vassdrag I denne kategorien ligger de områder ute i sjøen som er vernet gjennom naturvernloven, det vil si sjøområdene innen Viernbukta naturreservet og Vendelholmene naturreservat. Hensynssoner Hensynssoner er et nytt begrep etter ny plan- og bygningslov og foreslås brukt i denne planen i stor utstrekning. Både for å verne om kulturminner og viktige naturtyper. Noen kulturminner og naturområder er allerede vernet etter annet lovverk og disse områdene legges inn som båndlagte områder. Nyere tids kulturminner i denne planen er kalksjakter og gamle brønner, samt rester etter kalkovn og noen tufter. Disse kulturminnene får betegnelsen H 570. Gamle hus som er bevaringsverdige er ikke spesielt avmerket på plankartet, da det ikke er gått systematisk igjennom disse. Innspill om dette under offentlig ettersyn kan imidlertid gjøre det aktuelt å ta dem med. Den biologiske registreringen som ble gjort av firmaet Biofokus på Brønnøya i 2010, danner grunnlag for hensynssonene H560. Her er det viktige eller svært viktige naturtyper samt

3 draghodelokaliteter, som er en sjelden blomst som nå har blitt en «prioritert art» (= fredet), som inngår i sonene. Sonene er imidlertid lagt slik at ingen tomter fullstendig skal miste sin byggemulighet, hvilket betyr at små deler av viktige naturtyper, kan ha havnet utenfor hensynssonen og dermed ikke fått noe beskyttelse gjennom planforslaget. I hensynssonenen er det ikke lov å bygge, lagre eller endre terrenget og all skjøtsel skal foregå etter godkjent skjøtselsplan. FORHOLD SOM IKKE DIREKTE VISES PÅ PLANKARTET: Parkering og adkomst: Alle som vil kjøre bil nærmest mulig adkomsten over Vendelsund, må parkere på Nesøya. Ingen av parkeringsområdene på Nesøya går inn under gjeldende regulering og bestemmelser for Brønnøya, men parkeringsforholdene har meget vesentlig betydning for Brønnøya; både av hensyn til å opprettholde bilfrihet på Brønnøya, og fordi det etter gjeldende plan kreves tinglyst parkeringsplass for å kunne bygge ny fritidsbolig eller utvide eksisterende. For konvertering fra fritidsbolig til helårsbolig kreves 2 p-plasser pr. boenhet på regulert parkeringsområde på Nesøya. Det er regulert et stort areal på DnB-tomta på Nesøya, til P-hus i 3 etasjer, og som kan bygges ut i etapper. Dette vil ha tilfredsstillende kapasitet for fritidsboliger, helårsboliger og besøkende i all overskuelig fremtid. Inntil P-huset er bygget, er det fortsatt behov for å opprettholde parkering også ved fergestedet og Søndre brygge. Adkomst til Brønnøya er via kabelferge/flytebro over Vendelsund, med rutebåt fra Sandvika i sommerhalvåret, eller med egen båt. Rekkefølgekrav Det er foreslått bestemmelser om rekkefølgekrav i planbestemmelsene vedrørende: - utomhusplan - tilknytning til vann- og avløpsnettet - parkeringsplasser - kravene i teknisk forskrift - skolekapasitet Dessuten er det satt krav om detaljplan før de ubebygde tomtene langs Viernbukta naturreservat kan bebygges. Brannutrykning Brannvesenet er innforstått med kommunestyrets føring om at Brønnøya fortsatt skal holdes bilfri, og at brannberedskap og innsatstid må underordne seg dette. Det vil si at brannvesenet først og fremst må basere seg på bruk av brannbåt og traktorer fra øya som kan bistå med transporthjelp frem til brannstedet. Brannvesenet anbefaler sprinkling iallefall ved nybygging av helårsboliger og fritidsboliger, eventuelt også ved bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. På bakgrunn av brannvesenets innspill vedrørende sprinkling, foreslås krav til innendørs sprinkleranlegg ved nybygging av helårsboliger eller ved bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.

4 Skole og skolekapasitet Ca. 28 skolebarn som bor fast på Brønnøya. De går på skole på Nesøya, Landøya og Nesbru. Samtlige er dekket med skoleplasser i Asker. De kommer inn under de kommunale ordninger med skoleskyss og vaktordningen ved kabelfergen. Rekkefølgebestemmelser begrenser bygging av nye boliger før skolekapasitet er øket. Nesøya barneskole skal utvides til tre paralleller.. Prosjektet er prioritert og byggestart er planlagt i Landøya ungdomsskole har kapasitet frem til 2015, men trenger rehabilitering, evt.også utvidelse. Renovasjon Kommunalteknisk avdeling opplyser at det er ca. 50 adressater på Brønnøya som i dag har helårstømming. For noen år siden ble det innført tvungen kommunal renovasjon på Brønnøya med abonnement enten for helårstømming eller sommertømming. Ordningen fungerer slik at alle har egen søppeldunk ved hageport med kildesortering av henholdsvis papir/papp, plast/isopor og restavfall. Glass og metall kastes i container på Vendelsund parkeringsplass. Avfallet blir hentet en gang i uken hos hver abonnement med liten og stillegående ATV, som uten problemer kan benytte eksisterende veinett uten sjenanse for gangtrafikken. Avfallet fraktes videre til fastlandet med båt fra Østre, Søndre eller Vestre brygge. Gangbroen benyttes når fjorden er islagt. På vinterstid er det en tung jobb for renovatøren å frakte alt avfall i sekker og dunker for hånd over flytebroen og opp den bratte skråningen til Vendla. Post Post og avis distrubieres i skoleferien til de enkeltes eiendommer av øyas ungdom gjennom avtaler mellom vellet og aviser/postvesenet. Resten av året legges post og aviser i grunneiernes postkasser i stativ på Vendelsund parkeringsplass.

5 BESKRIVELSE AV PLA OMRÅDET Beliggenhet, avgrensning og størrelse Brønnøya ligger i indre Oslofjord i Asker, sør-øst for Nesøya og Vendelsund. Sør-øst for Brønnøya ligger Langårasund/Middagsbukta og friområdet Langåra. Mot nord-øst ligger Ostøysund og Ostøya i Bærum. Planområdet omfatter også 10 mindre øyer/holmer, herav fire bebygde øyer mot sør-vest; Spannslokket, Furuholmen, Mellomholmen og Torbjørnsøy. Brønnøya er omlag 2 km lang og 1 km bred på det bredeste partiet og har et flateinnhold på 1317 daa. Av dette utgjør friområder og andre grønne spesialområder/fellesområder totalt ca 337 daa. De øvrige arealer består av bebygde og ubebygde byggeområder regulert for helårsboliger (17 parseller) og fritidsboliger (330 parseller). Gjennomsnittsstørrelsen på de private parsellene er ca 3,2 daa. Brønnøya preges i dag av å være et bilfritt øysamfunn og et hytteområde i frodige grønne omgivelser, hvor bebyggelsen og veiene er underordnet landskap og vegetasjon. Nesøya Vendelholmene Viernbukta Brønnøya Torbjørnsøy Katterumpa Langåra Spannslokker

6 Eierforhold Alle byggeområder på Brønnøya er i privat eie av totalt 319 grunneiere. Enkelte grunneiere eier flere gbnr. Samtlige grunneiere er pliktige medlemmer av Brønnøya Vel. Vellet eier betydelige fellesarealer, herunder store grøntområder, friområder, SNK-områder, velhustomten med eksisterende velhus, områder for idrettslige aktiviteter, adkomsttraseen, flere brygger og fortøyningsområder for tilliggende eiendommer. Hver enkelt grunneiers ideelle andel i vellets fellesarealer antas å utgjøre ca 2 daa. Omlag 85 % (271 personer) har hjemmeadresse i Oslo, Bærum og Asker, herav 20 % (65 personer) med hjemmeadresse på øya. De resterende 15 % (48 personer) har hjemmeadresse i andre kommuner eller (noen få ) i utlandet. Planstatus Rikspolitiske retningslinjer: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (MD ). Verneplan for Oslofjorden: De statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av I tillegg kommer nye bestemmelser i Plan- og bygningsloven om universell utforming. Kommuneplan Gjeldende kommuneplan for perioden , vedtatt av kommunestyret sist , er i prinsippet lik gjeldende reguleringsplan. I planen er tatt med følgende ordlyd for Brønnøya, som ble vedtatt første gang av kommunestyret : «Område for nåværende godkjente fritids- og helårsboliger, samt nye slike etter vilkår og kriterier som bestemmes av bygningsrådet/kommunestyret.» Reguleringsmessig status Gjeldende regulering fra 1995 har følgende reguleringsform: Topografi, vegetasjon og solforhold Brønnøya består av kambro-siluriske bergarter der skifer og kalkstein dominerer. Det er få flate partier på øya som for det mest består av småkuppert skogsterreng. Landskapet har et utpreget småskala preg med store vekslinger i terrengform og vegetasjon over korte avstander. Brønnøya fremstår som en skogkledd øy. Vegetasjonen består i hovedsak av furu på de høyereliggende kollene og på de skrinne rabbene, og lauvskog i forsenkningene og i strandsonen. I tillegg til svartskog i Viernbukta (fredet) er det en rik botanikk på øya. I grønnstrukturutredningen for Asker, utarbeidet i forbindelse med gjeldende kommuneplan for , er Brønnøya klassifisert som Kategori 1: Arealer av meget høy verdi for grønnstrukturen for alle områdene utenfor byggesonen. Arealene innenfor byggesonen er ikke vurdert i utredningen.

7 I forbindelse med reguleringsarbeidet er det innhentet BioFokus-rapport om naturverdier på Brønnøya. Brønnøya har som helhet svært gode solforhold. Kanskje med unntak for de bratteste og granskogbevokste skråningene mot nordvest langs Vendelsund, og da i vinterhalvåret. aturverdier På Brønnøya finnes 3 naturresevater og et plantefredningsområde: - Viernbukta naturreservat på 169 daa, herav 59 daa i sjø, fastsatt sist ved Kgl. res. av Spannslokket naturreservat på 2,5 daa, fastsatt ved Kgl. res av Vendelholmene naturresevat på 55 daa, herav 47 daa i sjø fastsatt ved Kgl. res. av Katterumpa plantefredningsområde på 6 daa, fastsatt ved Kgl. res. av På Brønnøya er betydelige arealer regulert til Spesialområde natur- og kulturlandskap

8 (SNK-områder). Dette gjelder for det meste tidligere fellesområder tilhørende Brønnøya Vel, men også endel private byggeparseller. De største sammenhengende deler av disse områdene finnes dels som åpent kulturlandskap på strekningen langs Brønnøyveien fra hovedgården mot Søndre brygge, dels tett skogbevokst langs høydedraget mellom Vendelveien og Skogfaret, inklusive «Naturparken» mellom Brønnøyåsen og Bregneveien». Ellers er en del områder regulert til natur- og friområder (SNF-områder) og naturvernområder (SN-områder). Grønne områder finnes også på de regulerte fellesområder (bade-, oppholds- og fortøyningsområder, brygger og områder for idrettslige aktiviteter). Totalt utgjør disse grønne områdene ca 292 daa. Eksisterende bebyggelse og bosetting Brønnøya preges i dag av å være et bilfritt øysamfunn og et hytteområde i frodige grønne omgivelser, hvor bebyggelsen og veiene er underordnet landskap og vegetasjon. Brønnøya er oppdelt i 347 parseller, hvorav 281 er bebygd. Mesteparten av bebyggelsen ble etablert i perioden etter den opprinnelige reguleringsplanen fra 1929 og frem til gjeldende reguleringsplan ble fastsatt i 1995, dvs i en periode på 65 år hvor det var tillatt å bygge helårsboliger og hvor det ikke gjaldt særskilte arealbegrensninger for hovedhus og uthus. Den faktiske størrelsen på eksisterende regulerte helårsboliger varierer melom m2 med uthus på mellom m2. Tilsvarende varierer størrelsen på fritidsboliger mellom m2 med uthus på mellom m2. De få (8) fritidsboliger som er bygget etter 1995, er i utgangspunktet ikke større enn det tillatte minsteareal på 70 m2 med uthus på maks 15 m2. For grunneiere som har tilknyttet seg det offentlige vann-og avløpssystemet, er hovedhuset i enkelte tilfelle, med dispensasjon fra reguleringsplanen, tillatt utvidet med opptil 8 m2 til bad/vaskerom. Hyttebebyggelsens karakter er svært varierende, fra nøkterne små saltakshus i 1-1 1/2 etasje via typisk funksjonalistisk utforming til en mere moderne samtidsarkitektur. Brønnøya hovedgård skiller seg klart ut med en markert større skala og et annet arkitektonisk uttrykk enn den øvrige bebyggelse. Ca. 60 parseller er ubebygget. En av de ubebygde parsellene er regulert til helårsbebyggelse, mens de øvrige er regulert til fritidsbebyggelse. Omlag 30 grunneiere har både en ubebygget parsell og en tilstøtende bebygget parsell. Alle ubebygde parseller kan i prinsippet bebygges etter planen fra Kun 11 sammenhengende ubebygde parseller på nordsiden av Viernbukta naturreservat kan ikke bebygges før det foreligger mer detaljerte planbestemmelser. Av de 16 bebygde parseller regulert til helårsbolig er det for tiden fast bosetting på 11 parseller. Av de 265 regulerte og bebygde parseller med fritidsbebyggelse (etter definisjonen i planen) brukes for tiden ca 40 av parsellene på helårsbasis. Kommunen anslo i reguleringssaken i 1999 at mellom 70 og 80 husstander er fastboende, dvs. mellom 210 og 240 personer. I 2006 ca 170 personer, og i dag er det rund 51 husstander, dvs 160 personer som er fastboende. Antallet fastboende viser en fallende tendens. Nåtidens krav til komfort og biltilgjengelighet gjør at å bo fast på Brønnøya kun er for «spesielt interesserte».

9 Kulturminner Det er tre automatiske fredede kulturminner på øya og en rekke nyere tids kulturminner bl.a. knyttet til kalkbrenning. Automatisk fredede kulturminner: - 2 mindre steinalderlokaliteter v/krysset Brønnøyåsen/Skogfaret, - en kullgrop ved krysset Vierndroget/Bregneveien På Brønnøya finnes 5 registrerte kalkovner, eller rester av slike, som er lokalisert: - i Sandbukta med tilhørende rampe i bakkant (1800-tallet), fredet av Riksarkivaren i ved Færderodden/Ostsundveien (1800-tallet) - ved Middagsbukta (Brønnøyveien 53) ( tallet) - v/krysset Vendelveien/Bregneveien ( tallet) - midt på øya (Brønnøyveien 26) Det finnes imidlertid også spor av minst 3 kalkovner på øya som ikke er offentlig registrert: - ved Pilbogen12 - ved Brønnøyveien 11 - ved Skogfaret 5 De største kalksjaktene ligger i, eller er regulert til spesialområde - natur-/kulturlandskap. Noen mindre kalksjakter (vegger) ligger i områder regulert til fritidsboliger. Videre finnes 4 mindre brønner, eller rester av slike, som er lokalisert - ved Ostsundveien (Vierndroget 3) nær Østre brygge (Mariakilden) - ved Vendelsund (Vendelveien 58) - ved Middagsbukta (Brønnøyveien 53) - ved Færderodden (Ostsundveien 21). Her er også funnet rester av tuft/kalkovn. En gammel arbeiderbolig fra kalkdriftens tid ved Store Ostesund (Ostsundveien 17) er regulert til spesialområde bevaring. Kalkovnen i Sandbukta, med tilhørende rampe i bakenforliggende skråning, er fredet av Riksantikvaren , og hele området med odden og «Prinsehytta» er regulert til spesialområde bevaring. Brønnøya Hovedgård utgjør et viktig lokalt kulturhistorisk bygningsmiljø, og skiller seg klart ut fra den øvrige bebyggelsen med sin historiske funksjon, og en markert større skala, tundannelse og annet arkitektonisk preg. Asker kommune har tidligere foreslått at Brønnøya Hovedgård bør reguleres til spesialområde bevaring. Det bør likeledes vurderes bevaring av et par karakteristiske og velholdte hytter fra og 30-tallet. Adkomst og trafikkforhold Adkomst Brønnøya er bilfri med adkomst fra Nesøya via kabelferge (flytebro i vinterhalvåret), med rutebåt fra Sandvika til Nordre-, Østre- eller Søndre brygge, eller privat med båt. Adkomst over Vendelsundet mellom Nesøya og Brønnøya er bilfri, og den skjer via kabelferge om sommeren (fra medio mai til medio september) og flytebro om vinteren (fra medio september til medio mai). Adkomstmidlene ble oppgradert for omlag ti år siden.

10 Samtidig ble fergestrekningen sterkt forkortet ved at det ble etablert helårlig flytebro fra Nesøysiden til skjæret omtrent midtveis i traseen. Samtidig overtok kommunen adkomstmidlene fra Brønnøya Vel. Kommunen og vellet deler på utgiftene til forsikring av adkomsten. Adkomstsystemet har i prinsippet vært det samme i over 30 år. Adkomsten var opprinnelig uregulert inntil den i 1995 ble regulert til offentlig trafikkområde - gangadkomst. For å kunne hjemle en oppgradering av adkomstmidlene vedtok kommunestyret en ny og særskilt reguleringsplan for adkomsten til offentlig trafikkområde - gangadkomst/ spesialområde - område for anlegg i sjøen, Gangadkomsten skal utformes som kabelferge eller lavbro. Reguleringsområdet dekker selve adkomsttrasseen i/over Vendelsundet, samt et visst areal rundt landfestet på Brønnøya, men ikke landfestet og skråningen/ gangstien/ parkeringsområdet på Nesøya. Kabelfergen har aldri vært betjent, men Asker kommunen har av sikkerhetsgrunner, etter den siste oppgradering, hatt en vaktordning for skolebarna på Brønnøya. Ordningen gjelder i perioden fra skolestart medio august til fergen erstattes av vinterflytebro medio september, og fra fergen settes ut igjen medio mai til skoleferien starter ca 20. juni. Vaktordningen gjelder bare for skoletiden på ordinære skoledager, dvs ikke i helgene og om ettermiddagene. Veier og stier. Brønnøya har et omfattende veinett som eies dels av Brønnøya Vel, dels av de private grunneiere med tilstøtende parseller. I henhold til utparselleringsbestemmelsene fra 1929 er veiene opparbeidet til en effektiv bredde på 2,5 m. Alle veier er gruset. Veiene er til bruk for gående og syklister og er tilgjengelige for allmennheten. Ifølge oppmålinger foretatt i 1990 er den totale veilengde på øya m, herav m som brøytes. Veiene har en total bredde på mellom 3 og 4 m. Parkeringsforhold Alle som vil parkere kjøretøyer nærmest mulig adkomsten over Vendelsund, må gjøre det på Nesøya. Ingen av parkeringsområdene for Brønnøya på Nesøya går inn under gjeldende regulering for Brønnøya fra Parkeringsforholdene er av vesentlig betydning; både av hensyn til å opprettholde bilfrihet på Brønnøya, og fordi det etter gjeldende plan kreves egen tinglyst parkeringsplass på Nesøya for å kunne bygge ny fritidsbolig. Gjeldende parkeringsforhold består dels av overflateparkering på Vendelsund parkeringsplass ved fergeleiet med 41 kortidsplasser på uregulert areal eiet av Asker kommune, men disponert av Brønnøya Vel. Dels gjelder det parkeringsplass ved Søndre brygge med overflateparkering for 110 plasser på areal eiet av Brønnøya Vel. I kommuneplanens arealdel er denne plassen avsatt til trafikkareal. I tillegg er det 27 private plasser i garasjeanlegg i Vendla, samt enkelte øvrige private plasser på private eiendommer etter avtale med grunneier. Et større areal på om lag 15 mål på DnB-eiendommen, og som eies av Asker kommune er regulert til parkering. Reguleringsplanen av setter krav om utbygging av parkeringshus i 3 plan. Utbyggingen kan oppdeles i flere byggetrinn etter behov. Kommunen har lagt til grunn at de som har behov for parkeringsplass, selv må ta ansvar for opparbeidelsen. Fylkesmannen vedtok i en konkret klagesak å stadfeste kommunens avslag på en grunneiers søknad om å bygge en ny fritidsbolig på Brønnøya. I avslaget ble det vist til at nye fritidsboliger ikke kan bygges før det er opparbeidet parkeringsplass på Nesøya

11 Miljøforhold Støy På reguleringskartet fra 1995 ble det inntegnet flere støysoner med restriksjoner på bebyggelsen pga av flytrafikken til og fra Fornebu flyplass. Etter at Fornebu ble nedlagt som hovedflyplass for Oslo foreligger det ikke lenger særlig flystøy over Brønnøya. På enkelte områder vest på øya kan det høres sus fra E-18. Forurensning Tidligere undersøkelser viste at grunnvannet på Brønnøya var betydelig forurenset pga utslipp. Dette har også medført at vann fra diverse borebrønner ikke har kunnet brukes som drikkevann pga koliebakterier. Disse forhold er blitt bedre etter at et stort antall grunneiere har knyttet seg til det offentlige vann- og avløssystemet. I områder hvor grunneiere har innlagt vann fra cisterne eller borebrønn uten å være tilknyttet det offentlige avløpssystemet, er det utslipp i grunnen eller sjøen. Sikkerhet Det har vistnok ikke forekommet noen trafikkulykker på Brønnøya, og det finnes heller ikke noe sted på øya hvor det kan være fare for steinras, jordras eller sneskred. Det finnes heller ikke skråninger med kvikkleire som kan være fare for mennesker eller bebyggelse. Selve sjøområdene og kalksjaktene inne på øya representerer i liten grad fareområder. Verre kan det være med sjøisen rundt øya; og særlig i Vendelsund, som i et par tilfelle gjennom årene har ført til dødsfall/nesten-ulykke. Det finnes ikke kjente tilfelle vedrørende stråling av radon fra grunnen på Brønnøya, som overskrider maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. Asker kommune anbefaler at det i forbindelse med byggesaker foretas enkle tiltak mot radon, og at man bør foreta måling av radonforekomst når boligen er tatt i bruk. Det vises også til at ny teknisk forskrift stiller krav knyttet til radon. I Sandbukta var det satt opp lekeapparater for barn, som var tilgjengelige for alle, men vellet besluttet å avvikle disse pga risiko for uhell og ansvar for vellet iht EU-regler. Det er vel kjent at bruk av kabelfergen har ført til en alvorlig personulykke og tilfeller av nestenulykker. Vi viser således til kabelfergeulykken i 1982, hvor den ubetjente fergen, tillatt for maksimalt 20 personer, tippet rundt St. Hansaften med omlag 35 passasjerer om bord. En passasjer ble hjerneskadet for livet. Ulykken førte til en rettssak om ansvarforholdende, som resulterte i at Brønnøya Vel ved en Høyesterettsdom ble idømt objektivt erstatningsansvar. I alle år etter kabelfergeulykken har Brønnøya Vel, i samråd med kommunen, tatt fergen ut av drift på St. Hansaften. Beskrivelse av nærområdet Brønnøya har en unik beligghet for så vidt som det både på øya og i nærområdet finnes idylliske omgivelser både på land og sjø med flere naturresevater, samtidig som det like i nærheten finnes meget bra utviklet infrastruktur. På Nesøya finnes skole, barnehage seniorsenter og nærbutikk. Det er for tiden ca. 28 skolebarn som bor fast på Brønnøya. De går på skole på Nesøya, Landøya og Nesbru. De kommer inn under de kommunale ordninger med skoleskyss og vaktordningen ved kabelfergen. Av de ca. 17 barna under skolepliktig alder går de fleste i barnehage på Nesøya.

12 Det er også lett å komme seg til de store sentrale handlesentra i Sandvika, Slependen og Holmen enten med sykkel eller med egen båt, eventuelt med bil fra Nesøya. Dessuten går det rutebåt mellom Sandvika og Brønnøya om sommeren. Det går buss på Nesøya til Skjervik, med korrespondanse til Oslo og Asker.En rekke naturreservater og øyer er lett tilgjengelig for grunneiere på Brønnøya med egen båt. Det er dessuten lett tilgang til fiske- og badeplasser, samt båtliv i Vestfjorden.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. PLAN DATERT: 14.11.2012. ASKER KOMMUNE 1. Planens hensikt Hensikten med

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

- å styrke vern og forvaltning av Brønnøyas natur-, kultur- og rekreasjonsområder gjennom bruk av hensynssoner og krav til skjøtselsplaner.

- å styrke vern og forvaltning av Brønnøyas natur-, kultur- og rekreasjonsområder gjennom bruk av hensynssoner og krav til skjøtselsplaner. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. PLAN DATERT: 20.11.2014, 1 revidert 03.12.2014. ASKER KOMMUNE 1. Planens hensikt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Mørvikodden Hyttefelt

Mørvikodden Hyttefelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Mørvikodden Hyttefelt HALDEN KOMMUNE Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Halden kommunestyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Friområde Holmvika og Skogvikneset

Friområde Holmvika og Skogvikneset BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Reguleringsbestemmelser for: Jfr. plan og bygningslovens 26 Friområde Holmvika og Skogvikneset 1 GENERELT 1. Reguleringsformål Arealene

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19.

Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser. Utarbeidet av: Dato: 19. Reguleringsplan for Åmøyhamn PlanID: 2008008 Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 19. mars 2015 Reguleringsbestemmelser Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 5 19.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR.

BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. BESTEMMELSER TIL VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG PÅ EIENDOMMEN 87/32 I MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE. PLAN NR. Dato: 12.12.06 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104.

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Reguleringsbestemmelser Dato: 04.03.14 Planens ID: 20302010004 ArkivsakID: 10/1380 Fastsatt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.14 Tilhørende plankart er sist revidert: 15.01.14 Godkjent av kommunestyret: 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger på østsiden av Skarvatnet, ca 15 km nordvest for Oppdal sentrum. Området grenser i nord mot gnr. 248/bnr. 1, 2, 12, 19, 22, 34, 35, 40, 50 og 52. Det grenser

Detaljer

BESKRIVELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESKRIVELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. PLAN BESKRIVELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Prosjektansvarlig : Kurt Arild Larsen Dato : 26. Mai 2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer