Miljøsertifisering og avfallshandtering. Per Svae, koordinator for miljøsertifisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsertifisering og avfallshandtering. Per Svae, koordinator for miljøsertifisering"

Transkript

1 Miljøsertifisering og avfallshandtering Per Svae, koordinator for miljøsertifisering

2 Miljøutfordringane Kvifor miljøarbeid og miljøsertifisering? Det tredje sjokket : Den eigentlege grunnen: Ikkje flat Ikkje sentrum Berre ein

3 Miljøutfordringane Kva er eigentleg problemet? Prof. Lars Bern: Ressursklemmen: Ressursforbruk Organisk vekst Var mogleg i 1970, ikkje no lenger. Frihetsgrad Ressurstilgang Krisepunktet Stiplede linjer = Bærekraftig utvikling S-formet vekstkurve, f.eks. veksten til ett enkelt menneske Tid Eksponentiell vekst og krise Ressursforbruk Ressursbehov ?? FNs klimapanel, 4. rapport (2007): Stanse veksten i CO 2 innen Tid Opprinnelig bærekraft Redusert bærekraft etter overforbruk Tid % reduksjon innen For å unngå mer enn 2º - 2,4º økt temp.

4 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøsertifisering av fylkeskommunen Som eit strakstiltak i klimaplan for Hordaland vedtok Fylkestinget (sak 54/08): Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av einingane i fylkeskommunen. Det er løyvd om lag 1,9 mill. til arbeidet kvart år i prosjektperioden. Ein koordinator for miljøsertifisering er tilsett frå hausen Ei koordineringsgruppe for miljøsertifisering er oppretta.

5 Miljøsertifisering Kva er miljøsertifisering? 1. Forpliktande avgjerd: - Mål: Innfri krava i ein sertifiseringsordning 2. Prosess for å nå målet: - Etablerer prosjektgruppe/ miljøgruppe - Gjennomførar miljøanalyse saman med miljøkonsulent - Utarbeidar og gjennomførar ein handlingsplan - Skriv ein miljørapport når arbeidet er gjort 3. Sertifisering - Sertifisør kontrollerar at krava er oppfylde - Verksemda får miljøsertifikat!

6 Miljøfyrtårnsertifisering 3 års plan for miljøsertifisering Fylkeshuset Arbeidet er starta. Skal vere sertifisert sumaren Skular: Miljøfyrtårn for dei med helseverngodkjenning Grønt Flagg for dei andre 2010: Dei som vil sett i gang. 2011: Alle bør vere i gang. 2012: Alle skal vere ferdige Tannhelsetenesta: 2010: Minst eit klinikkområde i kvart distrikt 2011: Dei fleste vert sertifisert, vonaleg 2012: Dei siste vert sertifisert

7 Miljøsertifisering For skular med helseverngodkjenning er Miljøfyrtårnsertifisering målet Internkontroll HMS Arbeidsmiljø Innkjøp og materialbruk Energibruk Transport Avfall og utslipp Årleg miljørapport Får ekstern konsulenthjelp For skular utan helseverngodkjenning er Grønt Flagg sertifisering målet Ynskjeleg at skulen gjer ein full miljøfyrtårnprosess og oppfyller alle krava dei kan nå. Får ekstern konsulenthjelp

8 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøfyrtårn: Slik kjem de i gang! 1. Forpliktande vedtak i leiargruppa og relevante organ (elevråd? skulemiljøutval? FAU?). 2. Kontakte Per Svae for å skaffe miljøkonsulent/ utdanne internkonsulent - Og få finansiering til ho og anna naudsynt. 3. Danne miljøgruppe: - Godkjend miljøfyrtårnkonsulent - Nokon frå leiinga - Nokon frå AMU/ VO/ Fagforeining - Driftsleiar - Andre? (Elev? Foreldre? Miljøengasjert person?) 4. Utpeike ein miljøansvarleg. 5. Innkalle til fyrste møte, der ein gjerne gjer ei grovvurdering. 6. Til saman 3 4 møter, ½ års tid og alle må gjere heimelekse mellom møta.

9 Grønt Flagg sertifisering Grønt flagg: Slik kjem de i gang! 1. Forpliktande vedtak i leiargruppa og relevante organ (elevråd? skulemiljøutval? FAU?). 2. Danne eit miljøråd: - Nokon frå leiinga bør vere med - Driftsleiar bør vere med - Nokon av lærarane og elevane bør vere med 3. Velje eit miljøtema, t.d. avfall, energi, transport. 4. Utarbeide miljøhandlingsplan. Sende søknad om registrering til Sertifisering kan tidlegast skje 6 mnd. etter registrering. 5. Gjennomføre handlingsplanen for heile skulen, lage miljøreglar og informere lokalsamfunnet. 6. Evaluere og skrive ein prosjektrapport. 7. Søke FEE om sertifisering. Legge ved prosjektrapport og handlingsplan neste år 8. Ev kontakte Per Svae i HFK for informa-sjon, foredrag, bistand eller midlar til noko.

10 Miljøsertifisering Helseverngodkjende skular Askøy vgs (Miljøfyrtårnsertifisert), Austrheim vgs, Bergen Handelsgymnasium, Bergen Katedralskole, Bergen tekniske fagskole, Bjørgvin vgs Kyrre, Bømlo vgs, Etne vgs, Fitjar vgs, Fusa vgs, Garnes vgs (almen), Laksevåg vgs (almen), Os vgs, Osterøy vgs, Rubbestadnes vgs, Sandsli vgs, Stord vgs, Sotra vgs avd. Sund, Tertnes vgs, Årstad vgs (Krohnsminde), Åsane vgs. Skular som eigedomsavdelinga arbeidar for å få godkjend innan 2010 Austevoll vgs, Bergen mar. vgs og fagskole, Bjørgvin vgs, Fana gymnas, Kvinnherad vgs, Langhaugen vgs, Odda vgs (almen), Olsvikåsen vgs, Os gymnas, Nordahl Grieg vgs, Stend vgs, U. Pihl vgs, 1. Pulje skular som vil miljøsertifisere seg Sunnhordland: Stord vgs, Kvinnherad vgs, Rubbestadneset vgs og maritime fagskule Bergen: Nordahl Grieg vgs, Årstad vgs. Aust: Voss jordbruksskule, Norheimsund vgs, Voss gymnas, Voss vgs

11 Vidaregåande skule Grønt Flagg Grønt Flagg sertifisering Grønt flagg sertifisering 7 kriterier: Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes. Miljøtema for periodens prosjekt skal velges. En miljøhandlingsplan skal utarbeides. Prosjektet skal følges opp og evalueres. Prosjektet skal rapporteres. Lokalmiljøet skal involveres og informeres. Miljøregler skal utarbeides. Foundation for Environmental Education (FEE) land skoler/ barnehager i Norge

12 Miljøfyrtårnsertifisering 80 miljøfyrtårnkrav til skular Kven har ansvaret? Driftsleiar/ Eigedomsavdelinga - Ha helseverngodkjenning - Tilrettelagt for funksjonshemma - Ikkje fukt- og råteskader - Radongassundersøking/ tiltak - Internatskuler: tilbod til allergikarar - Ha vatnmålar og registrere vatnforbruk - ENØK-vurdering gjennomførast - Vurdere oppvarmingskjelder - Sentralt driftsanlegg i nybygg - Rutinar for indre/ytre vedlikehald HMT avdelinga sitt ansvar - Lovpålagt bedriftshelseteneste Innkjøpskoordinator/ Innkjøpsavdelinga - Ha og bruke innkjøpsrettleiing - Velje miljømerka produkt - Avgrensa bruk av reingjøringsmiddel - Leverandørar dokumentere miljøprestasjonar - Påverke underleverandørar til miljøsertifisering - Nye lette kjøretøy: CO2 utslipp under 140g/km, helst under 120g/km.

13 Miljøfyrtårnsertifisering 80 miljøfyrtårnkrav til skular Kven har ansvaret? HFK sentralt og skulen må samarbeide - Godt og aktivt HMS-system - Bedriftshelseteneste - Ingen opne pålegg for arb.miljø/ ytre miljø - Alle utslippskonsesjonar skal følgjast - Trygg og sikker sykkelparkering, like god som bilparkering - Ev vaskeplass kjøretøy: forskriftsmessig Skuleleiinga og miljøgruppa må gjere arbeidet - Årlige medarbeidarsamtalar - Gode ergonomiske forhold - 3 avfallsreduserande tiltak, avfallsinstruks - Minimere bruk av eingongsartiklar - Kjeldesortering av avfall, min. 60 %. - Legge til rette for fysisk trening for tilsette - Info via digital læringsplattform - Vurdere bruk av IKT for å redusere reising - Miljøinfo til besøkande og leigetakare - Internkontroll Mat innført i kantina - HMS datablad for kjemikalia og vaskemidlar Skuleleiinga må lage nye rutinar - Ein miljøansvarleg som følgjer opp - Medarbeidarar få info, miljøopplæring og delta i miljøarbeidet - Ta opp miljøtiltak og rutinar i elevrådet, FAU, skulemiljøutvalet, samarbeidsutvalet - Interne rutinar for lågt energiforbruk - Registrere energiforbruk månadleg og halvårleg vurdere ENØK-rutinar og at elever trekkast inn.

14 Miljøfyrtårnsertifisering 80 miljøfyrtårnkrav til skular Kven har ansvaret? Læraransvar - Miljøpedagogikk - Miljøpedagogikk inkl. praktisk betring - Årleg miljørapport tas opp med elever - Bør vere ein miljødag - Elevtillitsvalte kjenne HMS-rutinar o.a. - Ryddige lokalar, forsvarlig inneklima - Undervise om miljømerker - Bruke lokale museum og andre tilbod - Kvar klasse bør måle si kjeldesorteringsgrad - Fagutdanning: Bruke bransjekrav aktivt. Opplæring i fagets verneutstyr Alle må bidra: - Sykle, gå, reise kollektivt, kameratkjøre aksjon - Matboks, ikkje matpapir - Stadig lågare papirforbruk - Minimum 60 % kjeldesortering - Slå av ljos, PC-ar o.a. for å spare energi - Ryddige lokalar, forsvarleg inneklima

15 Avfallshandtering Avfallshandtering og kjeldesortering 1991= Hordaland Folketal Personbilar Elektrisitetsforbruk Detaljhandelsomsetning Avfallsmengd

16 Avfallshandtering Avfallshandtering - Samarbeid i fire ledd Kjeldesortering -Elever -Lærarar -Admin. -Kantine -Besøkande Innsamling -Reinhaldarar Rektor må få det inn i arbeidsoppg. deira Levering/ henting -Driftsansvarleg -Renovasjonsselskap Avfallshandtering -Renovasjonsselskap -Transportørar -Spesialfirma Riktige fraksjonar Opplæring Disiplin Godt system Fast rutine Fast rutine Ombruk Materialgjenvinning Rettleiing Oppfølging Kval.kontroll Oppfølging Avfall Vekeplan Nye produkt Energigjenvinning Ressursar

17 Avfallshandtering RETTLEIING I KJELDESORTERING Dette skal i glas/metall-avfallet: (Materialgjenvinnast) NB! Må skyljast i kaldt vatn om det er ureint for å hindre lukt/bakteriar - Glas som syltetyglas, sursildglas, drikkeglas, vinflaske - Hermetikk og blikkboksar som leverpostei, makrellboks - Påleggstube som majones, kaviar, o.a. - Syltetylokk av metall Dette skal ikkje i glas/metall-avfallet: - Kaffi- og chipspose o.a. med innvendig "sølvbelegg" - Koppar, steinty og porselen - Lyspærer (dette er spesialavfall) - Vindauge - Batteri (leverast som i EE-avfall i miljørommet) Dette skal i plastavfallet: (material- og energigjenvinning) NB! Må skyljast i kaldt vatn dersom det er matrestar i plasten. Elles skal dette gå som restavfall fordi det er ureint. - Bereposar, yoghurtbeger, plastfolie - Kaffi- og chipsposar o.a. med innvendig "sølvbelegg" - Ketchupflasker og andre flasker utan pantemerke - Isopor Dette skal ikkje i plastavfallet: (går som restavfall) - Plastemballasje med matrestar - Kulepennar og tusjar, eingongsbestikk i plast - Gummi, pleksiglas, glasfiber o.a. - Elektriske produkt i plast (leverast som EE-avfall i miljørommet) Dette skal i restavfallet: (Energigjenvinnast) - Emballasje med matrestar, tyggegummi, osv - Drikkekartong (eller samlast på avdelinga og leverast som papp i miljørommet i kjellaren) - Det som ikkje går i andre fraksjonar og som ikkje er spesialavfall Glas- og metallemballasje Dette skal i matavfallbøtte på tekjøkkenet: (Komposterast) - Vegetabilske matrestar som brødskiver, epleskrottar, bananskal - Animalske matrestar som kjøtpålegg, meieriprodukt, skaldyr - Kaffigrut, kaffifilter, teposar Dette skal ikkje i matavfallet: - Tørkepapir, smitteavfall som t.d. naseduk - Medisinrestar og andre kjemiske stoff - Alt som ikkje er biologisk nedbrytbart Dette skal i kontorpapir pappkasse på kontoret: (gjenvinnast til nytt papir) - Kopipapir Skrivepapir Konvoluttar utan vindauge - Avisar - Vekeblad Tidsskrift - Telefonkatalogar - Brosjyrar Reklame - Bøker utan stiv perm Dette skal ikkje i kontor pappkasse: (går som restavfall.) - Bøker med stiv perm - Konvoluttar med plastvindauge - Tørkepapir, drikkekartong, eggekartong - Brunt papir, gåvepapir, papphylser, eingongsservise av papp Dette skal til miljørommet i kjellaren og sorterast der: - Papp som brun papp, bølgjepapp, kvit papp, drikkekartong, o.a. - Batteri, knappbatteri - Lysstoffrøyr, lyspærer - EE-avtall (elektrisk utstyr, leidningar, kablar) - Møblar og anna inventar - Anna spesialavfall - Farleg avfall (kontakt driftsleiar først) Dette skal ikkje i restavfallet: (Går i andre fraksjonar) - Batteri, knappbatteri - Lysstoffrøyr, lyspærer - Små el- apparat (leverast som EE-avfall i miljørommet) - Anna spesialavfall og farleg avfall som maling, olje, malingboksar

18 Avfallshandtering Gjøvik vgs 1150 elever, 210 tilsette, yrkesfag og studiespesialiserande. Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. Kantine: Matavfall, drikkekartonger, restavfall. Har kjøpt to møbel med tre hol/fraksjonar. I kvar avdeling: Miljøvogn med stativ for 3 sekker/fraksjonar. Matavfall, restavfall og juicekartongar +I pappkasse til papir. Nokre plassar: Stativ med innsamling av folieplast (klår, ikkje knitrande plast) og ein dunk til papp.

19 Elevar og lærarar Papir tømmer dei sjølve i samlebehaldarar. Avfallshandtering Driftspersonalet Fjernar kjeldesortert avfall i kantina og juicekartongar frå heile skulen. Reinhaldarar Tek resten ved skulen Gjøvik vgs

20 Avfallshandtering 650 elever, yrkesfag Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. (Ikkje eting) Kantine: Matavfall, restavfall, plast, drikkekartong. Dei fekk laga ei vogn med tre sorteringsdunkar + bøtte med restavfall. I korridorar: Matavfall og restavfall. I fellesområdar: Berre restavfall. Breivika vgs, Tromsø To sentrale sorteringsstasjonar: Alle typar avfall: Papp, EE-avfall, lysrøyr, o.a.

21 Avfallshandtering Breivika vgs, Tromsø Elevar og lærarar Papir tømmer dei sjølve i samlebehaldarar. Driftspersonalet og reinhaldarar Arbeidsdeling med innsamlinga av fraksjonane

22 Avfallshandtering 730 elever, yrkesfag Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. Kontor: Liten vagn med papirbehaldar og ei lita pose til restavfall. Eigaren må tømme det sjølv. Kantine: Papir, restavfall. Førebels berre sortering av matavfall på produksjonssida i kantina. Nokre plassar: Plast, papp. Samlebehaldarar for papir. Yrkesfaga: Kjeldesortering i samsvar med faget sine krav og typar avfall. Miljøsentral: Alle typar avfall. Borgund vgs, Ålesund

23 Borgund vgs Ålesund Elevar og lærarar Papir tømmer dei sjølve i samlebehaldarar. Driftspersonalet Samlebehaldarar tømmer driftspersonalet i konteinarar. Reinhaldarar Bringer det kjeldesorterte avfallet frå fellesrom og klasserom til miljøsentralen. Renovasjonsselskapet Vegar avfallet og gir skulen ein rapport. Avfallshandtering

24 Avfallshandtering 550 elever, 92 lærarar. Yrkesfag og studiespesialiserande Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. Flasker. Kantine: Papir, restavfall. Bosskur: Restavfall, papir Askøy vgs Driftsansvarleg sitt rom Lysrøyr o.a. spesialavfall som ikkje yrkesfaga tek hand om og ev frå haust 2010: Sortering av matavfall i kantine, skolekjøkken og personalrom. Ikkje eting i klasserom.

25 Askøy vgs Avfallshandtering Reinhaldarar: Bringer fraksjonene frå klasserom, kontor og andre stader til bosskuret. Kantina: Eige firma som bringer avfallet sitt til bosskuret. Ansvarlege yrkesfaglærerarar Bringer spesialavfall til BIR når tid eller volum tilseier det. To firergrupper Fram til 2008 og evt. frå hausten 2010 vil dei handtere det våtorganiske avfallet. Anten komposering på skulen eller samlebehaldarar frå BIR. Driftsleiar Legg til rette for kjeldesortering ved ryddeaksjonar o.a.

26 Klasserom: Tre fraksjonar: Papir, plast og restavfall Innsamlingsrutine: Flaktveit barneskole, Bergen Ordensmann Bringer fraksjonane frå klasserommet til samlebehaldarar Miljøgruppe (frivillige som får løn for strevet Tømmer samlebehaldarane i konteinere i bosskuret. Driftspersonale Ansvarleg for bosskuret og spesialavfall. Avfallshandtering Kjernen i systemet som samstundes er suksessfaktoren: Elevar vert irritert på elevar og driv sjølvjustis.

27 Avfallshandtering Utstyr frå Staples (Corporate Express) Avfallsbeholder m/vippelokk 55x37x25cm Varenr Lagerbeholdning: 6 Kr 1 334,56 Pakke (1 st) Papirkurv i plastovertrukket tråd 24l Varenr Lagerbeholdning: 76 Kr 176,50 Pakke (1 st) Biopose PolyNature 10l (25) Varenr kr 685,96 Pakke (22 rl) Avfallsstativ f/sekk l m/4 hjul Varenr Lagerbeholdning: 67 Kr 453,70 Pakke (1 st) Avfallsbeholder m/pedal 25 l Varenr Lagerbeholdning: 12 kr 1 401,72 Pakke (1 st) Biopose PolyNature 35l (20) Varenr kr 1 005,48 Pakke (12 rl) Avfallsstativ Hykab stål m/50mm hjul Varenr Lagerbeholdning: 7 Kr 651,34 Pakke (1 st) Avfallsdunk med rullelokk 10l sølv Varenr Lagerbeholdning: 40 kr 421,84 Pakke (4 st) Biosekk PolyNature 60l Varenr kr 1 726,00 Pakke (10 rl) Avfallsstativ Hykab økonomi m/hjul Varenr Lagerbeholdning: 26 Kr 428,64 Pakke (1 st) Avfallsdunk med lokk 48l sølv Varenr Lagerbeholdning: 0 kr 475,59 Pakke (3 st)

28 Avfallshandtering Utstyr frå andre leverandørar Weni reklame og profil tlf Pål Jetmundsen Salgsansvarlig Mob.: Type Kildesorter. M/ lokk og pedal. Kan sjølve lage merking og velje fraksjonar Norimar, Straume: Nor Modul er et ideelt system for kildesortering på kontor, kantiner, skoler og industri med fler. Utforming og farge gjør at systemet glir lett inn i miljøet. Systemet kan kombineres, innredes og bygges etter behov. Nor Modul leveres med sortering 2 til 5 fraksjoner. Produsert i helstøpt polypropylen plast. Deler som kan kombineres: Utfellbar skuff, volum 30 ltr. Topplokk til 30 ltr utfellbar skuff.. Pris om lag kr 500 inkl. mva ved kjøp av større kvanta. Thorsengruppen eller tlf Todelt topp med 2 innvendige beholdere på hver 18 ltr. Lokk til beholder 18 ltr. Leveres med eller uten hjul, og evt. med standard etiketter for merking Ca kr mva. Nexus 50 Resirkuleringsstasjoner NEXUS 50 units have a compact, yet deceptively large 50 litre capacity, which can hold up to 18kg of waste paper. To reduce manual handling concerns, the units have been designed with front-opening, removable doors, so that minimal lifting is required during emptying. The units provide a variety of siting options, including siting back-to-back, in a row or as a bank of four. NEXUS 50 units are also the ideal height for siting individually at desk sides. Brosjyre Pris kr 1990,- for Nexus ,- for Nexus 100.

29 Avfallshandtering Utstyr frå andre leverandørar Strømbergs plast - Sortering L Ca 20 % rabatt ved over 100 stk Polymax kildesortering 1-3 fraksjoner i 40 liter Unik løsningen med mulighet for opptil 3 rominndelinger innenfor totalvolum på 40 liter Smart office 60 liter, tilpasset hjulsett En smal beholder forskjellige typer lokk tilpasset alle typer avfall. Kan settes sammen til modulsystem. Sving Trio, 3x45 L Selvlukkende vippeinnkast Flott designskap med selvlukkende vippeinnkast for 3 fraksjoner. Komplett kr mva ifølge tilbud ved over 100 enheter. Eco System smart sortering med sekk Lokk og sekker med forskjellig farge i modulsystem. Kan festes til vegg eller benyttes med stativ. Sekkeholder og lokk evt stativ 309 pers stk. Sving Mono 60 liter Selvlukkende vippeinnkast Flott designbeholder med selvlukkende vippeinnkast. Produsert i galvanisert pulverlakkert stål. Beholder kr lokk tralle mva pr. stk i pakker a 4 enheter Sving Mono 45 liter Selvlukkende vippeinnkast Flott designbeholder med selvlukkende vippeinnkast. Produsert i galvanisert pulverlakkert stål. Kr mva.. Sving Mono 75 liter Selvlukkende vippeinnkast Flott designbeholder med selvlukkende vippeinnkast. Produsert i galvanisert pulverlakkert stål. Kr per enhet. Selvsslukkende. Forhindre lukt. Brannklass A1. Sving Quadro, 4x45 L Selvlukkende vippeinnkast Flott designskap med selvlukkende vippeinnkast for 4 fraksjoner. Kr per enhet. Les mer... Les mer...

30 Miljøsertifisering

31 Miljøsertifisering

32 Miljøsertifisering

33 Miljøsertifisering Venleg helsing Per Svae Koordinator for miljøsertifisering Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Telefon: Mobil: E-post: Internett: Tenk på miljøet før du skriver ut

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9. Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.2011 Kva er miljøsertifisering? Verksemda innfrir krava i ein

Detaljer

reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt NYTTIG GJENBRUK Infoblad frå SIMAS Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2013 - Desember NYTTIG GJENBRUK Sorteringsguide for avfall Miljønytte Avfall 2020 Infoblad frå SIMAS Reint sagt Miljøvenleg jul Nok eit år der

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

reint sagt Infoblad frå SIMAS Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik OFFENTLEG INFORMASJON

reint sagt Infoblad frå SIMAS Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik OFFENTLEG INFORMASJON OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2013 - Mars Farleg avfall i byggavfall Slik oppbevarer du maten din Ny miljøstasjon i Vik Infoblad frå SIMAS Reint sagt Det er ei stor utfordring

Detaljer

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4. Årsmelding 1998 Innhald 1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.3 Tilsette 5 5 Rekneskapen for 1998 6 5.1 Kor kjem inntektene

Detaljer

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010 Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Innhald Innleiing s. 2 1. Forsking og røyndom s. 2 2. Utfordringar i Hordaland s. 4 3. Strategiar

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke.

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. SLIK SORTERAR DU: Restavfall ORDNING: Henteordning SIM hentar restavfallet heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. Ein kan bestille ekstratøming av restavfallet kvar 2. veke. Avfall av blanda materiale

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer