Miljøsertifisering og avfallshandtering. Per Svae, koordinator for miljøsertifisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsertifisering og avfallshandtering. Per Svae, koordinator for miljøsertifisering"

Transkript

1 Miljøsertifisering og avfallshandtering Per Svae, koordinator for miljøsertifisering

2 Miljøutfordringane Kvifor miljøarbeid og miljøsertifisering? Det tredje sjokket : Den eigentlege grunnen: Ikkje flat Ikkje sentrum Berre ein

3 Miljøutfordringane Kva er eigentleg problemet? Prof. Lars Bern: Ressursklemmen: Ressursforbruk Organisk vekst Var mogleg i 1970, ikkje no lenger. Frihetsgrad Ressurstilgang Krisepunktet Stiplede linjer = Bærekraftig utvikling S-formet vekstkurve, f.eks. veksten til ett enkelt menneske Tid Eksponentiell vekst og krise Ressursforbruk Ressursbehov ?? FNs klimapanel, 4. rapport (2007): Stanse veksten i CO 2 innen Tid Opprinnelig bærekraft Redusert bærekraft etter overforbruk Tid % reduksjon innen For å unngå mer enn 2º - 2,4º økt temp.

4 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøsertifisering av fylkeskommunen Som eit strakstiltak i klimaplan for Hordaland vedtok Fylkestinget (sak 54/08): Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av einingane i fylkeskommunen. Det er løyvd om lag 1,9 mill. til arbeidet kvart år i prosjektperioden. Ein koordinator for miljøsertifisering er tilsett frå hausen Ei koordineringsgruppe for miljøsertifisering er oppretta.

5 Miljøsertifisering Kva er miljøsertifisering? 1. Forpliktande avgjerd: - Mål: Innfri krava i ein sertifiseringsordning 2. Prosess for å nå målet: - Etablerer prosjektgruppe/ miljøgruppe - Gjennomførar miljøanalyse saman med miljøkonsulent - Utarbeidar og gjennomførar ein handlingsplan - Skriv ein miljørapport når arbeidet er gjort 3. Sertifisering - Sertifisør kontrollerar at krava er oppfylde - Verksemda får miljøsertifikat!

6 Miljøfyrtårnsertifisering 3 års plan for miljøsertifisering Fylkeshuset Arbeidet er starta. Skal vere sertifisert sumaren Skular: Miljøfyrtårn for dei med helseverngodkjenning Grønt Flagg for dei andre 2010: Dei som vil sett i gang. 2011: Alle bør vere i gang. 2012: Alle skal vere ferdige Tannhelsetenesta: 2010: Minst eit klinikkområde i kvart distrikt 2011: Dei fleste vert sertifisert, vonaleg 2012: Dei siste vert sertifisert

7 Miljøsertifisering For skular med helseverngodkjenning er Miljøfyrtårnsertifisering målet Internkontroll HMS Arbeidsmiljø Innkjøp og materialbruk Energibruk Transport Avfall og utslipp Årleg miljørapport Får ekstern konsulenthjelp For skular utan helseverngodkjenning er Grønt Flagg sertifisering målet Ynskjeleg at skulen gjer ein full miljøfyrtårnprosess og oppfyller alle krava dei kan nå. Får ekstern konsulenthjelp

8 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøfyrtårn: Slik kjem de i gang! 1. Forpliktande vedtak i leiargruppa og relevante organ (elevråd? skulemiljøutval? FAU?). 2. Kontakte Per Svae for å skaffe miljøkonsulent/ utdanne internkonsulent - Og få finansiering til ho og anna naudsynt. 3. Danne miljøgruppe: - Godkjend miljøfyrtårnkonsulent - Nokon frå leiinga - Nokon frå AMU/ VO/ Fagforeining - Driftsleiar - Andre? (Elev? Foreldre? Miljøengasjert person?) 4. Utpeike ein miljøansvarleg. 5. Innkalle til fyrste møte, der ein gjerne gjer ei grovvurdering. 6. Til saman 3 4 møter, ½ års tid og alle må gjere heimelekse mellom møta.

9 Grønt Flagg sertifisering Grønt flagg: Slik kjem de i gang! 1. Forpliktande vedtak i leiargruppa og relevante organ (elevråd? skulemiljøutval? FAU?). 2. Danne eit miljøråd: - Nokon frå leiinga bør vere med - Driftsleiar bør vere med - Nokon av lærarane og elevane bør vere med 3. Velje eit miljøtema, t.d. avfall, energi, transport. 4. Utarbeide miljøhandlingsplan. Sende søknad om registrering til Sertifisering kan tidlegast skje 6 mnd. etter registrering. 5. Gjennomføre handlingsplanen for heile skulen, lage miljøreglar og informere lokalsamfunnet. 6. Evaluere og skrive ein prosjektrapport. 7. Søke FEE om sertifisering. Legge ved prosjektrapport og handlingsplan neste år 8. Ev kontakte Per Svae i HFK for informa-sjon, foredrag, bistand eller midlar til noko.

10 Miljøsertifisering Helseverngodkjende skular Askøy vgs (Miljøfyrtårnsertifisert), Austrheim vgs, Bergen Handelsgymnasium, Bergen Katedralskole, Bergen tekniske fagskole, Bjørgvin vgs Kyrre, Bømlo vgs, Etne vgs, Fitjar vgs, Fusa vgs, Garnes vgs (almen), Laksevåg vgs (almen), Os vgs, Osterøy vgs, Rubbestadnes vgs, Sandsli vgs, Stord vgs, Sotra vgs avd. Sund, Tertnes vgs, Årstad vgs (Krohnsminde), Åsane vgs. Skular som eigedomsavdelinga arbeidar for å få godkjend innan 2010 Austevoll vgs, Bergen mar. vgs og fagskole, Bjørgvin vgs, Fana gymnas, Kvinnherad vgs, Langhaugen vgs, Odda vgs (almen), Olsvikåsen vgs, Os gymnas, Nordahl Grieg vgs, Stend vgs, U. Pihl vgs, 1. Pulje skular som vil miljøsertifisere seg Sunnhordland: Stord vgs, Kvinnherad vgs, Rubbestadneset vgs og maritime fagskule Bergen: Nordahl Grieg vgs, Årstad vgs. Aust: Voss jordbruksskule, Norheimsund vgs, Voss gymnas, Voss vgs

11 Vidaregåande skule Grønt Flagg Grønt Flagg sertifisering Grønt flagg sertifisering 7 kriterier: Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes. Miljøtema for periodens prosjekt skal velges. En miljøhandlingsplan skal utarbeides. Prosjektet skal følges opp og evalueres. Prosjektet skal rapporteres. Lokalmiljøet skal involveres og informeres. Miljøregler skal utarbeides. Foundation for Environmental Education (FEE) land skoler/ barnehager i Norge

12 Miljøfyrtårnsertifisering 80 miljøfyrtårnkrav til skular Kven har ansvaret? Driftsleiar/ Eigedomsavdelinga - Ha helseverngodkjenning - Tilrettelagt for funksjonshemma - Ikkje fukt- og råteskader - Radongassundersøking/ tiltak - Internatskuler: tilbod til allergikarar - Ha vatnmålar og registrere vatnforbruk - ENØK-vurdering gjennomførast - Vurdere oppvarmingskjelder - Sentralt driftsanlegg i nybygg - Rutinar for indre/ytre vedlikehald HMT avdelinga sitt ansvar - Lovpålagt bedriftshelseteneste Innkjøpskoordinator/ Innkjøpsavdelinga - Ha og bruke innkjøpsrettleiing - Velje miljømerka produkt - Avgrensa bruk av reingjøringsmiddel - Leverandørar dokumentere miljøprestasjonar - Påverke underleverandørar til miljøsertifisering - Nye lette kjøretøy: CO2 utslipp under 140g/km, helst under 120g/km.

13 Miljøfyrtårnsertifisering 80 miljøfyrtårnkrav til skular Kven har ansvaret? HFK sentralt og skulen må samarbeide - Godt og aktivt HMS-system - Bedriftshelseteneste - Ingen opne pålegg for arb.miljø/ ytre miljø - Alle utslippskonsesjonar skal følgjast - Trygg og sikker sykkelparkering, like god som bilparkering - Ev vaskeplass kjøretøy: forskriftsmessig Skuleleiinga og miljøgruppa må gjere arbeidet - Årlige medarbeidarsamtalar - Gode ergonomiske forhold - 3 avfallsreduserande tiltak, avfallsinstruks - Minimere bruk av eingongsartiklar - Kjeldesortering av avfall, min. 60 %. - Legge til rette for fysisk trening for tilsette - Info via digital læringsplattform - Vurdere bruk av IKT for å redusere reising - Miljøinfo til besøkande og leigetakare - Internkontroll Mat innført i kantina - HMS datablad for kjemikalia og vaskemidlar Skuleleiinga må lage nye rutinar - Ein miljøansvarleg som følgjer opp - Medarbeidarar få info, miljøopplæring og delta i miljøarbeidet - Ta opp miljøtiltak og rutinar i elevrådet, FAU, skulemiljøutvalet, samarbeidsutvalet - Interne rutinar for lågt energiforbruk - Registrere energiforbruk månadleg og halvårleg vurdere ENØK-rutinar og at elever trekkast inn.

14 Miljøfyrtårnsertifisering 80 miljøfyrtårnkrav til skular Kven har ansvaret? Læraransvar - Miljøpedagogikk - Miljøpedagogikk inkl. praktisk betring - Årleg miljørapport tas opp med elever - Bør vere ein miljødag - Elevtillitsvalte kjenne HMS-rutinar o.a. - Ryddige lokalar, forsvarlig inneklima - Undervise om miljømerker - Bruke lokale museum og andre tilbod - Kvar klasse bør måle si kjeldesorteringsgrad - Fagutdanning: Bruke bransjekrav aktivt. Opplæring i fagets verneutstyr Alle må bidra: - Sykle, gå, reise kollektivt, kameratkjøre aksjon - Matboks, ikkje matpapir - Stadig lågare papirforbruk - Minimum 60 % kjeldesortering - Slå av ljos, PC-ar o.a. for å spare energi - Ryddige lokalar, forsvarleg inneklima

15 Avfallshandtering Avfallshandtering og kjeldesortering 1991= Hordaland Folketal Personbilar Elektrisitetsforbruk Detaljhandelsomsetning Avfallsmengd

16 Avfallshandtering Avfallshandtering - Samarbeid i fire ledd Kjeldesortering -Elever -Lærarar -Admin. -Kantine -Besøkande Innsamling -Reinhaldarar Rektor må få det inn i arbeidsoppg. deira Levering/ henting -Driftsansvarleg -Renovasjonsselskap Avfallshandtering -Renovasjonsselskap -Transportørar -Spesialfirma Riktige fraksjonar Opplæring Disiplin Godt system Fast rutine Fast rutine Ombruk Materialgjenvinning Rettleiing Oppfølging Kval.kontroll Oppfølging Avfall Vekeplan Nye produkt Energigjenvinning Ressursar

17 Avfallshandtering RETTLEIING I KJELDESORTERING Dette skal i glas/metall-avfallet: (Materialgjenvinnast) NB! Må skyljast i kaldt vatn om det er ureint for å hindre lukt/bakteriar - Glas som syltetyglas, sursildglas, drikkeglas, vinflaske - Hermetikk og blikkboksar som leverpostei, makrellboks - Påleggstube som majones, kaviar, o.a. - Syltetylokk av metall Dette skal ikkje i glas/metall-avfallet: - Kaffi- og chipspose o.a. med innvendig "sølvbelegg" - Koppar, steinty og porselen - Lyspærer (dette er spesialavfall) - Vindauge - Batteri (leverast som i EE-avfall i miljørommet) Dette skal i plastavfallet: (material- og energigjenvinning) NB! Må skyljast i kaldt vatn dersom det er matrestar i plasten. Elles skal dette gå som restavfall fordi det er ureint. - Bereposar, yoghurtbeger, plastfolie - Kaffi- og chipsposar o.a. med innvendig "sølvbelegg" - Ketchupflasker og andre flasker utan pantemerke - Isopor Dette skal ikkje i plastavfallet: (går som restavfall) - Plastemballasje med matrestar - Kulepennar og tusjar, eingongsbestikk i plast - Gummi, pleksiglas, glasfiber o.a. - Elektriske produkt i plast (leverast som EE-avfall i miljørommet) Dette skal i restavfallet: (Energigjenvinnast) - Emballasje med matrestar, tyggegummi, osv - Drikkekartong (eller samlast på avdelinga og leverast som papp i miljørommet i kjellaren) - Det som ikkje går i andre fraksjonar og som ikkje er spesialavfall Glas- og metallemballasje Dette skal i matavfallbøtte på tekjøkkenet: (Komposterast) - Vegetabilske matrestar som brødskiver, epleskrottar, bananskal - Animalske matrestar som kjøtpålegg, meieriprodukt, skaldyr - Kaffigrut, kaffifilter, teposar Dette skal ikkje i matavfallet: - Tørkepapir, smitteavfall som t.d. naseduk - Medisinrestar og andre kjemiske stoff - Alt som ikkje er biologisk nedbrytbart Dette skal i kontorpapir pappkasse på kontoret: (gjenvinnast til nytt papir) - Kopipapir Skrivepapir Konvoluttar utan vindauge - Avisar - Vekeblad Tidsskrift - Telefonkatalogar - Brosjyrar Reklame - Bøker utan stiv perm Dette skal ikkje i kontor pappkasse: (går som restavfall.) - Bøker med stiv perm - Konvoluttar med plastvindauge - Tørkepapir, drikkekartong, eggekartong - Brunt papir, gåvepapir, papphylser, eingongsservise av papp Dette skal til miljørommet i kjellaren og sorterast der: - Papp som brun papp, bølgjepapp, kvit papp, drikkekartong, o.a. - Batteri, knappbatteri - Lysstoffrøyr, lyspærer - EE-avtall (elektrisk utstyr, leidningar, kablar) - Møblar og anna inventar - Anna spesialavfall - Farleg avfall (kontakt driftsleiar først) Dette skal ikkje i restavfallet: (Går i andre fraksjonar) - Batteri, knappbatteri - Lysstoffrøyr, lyspærer - Små el- apparat (leverast som EE-avfall i miljørommet) - Anna spesialavfall og farleg avfall som maling, olje, malingboksar

18 Avfallshandtering Gjøvik vgs 1150 elever, 210 tilsette, yrkesfag og studiespesialiserande. Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. Kantine: Matavfall, drikkekartonger, restavfall. Har kjøpt to møbel med tre hol/fraksjonar. I kvar avdeling: Miljøvogn med stativ for 3 sekker/fraksjonar. Matavfall, restavfall og juicekartongar +I pappkasse til papir. Nokre plassar: Stativ med innsamling av folieplast (klår, ikkje knitrande plast) og ein dunk til papp.

19 Elevar og lærarar Papir tømmer dei sjølve i samlebehaldarar. Avfallshandtering Driftspersonalet Fjernar kjeldesortert avfall i kantina og juicekartongar frå heile skulen. Reinhaldarar Tek resten ved skulen Gjøvik vgs

20 Avfallshandtering 650 elever, yrkesfag Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. (Ikkje eting) Kantine: Matavfall, restavfall, plast, drikkekartong. Dei fekk laga ei vogn med tre sorteringsdunkar + bøtte med restavfall. I korridorar: Matavfall og restavfall. I fellesområdar: Berre restavfall. Breivika vgs, Tromsø To sentrale sorteringsstasjonar: Alle typar avfall: Papp, EE-avfall, lysrøyr, o.a.

21 Avfallshandtering Breivika vgs, Tromsø Elevar og lærarar Papir tømmer dei sjølve i samlebehaldarar. Driftspersonalet og reinhaldarar Arbeidsdeling med innsamlinga av fraksjonane

22 Avfallshandtering 730 elever, yrkesfag Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. Kontor: Liten vagn med papirbehaldar og ei lita pose til restavfall. Eigaren må tømme det sjølv. Kantine: Papir, restavfall. Førebels berre sortering av matavfall på produksjonssida i kantina. Nokre plassar: Plast, papp. Samlebehaldarar for papir. Yrkesfaga: Kjeldesortering i samsvar med faget sine krav og typar avfall. Miljøsentral: Alle typar avfall. Borgund vgs, Ålesund

23 Borgund vgs Ålesund Elevar og lærarar Papir tømmer dei sjølve i samlebehaldarar. Driftspersonalet Samlebehaldarar tømmer driftspersonalet i konteinarar. Reinhaldarar Bringer det kjeldesorterte avfallet frå fellesrom og klasserom til miljøsentralen. Renovasjonsselskapet Vegar avfallet og gir skulen ein rapport. Avfallshandtering

24 Avfallshandtering 550 elever, 92 lærarar. Yrkesfag og studiespesialiserande Klasserom: Papir i pappeske. Søppeldunk med restavfall. Flasker. Kantine: Papir, restavfall. Bosskur: Restavfall, papir Askøy vgs Driftsansvarleg sitt rom Lysrøyr o.a. spesialavfall som ikkje yrkesfaga tek hand om og ev frå haust 2010: Sortering av matavfall i kantine, skolekjøkken og personalrom. Ikkje eting i klasserom.

25 Askøy vgs Avfallshandtering Reinhaldarar: Bringer fraksjonene frå klasserom, kontor og andre stader til bosskuret. Kantina: Eige firma som bringer avfallet sitt til bosskuret. Ansvarlege yrkesfaglærerarar Bringer spesialavfall til BIR når tid eller volum tilseier det. To firergrupper Fram til 2008 og evt. frå hausten 2010 vil dei handtere det våtorganiske avfallet. Anten komposering på skulen eller samlebehaldarar frå BIR. Driftsleiar Legg til rette for kjeldesortering ved ryddeaksjonar o.a.

26 Klasserom: Tre fraksjonar: Papir, plast og restavfall Innsamlingsrutine: Flaktveit barneskole, Bergen Ordensmann Bringer fraksjonane frå klasserommet til samlebehaldarar Miljøgruppe (frivillige som får løn for strevet Tømmer samlebehaldarane i konteinere i bosskuret. Driftspersonale Ansvarleg for bosskuret og spesialavfall. Avfallshandtering Kjernen i systemet som samstundes er suksessfaktoren: Elevar vert irritert på elevar og driv sjølvjustis.

27 Avfallshandtering Utstyr frå Staples (Corporate Express) Avfallsbeholder m/vippelokk 55x37x25cm Varenr Lagerbeholdning: 6 Kr 1 334,56 Pakke (1 st) Papirkurv i plastovertrukket tråd 24l Varenr Lagerbeholdning: 76 Kr 176,50 Pakke (1 st) Biopose PolyNature 10l (25) Varenr kr 685,96 Pakke (22 rl) Avfallsstativ f/sekk l m/4 hjul Varenr Lagerbeholdning: 67 Kr 453,70 Pakke (1 st) Avfallsbeholder m/pedal 25 l Varenr Lagerbeholdning: 12 kr 1 401,72 Pakke (1 st) Biopose PolyNature 35l (20) Varenr kr 1 005,48 Pakke (12 rl) Avfallsstativ Hykab stål m/50mm hjul Varenr Lagerbeholdning: 7 Kr 651,34 Pakke (1 st) Avfallsdunk med rullelokk 10l sølv Varenr Lagerbeholdning: 40 kr 421,84 Pakke (4 st) Biosekk PolyNature 60l Varenr kr 1 726,00 Pakke (10 rl) Avfallsstativ Hykab økonomi m/hjul Varenr Lagerbeholdning: 26 Kr 428,64 Pakke (1 st) Avfallsdunk med lokk 48l sølv Varenr Lagerbeholdning: 0 kr 475,59 Pakke (3 st)

28 Avfallshandtering Utstyr frå andre leverandørar Weni reklame og profil tlf Pål Jetmundsen Salgsansvarlig Mob.: Type Kildesorter. M/ lokk og pedal. Kan sjølve lage merking og velje fraksjonar Norimar, Straume: Nor Modul er et ideelt system for kildesortering på kontor, kantiner, skoler og industri med fler. Utforming og farge gjør at systemet glir lett inn i miljøet. Systemet kan kombineres, innredes og bygges etter behov. Nor Modul leveres med sortering 2 til 5 fraksjoner. Produsert i helstøpt polypropylen plast. Deler som kan kombineres: Utfellbar skuff, volum 30 ltr. Topplokk til 30 ltr utfellbar skuff.. Pris om lag kr 500 inkl. mva ved kjøp av større kvanta. Thorsengruppen eller tlf Todelt topp med 2 innvendige beholdere på hver 18 ltr. Lokk til beholder 18 ltr. Leveres med eller uten hjul, og evt. med standard etiketter for merking Ca kr mva. Nexus 50 Resirkuleringsstasjoner NEXUS 50 units have a compact, yet deceptively large 50 litre capacity, which can hold up to 18kg of waste paper. To reduce manual handling concerns, the units have been designed with front-opening, removable doors, so that minimal lifting is required during emptying. The units provide a variety of siting options, including siting back-to-back, in a row or as a bank of four. NEXUS 50 units are also the ideal height for siting individually at desk sides. Brosjyre Pris kr 1990,- for Nexus ,- for Nexus 100.

29 Avfallshandtering Utstyr frå andre leverandørar Strømbergs plast - Sortering L Ca 20 % rabatt ved over 100 stk Polymax kildesortering 1-3 fraksjoner i 40 liter Unik løsningen med mulighet for opptil 3 rominndelinger innenfor totalvolum på 40 liter Smart office 60 liter, tilpasset hjulsett En smal beholder forskjellige typer lokk tilpasset alle typer avfall. Kan settes sammen til modulsystem. Sving Trio, 3x45 L Selvlukkende vippeinnkast Flott designskap med selvlukkende vippeinnkast for 3 fraksjoner. Komplett kr mva ifølge tilbud ved over 100 enheter. Eco System smart sortering med sekk Lokk og sekker med forskjellig farge i modulsystem. Kan festes til vegg eller benyttes med stativ. Sekkeholder og lokk evt stativ 309 pers stk. Sving Mono 60 liter Selvlukkende vippeinnkast Flott designbeholder med selvlukkende vippeinnkast. Produsert i galvanisert pulverlakkert stål. Beholder kr lokk tralle mva pr. stk i pakker a 4 enheter Sving Mono 45 liter Selvlukkende vippeinnkast Flott designbeholder med selvlukkende vippeinnkast. Produsert i galvanisert pulverlakkert stål. Kr mva.. Sving Mono 75 liter Selvlukkende vippeinnkast Flott designbeholder med selvlukkende vippeinnkast. Produsert i galvanisert pulverlakkert stål. Kr per enhet. Selvsslukkende. Forhindre lukt. Brannklass A1. Sving Quadro, 4x45 L Selvlukkende vippeinnkast Flott designskap med selvlukkende vippeinnkast for 4 fraksjoner. Kr per enhet. Les mer... Les mer...

30 Miljøsertifisering

31 Miljøsertifisering

32 Miljøsertifisering

33 Miljøsertifisering Venleg helsing Per Svae Koordinator for miljøsertifisering Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Telefon: Mobil: E-post: Internett: Tenk på miljøet før du skriver ut

Miljøsertifisering av skular Grønt flagg. Koordinator for miljøsertifisering Per Svae Oppstart samlingar januar 2011

Miljøsertifisering av skular Grønt flagg. Koordinator for miljøsertifisering Per Svae Oppstart samlingar januar 2011 Miljøsertifisering av skular Grønt flagg Koordinator for miljøsertifisering Per Svae Oppstart samlingar januar 2011 Miljøsertifisering og Miljøarbeid Kvifor? Det tredje sjokket : Ikke flat Ikke sentrum

Detaljer

Miljøsertifisering Introduksjon

Miljøsertifisering Introduksjon Miljøsertifisering Introduksjon For skulane i Voss kommune, 2.10.2013 Per Hjalmar Svae Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Disposisjon 1. Kvifor miljøsertifisering? 2. Kva er miljøsertifisering?

Detaljer

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9. Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.2011 Kva er miljøsertifisering? Verksemda innfrir krava i ein

Detaljer

Miljørapport for 2010 skal være levert til stiftinga Miljøfyrtårn innan 1. april 2011.

Miljørapport for 2010 skal være levert til stiftinga Miljøfyrtårn innan 1. april 2011. Til alle einingar som er under sertifisering eller er sertifisert som Miljøfyrtårn Miljørapport for 2010 skal være levert til stiftinga Miljøfyrtårn innan 1. april 2011. Rekneark med sentralt innsamla

Detaljer

RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR

RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR RÅD OG TIPS TIL BU OG VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BUSTADAR Det er viktig å ha eit godt innemiljø i eit hus. Eit godt innemiljø omfattar alle fysiske og kjemiske forhald som påvirker oss inne. Godt innemiljø

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis?

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Team Hardanger, Jondal 15.2.2012 Koordinator for miljøsertifisering, Per Svae Per.Hjalmar.Svae@hfk.no Kva er miljøsertifisering? Verksemda innfrir krava i ein

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til miljøpedagogisk samling Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling «Økologisk mat i dei vidaregåande skulane i Hordaland; kvifor og korleis» 2 Klima og miljørapport 2014 (årsmeldinga)

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

www.hordaland.no.. Det andre jeg skal si noe om

www.hordaland.no.. Det andre jeg skal si noe om .. Det andre jeg skal si noe om Miljømerking og miljøsertifisering Kvifor? Tiltaket treff vanlege folk, på ein positiv måte. Når mange gjer litt, monnar det til saman. Strakstiltak - Ikkje lang planlegging

Detaljer

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

MILJØRAPPORTERING 2015

MILJØRAPPORTERING 2015 Skole/tannhelsedistrikt: Atlanten vgs Kontaktperson: Lene Hoel MILJØRAPPORTERING 2015 Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet: lene.hoel@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ Sjukefråver i prosent for eininga*

Detaljer

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 2013 54,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200800137-4 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 13.03.2008 INNEKLIMATILTAK 2008 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen.

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen. Dragefjellet, Magnus Lagabøtes Plass 1 Bergen Handelsgym 06.jan.2014 09:40-10:00 - kort plenum Auditorium A3 Sem 1 Sem 2 Sem D Sem e Sem F K1 10:10-10:35 HiB NHH AHiB HSH FHS HiSF HCK 10:40-11:05 HiB NHH

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad

1 Innleiing. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Relevant regelverk. 1.3 Normering og dekningsgrad Side 1 av 10 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn I Opplærings- og helseutvalet 14.11.12 vart det bestilt ny sak vedrørande skulehelsetenesta. Bakgrunn for saka er at det i 2010 vart gjennomført ei kartlegging av

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574 Avfallshåndtering Avfallsbeholder GAP GAP er designet av den annerkjente norske designeren Ole Petter Vullum. Det er en solid avfallsbeholder tilrettelagt for kildesortering av papir og restavfall. Beholderen

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke.

Papir/papp. ORDNING: Henteordning SIM hentar papir heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. SLIK SORTERAR DU: Restavfall ORDNING: Henteordning SIM hentar restavfallet heime hjå alle abonnentar kvar 4. veke. Ein kan bestille ekstratøming av restavfallet kvar 2. veke. Avfall av blanda materiale

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif

Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif srapport 2012 Miljøleiingssystemet i Klif TA 3011 2013 1. Historikk Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grøn stat 1998 2001. Frå 2001 hadde etaten miljøleiingssystemet

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på:hmt-rapportering 007. Din anonymitet vil bli ivaretatt av QuestBack dersom ditt svar ble avgitt anonymt.

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 RUBBESTAOWES vidaregåande skule ~maritime fagskule Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 Rapport utarbeidd av: Rune Gåsland Rapport verifisert av: Jan Harry Grindheim

Detaljer

Miljørapport - Oslo Voksenopplæring Helsfyr

Miljørapport - Oslo Voksenopplæring Helsfyr - Oslo Voksenopplæring Helsfyr Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 2012 78,00

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Hordaland fylkeskommune. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland

Hordaland fylkeskommune. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland Hordaland fylkeskommune Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste ved vidaregåande skular i Hordaland Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Relevant regelverk...

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Miljøsertifisering av kommunar i Hordaland. Per Hjalmar Svae Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune

Miljøsertifisering av kommunar i Hordaland. Per Hjalmar Svae Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Miljøsertifisering av kommunar i Hordaland Per Hjalmar Svae Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Kva oppnår ein med miljøsertifisering? Får raskt gjennomført eit nyttig, ikkje-konfliktfylt og

Detaljer

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer!

Vi treng ressursane i framtida. Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Vi treng ressursane i framtida Avfall er ein nyttig ressurs! Takk for at du kjeldesorterer! Kvifor skal vi kjeldesortere avfallet vårt? Ved å kjeldesortere tek vi vare på dyrebare ressursar for framtidige

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir

FULL RULLE MED ALEX side 4. Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3. Vinn ein sykkel side 5. La oss gjenvinne meir Eit miljøblad frå ÅRIM - Mai 2012 FULL RULLE MED ALEX side 4 Har du kome i gang med plastinnsamlinga? side 2-3 Vinn ein sykkel side 5 La oss gjenvinne meir Har du kome i gang med plastinnsamlinga? Før

Detaljer