Oppvekstprogrammet kort presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppvekstprogrammet kort presentasjon"

Transkript

1 Oppvekstprogrammet kort presentasjon 1

2 LiB historikk: Resultater

3 LiB historikk: Resultater Oppvekstkommisjonen 1) Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger. 2) Strategiske og forpliktende /ltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord- Trøndelag. 3) Barn og unges helse, med vekt på forebyggende /ltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten. 4) Samordning av hele oppvekstløpet i Nord- Trøndelag slik at /ltakene kan sebes inn på det /dspunkt de gjør størst nybe. 3

4 LiB historikk: Resultater Oppvekstkommisjonen Fylkes/ngsvedtaket Fylkes'ngets vedtak, fa1et i plenum Fylkes/nget sluber seg /l Oppvekstkommisjonens slubdokument, og oppfordrer alle kommunestyrer i Nord- Trøndelag /l å gjøre det samme. 2. Fylkes/nget ønsker å etablere et oppvekstprogram for perioden for oppfølging av Oppvekstkommisjonens slubdokument. 3. Fylkes/nget ber fylkesrådet om å etablere et slikt program i dialog med partnerne, og sam/dig opprebe et programstyre som har ansvaret for å definere, prioritere, operasjonalisere og følge opp oppvekstprogrammet. 4. Fylkesrådet oppnevner medlemmer i programstyret i dialog med partnerskapet, og styret rapporterer /l fylkesrådet. Fylkesrådet har ansvaret for å holde fylkes/nget orientert om arbeidet gjennom en årlig sak. 5. Fylkes/nget mener at programstyrets vik/gste virkemiddel er å etablere et fagmiljø med spesialister innen området oppvekst som skal uwøre det opera/ve arbeidet. En del av fylkeskommunalt oppvekswond avsebes /l debe for perioden Fylkes/nget ønsker å invitere kommunene inn som partnere i oppvekstprogrammet, og oppfordrer alle kommunestyrer i Nord- Trøndelag om å gjøre likelydende vedtak om slikt partnerskap. 7. Fylkes/nget ønsker at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et vik/g virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal bidra /l å gjennomføre /ltak. Gjennom disse rollene vil fylkeskommunen sørge for en helhetlig tenking knybet /l barn og unges oppvekstsvilkår. 4

5 LiB historikk: Resultater Oppvekstkommisjonen Fylkes/ngsvedtaket Partnerskapet 5

6 LiB historikk: Resultater Oppvekstkommisjonen Fylkes/ngsvedtaket Partnerskapet Styret Programstyrets sammensetning ble vedtab i Fylkesrådet ( ) og består av: Fylkesråd for utdanning og helse (styreleder) Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/utdanningsdirektør NAV Nord- Trøndelag v/direktør KS Nord- Trøndelag v/rådmannsrepresentant KS Nord- Trøndelag v/styreleder NHO Trøndelag v/regiondirektør Nord- Trøndelag fylkeskommune v/fylkesutdanningssjef 6

7 Ambisjoner: Hva ønsker vi å oppnå? Konkrete målsecnger? Hvordan skal vi måle? Hvor langt er vi villig /l å strekke oss? Forpliktelser? 7

8 Ambisjoner: Visjon, op/misme og realisme. UtnyBe det vi allerede vet og kan, empiri og forskning Prioriter få fokusområder Målbare mål Langsik/ghet, men med feiring av milepælene Bygg /llit mellom samarbeidspartnere, poli/kere og i det offentlige rom Vi har masse pålitelig kunnskap om klasseromspraksis og skoler som ikke er allment implementert (Hace) Felles kunnskapskjerne er gullstandarden i enhver profesjon Vi må begynne med kjernen vår egen praksis. Kontekst! Hardt arbeid 8

9 Benchmarking hvem måler vi oss mot: 1. Er vi fanget av ideen om enhetsskolen? 2. Er vi klar over at norsk skole er så svak som den er? 3. Tør vi øke forventningene om elevenes læring? 4. Er det lærerne som skal gjøre jobben for oss? 5. Er vi klar over at mye av det vi legger mest vekt på har liten effekt? Kvalitetsfokus på det som virker S/kkord i Offsted: Elevenes prestasjoner Kvaliteten på læringa i skolen Kvaliteten på ledelsen i skolen AWerd og sikkerhet i forhold /l elevene i skolen 9

10 Helse i debe fokuset: 1. Sammenheng mellom fokuset på ferdigheter og fokus på helse 2. Fokus på helse som virkemiddel for ferdigheter eller helse for helsen skyld 3. Bruke helsebegrepet posi/vt: «God helse har den som har evne og kapasitet 4l å mestre og 4lpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.» Peter F Hjort Helse som en /lstand av fysisk, sosial og mental velbefinnende, ikke kun fraværet av sykdom eller skrøpelighet. Eksempler: Daglig fysisk ak/vitet, godt kosthold, sosial /lhørighet 4. Forebygging: Tidlig innsats, på lavest mulig nivå 10

11 Mål Konkret målbilde Eksempler på måleparametere innen ferdigheter og helse Parametere: Karakterer Nasjonale prøver Spesialundervisning Fysisk ak/vitet Uføre under 30 år Debutalder alkohol /rus Andel av befolkningen høyere utdanning Målsetninger i 2021: Grunnskolepoeng økes /l 41,4. SniBøkning i karakterer grunnleggende ferdigheter på 0,5 enheter. Resultater skal ha stabilisert seg 0,3 enheter over dagens nivå I 2021 skal spesialundervisningen være redusert /l 6 %. Innsatsen vris fra ungdomstrinnet /l barnetrinnet, fortrinnsvis årstrinn. I 2021 skal alle nord- trønderske barn og unge ha minst 60 minuber daglig fysisk ak/vitet. I 2021 skal det være en merkbar nedgang i antall uføre under 30 år. I 2021 skal den gjennomsniblige debutalderen for alkohol være 16 år I 2021 skal andelen personer med høyere utdanning i fylket være minst 23 %. 11

12 Tiltak VOKAL og PULS Alle fylkets videregående skoler skal implementere PULS, og alle kommuner i Nord- Trøndelag (partnere i Oppvekstprogrammet) får /lbud om å ta i bruk verktøyet VOKAL vederlagsfrib. Oppskalering av Ny Giv Modulbasert eber- og videreutdanning innen «NY GIV». Oppstart skoleåret Gi flere skolering i Ny Giv- metodikken en det som blir gjort i dag. Utvikling av skoleeier i Nord- Trøndelag Program for utvikling av skoleeierrollen i Nord- Trøndelag. KnyBer /l oss eksperter på området. Offsted i Nord- Trøndelag Grunnleggende ferdigheter Partnerskapsavtale med HiNT. Utvikle handlingsplan for samarbeidet Styrke og støbe regioner og kommuner som arbeider med et spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter. Skaffe /l veie eksperter Samarbeid og dialog med andre kunnskapsmiljøer : NTNU, HiL, DMMH, HiST Nasjonale sentre (Lesesenteret, Matema/kksenteret osv) Matema/kk: Mo/vasjon- og skoleringskurs med ScoB Flansburg Hjem skole Oppvekstprogrammet har sab i gang et /ltak kalt Igangsecng og driq av foreldrenebverk. Tilbud /l skolene / kommunene i fylket med utgangspunkt i det å utvikle foreldrenebverk rundt oppvekstenheter. 12

13 Tiltak Psykisk helse Videreføring av fylkeskommunens /lbud /l lærere i vgs i samarbeid med BUP og HiNT. Samlingsbasert eber- og videreutdannings/lbud. Oppstart V 2013: Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen. Målgruppe er lærere i ungdomsskolen og i vgs. Temaer på samlingene vil bl.a. være: Angst, depresjon, barnevern og rus, urolige barn, ADHD, Asperger, spiseforstyrrelser osv. Oppvekstprogrammet får en koordinator- og styringsrolle. Daglig fysisk ak'vitet I samarbeid med Folkehelse og andre utvikle verktøykasse for /ltak og ak/viteter knybet /l daglig fysisk ak/vitet. Denne verktøykassa kan inneholde /ltak som medfører strukturelle grep. Her kan justering av skoleskyss og hvor skolebusser seber av elever. Andre verktøy i kassa kan være rådgivingstjenester knybet /l utvikling av ak/viteter i skolen, eller insen/v/ltak knybet /l utvikling av lokale satsinger med fokus på daglig fysisk ak/vitet. Prosjekt skolemål'd Fylkesmannen har sab i gang Prosjekt Skolemål/d som ønsker å se på forhold rundt effekten av skolemål/det, og hva skikkelig skolemat betyr for helse og læring. Oppvekstprogrammet er representert i styringsgruppa ved daglig leder. I eberkant av prosjektet kan man se for seg at Oppvekstprogrammet bidrar /l kunnskapsdeling rundt i Nord- Trøndelag knybet /l de erfaringene som blir gjort. Fokus på spesialundervisning SeBe i gang ekspertgruppe som skal jobbe med problema/kken H Mål i 2021: Spesialundervisning redusert /l 6 % HUNT og Oppvekstprogrammet Kunnskapsutveksling mellom HUNT og interessenter i fylket. Fagdag gjennomført januar

14 Samordning Samordne: Helhet, organisering, koordinering. Synergier gjennom nebverksbygging og felles tenkning og handling. Igangsecng av konkrete samarbeids/ltak. Navigasjon mellom ulike nivåer, organisasjoner og nebverk (for eksempel mellom fylkeskommune og kommune, mellom ulike kunnskapsorganisasjoner, mellom det offentlige og det private. Kunnskapsvirksomhetens nebverk Tradisjonelt byråkra/sk hierarki 14

15 Samordning og kvalitet Subjek/v og objek/v /lnærming Subjek/v: Den enkeltes behov og forventninger Objek/v: Kriterier som justerer forventninger, slik at de passer inn i et allmenngyldig perspek/v Kort formulert handler kvalitet om å forbedre et resultat innenfor et realis/sk rammeverk og innenfor et realis/sk seb med forventninger. Får man den kvaliteten man mener man har krav på, enten perspek/vet er oppveksteiers, det enkelte barns, den enkelte elev- eller foresabes, eller lærerens? Måleparametere knybet /l samordning: Kvan/ta/ve måleparametere knybes gjerne /l den objek/ve delen av kvalitetsbegrepet. Oppveksteiers systemer, /ltak, regler og lover, karakterutvikling, gjennomføringsprosent osv. Kvalita/ve måleparametere må knybes /l dialog, /llib, forståelse, forventningsavklaringer. Resultatkvalitet Kvalitetssirkler Prosesskvalitet Skiqende posisjoner Strukturkvalitet 15

16 Samordning med statlige satsinger Ny Giv GNIST Vurdering for læring Veilederkorpset Læreplanrevisjoner Etterutdanning Osv 16

17 Noen av våre eksperter Jan Sivert Jøsendal, avd.dir. utdanning KS Steinar Krokstad, HUNT Kyrre Kvistad, Folkehelse NTFK Leif Edvinsson, professor univ. i Lund Jan Egil Wold, Overlege BUP Levanger Hermundur Sigmundson (psykologi NTNU) Ben Levin, professor univ. of Toronto Johan From, professor Handelshøyskolen BI Steinar Nebb, HiNT Geir Vinsand, NIVI Analyse Eirik Irgens, professor NTNU Drammen kommune 17

18 Til slu1 Vi kan være sikre på at endringer i struktur, organisasjon, innføring av belønningssystemer og økonomisk utvikling, selv om det er vik/ge elementer, ikke i seg selv er nok /l å føre /l forbedringer. På samme måte kan vi ha en rimelig sikkerhet på at et vedvarende og posi/vt fokus på utvikling av ferdigheter og mo/vasjon hos alle impliserte, ikke bare hos lærerne, kan resultere i reelle forbedringer. Hovedfokuset må være å utny1e det vi allerede vet og har lært av den forskningen som er gjort innenfor skole og skoleutvikling. Ben Levin: How to Change 5000 Schools 18

19 Fokusområder Helhet%og%kvalitet% Barn%og%unge%skal%ha%en%oppvekst% som%motiverer%til%utdanning%og% deltakelse%i%samfunns5%og%arbeidsliv. Verdigrunnlag 19

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer