Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust?"

Transkript

1

2 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust?

3 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust, andre folkemord og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senterets publikasjoner bøker, temahefter og en skriftserie behandler aspekter ved senterets temaområder. For mer informasjon om publikasjoner, se Heftene utdyper emner fra senterets virksomhet. Nr. 1: Einhart Lorenz og Lynn Feinberg: Jødisk motstand og andre reaksjoner på Holocaust Nr. 2: Irene Levin: Flukten Nr. 3: Einhart Lorenz: Leirene Nr. 4: Cora Alexa Døvig: Minoritet i Norge. Tre imigranter forteller Nr. 5: Izabela Dahl og Einhart Lorenz: Jødene i Polen Nr. 6: Claudia Lenz: «Adgang til riket» Nr. 7: Bjarte Bruland: Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene Nr. 8: Tone Njølstad Slotsvik: Katolikker i Norge En minoritet i nasjonalstatens tid Nr. 9: Einhart Lorenz: Jødisk historie, kultur og identitet. Mangfoldet i jødedommen Nr. 10: Vibeke Kieding Banik: Sionisme: ideologi, organisering og praksis Nr. 11: Anton Weiss-Wendt: Raphael Lemkin and the UN Genocide Convention Nr. 12: Anton Weiss-Wendt: Raphael Lemkin og FNs folkemordkonvensjon Nr. 13: Kjetil Braut Simonsen: Antisemittisme, innvandringsfiendtlighet og rasetenkning i norsk bondebevegelse, Nr. 14: Maria Rosvoll og Natasha Bielenberg: Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom Nr. 15: Per Johan Isdahl: Liv uten livets rett. Nazistenes medisinske massedrap på mennesker med mentale funksjonshemminger 1939 til 1945 Nr. 16: Christopher S. Harper: Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen

4 Øystein Hetland Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? HL-senterets temahefte nr. 17

5 HL-senteret 2012 HL-senteret Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Produsert i samarbeid med Akademika forlag. ISBN trykk ISBN epub ISBN pdf ISBN mobi ISSN X Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjonen for rettighetshavere til åndsverk. HL-senteret har undersøkt og avklart alle bilderettigheter så langt det har vært mulig. Hvis vi har brutt mot opphavsretten, ber vi rettighetshaver ta kontakt slik at saken kan avklares. Omslag: Jødiske butikkar tilgrisa av hirdmedlemmar. Glitnegården, Oslo, 1941, fotograf: Wilse, Anders Beer, eiar: Norsk Folkemuseum, arkivreferanse: NF.WF Boken er satt med Minion Pro og Blender Sats: Akademika forlag Trykk: AIT Oslo AS

6 Innleiing Eit viktig spørsmål ikkje berre i norsk, men også i internasjonal holocaustforsking har vore kor mykje dei einskilde aktørane i folkemordet har visst om den endelege lagnaden som venta dei menneska dei arresterte, transporterte eller registrerte. Dette har hatt både juridiske og moralske konsekvensar dersom ein veit at ein sender folk i døden, går brotsverket over frå uforsettleg til forsettleg medverknad til drap. Det skrur òg til det moralske ansvaret kraftig å bidra til utryddinga av eit heilt folk har i ettertida vorte vurdert til det ultimate brotsverket. I Noreg er dette demonstrert ved at ein no har 30 år som maksstraff for folkemord, mot 21 år for dei fleste andre brotsverk. Spørsmålet har òg breiare konsekvensar dersom ein visste noko om det uhyrlege som skjedde, hadde ein då ikkje plikt til å gjera det ein kunne for å hindra det? Den uvitande kan derimot med godt samvit hevda at ein ikkje trengde gjera noko ekstraordinært, fordi ein trass alt ikkje visste. Å hevda ignoranse har difor vorte hovudforsvarslinja for folk som har vorte skulda for deltaking eller passivitet under Holocaust. Dette er i fleire tilfelle eit plausibelt forsvar. Informasjon var strengt kontrollert under krigen, og naziregimet innrømte aldri openlyst kva som skjedde i aust. Dette må samstundes ikkje overdrivast. Informasjonskanalar fanst. Det kunne vera illegal presse, utanlandsk radio, men ikkje minst det deltakarar eller tilskodarar sa privat til naboar, slektningar, vener eller kollegaer. Millionar av soldatar var innom dei områda der folkemordet fann stad. Mange deltok sjølv i folkemordet andre høyrde eller såg ting. Propagandaen ga òg signal om at fryktelege ting skjedde med dei regimet såg på som fiendar. Den tyske historikaren Peter Longerich konkluderer med at den vanlegaste mekanismen i Tyskland var ei form for «aktiv fortrenging» ein uvilje til å setta saman dei brotstykka av informasjon ein hadde til eit heilskapleg bilete, fordi ein då måtte stilla seg til sanninga at det i det tyske folket sitt namn vart gjennomført eit folkemord. Mellom kjennskap og ignoranse eksisterte det ei stor gråsone av rykte, halvsanningar, fantasiar, pålagde og sjølvpålagde kommunikasjonsavgrensingar, «vil ikkje vita» og «kan ikkje forstå». 1 Walter Laqueur postulerer at mange tyskarar opererte med eit paradoks: Dei trudde at jødane ikkje lenger var i live, men ikkje 1 Longerich 2007, s HL-senteret Temahefte 17

7 at dei var døde. 2 Krigstid er ikkje eit toppunkt for logisk konsistent tankegang. Uvilje mot eller manglande evne til å ta innover seg folkemordet var ikkje avgrensa til tyskarane. Det same mønsteret gjaldt for nøytrale, allierte og til og med mange jødar sjølv. 3 Mekanismane var mange: Skepsis mot overdriven propaganda etter erfaringane med dette under første verdskrig, påpeiking av at informasjonen hadde manglar og var usikker, desperat optimisme, eller ganske enkelt eit fokus på å koma seg gjennom den vanskelege krigskvardagen. Kanskje gjaldt det først og fremst at ein stod overfor eit fenomen ein ikkje i sin villaste fantasi kunne førestilla seg ville finna stad i Europa i det tjuande hundreåret. Det var rett og slett for monstrøst til at ein kunne tru på det. At ein faktisk gjennomførte eit planfast folkemord basert på ein hyperradikal ideologi, var for avbalanserte, fornuftige observatørar vanskeleg å få til å passa med sine eigne verdsbilete. Ei kritisk haldning til informasjon og propaganda kunne her faktisk vera til hinder for å forstå realitetane. Slike mekanismar er det ingen grunn til å tru var grunnleggande annleis i NS-krinsar i Noreg, eller for den saks skuld i resten av befolkninga. Men det var likevel eit grunnleggande skilje: NS-medlemmar høyrde til ei rørsle som hadde knytt lagnaden sin til det tyske naziregimet, og som ved krigsutbrotet var klart antisemittisk. Leiaren, Quisling, hadde i etterkant av deportasjonane gjeve dei si eksplisitte støtte. 4 Resten av befolkninga oppfatta seg derimot i større eller mindre grad i opposisjon til både tyske og norske nazistar. Det var ikkje i deira namn Holocaust skjedde, og organisasjonane som gjennomførte det, var illegitime herskarar i landet. Dei var ikkje representantar for breie strøymingar i folket, slik tilfellet var i Tyskland. Berre nokre grupper slik som politiet hadde noko direkte med arrestasjonane eller andre antijødiske tiltak å gjera, og kunne på den måten få eit direkte eller indirekte ansvar. Dette heftet har som misjon å prøva å visa kva folk i NS og då spesielt i leiarsjiktet visste om folkemordet, for gjennom det å koma med eit bidrag til den større diskusjonen om kven som visste og kva ein visste om Holocaust. 2 Laqueur Laqueur Aftenposten 1943 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 7

8 Holocaust Omgrepet Holocaust blir brukt både som eit namn på nazistane sitt folkemord på dei europeiske jødane, men òg som eit breiare konsept som inkluderer massedrap på andre grupper, mellom dei slavarar, romfolk, funksjonshemma, homoseksuelle, «asosiale», Jehovas vitne og andre religiøse grupper. I tråd med HL-senterets utstilling blir her omgrepet brukt i den siste tydinga. I norsk kontekst vil likevel jødane stå klart i fokus, då dette var den einaste befolkningsgruppa i Noreg som vart førsøkt utrydda. Kjelder til kunnskap om Holocaust Eit hovudmoment når det gjeld å vurdera kva folk visste og ikkje visste om jødeutryddinga, er korleis Holocaust vart kommunisert frå gjerningsmennene ut i den breiare offentlegheita. Ein kunne kanskje venta at tyske toppnazistar, med sin ekstreme antisemittisme og sine mordariske intensjonar, stolt ville annonsera at dei endeleg gjorde fysisk alvor av dei gjentekne trugsmåla om å utrydda jødedommen. Men dette var slett ikkje tilfellet. Alt frå starten av vart det klart for leiande folk i regimet at sjølv om antisemittiske haldningar var utbreidde i det tyske folket, så var det langt færre som var villige til å gå til så radikale steg som nazistane ønska. Etter «krystallnatta» i 1938, då naziaktivistar gjekk laus på jødar og jødisk eigedom over heile Tyskland, måtte propagandaminister Goebbels skuffa konstatera at «[ ] ein stor del av borgarskapet hadde vist ei temmelig blanda forståing for dei tiltaka som vart gjennomførte». 5 Den antisemittiske agitasjonen måtte dermed ikkje vera «for aggressiv», sidan folk flest ikkje hadde fått den naudsynte «bakgrunnsinformasjonen» om «jødeproblemet». Retorikken vart difor verande vag. Jødane og jødedommen skulle «forgå», «forsvinna» og «utryddast», men utan at ein sa at dette etter kvart innebar massedrap. Dette skulle bli eit gjennomgåande mønster for korleis naziregimet snakka om sin antijødiske politikk. 6 Fleire moment understrekar dette. Under krigen vart fleire tyskarar stilte for retten for å ha spreidd rykte om folkemordet. T.d. vart ein tannlege dømt til døden i september 1943 for i ein privat samtale å ha sagt at éin million jødar hadde vorte myrda, og i 1944 vart ei husmor dømt til fengsel for å ha sagt at ein opna massegraver for å sletta spora 5 Longerich 2007, s Herf 2006, s HL-senteret Temahefte 17

9 etter massedrapet på jødar. 7 Det vart og tydeleg demonstrert av SS- Reichsführer Heinrich Himmler i ein tale til leiande SS-menn i Posen (Poznan), der han understrekar at jødeutryddinga skal teiast om: Dei fleste av dykk vil vita kva det inneber å sjå hundre lik, fem hundre lik eller tusen lik ligga framfor ein på bakken. Å ha gjennomgått dette, og bortsett frå visse tilfelle av menneskeleg svakheit ha blitt verande anstendige menneske, det har gjort oss harde. Dette er ein ærefull del av historia vår som aldri er blitt skrive, og som heller aldri vil bli skrive. 8 I juli 1943 sende nazi-partiet sitt hovudkontor ut eit skriv til distriktsog riksleiarane, der det stod at ein «[ ] etter Førarens ordre» skulle «unngå å seie noko om ei framtidig heilskapleg løysing [på «jødespørsmålet»]. Ein kan likevel snakka om at jødane har vorte sette til å utføra ein formålstenleg arbeidsinnsats». 9 I september skreiv så Goebbels at «tystnad» om «krigsløyndommar» no skulle vera ei generell tysk «dygd». 10 Påstandane om massedrap i alliert propaganda vart ikkje fornekta, men ein kommenterte dei heller ikkje. 11 Avrettingar på austfronten, september Bundesarchiv, Bild 101I / Thiede / CC-BY-SA; 7 Longerich 2007, s Himmler 1943, forf. oversetting 9 Longerich 2007, s Op. cit., s Herf 2006, s. 105 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 9

10 Samstundes kunne ikkje nazistane hindra at rykte spreidde seg. Ein kunne ikkje fullt ut kontrollera alle informasjonskjeldene. Dei kunne vera illegal presse, utanlandsk radio, men ikkje minst det deltakarar i eller tilskodarar til folkemordet sa på privaten til naboar, slektningar, vener eller kollegaer. Millionar av soldatar var innom områda i aust der folkemordet fann stad, og høyrde om eller såg ting. Samstundes ga propagandaen teikn om at noko skjedde med dei regimet såg på som fiendar. Det danna seg dermed ei slags vag forståing av at fryktelege ting skjedde med jødane, utan at dei fleste var i stand til eller ønska å setta bitane saman til eit heilskapleg bilete av situasjonen. Å gjera dette ville òg føra med seg at ein i siste instans måtte konfrontera at dette vart gjort i namnet åt det tyske folket, og at ein sjølv, gjennom aktiv eller stillteiande aksept av Hitler-regimet, sjølv ville bera på eit moralsk ansvar. Sosialdemokraten Friedrich Kellner, som under krigen jobba som embetsmann i den vesle byen Laubach, demonstrerer i dagbøkene sine kor mykje ein ganske vanleg tyskar kunne slutta seg til ut frå tilgjengeleg informasjon dersom ein ville, men òg kva konsekvens det ville ha å ta innover seg kva som skjedde. I september 1942 skriv han: I løpet av dei siste par dagane har jødane i vårt distrikt vorte borttransporterte [ ] Frå godt informerte kjelder høyrde eg at alle vart sende til Polen og myrda av SS-einingar. Det er reint grufullt. Slike skammelege handlingar vil aldri kunna utraderast frå menneskeslektas historie. Mordarregjeringa vår har for alltid ført skam over namnet «Tyskland». 12 Då var det lettare å skyva informasjonen bort så godt ein makta. Kommandanten for politieskorten om bord på Donau, skipet som frakta 532 norske jødar til Tyskland, kan tena som eit døme på korleis ein handterte situasjonen: På spørsmål fra en av fangene om hvilken skjebne de gikk i møte, skal han ha erklært at han ikke hadde lov til å vite det, og bemerket at det skjedde mye i Tyskland som ikke var til å skjønne, men at det var best ikke å tenke på det. Ellers ville tilværelsen bli uutholdelig. 13 Dette heldt sjølvsagt fram etter krigen, då det vart om mogeleg endå viktigare å insistera på at ein ikkje visste noko, både for å unngå moralsk og 12 Roth 2011, forf. oversetting 13 Mendelssohn 1986, s. 149ff. 10 HL-senteret Temahefte 17

11 i fleire tilfelle rettsleg ansvar. Albert Speer, Hitlers rustingsminister, vart sjølve alibiet: Dersom han påstod og vart trudd på at han ikkje visste om Holocaust, så måtte det same kunne gjelda for andre lenger ned i systemet. 14 Dette biletet presenterer oss med ei fundamental utfordring når ein skal vurdera kven som visste og kor mykje folk visste om Holocaust, sidan hendingane blir systematisk underkommunisert og underartikulert på alle nivå, både under og etter krigen. Alle offentlege dokument relaterte til folkemordet var kjenneteikna av eit sterilt språk utan direkte referansar til kva som faktisk gjekk føre seg. Byråkratar som arbeidde med jødedeportasjonane, snakka konsekvent om «evakuering», «omplassering», «utvandring» og «forsvinning». 15 Det mest kompromitterande ein kan finna i det offisielle referatet frå Wannsee-møtet, eit møte mellom Det tredje rikets toppbyråkratar der ein diskuterte den praktiske gjennomføringa av «den endelege løysinga på jødeproblemet», er utsegna om at dei fleste jødane vil «falla frå av naturlege årsaker» under arbeidet med vegar austover, og at dei overlevande vil måtta få «passande» handsaming, då dei «utan tvil vil utgjera den mest levedyktige delen av det jødiske folket». 16 Når ein veit at tusenvis på tusenvis av jødar og andre på det tidspunktet allereie hadde vorte drepne i organiserte aksjonar, står dokumentet fram som påfallande kamuflerande. Dette hemmeleghaldet strekte seg heilt til toppen. Ein har aldri kome over eit offisielt dokument der Hitler gjev ordre om igangsettinga av «den endelege løysinga». Men Adolf Eichmann, «generalsekretæren» for jødeutryddinga i Europa, berre fnyste av dei som meinte mangelen på eit slikt dokument var viktig. Folk som innbilte seg at Hitler hadde utforma ein slik skriftleg ordre, hadde ikkje peiling på korleis ting fungerte i Det tredje riket. 17 Frå tysk hald vart det òg gjort systematiske forsøk på å forvirra utanforståande og gje næring til tvil. Eit døme på dette er postkorta jødar måtte skriva til vener frå leirane, som ga inntrykk av at alt var i orden. For nokre vart slike postkort eit desperat håp om at det trass alt ikkje var så ille som mange sa. 18 Eit anna er «modelleiren» Theresienstadt, der representantar for Raudekrossen vart viste rundt for å bli overtydde til at rykta om dei grufulle leirane ikkje stemte Ullrich Hilberg Protokoll der Wannsee-Konferenz Cesarani 2007, s Laqueur 1980, s United States Holocaust Memorial Museum 2012 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 11

12 Eit anna problem er at naziretorikken og propagandaen var full av ekstreme ord som «utrydding» og «fjerning». Det gjer det vanskeleg å avgjera kva skribenten eller publikum har tolka inn i ein gjeven ordbruk. Det kan nemleg vera eit langt steg frå eit abstrakt ønske om å «utrydda» noko, til å faktisk vera psykologisk budd til konkret og fysisk å gjennomføra det. Det er dermed ikkje nok å visa til at nazipressa snakkar om å «utrydda» jødane og jødedommen og ut frå det konkludera med at lesarane har forstått eller teke innover seg kva som hende. Ei av dei beste kjeldene til å vita kva folk eigentleg visste, blir dermed fortruleg, privat kommunikasjon, der dei kunne fri seg frå dei offisielle retningslinjene og frykta for å bli oppdaga. Denne er sjølvsagt i mindre grad teken vare på enn offentlege dokument, noko som i mange tilfelle kan slå skeivt ut. Hos nokre personar kan det påvisast at dei kjente til Holocaust på grunn av eit enkelt privatbrev eller ein einskild samtale, medan andre, som sannsynlegvis visste om kva som skjedde, slapp unna i mangel på handfaste, overlevande prov. Analysar gjort av avlytta samtalar mellom tyske krigsfangar tyder på at berre rundt 0,2 % av samtalane tok opp jødeutryddinga noko som understrekar kor tilfeldig det kan vera om handfaste prov for kunnskap om folkemordet overlever eller ikkje. 20 Ei anna kjelde er å visa til at ein person kan knytast til konkrete hendingar og posisjonar som ein veit frå andre kjelder høyrer med som del av Holocaust. Men her må ein òg vera varsam t.d. å vera del av ei særskilt hæreining treng ikkje automatisk å innebera at ein sjølv har teke del i noko eininga gjorde seg skuldig i, ei heller at ein har vore i eit område. Det blir dermed i mange tilfelle meir snakk om å sannsynleggjera at ein kjente til Holocaust, enn endelege prov. Forholda blir òg komplisert av at det var relativt få som opplevde at dei ga ordrar som direkte leidde til jødars død, men det var svært mange som på eit eller anna sett ga essensielle bidrag til at det kunne skje. Dette leier til eit mønster ein kjenner igjen frå rettssaker etter krigen, der det ofte har vore vanskeleg å prova einskildmenneske si konkrete rolle, ansvar og kunnskap. I tillegg har det ofte vore vanskeleg å passa desse rollene inn i lovverk laga for å handtera tradisjonell kriminalitet. Difor har ein i mange tilfelle enda opp med eit «massedrap utan drapsmenn». Vidkun Quisling, til dømes, vart berre dømt for medverknad til aktlaust drap på dei norske jødane, fordi retten meinte at 20 Neitzel og Welzer s HL-senteret Temahefte 17

13 tiltalte ikke har vært seg fullt bevisst at jødene ved den aksjon han satte i gang ville utsettes for å miste livet, da en den gang ikke hadde det kjennskap til tyskernes behandling av jødene i gasskamre og lignende som en senere har fått. To dommarar tok dissens mot denne avgjerda, og meinte at Quisling måtte vera klar over «at flere eller færre av jødene ville bli ført i døden når han satte aksjonen i verk», og at han difor burde dømmast for drap. Det er gode grunnar til å hevda at mekanismane når det gjaldt kommunikasjon og oppfatning av Holocaust skildra ovanfor, òg gjaldt i Noreg, og då spesielt i NS-krinsar. Som i Tyskland hadde nazistane eit ønske om å så godt det lét seg gjera, vinna folket for si sak, i skarp kontrast til tilhøva i Aust-Europa, der sivilbefolkninga var tiltenkt eit framtidig liv i trældom under germanske herrar. Det gjaldt difor å stå fram som dei forsvararane av kulturen ein påstod at ein var. Det var likevel ein grunnleggande skilnad: I Tyskland hadde nazistane kome til makta med aktiv stønad frå store delar av det tyske folket. I Noreg kom dei til makta etter ein invasjon, og berre eit lite mindretal av nordmenn, som i all hovudsak var knytte til NS, støtta det nazistiske prosjektet i Noreg. Kva haldning hadde så NS til jødane? Antisemittismens rolle i NS Heilt frå starten hadde rasetankegang vore ein del av Nasjonal Samlings idégrunnlag. Allereie under arbeidet med fiaskoen «Nordisk Folkereisning» i 1931 hadde Quisling understreka at «[ ] vårt folks fremgang henger uløselig sammen med dets nordiske blod, og tar vi ikke vare på vår nordiske egenart, taper vi den». 21 Utbreiinga og variantane av antisemittisk tankegods hos medlemmane, samt tonen og intensiteten i den antisemittiske agitasjonen, varierte likevel sterkt. Medan det i NSpressa stadig dukka opp antisemittiske stereotypiar, stod det ingenting om jødar i NS sitt program frå Frustrerte nasjonalsosialistar i partiet, som Hans S. Jacobsen, braut ut av partiet på grunn av manglande rasefokus og fasthalding ved kristendommen, 23 og danna ein krets rundt tidsskriftet Ragnarok, som dei mellom anna brukte til å retta skarp kritikk mot «fascistane» og «dei kristne» i NS Brevig og de Figueiredo 2002, s Bruknapp 1976, s Emberland 2003, s Bruknapp 1976, s. 15 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 13

14 Frå 1935 av kom åtaka frå NS på jødane oftare og retorikken vart krassare. 25 Jødane vart m.a. skulda for å arbeida «[ ] gjennom sine frå Moskva organiserte utallige dekkorganisasjoner, for en erobring av verdensherredømmet gjennom bolsjevismen». 26 Halldis Neegaard Østbye, leiar for NS presse- og propagandakontor, argumenterte for at dersom ein klarte å klistra marxismen til jødane, så ville arbeidarane venda ryggen til «hele djevelskapet». 27 Arbeidarpartiet sin ideologi vart omtalt som «jødemarxisme». 28 I ein forsideartikkel før valet i 1936 slo Quisling fast at «hele folket» kunne enda opp «i slavekår i en verdens-sovjetrepublikk under jødisk diktatur». 29 Trotskij-saka vart NS-propagandaens gylne mogelegheit. Leo Trotskij, som var jøde og ein leiande bolsjevik, hadde flykta frå Stalins Sovjet og søkte i 1935 politisk asyl i Noreg. I 1936 gjorde ei gruppe unge NS-aktivistar innbrot hos Trotskij, overtydde om at han ikkje heldt lovnaden om å avstå frå politisk arbeid. Dei vart arresterte for innbrotet, men nestleiar i NS, Johan B. Hjort, melde samstundes Trotskij til politiet for spionasje, basert på materiale frå innbrotet. Samstundes kom det grove klagemål mot Trotskij frå Sovjet. Arbeidarparti-regjeringa kom under sterkt press, og internerte Trotskij, for så etter kvart å utvisa han. Dette såg NS som ein siger, og innleidde ein stor propagandakampanje. Trotskij vart inkarnasjonen av den internasjonale jødebolsjevismen. At han hadde fått asyl i Noreg, var prov på at jødemarxismen eigentleg styrte Arbeidarpartiet. 30 Bakgrunnen for den aukande antisemittismen frå 1935 kan vera mangefasettert. 31 Valresultata i 1933 og 1934 var svært skuffande. Arbeidarpartiet si regjeringsdanning med Bondepartiet i 1935 tok luven av den verste revolusjonsangsten på høgresida. Partiet trengde både ein mektig mostandar som sto bak manglande gjennomslag og ei ny sak å profilera seg gjennom. Antisemittismen kunne ta denne plassen. Det aukande rasefokuset førte til ny splid, og fleire representantar for den «kristne» fløya i NS braut med partiet. 32 Sokneprest Martin Tveter i Vadsø oppsummerte grunngjevinga si slik: «Læren om den nordiske rase osv. lar sig ikke forene med troen på en Gud som elsker alle men- 25 Op.cit., s Brevig og de Figueiredo 2002, s Høidal 1988 s Op.cit., s Op.cit., s Dahl 1991, s Bruknapp Op.cit., s HL-senteret Temahefte 17

15 nesker uansett rase og hudfarve. Det nazistiske folkefellesskap lar sig ikke forene med kristendommens universelle brorskap.» 33 Etter katastrofevalet i 1936 kom det til eit samanbrot i partiet, og ein fraksjon rundt nestleiar Johan B. Hjort trekte seg ut. NS vart no mindre eit politisk parti og meir ei politisk sekt. Dette ga mogelegheit og insentiv til ei ideologisk reindyrking, med meir reindyrka fiendebilete og oppfatningar. Antisemittismen fekk no ein endå meir prominent plass. 34 Jødane vart til ein personifisert manifestasjon av alt NS hata: marxisme, liberalisme, demokrati og kulturradikalisme. 35 Dette resulterte mellom anna i at NS i krasse ordelag kritiserte at Noreg hadde teke imot eit par hundre jødiske flyktningar frå kontinentet: Landet risikerte å bli fullstendig jødifisert dersom dette heldt fram. 36 Ei vanleg skyteskive var Høgre-leiar Carl Joachim Hambro, som delvis kom frå ei jødisk slekt. Hambro vart opphøgd til representant og talsmann for jødedommen, og det han engasjerte seg i vart mistenkeleggjort. Då krigen kom, vart dette i Fritt Folk tolka som jødane sin krig mot Tyskland: «Kan det være noen som tror at engelskmenn og franskmenn virkelig mener det er verdt å ofre slike ufattelige strømmer av blod? Tyskland er antisemittismens høyborg. For å knekke antisemittismen som truer jødenes maktstilling over hele verden derimot er intet offer for stort.» 37 Antisemittismen må likevel ikkje overdrivast som overordna element hos NS før krigen. Det varierte ofte frå person til person kor mykje vekt ein la på antisemittisme som forklaringsmodell. 38 NS i maktposisjon - antisemittismens rolle Antisemittismen heldt fram med å vere viktig i NS òg etter okkupasjonen, der NS no fekk ei heilt anna rolle enn under det politiske sekttilværet i åra rett før. Etter samanbrotet i riksrådsforhandlingane sette rikskommissar Terboven Stortinget til sides og utnemnde eit nytt styre. Fram til februar 1942 var styret basert på såkalla «kommissariske statsrådar», der alle bortsett frå tre var medlemmar av NS. I februar 1942 vart Quisling utropt til «ministerpresident», og danna ei rein NS- 33 Emberland 2003, s Brevig og de Figueiredo 2002, s Op.cit., s Op.cit., s Op.cit., s Op.cit., s. 189 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 15

16 regjering. Men trass desse titlane låg alltid den reelle makta i Noreg hos rikskommissar Terboven, som kunne underkjenna eit kvart vedtak gjort av norske ministrar. NS kunne no bruka alle kanalar til propaganda som var i pakt med tyskarane sine ønske. Bak fiendemaktene: jøden. Tysk propagandaplakat Rettar: NIOD, arkivreferanse: AF/00537 (Affiche, Lithografie), Orlogsaffiches NIOD Eit sentralt motiv i propagandaen, på same måte som i Tyskland, var no at jødane stod bak krigen og alliansen mellom Sovjet, Storbritannia og USA som etter kvart kom i stand. I ein tale på ein antisemittisk konferanse i Frankfurt 28. mars 1941 ga Quisling jødane skulda for at krigen hadde kome til Noreg: Norges historie i den siste menneskealder har vært en rask fremadskridende judaisering på alle samfundsområder, en utvikling som med en naturlovs nødvendighet måtte føre til den nasjonale katastrofe som kom den 9. april 1940, da Norge blev søkt trukket inn i den engelsk-jødiske krig mot Tyskland Quisling HL-senteret Temahefte 17

17 Og «[ ] da jødespørsmålet ikke kan løses ved ganske enkelt å utrydde jødene eller å sterilisere dem» gjekk han inn for en kollektiv deportasjon av alle jødar frå Europa: «Det er derfor ikke noget bedre og mildere middel til å løse jødeproblemet på enn å skaffe dem et annet forjettet land og å sende dem dit alle sammen.» Og han var klar på kor viktig dette var: Jødespørsmålets løsning i Europa vil være, om ikke kronen på verket, så en av de viktigste søiler i den nye ordning og i det fredsverk som følger den store krig jødene og England har påført Europa. Den vil være en handling, inspirert av den høieste forutseenhet, som kanskje mer enn noget annet vil sikre de kommende slekter fred og velstand. Quisling var her heilt på linje med den dåverande tankegangen i toppkrinsar i Tyskland, der ein gjekk ut frå at «jødeproblemet» skulle «løysast» gjennom deportasjon, ikkje masseutryddingsleirar. I ein tale 5. september 1941 sa Quisling at «[ ] de store motsetninger i verden i dag innerst inne kan føres tilbake til en avgjørende verdenskamp mellom det jødiske prinsipp og vårt nordisk-germanske». 40 Òg på grasrotplan i partiet var det antisemittisk verketrong, noko som ikkje alltid var populært hos partileiing og tyske myndigheiter, som ikkje ville ha «ville aksjonar». Medlemmar av Hirda, NS uniformerte «stormtroppar», grisa til butikkar eigd av jødar med antisemittiske slagord og trugsmål både i 1940 og 1941, og dette tvang leiinga til å reagera. 41 I organisasjonen sitt organ Hirdmannen sa hirdsjef Orvar Sæther at jødane sin siger ville bety eit helvete for germanarane, og at kvar ekte germanar difor var antisemitt. 42 Utover i 1942 blir tonen skarpare. I Fritt Folk 2. oktober vart det sagt at jødane no sjølv fekk «dansa dødsdansen», og at inga makt i verda no kunne redda dei frå den lagnaden dei sjølv hadde planlagt for germanarane. 43 Det er med andre ord ikkje tvil om at det i NS-pressa, hos fleire NS-leiarar og hos grupper på grunnplanet i partiet eksisterte ein radikal antisemittisme, der løysinga på «problemet» berre kunne vera å fysisk fjerna jødane frå Noreg. I det heile følgjer NS-propagandaen mønsteret frå Tyskland. «Det jødiske trugsmålet» blir skissert i dramatiske vendingar og det blir truga med radikale, men uspesifiserte tiltak. Når det 40 Østbye Mendelssohn 1986, s Op.cit., s Op.cit., s. 79 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 17

18 gjeld skildringar av gjennomføringa av desse tiltaka, er det langt mindre å finna. T.d. blir deportasjonane av tyske jødar «austover» kommentert slik av Aftenposten: «I den senere tid er jøder i stigende antall blitt transportert fra Berlin til Polen. Det gjelder her en krigsøkonomisk forholdsregel, uttales det fra autoritativt hold.» 44 Dette var i tråd med offisielle tyske ordrar om korleis ein skulle omtala deportasjonane. Tiltak som ikkje var direkte mordariske, men derimot «berre» diskriminerande, som at «jødeparagrafen» vart ført inn att i grunnlova, vart derimot slått stort opp. Dette var igjen i pakt med tyske retningslinjer, som gjekk ut frå at slike «moderate» antisemittiske tiltak ville finna gjenklang i befolkninga. Kva visste folk i NS-leiinga om det komande folkemordet? NS-leiinga var sjølvsagt dei i NS med flest kjelder til informasjon om kva lagnad Europas jødar gjekk i møte. Dei hadde tett kontakt med høgtståande tyske politikarar og tenestemenn både i Noreg og Tyskland, som godt visste kva som var på ferde. Fleire av dei hadde òg vore på besøk i dei områda i aust der jødeutryddinga starta, i form av masseskytingar bak fronten. 44 Aftenposten HL-senteret Temahefte 17

19 Quisling i audiens hos Hitler, truleg januar Fotograf: Heinrich Hoffmann. Eigar og alle rettar: Norges Hjemmefrontmuseum. Jonas Lie hadde ein spesiell posisjon blant NS-statsrådane. Han var, saman med Sverre Riisnæs og Axel Stang, den statsråden som stod nærast SS og Reichsicherheitshauptamt (RSHA) sjølve sekretariatet og drivkrafta bak folkemordet. Han vart tidleg innvigd i kva som var i gjære. Hausten 1941 hospiterte han hos Einsatzgruppe D, som hadde som oppdrag å ta livet av jødar og kommunistar bak dei framrykkande tyske styrkane i Ukraina. Som del av Sonderkommando 11b var han i Odessa 23. oktober, då SK11b tok del i massedrap på jødar i byen. Over heile byen kunne ein sjå lik.45 Seinare slutta han seg til Sonderkommando 10b, og var med på «partisanjakt»,46 som i Sovjetunionen innebar massiv bruk av kollektiv straff, som brenning av landsbyar. I mange tilfelle innebar det òg massedrap på jødar og andre sovjetiske sivile. Ein tysk general oppsummerte etter krigen kva «partisanjakt» kom til å bety i Sovjetunionen: «[ ] partisanjakta me dreiv med vart utnytta til omsynslaust å utsletta jødar og andre uønskte element.»47 Lie kjente med andre ord personleg godt til masseskytingane på austfronten, og må med dette ha visst at det ikkje var ein blid lagnad som venta jødane i aust. 45 Rougthvedt 2010, s Op.cit., s Röttiger 1945 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 19

20 Quisling og Riisnæs på austfronten, Eigar og alle rettar: Norges Hjemmefrontmuseum. I mai 1942 gjennomførte så Quisling og justisminister Sverre Riisnæs ein tur gjennom okkuperte Ukraina og Polen. Her fekk dei sjå tyskarane si handsaming av jødiske og andre sovjetiske slavearbeidarar som arbeidde med den store gjennomfartsåra Durchgangsstraße IV. På dette tidspunktet var dei fleste jødane i distrikta rundt vegen allereie vorte drepne, og attlevande jødar som vart tvangsrekrutterte til dette arbeidet, hadde heller ikkje store sjansar til å overleva. Dei fleste tvangsarbeidarane gjekk raskt til grunne som ein konsekvens av hardt arbeid, mangel på klede og mat, og psykisk og fysisk tortur. Arbeidarar som vart vurderte til å ha brukt opp arbeidsevna si, vart avretta, som del av planen om Vernichtung durch Arbeit, utrydding gjennom slavearbeid.48 Kva nordmennene sjølv såg langs vegen, veit me ikkje, men basert på dei generelle forholda som råda, er det god grunn til å tvila på Riisnæs då han vel heime kalla handsaminga «human»,49 eller på Quisling når han sa at jødane «ikke [blir] behandlet brutalt».50 På den andre sida er det mogeleg at deira tyske vertar ikkje viste dei det verste, at dei enno ikkje var sett på som klare til å bli innvigde i kunnskapen om folkemordet. Mange NS-folk fekk gjennom sine kontaktar og vener i Tyskland nyss om folkemordet, enten gjennom direkte deltaking eller gjennom 48 Angrick Rougthvedt 2010, s Dahl 1992, s HL-senteret Temahefte 17

21 at deira tyske vener delte sine løyndommar med dei. Nordmenn som jobba direkte for tyske myndigheiter eller firma, kunne òg få innsikt i kva som skjedde, all den tid så mykje av tysk næringsaktivitet hadde koplingar til det store raseprosjektet i aust. Som del av dette prosjektet forsøkte NS og SS å rekruttera norsk ungdom til eit liv som germanske «vernebønder» i dei erobra og etnisk reinska austområda, den såkalla «Germansk Landtjeneste». Germansk ungdom skulle her utdannast til ein ny herreklasse. Jødar og den slaviske eliten skulle fjernast, og resten av sivilbefolkninga gjort til liveigne under germanske herrar. Området Wartheland, namnet tyskarane hadde gjeve det vestlege Polen, der dei norske ungdommane heldt til, var eit kjerneområde for denne massive etniske reinsinga. Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) sitt organ Nasjonalungdommen kommenterte i 1942 innsatsen slik: «[ ] her lærer de å forstå forskjellen mellom sin egen høye rase og laverestående halvasiatiske folkeslag.» 51 Under ein landbrukskonferanse i Litzmannstadt (Łódź) vart Einar Rustad, leiaren for NSUF, vist rundt i den jødiske gettoen, som var prega av fryktelege tilhøve. Rustad hevda seinare at det han hadde sett, hadde opprørt han, utan at det påverka innsatsen for å rekruttera nordmenn til eit liv som vernebønder i aust. 52 Ein annan som vart involvert i raseprosjektet i aust, var Felix Hartmann. Han hadde slost på tysk side allereie i første verdskrig, og melde seg til Waffen-SS i mars Etter først å ha vore stabsoffiser i den norske frontkjempareininga «Den norske Legion» ved Leningrad vart han på slutten av 1942 beordra til Minsk, der han jobba for RSHAs etterretningsteneste Sicherheitsdienst (SD). Her fekk han god innsikt i det han kallar «kamp mot bandar» og «avdeling IV [Gestapo] sine metodar». Kva dette kunne innebera, blir illustrert av at Generalkommissaren for Kviterussland i juli 1943 roste Hartmann sin overordna sjef, Eduard Strauch, for å ha likvidert jødar på ti veker. Hartmanns direkte overordna var SS-Hauptsturmführer Rudolf Schle gel, som etter krigen vart tiltalt for drapet på minst 5280 menneske. 54 Dette skremte tydelegvis ikkje Hartmann, som tvert imot forfatta eit memorandum der han føreslo ein norsk koloni i Kviterussland. Dette vart motteke positivt både frå tysk side og hos Finn Størens NS-kontor, som jobba med koloniseringsplanar Kvistad Emberland og Kott Op.cit. 54 Op.cit. 55 Op.cit. Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 21

22 I juli 1942 skreiv SS-Obersturmbannführer Oskar Podlich til Hans S. Jacobsen, som var ei urokråke i det nasjonalsosialistiske miljøet og etter kvart fylkesmann i Østfold. Podlich kjente Jacobsen frå tida då han var stasjonert i Noreg, og skreiv eit brev etter at han hadde vorte utnemnd til sjef for Sicherheitsdienst i Katowice. Dette var politidistriktet der konsentrasjons- og utryddingsleiren Auschwitz låg, og eit område som skulle tvangsgermaniserast, med massedrap og etnisk reinsing av jødar og polakkar som konsekvens. I brevet skriv Podlich i ein svært personleg tone at «[ ] her gjer me kort prosess med polakkane og jødane, som du vel godt kan tenka deg. Silkehanskane er jo allereie i utgangspunktet tekne av». 56 Frontkjemparane I Tyskland førte det faktum at millionar av tyske soldatar tenestegjorde på austfronten til at rykte og forteljingar om massedrap på jødar spreidde seg i folket. 57 I Noreg kunne frontkjemparane, norske frivillige i tysk teneste, ha liknande informasjon og erfaringar. Mange av desse hadde tette koplingar til NS, enten fordi dei sjølv var medlemmar eller kom frå NS-familiar. Frontkjemparane var òg i tett kontakt med offisielle NSorgan. Det var med andre ord mange måtar deira eventuelle erfaringar frå austfronten kunne siva inn i NS-kretsar på. Det er dokumentert at norske frontkjemparar var vitne til krigsbrotsverk, og sannsynleggjort utanfor rimeleg tvil at dei òg deltok. Spesielt gjeld dette dei som var del av SS-Division Wiking under innmarsjen i Ukraina sommaren og hausten 1941, då divisjonen etterlét eit spor av massakrar gjennom Ukraina, samstundes som Einsatzgruppen dreiv massedrap på jødar bak fronten. Fleire fortalte at dei hadde teke del i «gjengjeldingsåtak» mot jødar i Lviv. 58 Ved Zolochiv tok styrkar frå divisjonen livet av hundretals jødar og andre sivile. 59 Terje Emberland og Matthew Kott konkluderer med at masseavrettingar av jødiske sivile, så vel som sovjetiske krigsfangar, var eit konstant trekk ved dei første vekene av Wikings innsats på sovjetisk territorium. 60 Sigurd Sørlie skriv i si komande doktoravhandling at det er vanskeleg å førestilla seg at 56 Podlich til Hans S. Jacobsen 1942, forf. oversetting 57 Longerich 2007, s Emberland og Kott Op.cit. 60 Op.cit. 22 HL-senteret Temahefte 17

23 nokon av nordmennene i Wiking kunne unngå å høyra rykte om jødemassakrar. 61 Fleire soldatar frå Wiking fortel då òg om dette. 62 Men òg frontkjemparar i andre einingar fekk nyss om kva som hende. Ein frontkjempar i Den norske Legion fortalte at tyske politifolk han hadde snakka med, fortalte korleis «[ ] de hadde gjort det av med jøder i Polen, for eksempel hvordan de hadde dratt ektepar ut av sengene deres om natten. De frydet seg når de skrøt av dette». 63 Sönke Neitzel og Harald Welzer konkluderer ut frå studiar av avlytta samtalar mellom tyske krigsfangar at «nesten alle» visste at jødane vart tekne livet av, og at mange til og med hadde detaljert kunnskap om korleis det føregjekk, inkludert detaljar som har vore ukjente for forskinga. 64 Det er ingen grunn til å tru at norske soldatar var isolerte frå dette. Glimt av denne brutale krigføringa fann òg vegen til NS-pressa. Wiking-soldaten Olaf Wahlmann skreiv t.d. følgjande: Ved siden av jernbanelinjen i et lite hus, møter det oss et redselsfullt syn. Foran huset ligger 3 ukrainske kvinner skamfert på råeste og grusomste måte med øine utstukne etc. Inne i et værelse lå 6 kvinner likeledes skamfert, og under et teppe fant vi en sprell levende jøde. Da han så at han var opdaget breket han til oss: Jeg det ikke gjort. Jeg så det. Jeg bo her i nærheten. Kort prosess. Foran huset på 3 m. hold blir han skutt. Hodet deler sig og hans råtne hjernemasse velter ut. 65 Ein annan soldat i Wiking, «Ingard», har liknande tankar: «Det er ikke en eneste av oss norske som kommer hjem som jødevenner. Aldri kommer man til å høre et eneste godt ord om jødene fra oss. Dertil har vi sett for meget.» 66 Ein annan skriv at «[ ] har jeg ikke været jødehater før, så har jeg lært å bli det her». 67 Men ikkje alle kunne akseptera det dei hadde sett på austfronten. Ein tysk soldat skreiv ned i dagboka si ei utsegn frå ein norsk Waffen-SS-frivillig han møtte på eit norsk tog i april 1942: «Jeg har alltid holdt tyskerne for å være et svært intelligent folk. Nå har jeg måttet erkjenne at det er et folk av barbarer, og at SS er udyr, ikke mennesker.» Sørlie Op.cit. 63 Thoresen 2009, s Neitzel og Welzer 2011, s Hirdmannen 1941a 66 Hirdmannen 1941b 67 Emberland og Rougthvedt 2004 & 2005, s Sitert i Drolshagen 2012, s. 131 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 23

24 Det er grunn til å tru at heimkomne frontkjemparar, ofte brutaliserte av opplevingane sine, utgjorde ei radikalisert antisemittisk kraft i NS. 1. august 1942 skriv Hirdmannen at [ ] frontsoldater som er kommet hjem til Norge, er høylig forbauset over at jødene her øyensynlig får drive sin virksomhet som tidligere. De er forundret over å finne at jødene fremdeles har de samme rettigheter som nordmennene, og at de tilsynelatende har full frihet til å boltre seg som før. 69 Ein frontkjempar sa i eit brev til venene sine hausten 1941 at «[ ] dere må vel snart se å kvitte dere med jødene der oppe». 70 Ein annan skreiv at «[ ] nasjonalsosialismen kjem til å gå sin sigersgang over verda, og jødane går mot undergang og utrydding». 71 Holocaust i alliert, nøytral og illegal presse For å setta kunnskapen om Holocaust i perspektiv er det nyttig å sjå på kva dei allierte, nøytrale og motstandsrørsla visste om utryddinga. Dette kunne vera ei potensiell informasjonskjelde òg for NS-folk, mellom anna fordi dei framleis hadde lov til å ha radio og fordi politifolk og andre kom i kontakt med illegale publikasjonar, men først og fremst seier det noko om kva rykte som gjekk. Dersom motstandarane si presse visste kva som hende, kor sannsynleg er det då at dei som sat innanfor ikkje ante noko? Både alliert og svensk presse hadde i utgangspunktet ein del sperrer mot å trykka informasjon om kva som skjedde i aust. Dei hadde dårlege erfaringar frå sist krig, då allierte myndigheiter hadde fabrikkert historier om grufulle tyske handlingar. Det var òg press frå myndigheitene, spesielt i Sverige, om å ikkje trykka informasjon som kunne påverka politikken. Hos dei allierte kunne informasjon om jødeutryddinga føra til press for å endra krigsplanane, 72 og i Sverige førte angst for tyske reaksjonar til at myndigheitene beslagla fleire avisutgåver etter tyske protestar. 73 Den største barrieren mot å skildra kor radikal den tyske 69 Mendelssohn 1986, s Sørlie Op.cit. 72 Lipstadt Svanberg og Tydén HL-senteret Temahefte 17

25 politikken var, var likevel at det var vanskeleg å førestilla seg at noko så ekstremt kunne planleggast og gjennomførast. Likevel vart mengda informasjon og talet på vitneprov etter kvart så stort at barrieren vart broten. I pressa i allierte land kom gjennombrotet i juni 1942, etter at den polske eksilregjeringa publiserte ein rapport om tyske massedrap i Polen. Rapporten hevda at jødar hadde vorte myrda. 2. juni publiserte BBC hovudtrekka i rapporten. 29. juni heldt Den jødiske verdskongressen ein pressekonferanse der dødstalet vart vurdert til over éin million, og bruken av gass vart skildra. Fleire britiske aviser, som The London Times, The Daily Telegraph, Daily Mail, Manchester Guardian og Morning Post, slo informasjonen stort opp. 74 Utover sommaren og hausten 1942 kom det stadig fleire slike oppslag. Reuters snakka om at det «[ ] nær Lodzimieres i Polen var ei kilometerlang massegrav med tusenvis av massakrerte jødar» desember publiserte dei allierte ei felles fråsegn som fordømte Hitlers «bestialske og kaldblodige utryddingspolitikk». To dagar seinare publiserte den allierte Inter-Allied Information Committee ein rapport som skildra Polen som «[ ] eit enormt senter for drap på jødar ved skyting, elektrokusjonar og bruk av gass». 76 I den svenske pressa, som vart lest med irritasjon av leiande NS-folk, 77 dukka artiklar om jødane sin lagnad tidleg opp. Social-Demokraten skreiv 28. november 1939 at forholda for jødane i Polen «var utanfor menneskeleg fatteevne» og at titusenvis var døde april 1942 skreiv Svenska Dagbladet at 1200 deporterte nederlandske jødar hadde døydd i saltgruvene i Mauthausen. 79 Artiklar som uttrykte at dette dreidde seg om ein utryddingskampanje, dukka opp mot slutten av Gjennombrotet var ein artikkel av Hugo Valentin i Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning 13. oktober. Under tittelen «Utryddingskrigen mot jødane» skreiv han at utrydding var den tyske jødepolitikkens mål. Artikkelen vart kommentert og vidareformidla i andre aviser. 80 Eskilstuna Kurieren skreiv 21. oktober 1942 med referanse til Valentins artikkel at alle no måtte gjera eit val i møte med kunnskapen om det fryktelege som skjedde, og at det stod mellom kultur og barbari. 81 Etter deportasjonen av norske 74 Lipstadt 1986, s Op.cit., s Op.cit., s Sjå t.d. Quisling 1944a 78 Svanberg og Tydén 2005, s Op.cit., s Op.cit., s Op.cit., s. 246 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 25

26 jødar med SS Donau vart utryddinga eit svært viktig tema i store delar av svensk presse. Det kom referansar til «dødsskip», «den endelege løysingas mekaniske presisjon» og «utryddinga av eit heilt folk». 82 Den illegale pressa begynte nokså tidleg å spreia nyhende om det som skjedde. London-Nytt skreiv 27. juni 1942: «Den polske regjering har sendt ut en erklæring om de tyske massemord av jøder under okkupasjonen av Polen. Over er blitt myrdet av nazistene i Polen.» 83 Liknande opplysingar vart trykte i Håndslag, som òg i oktober 1942 snakka om «[ ] den systematiske utryddelsespolitikken som Det tredje rike gjennom lang tid har drevet mot Europas jødiske befolkning», med døme på dette frå fleire europeiske land. 84 Fleire aviser omtalte arrestasjonen av norske jødiske menn i oktober Likevel gjekk ein skribent i Håndslag ut frå at dei ville bli sendt til tvangsarbeid i Nord-Noreg eller Polen, ikkje til sin død. Den same gjettinga finn ein i Friheten. 85 Seinare, etter arrestasjonen av kvinner og barn og deportasjonen med Donau 26. november, vurderer Håndslag at dei vart sendt «i beste fall til en forferdelig skjebne i de polske ghettoer». Målet kunne vera «å utrydde nordmennene av jødisk opprinnelse». 86 London-Nytt skreiv 6. januar 1943 at ferda gjekk til ei ukjent hamn, «men til en sikker skjebne trelldom, vanære, utsultning og undergang». 87 På tidspunktet for arrestasjonen av dei norske jødane hadde det med andre ord dukka opp mykje informasjon om massedrapa i aust. Det er svært sannsynleg at leiande NS-folk, som måtte stille seg til utanlandsk presse, hadde fått med seg desse påstandane, og på ein eller annan måte måtte relatera seg til dei. Den naturlege reaksjonen frå NS-hald ville sjølvsagt vera å avfeia det som propaganda. På den andre sida burde slike rykte provosera fram seriøse forsøk frå NS-hald på å avklara dei, dersom dei verkeleg hadde mykje mot at jødane vart drepne. Som me skal sjå, finst det få spor av noko slikt. 82 Laqueur 1980, s Brakstad 2006, s Op.cit., s Op.cit., s Op.cit., s Op.cit., s HL-senteret Temahefte 17

27 Antisemittisk politikk i Noreg Under Wannsee-konferansen vart det frå tysk side sagt at Noreg ikkje hadde eit akutt «jødeproblem», sidan talet på jødar var så lite. Saman med ønskemålet om å vinna nordmennene for Tyskland og nazismen førte dette til at ein såg det som mest taktisk å gå litt stille i dørene når det gjaldt antijødiske tiltak i Noreg. I motsetnad til dei fleste andre okkuperte land vart difor ikkje jødar i Noreg systematisk skilde ut frå resten av befolkninga gjennom overføring til gettoar eller innføring av «jødestjerna». Regierungsrat Schiedermair i Rikskommissariatet sa 9. januar 1942 at det ikkje ville koma nokon offisielle tiltak mot jødane frå Rikskommissariatet si side, men at det var ønskeleg at Quislingregjeringa fjerna jødar frå statlege tenester og førte inn att «jødeparagrafen» i grunnlova, som nekta jødar tilgang til riket. 88 Ifølgje Wilhelm Wagner, ansvarleg for «jødespørsmål» ved Sicherheitspolizei i Oslo, kom det sommaren 1942 melding frå Reichssicherheitshauptamt i Berlin, «sekretariatet» for jødeutryddinga, om at «jødeproblemet» i Noreg skulle løysast i samsvar med den norske regjeringas ønske. 89 Det vart likevel gjennomført ei rekke tiltak mot jødar i Noreg, som kulminerte i sjølve deportasjonen. Nokre av desse var tyske initiativ, andre kom frå NS-hald. Felles for dei sistnemnde var likevel at dei var meir halvhjarta og hadde mindre konsekvensar enn dei som kom etter tysk initiativ, 90 noko som spegla situasjonen i okkupasjonsregimet generelt. NS-regimet vart likevel det synlege andletet til tyske antisemittiske tiltak, og stakk ikkje kjeppar i hjula for gjennomføringa av dei. Det viktigaste tiltaket frå NS-hald var at «jødeparagrafen» vart ført inn att i grunnlova. Jødar vart dermed på nytt nekta tilgang til riket. Etter eit tysk initiativ vart jødane sine identitetskort stempla med «J». Parallelt med denne stemplinga kom eit NS-initiativ der jødane vart bedne om å fylla ut eit «Spørreskjema for jøder i Norge». Desse to tiltaka danna så eit grunnlag for eit kartotek over jødar i Noreg, som vart brukt under dei seinare arrestasjonane. Me har ingen direkte referat frå møte der tyske representantar har diskutert «den endelege løysinga på jødeproblemet» deportasjonen med representantar for NS-regimet. Men eit brev frå NS kanskje mest ivrige antisemitt, Halldis Neegård Østbye, til Quisling 7. oktober 1942 viser kor inngåande kjennskap ho, og med det òg Quisling, hadde til 88 Bruland 1995, s Op.cit., s Op.cit., s. 47 Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust? 27

28 kva som var på gang, og at det føregjekk diskusjonar i leiarsjiktet av NS om jødane sin lagnad. Østbye hadde på dette tidspunktet ingen formelle posisjonar i partiet, noko som gjer kunnskapen hennar endå meir påfallande. Ho startar med å referera til ein samtale med Quisling, og tillèt seg å koma med tankar om «løysinga på jødeproblemet». Ho åtvarar mot å gå for fort og brutalt fram, men understrekar at «den endelige ordning må naturligvis bli radikal og usentimental». Ho har god kjennskap til massedrapa på austfronten, eller «den måten jødene blir behandlet på i Russland», og understrekar at det bør vera «en nordisk dyd» ikkje å seigpina ein fiende, men derimot å skyta han «raskt og nådeløst». Ho ottast òg for at [ ] unge SS-menn, menn av nordisk blod, brukes som bødler, til å skyte jødiske kvinner, barn og oldinger. Det skulde man overlate til russerne eller asiatiske folkeslag, som mere enn gjerne vil ta hevn over sine plageånder. At kanske også norske gutter brukes til slik bøddeltjeneste finner jeg forfærdelig. De kan ikke bli normale mennesker igjen etter det. Samstundes argumenterer ho for ei differensiering mellom «gode» og «dårlege» jødar i Noreg. Ho meiner det ville vera for ille om ein jøde ho kjenner skulle bli sendt «i ulykken». Ho var med andre ord innforstått med at det ikkje var ein blid lagnad som venta. Brevet viser utan tvil at kunnskap om folkemordet i aust var utbreidd i NS-leiinga. For Østbye er fjerning av jødane òg målet i Noreg, og det einaste ho problematiserer er korleis ein kan gjennomføra dette med minst mogeleg oppstyr og tap av andlet i offentlegheita. Østbye oppfattar det slik at «det norske folk i sin alminnelighet enda ikke forstår noe av jødeproblemet», og at det derfor er taktisk om «de tiltak som må gjøres, gjennomføres mest mulig i stillhet, og etappevis». 91 Arrestasjonane Arrestasjonane av jødar i Noreg vart gjennomførte i pakt med ønska frå tysk side om å gjennomføra antijødiske tiltak med så lite oppstyr som mogeleg. For å klara dette vart aksjonane fronta av NS og nordmenn, og det vart vedteke nye lover som skulle gje arrestasjonane eit ferniss av legalitet. 91 Østbye HL-senteret Temahefte 17

Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945

Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945 Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940-1945 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter

Detaljer

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen?

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Christopher S. Harper Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Et forsøk på nøktern dokumentering Fra hvilket tidspunkt fantes det pålitelig og bekreftet kunnskap om jødeutryddelsene i

Detaljer

Per Johan Isdahl. Liv uten livets rett. Nazistenes medisinske massedrap på mennesker med mentale funksjonshemminger 1939 til 1945

Per Johan Isdahl. Liv uten livets rett. Nazistenes medisinske massedrap på mennesker med mentale funksjonshemminger 1939 til 1945 Per Johan Isdahl Liv uten livets rett Nazistenes medisinske massedrap på mennesker med mentale funksjonshemminger 1939 til 1945 Per Johan Isdahl Liv uten livets rett Nazistenes medisinske massedrap på

Detaljer

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen 1845-1945 Dette er eit bilete frå avdukinga av Wergelandsstatuen på Eidsvolls plass i Christiania 17. mai 1881 Fotograf: Worm-Petersen Eigar:

Detaljer

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum?

SNO. NS-prestane reindyrka gjengse kyrkjelege haldingar. Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende. ((VGJJ-;nfervju et falsum? MOT LYSERE TIDER Juni 1981 Nr. 6-30. årgang Løssalg kr. 5,- Bevepnede handelsskip regnes som ikke-krigførende Under «rettsoppgjøret» forekom det ikke så sjelden at den da skipet var på vei til Liverpool

Detaljer

Dataeksplosjonen. fremmer forskningen. 10 Protein vokter genene våre 12 Fattige skaper ubehag hos rike 19 Norsk rett diskriminerer innvandrerkvinner

Dataeksplosjonen. fremmer forskningen. 10 Protein vokter genene våre 12 Fattige skaper ubehag hos rike 19 Norsk rett diskriminerer innvandrerkvinner Tema Fra arkivskuff til petabyte Dataeksplosjonen fremmer forskningen 0 0 11 11 10 01 11 1 00 11 0 00 11 0 0 11 1 01 1 0 11 00 11 0 11 11 00 0 01 11 10 1 11 11 11 0 11 1 0 0 11 1 11 0 11 00 0 11 1 1 0

Detaljer

AntirasisteN. Naziliste til stortingsvalget? SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 1 2009. Vi oppsummerer 2008

AntirasisteN. Naziliste til stortingsvalget? SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 1 2009. Vi oppsummerer 2008 AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 1 2009 B-PostAbonnement Retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd Naziliste til stortingsvalget? Lokallagsrunde Med blant annet rapport fra Krystallnatta i Bergen

Detaljer

E-post: Kontonummer: Hovedkonto: 0530 28 03112 Palestinasolidaritet: 0532 55 41263 Medlemskontingent. 0539 32 08831. 1 Fritt Palestina 2-2015

E-post: Kontonummer: Hovedkonto: 0530 28 03112 Palestinasolidaritet: 0532 55 41263 Medlemskontingent. 0539 32 08831. 1 Fritt Palestina 2-2015 ISSN 1894-1230 Nytt lokallag i Midt-Helgeland! 8.juli vart Palestinakomiteen Midt- ISSN 1894-1230 Helgeland stifta i Sandnessjøen. Interimsstyret skal fungere fram til første ordinære årsmøte i 2015. I

Detaljer

Trykk her for å kome til neste side

Trykk her for å kome til neste side Dokumentet er organisert med bokmerke for at det skal vere enklare for deg å finne fram. Dersom du ikkje automatisk får opp bokmerka, trykk på dette symbolet i menyen til venstre: Trykk her for å kome

Detaljer

ORKLAS LANGE REVOLUSJON

ORKLAS LANGE REVOLUSJON ORKLAS LANGE REVOLUSJON Konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla Medias norske aviser 1985-2000 JOHANN ROPPEN ORKLAS LANGE REVOLUSJON Konsern, redaktørar og journalistikk i Orkla Medias norske aviser

Detaljer

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,-

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- sosialistisk Framtid 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 Truslene mot det europeiske demokratiet I mange av de kriserammede landene

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Sagt: Saksnr.: 22.06.2015 i Borgarting lagmannsrett 14-049903AST-BORG/01 14-174730AST-BORG/01 Dommarar: Meddommarar: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Salssjef Seniorrådgjevar

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Forskerforum. Nye forbundsfeller TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND

Forskerforum. Nye forbundsfeller TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Å RG A N G 37 N U M M E R 5 2 0 0 5 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Nye forbundsfeller Forskerforbundet melder seg ut av Akademikerne. Forbundet går inn i hovudorganisasjonen Unio der

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon

tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Nr. 3-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Et profetisk folk i urolige tider LEDER Å være et profetisk folk 2 Gud gjør mye mer enn det vi kan forstå gjennom

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

Nordahl Grieg - diktar og soldat.

Nordahl Grieg - diktar og soldat. Foredrag i Oslo Militære Samfund, 25. april 2005 Ved Forfattar Edvard Hoem 1 Nordahl Grieg - diktar og soldat. Kjære publikum, La meg først få lov til å takke for at Oslo Militære Samfund i jubileumsåret

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Årsrapport 2009. Tall og fakta. Norsk

Årsrapport 2009. Tall og fakta. Norsk Årsrapport 2009 Tall og fakta Norsk Vi skal kutte køene Jeg vil huske 2009 som året da vi ved stor innsats fra kommunene klarte å opprette nok mottaksplasser til de mange asylsøkerne som kom. Samtidig

Detaljer

5!&% 0!) ;' & 52! -! ---*.!' -!"# "$%& %! '@' '!-)' =! 0A < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!"?)!'0?!2! "!% 22!0!2% 0?!'1!)"2>?!!! 230 '8%&?

5!&% 0!) ;' & 52! -! ---*.!' -!# $%& %! '@' '!-)' =! 0A < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!?)!'0?!2! !% 22!0!2% 0?!'1!)2>?!!! 230 '8%&? '()* 5!&% 0!) ;' < 2!=0!'6!&! 2=%2)2 &>0 ;'!!"?)!'0?!2! "!% 22!0!2% 0?!'1!)"2>?!!! 230 '8%&?00 29' %! '@' '!-)' =! 0A!!?!&!)= 2! 0!' $?)&'< 2?!!) 2 (A 2 200!?2'?% 2 0?'.!) =% 2(!!'$ "B)!"!?!?2!-B' #2%

Detaljer

«Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet.

«Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. RAPPORT 2011 side 3 Jan Ove Årsæther, nyhetsredaktør TV 2 Klokka er 22.38. Alle nyheitsstasjonar i verda sender direkte. Statsminister Jens Stoltenberg snakkar i kamera, berre få timar etter at terror

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. Litteraturprisen til Heidi Marie Kriznik. LSS gjennom femti år. Nytt på nett: samnorsk.no

SPRÅKLIG SAMLING. Litteraturprisen til Heidi Marie Kriznik. LSS gjennom femti år. Nytt på nett: samnorsk.no SPRÅKLIG SAMLING Nr. 1 2009 50. årgang kr 50, Litteraturprisen til Heidi Marie Kriznik Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål Nytt på nett: samnorsk.no LSS gjennom femti år Utgitt av Landslaget for språklig

Detaljer