Endring, endringsledelse og opprettelse av utlendingsenhet. Kongsvinger fengsel. Faget i Fokus, 5. Juni Arnvid Solnørdal Sandvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring, endringsledelse og opprettelse av utlendingsenhet. Kongsvinger fengsel. Faget i Fokus, 5. Juni 2013. Arnvid Solnørdal Sandvik"

Transkript

1 Endring, endringsledelse og opprettelse av utlendingsenhet. Faget i Fokus, 5. Juni 2013 Arnvid Solnørdal Sandvik Rådgiver / tilbakeføringskoordinator

2 Innhold Historikk Organisasjon Soningens innhold EBA Nøkkeltall Endring og endringsledelse Utlendingsenhet

3 Kongsvinger Regionsenter Innbyggere: Justisbyen Skog- og landbruk Finnskogen, Kongsvinger festning Glomma Mest trafikkerte grenseovergang til Sverige etter Svinesund

4 Historikk Slaveri på Kongsvinger festning Kongsvinger arresthus Grønnerudgården Kirkestredet Avd G 1860-fengsel (1 av mer enn 40, første inngang 7 mars 1864) Kongsvinger Nye fengsel Militær aktivitet (LKI) besluttes nedlagt 2001 Lavere Sikkerhet åpner sep 2002 Høy Sikkerhet åpner des 2003

5 Organisasjon LEDELSE SAMARBEIDS- PARTNERE ASPIRANTLEDER SIKKERHET AVDELINGER ARBEIDSDRIFTEN ADMINISTRASJON DETALJERT

6 Fengselsleder Enger Tjenestekontor Gylterud Ass. fengselsleder Haug Tilbakef.koordinator Sandvik Avløsere/Vikarer Asp. leder Skjefstadmoen Importerte tjenester Skole, Helse, Prest, Tannlege, Bibliotek, NAV Insp. Sikkerhet Nerhagen Insp. Avdelinger Harbosen Driftssjef Lia Admin. leder Tinnesand Avdelingsleder Sentralbygg McKinlay Avdelingsleder avd A/B Aasum Verksmester avd G Forvalter Betjenter Sentral og Mottagelse Avdelingsleder avd F/G Dekkerhus Verksmester Lavere Administrasjon/Stab Jurist Operative Førstebetjenter Avdelingsleder LAV Andreassen Verksmester Lukket IKT Syse Fritid Verksmester Teknisk vedlikehold Nygaard Sosialkonsulent Teigen Renhold Utegruppe/Trearbeid Delerud Verksmester Kjøkken Holseter

7 Soningens innhold Skole Basisfag Yrkesfag Skolemotiverende kurs Programvirksomhet Brotts-Brytet, Stressmestring, Trafikk og rus, Fedre i fengsel Arbeidsdriften Cellearbeid Verksteddrift (tre/tekstil/montasje/metallarbeid/vedlikehold/vaskeri)

8 EBA (1/8) Kongsvinger Gamle fengsel

9 EBA (2/8)

10 EBA (3/8)

11 EBA (4/8)

12 EBA (5/8)

13 EBA (6/8)

14 EBA (7/8) xxx

15 EBA (8/8)

16 Nøkkeltall Kapasitet 117 innsatte 48 Lavere Sikkerhet 69 Høy Sikkerhet Ansatte 106 (ekstrabetjenter og samarbeidspartnere kommer i tillegg) m 2 bygningsmasse (Statsbygg) Budsjett 2013: MNOK 99 KPI er økonomi kapasitetsutnyttelse soningens innhold nærvær/mtu +++

17 Fokusområder 2013 Implementering av Utlendingsenhet OU/ledelse Økonomistyring God prosjektgjennomføring, herunder arbeide for: utvidelse av antall soningsplasser Høy sikkerhet at ungdomsenhet etableres på Vardåsen

18 Hvis vi gjør kontinuerlige endringer og tilpasninger unngår vi å måtte ta de store grepene..?

19 Perspektiver på endring i organisasjoner Episodisk (punktert likevektsmodell) lange perioder med stabilitet og likevekt punkteres med ustabile perioder hvor endring skjer gjennom revolusjonær prosess i endringsperioden foregår kampen om nye løsninger Kontinuerlig endring skjer hele tiden gjennom justeringer og forbedringer som etter hvert kan bli til ganske store forandringer

20 Tre grunnleggende spørsmål 1. Drivere: Hvorfor trengs endring? eksterne vs interne drivere proaktiv vs reaktiv 2. Innhold: Hva skal endres? organisatoriske elementer grad av endring 3. Kontekst: Hvor skjer endringen? offentlig eller privat virksomhet korte-/langsiktige mål

21 Klassisk modell på endring Destabiliser Endre Stabiliser Lewin (1951) Unfreeze-Move-Refreeze modell -falske forhåpninger (kritisk til denne)

22 Analyse av organisasjonen Kaleidoskopet Balogun, 2001 Forankring -har pers forstått -støtte Maktforhold -formell makt -uformell makt Kapasitet -tid -penger -folk Tid -til rådighet Hva er de viktigste dimensjonene? Hvor er de største barrierene? Kompetanse -hva kan vi om dette -har vi rett kompetanse Mangfold -hvor ulike er vi -mange profesjoner -mange subkulturer PROSESS -PLAN Bevaring -hva er det vi ikke må miste Scope -hvor stor/omfattende er endringen

23 Prosessplan Hva kan og bør planlegges? styring og ledelse (ansvar i linjen/org som prosjekt/legitimitet) ressurser (tid/penger/folk/nb ress til implementering) tempo og rekkefølge (stor endring>rask, mindre endring>mer tid/involvering) informasjon og kommunikasjon (helst fra sjef) involvering (bevissthet kostnader, hvilken innflytelse ønskes/input) måling av fremdrift og resultater (milepæler/ulike tidspunkt/ulike nivåer)

24 Utfordringer som ikke alltid kan forutsies og planlegges i forkant rammebetingelser endrer seg omkamper og motstand fokus/mål endrer seg (rygg)støtten for endring smuldrer vekk planlegging tar all fokus mange ulike oppfatninger om hva, hvordan og hvorfor man sklir tilbake til gamle måter å gjøre ting på. Viktig å lese situasjonen og manøvrere deretter

25 Taktikker for iverksetting av endring Et steg av gangen Sjokk behandling To steg frem og ett tilbake Sekvensiell implementering over lang tid 2-3 år Top-down & bottom-up Implementering av alle endringer på kort tid 4-5 mnd Top-down & sterk styring Sekvensiell implementering over lang tid 1-2 år Mer bottom-up sterk styring Stensaker & Langley, 2009 Tilnærmet likt resultat mht til reel endring (resultat)

26 Individers reaksjoner på endring AKTIVE HÅNDTERINGS- MEKANISMER SABOTASJE EXIT TA SKJEEN I EGEN HÅND MINDRE SANNSYNLIGHET FOR AT ENDRINGER BLIR GJENNOMFØRT BOHICA LOJALITET STØRRE SANNSYNLIGHET FOR AT ENDRINGER BLIR GJENNOMFØRT HANDLINGSLAMMELSE PASSIVE HÅNDTERINGS- MEKANISMER

27 Hvorfor så forskjellige reaksjoner? Vil ikke! faglig uenig interessekonflikt brudd på psykologiske kontrakter, dårlig prosess Kan ikke opplever at endringer er overdrevne frykt for ikke å strekke til endringene stiller krav til ny type kompetanse kultur, felles verdier og oppfatninger bryter med innhold i endringene Tør ikke forsvarsmekanisme, frykt for å miste jobben tap av sosiale relasjoner, trussel mot identitet manglende tillit til de som står bak endringen

28 Multiple endringer TID Destabiliser Destabiliser Endre Endre Destabiliser Destabiliser Endre Endre Stensaker, Meyer, Falkenberg & Haueng, 2002 nye endringer introduseres før gamle er avsluttet flere endringer pågår samtidig

29 Utlendingsenhet Eget fengsel for utenlandske innsatte (Vardåsen) skal bli et fengsel for utenlandske innsatte. Enheten vil ha 97 plasser og omfatte både høy og lav sikkerhet. Dette er mer kostnadseffektivt enn flere mindre enheter og vil gjøre tolketjenester og lignende lettere tilgjengelig. Utenlandske innsatte som skal utvises, skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet. De innsatte skal tilbys et innhold under straffegjennomføringen som er tilpasset denne gruppen, sier Faremo. Det er et mål for regjeringen at flest mulig av disse innsatte blir overført til hjemlandet for å sone deler av straffen der. Regjeringen vil øke antall soningsoverføringer. Norge har inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Litauen og Latvia. Avtalene med Romania og Latvia er trådt i kraft, mens avtalen med Litauen forventes å tre i kraft i løpet av høsten Regjeringen arbeider for å inngå flere slike avtaler. Justis- og beredskapsdepartementet og alle aktørene i straffesakskjeden samarbeider om tiltak for å øke antall soningsoverføringer

30 Foreløpig analyse (1/2) skal bli utlendingsenhet Vardåsen skal benyttes Avd G er foreløpig ikke nevnt Innsatte de med utvisningsvedtak de som er aktuelle for overføring til soning i hjemlandet Innhold skal tilpasses innsatte iht nasjonale og internasjonale forpliktelser s sikkerhetsnivå anses å være tilpasset de innsatte vi skal få Overgangen starter på HØY innen 10. desember. Vi mottar oppdragsbrev så snart det er utarbeidet Arbeidsgruppe settes ned snarest for å jobbe med oppdraget (KSF/Reg/KF). Ledes av KF Dept/KSF legger ikke til grunn at oppdraget vil medføre økning i tildelinger

31 Foreløpig analyse (2/2) Informasjon til egen org og samarbeidspartnere må prioriteres En stor endring som påvirker alle deler av organisasjonen Kort tid til forberedelser Samarbeidspartnere og KF må hver for seg og sammen innhente informasjon samt identifisere og prioritere de viktigste oppgavene vi har i tid og rom Vår status som opplæringsfengsel vurderes ikke å være svekket I vår kontakt med innsatte vil engelsk være arbeidsspråket Pågang fra media

32 Lokal styringsgruppe Ledergruppe: (7+Arnvid) Foreninger: Rita, Stig, Geir Ove HVO: Stein Ove HMS: Erik Prest: Kristin Helse: Liv Skole: Roy Kjøkken: Ola BHT: Kristin SB: Petter Handling: Kristin Betjentgrp: Ida 1

33 Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper etableres med ansvarlige (uthevet) og øvrig deltagelse etter behov Sikkerhet -brann -visitasjoner -fremstillinger -IKT Religion 3 Kultur Fritid Kjøkken Visitortjeneste Skole Arbeidsdrift Kjøkken 2 4 Saksbehandling 5 Fangelogistikk (UDI/PU/UE/Trandum) Samarbeidspartnere + (Helse, Bibliotek, NAV, Tolketjenester) 6 Trond, Stefan, Ståle Turid, Kristin, Ole Petter, Lars Roy, Jan Erik, Ola Ann Kristin, Line, Kim Joar, Ellen B, Liv, Barbro

34 Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper etableres med ansvarlige (uthevet) og øvrig deltagelse etter behov Handling KRUS 8 - Fortsatt opplæringsfengsel - Hva kan vi få av støtte (kompetanse) ifm omleggingen? - Deltagelse asp.kull Overtagelse Avd G i èn uke Kursing ansatte EBA 7 10 Betj/verksbetj rolle Informasjonsansvar KF/Reg/KSF Kristin, Lundgrenn Erik, Ine/Christian, Robert, Tommy Arnvid Jan Erik, Bent, Petter Ida, Gro, Liv Unni Stein Ove, Joar, Gaute Gaute, Sjur/Jan, Elisabeth Sæten

35 Kompetanse Det utarbeides en kurspakke med utgangspunkt i områdene beskrevet til høyre Kursvarighet 5 virkedager pluss evt avdelingsvis tid til disp endring (OU) saksbehandling lovverket engelsk/språk religion/kultur forpleining/matvaner erfaring fra Utlendingsavd betjentens/verksbetj hverdag visitortjeneste nye samarbeidspartnere (UDI/PU/UE/Trandum/tolketjenester) skole krisehåndtering/planverk/øving helse/nav KURS- PAKKE

36 Tidslinje Èn avdeling tømmes for innsatte Kurs gjennomføres etter et rulleringsprinsipp over 4 uker Ansvarlig for kursopplegg: Arnvid Dato for oppstart kurs: 19/11 Input kurs fra arb.grp: 1/11 Fristille èn avd Kurs 1 Kurs 2 10/12 uke 50 Kurs 3 Kurs 4 uke 47 uke 48 uke 49 uke 50 uke 51 Milepæler * x Fylle opp A/B/F LAV Innen 12 mnd Igang 100% Operativ

37 Mål for kursperiode Hensikt: Bidra til at omstilling kan gjennomføres i vår organisasjon, med ansatte, ledere og samarbeidspartnere som er trygge, motiverte og kompetente. Det skal gis et felles ståsted for implementering av som utlendingsenhet med en forsvarlig oppstart fra Dekke umiddelbare kompetansebehov meldt inn gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Øvrige behov vurderes nedfelt i strategisk kompetanseplan. Sikre involvering av ansatte og gi rom for innspill og refleksjon underveis. Metode: Foredrag, diskusjoner, refleksjon, praktiske øvelser, caseoppgaver, erfaringsutvekslinger mm. Sluttsituasjon er nådd når: Alle ansatte og samarbeidspartnere har gjennomført kompetanseuka og fått et felles ståsted for implementering av som utlendingsenhet Ansatte og samarbeidspartnere har tilstrekkelig kompetanse til å starte forsvarlig drift av som utlendingsenhet Involvering av ansatte er ivaretatt Evaluering er gjennomført for å identifisere videre behov for opplæring/ erfaringsutveksling og vedlikehold av kompetanse Normal aktivitet ved fengselet blir ivaretatt parallelt med kursperioden

38 Kursprogram Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Merknader Åpning FL Skole Krisehåndtering NAV PU PU alternativt man 2.økt KSF/Reg Arbeidsdrift Krisehåndtering NAV PU PU alternativt man 2.økt Endring/ omstilling Erfaringer fra utlendingsavd Skole-/ Arbeidsdrift Kjøkken Bibliotek Krisehåndtering Tolketjenester Safe Way Home Krisehåndtering Tolketjenester Safe Way Home LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ Betjentrollen Helse Krisehåndtering Orgkrim/Kripos Avdelingsmøte Betjentrollen Kultur og religion Betjentrollen Kultur og religion Betjentrollen-/ Saksbehandling Betjentrollen-/ Saksbehandling Betjentrollen-/ Saksbehandling Kultur og religion Kultur og religion Kultur og religion Krisehåndtering Orgkrim/Kripos Avdelingsmøte Krisehåndtering Orgkrim/Kripos Avdelingsmøte Det planlegges med en sosial Krisehåndtering Orgkrim/Kripos Avdelingsmøte aktivitet under kursuka. Første kursuke legges det til man eller Krisehåndtering Orgkrim/Kripos Avdelingsmøte ons. Resterende uker tir. (se arbeidstidsordning) Krisehåndtering Orgkrim/Kripos fengsel Evaluering Kongsvinger av kursopplegg

39 Oppdragsbrev

40 Oppdragsbrev

41 Oppdragsbrev

42 Oppdragsbrev

43 Evaluering av kursuke 115 mottatte evalueringsskjemaer Skala fra 1-6, hvor 1 er lavest verdi/negativ og 6 har høyest verdi/positiv 1. Hvor tilfreds er du med: Snitt Kursprogrammet generelt? ,0 Det faglige innholdet? ,3 Det pedagogiske opplegget? ,6 Kvaliteten på kursmaterialet? ,5 Kursledelse? ,0 Kurslokale og fasiliteter? ,9 Bevertning ,3 2. Hvor godt samsvarer innholdet i kurset med dine forventninger? ,8

44 Evaluering av kursuke 115 mottatte evalueringsskjemaer Innhold Form Viktighet Foredragsholdere: Avdelingsmøter samlet Sosial aktivitet

45 Utdrag av uttrykte ønsker fremover Ønsker informasjon fra/om PU og Trandum og samarbeidet mellom dem og oss. Mer informasjon fra politiet og UDI med en praktisk synsvinkel. UNE. Ønsker eget rom for øvelser i krisehåndtering. Mer øvelser i krisehåndtering med rom for konkrete tilbakemeldinger på både gruppeog enkeltmannsferdigheter. Ønske om trening på pasifisering. Ønske om å få trene mer på krisehåndtering, øve aksjoner, caser. Ønske om mulighet for å heve språkkompetanse hos ansatte. Spesielt forslag om kurstilbud i engelsk fengselsspråk. Ønsker informasjon om verksdrift og vedlikehold, hvordan verksdriften, spesielt på lavere sikkerhet skal organiseres. Mer fokus på kontaktbetjentrollen og hva betjentene konkret skal gjøre. Fokus på fritidsavdelingen. Fokus på miljøarbeid med denne gruppen. Mer om hvordan vi skal drive lavere sikkerhet. Har behov for tydelig kommunikasjon fra ledelsen fremover i forhold til hvilke linje vi skal ligge på og hvilke prioriteringer vi skal ha.. Mer om religion. Arbeid med psykisk syke med språkvansker. Ønsker førstehåndsinformasjon, som Zorans bidrag om ortodokse kristne. Innsatt med utvisningsvedtak til å fortelle hvordan han har det? Mer om grupperinger og religion, praktisk forståelse angående de vi skal jobbe med..

46 Strategi etter kurs-uka Viktig nå å: kartlegge kompetanse vi har. tenke kompetanseutvikling fremover - som er integrert og forankret i overordnede mål og planer. ha strategi for anskaffelse av ny kompetanse gjennom nyrekrutteringer, ev kjøp av tjenester eller samarbeid med andre som har kompetansen vi etterspør. Dvs: Finne eller utarbeide et godt kartleggingsverktøy og kartlegge kompetansen vi har. Utvikle kompetansestrategi; en overordnet plan for hvilke kompetanseområder, retninger og tiltak som skal prioriteres. Hvilke mål ulike tiltak bør bidra til å oppfylle. Hvordan tiltakene skal evalueres og følges opp i forhold til definerte mål.

47 Status i dag Åpning av èn avd gjennomført 10 des og èn avd 28 jan HØY sikkerhet fullt implementert før påske LAV sikkerhet - 1. Juni 2013! 165 utlendinger siden nasjonaliteter 24 Romania 20 Polen 11 Somalia 11 Nigeria 8 Litauen 99 av 97 per 4. juni. 40 utvist per 4. juni (7 til innen 10 dg). 2 stk bekreftet klar for soningsoverføring pd

48 Status i dag Arbeid med bygnings- og sikkerhetsmessige utbedringer pågår. 165 ansatte og samarbeidspartnere har gjennomført kurs del I. Videre kompetanseheving planlegges og gjennomføres. Kompetansekartleggingsverktøy utarbeidet og tatt i bruk. Det er satt fokus på 9 kompetanseområder der det stilles krav til alle ansatte. Strategi på rekruttering. Ingen hendelser relatert til omleggingen. Ansatte og samarbeidspartnere mestrer situasjonen godt. Språkutfordringer. Tilløp til gruppedannelser/rasisme mellom innsatte. Enkelte grupper holder større avstand til våre tjenestemenn. Mindre LAR, medisinbruk, fremstillinger og besøk.

49 Arnvid Solnørdal Sandvik Rådgiver / Tilbakeføringskoordinator Telefon:

50 Spørsmål

51 Takk for oppmerksomheten

52 Ha en god dag

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter 1 Innhold Innhold... 2 1 Om rapporten... 7 2 Sammendrag og oppsummering av tiltak... 8 2.1 Forslag til strategiplan... 14 3 Gruppas mandat... 21

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III A K T U E L T for kriminalomsorgen Nummer 3 / 2001 Les også om: Revidert budjett Faget i fokus III Kollegastøtte i kriminalomsorgen Kriminalomsorgen region nordøst Kriminalomsorgen region sør Etatslederkonferanse

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2010 Kongelig åpning av Halden fengsel Les også om: Overføring innsatte Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK LEDER I skrivende stund er jeg fortsatt litt

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Sluttrapport. Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Sluttrapport. Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Sluttrapport Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i eget liv i eget hjem. 2014 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder 1 Sammendrag 3 1.1 Bakgrunn for utviklingsarbeidet 3 2 Nærmere beskrivelse av prosjektet

Detaljer

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004 NUMMER 4 2004 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Det betydningsfulle møtet Fangers barn i Region sør Programmet Brotts-brytet Fra fengsel til frihet i Region vest Utdanning for fengselsbetjenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer