En tysk lege, Dr Max Daunderer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En tysk lege, Dr Max Daunderer."

Transkript

1 Asbjrn Jkstad 1 ), Jan Aaseth') g r er Lkken 3 ): K vikkslv fra amalgam g anvendelse av kelatrer Til nytte eller skade? 272 En tysk lege, Dr Max Daunderer. lanse rt.e i 1989 e n metde fr l\ pltvise g behandlc kvikkslvfrgift. ning sm preswnptivt stammer ftu amalgnmfyllingc r. Mc tden basere r seg pa malinger av urin-kvikkslv ct tc r innlltk av en k elatr. dimerka pt. prpansulfnat (DM'S), sm blit slgt under avnet Dima va l". Metden, sum mtales sm.. k"ikksl"mbilisasjnstesten.. har v<ert mtalt i ukepress en, g blir bcnyttct av cnkelte lrske leger. Odie har result crt i en markant vekst i salgel a" Dimaval i Nrge. Studie r frn Tyskland har vis t a l inntak av DMPS gir en frbigaende kning (2-50 ganger) nv kvikks01vknsentrusjncn i urin. Den lksiklgiske relevansavde uts kilte vcrdienc er usikker, g del freligge r ingen dkuoenlerle «grenseverdien. Lilleraluren gir lile belegg fr anbefalc bruke n av kelat.rer f r t diagllstiscre g behandle «mikrmcrkurialismc... Fr fram gangs mlltc n kan anbefalcs, rn A del freligge krrekt kntrllette kliniske frsk (med pasientppflging) 80m dkumenterer at pasientene er jenl rned behandlingen. De! cr kende pagang av pasien!er $Om spr m eller nskcr a fa utfrl «hikkslv mbilisasjnslesten» fr;\ f;\ klarlagt m de!ider av kvikkslvfrgiftning pa grunn av amalgamfyllinger. De har gjennm artikler i ukepressen eller pa annen mate (Pig ). blitt frlalt at det na finncsen cnkel g grei ((prvkasjnstest» fr a p;\visc slik kvikk slvfrgifrning, samt ill denne eventuelt gsa kan benyttcs i bchandlingen V frgiftningen. Fra: ) Odntlgi~k fakul tet. Univcrsitclet Osl. 2) Hedmark Semrdlsykehus. 3) Odntlgisk fakultel. Unlvefll,itetet i Osl '" Hvis kvikksulvinnhldcl i urinen fr uges betydeligt cfler ell :\lmavalindsprylning (inlravenst) er del et s ikkert bevis fr, al k vikslv phbes i rgancrne g hjernen. '" D1MAVAL anvendes bllde sm diagnsemiddel g til fjernel:re af phbet kvikslv. '" DiMAVAL har ligesm EDT A megct ringe bivirkninger ved krrekt anven delse. men begge krrever en hl'gelig vurdering af nyre-funktinell, fer be handlingen indlcdcs. '" EDTA binder seg s..-erlij-:t kraft igt til kvikslv, nar del indfres direkte i bldbanen, g det vii fte kunne nedbringc krappens kviks01vmengde ved ret fa ~handlinger. '" EDTA-behandlingemc beskyttcr pa. lienten md den frigrclsc a f kvik- 50lvdampe, der finder Sled. n;ir amalgam-fyldingerne udbres. '" Lagcn kim rdinere en DlMAVAL kur (kapsier t il at sluge) med del fr mal underslotte de intravensc be handjingcr, likcsm kapslerne kan indglt 80m et viklig led i cfterbehandlingen. 'ig. Utdragavenkeltepunktcr/raellpa. sientbrsjyre: 1f11l/mlOtill 0111 kvikslv-a/ gi//nillif}; ra cn dnsk kuralls/all, Kurstcd Cram (). Del var en tysk lege. ])aunderer, sum i 1989 intrduserte bruken av kcjatren Dimaval~ (l leyl & C, Berlin) i diagnstikk g behandling <V ('mikrmcrkurialismc» (2). Han hevder at analyser av urinpmver tatt fer g cher administras;n i ll' kela lren kan gi en sikker indikasjn pa m det fre ligger kvikkslvfrgiftning fra amalgam fyllinger. Daunderer anbcfaler gs;\ ke1at ren sam ct verdifullt hje1pernidde1 i behand lingcn av slik frgiftning(2. 4). [ Nrge har enkelte leger tall meldikken i bruk. g med utgangspunkt i Daunderers anbefa lin get angilt dctaljcrtc pfosl.-dyrcr fr testen g tlkningcr av resu\talene (5). Dettc gjenspeiler scg i en markant \lekst i salget av Oimaval i Nrge i 1991 (Fig 2). Flere kl1egcr hat hcnvendt seg til frfat erne g cttcrlyst infrmasjn am kclatrer generelt, validitcten av kvikks01v-mbili sasjnstestcll g mulighetene fr unskede bivirkninger. Mikrmerkurialisme innlcdningell har vi benytlc utlrykket «mikramerkuril!lis me)). Mcrkurialis me be yr kvikksulvfrgiftning. ~~Mik r merkuri a lisme» cr en mdiskuterl bc:lcgnelse sum ble innfml fr A karaklerisen: ct uspesifikt astenisk-vegetativi syndrm vcd lavgradig krnisk k vikkslvfrgiftning. med senlral nervesyslemet 80m del kritiske rgan. J dag brukes uttrykket ft' i frbindelse mcd sykdmssymplmcr 80m relalercs t il kvikkslv fra amalgamfyl1inger. Vi vii her ikkc kmme inn pa denne amalgamprblc matikken sm nereganger er mtalt i NTFs T idende, men knsentrere ss m virknin ger g bruk V kelalrer, g da spesielt i relasjn til kvikksl<llv g pasta11 " mikrmerkurialisme». Hvrdan virker kelatrer? Grunnlaget fr terapi med kelal0rer vcd melallfrgiflninger bcstar i kelatrenes evne til a danne stabile kmpiekscr. Terapcutisk cffektivc kelatrer har ncre reakti \'e grupper (ligander), f eks svvelgrupper eller nitrgengrupper, med s tr affinitet fr tunge melaller $Om bly el1er kvikkslv. Re 1cring (av gresk: chcle = kl) innebrerer dannelse av et stabilt kmpleks med ring s trukturer mcllrn et metalljn g 10 eller flere reaktive gruppcr i kelatren. Fig 3 viser hvrdan kclatren EDT A (elylendiamintetraacelat) kan kelere OJ!" inkrprerc bly vcd dannclse a v fern hetrcykliske rin' ger. Et fysilgisk eksempel cr hem-mle kyle!. der Fc2' er kelerl av prfyrinringen. Tungmetal1er virker lksisk vcd a km binere med endgene ligander 80m er nd-

2 - vendige fr nrmale fysilgiske funksj. ncr. Prinsippel fr bruk av kelatrer 80m tungmelallanlagnister er al disse skal ha strretlffinitet fr meta11el enn deendgene ligandene, g derved kunne fierne melallet. Viklig er at kelatren hat en farmakkine tikk gir al metallet ikke rcdistribue res ii kritiske rganereller vev, men ulskil les i urin eller feces. Det er dessuten viktig Antall pakninger at kelatren eller kmplcksct i scg sclv ikke 100 cr tksisk i terapeuliske dser. Generel! er kelatrenes affinilel fr me taller uspesifikk. De vii i varierende grad mbilisere g ke utskillc1sen av et bredt spektrum av metaller. Dettc innebrerer risi k fr hemning a v meta la vhengige f ysil giske enzymsystcmer. fr eksempel katala sc Uern)g karbnsyre anhrdrasc(sink). Et ekscmpel er EDT A sam vi kienner 80m en --effektiv irrigasjllsvreske ved rtfy llings. tcrapi, frdi EDTA binder kraft ig ii seg Ca2 jner. midlcrtid m" EDTA, nat del blir brukt 80m et,mtidt pl grunn av denne egenskapen, administrercs 80m CaNa2' EDTA fr i\ unnga hypkabemisk tctani. Kclatn:rs affini tel fr frskjellige metallcr uttrykkes vanligvis ved stabililetsknstan tcr, basert p<\ dannelse av kmplekser i vann. Dissc in t~'to verdiene kan imidlcrtid ikke uten videre vcrfres til de langt mer kmplisene frhld ill till. Kela tre r mt k vikks01v mcdisinen er flere ulike kelatrcr bli!! brukt sm amidt mt kvikkslv. Den klassiskc kchllr mt kvikkslvirgiftning cr dimerkaprl (BAL. British Anti Lew isite), sm ble tatt i bruk lied sluttt:n av 2. crdcnskrig. Kmplekset rnel10m kvikk!;l)lv g dimerkaprl er lipfilt g penclrcrer celiemembraner. Derved kan kvikkwlv ristribueres fra eksempeivis nyrevev lillipidrike mrader i hjcmen (12). Det er gsa andre grunner til at dimerkaprl kun begrenses til bruk ved akutte g livslruende kvikk slvfrgiflninger, g ikke blit bcnyttct fr;\ «fenskc)) rganismen fr depnerle metal cf. Pasientbrsjyren () sm dct gis et ut drag av i Fig 1. beskriver EDT A sm spesielt effekli\' mt kvikkslv. Frdi kmplek set mcllm EDTA g kvikkslv haren hy stabilitetsknslant (lg K = 21.8), kan del vrere n:erliggcnde a ama at EDTA cr en ef fektiv antidt. midlcrtid har eksperimen telle studicr vist at dette ikke er lilfellc, g at EDTA vertimt kan ke kvikksnlvtk sisiletcn. Det er derfr kntraindisert i'il\d 5 0 Fig 2. S/g 011 DimavaflJ (l1e)'1 & C, /Jerlin) i Nrge sidell illtrduksill au preparatel i Bber i 20 kapsler. (Nrsk Medisi"aldept, perslltig lleddelelse). ministrere EDT A ved mistanke m kvikk slvfrgiftning (12,14). T aktuellc kelatrer mt kvikkslv er DMPS (dimercapt'prpanesulfnic acid, dimerkaptprpansulfnat) g DMSA (di mcrcapt-suecinic acid, dimerkaptravsy re). Regge er vannpplseligc analger av dimerkaprl (Fig 4), utviklet fr ;\ unnga de mange bivirkningene av dimcrkaprl Beg ge kelalrene kan administreres per s eller ved injcksjn. DMSA ble synlctiserl j USA g tatt i bruk i 1954 fr i\ eke effektiviteten av an timnbehandling ved en trpesykdm. <'irene var det i fersle rckkc kine sere, russere g japanenerc sm utyiklci DMSA g DMPS sm antidter. Under nay net Unithil. ble DMPSallerede i 1957 ct f, fisidt legemiddel i Svjetuninen fr be handlingcn av blant annet metallfrgiftnin gcr. Frem till970';\rene Vat det liten inter esse fr de t kelatrenc i Vest Eurpa g USA. Ogsa i Krge anbcfales na DM PS ved akun frgiftning med urganisk kvikk slv, 100 mg per s 3 ganger daglig. Under Fig 3. K eltdm1l1el~e meum EDTA g bly. 11/)' btir inkrprl'r/ i 5 hetetoc)'kliske ringer. (Mdifisert tegnillg 1m Meyers FH, jawets E. cldfiell A. A Review f Medical Pharmacal gy, 7th ed. umge. /980). jevnfr med Pig

3 , 274 CH 2 -CH-CH 1 SH SH OH CH 1 -CH-CH 1 S0 3 Na SH SH 0 OHC-CH -CH-COH SH SH 0 HO-C C-OH CH 1 CH 2 N -C~--C H 2 - N CH, Na-O-C CH, C-O-Na 2.3-dimcrkaplprpanl (SAL) 2.3-dimerkapt- -prpansulfnat (DMPS) 2.3-dimerkapt-l-succinic acid (DMSA) Etylcndi amin-tctraacetat (EDTA) Fig 4. Kjemiske lnnlet lr BAL. DMSA, DMPS g EDT A.jevl!6r EDT A //led Fig 3. spesialilelsnavnet Dimavar~ (Heyl & C, Berl in) er prcparatet tilgjengelig sm kapsler g 5 ml-ampuller m henhldsvis 100 g 250 mg DMPS (Fig 5). Nrge er det gill generel1 registrerings fri lagelse fr Dimaval r sm kapsler. men ikke fr injeksjnsprtparat. Bare 26 pakker a 5 x 5 ml ampuller har blitt slgt i Nrge i de siste 5 Arene, hvrav l2 ble slgt i 1991 (Nrsk Medisinaldept, pcrsnlig medde lelse). DMPS DMPS har lav lipidpplselighet g pene trerer ccllemembraner i Wen grad. 1)~1 PS fjerner derfr prim<ert bare ekstracellul<crt metall (12, 14). dyrefrsk ser man at nar DMPS reduserer knsentrasjnene i frskjcllige rganer, srerlig i nyrene, ker ikke kvikkselvknsentmsjnen i hjemen. Frnuftig terapeutisk bruk av DMPS syncs ikkc A gi uakseplabel kning i utskillelsen av essensicllespnnetaller,selv m del kan skje betydelig kning i utskillelsen av sink g end.. mer i utskillelsen av kbbcr. Gene relt syncs ikke bivirkninger 3 v<ere ne strt prblem (18). Det er imidlertid rappr tert at DMPS har gilt al1ergiske reaksjncr, i sjeldne tilfel1e manifestert 80m alvrlige hudreaksjner. DMSA Dyrefrsk viser al )MSA har en gunstigere terapeutisk indeks cnn DMPS, g vel sa bra mbiliseringscvne fr urganisk kvikkslv. Til trss fr at det er hcle 351'1r siden kinescrnetk DMSA i bruk mt akutte melallfrgiftninger, cr del publiscrt rela tiv! f1'l kliniske studier med bruk av denne kelatren. D~1SA syncs A v<ere en l\ cnde g \'e1egnet kelatr \'00 akull kvikklvfr giftning (14), men anvendelsen rna frtsatt ansees;'\ v<ere av cksperimentell karakter. K vikkslv i urin sm indikatt pa kvikkslv eks pnering Flere studicr har 'list at del er en nret sammenheng mellm ekspneringsnivltet g knsentrasjn av kvikkslv i urinprver pa gruppelxtsis (22). Nrske tannleger haddc i 1986 et gjcnnmsnitt pa 81lg kvikkselv/ l urin (23). Den hyeste kvikkslvknsentra sjancn sm Yrkeshygienisk institutt har malt i urin fra en rsk tannlege cr 73 fig/. kke-yrkesckspncrtc 051bebere hadde i en nylig ulfrt under50kclse e\ gjcnnm snitt p5 41lg/1 urin (25). De! {innes ikke publisertc data fra Nrge plt kvikkselvknsemrasjner i urin cuer inntak av kclalrer (mbilisasjnsverdier). Fr a fa et mal p;1 kvikkselvutskillelse per tidsenhet blir ftc knsentrasjnen malt i urin sm cr ppsamlct ver 4, 8 cller 24 timer. Alternativ! males knsenlrasj' nen i spntanurinprver. Sammenlignel med spntanurin gir dgnurin et rikligere bildc av utskillelsesverdien av kvikkslv. Vcrdicnc malt i spntanurin blir dcrfr fte justcrt v A relatcre verd iene til urinprvens egenvekt, mlalitet, cller krcatinin knsentrasjn. Under nrmale fysilgiske frhld er utskillelsen av kreatinin ca gntm pr dgn. Fr praktiske frma! kan derfr ennelene ).g kvikkselvjl g ).S kvikkselvjg krcatinin rcgnes 50m ekvivalenter ved krrekt analytisk metdikk (22). M 0 bit i sas j OD S verdier sm indikatr pit k vikks0lveks pnering En plsk unders>lkelse fra 1975 av yrkes ekspnerte arbeidere viste ekstrcmt hye mbilisasjnsverdier (PPlil ).g/l) el y tcr administrasjn av Unithi1. en tysk un derskelse fra 1989 fant man enkeltverdier pp mt 2000 ).g/l ettef innlak av Dima val~ (27). denne studien bserverte man gsa at mbilisasjnsverdiene var g 2-15 ganger hyen: hs henh!dsvis yrkesekspnerte g ikke-yrkesekspnerle cnn den rd in<ert kvikkslvknsentrasj nen 1 unnen. Has ikke yrkesckspncrte individcr rap prterte Daunderer mbilisasjnsverdier pp til 3000 lg kvikkslvj l min i prver tall 30 minutter eller inlravens admini strasjn av 3 mg DMPS (Dimaval~)!kg krppsvekt (2, 4). Til frskjej! fra Daunderer, administrer e Schielc g me<larbeidere (27, 28) DMPS per s (3 kapsler a 100 mg Dimaval ). De

4 sammenlignet mbilisasjnsverdiene i urin ppsamlet i eu dgn euer inntaket, med kvikkslvknsentrasjnene fr administrasjncn av DMPS. Hs 12 individer uten amalgamfyllinger kte knscntrasjncn fra 0,6 til 2,5 1g/1. mens den ilsvarende k ning hs 18 individer med amalgamfyl1in. gervar fra l,sl1g/l ii 10,3 1gfl. l31ant persnene med mangeamalgamfyllinger varden maksimale mbilisasjnsverdien 66 1g/ l, mens de fieste uten amalgamfyllinger had de mindre enn 5 1g/1. Frskjcllcne i verd iene p<1. kvikkslvkn scmrasjncn i de t tyske studiene kan fr klares ved at utskil1elsen av kvikkslvet bcgynner raskere m\r medikamentel admi nistreres intravenst. g ved at spntan urinprver ikke gir et reelt utskil1elscsniva av kvikkslv. Del ble ikke funnet nen fr- - skje!1 i mobilisasjnsverdiene cher administrasjn av 250 mg DMPS imravenest g 300 mg DMPS per as nar urinen ble pp samlet i ett dgn g de ttale mengder k\'ikks01v i urinen ble malt (27, 28). Det tys ke ~~Bundesgesu n dheits..1.m t" anbcfaler a ikke bcnytte spntanurinprver, men dersm dette likevel blir gjrl, a ml'!le urinvlumet fer kvikkslvverdicnc blir justert cttcr krealininknscnlrasjnen (30). De refererte studier viste en mer krrelasjn mellm mbilisasjnsverdiene g an tall aml!\gamfyl!inger. Del er imidlertid kjent fra tidligere at kvikkslvknsentra sjnen i urin kr re1ercr med amalgamfyl lingstatus (22, 23). Krrelasjnen mellm a nlall arnalgamfyllinger frblir rued andre rd prinsipielt uend ret elter innlak av D:'v1PS. Det har gsl\ bliu funnet en na>:r kr relasjn mellm mbilisasjnsverdiene g kvikkslvknsentrasjnen i urin fur administrasjn av DM PS (41). Bruk av kelatren gir derfr ikke nen vesentlig tillegg1:iinfr mas;n m depnering g btlastning med kvikkslv (31. 32). Tksikigis ke vurderinger av kvikks01vknsentrasjner un n Vanligvis vi kvikkslvknsentrasjuner i urinprver pi\ mer enn 100 V-g/g kreatinin V3!re frbundet med klassiske nevrlgiske frgiftningssymptmcr (tremr, erethis me, appetittl0shet. mm) g prteinuri. Blant persner med verdier mellm K/g kreatinin er det en kt insidens av mindre alvrlige symptmer. Enkelte kn trversielle studier har p.'lvist tremr ved hjelll av elektrfysilgiske teknikker has Fig 5. Dimvar' (liey! & C, Berlin) slg! pd lrske aplek. m ser: a kaps[er (DimavafX Test) kr 380, 20 kaps/er kr 1852,5 x 5 ml ampuller kr (Nrsk Medisinaldept, per snlig meddelelse). persner rued verdier meljm V-g/g kreatinin. Under disse verdiene er det ikke p<1.vist nen sammenheng rne1lm kvikk w lvknsentrasjnen i urin g bjektive funn eller symptmer. De refererte verdiene er hentet fra en nylig publisert rapprt fra en internasjnal grullpc av cksperter. g utgitt med st0tte fra "United Natins Envi rnment Prgramme», <dnternatinal La bur OrganisatiuM g,~w rld Health Or ganiz<!tim) (22). Det er hyst usikkert hvrdan mbilis;s;nsverdicne skal vurderes bilgisk-tks iklgisk i frhld til de her angitte verdier. Daunderer hevder al del er ct tydelig legn ~ amalgambctingel kvikkslvfargiftning dersm mbilis..1sjnsverdiene i urinprver 30 minutter ett er inntak av Dimaval ll cr hyere enn 50 1g kvikkwiv eller 500 v-g kbbcr per liter (2, 4). Fre1pig er det ikke blit! publisert andre studier sam sttter eller mtsier denne hyptesen. mid lertid llii det understrekes at det er direkte galt <1. sammenligne kelatrinduserte mbi lisasjnsverdier med urin-kvikkslvkn sentrasjner sam blir m<1.1t under nrmale frhld. Te rapeutis k bruk av DMPS Mens bruk av D:\1PS anbcfales g er \ el etablcrt vcd akutt kvikkslvfrgiftning, er den diagnstiskc verdi g bruk \'00 krnisk ckspncring diskutabel. Ved krnisk ekspnering fr Oksiske metallerpptrer symptmer nar visse niv<1. er verskridcs i de sakalte kriliske rganer. Vcd krnisk frgiftning av urganisk kvikkslv bctraktes sentralncrvcsystemet sm det mes sarbare rgan, g dercttcr nyrenc vcd hycre ekspnering. De vanligste kliniske symptmer ved krnisk kvikkslvfrgiftning er nevrlgiske plager gj e ljer frandringer i atferdsmnsteret hs pasicnten. En tilstrebcr derfr prim~rt ;\ bcgrcnse eller l! redusere kvikksh'mengden i sentralnervesystemet ved a admini slrcre kelatrer til dissc pasientenc. $m nevnt resuhercr den lave JipidppllJsclig. het i at DMPS i liten grad penetrerer celiemembraner. Deue indikerer at preparatet ikke initialt vii redusere kvikksulvmengde ne i scntralnervesystemcl. Dette ble bckref tet i en dyreeksperimcntell studie der Aa seth & Friedheim fanl,n DMPS i maselning til DMSA ikke kte eliminasjnen av kvikksl\' fra hjemen. Dct kan imidlertid ikke utelukkes al det klln s kjc likevektsfrskp'llinger mellm nyrc/bld/hjeme sm pl! lengre sikt fre1l1skynder tamming av akkumulert kvikkselv fra hjernen. Per i dag er detle ikke dkumenlert. Det er grunn til <1. ant" at den raske g hye utskillelscn av kvikkslv etter DMPS btrr pa mbilise ring fra mbile lagre, frst g fremst i nyte ne dcr stur8tedelen er bundet tillavmicky lrere prteincr. Del er uklart am intravens administrasjn av m.1ps i diagnstisk yemed gir ncn frdel fremfr kapsler. Schiele advarer mt l. bruke injeksjnsfrmen av Dirna 275

5 276 vall' dersm det ikke freiigger en megel sterk indikasjn. Han papeker at denne cmm ikke er gdkjent av tyskc hclscmyndigheter, ne $Om kan medfate ;uridiske knsekvenser. Metallmbiliserende kelatrcr $Om DMPS g DMSA frtjener ppmerksmhet sm et ptensielt vcrdifullt behandlingsprinsipp vcd krniske metallfrgiftninger. Det samme gjeldcr underskelser g vurdering av m prf)'laklisk bruk kan nl!re berettigct i v[sse situasjncr, fr eksempcl fr ~ beskytte barn mt hy blyekspsisjn, eiler fr i visse situasjner ~ beskytte mt yrkesmessig ckspnering fr lungmet'll1er. DeUe reiscr imidlertid prblcllstillingcr sam bkstavlig talt er kmpiekse g eventuel! krever grundige utredningcr. Det er grunn til skcpsis mt kasuistiske meddelelscr m at krtvarig bruk av DMPS skal ha fjernet nevrlgiske plager eller ha resultert i endret ;ltferdsm0nster. Fr even tuelt DMPS cller andre kelatrer kan anbe fales tatt i vanlig bruk fr A mbilisere g fjeme kvikkslv fra rganismen v mis tanke m «mikrmerkurialisme», br det freligge rcsultater fra skikkel ig kntrllene underskelser (med ppflgning av pasientene) sm verifiserer at denlle be handling virkelig hjelpcr pasientene. Englis h summary Mercury frm amalgam and the use f chelating agents Of benefit r dllnlilging? A German physician, Dr Max Daunderer, suggest in 1989 a cncept fr diagnsing and treating mercury intxicatinsclaim t be caused by lhe release f mercury frm amalgam restratins. The methd is based n measurements f urinary mercury levels after administratin f a chelatr, dimercaptprpansulfllate (DMPS) marketed as Dimaval. The methd, referred t as «the mercury mbilizatin test» has been descrijx.>d. in the ppular press, and has been adpted by sme Nrwegian physi. cians. This is reflected by a substantial in crease in sales f Dimayall> in Nrway. Studies in Germany have shwn that the administratin f O:vlPS is fllwed by a temprary 2-50 fld increase in the urina ry excretin f mercury. The txiclgical cnsequence f his im.tease is uncertain, and there exists n dcumentatin n health threshld limit values. A review f the literature gives scanty supprt fr re cmmending the usc f chelatrs t dia gnse and tre.1t alleged,(micrmercurialism)). Befre his apprach eventullily can be recmmended. prperly cntrlled clin ical trials (with fllw up's) shuld be CHr ried ut, and prve that the p.1ticnts benefit frm the treatment. Refe ranser l.lnfrmalin m kviksfllv afgiflning. Dan mark: Kursted Gram A/S, Daunderer M. Quecksilbervcrgiftungen dutch Amal,l[am Leitsymplm: KpTschmer zen. Frum Prakl Allgemeinartz t989; 28: Daunderer M. Amalgam. n: Handbuch der Umweltgihe. Kap , Landsberg: ":COrned Verlages 1990: Sanleimann. Amalgamfrgiftnin,l[. farer. diagnse 01( terapimuligheter. 1010n 1991: 18: 3- S. 12. Aaseth j. f..'lbilizatin f inrganic and Ot ganic mercury in v;vand in vitr using mer captdextr~n, N acetyl DL penicillamine and ther thil~ lthesis~ Ost: University Press Klaassc!n CD. lleavy metals and heavy metal antagnists, n: Gilman AG, Ran TW, Nies AS, Taylr P. eds. Gdman & C;lman's: The phannacigicat basis f thera~utics. 8th ed. New Yrk: Per,l[amn Press, 1990: lruby K. Dnner A. 2,3 dimercapt l prpa nesulphnate in heavy metal pisning. Med T xicll987; 2: nlem:t tin.11 prgramme n chemical safety. Envirnmental!ealth Criteria lis. lrjflnic 1>.'lercury. Geneva: Wrld Health Organiza. tin Jkstad A. Mercury excretin and ccupa tillal expsure f dental pers<mnel. Cm munity Denl Oral Epidemill990; 18: Jkstad A, Thmassen Y, Bye E. Clench Aas J. Aasc:lh J. De!1tal amalgam and mercury. Pharmacl Txicl 1992; 70: Schiele t Schaller KH, Weltle D. Mbilisa lin vn Quecksilber Speicherungcn im Or gallismus mittcls D~1PS (Dirnavat). Ar... beilsmed Szialmed Prlivenlivmed 1989; 24: Schiele t Krtlncke A. Quecksilber ll1bilisa lin durch m.1ps (Dimaval) bei Persncn mit und hne Amalgamfullungen. Zahnarzil Mitt 1989; 79: Zillke T. Amalgame aus dcr Siehl des Bun desgl!sundheitsamtes. Zahn1ntl Mill 1991; 81: Hickel R. MeierC. Schiele R, Raab W, Pctchelt A. Nebenwirkungcn,'n Amalgam? Einc in lerdis?iplinnre Studie. Disch Zahnnntl Z 1991; 46: Schiele R. Die Amalgamfilltungen Venra,l[ lichkei\. l)tgeh Zahnarztl Z 1991; 46: En kmplett feferanseliste kan bestilll$ hs frstefrfatter. Adresse: Asbjrnjkstad, Odnflgisk in sfifull lr alwtmi, Bks 1052 /Jilldem, N-03/60s/0

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer P R E E K L A M P S I Infrmasjn fra Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer, Osl universitetssykehus Universitetet i Osl HVA ER PREEKLAMPSI? Preeklampsi,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1 Prøve i mikrbilgi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.frsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1. Velg riktig alternativ (kryss av et rett svar) ttalt 3 peng a. En infeksjn innebærer at fremmede

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no Dkumentsenteret 08 SEPT. Besksadresse 2... _ Pstadresse Direktratet fr arbeidstilsynet fílevfafsjffçlfsfelv, Pstbks 4720 Sluppen, T 7468 Trndheim. F å21541019 vàrdat:04.09.2015 W i 'i" W E ` ' Jan Rald

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI - bokmålsutgave Side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR MATERIALTEKNOLOGI Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, tlf. 73

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009 NNU Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Institutt fr materialteknlgi M4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG IL ØVING NR. 7, HØS 2009 OPPGAVE 1 a) Energi kan ikke frsvinne

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Medikamentell behandling av primær hypertensjon

Medikamentell behandling av primær hypertensjon Medikamentell behandling av primær hypertensjn Nidarskngressen ktber 2015 Knut Aasarød Avd. fr Nyresykdmmer, St. Olav Hspital 1 Knut Aasarød 2 the hypertensin may be an imprtant cmpensatry mechanism which

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Resepttest MEDSEM9, m/sensorveiledning grunnstudiet i medisin våren 2010

Resepttest MEDSEM9, m/sensorveiledning grunnstudiet i medisin våren 2010 Resepttest MEDSEM9, m/sensrveiledning grunnstudiet i medisin våren 2010 Onsdag 5. mai 2010, kl. 13.0014.00 Oppgavesettet består av 7 sider Viktige pplysninger: Eksamen består av 1 fagmråde: Reseptskriving

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Bruk og vedlikehold av veneport (VAP) - METODERAPPORT

Bruk og vedlikehold av veneport (VAP) - METODERAPPORT Bruk g vedlikehld av veneprt (VAP) - METODERAPPORT Frmålet med prsedyren: Frmålet med prsedyren er klart definert g avgrenset: Å øke kunnskapen hs helsearbeideren slik at veneprt håndteres g vedlikehldes

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Bakgrunn Installasjn av CT i nybygg 2012 Hulldekke i etasjeskillene

Detaljer

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking Infrmasjnshefte fr kandidater til autrisasjnsprøven i tlking Autrisasjnsprøven i tlking Fakultet fr lærerutdanning g internasjnale studier Seksjn fr studieadministrasjn g internasjnalisering Innhld 1.

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt fr materialteknlgi Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Sigrid Hakvåg, tlf.: 73594079, (mb) 47633624 EKSAMENSOPPGAVE

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Ulike tiltak relatert til den senere tids bevegelser i finansmarkedene - Innkalling til obligasjonseiermøte

Ulike tiltak relatert til den senere tids bevegelser i finansmarkedene - Innkalling til obligasjonseiermøte NORSK TILLITSMANN ASA www. trustee, n This letter t the bndhlders is issued in Nrwegian nly. Fr further infrmatin please cntact Nrsk Tillitsmann ASA. Til bligasjnseierne i: ISIN: NO 001027789.0-6,10 %

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1.0 i HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av nedlegging av Nevrhjemmet Rehabiliteringssenter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: i s HELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE:... Bakgrunn fr risikvurderingen...3

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn Driftsperatørsamling D.18 Erfaringer med med klrering g UV-stråling av drikkevann. Tirsdag 1. Mars 2005 Quality Htell Alexandra - Mlde Fredrag 2: Orientering m NORVAR s arbeid med desinfeksjn. - Rapprt

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Fortelle hva jeg heter og hvor jeg kommer fra

Fortelle hva jeg heter og hvor jeg kommer fra Meg selv g andre Intrduksjn i spansk Uke *bruke språkets alfabet g tegn Kunne det spanske alfabetet, VALE 1 - kapittel 1. herunder navn på bkstaver, Alfabetet kpi + sang lydene g skriftlig frm. Kunne frtelle

Detaljer