(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet.11.17, IT, BG0062 (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver ABB S.p.A., Via Vittor Pisani 16, 124 Milano, Italia (72) Oppfinner Chiaravalli, Matteo, Via Battisti, 18, 2 Daverio (VA), talia Antonello, Paolo, Via Donatori Volontari di Sangue, 3, 0 Arluno (MI), Italia Valagussa, Sergio, Via Don Biagio Rossetti, 6, 00 Ronco Briantino (MI), Italia (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Elektrisk koblingsanordning (6) Anførte EP-A publikasjoner GB-A

2 1 Elektrisk koblingsanordning Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en elektrisk koblingsanordning utstyrt med vern mot forekomst av differensialstrømmer over en forutbestemt terskel. Som kjent er koblingsanordninger som anvendes i elektriske lavspenningskretser (det vil si for bruksområder med nominelle spenninger opp til 00 V AC/0 V DC), for eksempel skillebrytere, utkoblingsbrytere og kontaktorer, anordninger som er utformet for å sikre vern av elektriske kretser og sikkerheten til operatørene av selve kretsene ved hjelp av åpning av dem ved svikthendelser. Som en følge av åpningen av skillebryterne avbrytes strømmen som sirkulerer mellom den elektriske fordelingskilden, eller elektriske linjen, og én eller flere elektriske laster matet av selve kilden. 1 2 Skillebryterne omfatter én eller flere poler som hver har en bevegelig kontakt som kan kobles til/kobles fra en respektiv stasjonær kontakt på en slik måte for å lukke/åpne skillebryteren; et første elektrisk tilkoblingspunkt og et andre elektrisk tilkoblingspunkt er koblet til henholdsvis den bevegelige kontakten og den stasjonære kontakten. Differensialskillebryterne ("jordlekkasjeskillebrytere" eller "reststrømskillebryterne") omfatter særlig minst et differensialvernsystem egnet for å utføre en vernfunksjon mot deteksjon av en differensialstrøm over en forutbestemt terskel. Differensialstrømmen skyldes forekomst av en jordlekkasjestrøm, også kalt reststrøm eller ubalansestrøm, som forårsaker ubalanse mellom den innkommende strømmen i skillebryteren og den utgående strømmen fra den samme skillebryteren. 3 Differensialskillebrytere der én eller flere av polene er beskyttet mot svikt som følge av overlaster og/eller kortslutninger (angitt av uttrykket "fase" mens de resterende polene angis av uttrykket "nøytral") kalles magnetotermiske differensialskillebrytere ("reststrømskillebrytere med overlast- og overstrømvern" eller "RCBO"). Ifølge en kjent løsning forårsaker differensialvernanordningen at skillebryteren åpner seg ved anvendelse av en spenning som trekkes fra den elektriske kretsens nettspenning der selve skillebryteren er installert. Skillebrytere som benytter

3 2 differensialvernanordninger utformet på denne måte, kalles "spenningsavhengige" ("VD"). Spenningen tilføres særlig ved å forbinde differensialvernanordningen til to poler av skillebryteren, mellom de første elektriske tilkoblingspunktene og de bevegelige kontaktene eller mellom de andre elektriske tilkoblingspunktene og de stasjonære kontaktene. I den første forbindelseskonfigurasjonen er det nødvendig for en installatør å forbinde den elektrisk fordelingskilden med de andre elektriske tilkoblingspunktene, mens i den andre forbindelseskonfigurasjonen er det nødvendig for ham å forbinde den elektriske kilden med de første elektriske tilkoblingspunktene. På denne måten, i begge tilfeller når skillebryteren åpner seg, forbindes differensialvernanordningen kun til den elektriske lasten, og således avbrytes tilførselen av spenning automatisk. 1 2 Hvis det forekommer en installasjonsfeil, forblir differensialvernanordningen elektrisk forbundet med den elektriske fordelingskilden når skillebryteren åpner seg, og en strøm fortsetter å strømme mellom kilden og vernanordningen. Spenningen fortsetter således å bli tilført til differensialvernanordningen etter at den har grepet inn, når det ikke lenger er nødvendig og kan skade den på grunn av det høye nivået eller redusere levetiden dens. Når differensialvernanordningen er skadet, kompromitteres skillebryterens operasjon fullstendig ettersom skillebryteren ikke lenger utløses som respons etter deteksjon av en differensialreststrøm over den forutbestemte terskelen, med alvorlig risiko for sikkerheten til en bruker av den elektriske kretsen. I teknikkens stand, for å kunne unngå det beskrevne problemet, viser skillebrytere som er avhengige av nettspenningen signaliseringsmidler på frontdekket deres, for eksempel inskripsjonene "LAST" og "NETT", for å angi til brukeren hvor den elektriske lasten og den elektriske fordelingskilden skal forbindes på riktig måte. Denne løsningen garanterer likevel ikke at brukeren vil installere skillebryteren på riktig måte. 3 Europeisk patentsøknad EP beskriver en skillebryter som har en elektronisk differensialvernkrets drevet mellom fase- og nøytrallinjer. Den elektriske kretsen er forbundet på siden av den mobile kontakten til én av faseog nøytrallinjen, og på siden av den faste kontakten til den andre av fase- og

4 3 nøytrallinjen. En ytterligere kobling er dessuten tilveiebrakt mellom faselinjen og den elektroniske differensialvernkretsen. Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe en skillebryter av den nettspenningsavhengige typen for å tillate å overvinne ulempen fremvist i teknikkens stand ved tilpasning av løsninger som er spesielt enkle og økonomisk rimelige sett fra et utformingssynspunkt. 1 ñ ñ Formålet oppnås med en elektrisk koblingsanordning tilpasset for gjensidig å forbinde/bryte forbindelsen med en elektrisk fordelingskilde og en elektrisk last som er operativt forbundet med en krets som har en nettspenning. Koblingsanordningen omfatter: en første pol som har minst en første bevegelig kontakt som kan kobles til/kobles fra en respektiv første stasjonær kontakt, og minst et første elektrisk tilkoblingspunkt og et andre elektrisk tilkoblingspunkt forbundet med henholdsvis den første bevegelige kontakten og den første stasjonære kontakten; en andre pol som har minst en andre bevegelig kontakt som kan kobles til/kobles fra en respektiv andre stasjonær kontakt, og minst et tredje elektrisk tilkoblingspunkt og et fjerde elektrisk tilkoblingspunkt forbundet med henholdsvis den andre bevegelige kontakten og den andre stasjonære kontakten, der det første, andre, tredje og fjerde elektriske tilkoblingspunktet er tilpasset for å forbinde den første polen og den andre polen elektrisk med den elektriske kilden og med den elektriske lasten; 2 ñ en differensialvernanordning omfattende deteksjonsmidler tilpasset for å detektere en differensialstrøm og aktiveringsmidler tilpasset for å forårsake frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten fra den respektive første og andre stasjonære kontakten, der differensialvernanordningen er operativt forbundet med den første og andre polen og er konfigurert på en slik måte at, etter deteksjonen av en differensialstrøm over en forutbestemt terskel, tilføres en matespenning avhengig av nettspenningen som finnes mellom den første polen og den andre polen til aktiveringsmidlene for å forårsake frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten fra den respektive første og andre stasjonære kontakten. 3 Differensialvernanordningen er konfigurert på en slik måte for å forårsake avbrudd av tilførsel av matespenning til aktiveringsmidlene etter frakoblingen av

5 4 den første og andre bevegelige kontakten fra den respektive første og andre stasjonære kontakten, uten hensyn til om den elektriske kilden er forbundet med det første og tredje elektriske tilkoblingspunktet eller med det andre og fjerde tilkoblingspunktet. Differensialvernanordningen omfatter en hjelpekontakt som er elektrisk posisjonert i serie mellom aktiveringsmidlene og den første polen, der hjelpekontakten er operativt forbundet med den første bevegelige kontakten på en slik måte for å avbryte serieforbindelsen mellom aktiveringsmidlene og den første polen etter frakoblingen av den første bevegelige kontakten fra den respektive første stasjonære kontakten. 1 2 Hjelpekontakten omfatter et første lederelement som er elektrisk forbundet med aktiveringsmidlene og tilpasset for å samhandle operativt med den første bevegelige kontakten på en slik måte for å kobles til den første bevegelige kontakten når den første bevegelige kontakten kobles til den respektive første stasjonære kontakten, og på en slik måte for å kobles fra den første bevegelige kontakten når den første bevegelige kontakten kobles fra den respektive første stasjonære kontakten. Koblingsanordningen ifølge den foreliggende oppfinnelsen vil bli beskrevet nedenfor med henvisning til én av utførelsesformene som en magnetotermisk differensialskillebryter; særlig vil det bli henvist til en topolet utførelsesform som har en fase og en nøytral. Prinsippene og de tekniske løsningene som beskrives i den følgende beskrivelsen skal imidlertid forstås som gjeldende også for forskjellige konfigurasjoner av magnetotermiske differensialskillebrytere som for eksempel har mer enn to poler (og hvilket som helst antall faser), og mer generelt for hvilken som helst spenningsavhengig koblingsanordning. Egenskaper og fordeler vil fremkomme tydeligere fra beskrivelsen av foretrukne, men ikke-utelukkende utførelsesformer av en skillebryter ifølge den foreliggende oppfinnelsen illustrert som eksempler i de medfølgende tegningene, hvori: 3 ñ ñ figur 1 viser en første magnetotermisk differensialskillebryter som en del av huset er fjernet fra for å se noen av de innvendige komponentene; figur 2 viser en del av skillebryteren i figur 1 i detalj, der ytterligere innvendige komponenter av selve skillebryteren er lagt til;

6 ñ figur 3 viser skillebryteren i figur 1 skjematisk, der spesielt differensialvernanordningen og de elektriske forbindelsene med polene og med selve skillebryterens testmekanisme, illustreres; ñ figur 4 viser en andre magnetotermisk differensialskillebryter skjematisk, der spesielt differensialvernanordningen og de elektriske forbindelsene med polene og selve skillebryterens testmekanisme, illustreres. For å gjøre det enkelt vil de samme tallhenvisningene bli anvendt gjennom hele beskrivelsen for å angi like eller tilsvarende elementer ifølge forskjellige utførelsesformer av skillebrytere ifølge den foreliggende oppfinnelsen. 1 En skillebryter ifølge den foreliggende oppfinnelsen er egnet for å forbinde/bryte forbindelsen med en elektrisk fordelingskilde og en elektrisk last som er operativt assosiert med en elektrisk krets med en nettspenning, og omfatter et hus som minst en første pol og en andre pol er angitt i. 2 Med henvisning til de nevnte figurene beskrives i det følgende magnetotermiske differensialskillebrytere 1 av modultypen (i det følgende angitt som skillebrytere 1) som har en første pol 2 eller fase 2, og en andre pol 3 eller nøytral 3, som begge er skjematisk synlige i figur 3 og 4, som eksempler. Den første polen 2 og den andre polen 3 er angitt inne i et samlet hus for skillebryter 1, som oppnås ved kobling av den første halvkapselen 12 synlig i figur 1 med en andre halvkapsel som ikke vises i figurer. Skillebryteren 1 ifølge de illustrerte eksemplene har særlig et hus med en frontbredde lik en standard DIN-modul (der en DIN-modul er lik 17, mm). Det bør påpekes at konseptet ifølge oppfinnelsen som fremsettes i det følgende likevel gjelder uten hensyn til det faktum at første pol 2 og andre pol 3 av skillebryter 1 er vernet eller ikke er vernet mot svikt som følge av en overlast og/eller en overstrøm; i skillebryter 1 kan begge poler 2, 3 for eksempel konfigureres som faser. 3 Den første polen 2 omfatter minst en første bevegelig kontakt 4, som kan kobles til/kobles fra en respektiv første stasjonær kontakt, og minst et første elektrisk tilkoblingspunkt 6 og et andre elektrisk tilkoblingspunkt 7 (vist skjematisk i figur

7 6 3 og 4), som er forbundet med henholdsvis den første bevegelige kontakten 4 og den første stasjonære kontakten. Den andre polen 3 omfatter på sin side minst en andre bevegelig kontakt 8, som kan kobles til/kobles fra en respektiv andre stasjonær kontakt 9, og minst et tredje elektrisk tilkoblingspunkt og et fjerde elektrisk tilkoblingspunkt 11 (vist skjematisk i figur 3 og 4 i tillegg til den andre stasjonære og bevegelig kontakten 9, 8), som er forbundet med henholdsvis den andre bevegelige kontakten 8 og med den andre stasjonære kontakten 9. Det første, andre, tredje og fjerde elektriske tilkoblingspunktet 6, 7,, 11 er egnet for å forbinde den første polen 2 og den andre polen 3 elektrisk med den elektriske fordelingskilden og med den elektriske lasten. 1 En kjent egnet drivmekanisme, slik som drivmekanismen angitt med tallhenvisning 13 i figur 1, er operativt assosiert med den først og andre bevegelige kontakten 4, 8 på en slik måte for å forårsake at de kobles fra de respektive første og andre stasjonære kontaktene, 9 etter at den er aktivert. 2 Skillebryteren 1 omfatter minst en differensialvernanordning 0 som har deteksjonsmidler egnet for deteksjon av en differensialstrøm som skyldes en ubalanse mellom strømmene som sirkulerer i den første polen 2 og i den andre polen 3. Differensialvernanordningen 0 omfatter ytterligere aktiveringsmidler tilpasset for å forårsake frakoblingen av første og andre bevegelige kontakter 4, 8 fra den respektive første og andre stasjonære kontakten, 9. Differensialvernanordningen 0 er operativt assosiert med den første polen 2 og den andre polen 3 av skillebryteren 1, og er konfigurert slik at, etter deteksjonen av en differensialstrøm større enn en forutbestemt terskel (i det følgende, for å gjøre det enkelt, angitt som "strøm I D "), tilføres en matespenning som avhenger av nettspenningen som finnes mellom den første polen 2 og den andre polen 3 til aktiveringsmidlene for å forårsake frakobling av den første og andre bevegelige kontakten 4, 8 fra den respektive første og andre stasjonære kontakten,9. 3 I de illustrert eksemplene omfatter deteksjonsmidlene en deteksjonsvikling 400 eller en sekundær vikling 400 viklet omkring en magnetkjerne 4 som omgir den første polens 2 og den andre polens 3 ledende baner, som skillebryterens 1

8 7 strøm strømmer i. Deteksjonsviklingen 400 er assosiert med magnetkjernen 4 på en slik måte for å generere et elektrisk signal når en differensialstrøm forekommer. 1 2 Deteksjonsmidlene omfatter ytterligere elektroniske midler 0 (vist skjematisk i figur 3 og 4), for eksempel en mikroprosessor, som er operativt assosiert med deteksjonsviklingen 400 og konfigurert på en slik måte for å detektere det elektriske signalet som genereres etter forekomsten av strømmen I D, og etter deteksjonen å drive tilførselen av en matespenning til aktiveringsmidlene. I de illustrerte eksemplene mater de elektroniske midlene 0 ut et elektrisk drivsignal som er egnet for å drive lukkingen av minst en elektronisk bryter 8 anbrakt elektrisk i serie mellom aktiveringsmidlene og den andre polen 3 (se figur 3 og 4). Aktiveringsmidlene omfatter en første spole anordnet langs en akse 6 (fremstilt i figur 1). Den første spolen er operativt assosiert med et bevegelig element (som for eksempel den bevegelige stiften 7 i figur 1 og 2) på en slik måte for å forårsake at den beveger seg fra en hvilestilling til en aktiveringsstilling etter tilførselen av matespenningen til endene av selve spolen. Under bevegelsen samhandler det bevegelige elementet operativt med den første bevegelige kontakten 4 og den andre bevegelige kontakten 8 på en slik måte for å forårsake frakoblingen fra den respektive første stasjonære kontakten og den andre stasjonære kontakten 9. Den bevegelige stiften 7 opererer for eksempel drivmekanismen 13 under sin bevegelse langs aksen 6. 3 Den første polens 2 vernfunksjon mot svikt på grunn av overstrømmer og/eller kortslutninger utføres med fordel av en andre spole 9, som også er anordnet langs akse 6; den andre spolen 9 er særlig anordnet omkring minst én del av den første spolen (se figur 1 og 2). Den andre spolen 9 er også operativt assosiert med det bevegelige elementet 7 på en slik måte for å forårsake at den beveger seg fra hvilestillingen til aktiveringsstillingen, etter passasje av en overstrøm og/eller en kortslutningsstrøm i den første spolen 2. Takket være denne spesielle utformingsløsningen reduseres skillebryterens 1 samlede dimensjoner.

9 8 I en skillebryter 1 ifølge den foreliggende oppfinnelsen er differensialvernanordningen 0 konfigurert på en slik måte for å forårsake tilførselsavbrudd av matespenningen til aktiveringsmidlene etter (særlig umiddelbart etter) frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten 4, 8 fra den respektive første og andre stasjonære kontakten, 9 uavhengig av det faktum at den elektriske kilden er forbundet med det første og tredje elektriske tilkoblingspunktet 6, eller med det andre og fjerde tilkoblingspunktet 7, Ifølge en første foretrukket utførelsesform omfatter skillebryteren 1 en differensialvernanordning 0 som har en hjelpekontakt som er elektrisk anbrakt i serie mellom aktiveringsmidlene og den første polen 2, og operativt forbundet med den første bevegelige kontakten 4 på en slik måte for å avbryte serieforbindelsen mellom aktiveringsmidlene og den første polen 2 etter frakoblingen av den første bevegelige kontakten 4 fra den respektive første stasjonære kontakten. Hjelpekontakten omfatter foretrukket et første lederelement, som er elektrisk forbundet med aktiveringsmidlene og som kan tilpasses for å samhandle operativt med den første bevegelige kontakten 4 på en slik måte for å kobles til den første bevegelige kontakten 4 når den første bevegelige kontakten 4 kobles til den respektive første stasjonære kontakten, og på en slik måte for å kobles fra den første bevegelige kontakten 4 når den første bevegelige kontakten 4 kobles fra den respektive første stasjonære kontakten. På denne måten forbindes aktiveringsmidlene med den første polen 2 når det første lederelementet kobles til den første bevegelige kontakten 4. Det første lederelementet kan alternativt være egnet for å samhandle operativt med den andre bevegelige kontakten 8 på den samme måten som beskrevet for samhandlingen med den første bevegelige kontakten 4. I skillebryteren 1 vist i figur 1œ3 omfatter det første lederelementet en første fjær 1 anordnet omkring en først stift 0, som er assosiert med og tverrgående med hensyn til huset til skillebryter 1. Særlig i figur 1 og er den første fjæren 1 synlig, mens den tilsvarende første stiften 0, som strekker seg tverrgående fra den indre veggen av den andre halvkapselen som vender mot den første halvkapselen 12, vises skjematisk stiplet i figur 2. 3 Den første fjæren 1 har en første ende 3 forbundet med en andre ledende stift, som strekker seg tverrgående fra den indre veggen 14 av den første halvkapselen 12. Denne andre ledende stiften er elektrisk forbundet med

10 9 den første spolen gjennom forbindelsen 6 illustrert i figur 2. Den første enden 3 kan alternativt forbindes med spolen med hvilken som helst annen type elektrisk forbindelse. Det første fjæren 1 omfatter ytterligere en andre ende 4, som strekker seg mot den første bevegelige kontakten 4 på en slik måte for kun å være i kontakt med den når den første bevegelige kontakten 4 er koblet til den respektive første stasjonære kontakten. Særlig fremviser den første bevegelige kontakten 4 et sentralt legeme 1, som svinges på en roterende måte på en stift 16 som er assosiert med den første halvkapselen 12 og tverrgående med hensyn til den indre veggen 14. En tann 17, som er egnet for å gå i kontakt med den første fjærens 1 andre ende 4, strekker seg fra det sentrale legemet 1. 1 En startsituasjon hvori skillebryter 1 i figur 1œ3 lukkes og den første fjærens 1 andre ende 4 er i kontakt med den respektive tannen 17, bør overveies. Et første tilkoblingspunkt 61 av den første spolen (illustrert skjematisk i figur 3) er elektrisk forbundet med den første bevegelige kontakten 4 gjennom den andre ledende stiften og den første fjæren Når strømmen I D genereres, driver differensialvernanordningens 0 deteksjonsmidler lukkingen av koblingen 8 for å gjennomføre forbindelsen mellom et andre tilkoblingspunkt 62 av den første spolen og den andre spolen 3. På denne måten tilføres matespenningen som er nødvendig for å bevege den bevegelige stiften 7 og operere drivmekanismen 13 til spolen. Etter drivmekanismens 13 intervensjon dreier den første bevegelige kontakten 4 seg mot urviseren omkring stiften 16 med henvisning til figur 1 og 2, for å koble seg fra den respektive første stasjonære kontakten og koble tannen 17 sin fra den første fjærens 1 andre ende 4. På denne måten avbrytes den elektriske forbindelsen mellom den første spolen og den andre spolen 2, og strøm strømmer ikke lenger i den første spolen uavhengig av det faktum at den elektriske kilden er forbundet med det første og tredje elektriske tilkoblingspunktet 6, eller det andre og fjerde elektriske tilkoblingspunktet 7, 11. Ifølge en andre utførelsesform, som er illustrert skjematisk i figur 4, omfatter skillebryteren 1 en differensialvernanordning 0 konfigurert på en slik måte for å

11 gjennomføre en elektrisk forbindelse mellom den første spolen og den første og andre polen 2, 3 ved deteksjon av strømmen I D. Denne elektriske forbindelsen har en første elektrisk forbindelse 6 situert mellom det første elektriske tilkoblingspunktet 6 og den første bevegelige kontakten 4, og en andre elektrisk forbindelse 66 situert mellom den andre stasjonære kontakten 9 og det fjerde elektrisk tilkoblingspunktet 11. Den elektriske forbindelsen kan alternativt ha en første forbindelse anbrakt mellom det andre elektriske tilkoblingspunktet 7 og den første stasjonære kontakten, og en andre elektrisk forbindelse anbrakt mellom det tredje elektriske tilkoblingspunktet og den andre bevegelige kontakten På grunn av stillingen til den første elektriske forbindelsen 6 og til den elektriske forbindelsens andre elektriske forbindelse 66, strømmer ikke strøm i den første spolen etter frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten 4, 8 fra den respektive første og andre stasjonære kontakten, 9. Differensialvernanordningen 0 er derfor konfigurert på en slik måte for å avbryte tilførselen av matespenningen til den første spolen automatisk, uten hjelp av hjelpekontakter slik som for eksempel hjelpekontakten gjennomført av den første fjæren 1 beskrevet for skillebryteren 1 vist i figur 1œ3. En skillebryter 1 ifølge den foreliggende oppfinnelsen kan med fordel omfatte en testmekanisme 0 som har til oppgave å verifisere om differensialvernanordningen 0 fungerer som den skal. En testvikling 3 er viklet omkring magnetkjernen 4 og har et første elektrisk tilkoblingspunkt 67 og et andre elektrisk tilkoblingspunkt 68 (se figur 3 og 4). Testmekanismen 0 er konfigurert på en slik måte for å når den opererer, tilføre en testspenning mellom testviklingens 3 første tilkoblingspunkt 67 og andre tilkoblingspunkt 68. Den tilførte testspenning er egnet for simulering av forekomsten av strømmen I D, noe som genererer en magnetisk fluks i kjernen 4. Etter deteksjonen av den magnetiske fluksen, genereres faktisk et elektrisk signal i deteksjonsmidlenes deteksjonsvikling 400, som har en verdi som angir nærvær av strømmen I D. 3 Testspenningen trekkes foretrukket fra nettspenningen som finnes mellom den første spolen 2 og den andre spolen 3, gjennom gjennomføring av en egnet elektrisk forbindelse mellom testviklingen 3 og polene 2, 3. Denne forbindelsen kan omfatte minst én motstand 3 (se figur 3 og 4) som er egnet for angivelse av verdien for strømmen som strømmer inn i testviklingen 3.

12 11 I skillebryteren 1 vist i figur 1œ3 er testviklingens 3 første tilkoblingspunkt 67 elektrisk forbundet med en tredje ledende stift 7 assosiert med den første halvkapselen 12 og tverrgående med hensyn til den indre veggen 14. Testviklingens 3 andre tilkoblingspunkt 68 er elektrisk forbundet med den andre polen 3. 1 Skillebryterens 1 testmekanisme 0 omfatter et bevegelig element 1 eller en trykknapp 1, som kan opereres ved tilførsel av kraft, som strekker seg fra utenfor skillebryterens 1 hus for å aktiveres av en ekstern operasjon. Trykknappen 1 er egnet for å samhandle operativt, etter at den er aktivert, med et andre lederelement som er elektrisk forbundet med den andre ledende stiften. Trykknappen 1 samhandler operativt med det andre lederelementet på en slik måte for å skyve minst en del av det andre lederelementet mot den tredje ledende stiften 7. Det andre lederelementet omfatter foretrukket en andre fjær 8 (synlig i figur 2) anordnet omkring den andre ledende stiften, og som har én ende 9 som strekker seg mellom den tredje ledende stiften 7 og trykknappen 1 på en slik måte for å samhandle operativt med trykknappen 1 når den blir aktivert. Trykknappens 1 ende 2 er særlig formet på en slik måte for å koble seg til en del av enden 9. 2 Med start fra en situasjon med lukket skillebryter 1, kan en operatør trykke på trykknappen 1 for å bevege den mot den tredje ledende stiften 7. Under bevegelsen kobles trykknappens 1 ende 2 med den andre fjærens 8 ende 9, for å skyve den mot den tredje ledende stiften 7 slik som det kan ses i figur 2. En elektrisk forbindelsen gjennomføres således mellom testviklingens 3 første tilkoblingspunkt 67 og den første bevegelige kontakten 4 omfattende: den tredje ledende stiften 7, den andre fjæren 8, den andre ledende stiften og til slutt den første fjæren 1. 3 I praksis har det blitt bestemt hvordan en skillebryter ifølge den foreliggende oppfinnelsen utfører den forutbestemte oppgaven fullt ut. Ved å benytte en skillebryter ifølge den foreliggende oppfinnelsen unngås særlig skader på skillebryterens aktiveringsmidler på grunn av installasjonsfeil.

13 12 De beskrevne løsningene er dessuten spesielt enkle og rimelige å gjennomføre fra et utformingssynspunkt. Løsningen illustrert i figur 1œ3 tilveiebringer faktisk i det vesentlige anvendelse av kun den første fjæren 1 montert på en stift for å avbryte spenningsmatetilførselen til aktiveringsmidlene. Løsningen illustrert i figur 3 tilveiebringer kun gjennomføring av en elektrisk forbindelse som har egnede elektriske forbindelser 6, 66 mellom aktiveringsmidlene og den første og andre polen 2, 3. 1 Skillebryterne som utformes på denne måten er gjenstand for en rekke modifikasjoner og varianter som alle er innenfor den foreliggende oppfinnelsens omfang. Særlig kan alle detaljer erstattes av andre tilsvarende tekniske elementer. Stiftene som i beskrivelsen er assosiert med en spesiell halvkapsel av skillebryteren 1 kan for eksempel helt eller delvis assosieres med den andre halvkapselen.

14 13 Patentkrav Elektrisk koblingsanordning (1) tilpasset for gjensidig å forbinde/bryte forbindelsen med en elektrisk fordelingskilde og en elektrisk last som er operativt forbundet med en krets som har en nettspenning, der koblingsanordningen (1) omfatter: - en første pol (2) som har minst en første bevegelig kontakt (4) som kan kobles til/kobles fra en respektiv første stasjonær kontakt (), og minst et første elektrisk tilkoblingspunkt (6) og et andre elektrisk tilkoblingspunkt (7) forbundet med henholdsvis den første bevegelige kontakten (4) og den første stasjonære kontakten (); - en andre pol (3) som har minst en andre bevegelig kontakt (8) som kan kobles til/kobles fra en respektiv andre stasjonær kontakt (9), og minst et tredje elektrisk tilkoblingspunkt () og et fjerde elektrisk tilkoblingspunkt (11) forbundet med henholdsvis den andre bevegelige kontakten (8) og den andre stasjonære kontakten (9), der det første, andre, tredje og fjerde elektriske tilkoblingspunktet (6, 7,, 11) er tilpasset for å forbinde den første polen (2) og den andre polen (3) elektrisk med den elektriske kilden og med den elektriske lasten; - en differensialvernanordning (0) omfattende deteksjonsmidler tilpasset for å detektere en differensialstrøm og aktiveringsmidler tilpasset for å forårsake frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten (4, 8) fra den respektive første og andre stasjonære kontakten (, 9), der differensialvernanordningen (0) er operativt forbundet med den første og andre polen (2, 3) og er konfigurert på en slik måte at, etter deteksjonen av en differensialstrøm over en forutbestemt terskel, tilføres en matespenning avhengig av nettspenningen som finnes mellom den første polen (2) og den andre polen (3) til aktiveringsmidlene for å forårsake frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten (4, 8) fra den respektive første og andre stasjonære kontakten (, 9); hvori differensialvernanordningen (0) er konfigurert på en slik måte for å forårsake avbrudd i tilførsel av matespenningen til aktiveringsmidlene etter frakoblingen av den første og andre bevegelige kontakten (4, 8) fra henholdsvis

15 14 1 den første og andre stasjonære kontakten (, 9), uten hensyn til om den elektriske kilden er forbundet med det første og tredje elektriske tilkoblingspunktet (6, ) eller med det andre og fjerde elektriske tilkoblingspunktet (7, 11), og hvori differensialvernanordningen (0) omfatter en hjelpekontakt som er elektrisk posisjonert i serie mellom aktiveringsmidlene og den første polen (2), der hjelpekontakten er operativt forbundet med den første bevegelige kontakten (4) på en slik måte for å avbryte serieforbindelsen mellom aktiveringsmidlene og den første polen (2) etter frakoblingen av den første bevegelige kontakten (4) fra den respektive første stasjonære kontakten (), karakterisert ved at hjelpekontakten omfatter et første lederelement, som er elektrisk forbundet med aktiveringsmidlene og tilpasset for å samhandle operativt med den første bevegelige kontakten (4) på en slik måte for å kobles til den første bevegelige kontakten (4) når den første bevegelige kontakten (4) kobles til den respektive første stasjonære kontakten (), og på en slik måte for å kobles fra den første bevegelige kontakten (4) når den første bevegelige kontakten (4) kobles fra den respektive første stasjonære kontakten (). 2. Anordningen (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at det første lederelementet omfatter minst en første fjær (1) som har en første ende (3) elektrisk forbundet med aktiveringsmidlene, og en andre ende (4) som strekker seg mot den første bevegelige kontakten (4) på en slik måte for å være i kontakt med den første bevegelige kontakten (4) når den første bevegelige kontakten (4) er koblet til den respektive første stasjonære kontakten () Anordningen (1) ifølge krav 2, karakterisert ved at den første bevegelige kontakten (4) omfatter en tann (17) tilpasset for å komme i kontakt med den første fjærens (1) andre ende (4) Anordningen (1) ifølge krav 2, karakterisert ved at den omfatter en første stift (0) og en andre ledende stift () assosiert med og tverrgående med hensyn til huset til koblingsanordningen (1), der den første fjæren (1) er anordnet omkring den første stiften (0) og den første fjærens (1) første ende (3) er forbundet med den andre ledende stiften (), som er elektrisk forbundet med aktiveringsmidlene.. Anordningen (1) ifølge ett eller flere av de foregående kravene, karakterisert ved at deteksjonsmidlene omfatter:

16 1 - en deteksjonsvikling (400) viklet omkring en magnetkjerne (4) som omgir den første polens (2) og den andre polens (3) ledende baner, der deteksjonsviklingen (400) er assosiert med magnetkjernen (4) på en slik måte for å generere et elektrisk signal når differensialstrøm forekommer; - elektroniske midler (0) operativt assosiert med deteksjonsviklingen (400) og konfigurert på en slik måte for å detektere det elektriske signalet som genereres når differensialstrømmer overskrider en forutbestemt terskel, der de elektroniske midlene (0) er konfigurert på en slik måte for å drive, etter deteksjonen, tilførselen av en matespenning til aktiveringsmidlene. 6. Anordningen (1) ifølge krav, karakterisert ved at den omfatter: - en testvikling (3) viklet omkring magnetkjernen (4) og som har et første tilkoblingspunkt (67) og et andre tilkoblingspunkt (68); 1 - en testmekanismen (0) konfigurert på en slik måte for å tilføre, etter aktivering derav, en testspenning mellom testviklingens (3) første og andre tilkoblingspunkt (66, 67). 7. Anordningen (1) ifølge krav 6, karakterisert ved at den omfatter: 2 - en tredje ledende stift (7) assosiert med og tverrgående med hensyn til koblingens hus, der testviklingens (3) første tilkoblingspunkt (67) er elektrisk forbundet med den tredje ledende stiften (7), og testviklingens (3) andre tilkoblingspunkt (68) er elektrisk forbundet med den andre polen (3); - et andre lederelement elektrisk forbundet med den andre ledende stiften (); og karakterisert ved at testmekanismen (0) omfatter et bevegelig element (1) tilpasset for å samhandle operativt, etter aktivering derav, med det andre lederelementet på en slik måte for å skyve minst en del av det andre lederelementet mot den tredje ledende stiften (7). 8. Anordningen (1) ifølge krav 7, karakterisert ved at det andre lederelementet omfatter minst en andre fjær (8) anordnet omkring den andre stiften () og som har en ende (9) som strekker seg mellom den tredje ledende stiften (7) og det bevegelige elementet (1) på en slik måte for å være i stand til å samhandle operativt med det bevegelige elementet (1).

17 16 9. Anordningen (1) ifølge ett eller flere av de foregående kravene, karakterisert ved at aktiveringsmidlene omfatter en første spole () som er operativt forbundet med et første bevegelig element (7) på en slik måte for å forårsake bevegelse av det bevegelige elementet (7) fra en hvilestilling til en aktiveringsstilling etter tilførsel av matespenningen ved den første spolens () ender. 1. Anordningen (1) ifølge krav 9, karakterisert ved at den omfatter minst en andre spole (9) som er assosiert med den første polen (2) og som er anordnet omkring minst én del av den første spolen (), der den andre spolen (9) er operativt assosiert med det bevegelige elementet (7) på en slik måte for å forårsake bevegelsen av det bevegelige elementet (7) fra hvilestillingen til aktiveringsstillingen etter forekomst av en feil som skyldes en overstrøm og/eller en kortslutningsstrøm i den første spolen (2). 11. Anordningen (1) ifølge ett eller flere av de foregående kravene, karakterisert ved at den har et hus som har frontbredde lik en standard DINmodul.

18 1

19 2

20 3

21 4

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248214 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/04 (06.01) H01H 83/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2364238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 37/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.06.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer