Krise når hva hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise når hva hvordan?"

Transkript

1 Krise når hva hvordan? Erfaringer fra Ambulant Akutteam i Ålesund, (AAT) Akutt hjemmebehandlingsteam (AHT) Victor Grønstad, Overlege i akutt hjemmebehandlingsteam, Voksenpsykiatrisk avdeling, Ålesund sjukehus

2 Dette skal jeg si litt om: Kriseforståelse Nasjonale føringer Kunnskapsgrunnlaget Målgrupper Struktur og innhold Hva gjør vi i Ålesund

3 Definisjon av krise Forskjell mellom psykiatriske og psykososiale kriser Rosen 1997: «Emergency/akuttsituasjon: En livstruende situasjon som krever en umiddelbar reaksjon som ofte innebærer tilstedeværelse av politi og brannvesen Andre def: En situasjon som innebærer en alvorlig risiko og et raskt behov for profesjonell intervensjon, og en psykiatrisk krise som noe som skjer bare i sammenheng med mental sykdom. Tradisjonell forståelsesmodell av kriser: Kriseintervensjonsteori, Caplan 1961, 1964, beskriver en generell menneskelig reaksjon på alvorlig psykososialt stress, heller enn en manifestasjon av sykdom

4 Def. krise fortsetter En krise er utløst når en person står overfor en utfordring /hinder for å oppnå livsviktige målsettinger som personen ikke greier å overvinne ved å bruke vanlige problemløsningsmetoder. En periode med desorganisering følger dette, der vedkommende blir ute av seg/fortvilet, og der mange forsøk på problemløsning ikke lykkes. Etter hvert tilpasser man seg situasjonen på et vis, denne kan være gunstig eller ugunstig for denne personen og vedkommendes omgivelser.

5 Def. fortsetter Krise er derfor overgangsperioder som alle mennesker møter der den profesjonelles rolle kan være å fremme en adekvat mestring som kan resultere i full tilfriskning og ideelt sett psykologisk vekst. I klinisk praksis er det ofte vanskelig å finne grensen mellom akuttsituasjoner og kriser. Personer som før situasjonen oppstod var helt mentalt friske og med god psykologisk modning kommer sjeldnere i kontakt med akuttpsykiatrien. (Katschning 1993) Personer med mer alvorlig psykisk sykdom har vanskeligere for å tilpasser seg psykososiale stressorer og kommer hyppigere i kontakt med akuttpsykiatrien (Jones og Polak, 1968

6 Def fortsetter Krise blir nå brukt mer pragmatisk til å beskrive en situasjon som utløser et umiddelbart behov for profesjonell intervensjon som i alle fall delvis har med psykiske problemer å gjøre En praktisk definisjon av krise for AAT-arbeide: Krise blir sett på som en situasjon der pågående kliniske og sosiale problemer og samtidig risiko er alvorlige nok til å legge en pasient inn på psykiatrisk akuttavdeling (Brimblecombe, 2001)

7 Krisebegrepet i kommunehelsetjenesten kontra spesialisthelsetjenesten Alle kommuner har sine kriseteam med oppgaver: Utøyaoppfølging Brå og uventede dødsfall, Trafikkulykker Suicid Rasulykke Ålesund, 2008 Torghattenulykka 1988 Spesialisthelsetjenestens oppgave: Innsatspersonell: Støtte Rådgivning Oppfølging av innsatspersonell

8 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene, veileder 2005 Kapittel 5.7 Krisehåndtering Krisehåndtering er et viktig område i psykisk helsearbeid. Med krise tenker vi i denne sammenheng ikke på dramatiske hendelser som rammer mange mennesker eller hele lokalsamfunn. Her defineres kriser som situasjoner enkeltmennesker eller familier og nettverk opplever som kritisk for seg og der personens, familiens eller nettverkets vanlige mestringsstrategier ikke strekker til. Tilgjengelighet til adekvat hjelp er et hovedpoeng i forhold til å håndtere kriser. Det må være mulig å få tak i hjelp når man trenger det, uansett tidspunkt. I beredskap og håndtering av akutte psykiske kriser er det avgjørende at en har gode og klare avtaler med spesialisthelsetjenesten, slik at en kan få den bistand og hjelp som er nødvendig, vanligvis fra DPS. I krisesituasjoner vil det ofte være nødvendig at de det gjelder får bistand både fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

9 Veileder 2005 fortsetter Kriseberedskap og krav til samarbeidsrutiner i krisesituasjoner må inngå i planen for psykisk helsearbeid. Beredskap i akuttsituasjoner er under utvikling ved DPS. Døgnåpne DPS er en målsetting, og ambulante team har vist seg som en god arbeidsform i krisehåndtering. Det forutsettes at ambulante akutteam etableres ved alle DPS. Tilbudet er under oppbygging og skal være etablert ved alle DPS innen utløpet av Målet er å etablere et tilgjengelig og fleksibelt akuttilbud. I den individuelle planen kan det for enkeltbrukere være aktuelt å skissere ansvar og oppgaver for brukeren, pårørende og ulike fagfolk i en krisesituasjon.

10 Kriser som er et ansvar for spesialisthelsetjenesten Paul Lelliot, London: To typer utløsere for alvorlige psykiske kriser: Eksterne 70 % av øyeblikkelig hjelp henvendelser til akuttpsykiatrien skyldes årsaker utenfor personen selv Interne 30 % skyldes interne psykiatriske sykdommer uavhengig av rammer.

11 Eksternt utløste kriser Brudd i relasjoner Skilsmisse Tap av nære personer, død, flytting Økonomiske problemer Konkurs Ukritisk pengebruk, spilling, kredittkortgjeld Boligproblemer Tap av bolig, oppsigelse Uten fast bolig UDI, Utenriksdirektoratet Asylanter, Som har fått gjentatte avslag Ikke returnerbare

12 Eksterne kriser fortsetter Rusutløste Suicidale kriser Psykoser Jobbrelaterte Oppsagt Jobb nedlagt Problemer på arbeidsplassen Utviklingsforstyrrelser Der pårørende etter hvert ikke lenger takler situasjonen grunnet egen alder/sykdom

13 Intern årsak Depresjoner Unipolare Bipolare Manier Psykoser Demens Utagering Forvirring og vandring

14 Nasjonale føringer for ambulante akutteam, AAT

15 15 DPS-veilederen, 2006 Ambulante akuttjenester bør organiseres i egne team tilgjengelige også på kveld og i helger Disse skal gjøre akuttpsykiatriske vurderinger, inneha real- og formalkompetanse, og skal være tverrfaglig sammensatt Akutteam bør vurdere pasienter som evt. skal innlegges, og må være mobile, fleksible og tilgjengelige og de skal også behandle pasienten.

16 16 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang, 2006 Brukere, politi og tjenesten selv sier at DPS-ene i dag ikke har kommet langt nok i å fylle sin tiltenkte rolle innenfor det psykiske helsevernet, heller ikke når det gjelder akutt- og krisetjenester. Tilgjengeligheten er ikke god nok, særlig på kveld og natt og i helger, det er da ikke alternativer til akuttavdelingene ved sykehusene. Mangelen viser seg ved at helsevernet ofte reelt sett ikke gjør det mulig å oppfylle lovens krav om at frivillighet skal ha vært forsøkt før tvungent psykisk helsevern etableres.

17 17 Du er kommet til rett sted 2006 Økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten Redusert press på sykehusnivået Mindre krenkende innleggelser i akuttavdeling Redusert bruk av tvang Akutteam må ha nødvendig kompetanse på spesialistnivå og bør vurdere pasientene før eventuell innleggelse i akuttavdeling Viktig å se akutteam og akuttavdeling i sammenheng Akutteam bidrar til bedre kvalitet i akuttjenesten, færre innleggelser og øket brukertilfredshet Akutteamet skal gi tilbud på pasientens og pårørendes premisser, fortrinnsvis i pasientens hjem Denne veilederen førte til svært ulike måter å opprette akutteam på og tilfredsstilte ikke forventningene til HD, derfor oppretting av ny arbeidsgruppe.

18 18 Nasjonal Strategigruppe II (2010) Brukermedvirkning er en forutsetning og et bærende prinsipp i utviklingen av tjenestene. Et viktig mål i en helhetlig behandling er at brukernes og pårørendes erfaringskunnskap er likeverdig med den helsefaglige kunnskapen Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid til 24/7, hele døgnet, hele året. DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette.

19 Strategigruppe II forts: De ambulante akutteamene skal tillegges en viktigere rolle enn i dag, i tråd med tilsvarende tilbud bl.a. i England med (gate keeper rolle). Det er en forutsetning at teamene bemannes med tilstrekkelig kompetanse/ spesialistkompetanse til å ivareta en slik funksjon. Akutt- og krisetilbud er en kjerneoppgave ved DPS, med vurdering i pasientens hjem, eventuelt annet oppholdssted (legevakt, fengsel m.m.) og behandling på spesialistnivå tilsvarende tilbud i akuttavdeling.

20 20 Samhandlingsreformen ( ) Her går det fram at det blir en plikt for kommuner og sykehus å samarbeide. Pasienter og brukere skal få et tilbud som henger bedre sammen og som det skal være lettere å forholde seg til. Tjenestene forventes å være sømløse, skal se hele den akuttmedisinske kjede i sammenheng til det beste for pasienten, og utnytte ressursene på en best mulig måte. Spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert og bistå kommunehelsetjenesten slik at denne kan utføre flere oppgaver.

21 21 Statsbudsjettet 2011 forventes at DPS skal være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten, noe som bl.a. betyr at nødvendige akuttfunksjoner må være etablert. Siktemålet skal være å få behandlet pasientene på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og normalt liv, så langt mulig på kommune eller DPS nivå. WHO la i 2008 fram en rapport som viser at Norge har et tungt innslag av sengeplasser sammenliknet med resten av Europa. Sverige, Danmark, Finland og England har grovt regnet halvparten så mange døgnplasser som Norge.

22 22 Statsbudsjettet 2011 fortsetter Helse- og omsorgsdepartementet anser følgende for å være de største utfordringene i årene som kommer: Kvalitet i tjenesten med vekt på bruker- og pårørendeperspektivet, trygghet for brukerne, tilgjengelighet og kompetanseheving. Fullføre omstillingen av psykisk helsevern med styrking av og overføring av allmennfunksjoner til DPS, spissing av sykehusfunksjoner, redusert bruk av tvang og økt vekt på utadrettet arbeid, samarbeid og støtte til kommunale tjenester. Det er et mål at DPS skal utvikles til å ha nødvendige akuttfunksjoner slik at alle henvendelser kan rettes dit uavhengig av tid på døgnet.

23 23 I Statsbudsjettet 2012 foreslås å opprette eget tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til oppbygging av et øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunal regi. Videre beskrives en plikt for kommunene til å etablere et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 Trygghet, kompetanse, responstid, samarbeid utenfor sykehus, samarbeid mellom nødetatene og likeverdig tilgang til tjenestene. Pasienten skal kunne få god behandling i sitt eget hjem. En god desentralisert spesialisthelsetjeneste skal også støtte opp under kommunens muligheter til å tilby gode lokale helsetilbud

24 24 NOU 3, 2010 Drap i Norge i perioden Støtter satsing på aktivt oppsøkende team innen psykisk helsevern. Ambulant virksomhet regnes som spesielt egnet ved tidlig intervensjon og for å fange opp dem som i kortere eller lengre perioder faller utenfor de ordinære polikliniske og døgnbaserte tilbudene. Utvalget anbefaler tiltak for å sikre tidlig oppdagelse og behandling av psykoser. AAT vil kanskje medvirke til færre voldshandlinger i fremtiden for denne pasientgruppen.

25 25 Oppdragsdokument 2012 fra HOD DPS blir prioritert og satt i stand til å ivareta allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. At pasienter og brukere får et helhetlig tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og et normalt liv, dvs at tilbudet som hovedregel skal gis på kommune- og DPS-nivå. Sykehusene skal utføre oppgaver som bare kan ivaretas på sykehusnivå, dvs sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensete spesialfunksjoner. Psykisk helsevern skal i størst mulig grad baseres på frivillighet. Kompetansen i ambulansetjenesten dekker både psykiske og somatiske lidelser.

26 Kunnskapsgrunnlaget

27 27 Norge: Mange som er blitt innlagt i akuttavdeling burde hatt et annet tilbud (Hagen 2004, Gjelstad 2003). Hovedbegrunnelsen for å opprette ambulante akutteam har vært å etablere et akuttilbud uten innleggelse for flest mulig pasienter. Det er stor variasjon i hvordan akutteam i Norge er organisert og arbeider. Ut fra de sammenlignbare data som hittil finnes, ser det ut som ambulante akutteam i Norge i mindre grad har implementert den engelske modellen enn teamene i England, og at variasjonen mellom team trolig er like stor eller større i Norge.

28 England: I løpet av de første årene etter helseplanen i 1999 ble det spesifisert en nasjonal modell for ambulante akutteam med åpningstid 24/7, raskt responstid, intensiv hjemmebehandling, og portvaktfunksjon for akuttinnleggelser som de viktigste kriterier (Department of Health 2001). Teamene skulle gjennomføre intensiv akutt behandling hjemme for pasienter som ønsket det. Det ble forventet at dette ville føre til 30% reduksjon i akuttinnleggelser. (Killaspy 2008). De konkluderer at forskningen om ambulante akutteam viser lovende resultater

29 29 Brukeres og pårørendes erfaringer med akutteam Behandlingseffekt ved ambulante akutteam og ved psykisk helsevern uten ambulante akutteam har i hovedsak funnet at det ikke er noen sikker forskjell når det gjelder psykisk helse, fungering og livskvalitet (Joy 2006, Johnson 2008, Hubbeling 2012). Dette betyr at ambulante akutteam ser ut til å ha like gode resultater av behandlingen som f eks akuttavdelinger I internasjonale undersøkelser der brukeres og pårørendes erfaringer med ambulante akutteam er sammenlignet med deres erfaringer med de ordinære helsetjenestene uten slike team, er de oftest mer fornøyd med ambulante akutteam

30 30 Cochrane-oppsummeringen (Winness 2010): I denne gjennomgangen identifiserte en tre tema som brukere særlig var opptatt av: Rask tilgang på hjemmebasert akuttilbud, Å bli møtt og forstått som et normalt menneske, Hjelp til å takle krisen med minst mulig innvirkning på dagliglivet. Kvalitative studier i Norge tyder også på at pasienter og pårørende ofte vil foretrekke hjemmebehandling framfor innleggelse i døgnavdeling (Hultberg 2007, Winness 2010). Pårørende har også positive erfaringer. Teammedlemmers erfaringer fra arbeid i ambulante akutteam: Personalet i ambulante akutteam var moderat til godt tilfreds med sin arbeidssituasjon, opplevde at de fikk utrettet mye og skåret fra middels til lavt på utbrenthet. Forfatterne konkluderer med at en kan opprettholde motivasjon blant dem som arbeider i ambulante akutteam (Nelson 2009).

31 Cocrane fortsetter 31 Innvirkning på akuttinnleggelser og døgnplasser Siden en hovedhensikt med ambulante akutteam er å være et alternativ til innleggelse, er reduksjon av akuttinnleggelser det resultatmålet som har vært hyppigst brukt i undersøkelser om effekten av ambulante akutteam. Det er bare gjort en randomisert kontrollert studie av ambulante akutteam. Den viste at 36% (49 av 135) av pasientene randomisert til akutteamet ble innlagt innen 8 uker, mens 69% (86 av 125) av pasientene i ordinære tilbud ble innlagt. De fleste kvasieksperimentelle eller naturalistiske studiene viser en reduksjon av antallet akuttinnleggelser på 10-20% i området med ambulant akutteam sammenlignet med områder uten akutteam eller tidsrommet før etablering av akutteamet. Men noen få av undersøkelsene viser ingen sikker reduksjon. For akutteam med åpningstid 24/7 og høy grad av implementering av modellen var reduksjonen i antallet innleggelser 23%.

32 32 Kunnskapsgrunnlaget fortsetter Både Johnson (2008) og Hubbeling (2012) konkluderer i sine sammenfatninger at en viss reduksjon av akuttinnleggelser og delvis av døgnplasser er de mest robuste funnet fra forskningen på ambulante akutteam, siden dette er funnet i mange studier og ved bruk av ulike forskningsdesign. Noen studier tyder på at grad av reduksjon av akuttinnleggelser er avhengig av i hvilken grad akutteamet fyller rollen med åpningstid 24/7, portvaktfunksjon og intensiv oppfølging Det er ikke dokumentert at ambulante akutteam reduserer antall tvangsinnleggelser.

33 33 Kunnskapsgrunnlaget fortsetter I Norge er det ikke dokumentert at noe ambulant akutteam har redusert antall innleggelser i akuttavdeling. Det var en tendens til innvirkning på akuttinnleggelser ved akutteamet på Notodden sammenlignet med et område uten akutteam, men forskjellen var ikke signifikant (Kolbjørnsrud 2010).

34 34 Hva karakteriserer innleggelser der det er AAT? Ved en samlet analyse av materialet fra tre engelske studier har en sett på hvilke faktorer som er relatert til innleggelse i døgnavdeling selv om det er akutteam i området (Cotton 2007). De viktigste pasientfaktorene var: mangel på evne eller villighet til å samarbeide ved første vurdering, risiko for å ikke kunne ivareta seg selv, tidligere tvangsinnleggelser, vurdering utenfor vanlig arbeidstid, og vurderinger som skjer i legevakt eller akuttmottak.

35 35 Helseøkonomiske vurderinger Ved den eneste randomiserte kontrollerte studien av ambulante akutteam i England fant en at kostnadene for helsetjenester ar mindre for pasientene ved ambulante akutteam. Selve tilbudet ved akutteamet var dyrere, men reduksjon i kostnader til døgnopphold gjorde at det samlede bruk av helsetjenester ble mindre for akutteamets pasienter enn for de andre (McCrone 2009).

36 36 Kunnskapsstatus om akutte lavterskeltilbud Vi har ikke funnet noen forskning om effekt av lavterskel akutteam i spesialisthelsetjenesten ved psykiske kriser, verken i Norge eller internasjonalt. Det finnes en del litteratur om lavterskeltilbud innen mer langsiktige oppgaver innen psykisk helse og innen rusbehandling, men vi har altså ikke funnet noe når det gjelder tilbud ved akutte kriser. Det ingen systematisk kunnskap om hvordan ambulante akutteam eventuelt klarer å ivareta både portvaktfunksjon og samtidig være et lavterskeltilbud.

37 Cocrane mai Krisetiltak kunne redusere antall re-innleggelser ved sykehus Ambulante kriseteam som hjalp pasientene hjemme hos dem selv, ga færrest innleggelser Pasientene selv og familiene deres opplevde krisetiltakene som en mer tilfredsstillende form for behandling Behandling som er basert på kriseintervensjoner, med eller uten vedvarende behandling hjemme hos pasientene, ser ut til å være en levedyktig og akseptabel form for behandling av personer med alvorlig psykisk lidelse. Ytterligere forskning er likevel nødvendig dersom tiltaket implementeres i stor skala, skriver forskerne.

38 Mål og målgruppe

39 39 Hensikten med ambulante akutteam Hensikten med AAT er først og fremst å tilby pasientene en behandling med minst mulig inngrep i deres liv, med støtte av egne valg og egen mestring, og i samhandling med deres pårørende og øvrige nettverk. I tillegg er det ønskelig at ambulante akutteam bidrar til effektiv bruk av helsetjenestenes ressurser ved å medvirke til å unngå unødvendige innleggelser, og derved bidra til redusert og riktig bruk av døgnplasser.

40 40 Målgrupper Personer i akutte psykiske kriser som: Førstegangspsykose Psykotisk sammenbrudd hos personer med kjent psykotisk lidelse Suicidale kriser Alvorlig depresjon Rusrelatert psykisk krise Andre alvorlige kriser Dette er pasientgrupper som trolig ville bli innlagt uten akutteamtilbud.

41 Målgruppe forts Mindre aktuelt ved: Mildere angst Primærdiagnose rusmisbruk Lærevansker utenom akutt krise Primærdiagnose personlighetsforstyrrelse utenom akutte krise Nyere historie med selvskading uten psykose el alvorlig depresjon Ikke-akutte alderspsykiatriske problemstillinger Livskrise uten psykiatrisk sykdom

42 Prioritering av pasientgrupper Cris Fieldhouse, leder av teamet i Stoke: Det er viktig å ha fokus på hvor teamet er til enhver tid og hvor teamet ønsker å være, ved drifting = glidning vekk fra de alvorlig syke, må dette være et bevisst valg og med stadig oppmerksomhet på at man må har kapasitet til å jobbe med de sykeste og kunne ha kapasitet til å ta inn nye pasienter. Mye ressurser Lite ressurser I I Være alt aktuelle ønskelig de sykeste: for alle situasjon situasjon ak. psykose alvorlig depr alvorlig mani suicidale 42

43 Struktur og gjennomføring av AAT Viktige forutsetninger

44 44 Vurdering og behandling hjemme el. annet sted enn på poliklinikk eller sykehus Fordeler ved hjemmebehandling Lettere å oppnå likeverd, vi er gjester, reell brukermedvirkning Ser pasienten i sin sammenheng, 70 % av kontaktårsakene til psykiatrien ligger i brudd i pasientens rammer Hjemmet er en trygg ramme for pasienten Brukere og pårørende ønsker dette, pårørende og andre omsorgspersoner er ofte tilstede, informasjonen er mer omfattende og aktuell Barna blir bedre sett Behandlingen utføres der pasienten til vanlig er og blir i større grad tatt med i planlegging av behandlingen

45 Fordeler forts Lettere å tilpasse tiltakene Lettere å mobilisere pasientens egne mestringmåter Pasienten opprettholder kontakten med dagliglivets aktiviteter og nettverk Mindre stigmatiserende og ingen låste dører Individuelle hensyn kan lettere tas for å tilpasse innleggelsen til den enkelte pasient og hvordan denne bør bli møtt på sykehuset Bestillingen til døgnoppholdet blir klarere og vilkår for en så tidlig som mulig utskrivelse blir klarere.

46 Portvakt for alle øyeblikkelig hjelpinnleggelser til sykehuset Nødvendig betingelse for å lykkes med å: Redusere antall innleggelser Behandle etter LEON-prinsippet Får tilbud om hjemmevurdering og behandling som alternativ til innleggelse Alle bør vurderes av AAT før innleggelse, også der henviser vurderer tvangsinnleggelse AAT har innleggelsesmyndighet på akuttavdeling og DPS En viktig forutsetning: Absolutt lojalitet i systemet Henvisende instanser: Fastlege Legevakt Psykisk helseteam i kommune AMK Politi Andre enheter i voksenpsykiatrien Pasienter som er tatt inn i teamet, og pårørende kan ringe teamet direkte 46

47 47 Ha rask reaksjonstid, snarest mulig, helst innen 4 timer AAT er et ambulant akutteam, skal reagere raskt Det som ikke haster mer enn 4 timer er kanskje ikke akutteamets oppgave, øyeblikkelig hjelp er i psykiatrien som i somatikken hjelp uten opphold Pasienten er i krise, henviser er i innleggelsesmodus AAT må trå til raskt og uten unødig ventetid

48 48 24/7 Døgnet rundt, året rundt, AAT er en øyeblikkelig døgntjeneste Pasientene må vite at de kan få kontakt med, og hjelp av teamet når de trenger det Henviser må være trygg på at tjenesten er tilgjengelig på lik linje med akuttavdelinga 24/7 sikrer god portvaktoppfyllelse Store geografiske utfordringer i landet, befolkning under innb: DeVaVi, Desentralisert vaktsamarbeide ved hjelp av videokonferanse Andre tekniske løsninger med telefon og data Personale på DPS døgn eller akuttavdeling dekker deler av døgnet AMK Samarbeide med psykisk helseteam i kommunene Brukerorganisasjoner

49 Tverrfaglighet 49 Forutsetter Spesialisten Psykiater Psykologspesialist Tverrfaglig sammensetning av medarbeidere som Psykiatrisk sykepleier/vernepleier Sosionom Ergoterapeut Familieterapeut Ruskompetanse Erfaringskompetanse som bruker el pårørende Kompetanse innen barn og ungdom Veiledningskompetanse

50 50 Høy grad av tilgjengelighet En telefon Uansett hvem som får henvisers telefon, vil denne bli satt over til AAT i dennes åpningstid, det gjelder sentralbord eller vakthavende leger på akuttavdeling, og evt. andre Telefonen besvares av beslutningsdyktig person Avgjørelse om veien videre tas straks, evt. etter rask diskusjon med de øvrige teammedlemmer

51 51 Etter en vurdering er følgende muligheter tilstede Hjemmebehandling. Inntak til behandling med døgnopphold, oftest i akuttavdeling. Henvisning videre til annen tjeneste i psykisk helsevern, første el. andrelinje. Ingen videre oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Henvisning til rusforetak Henvisning til somatisk avdeling

52 AAT som tidligintervensjonsteam ved psykose TIPS: Alle utredes med PANSS, Positive and Negative Symptom Score innen 24 timer 10 års oppfølging, Velden: Flere blir friske og godt fungerende innen intervensjonsgruppen De har det bedre de første ti årene enn kontrollgruppa Effekten er best på negative symptomer, depresjon og kognisjon Ikke i remisjon: Konklusjon: Lang VUP, arighet av ubehadnlet psykose Viktig med kort VUP, Aggressiv behandling av psykose, særlig positive symptomer

53 Virkning av teamet 53 Økt pasient- og pårørende tilfredshet Like god eller bedre behandling sammenliknet med akuttavdeling Raske intervensjoner når det er viktig i pasientens hjemmemiljø Økonomisk gunstig, rimeligere enn sykehusopphold Behandler flere pasienter til samme kostnad Overføring av ressurser fra døgn til ambulant reduserer ikke behovet for medarbeidere, de må bare jobbe på et annet gulv

54 AAT i Ålesund Oppstart august 2010, med pasienter okt Grundig opplæring Kevin Heffernan og hospitering i Stoke innbyggere, nordre Sunnmøre 9 kliniske årsverk, spesialist (psykiater og psykologspesialist) og tverrfaglig team, en sekretær, en administrativ leder (også for ACT) Psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, familieterapi-, pårørende- og ruskompetanse Åpningstid hverdager 0830 til 2100, lø/sø 1100 til 1900 Portvakt for alle akuttinnleggelser i åpningstiden Vurdering og behandling utenfor sykehuset, fortrinnsvis i pasientens hjem, evt. legekontor, legevakt, andre steder. 54

55 AAT Ålesund forts Tilgjengelig tjeneste, rask respons, garanterer besøk innen 4 timer. Hyppig kontakt, inntil 3-4 besøk de første dagene. Lengste kjøretid en vei 2,5 timer, Geiranger Utenom vanlig kontortid er bakvakt på psyk. avd. også bakvakt for teamet Henvisere: Fastlege, legevakt, psykisk helseteam. Ikke selvhenvisning. Tett samarbeid med 1.linje. Forsterke 1. linja, ikke overta.

56 Inneholdet i besøket Vurdering Suicidalitet Diagnose Psykiatri Somatikk: blodprøver, MR Helhetsbildet Behandlingsopplegg Medikamenter Støttesamtaler Løsningsrettet fokus, korttidsterapi Familiefokus Rusbehandling/motiverende intervju Økonomifokus Kontakt til andre viktige samarbeidsinstanser: fastlege, psykisk helseteam, NAV, barnevern, poliklinikk, andre enheter i voksenpsykiatrien, BUP.

57 Telefonhenvendelsen

58 Sjekkliste

59 HoNOS

60 Resultater fra AHT i Ålesund Ant. Pas. Total ( ) 733 Sum AHT/annen tjeneste 50,3 % Andel pas AHT 29,3 % Andel pas Mottak 45,2 % Avverget, henvist alt. tjeneste 21,0 % Annet 3,8 % Andel tvangsinnleggelser 9,8 %

61 Akutt Hjemmebehandling Pasientforløpet Henviser Kartlegging og vurdering Instans Behandling -Egenomsorg -Forebygging -Mestringsevne -Belastninger Fastlege Legevakt Kommunal psykisk helsetjeneste Andre Voksenpsykiatriske enheter Politi / AMK DPS Henvisnings mottak Akutt Hjemmebehandling Møte pasienten innen 4 timer Første vurdering Individuelle trygghetsfaktorer HoNOS Fastlege / kommune Poliklinikk Tilbud om Akutt Hjemmebehandling Råd om døgnbehandling DPS/Sykehus Vurdering Diagnose/spesialistvurdering Endring i individuelle risiko- og trygghetsfaktorer Tverrfaglig revurdering minst hver uke Behandling Medikament Psykologiske intervensjoner Støtte og veiledning til pårørende Veiledning, løpende tilbakemeldinger og samarbeid med helsepersonell. -Egenomsorg? -Helsetilstand? -Livskvalitet? -Redusert belastning? Kjernegruppe Psykose Alvorlige stemningslidelse Suicidalitet Individuelle trygghetsfaktorer tilstede Ved tilgjengelig kapasitet Andre pasienter hvor teamet kan avverge unødig institusjonsopphold. Utover en første vurdering, mindre riktig ved: Mildere angst Primærdiagnose rusmisbruk Hjerneskade inkludert demens Lærevansker Livskrise uten psykisk sykdom Primærdiagnose personlighetsforstyrrelse utenom akutt krise Nyere historie med selvskade uten psykose eller alvorlig depresjon Ikke-akutte alderspsykiatriske problemstillinger Kilde: 61

62

63

64

65 Pasienten først Lars E. Hansen, helsetilsynet: Det er vanskelig å sette pasienten i sentrum når vi alt sitter der 65

66 Takk for meg! Takk for meg!

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Hva skal ambulante akutteam være?

Hva skal ambulante akutteam være? Hva skal ambulante akutteam være? Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund NSH konferanse 17.10.2011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

HoNOS. Presentasjon fra Akutt Heimebehandlingsteam, Ålesund sjukehus. Okt. 2011. Psyk. sykepl. Kari J.Langen

HoNOS. Presentasjon fra Akutt Heimebehandlingsteam, Ålesund sjukehus. Okt. 2011. Psyk. sykepl. Kari J.Langen HoNOS Presentasjon fra Akutt Heimebehandlingsteam, Ålesund sjukehus. Okt. 2011 Psyk. sykepl. Kari J.Langen HoNOS? Health of the Nation Outcome Scales Skåringsverktøy utarbeidet av psykiaterforeningen i

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde

Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Fra ord til samhandling å gjøre gode medarbeidere bedre Nasjonalt DPS-lederseminar Alta 15. og 16. juni 2011 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde Disposisjon Psykiske lidelser er

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Rapport Ambulant akutteam Helgeland. Evalueringsperiode

Rapport Ambulant akutteam Helgeland. Evalueringsperiode Rapport Ambulant akutteam Helgeland Evalueringsperiode 01.06.15-31.05.16 Dato: 14.02.2017 Forord Ambulante akutteam (AAT) ved DPS er en type tjeneste som er relativt ny innenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge

Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge Forslag oversendt Helsedirektoratet 01.03.12 Akuttnettverket Avdeling for forskning og utvikling Divisjon psykisk helsevern Akershus

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

IS-2098. Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre

IS-2098. Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre IS-2098 Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre 1 Heftets tittel: Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad Føringer i veilederen Pasienter med

Detaljer

Et spesialistperspektiv på samhandling

Et spesialistperspektiv på samhandling Et spesialistperspektiv på samhandling NAPHAs samhandlingskonferanse Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser Gardermoen 27-28. september 2012 Overlege Petter Bugge Nordfjord psykiatrisenter-

Detaljer

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Hjelp når du trenger det

Hjelp når du trenger det En kvalitativ studie av samhandlingen mellom førstef rste- og andrelinjefunksjoner i psykisk helsevern i Midt-Hedmark knyttet til Sykehuset Innlandet Prosjektledere: / Lars Lien 1 Sanderud sykehus 100

Detaljer

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Henrik von Kirchbach Enhetsleder, døgnenheten Kort om selve ordningen Brukeren vurderer selv behov for innleggelse. Brukerne slipper

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Hjelpetjenesten 1av 1 Delrapport: Gjennomgang av psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 1. Vi er glad for at man i psykiatritilbudet til barn og unge vil øke andelen fagfolk med psykologisk- og psykiatrisk kompetanse

Detaljer

Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg

Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg Akutte samhandlingsoppgaver og utfordringer innen psykisk helsevern og rusomsorg Ingrid Camilla Aasbøe Heggland Psykologspesialist Akutt Ambulant Team Haugaland og Karmøy DPS /Spesialisert Behandling Haugesund

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD SENTER FOR PSYKISK HELSE SØR TROMS Telefon: 77 01 59 27 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med sykdom,

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS Telefon: 99 33 99 60 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus. Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe

Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus. Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Psykisk helse og rus Strategi og utviklingsplan - 2035 Psykiske lidelser Forekomst som andre vestlige land. Ca halvparten

Detaljer

Helse Fonna toppleiarforum...

Helse Fonna toppleiarforum... Helse Fonna toppleiarforum... Haugesund, 24. mai 2013 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Regjeringens politikk Statsbudsjettet videreføring av verdigrunnlaget fra Opptrappingsplanen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør

Sammen om mestring. Tverrfaglig samarbeid. Reidar Pettersen Vibeto. Korus Sør Sammen om mestring Tverrfaglig samarbeid Reidar Pettersen Vibeto Korus Sør 3 HOVEDFORLØP Hoved forløp 1; Milde og kortvarige problemer. Hovedforløp 1 Nyoppstått angst eller depresjon mild til moderat Selvskading

Detaljer

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland

HELGELANDS- SYKEHUSET. Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland HELGELANDS- SYKEHUSET Akutt og krisetjenester for voksne -ambulant akutteam/ hjemmebehandling på Helgeland Gjennomgang, sammenligning og vurdering av to modeller AAT Helgeland 12.12.2012 1 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Møtedato: 20.03.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Bakgrunn og organisatorisk forankring Administrerende direktør i Heleglandsykehuset

Detaljer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer akuttnettverket.no Ambulante akutteam 2012/2013 Praksis og erfaringer Foreløpige resultater Nettverkssamling 30.04.13 Torleif Ruud Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor II, Klinikk

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Hva sier de nasjonale føringer i Norge? Pia Birgitte Jessen 270810. Åpen dag, Stokmarknes

Hva sier de nasjonale føringer i Norge? Pia Birgitte Jessen 270810. Åpen dag, Stokmarknes Hva sier de nasjonale føringer i Norge? Pia Birgitte Jessen 270810. Åpen dag, Stokmarknes 1 Nasjonale føringer Nye alternativer i psykiatrien. Helsedirektoratet, 1985 St meld 25 (1996-97) Åpenhet og helhet.

Detaljer

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Tett samarbeid mellom: Akuttpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten HMN RHF Primærhelsetjenesten

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud?

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Professor Torleif Ruud Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet Oslo 16.oktober 2007

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

FACT-team Kronstad DPS

FACT-team Kronstad DPS FACT-team Kronstad DPS Møte for kommuneoverleger 20. mai 2015 Clarion Hotel Bergen Airport «FACT-team samarbeid med kommunale tenester om oppfølging av personar med psykisk sjukdom» Kronstad DPS o Samlokalisert

Detaljer

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted»

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted» AMBULANT AKUTT TEAM «Du er kommet til rett sted» «Du er kommet til rett sted» Å finne hjelp kan ofte være utfordrende. Mange spesialiserte tjenester med behov for henvisning, begrenset åpningstid. Vi skal

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Nasjonal behandlingsretningslinje for ROP IS-1948

Nasjonal behandlingsretningslinje for ROP IS-1948 Utfordringer og forutsetninger for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Lars Linderoth Overlege Bærum DPS Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Nasjonal behandlingsretningslinje

Detaljer

Hva vet vi om behandlingsresultatene i norsk psykiatri?

Hva vet vi om behandlingsresultatene i norsk psykiatri? Hva vet vi om behandlingsresultatene i norsk psykiatri? Noen glimt fra en uoversiktlig verden Professor (snart emeritus) Svein Friis Universitetet i Oslo 1 Noen konklusjoner fra Opptrappingsplanen Hovedvekten

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Midt-Telemark

Midt-Telemark Midt-Telemark 05.02.16 Utgangspunkt: Meld. St. 26 (2014 2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet» Innføre plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud for pasienter og brukere med psykiske lidelser

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum TIPS Asker og Bærum 2 store kommuner med ca 160000 innb. Opprettet i 2002 som Prosjektteam for ungdom. Skiftet navn til TIPS A&B i 2008 1 psykologspesialist

Detaljer

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Forståelse av akuttbegrepet Fra opptrappingsplan: Alle rusmiddelavhengige skal møtes med et utgangspunkt

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005.

Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Studien Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005. Skrevet av Fou-rådgiver Bengt Karlsson. Denne prosjektbeskrivelsen ble utformet høsten 2004 og dannet bakgrunn for søknad om økonomiske

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Rett pasient på rett plass! eller Er det de pasienter som trenger det mest som får nytte av sykehussengene? Kristin Jordheim Bovim

Rett pasient på rett plass! eller Er det de pasienter som trenger det mest som får nytte av sykehussengene? Kristin Jordheim Bovim Psykiatrisk akuttmottak - PAM - i Bergen Rett pasient på rett plass! eller Er det de pasienter som trenger det mest som får nytte av sykehussengene? Kristin Jordheim Bovim BPUS Bergen psykiatriske Universitetssykehus

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar

DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar DPS Skien DPS Porsgrunn/Vestmar Akutte tjenester Kaia Kvammen Gitte Slåtta TELEMARK FYLKE Befolkning 2012 170 023 Akutteamets nedslagsfelt: 125 681 SKIEN KOMMUNE: 52 509 innbyggere, 778 km2 SILJAN KOMMUNE:

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef «Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef 1 Kommunale Ø.hjelps plasser. En mulighet eller rot i systemet??? 2 Forventninger.. Avtaler som binder tilbudet mellom kommunehelsetjenesten

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videretutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer