Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske (foredrag, startseminar prosjektet Religionens estetisering, 7. januar, 2010)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske (foredrag, startseminar prosjektet Religionens estetisering, 7. januar, 2010)"

Transkript

1 1 Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske (foredrag, startseminar prosjektet Religionens estetisering, 7. januar, 2010) Innledning Jeg er fortsatt ganske usikker på om jeg er rett man på rett plass, her jeg nå står. Dere skal starte opp et nytt stort prosjekt om religionens estetisering, og jeg gratulerer med det. Men jeg har jo i grunnen ikke noe greie verken på religion eller estetisering. Riktignok har jeg forsket en god del om strukturer og prosesser på kunstfeltet. Men man kan jo spørre seg om den kunsten som i dag høster størst anerkjennelse, er noe særlig opptatt av estetikk, altså av læren om det skjønne. Jeg tenker da særlig på samtidsbilledkunsten. Den synes å være mer preget av et radikalt krav om stadig fornyelse om ikke sensasjonell provokasjon enn av estetiske kriterier. Rent personlig savner jeg estetiske kvaliteter i mye av samtidas billedkunst. Jeg finner oftere slike kvaliteter utenfor kunstinstitusjonen, for eksempel i arkitekturen, i designen, i gode avistegninger og tidvis også i reklamen. Og jeg finner definitivt oftere slike kvaliteter i eldre billedkunst. Det hjelper å gå bare år tilbake i tid. Spørsmålet er om estetikken og kunsten har skilt lag innenfor samtidsbilledkunsten. I så fall er det nå fullt mulig å drive med kunstsosiologisk forskning uten å befatte seg noe særlig med estetikk. Religion har jeg enda mindre greie på. Men i kultursosiologisk og kulturpolitisk litteratur møter man ofte religionen som en motsats til kunst. Mange forskere har fremhevet de strengt puritanske miljøenes skepsis mot å hengi seg til kulturelle forlystelser som kunne lede tanken vekk fra det ene fornødne. Den største skillelinjen mellom vestlige land når det gjelder kulturpolitisk organisering, forklares gjerne ut ifra slike religiøst-moralske faktorer: Det har seg jo slik at viljen til å yte offentlig støtte til kunst og kultur særlig til de store og kostbare utøvende kunstinstitusjonene er langt større i landene i det kontinentale Vest-Europa og i Norden enn i den angloamerikanske verden. I Frankrike, Tyskland, Østerrike og Skandinavia er institusjonsteatre og symfoniorkestre nesten fullt offentlig finansierte. I Storbritannia er det offentlige støttenivået til slike institusjoner mye lavere. Særlig lav er den offentlige støtten i USA, samtidig som viljen til å yte private donasjoner er langt større der enn hos oss. Disse kulturpolitiske og kulturøkonomiske strukturforskjellene har dype historisk-kulturelle røtter. Kulturøkonomen Montias (1986:293) forklarer det slik: The lack of royal patronage combined with a strong Puritan tradition helps to explain the almost total absence of government support for the performing arts in the eighteenth- and early nineteenth-century America. New England and Dutch Calvinists, the Quakers, and other religious groups strongly disapproved of the theatre, which, according to a widely shared view, encouraged shiftlessness, idleness, and immorality. As late as 1774, the

2 2 Continental Congress issued a resolution calling for the suspension of horseracing, gambling, cockfighting, exhibition of shows, plays and other expensive diversions and entertainments. Men her og nå er mine kunnskaper om religion og estetikk nærmest uttømt. Jeg må i stedet prøve å snakke om noe jeg har litt mer greie på. Jeg har forstått Pål slik at det kan være interesse for at jeg gir en mer generell kunst- og kultursosiologisk oversikt, med bakgrunn i den forskningen vi har drevet med i mitt forskningsmiljø de seinere åra. Mange norske forskningsmiljøer driver jo med kulturforskning, men det er få som har satset systematisk og langsiktig på empirisk, samfunnsvitenskapelig forskning om strukturer og prosesser på kunstfeltet. De aktive forsknings- og utredningsmiljøene står dessuten for noe forskjellige grunnholdninger: Mens kulturforskere ved BI og Agderforskning nokså begeistret feirer at skillelinjene mellom kunstfeltet og andre sosiale felt, særlig mellom kunst og næring, er i ferd med å bryte sammen, er forskere i mitt miljø tilbøyelige til å advare mot å overdrive disse tendensene. Og mens kultursosiologen og Boltanski-fortolkeren Ove Skarpenes ved Universitet i Bergen hevder at skillet mellom høy- og lavkultur ikke er særlig skarpt i dagens Norge, er Arild Danielsen ved Høgskolen i Vestfold og de fleste i mitt forskningsmiljø tilbøyelige til å si at skillelinjene mellom høy- og lavkultur reproduseres med omtrent samme tyngde som før, om enn på litt andre måter. I det følgende skal jeg først diskutere spørsmålet om skillet mellom kunsten og andre samfunnssektorer er i ferd med å oppløses. Jeg skal altså drøfte ulike aspekter ved den generelle de-differensieringstesen. Deretter skal jeg diskutere hvordan skillet mellom høy og lav i kulturlivet endrer seg, herunder om dette skillet er i ferd med å bryte sammen altså forestillingen om at det skjer en tiltakende pluralisering eller demokratisering av folks kulturkonsum. Kunstens autonomi Men la meg først minne om noe dere kanskje oppfatter som kulturhistorisk barnelærdom: De konvensjonelle fortellingene om kunstens sosiale historie beskriver en institusjonell differensieringprosess under den tidlige moderniteten, der kunsten ble skilt ut som et autonomt sosialt felt (Hauser 1951/77). Kunsten ble institusjonelt differensiert fra andre sosiale institusjoner, særskilt fra kirken og hoffet. Ragnhild Reinton (1996/2003:384) beskriver det slik i en lærebok: I middelalderen var kunst og litteratur integrert i det sosiale og religiøse liv, og inngikk som en viktig del av håndverk, dagligliv og gudsdyrkelse. I renessansen løsrives kunsten

3 3 delvis fra den religiøse kulten. Det er på denne tiden at malerkunsten flyttes ut av kirkene, og man begynner f. eks. å lage portretter av enkeltmennesker, i første omgang av rike medlemmer av italienske handels- og fyrstefamilier. Det representerte et første skritt mot kunstens autonomi. Men det er først i det 18. århundre, med framveksten av det borgerlige samfunn, at kunsten gradvis skilles ut som et eget område for erfaring. Denne institusjonelle differensieringsprosessen avhang sterkt av framveksten av en borgerklasse, et kommersielt kunstmarked og følgelig av utviklingen av et borgerlig publikum (Habermas 1971). Om denne utviklingen primært skjedde i det 17., 18. eller 19. århundret varierer fra den ene kunstformen til den andre og fra det ene landet til det andre. Utviklingen innebar at det ble etablert særskilte institusjoner for produksjon og formidling av kunst, og at en ny, friere kunstnertype kom til syne. Charles Baudelaire og Ludwig van Beethoven framheves ofte som slike frie og moderne kunstnertyper, hver på sitt felt. Den moderne autonome kunsten skulle følge sine egne regler; den skulle ikke underlegges interessene og logikken til andre sosiale felt (for eksempel det økonomiske eller politiske feltet). Kunsten skulle ikke styres av samfunnsmessige nyttehensyn; idealet om l art pour l art kunst for kunstens egen skyld skulle stå i høysetet. Den historiske etableringen av et autonomt kunstfelt innebar imidlertid ikke absolutt kunstnerisk autonomi. Ifølge Bourdieu er det moderne kunstfeltet i stedet typisk kjennetegnet av en relativ autonomi (Bourdieu/Wacquant 1993). Autonomien kan være svak eller sterk; hvor sterk avhenger av forholdet mellom kunstfeltet og andre sosiale felt. De mest autonome delene av kunstfeltet vil likevel søke å følge sine egne regler. Særlig vil de prøve å unngå å underkaste seg en økonomisk markedslogikk. Bourdieu la stor vekt på at det fins en grunnleggende motsetning mellom kunstneriske og økonomiske verdsettinger på kunstfeltet. Den autonome polen av kunstfeltet er preget av en antiøkonomisk økonomi, av en tilbøyelighet til å fornekte økonomien, hevdet han. I kunstens verden, som altså er en økonomisk verden snudd på hodet, er de mest anti-økonomiske og ville innfall i en viss forstand fornuftige, fordi det interessefrie ved dem anerkjennes og belønnes, skriver Bourdieu for eksempel i artikkelen De symbolske goders økonomi (1996:99). På kunstfeltet rår dermed et intellektuelt fornektelsesideal, en form for asketisme i forhold til penger. Her er det i bunn og grunn bare den kunstneriske anerkjennelsen som teller. Den kunstneriske anerkjennelsen er feltets spesifikke kapital. Derfor betraktes fortsatt kommersielle suksessforfattere som Jon Nesbø og Anne B. Ragde med mistro blant kunstfeltets sentrale portvoktere, mens smalere forfattere som Hans Herbjørnsrud og Kjell Askildsen blir

4 4 kanoniserte. For Bourdieu var for øvrig kunstfeltet bare ett av flere sosiale felt hvor man var tilbøyelig til å fornekte ofte gjennom eufemisering de økonomiske sidene av virksomheten. Han analyserte lignende eksempler på fornektelse eller tilsløring av de økonomiske aspektene ved bytteforhold innenfor tradisjonelle hushold og innenfor kirken. Her rår gaveøkonomien ; her er åpen profittmaksimering forbudt, selv om man har med klart økonomiske bytterelasjoner å gjøre: En kirketjener er en homo economicus som fortrenger at han er det i større eller mindre grad: Han vet at å pynte alteret med blomster tar en halvtime, og at i henhold til en rengjøringsassistents tariff er det verdt så [og] så mye. Men samtidig slutter han seg til det religiøse spillet, og nekter å sammenligne sitt religiøse arbeid med rengjøringsassistentens, skriver Bourdieu (1996:100). Den hollandske kulturøkonomen og billedkunstneren Hans Abbing (2002) er blant dem som på mest spennende vis har fulgt opp teorien om kunstfeltets fornektelse av økonomien. En av hans teser lyder slik: In order to maintain their high status the arts reject commercial values and deny economy. Men han tilføyer at: Antimarket behaviour can be profitable (underforstått på lang sikt). I vårt miljø i Bø har vi gjennomført flere empiriske prosjekter der vi undersøker i hvilken grad fornektelsen av økonomien fortsatt gjør seg gjeldende innenfor kunstfeltet. Vår forskning på feltet står i kritisk dialog med mange av de optimistiske teoriene som har fått et slags diskursivt herredømme innenfor politikk, forvaltning og oppdragsforskning i mange land de seinere åra, der stikkordene er kultur og næring, kulturelt entreprenørskap, opplevelsesøkonomi og cultural economy og der folk som Richard Florida og Paul du Gay er de store heltene. Bak disse kultur- og næringsdiskursene ligger det en forestilling om at epoken med autonom kunst er i ferd med å avsluttes, det vil si at vi er på vei over i en grunnleggende de-differensiering mellom kunsten og andre samfunnsområder. De store forandringene Det er særlig postmoderne teoretikere som med styrke har hevdet at epoken med en autonom kunst er over, og at den er blitt erstattet av en radikal de-differensieringsprosess de siste åra (Lash 1991, Gran/De Paoli 2005). De hevder at skillet mellom forskjellige verdisfærer blir visket ut på grunn av denne de-differensieringsprosessen. Kunstinstitusjonene har åpnet sine dører for målsetninger, interesser og verdier fra andre sosiale felt; estetiske verdier og diskurser har brutt seg ut fra kunstinstitusjonene og invadert dagliglivet; unge kunstnere nøler

5 5 ikke med å tilby sine tjenester til næringslivet; og grensene mellom kunst og kulturindustri viskes ut (Caves 2001). Dette er typiske påstander innenfor postmoderne teori og innenfor cultural studies. Ifølge Featherstone (1991:65) representerer postmodernismen på kunstfeltet the effacement of the boundery between high art and mass/popular culture, a general stylistic promiscuity and playfull mixing of codes. Den representerer også en equalisation and levelling out of symbolic hierarchies, og en generell tendens mot declassification. Kunsten er død, og dagliglivet estetiseres. Scott Lash er blant dem som beskriver tendensen til de-differensiering, altså at den institusjonelle differensieringsprosessen som kjennetegnet moderniseringsprosessen, nå er i ferd med å reverseres. Flere forskere har også spådd en radikal endring av kunstnerrollen. De hevder at den karismatiske forestillingen om den utvalgte og gudbenådede kunstneren er i ferd med å bli erstattet av et mangfold av mer verdsliggjorte kunstnerroller: Kunstnerhåndverkeren, kunstnerforskeren, mediekunstneren og kulturentreprenøren stiger fram på arenaen. Ifølge de postmoderne fortellingene om de store forandringene skjer det i tillegg en radikal individualisering av forbruk, inkludert kulturforbruk: Today there is no fashion: there are only fashions, No rules, only choices. Everyone can be anyone, siterer Featherstone (1991:83). Det må også innebære at klassebakgrunn ikke lenger har avgjørende innvirkning på kulturkonsumet. Skillet mellom høy og lav bryter sammen. Kunstens autonomi og instrumentell kulturpolitikk Diskusjonen om kunstfeltets svekkede autonomi avspeiler seg direkte i den kulturpolitiske debatten: Kunstfeltets frontkjempere klager ofte over at stat og marked i økende grad invaderer kunstfeltet. Økt statlig målstyring og tiltakende kommersialisering truer etter dette kunsten fra ulike kanter. Innenfor kulturpolitikken har man knesatt prinsippet om en armlengdes avstand mellom kunst og politikk for å sikre kunstens autonomi mot politisk misbruk. Men flere mener at Kulturdepartementet prøver å begrense denne avstanden, både gjennom økt målstyring og innskrenking av Kulturrådets uavhengighet. Forskere av habermasiansk tapning synger med i bekymringskoret. De frykter en stadig mer stats- og markedsstyrt kunst og ser med skepsis på en instrumentell kulturpolitikk. Forskere og utredere med sikrere nese for hvor samtidsvindene blåser, vil heller feire de forannevnte dedifferensieringstendensene. De ser optimistisk på at kunsten blir sterkere koplet til andre sektorer; de proklamerer villig at satsing på kunst gir økonomiske ringvirkninger; de vil gjerne tro at mer kultur gir bedre helse; de tror sikkert at kunst i skolen gir økt læringsutbytte; de ivrer for kulturelt entreprenørskap for mer nyskaping i næringslivet og er ganske sikre på

6 6 at økt satsing på kultur kan skape mange lokale arbeidsplasser. Kort sagt: De kan gjerne tenke seg et solid utredningsprosjekt finansiert av Cultiva. Motstand mot de-differensiering Men hvor sterk empirisk dekning er det for de ulike variantene av dedifferensieringshypotesen? Mange tradisjonelle kulturforskere vil som de kultiverte personene de ofte er støtte de kretsene i kunst- og kulturlivet som motsetter seg en instrumentalisering av kulturpolitikken. Jeg er skeptisk av mer metodiske grunner. Etter mitt syn er det svak empirisk-metodisk dekning for mange av de optimistiske påstandene om kunstens helende og stimulerende virkninger på ulike samfunnsområder. Jeg har for eksempel vansker med å se at Richard Florida har gitt noen overbevisende argumentasjon for at (X) en sterk konsentrasjon av bohemer (les: kunstnere) forårsaker (Y) økonomisk vekst. Og jeg syns det er enda mer usikkert om man finner slike sammenhenger i mindre byer og lokalsamfunn i Norge, for eksempel i Kristiansand. Jeg avviser på den andre siden ikke at det kan være slike årsakssammenhenger mellom kultursatsing og økonomisk vekst, men de mange såkalte impact-studiene av slike forhold som hittil er gjennomført, lider av store metodiske svakheter. Undersøkelsene tjener primært til å legitimere krav om økt offentlig støtte. Det er også grunn til å spørre hvor sterk empirisk dekning det er for de mer pessimistiske variantene av de-differensieringshypotesen, nemlig forestillinger om at kunsten koloniseres av politiske og økonomiske interesser og logikker. Våre empiriske studier tyder på at kunstfeltet yter mer robust motstand mot ekstern påvirkning enn postmoderne teorier hevder. Det er riktignok ingen tvil om at utøvende kunstinstitusjoner, som teatre og orkestre, de seinere åra er blitt en del påvirket av nye business management- og lederskapsideologier inspirert fra næringslivet. Det er heller ingen tvil om at innføringen av en ny statlig målstyringspolitikk har påvirket de interne diskursene i institusjonene. Det ser også ut til at det har skjedd en viss diversifisering av kunstnerroller, slik at skillet mellom kunstner, mediearbeider, designer og kulturentreprenør er blitt mindre skarpt enn før (Mangset 2004). Men samtidig tyder våre empiriske studier på at disse de-differensieringstendensene er relativt begrenset: Vi finner slett ikke at økonomiske og politiske verdsettinger og diskurser fullstendig invaderer de utøvende kunstinstitusjonene. I sin doktorgradsstudie fra Det Norske Teatret fant Sigrid Røyseng (2007) tvert om nokså skarpe diskursive grenser både mellom kunst og økonomi og mellom kunst og byråkrati. Det var en rådende tankegang ved teateret at scenekunsten ikke må tilsmusses av de kommersielle kreftene eller de teknologiske

7 7 virkemidlene som forbindes med massemediene og populærkulturen. Scenekunsten må holdes atskilt fra krefter som degenererer kulturen. Og i diskursene omkring ledelsen og administrasjonen av et teater oppfattes kunst som et område hvor økonomiske og administrative vurderinger i utgangspunktet ikke har noen hjemstavnsrett, skriver Røyseng (2007:227). Hun finner at scenekunsten fortsatt har noen særegne magiske og sakrale kjennetegn. I en annen helt fersk undersøkelse vi har gjort av et annet norsk institusjonsteater, finner vi heller ikke at informantene kjenner seg særlig plaget, verken av sterke markedskrav eller av overdreven statlig styring. Vi konkluderer med at: Statlige føringer og signaler fra markedet tillegges liten vekt. Det lyttes mer til stemmene på kulturfeltet. Det plagsomme ytre presset kommer snarere fra pressen, de intellektuelle og kunstlivet selv. Langt på vei handler det om interne stridigheter innenfor kunstfeltet. Våre undersøkelser av kunstnerroller tyder heller ikke på noen vidtgående allminneliggjøring av den karismatiske kunstnerrollen som vokste fram under moderniteten (Mangset 2004, Røyseng/Mangset/Borgen 2007). Vi fant i stedet at den tradisjonelle forestillingen om kunstneren som kallet, utvalgt og inspirert står relativt sterkt også blant dagens unge kunstnere. De fleste kunstnerne vi intervjuet, trakk klare grenser mellom rollen som kunstner og andre yrkesroller: Som kunstner har man en særskilt misjon; man må holde sin kunstneriske sti ren. Mange avviste derfor å prostituere seg gjennom kommersielle oppdrag av lav kunstnerisk kvalitet. Det betyr ikke nødvendigvis at våre kunstnerinformanter fulgte kunstens rene sti i praksis. Kunstnere skal jo også leve. Flere deltok nok derfor både i såpeserier og reklameoppdrag. Men samtidig var de stadig opptatt av å drive aktiv grenseforvaltning mellom det de oppfattet som kunstnerisk høyverdige og mindre verdifulle aktiviteter. Alt i alt gir våre empiriske studier begrenset støtte til en radikal postmoderne dedifferensieringstese. Kunstens egne regler synes fortsatt i høy grad å gjelde innenfor en relativt autonom kunstinstitusjon. Høy og lav Mitt andre hovedspørsmål er som nevnt innledningsvis om skillet mellom høy- og lavkultur er i ferd med å gå i oppløsning i vår seinmoderne eller postmoderne epoke. Spørsmål knyttet til temaet høy og lav kultur har vært drøftet av mange forskere ut ifra ulike perspektiver. Hovedskillet går kanskje mellom a) en deskriptiv og analytisk tilnærming

8 8 (for eksempel representert ved Max Weber, Pierre Bourdieu og Michèle Lamont) og b) en mer verdiorientert og kulturpolitisk synsvinkel (for eksempel representert ved Theodor Adorno og Raymond Williams). Det er også verdt å minne om at diskusjoner om høy og lav kultur gjerne reflekterer en mer allmenn debatt om klassestrukturer og klassekulturer. Jeg hopper friskt og freidig over de fleste interessante historiske bidragene til denne debatten, der Immanuel Kant, David Hume, Torstein Veblen, Matthew Arnold, Max Weber, Karl Marx, Georg Simmel, Raymond Williams, Theodor Adorno, Robert Escarpit og Basil Bernstein alle er sentrale navn. Jeg går også ut ifra at Pierre Bourdieus teorier om et hierarkisk sosialt rom strukturert ut ifra volumet av a) kulturell, b) økonomisk og c) sosial kapital er rimelig velkjente. Hans bilde av et samfunn der de kulturelle klasseskillene er forholdsvis stabile og stort sett reproduseres og der de etablerte høykulturelle institusjonene fortsatt representerer den legitime kulturen er jo også utprøvd og forsvart i en norsk kontekst av Bourdieus norske våpendragere, for eksempel Lennart Rosenlund, Johs Hjellbrekke og Jan Fredrik Hovden. Lennart Rosenlund (1998, 2000), som mer eller mindre sammenhengende har studert klasser og kulturkonsum i Stavanger i et Bourdieu-perspektiv gjennom de siste 35 år, finner at det klassedelte kulturkonsumet reproduseres og forsterkes, selv om det har oppstått et klarere skille mellom økonomiske og kulturelle hierarkier. Gripsrud og Hovden (2000) finner også klassedelte kulturell smaks- og adferdshierarkier blant studenter ved Universitetet i Bergen. Det må også være riktig å si at Arild Danielsens grundige undersøkelser av kunst- og kulturpublikum fra 2006 gir støtte til forestillingen om at sosiale skillelinjer når det gjelder kulturkonsum, i høy grad reproduseres. Kulturrelativisme, kulturelt mangfold Andre forskere både tidligere og dagsaktuelle bidragsytere har imidlertid stilt spørsmålstegn ved det hierarkiske bildet av skillet mellom høy- og lavkultur og av forestillingen om skarpe klasseskiller når det gjelder kulturkonsum. En tidlig bidragsyter var den amerikanske sosiologen Herbert Gans. Han gikk i boka Popular Culture and High Culture (1974) ut mot den kulturelle elitismen og til forsvar for populærkulturen. Gans kritiserte kulturekspertene for deres arroganse og massekulturkritikerne for deres nedlatende holdning til populærkulturen. Populærkulturen var ikke påtvunget folket ovenfra; den var snarere skapt av folk selv. Gans framsto dermed som en kulturrelativist eller en estetisk relativist. Han påpekte at det fantes ulike smakskulturer med basis i ulike smakspublikum. De ulike smakskulturene bygde på forskjellige verdier og estetiske standarder i forskjellige publikumsgrupper. Det var imidlertid ingen grunn til å stemple den ene smakskulturen som

9 9 høy og den andre som lav. I sin konkrete kategorisering av smakskulturer kom imidlertid Gans ut med en hierarkisk inndeling som ikke var noe særlig forskjellig fra andre kultursosiologers inndeling, for eksempel Bourdieus hierarkiske inndeling i det sosiale rommet. Forskjellen ble mer at han tok et verdistandpunkt for populærkulturen. Den typen kulturrelativistisk eller kulturdemokratisk tankegang som Gans står for, har hatt klare kulturpolitiske nedslag ikke minst i nordisk kulturpolitikk. Den svenske kulturdebattanten Bengt Nerman og den norske journalisten og forfatteren Finn Jor gjorde seg begge til talsmenn for et lignende kulturrelativistisk og kulturdemokratisk syn i debattbøker og -artikler på og 70-tallet. Slike ideer slo også sterkt inn i de første kulturmeldingene på 1970-tallet, jf. særlig ideen om utvidet kulturbegrep og kulturelt demokrati. Det kulturelle dannelseshovmodet skulle legges til side. Folks egen kultur skulle oppvurderes. Postmodernisme Som før nevnt representerer postmodernismen et annet og nyere alternativ til forestillingen om et entydig hierarkisk kunst- og smakshierarki. Det handler om oppløsning av grensene, både mellom høy og lav kunst og mellom kunst og ikke-kunst. Når de estetiske grensene går i oppløsning, blir det ikke lenger noe prinsipielt estetisk skille mellom samtidsdans og såpeopera. Men det postmoderne standpunktet til estetiske skillelinjer har vært fullt av tvetydigheter. Jeg leste for eksempel en artikkel av Jean Baudrillard ( ) i avisen le Monde for noen år siden. Her kom han med et kraftig angrep på den overflatiske festivalkulturen. Artikkelen var snarere preget av elitært dannelseshovmod enn av kulturdemokratisk aksept av massekulturen. Mer generelt er det ofte vanskelig å fastslå om de postmodernistiske kunstnerne bare er a) ivrige talsfolk for kryssing og nedbryting av grensene mellom høy og lav, kunst og ikke-kunst, som en kunstnerisk strategi, eller om de også mener b) at disse skillene er i oppløsning ute i den sosiologiske virkeligheten. Og når det gjelder de postmoderne teoretikerne kan det være vanskelig som Erling Bjurstrøm (2008:206) skriver å bestemme om det var forskernes perspektiv eller den virkeligheten som de studerte eller uttalte seg om, som hadde forandret seg. For en annen av de mest framtredende postmoderne teoretikerne, Fredric Jameson (f. 1934), dreier det seg imidlertid utvilsomt om det siste. Ifølge ham bidro den postmoderne eller senkapitalistiske kulturen til å viske ut grensen mellom høy kultur og massekultur, fordi den var gjennomsyret av en estetikk som var knyttet til den kulturindustrien som hadde blitt fordømt av modernismens representanter og majoriteten av alle kulturteoretikere i den foregående delen av 1900-tallet, fortsatt ifølge

10 10 Bjurstrøm (2008:206-07). Et allment problem med postmoderne teoretikere er imidlertid at de i liten grad bygger opp under sine teorier med grundige empiriske analyser. Omnivore En mer empirisk basert teori om høy og lav kultur går ut på at overklassen etter hvert har endret kulturell smak fra bare å interessere seg for høykulturen til å bli kulturelt altetende (omnivore 1 ). Den amerikanske sosiologen Richard A. Peterson er en forgrunnsfigur for denne typen teori. På 1990-tallet publiserte han flere arbeider om de sosiale skillelinjene blant kulturpublikum, blant annet artikkelen Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore (sammen med Roger Kern) i the American Sociological Review (1996/61/5). Her framsetter forfatterne teorien om at overklassens smak etter hvert har endret seg fra å være snobbete til å bli altetende (omnivore): Not only are high-status Americans far more likely than others to consume the fine arts but ( ) they are also more likely to be involved in a range of low-status activities, skrev Peterson og Kern (1996:900). De to forfatterne pekte også på at deres funn bekrefter funnene til to andre sentrale kultur- og samfunnsforskere, nemlig Paul DiMaggio (1987) og Michèle Lamont (1992), men at de samtidig står i skarp motsetning til years of historical research showing that high-status persons shun [unngår, holder seg unna] cultural expressions that are not seen as elevated Den moderne overklassen kan således både tenkes å elske klassisk musikk og sette pris på countrymusikk, ifølge dette synet. Det betyr ikke at de liker absolutt alt uansett, men at de er åpne for å like alt. Det er også noen norske sosiologer som har gjort seg til talsmenn for omnivore-teorien, for eksempel Svein Bjørkås i en artikkel fra Mens dannelsesborgerskapet før var kulturelt homogene, er det nå mer heterogene i sine kulturelle preferanser, ifølge Bjørkås. Arild Danielsen (2006:107) kan også i noen grad tas til inntekt for omnivore-teorien når han skriver: Et nytt ideal for kulturell kompetanse går ut på å være fortrolig med tradisjonelt høykulturelle former, men også å ha oversikt over og innsikt i såkalt populærkultur. En motforestilling mot omnivore-teorien kan imidlertid være at den opererer med et for firkantet skille mellom høykultur og populærkultur, det vil si at den ikke tar høyde for viktige historiske endringer innenfor de forskjellige kunst- og kulturytringene. Det er nemlig 1 Egentlig altetende dyr.

11 11 flere tegn på at det skjer nye hierarkiseringer innad i de ulike kunst- og kulturytringene, også innenfor det som tradisjonelt har vært karakterisert som populærkultur. Det er for eksempel åpenbart at tidligere populærkulturelle ytringer som jazz og film nå i stadig høyere grad utvikler seg til å bli høyverdige kunstneriske uttrykk og dels deler seg i mer eller mindre høykunstneriske og populærkulturelle ytringsformer. En tilsvarende utvikling skjer innenfor tegneseriefeltet, noe Sigrid Røyseng viser i en artikkel i vår ferske felles bok om kulturelt entreprenørskap (2009). Det empirisk interessante spørsmålet er imidlertid om overklassen eller de høyt utdannete virkelig er altetende, eller om de først og fremst konsumerer de mer sofistikerte uttrykksformene innenfor den såkalte populærkulturen (jf. Jason og progressiv symph rock). I så fall har vi primært å gjøre med en pluralisering eller diversifisering av hierarkier, ikke en nedbygging av skillet mellom høy og lav kultur. Den norske middelklassen og den legitime kulturen Den mest hardtslående kritikken av Bourdieus teori om kulturelle distinksjoner de seinere åra har imidlertid kommet fra Luc Boltanski og Laurent Thévenot (1991). Bergens-sosiologene Ove Skarpenes og Rune Sakslien er norske representanter for denne teorien. Skarpenes hevder blant annet i en omdiskutert artikkel i TSF 2007: 1) Den norske middelklassen skiller seg mye fra den franske; Bourdieus teori om legitim og illegitim kultur kan ikke overføres til norske forhold. 2) En kan vanskelig snakke om noen legitim kultur knyttet til høykulturelle ytringer i Norge. Dannelseskulturens betydning som maktmiddel og identitetsskaper for den norske middelklassen er svært begrenset (Skarpenes 2007). Hvis det fins noen legitim kultur som kan brukes i en distinksjonsstrategi i Norge, må det snarere være den lettere underholdningskulturen, ifølge Skarpenes. 3) Det er typisk for norske kulturkonsumenter at de foretrekker underholdningskultur, ikke høykultur. Her er for så vidt Skarpenes på linje med Danielsen (jf. Behaget i kulturen 2006). Men sistnevnte mener vel noe litt annet, nemlig at folk flest også eliten har et underholdningsorientert forhold til kulturkonsum, også til konsum av tradisjonell høykultur. 4) I Norge er de moralske distinksjonene overordnet de kulturelle, også når vi har å gjøre med kulturkonsum. Kulturelle vurderinger må i Norge vaskes i moral, ifølge Skarpenes.

12 12 Skarpenes bygger her på flere utsagn fra sine informanter, der de uttrykker moralsk indignasjon mot å rangere seriøse forfattere som Dag Solstad eller Kjartan Fløgstad høyere enn populærforfattere som Margit Sandemo eller Anne Holt: Hvis de fleste liker popmusikk, er det fordi smaken er der. Da skal man respektere det. [..] Hvis leser Margit Sandemo, så kan man ikke rakke ned på de som leser Sandemo, sier for eksempel en av Skarpenes informanter (2007:547-48). Skarpenes (og prosjektleder Sakslind) møtte sterke protester fra mer Bourdieu-orienterte sosiologer etter publiseringen av artikkelen i TSF. Den viktigste kritikken går kanskje på det metodiske. Innenfor Boltanski-tradisjonen er det et uttrykt ideal å ta informantenes utsagn for face value, det vil si ikke å utsette dem for mistenksomme fortolkninger. Hvis man gjør det, risikerer man å legge sine egne (ofte Bourdieu-inspirerte) fortolknings- og klassifikasjonsskjema inn i tolkningen, altså å påtvinge feltet en hierarkisering som det ikke er dekning for blant informantene, mener de. Jeg oppfatter imidlertid dette som en urimelig ensporet og fantasiløs fortolkningsstrategi. Min erfaring er at det er mye tvetydighet i kvalitativt intervjumateriale. Og tvetydigheten må tas med og fortolkes i analysen. Det kan for eksempel åpenbart være slik at selv om flere informanter reagerer med moralsk indignasjon på vegne av folket på forskerens antydning av at Dag Solstad kanskje er en bedre forfatter enn Margit Sandemo, så kan de likevel i andre sammenhenger i intervjuet bekrefte at de godt vet at Solstad rangerer høyere enn Sandemo innenfor kunstfeltets hierarkier og dessuten bekrefte at de selv aldri kunne tenkt seg å lese Sandemo, enn si ha en bok av henne inn i bokhylla. Dermed kan de godt både benekte og bekrefte kulturelle hierarkier i samme intervju. Vi kan ikke være så redde for å påtvinge intervjumaterialet våre egne kategoriseringer og verdier at vi går glipp av slike skillelinjer og mønstre i materialet. Symbolske grensedragninger i USA og Frankrike Det er likevel grunn til å feste seg ved minst to aspekter ved Skarpenes analyse: Man bør ikke ta det for gitt at Bourdieus analyse av kulturelle skillelinjer i Frankrike på 1960-tallet treffer de kulturelle skillelinjene i Norge på 2000-tallet særlig godt. En bør altså være åpen for at sosiale, kulturelle og andre grensemarkeringer er forskjellige mellom ulike land og i ulike perioder. Dessuten har antakelig Skarpenes fått grep om et viktig særtrekk ved norsk samfunns- og kulturliv: Symbolske grensedragninger basert på moral spiller større rolle i protestantiske Norge enn i katolske Frankrike. Og moralske skillelinjer overskygger kanskje de kulturelle hierarkiene, uten at de kulturelle hierarkiene dermed forsvinner.

13 13 Skarpenes funn samsvarer her bra med funnene til Michèle Lamont i boka Money, Moral & Manners. The Culture of the French and the American Upper-Middle Class (1992). Lamont er altså opptatt av symbolske grensedragninger mer generelt, ikke bare de kulturelle. Med symbolske grenser tenker hun på slike kriterier som folk bruker for å definere og skille mellom folk de oppfatter som mye eller lite verdt, altså måten de kategoriserer folk på. Symbolske grenser består bare hvis de stadig blir forsvart av sentrale gruppemedlemmer, ifølge Lamont. Hun skiller mellom tre typer symbolsk grensedragning, nemlig mellom a) moralske grenser, b) sosioøkonomiske grenser og c) kulturelle grenser. Hun bygger analysen sin på et omfattende kvalitativt intervjumateriale med medlemmer av den amerikanske og den franske øvre middelklassen. Lamont mener at tidligere studier generelt har lagt for stor vekt på de kulturelle grensedragningene. Ifølge henne undervurderte Bourdieu klart de moralske symbolske grensene, samtidig som han overvurderte de kulturelle og de sosioøkonomiske. Hun fant selv at den franske øvre middelklassen trekker grenser nesten like hyppig på basis av moralske og sosioøkonomiske kriterier, som på basis av kulturelle kriterier. Men blant franskmennene er likevel de kulturelle grensene svakt viktigere en de sosioøkonomiske og moralske, noe som kan tolkes som en delvis støtte til Bourdieu. Den amerikanske øvre middelklassen legger derimot mer vekt på sosioøkonomiske og moralske grenser enn på kulturelle grenser. Sosioøkonomiske grenser får økt betydning i begge land, mens de kulturelle grensene taper betydning. Avslutning Min overordnete konklusjon blir at empirisk kultursosiologisk forskning gir begrenset støtte til de postmoderne teoriene om kulturell de-differensiering og nedbygging av sosiale skiller når det gjelder kulturkonsum. Men jeg bøyer meg kanskje hvis dere på overbevisende måte kan vise at det egentlig handler om en gammel manns motvilje mot å erkjenne at en ny tid er i emning.

14 14 Referanser: (Til orientering, inspirasjon og evt. oppfølging) - Abbing, H. (2002): Why are artists poor? The exceptional economy of the arts. Amsterdam University Press. - Becker, H.S. (1982): Art worlds. University of California Press. - Bourdieu, P. (1996): De symbolske goders økonomi. I: Bourdieu, P.: Symbolsk makt, PAX, Oslo. - Bjørkås, S. (2004): Et Timbuktu for moderne mellomlag. Om kunstfestivalene og den utdannede middelklassens kulturelle prosjekt. I: Røyseng, S. og Solhjell, D. (red.): Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforsking-Bø. - Boltanski, L/Thévenot, L (1991): De la justification. Les économies de la grandeur. Gallimard (engelsk utgave: On Justification, 2006). - Boltanski, L./Chiapello, È. (1999): Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Gallimard (engelsk utgave: The New Spirit of Capitalism). - Bourdieu, P. (1979): La Distinction critique sociale du jugement. Minuit. (Britisk utgave 1984, forkortede norske utgaver, 1995 og 2002). - Bourdieu, P/Wacquant, J.D. (1995): Den kritiske ettertanke. Grunnlag for samfunnsanalyse. Oslo: Samlaget. - Brunborg, L. (2005): Livsprosjekt og levebrød. Om klesdesignere som kulturentreprenører. Masteroppgave i kulturstudier, HiT. - Caves, R. (2001): Creative Industries. Contracts between Art and Commerce. Harvard U.P. - Danielsen, A. (2006): Behaget i kulturen. En studie av kunst- og kulturpublikum. Norsk kulturråd/fagbokforlaget. - Elias, N. (1991): Mozart - genialitet og samfunn. Oslo: Aschehoug kursiv. - Featherstone, M. (1992): Consumer Culture & Postmodernism. Sage. - Florida, R. (2002): The Rise of the Creative Class. And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basis Books. - Gans, H. (1974): Popular Culture and High Culture. An Analysis and Evaluation of Taste. Basis Books. - Gay, P. du/pryke, M. (2002): Cultural economy. Cultural analysis and commercial life. London: Sage. - Gran, A-B./De Paoli, D. (2005): Kunst og kapital. Nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv, PAX. - Gripsrud, J./Hovden, J.Fr. (2000): (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. I: Gripsrud, J. (red.): Sociology and Aesthetics, Høyskoleforlaget. - Habermas, J. (1971): Borgerlig offentlighet. Dens framvekst og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Gyldendal. - Hauser, A. (1951/77): The Social History of Art. Volume Three. Rococo, Classicism and Romanticism. Routledge & Kegan Paul. - Lamont, M. (1992): Money, Morals & Manners. The Culture of the French and the American Upper-Middle Class. The University of Chicago Press. - Lash, Scott (1991): Sociology of Postmodernism. London/New York: Routledge. - Lorentzen, A. (2009): Fra "syngedame" til produsent. Performativitet og musikalsk forfatterskap i det personlige prosjektstudioet, PhD-avhandling, UiO/HiT, Acta humaniora nr. 380.

15 15 - Montias, J. (1986): Public Support for the Performing Arts in Europe and the United States. I: DiMaggio, P. J. (red.): Nonprofit Enterprise in the Arts. Studies in Mission & Constraint, Oxford University Press. - Mangset, P. (2004): Mange er kalt, men få er utvalgt. Kunstnerroller i endring. Telemarksforsking, rapport nr Mangset, P/Røyseng, S. (red.) (2009): Kulturelt entreprenørskap. Fagbokforlaget. - Moulin, R. (1992): L artiste, l institution et le marché. Flammarion. - Peterson, R./Kern, R. (1996): Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore. I: the American Sociological Review, 1996/61/5. - Reinton, R.E. (1996/2003): Charles Baudelaire og den litterære modernismen. Kapittel 15, i Krogh, T.: Historie, forståelse og fortolkning. De historisk-filosofiske fags fremvekst og forståelsesmåter. Gyldendal. - Rosenlund, L. (1998): Sosiale strukturer og sosiale metamorfoser. I: Sosiologisk tidsskrift, nr ½, Rosenlund, L. (2000): Social Structures and Change: Applying Pierre Bourdieu s Approach and Analytical Framework. Dr-avhandling, Høgskolen i Stavanger. - Røyseng, S. (2007): Den gode, hellige og disiplinerte kunsten. Forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse. PhD-avhandling, UiB, Telemarksforsking, rapport. - Røyseng, S./Mangset, P./Borgen, J. (2007): Young artists and the charismatic - myth. I: The International Journal of Cultural Policy, Vol. 13, No. 1, Skarpenes, O. (2007): Den legitime kulturens moralske forankring. I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2007. Påfølgende debattartikler i TSF, 2/2008 og 3/ Stavrum, H.(2004): Syngedamer" eller jazzmusikere? Fortellinger om jenter og jazz. Hovedoppgave kulturstudier, HiT. - Sørensen, A.S./Høystad, O.M./Bjurstrøm, E./Vike, H. (2008). Nye kulturstudier. En innføring. Spartacus.

Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 1 Om kunstnerroller i endring

Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 1 Om kunstnerroller i endring Per Mangset Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme! 1 Om kunstnerroller i endring Innledning Kunstens verden er en troens verden. Man tror på begavelsen, på den unike skaperen som ingen har skapt, og når

Detaljer

MANGE ER KALT, MEN FÅ ER UTVALGT

MANGE ER KALT, MEN FÅ ER UTVALGT MANGE ER KALT, MEN FÅ ER UTVALGT Kunstnerroller i endring Av Per Mangset Rapport nr 215 2004 TELEMARKSFORSKING-BØ Allerede som treåring hadde jeg en følelse av at jeg skulle bli forfatter (Ari Behn, forfatter

Detaljer

Kunst, penger og identitet av Sigrid Røyseng

Kunst, penger og identitet av Sigrid Røyseng Sigrid Røyseng (1970) er førsteamanuensis i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun har publisert flere artikler og rapporter om kunstsosiologiske og kulturpolitiske emner. Hun disputerte i 2007

Detaljer

Kulturelt entreprenørskap

Kulturelt entreprenørskap Vedlegg 2. Delprosjekt a) Kulturelt entreprenørskap En studie av gjenfortryllingsprosesser som livsprosjekt Av Sigrid Røyseng, Åsne W. Haugsevje, Inger J. Birkeland og Per Mangset Innledning Framveksten

Detaljer

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen År: 2010 For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen Tone Østerdal Foto: Lasse Marhaug. Oppsett på USA-turné i 2006. Master i kulturstudier, 45 studiepoeng Hallvard Eikas plass,

Detaljer

lykkes. De er induced to take risks by a probabilistic miscalculation, skriver Pierre-Michel Menger (2006).

lykkes. De er induced to take risks by a probabilistic miscalculation, skriver Pierre-Michel Menger (2006). 1 Sentrale utviklingstrekk nasjonalt og regionalt i det profesjonelle kunstlivet. Hva er effekten av mulige tiltak, både politiske og andre? (foredrag på konferansen Kunsten i bristepunktet mellom bygda

Detaljer

Kjønnsforskjeller i en likhetskultur

Kjønnsforskjeller i en likhetskultur FoU-rapport nr. 4/2011 Kjønnsforskjeller i en likhetskultur En studie av arbeidsdeling, sosialisering og likestilling i Agder Ove Skarpenes Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Kjønnsforskjeller i en likhetskultur.

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Kulturrikets tilstand 2014

Kulturrikets tilstand 2014 Senter for kultur- og idrettsstudiar: Kulturrikets tilstand 2014 Konferanserapport Marit Johansson & Annette Winkelmann (red.) TF-notat nr. 25/2015 2 Kulturrikets tilstand 2014 Tittel: Kulturrikets tilstand

Detaljer

KUNSTNERNES AKTIVITET, ARBEIDS- OG INNTEKTSFORHOLD, 2006

KUNSTNERNES AKTIVITET, ARBEIDS- OG INNTEKTSFORHOLD, 2006 KUNSTNERNES AKTIVITET, ARBEIDS- OG INNTEKTSFORHOLD, 2006 Av Mari Torvik Heian, Knut Løyland og Per Mangset Rapport nr 241 Revidert utgave 2008 Telemarksforsking-Bø FORORD Denne rapporten dokumenterer

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

Når menn leser. Af Jofrid Karner Smidt

Når menn leser. Af Jofrid Karner Smidt Når menn leser Af Jofrid Karner Smidt Abstract Er litteraturlesing koblet til kjønn i mannlige leseres bevissthet? Er boklesing generelt, og skjønnlitteraturlesing spesielt, i ferd med å bli betraktet

Detaljer

Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap

Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap Stivnede øyeblikk? Et essay om vilkårene for kunst i estetiserte maktlandskap Dag Wiersholm 2009 INNHOLD INNLEDNING 4 I KUNST, MAKT OG FORMÅLSRASJONALITET MAKTBEGREPETS FRAGMENTERING 7 Maktbegrepet i samfunnsfilosofien

Detaljer

Kritisk psykologi røtter og framtid 1

Kritisk psykologi røtter og framtid 1 Nordiske udkast Nr. 1 2012 3 Ole Jacob Madsen Kritisk psykologi røtter og framtid 1 Resumé Denne artikkelen gir en oversikt over kritisk psykologi sin historiske utvikling, utbredelse i nåtiden og utfordringer

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Linda Sætra 20003704 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS

Detaljer

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon

Floridas teorier som grunnlag for attraksjon ØF-notat nr. 02/2009 Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional utvikling? av Atle Hauge Asgeir Skålholt ØF-notat nr. 02/2009 Floridas

Detaljer

Hvem kaster terningen?

Hvem kaster terningen? Hvem kaster terningen? En feltteoretisk studie av den norske populærmusikkritikken Ole Hovind Guldvog Masteroppgave i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon UNIVERSITETET I OSLO Vår 2010

Detaljer

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Trine Næss Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Bacheloroppgave i Sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

Nyliberalismens sosialpsykologi

Nyliberalismens sosialpsykologi Ole Jacob Madsen Nyliberalismens sosialpsykologi Dany-Robert Dufours kritikk av nyliberalismen «All that is solid melts into air, all that is holy is profaned.» (Karl Marx og Friedrich Engels, 1848) 1

Detaljer

DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. Jan Frode Haugseth

DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. Jan Frode Haugseth DRM og demokrati: Argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005. Jan Frode Haugseth Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2004 Jeg vil dedisere denne

Detaljer

DRM OG DEMOKRATI: Jan Frode Haugseth ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOVEN 2003-2005. Complex nr.

DRM OG DEMOKRATI: Jan Frode Haugseth ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOVEN 2003-2005. Complex nr. Complex nr. 6/2005 Jan Frode Haugseth DRM OG DEMOKRATI: ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOVEN 2003-2005 Institutt for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs

Detaljer

MELLOM KUNST OG KOMMERS

MELLOM KUNST OG KOMMERS Astrid K. S. Trondal MELLOM KUNST OG KOMMERS Atelier Ilsvikas transformasjon fra kunstnerkollektiv til kreativ business i årene 2000-2012 Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering

Detaljer

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner?

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært givende, krevende, spennende

Detaljer

Forord. God lesing! Vennlig hilsen fra 979774, 979916 og 979722

Forord. God lesing! Vennlig hilsen fra 979774, 979916 og 979722 Forord Denne oppgaven er siste del av vår bachelorgrad ved Markedshøyskolen. Veien har vært lang og det er litt vemodig at vi nå er ferdig med oppgaven og tre år på Markedshøyskolen. Det er rart å tenke

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Kreative næringer i Arendal

Kreative næringer i Arendal ( Gregertsen Rannekleiv Vørld Tur 05, foto: Canal Street ) Prosjektrapport nr. 04/2006 Kreative næringer i Arendal Kartlegging og potensial Rapport april 2006 Mats Aronsen Agderforskning Tittel: Forfattere

Detaljer