Folketellingen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. Kristiania. I kommisjon hos H. Aschehoug & Co..

2 Fra Den almindelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Hefte. Folkemengde i de administrative inndelinger m. v. (Norges Offisielle Statistikk V 0.). Finner og lapper. Hjemvendte norskamerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sinnssyke. V.. Bebodde hus og husholdninger. V.. Folkemengde fordelt efter livsstilling. V.. Folkemengde efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling samt fødested. Fremmede staters undersåtter. Yl.. Folkemengde efter livsstilling med angivelse av alder og ekteskapelig stilling. VI 0. Hovedoversikt Yl. Fra Folketellingen 0 foreligger trykt: Hefte. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. YII.. Trossamfund. YII 0.. Folkemengden efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. YII.. Folkemengden fordelt efter fødested. Finner og kvener. Andre lands statsborgere. NorskAmerikanere. YII. Under trykning er: Hefte. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnss^ke og vanføre.. Barnetallet i norske ekteskap. STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD

3 Forord Innledning. Innhold. Side VII I. Materialet og dets bearbeidelse * II. Bygninger * III. Anstalter og hoteller 0* IV.. med og uten kjøkken, pikeværelse og bad. Kjellerleiligheter. Eiendoms og leieforhold. Husleien... * V. Beboelsesrum og boligtetthet * VI. B ef ol knin gsklasser og boligforhold * VII. Losjerende. Bihusholdninger. Familiebihusholdninger * Vill. Boligtetthet i 0 sammenlignet med 0 * IX. Husholdninger * Tabeller. Tabell. Beboelseshus i Norges byer desember 0, fordelt efter bruk, byggemateriale og antall etasjer. Hovedbygninger fordelt efter antall leiligheter. Opgave over anstalter, hoteller m. v. Tillegg. Arbeiderbarakker o.. bosteder. Personer uten fast bosted tellet ombord i skuter, i uthus etc. fordelt efter størrelsen, Oversikt. i eneboliger, etasjer, kvister o. s. v. med oplysning om antall rum og antall bosatte i hver gruppe. fordelt efter størrelsen. Særskilte opgaver for eneboliger, etasjeleiligheter i hoved og bibygninger, kvister og kjellere. Gjennemsnittlig husleie pr. måned for de viktigste grupper Etasjeleiligheter med opgitt husleie fordelt efter leiens størrelse. De største byer a. med bad, pikeværelser og felleskjøkken og opgaver over losjerende. Samtlige byer b. Nærmere Oplysninger om leiligheter med losjerende for byer med over 000 innbyggere. Samlet antall leiligheter bebodd av ) eiere, ) alm. leieboere og ) andre 0. Leilighetene fordelt efter antall rum (kjøkken medregnet) og antall personer, 0. Tillegg. Summariske opgaver for byer med under 000 innb...

4 IV Ad tab.. Tabell Tillegg Tillegg Tillegg Spesifikasjon av livsstillinger tatt med i de enkelte grupper i tabell av forskjellig størrelse gruppert efter hovedpersonens livsstilling ; Oplysninger om boligtetthet, om antall overbefolkede boliger m. v. for hver gruppe. fordelt efter antall rum (kjøkken medregnet) og antall personer. De viktigste livsstillingsgrupper i Kristiania Husholdninger med og flere personer. Særskilte opgaver for familier, losjerende og anstalter 0 Antall bihusholdninger og losjerende personer i de byer som ikke er medregnet i tabell og 0 Bihusholdningene fordelt efter antall rum og antall personer ( b}'er) 0 Forskjellige Oplysninger om bihusholdninger for de byer med flest losjerende 0 A E. Nærmere Oplysninger om losjerende familier i Kristiania. 0 Beboelseshus efter antall beboere, byggemateriale, antall etasjer og leiligheter, og efter boligtype. Procenttall fordelt efter slørrelsen. Oversikt pr. 000 med, og rum og kjøkken fordelt efter antall beboere. Forholdstall pr. 000 leiligheter i hver gruppe Side

5 Table des matières. Avantpropos Introduction... VII I. Les matériaux statistiques * II. Maisons * III. Etablissements et hôtels 0* IV. Appartements. Appartements avec ou sans cuisine, chambre de domestique et un bain. Soussols. Propriétaires, loueurs, etc. Loyer * V. Chambres d'habitation et le degré d'encombrement des demeures * VI. Classes de population et leurs demeures * VII. Souslocataires. Ménages de souslocataïres. Ménages de souslocataires formant des familles ; * VIII. Degré d'encombrement des demeures en 0 et 0 * IX. Ménages * Tableaux. Tableau n. Maisons habitées dans les villes de la Norvège au er décembre 0, réparties selon l'utilisation, les matériaux de construction et le nombre d'étages. Corps de logis suivant le nombre d'appartements. Etablissements, hôtels, etc. Supplément. Baraques ouvrières et demeures pareilles. Personnes sans demeure fixe, comptées à bord de bateaux, dans les bâtiments dépendants, etc. Appartements suivant le nombre de chambres. Aperçu.... Logements particuliers, appartements d'étages, étagesmansardes, etc., avec indication du nombre de chambres et nombre d'habitants dans chaque groupe. Appartements répartis d'après le nombre des chambres. Spécification de logements particuliers, appartements d'étages dans les corps de logis et les arrièrecorps, les étagesmansardes et les soussols. Loyer moyen par mois pour les groupes principaux 0.. Appartements situés aux étages répartis d'après le loyer. Les villes les plus grandes a. Appartements avec bains, chambres de domestique et cuisine commune et données des souslocataires. Villes totales.... b. Nombre d'appartements ayant souslocataires. Villes audessus de 000 habitants

6 VI Tableau n. Nombre total de logements habités de ) propriétaires, ) locataires et ) autres 0. Appartements répartis d'après le nombre de chambres (cuisine y comprise) et le nombre de personnes 0. Supplément. Données pour villes audessous de 000 habitants Au tableau. Spécification des différentes professions qui se trouvent dans les groupes des professions au tableau Tableau n ll. Appartements selon le nombre de chambres répartis d'après la profession des chefs de famille. Renseignements sur le nombre d'appartements surpeuplés, etc., dans chaque groupe. Appartements répartis suivant le nombre de chambres (cuisine y comprise) et le nombre de personnes. Les groupes des professions principales en Kristiania. Nombre de ménages d'une personne ou plus. Spécifications pour familles, souslocataires et établissements 0. Sousménages et souslocataires dans les villes non comprises aux tableaux et 0. Sousménages suivant le nombre de chambres et le nombre de personnes ( villes) 0. Sousménages dans les villes ayant le plus grand nombre de souslocataires 0 A E. Souslocataires formant des familles dans la ville de Kristiania 0 Supplément. Maisons d'habitation suivant le nombre de personnes, les matériaux de construction, le nombre d'étages et d'appartements, et suivant le type de la demeure. Chiffres relatifs Supplément. Appartements répartis suivant le nombre de chambres. Chiffres relatifs % 0 Supplément. Appartements ayant, et chambres et cuisine, répartis suivant le nombre d'habitants. Chiffres relatifs pour 000 appartements dans chaque groupe

7 Forord. Den boligstatistikk som blev optatt ved folketellingen 0 vil bli offentliggjort som to publikasjoner en for byene og en for bygdene. Boligstatistikken for bygdene er under trykning og vil bli offentliggjort i januar. Det Statistisk.e Centralbyrå, Kristiania oktober. Gunnar Jahn. Ragnvald Jønsberg.

8

9 Innledning. Introduction. I. Materialet og dets bearbeidelse. Les matériaux statistiques. Siden 0 har man ved de almindelige folketellinger innhentet endel særskilte Oplysninger om boligforholdene i byene. Boligopgavene blev noget utvidet ved de to følgende tellinger i 00 og 0 og betydelig utvidet ved denne siste folketelling, bl. a. efter inntrengende henstilling fra Statens Boligkomité. Ved denne telling har man brukt enhetsskjemaer o : personsedler, d. v. s. et lite skjema for hver enkelt person, og som følge herav måtte man ha særskilte skjemaer til boligopgavene. For byene har man foruten personsedlene (skjema ) hatt ett skjema for hver beboelsesleilighet (skjema ) og ett for hvert hus (skjema ). Husltsten (skjema ) inneholdt følgende Oplysninger om hvert hus: Gårdens beliggenhet og dens eier. Opgave over leilighetene med oplysning om deres beliggenhet i gården (kjeller, etasje o. s. v.) og antall beboere. Antall etasjer. Opgave over forretningslokaler. Om fremgård, sidebygning eller bakgård. Ora byggematerialet (mur, tre o. s v.). Om anvendelsen: Bare beboelseshus, beboelses og forretningegård o. s. v. Opgavene over forretningslokaler blev ikke bearbeidet da man fant at de var mindre fullstendige og verdifulle. Oplysning om byggematerialet har ikke vært innhentet tidligere, og også i flere andre retninger betegner de her offentliggjorte husopgaver (tabell ) en utvidelse fra sist. Huslistene blev bearbeidet direkte ved sortering og telling. Skjema inneholdt følgende Oplysninger for hver leilighet : Leilighetens beliggenhet (gate og nummer, fremgård, sidebygning eller bakgård, hvilken etasje o. s v.). Antall personer i hele leiligheten (særskilt for bosatte og tilstedeværende og for menn og kvinner).

10 * Antall almindelige beboels esværelser, antall pike værelser og antall lignende små beboelsesrum (alkover o. s. v.). Kjøkken (eget, intet eller / [ J / z o. s. v.). Bad (eget, intet eller fellesbad). Om leiligheten innehas av almindelig leieboer, av husets eier eller av gårdsbestyrer, portner eller nogen annen som har fri bolig eller bor til underpris. Husleie pr. måned kr. med særskilt redegjørelse for leie verdien av centralopvarmning, lys, verksted, butikk eller andre herligheter som måtte være innbefattet i leien. Dessuten krevdes der særskilt Opgave over antall personer i hovedhusholdningen, hertil medregnet alle som hadde full kost hos leilighetens innehaver, og for losjerende i leiligheten som ikke hadde full kost i huset. Disse siste blev regnet for losjerende husholdninger eller bihusholdninger, og for dem blev der i tilfelle fylt ut tilsvarende bolig og husleieopgaver på skjemaets to siste sider. Alle disse opgaver til belysning av losjerendeforholdet er helt nye. Det samme gjelder opgavene over eie og leieforholdet, over pikeværelser o.. og over leiligheter i side og bakbygninger. Opgavene over leiligheter, boligtetthet og losjerende (tabell ) inneholder derfor meget helt nytt stoff sammenlignet med 0. I den følgende fremstilling vil vi overalt gjøre rede for utviklingen 0 0, for så vidt som der foreligger tilsvarende opgaver for de to tellinger. Bearbeidelsen blev foretatt ved hjelp av elektriske sorterings og tellemaskiner (Hollerith). For bearbeidelsen blev Oplysninger om livsstilling, kjønn og ekteskapelig stilling for hovedpersonen i hver husholdning ført over på husholdningslistene fra personsedlene. For oversiktlighets skyld har man i tabellene samlet byene i tre hovedgrupper, nemlig : I. De største byer. II. Middelstore byer ( innb.). III. Små byer. De to siste grupper har man igjen inndelt i hver tre undergrupper efter beliggenheten, nemlig : ) Østlandet og Oplandene, ) Sørlandet og Vestlandet og ) Trøndelagen og Nord Norge. For Kristiania og Bergen har man også efter konferanse med de kommunale statistiske kontorer utarbeidet særskilte opgaver for de større bydeler. II. Bygninger. Maisons. Ved tellingen skulde der fylles ut et skjema for hver særskilt bygning i byen, altså også for hver sidebygning o.. med beboelsesrum som hørte til et større hus. I 0 hadde man ett skjema for et hus med tilhørende side og bakbygninger, med egen rubrikk for oplysning om eventuelle bibygninger. Det er mulig at man ved denne nye tellingsmåte har fått noget fullstendigere opgaver over side og bak

11 * bygninger. I hvert fall gav skjemaene inntrykk av gjennemgâende å være så bra utfylt at man har kunnet utarbeide tabeller over antall leiligheter etc. særskilt for hoved og bibygninger. Herved blir der en mindre uoverensstemmelse med de tilsvarende opgaver for 0, som gjaldt våningshus med tilhørende bekvemmeligheter og værelser i side og uthusbygninger ". Ved tellingen fikk man opgaver ikke bare for beboelseshus, men også for fabrikker, forretningsgårder m. v. Disse siste er ikke blitt tatt med i tabellene undtagen når bygningene inneholdt minst beboelsesleiiighet. Når minst halvdelen av en bygning var optatt av beboelsesrum, er den blitt regnet for MAlm. beboelseshus", ellers for,,beboelses og forretningsgård". Endelig blev alle anstalter samt hoteller o.. holdt for sig, idet man anvendte det samme prinsipp også her, at bare de bygninger på anstaltene som inneholdt beboelsesrum blev talt med. Der blev talt følgende antall bygninger med beboelsesrum (se tabell ) : Bver. Villes. Bâtimenh i avec (:hambres d habitahor Almindelige beboelseshus. Maisons d'habitation. Hovedbygninger. Corps de logis. Side og bakbygninger. Amèrecorps, etc. Beboelsesog forretningsgårder. Maisons d'habitation et d'affaires. Hovedbygninger. Corps de logis. Side og bakbygninger. Arrièrecorps, etc. Anstalter. Etablis^ements. Hovedbygninger. Corps de logis. Side og bakbygninger. Arrièrecorps, etc. Hovedbygninger. Corps de logis. Tilsammen. Total. Side og bakbygninger. Arrièrecorps, etc Samlet antall bygninger med beboelsesrum. Total des bâtiments avec chambres habitées. SamUige byer... Villes, total Kristiania Bergen Trondhjem.... Stavanger Drammen Middelstore b} r er.. Villes moyennes. 0 0 â Små bver Villes petites. 0 0 Àv de hovedbygninger var eller 0 pet. bygget utelukkende av mursten eller annen sten. Men forholdsvis maoge av murhusene er forretningsgårder eller anstaltbygninger. Ikke fullt en sjettedel av de almindelige beboelseshus i Norges byer var bygget av sten 0 i alt.

12 Av b y e n e h a d d e følgende over 0 pct. m u r h u s. Villes ayant audessus de la dixième partie des corps de logis en brique. Byer. Villes. Hovedbygninger bygget av mur. Corps de logis en brique. Antal. Nombre. Pct. a v samtlige. Pour 00 corps de logis. Hovedbygninger med overveiende almindelig beboelse b t av mur. Maisons d'habitation en brique. Pct. av samtlige. Pour 00 maisons d'habitation. Kristiania.. Ålesund.. Bergen... Kristiansand Trondhjem. Moss... Fredrikshald Hamar... Sarpsborg.. Sandefjord Harstad.. Drammen.. Molde... Larvik... Fredrikstad. Stavanger.. Notodden.. Hønefoss I de øvrige byer var der mindre enn 0 pct. murhus. Murbebyggelsen spiller altså, når man undtar Kristiania og Ålesund, fremdeles en mindre rolle i de norske byer. Slår man byene sammen i store grupper efter størrelsen, så får man inntrykk av en sammenheng mellem byenes størrelse og det relative antall murhus. der er langtfra nogen regelmessighet i dette forhold, som man også vil se av opgaven ovenfor. Man skulde vente å finne flest murhus i byer med relativt meget ny bebyggelse, men dette kommer lite frem når man som her betrakter bebyggelsen i hver, by som en enhet og ikke har opgaver for de centrale bydeler og utkantene hver for sig. Et godt eksempel på dette er Stavanger. Her har vært bygget Bærlig meget i de senere år, men den nye bebyggelse er for en stor del små trehus, og manns boliger i utkanten av byen, med det resultat at i denne

13 * Norges fjerde største by med folketall ikke så meget lavere enn Trondhjem er næsten 0 pct. av alle hus bygget av tre. G r u p p e r i n g a v b y g n i n g e n e e f t e r a n t a l l et a v e t a s j e r. Les corps de logis réi^artis suivant le nombre d'étages. Byer. Villes. Hovedbygninger (undtagen anstalter). Corps de logis (établissements non compris). Pct. bygninger med følgende antall etasjer: Pour 00 bâtiments nombre d'étages; V. /. og flere Byer i alt. Villes, total Kristiania Bergen Trondhjein Stavanger Drammen , Tils. de største byer Middelstore byer... Villes moyennes Små byer Villes petites Hus med og etasjer er sjeldne i alle byer, undtagen i Kristiania, hvor pct. av husene var så høie. I Bergen var pct. på og etasjer, i Trondhjem pct og i Ålesund pct. I de andre byer når de ikke op til pct., hvis de da overhodet forekommer. Kasernebebyggelsen må sies å være helt dominerende i Kristiania. Her var pct. av husene på minst etasjer. Nærmest Kristiania kommer Ålesund med 0 pct. av, og etasjes hus. I Bergen er pct. av husene av denne høide, i Trondhjem pct., i Stavanger og Drammen bare henholdsvis. og. pct. I Kristiansund har pct. av husene minst etasjer, i Haugesund pct., i alle de andre byer er procenten ubetydelig. En og toetasjeshusene er altså fremherskende i næsten alle byer, og den almindeligste boligtype er hus på etasje med kvist.

14 * Ved gruppering efter antallet av leiligheter må vi holde oss til de,,almindelige beboelseshus". Vi får følgende fordeling: Byer. Villes. I alt hovedbygninger med overveiende alm. beboelse. Maisons d'habitation. Gj.sn. antall beboere pr. hovedbygning. Pers. par maisons d'habitation. lell. app. Pct. av hovedbygningene med : Pour 00 corps de logis: leil. app. leil. app. leil. app. 0 o. fl. leil. 0 app. ou plus. Kristiania.... Bergen..... Trondhjem... Stavanger.... Drammen Middelstore byer Villes moyennes..0 ' Små byer... Villes petites..0 I Bare i Kristiania dominerer de store leiekaserner på 0 og flere leiligheter. Næsten halvparten av husene har her og flere leiligheter og bare litt over en fjerdedel i leiligheter. I Bergen har pct. av husene og flere leiligheter, i Trondhjem pct. Over 0 pct. hus med og flere leiligheter er der for øvrig i Ålesund (0 pct.), i Narvik ( pct.), i Fredrikshald ( pct.), i Moss (0 pct.) og i Hamar (0 pct.). I de samme byer med Undtagelse av Moss og Hamar, men med tillegg av Kristiansund, utgjør husene for høist familier mindre enn halvparten av alle hus. I Moss, Hamar, Tønsberg, Tromsø, Kristiansand og Haugesund er over halvparten, men under / av husene eller mannsboliger. I alle øvrige byer Stavanger og Drammen iberegnet er over / z av alle hus og mannsboliger. I de fleste mindre byer er det overhodet bare et ubetydelig antall hus hvor der bor så mange som familier. Der er dog undtagelser se tabell, side. Det tør i denne forbindelse nevnes at de relativt få store hus i våre middelstore og små byer selvfølgelig rummer en forholdsvis større del av byenes b e f o k n i n g. I en stor del av de mindre byer utgjør eneboligene flertallet av alle hus, men dette er bare tilfellet i av de middelstore byer : Arendal, Porsgrund og Kongsberg. Også i denne henseende er forholdene særlig ugunstige i Ålesund, hvor bare av de almiadelige beboelse&hus er eneboliger. For øvrig er der også få eneboliger i begge de andre Mørebyer. I Drammen og Stavanger er omkring 0 pct. av husene eneboliger, i Trondbjem og Bergen næsten 0 pct. og i Kristiania pct.

15 Eneboligenes relative betydning i de forskjellige byer får man et tydeligere billede av ved å se dem i forhold til samtlige beboelsesleiligheter. Av alle leiligheter utgjorde eneboligene : i Kristiania l / pct., i Bergen og Trondhjem pct., i Stavanger og Drammen omkring 0 pct., i de middelstore byer gjenneminittlig pct. Eneboligpro ceci ten var minst i Ålesund. pct. Under 0 pct. eneboliger i forhold til leilighetene var der for øvrig i følgende middelstore byer : Fredrikshald, Sarpsborg, Moss, Hamar, Tønsberg, Kristiansand, Kristianiund og Narvik. Forholdsvis stor betydning målt på denne måte hadde eneboligene i Porsgrund ( pct. av leilighetene), i Arendal ( pct.), i Kongsberg ( pct.) og i Horten ( pct.). Se tillegg side, hvor man også finner en rekke andre forholdstall vedkommende husene i de større og middelstore byer. Et ganske godt overblikk over husenes sedvanlige størrelse i de forskjellige byer og over bebyggelsens karakter i det hele gir opgavene over,,det gjennerasnittlige antall mennesker pr. hus", d. v. s. pr. hovedbygning med overveiende almindelig beboelse. de byer hvor der kommer få mennesker på hvert hus er der nemlig som regel forholdsvis mange små eneboliger, få store og høie hus og få murhus og motsatt. Særlig med hensyn til murbebyggelsen er der dog mange undtagelser fra denne regel. Se nærmere tillegg side. Vi kan hensiktsmessig inndele de store og middelstore byer i følgende grupper (efter fallende skala av gjennemsnittlig antall mennesker pr. hus): Personer p r. hus: Byer: Over 0. Kristiania. 00. Ålesund. 0. Bergen, Trondhjem.. Narvik, Kristiansund, Hamar, Fredrikshald. 0. Moss, Tønsberg, Sarpsborg, Tromsø, Kristiansand, Notodden, Haugesund, Drammen. 0. Fredrikstad, Sandefjord, Stavanger, Larvik, Lillehammer, Skien. Høist. Horten, Kongsberg, Arendal, Porsgrund. Kristiania og Ålesund står i en klasse for sig selv med det store flertall av befolkningen i leiekaserner. Av småbyene med under 000 innbyggere er det bare Gjøvik som har en relativt stor kasernebebyggelse og forholdsvis få én og tomannsboliger. Også i Harstad og Bødø og i det langt mindre Florø er der forholdsvis mange store hus. For Kristiania og Bergen har man utarbeidet opgaver for de enkelte bydeler.

16 Vi stiller sammen følgende oversikt : Byer og bydeler. Villes et districts de villes. Eneboliger i pct. av samtlige leiligheter. Logements particuliers pour 00 appartements. Gjennerasnittlig antall beboere pr. hus. Habitants par maisons. Murhus i pct av samtlige hovedbygninger. Maisons en brique pour loo corps de logis. Pct. hus med minst etasjer. Pour loo corps de logis ayant étages ou plus. Pct. hus med minst leiligheter. Pour 00 corps de logis ayant appartements ou plus. Pct. leiligheter bebodd av huseieren. Pour 00 appartements habités du propriétaire. K ri s t i a n i a i alt... Frogner Uranienborg Gamlebyen Sagene Rodeløkken Fagerborg Gamle Aker Grønland Gentrum Grunerløkken B er g e n i alt.0 Årstad Gentrum Sandviken Gamlebyen I de to westendsogn i Kristiania Frogner og Uranienborg er der overveiende ny murbebyggelse, men mange bor i egne villaer, og der er få store hus. En helt annen karakter har bebyggelsen i Gamlebyen, o : Oslo, Kampen og Vålerengen. De gamle trehus utgjør her ennu flertallet av alle bygninger, og huseiere og beboere av småhus med høist et par leiligheter danner en ikke uvesentlig del av befolkningen. Hus på minst etasjer teller bare vel */ av samtlige. Tallene for Sagene Rodeløkken og Grønland er karakteristiske for bydeler med blanding av gammel og ny bebyggelse. I Fagerborg Gamle Aker er der mest kasernebebyggeke med et betydelig islett av mere villamessig bebyggelse. Bebyggelsen er her alt i alt mer åpen og boligforholdene i det hele rummeligere og bedre enn i de tilgrensende bydeler undtagen Frogner Uranienborg. I Centrum og Grunerløkken endelig er den gamle bebyggelse så å si helt forsvunnet, og de store murkaserner er ganske dominerende. Omtrent ingen bor her i eget hus. Også innen de forskjellige deler av Bergen er variasjonene meget betydelige. Særlig vil man legge merke til at bebyggelsen i Arstad har et ganske annet landlig preg enn i det øvrige Bergen. Nettotilveksten av nye bygninger har alt i alt vært stor i de siste JO år. Dette vil fremgå av følgende sammenstilling for de byer med over 000 innbyggere hvor der ikke har vært grenseforandringer ;

17 Byer. Villes. Antall hovedbygninger. Nombre de corps de logis Stigning. Pct. Augment. p. c. Personer pr. hovedbygning. Pers. par corps de logis Pers. pr. hovedbygning med overveiende almindelig beboelse i 0.* Pers. par maison d'habitation. lait byer. villes, total Kristiania Trondhjem Stavanger Drammen Fredrikshald Fredrikstad Moss Hamar Lillehammer Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Arendal Kristiansand Ålesund Kristiansund Narvik * , , Forskjellen mellem byene er, som man ser, meget betydelig, men overalt er der stigning, og for enkelte byer som Stavanger, Hamar, Lillehammer, Tønsberg og Narvik er stigningen ganske voldsom. Man skal ikke her gå nærmere inn på dis»e tall. Stigningen i antall beboelsesrum egner sig langt bedre til å belyse byggevirksomhetens intensitet i de forskjellige byer enn stigningen i antall bygninger. Det er ganske eiendommelig at det gjennomsnittlige antall mennesker pr. hus er gått betydelig tilbake i de fleste av disse byer ; det er bare i Kristiania at det er gått sterkt frem, Dette skulde tyde på at tilveksten i disse 0 år vesentlig skulde bestå av småhus. Man må imidlertid ikke legge for meget i tallene, fordi de gjelder både almindelige beboelseshus og forretningsgårder med Tilsvarende opgaver foreligger ikke for 0. Données corn l'année 0, \antes ne se trouvent pas pour

18 0* delvis beboelse. Forskyvningen kan delvis skyldes at beboelseshusene i større og mindre grad er blitt brukt til kontorer, verksteder o. lign., og dette har jo også som bekjent i stor utstrekning funnet sted ikke minst i de større byer. Men tallene synes dog å tyde på at en ikke lite a del av de nye hus har vært mindre hus. Bakbygningene er hyppigst fordømmelige i hygienisk og social henseende hvor der er kasernebebyggelse ; noget større antall av dem er der bare i Kristiania, hvor i alt 0 bygninger blev angitt som,,bakbygninger" (foruten endel bakgårder med verksteder, lager etc. og samtidig nogen få leiligheter). Over halvparten av disse bakgårder hadde og flere etasjer, og over to tredjedeler inneholdt og flere leiligheter (mest småleiligheter). I forbindelse med bakgårdene bør nevnes de trange gamle gater (Bergen : smug, Trondhjem : veiter) som ennu finnes i mange eldre byer, kanskje i de fleste. Her blir det oftest usundt, med lite sol husene blir faktisk bakgårder, skjønt de vender til,,gaten". Hvad de øvrige sidebygninger o. s. v. angår er de av yderst forskjellig natur. Hvor der er stor tomt med have er sidebygningen ofte fullt så fritt beliggende som hovedbygningen. Den isolerte oplysning at så og så stor procent av befolkningen i en by bor i sidebygninger er lite verdifull til belysning av boligforholdene, undtagen for dem som kjenner de lokale forhold. Det er sannsynlig at vi denne gang har fått noget fullstendigere opgaver for de små sidebygninger enn i 0, og at det bare beror på dette når opgavene gjennemgående viser sterk stigning for det samlede antall side og bakbygninger i de forskjellige byer. Opgavene over antall beboere i sideog bakbygninger er bare i uvesentlig grad påvirket av dette forhold, og de viser gjennemgående relativ tilbakegang sammenlignet med opgavene over beboerne i hovedbygninger. Denne tilbakegang er utvilsomt faktisk III. Anstalter og hoteller. Etablissements et hôtels. I 0 blev der talt anstalter av forskjellig slags i Norges byer, herav flest gamlehjem, barnehjem og andre forsorgshjem samt sykehus o.. Alle disse anstalter på nær hadde én eller flere særskilte bygninger. Utførlige Oplysninger om de forskjellige grupper av anstalter finnes i tabell, side flg. Dessuten blev der talt ikke mindre enn hoteller, pensjonater o.. med tilsammen 0 tilstedeværende personer. Herunder er ikke regnet med de pensjonateiere og andre som førte særskilt husholdning, da slike husholdninger er tatt med i de almindelige boligopgaver. Opgavene omfatter alle hoteller, pensjonater, losjihus o.. med minst personer. Der kommer altså til en god del personer som bodde i småpensjonater, og som er regnet for losjerende i private familier. (Se bl. a. tabell a og b.) Der er neppe

19 ir nogen tvil om at pensjonatbefolkningen er steget sterkt i de senere år på grunn av bolignøden. Imidlertid er man avskåret fra en direkte sammenligning med 0 da man den gang bare regnet med de hoteller etc. hvor der var minst 0 tilstedeværende personer. I ingen byer utgjør dog befolkningen på anstalter, hoteller o. s. v. tilsamnoen nogen betydelig del av byens samlede befolkning. IV.. Appartements. Der blev talt følgende antall beboelsesleiligheter : Byer. Villes. i alt. Appartements. Total. I eneboliger. Dans logements particuliers. Alm. Etasjeleiligheter. Appartements d'étages. I Hovedbygning. Dans corps de logis. I sideog bakbygning. Dans arrièrecorps. Kvistleiligheter. Etagesmansardes. Kjellerleiligheter, Soussols. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen middelstore byer.. villes moyennes. 0 små byer villes petites. S a m t l i g e B y e r.... Total. 00 Hertil kommer et fåtall ledige leiligheter, mellemste gruppe og 0 i småbyene. de største byer, i den Som før nevnt er det mest i småbyene at eneboligene er av stor betydning rent tallmessig sett. De fleste byleiiigheter ligger i flermannsboliger, i almindelige etasjer og kvistetasjer. Det bemerkes at grensen mellem etasjer og kvister er meget flytende da kvist ofte opgis som hel etasje. En forholdsvis liten del av alle byleiiigheter ligger i side og bakbygninger og heldigvis ennu langt færre i kjellere. Alt i alt blev der dog opgitt nærmere 000 kjeller!eiligheter, og det virkelige antall er utvilsomt endel større. Først vil vi behandle alle slags leiligheter under ett.

20 * Størsteparten av alle leiligheter består av rum ( værelser og kjøkken). Disse tre grupper av småleiligheter utgjør tilsammen pct. av alle leiligheter gruppen værelser og kjøkken alene 0 pct. Leilighetene på værelser og kjøkken utgjør pct. av alle leiligheter, de på minst værelser og kjøkken pct. De siste pct. av leilighetene består bare av værelse, helt uten kjøkken eller med adgang til kjøkken. Følgende tabell viser dette : L e i l i g h e t e r i s a m t l i g e b y e r m e d f ø l g e n d e a n t a l l r u m ( k j ø k k e n m e d r e g n e t ) : Appartements dans les villes totales ayant le nombre de chambres suivant (cuisine y comprise): Antall rum i hver leilighet. Chambres par appartement. Antall leiligheter. Appartements. Pct. Pour 00 app. Personer pr. rum. Pers. par chambre.?. og flere. ou plus Sum. Total På hver leilighet kommer der gjennomsnittlig. personer. I hver eneste by over 000 innbyggere og en stor del av de mindre byer kommer der gjennemsnittlig litt over personer på hver leilighet. Over. personer pr. leilighet er det bare på Notodden og i Svolvær, og det gjennomsnittlige antall personer pr. leilighet er under. bare i av de minste byer, Hvitsten, Holmsbu og Åsgårdstrand. Gjennemgående er der forholdsvis litt flere små husholdninger jo mindre byene er, men det kan ikke sies å være særlig stor forskjell mellem byene i denne henseende. Forholdstallet : Antall beboere pr. leilighet er altså nogenlunde like stort overalt. Dette gjør det mulig å bruke leilighetenes gjennomsnittlige størrelse i de forskjellige byer som et foreløbig mål på den større og mindre boligtetthet. Gjennemgående inneholder leilighetene flere rum jo mindre byene er, som man ser av følgende sammenstilling :

21 * Byer og bygrupper. Villes et groupes de villes. Pct. av samtlige leiligheter: Pour 00 appartements. Høist og fl. værelser værelser og værelser og og kjøkken kjøkken. kjøkken. la Au plus > chambres chambres chambres ou plus avec cuisine. avec cuisine. avec cuisine. «i < lit llî ÅS i Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen byer med innb.»» >»» » 0»» »»» »»» under 000» Samtlige byer... Tallene for siste gruppe er sterkt preget av forholdene i av småbyene : Son og Holmsbu, hvor både husholdningene og leilighetene gjennemgående er påfallende små. Gjennemsnittlig antall rum pr. leilighet. Nombre moyen de chambres par appartement. Byer. Villes. Eneboliger. Logements particuliers. Etasjeleiligheter : Appartements d'étages. Kvist I hoved! I slde " bygninger. S bakbyg ninger. Corps Arrière. de logis. \ corps) etc leiligheter. Etagesmansardes. Kjellerleiligheter. Soussois. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Middelstore byer. Villes moyennes Små byer. Villes petites I alt. Total

22 Bet er mest av alt den forskjellige boligtype (enebolig kontra leiegård) som fører det med sig at der gjennemsnittlig blir flere rum pr. leilighet i småbyene enn i de større. Sammenligner man hver gruppe av leiligheter for sig, blir forskjellen mellem byene mindre utpreget. (Se oversikten side *.) Selv av eneboliger er de fleste meget små ; de almindeligste typer er småstuer på rum og kjøkken; men der er også et ganske anselig antall middelstore og store eneboliger. Av leilighetene i side og bakgårder og på kvister er derimot de fleste meget små og næsten ingen store. Se nærmere tabell. I de største byer er der gjennemsnittlig pct. leiligheter på høist værelser og kjøkken, i de middelstore byer med innbyggere er gjennemsnittlig pct. av leilighetene eå små og i byene under 000 innbyggere pct. Vi skal se litt nærmere på hver av disse bygrupper. Leilighetene i hver av de største byer fordeler sig slik efter størrelsen sammenlignet med byene i alt og med de middelstore og små byer : Byer. Villes. Bebodde leiligheter, i alt. Appartements habités. Total. eller kjøkke: ns cuisi fl» 'S, Pct. leiligheter med følgende Pour 00 appartements nombre jøkken uten). cuisine 'Se «d s økken. cuisine M % Xi < økken. cuisine M xi e ^ CO økken. cuisim M antall ]'um : de chambres: M " M g xi ^ «li g" «g e Jg Xi ^.^ <V. co d d ^J S H Samtlige byer... Villes, total Kristiania Bergen.... Trondhjem Stavanger Drammen De største byer tilsammen.... Les villes, les plus grandes, total Middelstore byer i alt ( innb.) Villes moyennes, total Mindre byer, i alt. Villes petites, total

23 geis cuis Man far ikke noget vesentlig annet billede om man isteden grupperer b e boerne av leilighetene på samme måte. Som rimelig er blir forskjellen størst for yttergruppene, idet der bor gjennemgående små familier i rum uten kjøkken og mest større familier i de noget større leiligheter. Beboerne i samtlige byer fordeler sig slik på leilighetsgrupper : P c t. a v a l l e b e b o e r n e i f ø l g e n d e g r u p p e r a v l e i l i g h e t e r : Pour 00 habitants dans les groupes des appartements: d ri CD ^i ri. ri CD Beboere i alt. Habitants, total. kjøkk uten kjøkk para a «kjøkk med cuisin avec a < fi CM CM kjøkk cuisin med avec ^ co co kjøkk para cuisin avec CP C ^ ri ^ ^! CD S C? rurr kjøkk chaml cuisi g flere med kjøkken. o OU pl isine. i g 'g I de største byer og i Drammen er de minste leiligheter på inntil værelser og kjøkken særlig talrikt representert i forhold til de middelstore og store leiligheter. Men der er adskillig innbyrdes forskjell mellem disse byer. I Kristiania er der næsten like mange leiligheter med værelse og kjøkken som der er med værelser og kjøkken. Næsten / av alle leiligheter i byen hører til disse typer av leiligheter. Antallet av leiligheter i de følgende størrelsesgrupper avtar nogenlunde jevnt. De meget store leiligheter på og flere værelser foruten kjøkken spiller i Kristiania en fullstendig underordnet tallmessig rolle det samme er tilfelle med de aller minste leiligheter" på værelse uten kjøkken eller med del i kjøkken. I Bergen (især) og i Trondhjem er der langt flere leiligheter på rum med felleskjøkken. Her er der på den annen side langt mindre av leiligheter på værelse og kjøkken enn i Kristiania ; i begge byer utgjør boligene med rum og kjøkken omtrent dobbelt iså mange som de med bare rum og kjøkken. Dog er også i begge disse naststørste byer disse typer av leiligheter de almindeligste ; der er med andre ord flere leiligheter med værelse og kjøkken enn med værelser og kjøkken (av større leiligheter er der forholdsvis få i alle byer). Anderledes i Drammen. Her er der likesom i Kristiania få leiligheter på rum uten særskilt kjøkken. Derimot er der til forskjell fra Kristiania få leiligheter også med vserelse og kjøkken. De følgende grupper på værelser og kjøkken er i Drammen de dominerende ; der er ualmindelig få større leiligheter. Stavanger har en helt egenartet fordeling av leilighetene. Her er der forholdsvis flere felleskjøkkener enn i nogen annen norsk by ; leilighetene på og

24 * værelser med del i kjøkken eller uten kjøkken utgjør henholdsvis og pct. av samtlige. Hertil kommer pct. av alle leiligheter med værelser uten eller med felleskjøkken, altså alt i alt pct. av alle leiligheter som ikke har særskilt kjøkken. Leilighetene på og rum med særskilt kjøkken er til gjengjeld usedvanlig svakt representert i Stavanger; de utgjør bare resp. og pct. av leilighetene. Av værelsers leilighetene med eget kjøkken er der forholdsvis langt flere, pct. I de middelstore byer med innbyggere er der gjennemsnittlig færre små leiligheter på inntil rum og kjøkken enn i de store byer, men flere både på værelser og større leiligheter. Mellem byene innbyrdes er der selvfølgelig stor forskjell. Man kan dele dem i grupper efter den procentvise utbredelse av de små leiligheter på høist værelser og kjøkken (procenttallene er tilføiet i parentes) : Pct. leiligheter med høist værelser og kjøkken : Pour 00 appartements ayant au plus chambres avec cuisine: Under 0 pct.: byer o: Arendal () Porsgrund (), Lillehammer (), Audessous de 0 p. c: villes o: Horten (), Haugesund (), Skien (), Sandefjord (), Tromsø (). 0 pct: byer o: Kongsberg (0), Hamar (), Kristiansand (), 0 p. c: villes o: Kristiansund (), Notodden (), Larvik (), Fredrikstad (), Sarpsborg (), Tønsberg (). 00 pct: byer o: Moss (), Narvik (), Ålesund (), Fredriks 0 0 p. c: villes o: hald (). I alle de første byer (gr. I) er der meget få værelses leiligheter (med og uten særskilt kjøkken) i forhold til de værelsers undtagen i Haugesund og Tromsø, hvor der er mange leiligheter på værelse med del i kjøkken. I alle disse byer er der forholdsvis langt flere av de større leiligheter enn der er gjennomsnittlig i samtlige byer I byene med 0 pct. småleiligheter er der også langt flere værelsers enn værelses leiligheter. Undtagelsen danner her Kristiansand, hvor ikke mindre enn pct. av alle leiligheter inneholder bare ett rum med del i kjøkken eller helt uten. I de fleste av disse byer er der forholdsvis mange værelsers leiligheter bare i den siste by i gruppen (Tønsberg) er der forholdsvis færre av dem enn der er gjennemsnittlig i alle byer. I Kristiansand og Kristiansund er der heller ikke mer enn vel pct. værelsers leiligheter omtrent som i gjennemsnitt for alle byer. Til gjengjeld er der mange av alle slags større leiligheter i begge av disse byer; det siste gjelder også Hamar. I Notodden, Larvik, Sarpsborg og Fredrikstad er der relativt få av alle slags større leiligheter; i Fredrikstad gjelder dette ikke de største på værelser og kjøkken og derover. I Kongsberg er der særlig mange og værelsers leiligheter, få større. I siste gruppe er der overalt usedvanlig få av alle slags leiligheter på

25 * værelser og kjøkken og derover. I Ålesund og Fredrikshald er der også få værelsers leiligheter, i Moss og Narvik derimot litt flere av disse enn der er i alle byene i gjennemsnitt. Blandt de minste leiligheter er de på ett værelse (med og uten særskilt kjøkken) i flertall undtagen i Moss, hvor der er usedvanlig mange familier som har værelser og kjøkken. Man skal bare ganske kort gå inn på forholdene i de mindre byer. Gjennemsnittlig er der i alle byer med under 000 innbyggere pct. leiligheter på høist værelser og kjøkken, pct. på værelser og pct. større leiligheter, og der faller over rum ( værelser og kjøkken) på hver. Gjennemsnittlig ligger altså boligstandarden meget høiere enn i de større byer ; men denne store gruppe på småbyer rummer overordentlig store ulikheter. Man skal her nøie sig med å nevne de byer hvor leilighetene gjennemgående er særlig rummelige eller særlig trange. Gjennemgående små leiligheter over 0 pct. med høist værelser og kjøkken og forholdsvis få både av middelstore og store leiligheter er der i følgende av småbyene : Vardø, Vadsø, Holmestrand, Hønefoss, Florø og de små strandsteder Son og Holmsbu. På den annen side er der særlig få småleiligheter (høist pct.) og langt flere enn gjennemsnittlig både av middelstore og store i følgende byer : Harstad, Mandal, Kongsvinger, Kopervik, Skudeneshavn, Tvedestrand, Lillesand og Sogndal (hertil kommer ladestedet Hvitsten med særlige forhold). I alle disse byer og ennu nogen til er den gjennemsnittlige størrelse av hver leilighet minst. rum (iberegnet kjøkken). Som man ser er der fullt op av undtagelser fra regelen : Jo mindre byer dess rummeligere leiligheter. Mange andre forhold virker med her. Ikke minst er der nøie sammenheng mellem leilighetenes fordeling på størrelsesgrupper og befolkningens fordeling på erhvervsgrupper og sociale klasser. Dette fremgår tydelig av følgende sammenstilling. (Se tabell side *.) I de første grupper, som vi kan kalle med en gjengs fellesbetegnelse for arbeiderklassen, er det store flertall av leilighetene meget små høist værelser og kjøkken. Der er en langt mindre del værelsers leiligheter og næsten ingen større. I de næste,,middelstandsgrupper" er forholdene nokså forskjellige. Alt i alt spiller de mellemstore leiligheter på værelser meget stor rolle i middelklassen. Der er også i denne klasse mange leiligheter på værelser og kjøkken (og mindre) og alt i alt relativt få store leiligheter. Av leilighetene i de siste grupper inneholder de fleste minst værelser og kjøkken, en mindre del værelser og kjøkken og en ubetydelig del ennu mindre. Livsstillingsgruppene er meget vide og de fleste temmelig uensartet sammensatt se tabellverket, oversikten side. De oprindelige opgaver er ofte mindre fullstendige, så det kan ikke undgås at en og annen kommer i feil gruppe. Men opgavene over hvor store leiligheter den store masse av familier har i de forskjellige befolkningslag, og hvor store leilighetene er gjennemsnittlig, vil være lite påvirket av forekommende feilgrupperinger.

26 * O v e r s i k t f o r l i v s s t i l l i n g s g r u p p e r o v e r d e n p r o c e n t v i s e u t b r e d e l s e a v l e i l i g h e t e r a v f o r s k j e l l i g s t ø r r e l s e o g o v e r d e t g j e n n e m s n i t t l i g e a n t a l l r u m p r. l e i l i g h e t. Appartements des groupes de profession répartis suivant le nombre de chambres. Proportion pour 00. Le nombre moyen de chambres par appartement. Pet. leiligheter med følgende antall rum: Pour îoc appartements nombre de chambres. Inntil rum og kjøkken. ch. ou moins avec cuisine. rum og kjøkken. ch. avec cuisine. og flere rum og kjøkken. ch. ou plus avec cuisine. Gjennemsnittlig antall rum pr. leilighet (foruten kjøkken). Chambres par app. (cuisine non comprise). Byer med over 000 innb., i alt Villes audessus de 000 hab., total.. Herav leiligheter hvor hovedpersonen hørte til følgende livsstillingsgrupper : Dont appartements ou le chef de famille appartenait aux groupes de profession suivants: Fabrikk, anleggs, transportarbeidere m. fl. Ouvriers de fabrique, de construction, de transports, etc. Sjømenn og fiskere Marins et pêcheurs. Håndverksarbeidere 0 u vrier smétier s. Formenn betjenter o. Contremaîtres, personnels, etc. Selvstendige håndverkere.. Métiers, chefs. Kontor og butikkfolk etc Commis et employés de commerce. Fagfunksjonærer ved imm. virksomhet... Employés spéciaux de professions libérales. Fabrikkeiere, grosserere m. fl. samt disponenter, kontorchefer o.. i privat tjeneste.. Industriels, négociants, etc. Høiere offentlige funksjonærer Fonctionnaires supérieurs aux services publics Der er stor forskjell på befolkningens sociale sammensetning. I enkelte byer er der f. eks. en forholdsvis stor overklasse og middelklassebefolkning og liten arbeiderbefolkning mindre enn halvparten av samtlige. I andre byer

27 * er der over to tredjedeler arbeiderbefolkning. (Se herom tabellen på side *, siste rubrikk.) Sammenstillingen foran viser tydelig at de store variasjoner som fremkommer når maa sammenligner leilighetene fordelt efter størrelsen i de forskjellige byer, for en ikke liten del må henge sammen med befolkningens sociale sammensetning. med og uten kjøkken, pikeværelse og bad. Appartements avec ou sans cuisine, chambre de domestique et un bain. I alle byene har størsteparten av leilighetene e g e t k j ø k k e n Forholdet ses av følgende oversikt : Antall leiligheter: Appartements. Procent: Pour 00 appartements, uten. kjøkken. SCLS cuisine. med felles kjøkken. avec cuisine commune. med eget kjøkken. avec cuisine. uten kjøkken. sans cuisine. med felles kjøkken. avec cuisine commune. med eget kjøkken. avec cuisine. Kristiania... Bergen.... Trond hjem.. Stavanger... Drammen... Middelstore byer Villes moyennes. Små byer Villes petites. 0 0( Mens altså over 0 pct. av leilighetene har eget kjøkken i Kristiania og Drammen, er forholdet meget ugunstigere i de andre større byer. Av disse har Trondhjem flest leiligheter helt uten kjøkken ( pcfc.) og forholdsvis færre felleskjøkkener, mens det er motsatt i de andre byer. I Stavanger deler over fjerdeparten av leilighetene kjøkken med andre, i Bergen næsten 0 pct. I de fleste middelstore byer er det høist 0 pct. av leilighetene som mangler eller deler kjøkken. Forholdsvis ugunstige er forholdene i følgende byer : (Se næste side.) Blandt de byer hvor mange savner eget kjøkken eller kjøkken overhodet er der bare én østlandsby (Larvik) av alle de i denne størrelsesgruppe. Men i landet for øvrig er der relativt få kjøkken i alle byer av denne størrelse undtagen i Arendal, som i enhver retning synes å ha særlig gunstige boligforhold.

28 Pct. leiligheter: Pour 00 appartements; Byer. Villes. Uten kjøkken. Sans cuisine. Med felles kjøkken. Avec cuisine commune. Med eget kjøkken. Avec cuisine. Tils. Total. Kristiansand..... Narvik Haugesund Larvik Kristiansund G Da skjemaene var forskjellig innrettet i 0 og 0 og der for det meste var forskjellige tellere ved de tellinger og det personlige skjønn i nogen grad spiller inn her, er det mulig at opgavene over leilighetene med felles kjøkken og helt uten kjøkken ikke er helt sammedlignbare. Man vil derfor innskrenke sig til å peke på at antallet av leiligheter uten kjøkken synes å være steget i de fleste byer endog sterkere enn samtlige leiligheter av byer med over 000 innbyggere er det bare Kristiania, Fredrikshald og Arendal hvor antallet er gått absolutt tilbake. Derimot ser det ut til at leilighetene med felles kjøkken i de fleste byer er gått tilbake i antall. I Stavanger, hvor der er flest av dem, eidet absolutte antall leiligheter som deler kjøkken litt større enn for 0 år siden, men sett i forhold til den overordentlig store tilvekst av leiligheter med kjøkken er der en sterk relativ tilbakegang. Der er forholdsvis mange pikeværelser i Kristiania (i pct av leilighetene) og i Bergen ( pct.). Dette er så meget mer å legge merke til som jo leilighetene gjennemgående er betydelig mindre i Kristiania og Bergen enn i de middelstore og små byer. Bare i av de middelstore byer : Sandefjord, Arendal og Haugesund er der forholdsvis mange pikeværelser. Innen Kristiania og Bergen er der stor forskjell på bydelene da pikeværelsene forekommer mest i strøk med relativt dyre og rummelige leiligheter. I Kristiania er yttergrensene : Frogner Uranienborg, hvor 0 pct. av alle leiligheter har pikeværelser, og Sagene Rodeløkken med knappe pct. I Bergen er der flest pikeværelser i Centrum ( pct. av leilighetene) og færrest i Sandviken ( pct.). Også av leiligheter med bad finner man forholdsvis flest i de største byer, først og fremst i Kristiania, hvor.0 pct. av leilighetene har eget bad. Bare i andre byer : Molde, Lillehammer og Hønefoss er der over 0 pct. leiligheter med bad. De fleste andre middelstore og små byer har relativt få private bad to tredjedeler av dem endog under pct. leiligheter med bad.

29 Bergen har. pet. leiligheter med bad, Trondhjem. pct. ; Stavanger. og Drammen. pct. I Kristiania forekommer der omtrent ikke private bad i de østlige bydeler, men i Frogner Uranienborg er der bad i. pct. av alle leiligheter, i Fagerborg Gamle Aker i. og i Centrum i. pct. av alle beboelsesleiligheter. I Bergen er der yderst få bad i Sandviken og Gamlebyen, men i Årstad er der bad i. pct. av leilighetene og i Centrum i. pct. Både pikeværelser og bad forekommer mest i de større leiligheter. Følgende forholdstall for Kristiania gir et tydelig billede av dette : med kjøkken og følgende antall rum : Appartements avec cuisine et le nombre de chambres : og fl. ou plus. Pct. leiligheter med pikeværelse.... Pour 00 appartements ayant chambre domestique. Pct. leiligheter med eget bad Pour 00 app. ayant un bain. I 0 hadde man ingen særskilt Opgave over pikeværelser, derimot har man tallene for antall leiligheter med eget eller felles bad i 0. Tilsvarende Opgave foreligger også fra siste telling, men man har bare offentliggjort opgavene for leiligheter med eget bad da man antok at disse hadde størst interesse, og da leilighetene med felles bad var forholdsvis få. Sammenligner man antallet av leiligheter med eget eller felles bad for de år, så kommer man til en overordentlig sterk stigning i næsten alle både store og små byer. Antallet av private bad er øket meget sterkere enn antallet av leiligheter, ja i mange byer er der endog flere ganger eå mange bad nu som i 0. I Kristiania er stigningen pct. Kjellerleiligheter. Soussois. Av kjellerleiligheter blev der i alt talt med tilsammen 0 kjellerrum og vel 000 beboere, og dessuten var tilsammen 0 rum som hørte til etasjeleiligheter opgitt som kjellerrum. Det ser ut til gjennomgående å være nogen stigning fra sist i antallet av bebodde kjellerrum, men det kan jo tenkes at dette beror på noget nøiaktigere opgaver i 0 på grunn av det særskilte boligskjema.

30 * I Romsdalsbyene synes stigningen å ha vært særlig stor, mens der i Stavanger, som har forholdsvis mange kjellerleiligheter, er tilbakegang. For øvrig henvises til tabell. Det er sannsynlig at man snarere får opgitt for få enn for mange kjellerleiligheter. Efter reglene skal de rum opgis som kjellerrum hvor gulvflaten helt eller delvis ligger under den tilstøtende gate; men folk tenker ofte ikke over at de bor i kjellerrum, især når disse ikke ligger særlig dypt, og andre foretrekker å kalle sin leilighet for Iste etasje istedenfor kjeller. For Kristiania foretok man en særskilt undersøkelse, da det nemlig viste sig at sundhetskommisjonen hadde fortegnelse over langt flere kjellerleiligheter enn folketellingen hadde. I alt blev undersøkt kjellerleiligheter efter sundhetskommisjonens adresser. Av diese hadde folketellingen de 0, og de var alle sammen typiske kjellerleiligheter. Av de øvrige blev en del bare benyttet til arbeidsrum, butikk osv., mens andre ikke lenger blev brukt hverken til opholdsrum eller beboelsesrum. Bare foruten våre 0 burde ha vært opgitt som kjellerleiligheter, og mange av disse lå så lite lavere enn gaten at folk flest vilde betenke sig på å regne dem for kjellerleiligheter. Efter dette å dømme skulde folketellingens opgaver kunne gjøre krav på å være nogenlunde fullstendige. Kjellerleiligheter er i almindelighet meget små de fleste er på og rum med kjøkken, omtrent / av alle leiligheter på hver av disse to størrelsesgrupper. Ikke fullt 00 kjellerleiligheter i Norges byer tilsammen inneholder rum og kjøkken og bare 0 rum og kjøkken. Langt flere av kjeller,,leilighetene tf over 00 inneholder bare rum uten kjøkken. Eiendoms og leieforhold. Propriétaires, loueurs, etc. Vi har nevnt før at vi for hver leilighet har Opgave over enten den bebos av huseieren, av en almindelig leieboer, gårdsbestyrer, portner o, s. v. De leiligheter i byene tilsammen grupperer sig på følgende måte : Bebodd av huseier 0 eller pct. alm. leieboer i andre Det store flertall er altså enten huseiere eller almindelige leieboere. Gruppen andre" omfatter hovedsakelig funksjonærer av forskjellig slags med funksjonærbolig og dessuten en del offentlig og privat understøttede, som bor gratis eller til underpris. Av familier med funksjonærboliger var der særlig mange på Notodden (hele pct. av alle familier), pct. familier med funksjonærboliger var der i Langesund, Svolvær og Fredrikshald. Det som særlig har interesse er det relative antall familier i de for Herav aktieeiere, de fleste i Kristiania.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 19 2 6: Nr. 186. Norges handel 1924. (Commerce.) - 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.)

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII. 0 Folketellingen i Norge desember 0. Niende hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. (Recensement du er décembre 0: IX. Population répartie par profession.

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Norges Offisielle Statistikk,, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvige, série IX.) Rekke IX. Trykt 93. Nr.. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norske skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 84/13 BOLIGSTANDARD VARIASJONER INNEN OG MELLOM BYER AV JON PASCHEN KNUDSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929

Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Statistisk-økonomisk oversikt over aret 1929 Utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå Innhold. Verdensmarkedet side 3 Norge 8 Penger og kreditt 8 ITtenrikshandelen «10 Jordbruket «10 Skogbruket c 12 Fiskeriene

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER . Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL,D( BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD Statistiske manedsove. Hkter. Side. L Aperçusmensuelx.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

«Stemmeberettigede ere de norske Borgere»

«Stemmeberettigede ere de norske Borgere» 2. desember 2010 «Stemmeberettigede ere de norske Borgere» Historisk utvikling i stemmerett, valgdeltakelse og valgte 1814 2009 I overkant av 3,5 millioner norske statsborgere hadde stemmerett ved stortingsvalget

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Notater. Torkil Løwe. Boligkonsum og livsfase i by og bygd Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997. 2002/83 Notater 2002

Notater. Torkil Løwe. Boligkonsum og livsfase i by og bygd Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997. 2002/83 Notater 2002 22/83 Notater 22 Torkil Løwe Notater Boligkonsum og livsfase i by og bygd Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for demografi og levekårsforskning

Detaljer

F a n t e f o l k e t

F a n t e f o l k e t Fortsatt beretning om F a n t e f o l k e t ******************************** Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og

Detaljer

Boforholdsundersøkelsen 1995 2 Dagfinn Ås. Boligstandard og boutgifter 1973-1995: 3 Vinnere og tapere i boligmarkedet Dagfinn As

Boforholdsundersøkelsen 1995 2 Dagfinn Ås. Boligstandard og boutgifter 1973-1995: 3 Vinnere og tapere i boligmarkedet Dagfinn As Samfunnsspeilet4/96 Innh Boforholdsundersøkelsen 1995 2 Dagfinn Ås Boligstandard og boutgifter 1973-1995: 3 Vinnere og tapere i boligmarkedet Dagfinn As Boliger belånes til pipa 9 Rolf Barlindhaug Mot

Detaljer

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Kjetil Sørlie Ann Ragnhild Broderstad Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Samarbeidsrapport NIBR/UiT- Senter for samisk helseforskning Flytting til byer fra distriktsområder med

Detaljer