Publikasjonsliste 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsliste 1997"

Transkript

1 1 Publikasjonsliste 1997

2 2 PUBLIKASJONSLISTE 1997 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets egne serier: AFIs Skriftserie - ISSN X Arbeidene i serien skal ha en kvalitet som er vitenskapelig meritterende. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer. Utgivelser i Skriftserien (S) nummereres fortløpende. AFIs Rapportserie - ISSN Godt gjennomarbeidete oppdragsrapporter, rapporter fra forskningsprosjekter, større veiledere, enkelte vitenskapelige arbeider. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer Rapporter (R) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs Notatserie - ISSN Mindre omfattende oppdragsrapporter, forprosjektrapporter, rapporter med et eksplorativt preg, foredrag og andre manus kan utgis som AFI-notat. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer Notater (N) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs serie for hovedfagsoppgaver - ISSN Hovedfagsoppgaver knyttet til instituttets forskning. AFIs publiserte FoU-resultater omfatter også: Artikler Faglige artikler, kapitler, kronikker og anmeldelser i vitenskapelige/ faglige publikasjoner med/ uten referee, dessuten artikler og kronikker i fagpresse og dagspresse. Foredrag Faglige foredrag, konferansebidrag, gjesteforelesninger og presentasjoner ved vitenskapelige/ faglige arrangementer. Rapportsamarbeid Faglige publikasjoner utgitt av andre institusjoner, foreninger o.a. der AFIs forskere har bidratt. Andre FoU-resultater Publikasjoner utgitt av AFI utenom de faste seriene; videoer, lydkassetter m.m. Publikasjoner kan bestilles fra AFI via Internett, webadresse eller på telefon , Tidsskrift Arbeidsliv i Norden / Nordic Labour Journal Tidsskrift om arbeidsmarked og arbeidsmiljø Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Nordisk embetsmannskomité for arbeidsmarkedsog arbeidsmiljøpolitikk, Nordisk Ministerråd. Utkommer fire ganger i året, hvorav tre utgaver på skandinaviske språk og en på engelsk. Abonnement er gratis og kan bestilles fra Arbeidsforskningsinstituttet.

3 Bøker: Berg, A.M., Eikeland, O. (1997): Medvirkning og læring. Endringsprosesser i staten - en veileder. Oslo: TANO-Aschehoug. Eikeland, O., Berg, A.M. (1997): Medvirkningsbasert organisasjonslæring og utviklingsarbeid i kommunene. Oslo: Kommuneforlaget. Eikeland, O. (1997): Erfaring, dialogikk og politikk. Den antikke dialogiske filosofiens betydning for rekonstruksjonen av moderne empirisk samfunnsvitenskap. Et begrepshistorisk og filosofisk bidrag. Oslo: Universitetsforl. (Opprinnelig utgitt som avhandling for graden Dr. philos ved det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1992). Pålshaugen, Ø. (1997): Kritikk av den ene fornuft. Adorno, Derrida og Wittgenstein contra Habermas. Oslo: Spartacus. AFIs skriftserie: Solheim, J. (1997): Kunsten å bygge en båt - ute på havet. Den administrative utviklingsprosessen i Narvik kommune AFIs skriftserie nr. 2. Kr. 200,-.. AFIs rapportserie: r 1/97 r 2/97 r 3/97 r 4/97 r 5/97 r 6/97 AFIs notatserie: Spjelkavik, Ø., Blystad, R.: A Norwegian approach to Supported Employment. Kr. 100,-. Steen, E., Haugli, L.: Fra individuell behandling til læring i grupper. Resultater fra prosjektet «Rehabilitering av ansatte med belastningslidelser» (RAB). Kr.100,-. Deichman-Sørensen, T.: Kaospiloterne i tidens tendenser. Kr.180,-. Helle, K.M., Hetle, A.: Senter for skjeldne sykdommer og syndromer. Smågruppesenteret ved Rikshospitalet. Evalueringsrapport. Kr. 130,-. Hetle, A., Sørvig, R., Heen, H.: Hjem - Utvikling - Arbeidsplass. En evaluering av erfaringer med alternative arbeidstidsordninger ved fire barnevernsinstitusjoner. Kr.130,-. Sørensen, B.Aa., Thorsen, E.L., Paulssen, E.: Arbeidsmiljø satt på bydelskartet. Noen resultater fra en bydelsforvaltning i utvikling. Kr. 150,-. n 1/97 Finsrud, H. Dons., Jensen, G.: Samarbeid om utvikling. En praktisk veileder. Kr. 50,-. n 2/97 n 3/97 n 4/97 Johansen, R., Herlofsen, E.U.: Oppvekst og kvalifisering i Oslo indre øst (1). Arbeid og læring i Bydel Gamle Oslo. Kr. 50,-. Schafft, A.: Oppvekst og kvalifisering i Oslo indre øst (2). Forsøk gratis heldagsskole. Kr. 50,-. Iversen, S.: Forholdet mellom RFA og KUF. En evaluering av forholdet mellom Rådet for fagopplæring i arbeidslivet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Kr. 60,-. Begrenset tilgjengelighet.

4 4 n 5/97 Eikeland, O.: Demokrati og medvirkning under nytt kunnskapsforvaltnings-regime. Tre foredrag. Kr. 30,-. Publiserte artikler: Berg, A.M. (1997): Participatory strategies in quality improvement programs. Public Productivity & Management Review. Blichfeldt, J.F. (1997): Erfaringer fra evalueringsmiljø. I: Evalueringspraksis i departementa. Rapport frå Statskonsult sin konferanse om evaluering, april Rapport 1997:13. Oslo: Statskonsult. S Haugli, L., Steen, E., Sandvik, L., Lærum, E. (1997): Kan kroniske muskel- og skjelettsmerter reduseres ved læring?. Tidsskrift for den norske lægeforening, vol. 117, nr. 19, s Helle, K.M. (1997): Behov for kvalitative attføringstilbud. En intervjuundersøkelse i en arbeidsmarkedsbedrift. I: Integrering av funksjonshemmede i det ordinære arbeidslivet. Rapport fra forprosjektet. SINTEF rapport STF78 F Trondheim: SINTEF Unimed. Helle, K.M. (1997): Problem-solving Tools for the Disabled. Paper presented at the Software Engineering PASE 96, February 1996, London. In: Myers, C., Hall, T., Pitt,D. (eds): The Responsible Software Engineer. London: Springer Verlag. Holter, Ø.G. (1997): Work, gender and the future. Journal of Organizational Change Management, no. 2, pp Lauvdal, T. (1997): Forskning. Akademisk virksomhet mellom politikk og praksis. I: Fra lov - til reform. Konferanserapport. Konferanse på Leangkollen hotell, november Trondheim: Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt. S Pålshaugen, Ø. (1997): Diskursen om det nye - den samme gamle?. I: Meyer, S. (red.): Det Nye. Kulturtekster 9. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier. S Pålshaugen, Ø. (1997): Organisationsentwicklung mittels einer Entwicklungsorganisation. In: Fricke, W. (Hrsg.): Aktionsforschung und industrielle Demokratie. Bonn: Friedrich Ebert-Stiftung. Qvale, T.U., Karlsen, B. (1997): Praktiske forsøk skal gi metoder for bedriftsutvikling. Bedre bedrift, nr. 4. Steen, E., Haugli, L., Lærum, E. (1997): Avlæring og nylæring. Evaluering av et opplæringsprogram for bedriftshelsepersonell rettet mot ansatte med kroniske smertetilstander. Tidsskrift for den norske lægeforening, vol. 117, s Steen, E., Næss, A.C., Steen, P.A. (1997): Ethics in treatment decisions during out-of-hospital resuscitation. Resuscitation, pp Steen, E., Næss, A.C., Steen, P.A. (1997): Paramedics organizational culture and their care for relatives of cardiac arrest victims. Resuscitation, vol. 34, pp Sørensen, B.Aa. (1997): Sykepleierenes arbeidsmiljø. I: Guldvog, B. (red.): Helsepersonellets arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. Mot et bedre arbeidsmiljø i sykehusene. Rapport fra konferansen i Oslo mars Nordbyhagen: HELTEF. Aas, I.H.M. (1997): Organizational change: desentralization in hospitals. International journal of health planning and management, vol. 12, pp

5 5 Aas, I.H.M. (1997): Med lov kan organisasjoner styres? Helselover, styring og organisasjonsforståelse (Del 1). HMT: Tidsskrift for Helse Medisin Teknikk, nr. 5 s Aas, I.H.M. (1997): Med lov kan organisasjoner styres? Praktisering av lover og konklusjoner (Del 2). HMT: Tidsskrift for Helse Medisin Teknikk, nr. 6, s Aas, I.H.M. (1997): Bør staten overta sykehusene?. Stat & Styring, nr. 5, s Foredrag: Deichmann-Sørensen, T., Lauvdal, T. (1997): Effectivity, Relevance and Equity: Three Dimensions of Reform '94: How does it Match Teachers' Proffessionalism?. Paper presented at the conference: Professionalism: Rethinking the work of Teachers and School Leaders in an Age of Change. The 6 th National Conference in Educational Researh 1997 in Colaboration with the International Network "PACT". Oslo, May Haugli, L., Steen, E. (1997): Rehabilitation of employees with chronic muscular pain - an educational model. Paper presented at the ICOH conference, Stockholm, September Oslo: Work Research Institute. Holter, Ø.G. (1997): Om menn og likestilling. Foredrag på den nasjonale likestillingskonferansen i Sverige Salomon, R. (1997): "Arbeidsliv mot år 2010". Foredrag på konferansen: Arbeid og familie i omstilling, Oslo Oslo: Barne- og familiedepartementet. Salomon, R. (1997): "Fra ansettelsestrygghet til kompetansetrygghet". Foredrag på konferansen: Det moderne samfunn setter spor II, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 20. november Serck-Hanssen, Chr. (1997): The construction of distance and segregation onboard ships with mixed crew. Manuscript for a speech presented at the The Fourth International Symposium on Maritime Health, Oslo, June 21 to 25, Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Sørensen, B.Aa.: Når kroppen tar saken: om årsaker til høyt sykefravær hos moderne tjenesteytere. I: Andersen, R. (red.): Utdanningskongressen 1997: Oslo, 30. september - 2. oktober. Oslo: Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. RHHS-rapport, nr. 6, Rapportsamarbeid: Grimsmo, A., Rossow, I. (1997): Alkohol og sykefravær. SIFA rapport 3/97. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning. (Henvendelse Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA)). Doktorgradsavhandlinger: Holter, Ø. G. (1997): Gender, Patriarchy and Capitalism. A social forms analysis. Avhandling for graden dr. philos. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 1997.

6 6 Andre FoU-resultater: (1997): Forskning om brukermedvirkning. Kunnskapsstatus og handlingsmuligheter. Konferanserapport. Sosial- og helsedepartementet og Arbeidsforskningsinstituttets konferanse på Hotel Soria Moria 13. og 14. mars Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Kr 150,-. Engelstad, P.H., Pålshaugen, Ø. (1997): Vurdering av dialogkonferansen på Bolkesjø mars 1996 som ledd i utvikling av IPF/NSM. Kongsberggruppen, Aeorospace. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Hetle, A. (1997): Evaluering av Per Halvor Lundes prosjekt: Forflytningsteknikk i kombinasjon med CD-rom. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Hetle, A., Sørhaug, R., Heen, H. (1997): Hjem: utviklingsarena, arbeidsplass. En evaluering av erfaringer med alternative arbeidstidsordninger ved fire barnevernsistitusjoner. Evalueringsrapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Mykletun, R.J., Lahn, L.Chr., Mykletun, A. (1997): Lærerkår 97. Rapport 1. Bergen: Survey Feedback Institute. Salomon, R., Gladstone, A., and Michael, M.G. (1997):"The Independent ex-post evaluation". ILO/Norway Programme for the Promotion of sound Labour relations in English-speaking African countries. Des Serck-Hanssen, Chr. (1997): "Det er et ensomt liv". En analyse av to skip med filipinsk og norsk mannskap. Hovedoppgave i sosialantropologi. Institutt og Museum for Antropologi, Universitetet i Oslo, Serck-Hanssen, Chr. (1997): Sammenheng mellom brovaktsrutiner og ulykker i fiskeflåten. En forprosjektrapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Serck-Hanssen, Chr. (1997): Sammenheng mellom brovaktsrutiner og sikkerhet i fiskeflåten. Arbeidsnotat fra konferansen i Tromsø 17/9-97. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Sørhaug, H.Chr. (1997): Studier i det sosiologiserte samfunn. Et essay om samfunnsforskningens innretninger, status og funksjoner (1). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Sørhaug, H.Chr. (1997): Forord. I: Selznick, P.: Lederskap. Oslo: Tano Aschehoug. Aas, I.H.M. (1997): Organisering av helsesektoren. Prosjektdokumentasjon. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Publikasjonsliste 2004

Publikasjonsliste 2004 1 Publikasjonsliste 2004 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n

FORSKNINGSv. i r k s o m h e t e n FORSKNINGSv i r k s o m h e t e n informasjonsserien nr. 9/1999 information series no. 9/1999 ISSN 0809-1609 Henvendelser om rapporten: Redaksjon: Layout and sideredigering: Databearbeiding: Foto: Trykk

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Forskning om samarbeid og verdiskaping

Forskning om samarbeid og verdiskaping Forskning om samarbeid og verdiskaping Samarbeid, læring og innovasjon Ansattes deltakelse og selvstendighet i bedriftsinterne læringsprosesser varierer sterkt. Med statistiske analyser av periodiske europeiske

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI

SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI Rapportserie Line Hilt Flerkulturelle arbeidsplasser: En litteraturoversikt GRUPPE FOR SOSIALFILOSOFI OG POLITISK TEORI UNIVERSITETET I BERGEN Rapportserie 2008/1 ISSN

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

SIRUS ÅRSMELDING 2014

SIRUS ÅRSMELDING 2014 SIRUS ÅRSMELDING 2014 Forord SIRUS er et internasjonalt anerkjent og nasjonalt ledende institutt innen samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning. Instituttet har en 55 år lang historie med et samfunnsperspektiv

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr.

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr. Rapport fra evalueringsgruppen Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie nr. 1/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk Svanaug Fjær Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Virksomhetenes seniortiltak

Virksomhetenes seniortiltak Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen Virksomhetenes seniortiltak Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering? Innhold Forord... 3 Forord... 4 Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen På seniorvis Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen Et prosjekt under programmet FARVE forsøksmidler i arbeid og velferd av Anne Inga Hilsen,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Utredning om omstilling

Utredning om omstilling Utredning om omstilling Av Anne Inga Hilsen, Trude Steinum og Elisabeth Gjerberg Notat 3/04 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97 På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97 Stein Erik Ohna, Oddvar Hjulstad, Arnfinn Muruvik Vonen, Sissel M. Grønlie, Ellinor Hjelmervik og Grete Høie Skådalen

Detaljer