Lokal plan. Elevene skal:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal plan. Elevene skal:"

Transkript

1 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og Lokal plan snakke om nytten i å kunne, gjerne knyttet opp mot eventuelle utenlandsreiser elevene har hatt. sammenligne ord som ligner på norsk og Kjennetegn på måloppnåelse kunne hilse, presentere seg og bruke enkle høflighetsfraser kunne si noen ord som betyr det samme på norsk og Kommunikasjon bruke de mest grunnleggende e språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål bruke musikk, rim og regler for å lære e ord og de mest grunnleggende språklyder og språkrytmer arbeide med begrepene I og you uttrykke høflighetsfraser som f.eks Good morning, Good bye, Hello, How are you, I am fine, thank you, What is your name? og My name is. knytte e dagligdagse begreper til faste dagsrutiner beskrive ting ved hjelp av farger kunne hvordan I (jeg) skrives og uttales kunne bruke fraser som Good morning, Hello, What`s your name? og My name is kunne telle til 10 på kunne fire farger på kunne bruke frasen What 1

2 Kultur, samfunn og litteratur forstå enkle instruksjoner gitt på ta del i barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse arbeide med å beskrive været telle til ti bruke begreper for i dag, i morgen og i går klare å følge enkle instruksjoner som f.eks Sit down, please, Stand up, please, Raise your hand, please lære noen e sangleker, danser og regler arbeide med enkelte ord, dikt eller sanger tilknyttet ulike høytider (jul, påske) møte e småbøker / billedbøker med enkeltord, f.eks i tilknytning til bokuka Tips: Sanger: Head and shoulders (kroppen), Sing a rainbow: (farger) Ten little Indians: (tallene) Leker/rim/regler: Simon says, The cat in the hat Muzzy- filmene,. Flash card. Lærerverket Stairs med nettsiden colour is? og svare It is kunne spørre hvordan været er, og beskrive det kunne utføre enkle handlinger etter instruksjon gitt på kunne noen e sangleker og regler kunne en julesang 2

3 2. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på e ord og uttrykk ut fra egne interesser Kommunikasjon Lokal plan utrykke noen ord på innenfor f.eks sport / hobby. lage ordbok / ordbank med kjente ord arbeide med substantiv fra ordbanken i læreverket arbeide med adjektiv, f eks big, small, fat, long, thin, tall, short, little og angry, i forbindelse med kroppen lære noen vanlige verb: walk, speak, sing, run, work, play, read, sleep, see, hear, write, dance arbeide med spørsmålet Where is the.? og svare med preposisjoner arbeide med substantiv i entall og flertall Kjennetegn på måloppnåelse kunne noen verb og substantiv om egne interessere kunne noen vanlige verb, substantiv og adjektiv kunne preposisjonen in, on og under vite hvordan man uttrykker entall og flertall på, flertalls s Kunne bruke frasene Where is the og svare It s.. forstå og bruke en del vanlige e ord og fraser knyttet til nære omgivelser gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster øke det muntlige ordforrådet innenfor temaene i læreverket lære å skrive noen ord innenfor hvert emne jobbe med ukedager, datoer, måneder og årstider; What time is it?, What day is it? kunne bruke ulike begrep i forhold til høflighet og spørsmål/svar kunne navn på farger og spørre hvilken farge noe/noen har kunne skrive noen ord fra 3

4 bruke tall i kommunikasjon bruke språket gjennom flere sanser og medier bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive e ord og uttrykk spørre om og svare på ulike tema, f.eks What s this? It s a.., What do you like to do? I like to, What is your favorite food / sport / book / song? I like.., Where do you come from? I come from. lære å telle til 20, og fortelle antall gjenstander de ser arbeide med høflighetsuttrykk som How old are you?, How are you today? og I m fine, thank you møte eventyrene: Little red riding hood og The three Billy Goats Gruff gjennom f.eks lytting, tekst, bilder, dramatisering, film læreverkets kapitler kunne telle til 20 på kunne gi uttrykk for noe de ønsker, liker/ikke liker å spise kunne spørre og svare på hvilken dag det er i dag, og hvor mange klokken er (hele timer) Kultur, samfunn og litteratur samtale om sider ved barns dagligliv i noen språklige land møte e småbøker lære noen begreper, rim eller regler for vennskap og trivsel lære noe om hvordan barn i England feirer jul (mat, kultur og tradisjoner) lære noe om forskjeller mellom skolesituasjonen i Norge og England kunne ønske hverandre god jul kunne noe om julefeiring kunne noe om kultur og tradisjoner 3. TRINN Timer (totalt Hovedområder i faget og kompetansemål Lokal plan Kjennetegn på måloppnåelse 4

5 t) Elevene skal kunne: Språklæring finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i og eget morsmål identifisere områder der han/hun har nytte av Kommunikasjon bruke det grunnleggende lydsystemet finne ord som er like på norsk og, f eks bag, caps, fast-food, chips snakke om når man har behov for å kunne, eks: reiser, internett, tekniske hjelpemidler, film og musikk kunne bruke vanlige ord og uttrykk som for eksempel Good night, Good morning, breakfast, dinner, supper, football, skiing, holiday, reading, singing, dancing etc. arbeide med adjektiv som ; tired, cold, warm, wet, awake, sad, happy og angry, tall, old, young, big, small og kunne knytte disse adjektivene til begrepene day, night, evening, morning eller årstidene kjenne til eiendomspronomen i 1.person entall bli kjent med noen nye preposisjoner, forstå og bruke dem sammen med ordbankordene bli kjent med noen nye verb, forstå dem og bruke dem i enkle setninger bli kjent med staving sette seg gradvis inn i det e lydsystemet, f.eks lære seg alfabetet og øve på uttalen av grunnleggende lyder kunne si noen ord som betyr det samme på norsk og kunne forklare hvorfor det er lurt å kunne når man skal reise til andre land kunne noen nye verb, substantiv og adjektiv fra læreverket kunne bruke pronomenet My kunne bruke preposisjoner for å beskrive hvor ting befinner seg kunne det alfabetet mestre staving av enkle småord kunne si telefonnummeret sitt 5

6 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått Kultur, samfunn og litteratur gi noen eksempler på språklige land delta i framføring av språklige rim, regler, sanger og fortellinger som th, ch, ee, dg, ea, stemt s, v/w lære om hvordan en ber om hjelp til å forstå og bli forstått. F.eks Please, help me, Excuse me, I don t understand, What does it mean? spørre om og angi priser, mengder og størrelser: f.eks How much is?, What is the price?, How many?, small, medium, large, big jobbe med Yes, I have / No, I have not arbeide med klokka lære tallene mellom 0 og 20 muntlig og skriftlig, og tallene mellom 20 og 50 muntlig møte ulike tekster, bla. rim, regler, sang og dikt og framføre disse i fellesskap lære om de språklige landene USA, Storbritannia og Australia og Sør- Afrika. øke ordforrådet knyttet til ulike tema og høytider (jul, påske) skrive postkort, brev, evt. e-post på på med ett siffer om gangen kunne kjenne igjen og lese ordbilder i forbindelse med temaer i læreverket kunne bruke høflig kommunikasjon i forbindelse med måltid kunne fortelle hva klokka er, hele timer, kvart på, kvart over og halv kunne telle til 50 vite at de snakker i Storbritannia, Usa, Australia, Sør-Afrika kunne noen e rim og regler 6

7 4. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter Lokal plan øke sitt aktive ordforråd bli kjent med noen nye preposisjoner (at, above, between) forstå dem og begynne å ta dem i bruk sammen med de nye ordbankordene arbeide med å stille spørsmål og svare i presens, muntlig og skriftlig bli kjent med ordenstallene forstå dem lære at navnene på månedene hører til ordklassene substantiv lære hva et substantiv er og at ordklassen heter nouns på lære hva et verb er, lære hva et adjektiv er og kunne gi eksempler på ulike adjektiv Kjennetegn på måloppnåelse kunne oversette et ord ved hjelp av norsk- / -norsk ordbok kunne bruke et større ordforråd (verb, substantiv og adjektiv) ved muntlig og skriftlig fremstilling Kunne bruke ordenstallene i enkle setninger kunne bruke det e lydsystemet til å lage enkle rim kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig kjenne igjen ord som hører til ordklassen verb og at den heter verbs på kunne bruke vanlig flertallsform av substantiv, muntlig og skriftlig Kommunikasjon 7

8 lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner forstå og bruke vanlige e ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør angi priser, mengder og størrelser bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon Kultur, samfunn og litteratur sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og språklige land gi uttrykk for egne tanker og følelser i lese korte tekster, forstå dem og bruke det i samtale lære om hvordan man bruker kjente og faste uttrykk knyttet til situasjoner som f.eks i butikken, om morgenen, på skolen, på besøk. arbeide med klokka lære enkelt oppsett for å skrive brev og postkort møte språklige filmer, bøker og musikk knyttet til tema lære hvordan en bruker Internett for å hente informasjon bruke læreverkets nettsted for å finne informasjon og økt kunnskap om temaene i boka. arbeide med å skrive e ord og tekster på pc bruke rollespill, drama eller improvisasjon aktivt i faget, f eks knyttet opp mot kjente eventyr eller leke butikk lære tallene mellom 0 og 100 muntlig og skriftlig. skrive og bruke spørreordene i tale utvide sin kjennskap til levemåter i talende land arbeide med kultur, f eks ved å lære navnene på noen gater og severdigheter i London og kjenne noen vanlige sportsgrener i talende land oppleve språket gjennom ulike tekster kunne lese en tekst og trekke ut faktastoff kunne be om hjelp for å finne veien og kunne forklare andre hvor de skal gå kunne fortelle på hva klokka er, halv og hele timer, kvart på kvart over, minutter over kunne navnene på de 12 månedene på kunne skrive valentiner - og bursdagskort og korte beskjeder kunne skrive en tekst på data kunne bruke det digitale nettstedet som tilhører læreverket kunne telle til 100 kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig kunne fortelle noen forskjeller og likheter mellom f eks hvordan man feirer høytidsdager, hvordan man 8

9 møte med språklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av språklig litteratur og barnekultur sammen med musikk/film, som for eksempel Mathilda av Roald Dahl, Disneys Peter Pan og The Jungle Book og gi uttrykk for egne tanker gjennom en bok- eller filmomtale bor og hva man spiser i ulike språklige land og Norge kunne fortelle hva de synes om en bok eller film, muntlig og skriftlig 5. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom og eget morsmål identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvikle egne ferdigheter Lokal plan se på ulikheter i setningsbygging på norsk og, f eks bruk av ing form arbeide med omskriving/bøying med to do, to be, to play og to have lære forskjell på a/an og the/the (muntlig) arbeide med substantiv, entall/flertall (opprette tabell i word for bøyningsskjema) arbeide med personlige pronomen arbeide med gradbøying av adjektiv, sette inn i tabell (word) kjøre norsk/ gramatikk- Kjennetegn på måloppnåelse kunne forklare forskjeller i gramatikk på norsk og (f eks bruk av ing form og bøying av uregelrette verb) vite hva et låneord er, og kunne gi noen eksempler kunne skrive et brev til en i klassen, der de forteller om deg selv kunne bøye verb og substantiv i entall og flertall 9

10 undervisning parallelt se på låneord som weekend, hit, etc skrive brev, rollespill, lese bøker, lære dagligdagse ord og uttrykk for å kunne takle hverdagslige situasjoner på forskjellige områder som f eks hjem, skole, venner etc. bevisstgjøres egen språkutvikling gjennom læresamtale: hva har de forstått, snakke med hverandre arbeide med spørreordene lytte til og lese e tekster arbeide videre med lydskrift pugge gloser og ha diktat gjennom muntlig tale og tekstskaping vise at de kan bruke to do og to be i presens kunne fortelle i hvilke situasjoner de føler at de lærer best kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig i spørsmål og svar, og mestere omskriving med to do lære rett skrivemåte for de mest sentrale ord og begrep i tekstene fra læreboka Kommunikasjon bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner og kunne uttrykke seg lære seg bruk og betydning av høflighetsuttrykk for å hilse, presentere seg og beklage noe bruke PC, tegneserier, sangtekster, bøker og spill for å øke ordforrådet bruke internett, word og powerpoint til å skrive frie tekster eller lage faktaframstillinger. Ta i bruk ordbøker/digitale ordbøker skrive frie tekster, beskjeder, brev, e- mail, logg, fortellinger på. Bruke tankekart og styrkenotat. lese e bøker og enkle eventyr valgfritt: Vennskapsklasse fra talende land, -brevutveksle kunne bruke vanlige høflighetsuttrykk i samtale kunne vise at de kan bruke digitale hjelpemidler når de arbeider med tekstskaping kunne videreutvikle sine språklige ferdigheter gjennom samtaler kunne skrive enkle beskjeder kunne bruke tankekart og styrkenotat for å skrive fortelling/fritekst kunne samtale/diskutere om et dagligdags tema, f.eks hobby, fritid, familie 10

11 muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder Kultur, samfunn og litteratur fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra språklige land fortellinger, opplevelser etc. kulturuka på mellomtrinnet kan inneholde ei gruppe arbeide med Storbritannia, gjennom å ta for seg f eks store byer (London, Dublin), Beatles, Loch Ness se film, f eks Huckleberry Finn av Mark Twain, og eventuelt lese kortversjon av boka. lese lettleste bøker kunne lese høyt for andre en forberedt tekst med rett intonasjon kunne fortelle om Madame Tussauds vokskabinett kunne fortelle noe om Beatles kunne gjenfortelle sagnet om Loch Ness 11

12 6. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring Lokal plan Kjennetegn på måloppnåelse gi eksempler på ulike måter å lære e ord og uttrykk på beskrive eget arbeid med å lære bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring lære e ord og uttrykk gjennom samtaler, dramatisering, gjenfortelling av tekster, pugge gloser og diktat arbeide med verb - Infinitiv, presens og preteritum - Preteritum av svake og sterke verb - Infinitiv, presens og preteritum av to be og to have - Omskrivning med to do /spørsmål med to do - There is / there are arbeide med gradbøying av adjektiv arbeide videre med substantiv (entall/flertall), spørreord, preposisjoner arbeide med stavemåter, lydskrift, setningsmelodi og rytme gjøre seg nytte av lydskrift skrive fortellinger lytte til e tekster kunne fortelle hvordan de jobber best for å lære kunne vise ved å skrive en tekst at de behersker å benytte grunnleggende grammatiske begrep kunne lese en tekst med riktig uttale og intonasjon kunne vise at de kan ta i bruk digitale hjelpemidler for å hente og presentere informasjon kunne bøye verbene to be og to have lære rett skrivemåte for de mest sentrale ord og begrep i tekstene fra læreboka 12

13 Kommunikasjon lese barnelitteratur/bøker og lage bokomtale bruk av digitale og andre hjelpemidler skal være en gjennomgående del av undervisningen kulturuka på mellomtrinnet kan inneholde ei gruppe beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner uttrykke egen mening om ulike emner bruke lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier tilpasset formålet gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere uttrykke seg om valuta, mål og vekt samtale om dag, dato, vær, fritid og interesser finne og bruke informasjon på om selvvalgte og pålagte emner og bearbeide disse lage foredrag, intervju, fortellinger, reportasjer, faktatekster og digitale presentasjoner. uttrykke egne meninger gjennom tekstskaping og diskusjoner bevisstgjøre elevene på hvilke læringsstrategier de kan bruke for å arbeide med en tekst/oppgave, f eks styrkenotat lese ulike e tekster for å oppleve og lære (høytlesing og stillelesing) arbeide med og sammenligne ulike måleenheter i Norge og talende land bruke ordbøker/digitale ordbøker lytte til tekster lest av talende kunne delta i en samtale der de benytter et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner og hvor de kan uttrykke egne meninger kunne forberede og gjennomføre et foredrag/presentasjon på der emnet er selvvalgt Kunne vise til hvilke strategier de bruker i arbeidet med faget kunne gjenfortelle en tekst de har lest kunne noe om valuta og måleenheter i talende land kunne gjennomføre et intevju med selvvalgt tema kunne skrive en enkel faktatekst om et tema fra kultur 13

14 arbeide med prosessorientert skriving i forbindelse med tekstskaping pugge gloser og ha diktat kunne lese høyt for andre med rett intonasjon Kultur, samfunn og litteratur sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i språklige land og i Norge, deriblant den samiske gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk lære om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i språklige land, Storbritannia, USA, Australia og Sør- Amerika arbeide med kjente personer og steder i USA se på indianernes kultur og sammenlign dette med samenes kultur/historie i Norge lese skjønnlitteratur, eventyr og emnehefter lytte til musikk, se på bilder, se film, f eks The little house on the Prairie, samt lese kortversjon av boka. Snakke sammen og diskutere innhold kjenne til e myter, legender og tegneserier kunne si noe om forskjeller og likheter I levesett og omgangsformer, bl a bruk av høflighetsuttrykk skrive en filmanalyse der de bruker digitale hjelpemidler. Analysen skal inneholde både tekst, lyd og bilder. (f.eks Photo story) kunne delta i en diskusjon der de representerer et språklig land. De skal kunne redegjøre for levesett i det landet de velger 14

15 7. TRINN IKKE FERDIG PLAN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring Lokal plan Kjennetegn på måloppnåelse bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging beskrive eget arbeid med å lære Lytte til e tekster Gjennom samtale praktisere rett intonasjon og uttale Bruke ordbøker Skrive særemne om for eksempel en hobby, bok, film, aktivitet og lage presentasjon, gjerne digitalt Mål og metodebevissthet elevsamtalen Skrive logg Pugge gloser Kunne skrive et særemne, der både innhold, rettskriving og grunnleggende begreper fra grammatikk blir vektlagt Kunne begrunne hvilke strategier de bruker når de leser og skriver Kunne lese tekster med intonasjon og riktig uttale Kunne flertallsform av substantivet Kunne uttrykke genitivsform Vite hva som er bestemt og bestemt artikkel Kunne gradbøying av adjektiv Lage adverb av adjektiv Kunne forskjellige pronomen Kunne forskjell på verb; svake/sterke verb, kunne bøye verb, sterke og svake lære rett skrivemåte for de 15

16 mest sentrale ord og begrep i tekstene fra læreboka Kommunikasjon beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kultur, samfunn og litteratur Fast oppstart med hver dag, samtale om aktuelle tema Pararbeid/dialog Læresamtale; hvordan har du forstått lærestoffet arbeide med dikt, sanger, limericker, poptekster, sakprosatekster, avis/tidsskrift, filmatiseringer kunne delta aktivt i en samtale om dagligdagse tema kunne skrive tekster i Word. Velge rett språk ved stavekontroll kunne nyttiggjøre seg spoletekst i skriftlig arbeid spoletekst. kunne nyttiggjøre seg ordbøker/digitale ordbøker kunne søke etter informasjon på Internett om fastlagte tema kunne lage og presentere framlegg i Powerpoint av sjangere og emner de har jobbet med lese og fortelle om språklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og USA og Irland; geografi, kultur, historie Presentere irsk og amerikansk musikk + kjente artister 16

17 dikt sammenligne personer og innhold i et utvalg av språklige barnebøker uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av Slaveri og kolonier; negro spirituals Jobbe med historiske hendelser og kjente personer fra fortid og nåtid C.S. Lewis; Narnia lese utdrag fra og se filmen Lese ulike e barnebøker og beskriv persongalleri, handling og sjanger Dramatisere ulike tekster, lage egne rollespill Skape tekster i ulike sjangere inspirert av lydbøker, film, musikk, bilder språklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier 17

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev ENGELSK SIDE 222 ENGELSK INNLEDNING Fagets plass i skolen For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper av

Detaljer

FRASER OG STRUKTURER GRAMMATIKK. Rekketelle fra én til hundre og tierne opp til hundre

FRASER OG STRUKTURER GRAMMATIKK. Rekketelle fra én til hundre og tierne opp til hundre Chapter one BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. Bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavelser. 12 leksjoner Sammenlikne noen sider ved levesett,

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012

Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Engelsk 4. trinn, halvårsplan haust 2012 Læreverk: Cappelen: Stairs 4, Textbook, Workbook, CD med tekstar og songar, Teacher`s book med metodisk rettleiing, leiker, songar, kapitteltestar og kopioriginalar.

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer