Vestnes kommune for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestnes kommune for"

Transkript

1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestnes kommune for Fakta om kommunen pr Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder (antall)

2 Innleiing: Forvaltningsplanen er utarbeidd av Friluftsrådet for Ålesund og Omland i samarbeidd med Vestnes kommune. Forvaltningsplanen er i all hovudsak ein revisjon av planar utarbeidd og godkjend av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Vestnes kommune har i alt 11 sikra friluftsområde med statleg medverknad. Vi har då teke med Gjermundnes som Vestnes kommune har fått sikringsmidlar til i I denne planen er dei sikra områda som naturleg høyrer saman slått i hop til eit område. Til dømes er det sikra tre område i Kråkvika Kråkneset. Desse tre områda har vi her slått saman i ein felles plan. Statleg sikra friluftslivsområde i Vestnes kommune Friluftslivsområde Gardsnr Bruksnr Sikringsår Servituttdato Delareal Totalareal Faktaark Kråkneset (FS ) , ,9 daa Faktaark Kråkvika (FS ) daa Faktaark Kråkvika Lervåg-Furnes (FS ) ,8 daa Faktaark Steinslandseigedomen (FS ) ,3 daa Faktaark Trohaugen (FS ) ,186 1,2 daa Faktaark Ørskogfjellet 1 (FS ) daa Faktaark Ørskogfjellet-P-plass (FS ) ,623 23,8 daa Faktaark Åsbygda (FS ) ,741 0,7 daa Faktaark Rekdalssetra (FS 2010? Gjermundnes Innhaldsliste: Side 3-9 Side Side Side Side Side Side Side Side Kråkvika Kråkneset Lervåg Furnes Steinslandseigedomen Trohaugen Ørskogfjellet Åsbygda Rekdalsetra Gjermundnes Oppsummering og priorotering

3 Forvaltningsplan Vestnes: Kråkvika - Kråkneset Potensiell avkøyrsle og rasteplass ved rundkøyringa frå E39. Som Vegvesenet førebels har sagt nei til. Planlagt tursti vidare langs Flatevågen Toalett, gapahuk og bade-og fiskebryggje, bålplass samt lita badevik Bålplass m/benkar på neset Naustområde, kajakk Badeplassområde Sanitæranlegg Avfallsystem Planlagt 700 meter med lyspunkt og steinbenkar langs den asfalterte og brøyta førstedelen av turvegen Avgrensing delvis med natursteinmur mot sjø. Parkeringsplass Sikra i 2012

4 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 46/211 46/320? FS-nummer naturbase.no FS FS ? Sikrings form Sikret år Erverv /13 Areal (da) 102,9 31,0? Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune og Friluftsrådet for Ålesund og Omland Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Område består av tre delområde sikra i perioden /13. Dei tre delområda heng samen og dannar eit heilskapeleg område med utgangspunkt i sentrum av Helland (kommunesenteret i Vestnes kommune). Viktig turområde i nær sentrum av Helland og bustadområda rundt. Frå sentrum når ein inn i område frå gang- og sykkelveg.

5 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kråkneset er eit skogkledd nes som stikk ut iflatevågen. Furuskog med blåbær og lyng dominerer neset. Meir lauvskog i område frå sentrum og inn til Kråkneset. Svaberg, steinstrand og strandeng Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Toalettbygg langs turvegen frå sentrum og toalettbygg inne i område på neset. Gapahuk inne på neset. for desse er Vestnes kommune/friluftsrådet for Ålesund og Omland Gapahuk m/utstyrsbod for barnehagen v/hellandheimen. Vestnes kommune ansvarleg Område er tilgjengeleg til fots og med sykkel frå både Helland sentrum og frå bustadområda innover på sørsida av Flatevågen. Parkering i sentrum og/eller på ny parkeringsplass sikra ved Hellandheimen. Rutebuss og gjennomgåande bussruter med stopp i sentrum. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Fiske Lek, rekreasjon annet Kano og kajakk, læringsarena for skule og barnehage, bær- og sopplukking med meir Parkeringsplass, turvegar og turstiar, 2 toalett, gapahuk, benkar, bålplassar, vedstasjon, vegbom, badeområde, teltplass, bruer, naust m/båtstø og kai, bade- og fiskebryggje på neset. Uteområde for barnehagen v/hellandheimen. Ikkje universelt utforma men bra tilgjenge for dei fleste. Kan verte betre med små utbetringar. Badeflåte i regi av velforeininga. Vestnes kommune har dette område som ei av sine hovudsatsingar i åra som kjem (Sentrumsnær helseløype og sentrumsnært område for friluftsliv

6 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad 1 Reparasjon bade- og fiskebryggje Ca 10 meter av bryggja forsvann i orkanen Dagmar. Friluftsrådet for Ålesund og Omland Parkeringsplass Opparbeiding av p- plass sikra Lys Lys langs turvegen frå sentrum til nedanføre Hellandheimen Vestnes kommune Vestnes kommune Ny turveg frå område og innover Flatevågen Vidareføring av turvegsystem i dag og innover vågen. Ny turveg på meter innaføre område Vestnes kommune, Friluftsrådet for Ålesund og Omland, lag og organisasjonar m,fl Planperioden Opprusting eksisterande turvegar og stier Nytt dekke, grøfterensk etc helseløypestandard Friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperiden Benkar og bruer Utskifting pga elde. Nye benkar og bord i stein. Friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperioden Opprusting badeområde Ved naust/toalett ved Hellandheimen og ved bade-og fiskebryggja på neset Friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperioden Informasjon/skilting Ved tilkomstene og inne i område Friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperioden Utvikling av område nedanføre Hellandheimen Gamal fylling som i dag er særs skjemmande for område. Opprydding og tilrettelegging som opphald- og aktivitetsområde Vestnes kommune/friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperioden Utbetring toalett Kråkneset Større kapasitet og betre tilgjenge Friluftsrådet Planperioden Total kostnad

7 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Skilting frå sentrum og frå vegane omkring. Samanhengande turveg rundt Flatevågen 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn, drift og vedlikehald av område og tiltak 1-2 gongar per veke. Heilsårsdrift! Friluftsrådet for Ålesund og Omland/Vestnes kommune Vask av toalett, slått av gras, vedlikehald, søppelrydding, renovasjon toalett, rydding skog, grusing etc Brøyting av turveg frå sentrum til nedanføre Hellandheimen om vinteren Ved behov Vestnes kommune Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Maling toalett og gapahuk Kvart femte år Vestnes kommune og Friluftsrådet Grusing turvegar, gapahuk etc Etter behov Friluftsrådet Vegetasjonsrydding Etter behov Vestnes kommune og Friluftsrådet Sum årlig kostnad:

8 Annet Fotografier Gapahuk med bålplass på Kråkneset Årleg dugnad med Rotary Toalett Kråkneset Bade- og fiskebryggje på Kråkneset

9 Toalett med naust i bakgrunnen. Kråkvika med nytt toalett frå 2010 Turvegen frå sentrum Kråkvika med Kråkneset til venstre. Vestnes kyrkje i bakgrunen

10 Forvaltningsplan Vestnes: Lervåg - Furnes 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Sikret Areal Grunneier Bnr naturbase.no form år (da) 55/22 FS Erverv ,8 Stat Kommune/ frilusftsråd Privat Forvaltning og drift Vestnes kommune og Friluftsrådet for Ålesund og Omland Nærområde? Ja Nei Kommentarer Stort friluftsområde i Leirvågen ved Romsdalsfjorden. Åsfjellet mellom Leirvågen og Helland er eit mykje brukt næturområde. Leirvågen er mykje brukt av båtfolket.

11 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Brattlendte skogslier med i all hovudsak furskog mot Romsdalsfjorden. Lyng i borne. Meir lauvskog ved sjøen. Strandsone med berg, stort sett nærdjup sjø, men noko grunnare parti ved Lervågen Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen Tilgjengeleg med bil, parkeringsplass nede i vågen. Lite trafikert veg til Leirvågen slik at sykkel frå Tomrefjord er mogleg. Bussrute? Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet kano og kajakk, bær- og sopplukking med meir Tilkomstveg og parkeringsplass. Kort turveg frå p-plassen og nordover til naustveg. Bru. Båtutfart

12 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad 1 Reparasjon av turveg m/bru + skogrydding + anne opprydding etter orkanen Turveg m/bru nede i Leirvågen vart øydelagt i orkanen Dagmar. Brua vart heilt borte. Opprydding orkanskada skog ved p-plass og turveg Friluftsrådet for Ålesund og Omland Benkebord og bålplass Friluftsrådet Planperioden Informasjon og skilting Område + turmglegheitene rundt Friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperioden Toalett Manglar. Ved parkeringsplass/turveg Friluftsrådet for Ålesund og Omland Planperioden Gjestebryggje Viktig båtutfartsområde Friluftsrådet Planperioden Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Skilting frå hovudvegen mellom Helland og Tomrefjord

13 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn, drift og vedlikehald av område og tiltak (før bygging av eventuelt toalett) Etter behov Friluftsrådet for Ålesund og Omland Rydding søppel, skog og kratt, slått etc Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Grusing parkeringsplass og turveg Ved behov Sum årlig kostnad: Annet

14 Fotografier Leirvågen Turveg med bru

15 Forvaltningsplan Vestnes: Steinslandeigedomen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 62/10 63/4 FS-nummer Sikrings Sikret Areal Grunneier naturbase.no form år (da) FS Erverv ,3 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Strand med tilgrensande areal på søraustsida av Bårdsneset. Skog, elveos og litt tidlegare innmark. Stranda har sand, grus og nokre svaberg. Vanskeleg tilkomst langs åkerkant og gjennom krattskog. Direktoratet for Naturforvaltning ga i 2008 Vestnes kommune løyve til å sjå på om det var mogleg med eit makeskifte med eit anna område i nærleiken. Eit slikt makeskifte er per i dag ikkje gjennomført.

16 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Skog (lauvskog?) og tidlegare innmark. Elveos. Strandsone med sand, grus og nokre svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Ingen Vanskeleg tilgjengeleg. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet kano og kajakk Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Ingen Annet Andre relevante forhold

17 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Betre tilgjenge til område må verte løyst før det eventuelt kjem på tale med moglege tilretteleggingstiltak. Dette kan synast vanskeleg å få til. Eit makeskifte med eit område i nærleiken som i dag blant anna vert brukt av Tomrefjord skule er enno interessant. 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0

18 Annet Fotografier

19 Forvaltningsplan Vestnes: Trohaugen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 60/ 131 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år 2010 Areal Grunneier (da) 1,2 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Parkeringsplass i tilkyting til eit viktig turområde ved Vik i Tomrefjorden

20 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Turgåing Sykling Bading Bading Klatring Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet Opparbeidd parkeringsplass

21 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad 1 Skilting og informasjon Vestnes kommune Planperioden Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

22 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn etc Årleg Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Grusing Sum årlig kostnad: Annet

23 Fotografier

24 Forvaltningsplan Vestnes: Ørskogfjellet 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 29/68 29/40 FS-nummer naturbase.no FS FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal (da) 23,7 10,0 Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Parkeringsplass på Ørskogfjellet som er eit viktig regionalt utfartsområde både sommar og vinter. Heng saman med eit område i Ørskog kommune. Statens Vegvesen har opparbeidd rasteplass med sommartoalett i det eldste sikra område. Delar av område er i dag brukt av Statens Vegvesen til kontrollstasjon.

25 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Parkeringsplassen ligg i tilknyting til eit viktig regionalt utfartsområde både sommar og vinter. Område med fjell, myr og fjellskog. Måslia Naturreservat ligg like ved. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Den Trondhjemske Postvei går rett i overkant av parkeringsplassen. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Sommartoalett eigd av Statens Vegvesen Bil, sykkel eller buss. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet Ski, bærplukking Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Opparbeidd parkeringsplass. Rasteplass i regi av Statens Vegvesen med bord og benkar samt toalett. Asfaltert. Informasjonsskilt om kommunane, Ørskogfjellet med meir.

26 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad 1 Vintertoalett Omgjering av eksisterande toalett slik at det og kan nyttast om vinteren Kommune, Friluftsråd og Statens Vegvesen Skilting og merking av turløyper Gradering og skilting av turmål i Ørskogfjellet og områda rundt Friluftsrådet saman med lag og org Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

27 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn, vask og renovasjon toalett i vintersesongen 1-5 g/veke Friluftsrådet Snøbrøyting Ved behov Statens Vegvesen Kommunen Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Rydding busk og kratt Ved behov Sum årlig kostnad: Annet

28 Fotografier Parkeringsplass Informasjon om naturreservatet Frå informasjonstavle ved parkeringsplassen Setervegen mot Jutevatnet

29 Forvaltningsplan Vestnes: Åsbygda 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 52/ 104 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år 2010 Areal Grunneier (da) 0,7 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Parkeringsplass i tilknyting til eit viktig nærturområde

30 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Turgåing Sykling Bading Bading Klatring Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet Bær-og sopplukking Opparbeidd parkeringsplass

31 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Informasjon og skilting Planperioden Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

32 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn + div Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Grusing Sum årlig kostnad: Annet

33 Fotografier

34 Forvaltningsplan Vestnes: Rekdalsetra [merk og sett inn kart over friluftsområdet] Fint om det merkes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet. 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form? FS0000???? Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) 2010? Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Parkeringsplass i tilkyting til eit viktig turområde

35 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Bil, sykkel Turgåing Sykling Bading Bading Klatring Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet: Bær- og sopplukking Opparbeidd parkeringsplass

36 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Informasjon og skilting Planperioden Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

37 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn + div Vestnes kommune Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Grusing Vestnes kommune Sum årlig kostnad: Annet

38 Fotografier

39 Forvaltningsplan Vestnes: Gjermundnes 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form? FS0000???? Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da)? Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Vestnes kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Turområde med gravhaugar. 40 årig servituttavtale. Skilta med brune kulturminneskilt frå hovudvegen.

40 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Skogkledd område, i hovudsak furu med lyng. Strandsone med berg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Gravhauger Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Til fots eller med sykkel frå Vikebukt, Gjermundnes og bustadområde tett ved. Liten parkeringsplass for bil nede i område. Hurtigbåt, rutebuss med stopp på Vikebukt. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet: Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Bær- og sopplukking, læringsarena for skule og barnehage Opparbeidd parkeringsplass

41 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad 1 Informasjon/skilting Vestnes kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune Utbetring turveg og stiar, framrydding av kulturminna etc 3 Kvilebenkar og rasteplasser Vestnes kommune m.fl Vestnes kommune m.fl Planperioden Planperioden Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Toalett

42 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Ettersyn og vedlikehald Vestnes kommune Sum årlig kostnad: nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Grusing, skogrydding etc Vestnes kommune Sum årlig kostnad: Annet

43 Fotografier Parkeringsplass Skogsveg/turveg Skogsveg/Turveg Gravrøys

44 Oppsummering 1. Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Vestnes kommune Område (navn) Tiltak nr Tiltak Kostnad Utføres av Prioritet Merknad Kråkvika - Kråknest 1 Reparasjon av bade- og fiskebryggje Friluftsrådet for Ålesund og Omland 1 Øydelagt etter orkanen Dagmar Lervågen - Furnes 1 Reparasjon av turveg m/bru, skogrydding Friluftsrådet for Ålesund og Omland 2 Øydeleggingar etter orkanen Dagmar Gjermundnes 1 Informasjon og skilting Vestnes kommune/møre og Romsdal Fylkeskommune 3 Nytt sikra område Kråkvika - Kråkneset Kråkvika - Kråkneset 2 Parkeringsplass Vestnes kommune 3 Lys Vestnes kommune m.fl 4 Nytt sikra område Kråkvika- Kråkneset Kråkvika- Kråkneset Kråkvika - Kråkneset Kråkvika Kråkneset Kråkvika - Kråkneset Kråkvika - Kråkneset 4 Turveg innover Flatevågen 5 Utbetring av turvegar og stiar 6 Benkar og bruer 7 Utbetring badeområder 8 Informasjon og skilting 9 Tilrettelegging fylling Vestnes kommune, Friluftsrådet, lag og org m.fl Friluftsrådet for Ålesund og Omland Friluftsrådet Friluftsrådet for Friluftsrådet Vestnes kommune m.fl

45 Kråkvika - Kråkneset 10 Opprusting toalett Kråkneset Friluftsrådet Lervåg- Furnes Lervåg - Furnes Lervåg - Furnes Lervåg - Furnes 2 Bålplass etc Friluftsrådet 3 Informasjon Friluftsrådet 4 Toalett Friluftsrådet 5 Gjestebryggje Friluftsrådet Trohauegn 1 Informasjon Vestnes kommune Ørskogfjellet 1 Skilting og merking Friluftsrådet m.fl Ørskogfjellet 2 Vintertoalett Friluftsrådet for Ålesund og Omland Stort behov Åsbygda 1 Skilting og merking Rekdalsetra 1 Skilting og merking Vestnes kommune Vestnes kommune Gjermundnes 2 Turveg og stiar Vestnes kommune og Friluftsrådet Gjermundnes 3 Kvileplasser og benkar Total kostnad i planperiode: Friluftsrådet m.fl

46 Drift av statlig sikra i Feil! Fant ikke referansekilden. kommune [planperiode] (frivillig utfylling) Område (navn) Løpende oppgaver Årlig kostnad Større oppgaver Kostnad Merknad Kråkvika Leirvågen Trohaugen Ørskogfjellet Åsbygda Rekdalsetra Gjermundnes Total årlig kostnad Total kostnad i planperiode:

Ørskogkommune for

Ørskogkommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Ørskogkommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Sulakommune for

Sulakommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sula for 2013-2018 Faktaom n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Skodjekommune

Skodjekommune 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodjekommune 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AUKRA for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Haram kommune for

Haram kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Haram kommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder NESSET for 2013-2018 EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Kart: Statleg sikra friluftsområder i Nesset pr. 2 jan. 2013 Fakta om n pr 01.01.2012 Antall innbyggere

Detaljer

Skodje kommune for 2013-2018

Skodje kommune for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodje kommune for 2013-2018 Statleg sikra friluftsområde i Skodje kommune pr 2013 Fakta om kommunen pr 13.11.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

Sveio kommune for

Sveio kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune for 2018-2022 Sveio nord & Sveio sør Fakta om kommunen pr 01.09.2018 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hemne for 2013-2017 Fakta om n pr. 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Tromsø kommune for

Tromsø kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tromsø for 2013-2018 Fakta om n pr 01.01.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sømna for 2013-2018 Område Kvennvika Antall innbyggere Fakta om kommunen pr Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltning. Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal. [merk og sett inn kart over friluftsområdet]

Forvaltning. Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal. [merk og sett inn kart over friluftsområdet] Forvaltningsplan Feil! Fant ikke referansekilden.: 6. Ganddal [merk og sett inn kart over friluftsområdet] Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet. 1. Områdebeskrivelse/status

Detaljer

Mandal for

Mandal for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Mandal for 2018-2023 Fakta om kommunen pr 06.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Sortland for

Sortland for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n pr 15.01.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Volda kommune for

Volda kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde Volda kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr 26.02.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hemne for 2013-2017 Fakta om n pr. 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sauda kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Tingvoll for

Tingvoll for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tingvoll for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring gjeld områda omtala. Blå ring gjeld badeplass i Koksvika. Fakta om n pr 01.01.2012

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder Hole for 2013-2018 Fakta om n pr 2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AVERØYkommune for 2013-2018 ORØYA/ROTHOLMAN Kart: Statlegsikra friluftsområder pr. 5 okt. 2012 Faktaom kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Agdenes kommune for

Agdenes kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder - FORSLAG Agdenes kommune for 2017-2020 Fakta om kommunen pr 01.07.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder ÅSNES for 2015-2019 Fakta om kommunen pr 01.03.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Hemne for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hemne for 2013-2017 Fakta om kommunen pr. 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1:

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsder Rana for 2013-2018 H Fakta om n pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsder Andre friluftslivsder

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Vågsøy for

Vågsøy for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vågsøy for 2016-2021 Fakta om n pr 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Agdenes kommune for 2019

Agdenes kommune for 2019 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder - FORSLAG Agdenes kommune for 2019 Fakta om kommunen pr 01.07.2018 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Vega kommune for

Vega kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vega for 2018-2023 Fakta om n pr 01.04.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedalkommune for perioden

Hemsedalkommune for perioden DEL1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2016 2019 Figur1. RaudsirkelviserRjukandefossenfriluftsliv og naturvernområdemedanblå sirkelsyner Bruøynefriluftsområde Faktaom

Detaljer

RØYKEN for 2013-2018

RØYKEN for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig og kommunalt sikra friluftslivsområder RØYKEN for 2013-2018 Gamle Drammensbanen Ellefstranda /Nærsnestangen Hernestangen Høvikvollen Fakta om kommunen pr 07.01.2012

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Agdenes kommune for

Agdenes kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde r Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 29.08.17. Agdenes kommune for 201 7-2020 Fakta om kommunen pr 01.07.2017 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2022 Fakta om n pr 3. kvartal 2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Rissa kommune for

Rissa kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rissa kommune for 2018-2022 Fakta om kommunen pr 01.09.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Frænakommune for

Frænakommune for PlOREOGPc;L DEL 1: 13 DES2012 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsomra er Frænakommune for 2013-2017 Fraena kommune ' Farstad Hu Bud, '-Harøysund T nes Elnesvågen _ Aureosen Malmefjorden endem

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Våler for Fakta om kommunen. Antall statlig sikra Andre friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Våler for Fakta om kommunen. Antall statlig sikra Andre friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Våler for 2013-2018 Fakta om kommunen Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 20117-2020 Fakta om n pr 07.09.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bodø for 2013-2018 1 Innholdsfortegnelse DEL 1... 3 Forvaltningsplan Bodø... 4 Område nr.1: Låter... 4 Område nr.2 :Kjerringøyene og Kjerringøyværet...

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2013-2018 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per

Detaljer

Tromsø for

Tromsø for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tromsø for 2016-2020 Fakta om kommunen pr 01.01.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Agdenes kommune for 201 9

Agdenes kommune for 201 9 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde r - FORSLAG Agdenes kommune for 201 9 Fakta om kommunen pr 01.07.2018 Antall innbyggere Ant innbyg gere per km2 Antall s tatlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 2015-2020 Fakta om n pr 13.02.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for DEL 1:01 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr. 01.03.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan. Fræna: Elnesvågen Helse. [merk og sett inn kart over friluftsornrådet]

Forvaltningsplan. Fræna: Elnesvågen Helse. [merk og sett inn kart over friluftsornrådet] DEL2: Forvaltningsplan Fræna: Elnesvågen Helse [merk og sett inn kart over friluftsornrådet] Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet. 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer

Detaljer

Øvre Eiker for 2013-2018

Øvre Eiker for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Øvre Eiker for 2013-2018 Nedre Sandøra Sundhaugen Fakta om kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra

Detaljer

Hurum kommune for

Hurum kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2015-2018 Sætre sentrum Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Eltornstranda Fakta om n Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Karmøy kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 01.01.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hurum for 2013-2018 Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Fakta om kommunen pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE

LEIRVÅGEN - TILKOMST PARKERINGSAREAL - FRILUFTSOMRÅDE Tekstvedlegg til temakart - friluftsliv 1 INNLEIING STATUSOVERSYN OVER FRILUFTSLIVTEMAET I VESTNES KOMMUNE, KREV AT EIN BÅDE SER PÅ TEMAET I KOMMUNEPLANEN SIN AREADEL VED SISTE RULLERING, OG AT EIN TEK

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2015-2019 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gilhusodden (kommunalt sikret) Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Detaljer

i Eigersundkommune Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Faktaom kommunen pr DEL1: Ant innbyggere per km2

i Eigersundkommune Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Faktaom kommunen pr DEL1: Ant innbyggere per km2 DEL1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder i Eigersundkommune Faktaom kommunen pr 16.08.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå RAPPORT. Fjordstien Damskipskaia / Straumen. Datert

Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå RAPPORT. Fjordstien Damskipskaia / Straumen. Datert Utsnitt av komuneplanen med trasealternativ frå 16.11.09. RAPPORT Fjordstien Damskipskaia / Straumen Datert 17.09.10. 1 INNHALD. 1 BAKGRUNN FOR SAKA... 3 2 PLANSTATUS M.M. I DEI ULIKE DELOMRÅDA... 3 2.1

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Indre Fosen kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Indre Fosen kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Indre Fosen kommune for 2018-2022 Fakta om kommunen pr. 03.10.2017 Rissa og Leksvik kommuner slår seg sammen til Indre Fosen kommune fra 01.01.2018.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson..

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson.. Søknadsskjema B-09 Om økonomisk medvirkning fra staten v/direktoratet for naturforvaltning (DN) Sikring av friluftslivsområder Sendes fylkesmannen innen 15. januar 2009. NB: Det er viktig å lese veiledningen

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sandvika, Lyngen kommune

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sandvika, Lyngen kommune Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sandvika, Lyngen kommune 2017-2021 Forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet Sandvika gir en beskrivelse av de friluftsmessige verdiene,

Detaljer

Friluftsporter -ny fellessatsing for friluftsrådene

Friluftsporter -ny fellessatsing for friluftsrådene Friluftsporter -ny fellessatsing for friluftsrådene Hva er Friluftsporter? Tilrettelagte nærfriluftsområder som samtidig er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Nærfriluftsområder som gir

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arealutvalget Møtested: Leksvik kommunehus NB! * Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Arealutvalget Møtested: Leksvik kommunehus NB! * Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Arealutvalget Møtested: Leksvik kommunehus NB! * Møtedato: 24.10.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/. Servicetorget sørger

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Hjertøya, Balsfjord kommune

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Hjertøya, Balsfjord kommune Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hjertøya, Balsfjord kommune 2016-2020 Forvaltningsplanen for det statlig sikra friluftsområdet Hjertøya gir en beskrivelse av de friluftsmessige verdiene,

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr.

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV. Handlingsprogram Revidert Saksnr. RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV Handlingsprogram 2011-2015 Revidert 24.11.10. Saksnr.: 07/451-8 Side 1 2 9. PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM. Samandrag: Under følgjer

Detaljer

Rekonstruksjon av husmannsplass i Kringlevikjo. Gnr. 232 bnr. 5.

Rekonstruksjon av husmannsplass i Kringlevikjo. Gnr. 232 bnr. 5. Innspel til kommuneplanarbeidet Rekonstruksjon av husmannsplass i Kringlevikjo. Gnr. 232 bnr. 5. Kvinnherad kommune Versjon Dato Skildring Utarbeidd av Kontrollert av 27.03.2015 Innsending av planforslag

Detaljer

Avtale om bruk av utmark i Vinje kommune

Avtale om bruk av utmark i Vinje kommune Avtale om bruk av utmark i Vinje kommune 1.Avtalepartar A. Grunneigar Namn:... E-postadresse:... Adresse:... Gnr/bnr.:... Namn på eigedom:... Ved å kysse ja, samtykkjer grunneigar at framtidig kontakt

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

Planomtale, detaljregulering for Grimeneset strand- og naustområde, reguleringsendring del av Gnr. 19, bnr. 3 og 12, Plan-ID:

Planomtale, detaljregulering for Grimeneset strand- og naustområde, reguleringsendring del av Gnr. 19, bnr. 3 og 12, Plan-ID: Side 1 av 5 Planomtale, detaljregulering for Grimeneset strand- og naustområde, reguleringsendring del av Gnr. 19, bnr. 3 og 12, Plan-ID:1241200809 PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Fjordkysten Friluftsråd

Fjordkysten Friluftsråd Fjordkysten Friluftsråd Første friluftsråd i Sogn og Fjordane skipa Januar 2017. (Biletet tatt fra Fristadfjellet i Askvoll med Solund i himmelrømda lengst sør) (Bilete Bjarte Engevik) Historie FJORDKYSTEN

Detaljer