Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK"

Transkript

1 Jnr GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK torsdag 13. og fredag 14. juni på Scandic hotell, Haugesund Saker til møte i Samarbeidsrådet: Sak 29/13 Godkjenning av referat frå møte 3. mai Sak 30/13 Skriv og meldingar a) Sunnhordlandstreff 28. juni b) Funksjonshemma og arbeid c) Kommunestruktur d) Organisering av reiselivet e) Kollektivtrafikk felles strategi f) Strandsoneplan g) Komite for koordinering av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 Sak 31/13 Forslag til ny strategisk plan for Samarbeidsrådet Sak 32/13 Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg Sak 33/13 Kystsoneplan for Sunnhordland og indre Hardanger oppnemning av medlemmer Sak 34/13 Scenario Sunnhordland brukryssing Langenuen Sak 35/13 Kapasitet hurtigbåttilbodet Leirvik Sunde Ranavik Sak 36/13 Samferdsleplan for Sunnhordland Sak 37/13 Økonomiplan Sak 38/13 Ymse PROGRAM 13. juni: Lunsj på Scandic Separate møter i Samarbeidsrådet og ORK Besøk / omvisning Aibel / direkte til indre kai og båt til Røvær Regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes A Postboks 444, 5403 Stord T Orgnr E W samarbeidsraadet-sunnhordland.no

2 Båt til Røvær middag. Retur til Hotellet 14. juni: Fellesmøte Tema: Organisering av destinasjonsselskapa. Tore Gautesen informerar om prosessen Strategiplan for Haugalandet/Sunnhordland. Gro Jensen Gjerde og Odd Henry Dahle har ansvar for innhald og prosess Andre saker Lunsj / Avreise Samarbeidet mellom ORK/SHR Nettverk av fjord og kystkommunar. Kommunestruktur kva debattar går i kommunane? Sunnhordland, 5. juni 2013 Gro Jensen Gjerde dagleg leiar

3 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 30/13 GJG/rr SKRIV OG MELDINGAR a) Sunnhordlandstreff 28. juni I regi av omdømme og rekrutteringsprosjektet vert det arrangert eit nytt Sunnhordlandstreff fredag 28 juni. Treffet vert denne gong ombord i veteranbåten Stord 1, som ligg ved kai på Leirvik under Stordfest. Det vert lagt opp til ambassadørtreff i forkant av Sunnhordlandstreffet, der Dr.philos, antropolog og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning vil halde eit inspirerande føredrag om Det er viktig at kommunane hjelper til og informere om treffet, både på heimesider og gjennom å invitere studentar og andre gjennom facebook. Ordførarar og rådmenn er viktige bidragsytarar denne dagen. b) Funksjonshemma og arbeid Rådet for funksjonshemma RFF i Stord har retta ein førespurnad om Samarbeidsrådet kan drøfta om det er mogleg å jobba politisk for å få auka rammer til UTO og TULT arbeidsplassar. RFF ser det slik at det er behov for fleire arbeidsplassar og at støtte til dette er avgrensa talmessig av tilskota frå NAV i Sunnhordlandsregionen. c) Kommunestruktur På møte i Samarbeidsrådet 3. mai var det ei drøfting på korleis kommunane i Sunnhordland ser på signal frå både opposisjon og posisjon til at det ikkje lenger nyttar med gulrot for å få kommunar til å slå seg saman. Seniorrådgjevar i Kommunal og regionaldepartementet, Stein Ove Pettersen deltok i møte og gav ei orientering om prosessar og erfaringar frå andre kommunar. Etter denne presentasjonen var det ei kort drøfting med følgjande innspel: Dersom Samarbeidsrådet skal drøfta kommunestruktur vidare er det avgjerande med forankring i kommunane. Det er difor viktig med informasjon til kommunestyra. Det må/bør utarbeidast ein strategi på ein prosess for å ta saka vidare. Det er avgjerande at ordførarar og rådmann får fullmakt til å drøfta saka vidare i Samarbeidsrådet. Saka vil koma opp igjen, men då i ein større utgreidd sak.

4 Det er i ettertid kome spørsmål om kven som skal utarbeida strategien på ein slik prosess. AU drøfta dette i sitt møte 30. mai og konkluderte med at ordførarar og rådmenn må informera og drøfta i sin kommune før saka eventuelt vert teken vidare. d) Organisering av reiselivet Hordaland fylkeskommune har på vegne av Forum Reiseliv, nettverksgruppa av destinasjonsselskapa i Hordaland, lagt ut eit anbod for å engasjera eit selskap til å leia prosessen med å utarbeida eit beslutningsgrunnlag for organisering av reiselivet i Hordaland. Forum Reiseliv ber om at å få utarbeidd ein rapport som vurderer følgjande hovudmålsetjing: 1) Kartleggje status for reiselivsorganiseringa i Hordaland i dag. Under dette skal ein kartleggje organisasjonen sin forretningsmodell, økonomiske situasjon, kompetansenivå og fordeling av ressursar til løysing av prioriterte oppgåver. Ein må ta stilling til tilhøvet mellom innsats og resultat og kort vise regionen si utvikling. Prosessleiar vil få tilgang til bakgrunnsinformasjon om organisasjonane og utvikling av regionen (NHO Reiseliv Strukturutval og Telemarkforsking). 2) Utarbeide ein SWOT analyse av gjeldande organiseringsmodell der utgangspunktet er arbeidsoppgåvene som er definert i «Destinasjon Norge» og korleis desse blir løyst i dag 3) Vurdere og rangere løysingar for alternativ organisering i tråd med den nasjonale reiselivsstrategien med tanke på eitt, to eller tre destinasjonsselskap i Hordaland 4) Inkludere ei anbefaling for oppgåvefordeling og organisering av reiselivsorganisasjonane i Hordaland Rapporten skal leggjast fram medio november e) Kollektivtrafikk felles strategi Ordførar Kjetil Hestad vil gje ei orientering i møte. f) Strandsoneplan Administrasjonen vil gje ein kort statusrapport i møte. g) Komite for koordinering av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 Rådmann Magnus Mjør, Stord kommune er Samarbeidsrådet sin representant i komiteen for stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet Det er halde eit møte i komiteen og referatet frå møte ligg vedlagt. I Sunnhordland er det ikkje ei felles koordinering av jubilea. Dersom det er ønskjeleg kan kommunane gje ei orientering om kva planar dei har, slik at Magnus Mjør får ei tilbakemelding i det vidare arbeidet.

5 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 31/13 GJG/rr FORSLAG TIL NY STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 1. Bakgrunn Samarbeidsrådet for Sunnhordland utarbeidde den første strategiske planen i Dette fordi det var eit klart behov for å gjera nokre strategiske val både i høve til satsingsområde og i arbeidsform. I arbeidet med den første planen hadde Samarbeidsrådet difor eit særleg fokus på visjonar og verdiar. Dei overordna måla for perioden var oppsummert i to punkt: 1. Sunnhordland skal vera i front nasjonalt når det gjeld regionalt samarbeid 2. Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal vera den ønskja samarbeidspartnaren for kommunane, fylkeskommunen, naboregionar og staten i deira arbeid for ein heilskapleg, regional utvikling og ta initiativ til samarbeid og samhandling med desse aktørane. Det er ønskjeleg å få til auka interregionalt samarbeid, og spesielt i forhold til Bergen kommune. Planen var inndelt i tre satsingsområde: *Hovudsatsing *Viktige utviklingsoppgåver i regionen *Andre viktige oppgåver for Samarbeidsrådet Planen sa også noko om organisering og styring. Planen vart godkjent i kommunane hausten Samarbeidsrådet har rullert / gjennomgått planen kvart år i samband med arbeidet med Handlingsplanen til Strategisk plan. I møte 15.februar d.å vedtok Samarbeidsrådet for Sunnhordland ein revisjon av Strategisk plan for Samarbeidsrådet for perioden Prosess Første prosessamling var i Sveio 15.mars. Det vart gjennomført ein SWOT analyse med utgangspunkt i dei to overordna måla i den gamle planen. Med bakgrunn i innspel og prioriteringar som vart gjort i gruppene utarbeidde prosessleiar ei oppsummering av arbeidet. Dette vart lagt fram på andre prosessamling som var i Kvinnherad 3. mai. Samarbeidsrådet gjekk gjennom oppsummeringa og prioriterte dei innspela som var kome inn frå alle gruppene. Det var og høve til å koma med nye innspel.

6 Deretter var det ei drøfting på prioriteringa i plenum på styrker, svakheiter, moglegheiter og truslar for kvart mål. Med bakgrunn i desse prioriteringane har prosessleiar i samarbeid med administrasjonen laga eit utkast til Strategisk plan for Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Planstruktur Strategisk plan bygger på føremålet med selskapet og verdiane som ligg til grunn for verksemda. Med grunnlag i vedteken strategisk plan vert det utarbeidd handlingsplan, økonomiplan og budsjett. 4. Oppbygging av planen Det er teke utgangspunkt i at planen ikkje skal vera så omfattande som den førre. I dette ligg at verbaldelen er prøvd korta ned så langt råd, og at hovudsatsingar med strategiar er teken i tabellform. Strategisk plan er lagt opp med eit fokus på Samarbeidsrådet for Sunnhordland si rolle som regional utviklingsaktør og kva innsatsområde rådet har prioritert for å løfta fram Sunnhordland som ein spanande, god region å bu, arbeida og leva i. Dette er i tråd med dei innspela og prioriteringar som vart gjort i prosessamlingane. Visjon Me er framoverbøyd Planen innleier med ein ny visjon Me er framoverbøygd. I dette ligg blant anna at Samarbeidsrådet skal vera i forkant av utviklinga og sjå etter dei moglegheitene som ligg framfor oss proaktive. Den nye visjonen vert føreslegen til å erstatta Blømande Sunnhordland. Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland hadde i 2009 og ved seinare rulleringar ein gjennomgang av verdiane for rådet. Desse er så godt forankra og opplevast så rett at den står som tidlegare. Føremål Føremålet med Samarbeidsrådet for Sunnhordland er forankra i vedtekte. Dei vert konkretisert gjennom 6 punkt som og er teken med i strategiplanen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er og skal vera ein regional utviklingsaktør. I dette ligg blant anna at rådet skal driva aktiv påverknad for å sikra ei god, heilskapleg utvikling i regionen. I dette ligg blant anna å utvikla ein region som ikkje er sårbar i høve til næringsaktivitet og sysselsetjing. Dette er gjenspegla i satsingsområda. Overordna mål for perioden Sunnhordland skal vera i front nasjonalt når det gjeld regionalt samarbeid Gjennom prosessen vart det drøftingar om mål nr. 2 i den gamle planen. Dette målet sa noko om Samarbeidsrådet som samarbeidspartnar og kven ein skulle samhandla med. Dette målet er teken heilt vekk i den nye planen. Dette betyr ikkje at rådet skal samarbeida eller samhandla mindre med andre. Samarbeidsrådet skal og må til ei kvar tid samhandla og samarbeida der dette er naturleg. Planen har likevel eit større fokus på det interne arbeidet. Innsatsområde Innsatsområde definerer dei områda som skal ha fokus. Det vert lagt opp til to kategoriar på satsingar dei neste fire åra:

7 Hovudsatsing regional utvikling og infrastruktur Viktige utviklingsoppgåver i regionen attraktiv buregion, kompetanse, næringsutvikling og folkehelse. Satsingane er synleggjort i tabell som er delt inn i tre kolonnar: Strategiane seier noko om korleis Samarbeidsrådet skal arbeida for å nå måla. Strategiane vert følgd opp gjennom årlege handlingsplanar. 5. Vidare saksgang Prosessleiar sendte forslag til Strategisk plan til Samarbeidsrådet sine medlemmer 22. mai med moglegheit for å kome med kommentarar/innspel innan 27. mai. Det er ikkje kome tilbakemeldingar og administrasjonen legg difor planen fram for foreløpig godkjenning, slik at den kan sendast på høyring i kommunane. Sidan dette er ein strategisk plan for Samarbeidsrådet for Sunnhordland er det ikkje naturleg at kommunane er dei som godkjenner planen. Frist for kommunane å koma med innspel vert sett til 1. oktober. Deretter vert innspel og kommentarar vurdert og planen lagt fram for Samarbeidsrådet 11.oktober, og til endeleg godkjenning i representantskapsmøte 29. november. Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland godkjenner at Strategisk plan for Samarbeidsrådet vert sendt til høyring i kommunane med høyringsfrist 1. oktober. 2. Innspela frå kommunane vert handsama i møte 11. oktober, før planen vert sendt til endeleg godkjenning i representantskapet 29. november.

8 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 32/13 GJG/rr PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTURANLEGG I 2001 utarbeidde Samarbeidsrådet for første gong Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg. Bakgrunnen var at kommunane i regionen i større grad ønskte å samarbeida om defineringa av kva som er regionale anlegg, planlegging av regionale anlegg og om utviklinga av dei anlegga som vert definerte som regionale. Dette for at ein gjennom samarbeid og felles forståing skal kunna utvikla eit godt utbygd tilbod innan idrett, friluftsliv og kultur. Planen har sidan vore rullert og revidert annankvart år. Planen vart sist rullert i 2011 og skal etter planen reviderast i Arbeidsgruppa som var nedsett til rullering av planen i 2011 var: Austevoll kommune Bjørn Wefring Bømlo kommune Knut Martens Etne kommune Erik Kvalheim Fitjar kommune Atle Tornes Kvinnherad kommune Sissel Aarseth Stord kommune Sylve Rusten Sveio kommune Marit Persen Liknes Tysnes kommune Vibeke Øxnevad Stoltz Friluftsrådet Vest og Bergen og Omland Friluftsråd var invitert inn som observatørar i arbeidsgruppa og hadde høve til å koma med innspel. Administrasjonen i Samarbeidsrådet var sekretariat. Følgjande kriteria har vore lagt til grunn: må vera av ein slik "tyngde" at dei har ein bruksverdi som trekker til seg folk ut over eigne kommunegrenser. ha ein kostnads- og kommunikasjonsstruktur som gjer at det ikkje er naturleg at kvar kommune kan byggja eigne anlegg. må ha ein særegenhet som gjer at dei naturleg skil seg ut. Vurdering: Arbeidsgruppa som til ei kvar tid har arbeidd med planen har hatt ein rask men god prosess for å rullera/revidera planen.

9 Det har ved kvar rullering/revidering vore opna for å koma med nye anlegg, og ein stor del av desse er teke med etter kvart. Eit av spørsmåla som har kome opp under utarbeiding og handsaming av planen, er korleis Hordaland fylkeskommune og andre partar som tek del i finansieringa av anlegga, nyttar planen. Under rulleringa av planen i 2011 hadde arbeidsgruppa møte med Ronny Skår, Hordaland fylkeskommune. Der kom det fram at HFK heller ønskjer å leggja til grunn regionale funksjonar i staden for å gje ein formell regional status til anlegg. I arbeidet med rulleringa i 2011 vart Samarbeidsrådet utfordra av arbeidsgruppa på om det er rett å fremja eit av kulturhusa som regionalt. Bakgrunnen var at det kun var Stord Kulturhus som stod i planen, medan nesten alle kommunane no hadde kulturhus, og det var vanskeleg å skilja dei. Samarbeidsrådet vedtok i møte følgjande: Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at ingen av kulturhusa i Sunnhordland har ein særegnhet som gjera at dei naturleg skil seg ut. Det var delte meiningar i arbeidsgruppa om vedtaket i Samarbeidsrådet i høve til at ingen av kulturhusa skal vera regionale. Arbeidsgruppa meinte likevel at det må vera eit mål å vidareutvikla kulturhusa/bygga og satsa på nye slik at tilbodet samla sett kan verta endå betre. Arbeidsgruppa valte difor å syna mangfaldet ved å laga ein oversikt over dei ulike kulturhusa/bygga i planen utan å prioritere. Ei anna utfordring er kva ein legg i friluftsliv. Det er vanskeleg og nesten umogleg og prioritera mellom alle dei flotte friluftsområda ein har i regionen. Dette fører til at planen vert meir ei opplisting av fjell og friluftsområde. Då planen for vart godkjent i Samarbeidsrådet 16. september 2011, vart det under handsaminga bedt om at det vert gjort ein gjennomgang av planarbeidet og nytten av det. Administrasjonen legg difor saka fram til drøfting i Samarbeidsrådet der er ein ber om tilbakemelding om kommunane ser nytten av planen og om ein skal starta revidering av ny plan. Administrasjonen ønskjer at Samarbeidsrådet er tydeleg på kva ein ønskjer med planen og at ein vågar å prioritere sterkare dei anlegga som er regionale. Dette kan bety at ikkje alle kommunane til ei kvar tid har anlegg som vil stå i planen. Dersom ein skal få dette til meiner administrasjonen at ein bør få inn ein ekstern konsulent som kan sjå på planen med nye auge og som kan løfte planen til det nivå den bør vera på. Dette vil i så fall føra til kostnadar som administrasjonen må koma tilbake med sak på. Saka vert lagt fram til drøfting.

10 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13 juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 33/13 GJG/rr REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER OPPNEMNING AV MEDLEMMER Fylkesutvalet vedtok å senda forslag til planprogram for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger til høyring og offentleg ettersyn i minimum 6 veker. Samarbeidsrådet gav følgjande uttale: Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gått igjennom og drøfta framlegg til planprogram for Regional Kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger og har følgjande merknader: Føremål Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at føremålet med planarbeidet dekkjer eit svært viktig område for utvikling av kystsona i Sunnhordland, og vil gje gode rammer for vidare forvaltning. Plantema Berekraftig kystsoneplanlegging Viktig plantema, og bra at det vert lagt opp til å laga retningslinjer for arealbruk i sjø med fokus på berekraft til bruk og støtte for kommunal planlegging i sjø. Strandsona Sentralt tema i Sunnhordland. Viktig at arbeidet vert koordinert mot arbeidet med Interkommunal Strandsoneplan. Akvakultur Planprogrammet legg opp til å laga ein struktur for lokalisering av akvakulturområde i planområdet som sikrar næringa gode og eigne produksjonsområde samstundes som det vert tatt høgde for noverande sjukdomsstruktur. I dette ligg også omsynet til villaksen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at dette er ei heilt rett tilnærming. Sjøtransport og maritim næring Tilrettelegging for infrastruktur for næringa er naudsynt for vidare utvikling. Planprogrammet legg opp til plankart med retningslinjer for arealbruk, og regionalt viktige næringsareal til sjø skal lokaliserast og synleggjerast. Samarbeidsrådet meiner at dette er ei rett tilnærming til tema. Dette plantema må sjåast i samanheng med arbeidet med den interkommunale strandsoneplanen.

11 Organisering Planprogrammet legg opp til eit svært omfattande arbeid. Det er difor svært avgjerande for å lukkast at arbeidet vert organisert slik at ein sikrar god lokal forankring og medverknad frå dei som vert omfatta av planen. Det er lagt opp til ei organisering der både politikar, administrasjon og ulike temagrupper skal involverast i arbeidet. I tillegg skal det vera ei breitt samansett referansegruppe. Det er svært viktig at alle gruppene vert sett saman med representantar med god kjennskap til kommunane. Samarbeidsrådet for Sunnhordland ynskjer difor å vera med på å peika ut representantar frå regionen til dei ulike gruppene. Anna På høyringskonferansen 17. januar d.å. kom det inn fleire gode innspel til planarbeidet. Dette var blant anna sjøområda som ressurs som friluftsområde i sjø. Til dømes reiseliv/ båtliv og fritidsfiske. Dette er viktige tema å ta med i planarbeidet. Vidare: Fylkeskommunen mottok 23 fråsegner frå: 6 kommunar, 1 regionråd, 5 regionale statsetatar, 7 næringsaktørar og 4 andre. Sentrale moment i fråsegnene var: Positiv haldning til planarbeidet og at planen vert sett på som viktig, særleg i høve til akvakulturnæringa. Geografisk avgrensing, særleg i høve til Vindafjord kommune i Rogaland. Ønskje om meir fokus på fiskeri og marint naturgrunnlag. Ønskje om meir fokus på friluftsliv og sjøen som ressurs for båtliv og reiseliv. Ønskje om deltaking i planarbeidet. Fylkeskommunen har vurdert innspela og det er gjort framlegg om utviding av planområdet med sjøarealet i nordre delen av Vindafjord kommune, Rogaland. Dette er med føresetnad om sams vedtak i Rogaland fylkeskommune. Det er også gjort framlegg om justering av planprogrammet innafor plantemaet berekraftig kystsoneplanlegging. Framdriftsplanen er uendra med planvedtak i juni mai handsama fylkesutvalet planprogrammet etter høyringsrunden og gjorde følgjande vedtak: VEDTAK: 1. Fylkesutvalet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 8-3 planprogram for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger med følgjande endringar: a) Planområdet vert utvida med sjødelen av nordre del av Vindafjord kommune, Rogaland. b) Tidsperspektivet på planen er 12 år. c) Plantemaet berekraftig kystsoneplanlegging vert tydeleggjort i høve til fiskeri og marint naturgrunnlag, friluftsliv og sjøen som ressurs for båtliv og reiseliv. 2. Fylkesutvalet oppnemner to medlemmer frå fylkestinget; ein av desse som leiar: Leiar: Inge Reidar Kallevåg (H) med Sigbjørn Framnes (Frp) som varamedlem. Medlem: Astrid F. Selsvold (A) med Aslaug Hellesøy (KrF) som varamedlem. 3. Samarbeidsrådet peikar ut medlemer frå regionen til den administrative prosjektgruppa. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnemna andre kommunar og andre medlemmer. 4. Vedtaket vert gjort med føresetnad om tilsvarande vedtak i Rogaland fylkeskommune.

12 På bakgrunn av punkt 3 i vedtaket må Samarbeidsrådet peika ut medlemer frå Sunnhordland til den administrative prosjektgruppa. Administrasjonen føreslår at dagleg leiar Gro Jensen Gjerde i tillegg til ein rådmann vert Samarbeidsrådet sine representantar i den administrative prosjektgruppa. Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland peiker ut dagleg leiar Gro Jensen Gjerde og rådmann.. som medlemmer til den administrative prosjektgruppa.

13 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 34/13 GJG/rr Scenario Sunnhordland brukryssing Langenuen Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gjennom fleire år arbeidd for å få ferjefri kyststamveg inn i Nasjonal Transportplan. Dei siste åra har det skjedd mykje, både gjennom arbeid med KVU og KS1. Prosjektet vart i NTP lagt inn som ein del av regjeringa si satsing på ferjefri kyststamveg mellom Kristiansand Trondheim. Det vart ikkje gjort ei prioritering mellom indre trase eller midtre trase med bru over Bjørnefjorden. Uansett traseval vert det kryssing med bru over Langenuen. Samarbeidsrådet har ikkje uttalt kor denne kryssinga bør vera. Kryssinga har ikkje hatt fokus, då det er dei store linjene som har vore viktigast. Det er forventa at regjeringa avgjer val av trase i inneverande stortingsperiode. Etter at traseen er valt vil Statens vegvesen laga ein KU på traseen, der også bru over Langenuen inngår. I tillegg har Hordaland fylkeskommune sagt i Regionalt Planprogram at dei vil utarbeida ein regional plan for ferjefri E39 Aksdal Bergen: Regional plan for ferjefri E39 Aksdal-Bergen E39 mellom Stavanger og Bergen har ein overordna funksjon på Vestlandet. Standarden på vegen varierer, og det er to ferjesamband på strekninga. Ferjesambandet Mortavika - Arsvågen over Boknafjorden er planlagt erstatta av undersjøisk tunnel, Rogfast. Det er gjennomført ei konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal - Bergen, der det føreligg 5 ulike hovudtrasè-alternativ for strekninga. KVU har vore kvalitetssikra og handsama i Samferdsledepartementet og Finansdepartementet (KS1), og det vert tilrådd at dei to konsepta vert utgreia vidare. For å sikre raskast mogleg framdrift i det vidare planarbeidet, samt ivareta behovet for koordinering på tvers av kommunegrensene, er det aktuelt å utarbeide ein regional plan for ferjefri E39 Aksdal- Bergen. Planen vil omhandle vidare traséval og tilkopling til eksisterande vegnett. Utarbeiding av ein regional plan med konsekvensutgreiing vil erstatte kommunedelplanar i dei einskilde kommunane. Å sjå heile strekninga samla i ein felles plan med felles konsekvensutgreiing kan effektivisere planprosessen vesentleg. I ein regional plan vil det vere svært aktuelt å nytte regional planføresegn for bandlegging av areal til framtidig vegtrasé. Det er den einskilde kommunen som er planstyresmakt på reguleringsplannivå. Ein regional plan kan ikkje erstatta reguleringsplanar, men den regionale planen skal leggast til grunn for vidare planlegging av strekninga. Oppstart: våren 2013, med sikte på vedtak av planen hausten Deltakarar: Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, relevante kommunar samt transport- og næring.

14 Sunnhordland Vidare utvikling av Sunnhordland er avhengig av kor brua over Langenuen kjem. Difor bør Samarbeidsrådet vurdera å initiera eit arbeid der ein ser på konsekvensar for regionen avhengig av kor brua kryssar. Arbeidet kan gjerast som eit scenario arbeid. Frå Wikipedia: Scenario er et begrep som opprinnelig stammer fra den italienske teatertradisjonen [Commedia dell'arte]. Et scenario er et enkelt manuskript som gir en oversikt over aktørene og handlingsgangen i et teaterstykke eller en film. I dag er begrepet mest assosiert med scenariemetodikken, som er en viktig tilnærming innenfor strategifaget og kunnskapsfeltet foresight (fremtidstenkning). Et scenario er en fortelling i miniatyr, en helhetlig beskrivelse av hvordan et samfunn eller marked kan tenkes å se ut i fremtiden og utviklingen som har ledet til en ny fremtidig tilstand. Et vanlig norsk synonym er "fremtidsbilde". Innenfor scenariemetodikken legger man til grunn at utviklingen sjelden er entydig eller forutbestemt. Når forholdene er komplekse, og man av ulike årsaker trenger å anlegge et langt tidsperspektiv, er det vanskelig - og ofte risikabelt - å komme med presise forutsigelser. Det er derfor nødvendig å lage flere scenarier for å fange inn mest mulig av usikkerheten i utviklingen. Et vanlig antall scenarier er 3-4. Et scenario må ikke forveksles med en prognose, en visjon eller en ferdig strategi. Scenariene under ett gir grunnlag for å teste og utvikle strategier. Ved å prøve ut ulike handlingsalternativer i flere radikalt forskjellige fremtider, kan man forbedre eksisterende planer. Scenarier kan også sette de involverte på sporet av helt nye strategiske alternativer. Scenarier skaper læring og gjør det lettere å se "det store bildet". Bruksområdene for scenarier er mange og i stadig vekst. I Norge benyttes scenarier i stigende grad både i næringslivet og i offentlig sektor. Scenarier er et glimrende verktøy for å skape medvirkning og dialog i strategiarbeidet. Det er vanligvis klokt å benytte profesjonelle fasilitatorer i organiseringen og gjennomføringen av scenarieprosesser. Gjennom desse arbeida vil ein få fram fordelar og ulemper for kvar kommune og regionen for dei ulike kryssingsalternativa. Ikkje minst vil ein få fram eit grunnlag for ein argumentasjon på kva som er det beste alternativet for kryssing, slik regionen ser det. Dette kan igjen vera eit grunnlag for arbeidet til både Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er fleire miljø som kan køyra ein slik prosess og det er dei som bør skissera korleis dette best kan gjerast. Administrasjonen trur likevel at det i første fase er viktig med ei brei involvering og at Samarbeidsrådet er klare i si bestilling til ein eventuell leverandør. For at resultatet av eit slikt arbeid skal danna eit grunnlag for HFK og Statens vegvesen sitt arbeid bør arbeidet starta opp tidleg i haust. Administrasjonen føreslår at ein rettar ein førespurnad til tre ulike aktørar for å få tilbod på omfang, kostnad og organisering av arbeidet. Det må deretter søkjast om delfinansiering av prosjektet hjå Hordaland fylkeskommune. For å sikra at arbeidet kjem i gang føreslår administrasjonen at Samarbeidsrådet nyttar inntil kr frå tiltakspotten til arbeidet.

15 Framlegg til vedtak 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland startar arbeidet med Scenario Sunnhordland brukryssing i Langenuen. 2. Det vert sett av inntil kr ,- frå tiltakspotten for 2013 til arbeidet. 3. Det vert søkt Hordaland fylkeskommune om midlar til delfinansiering av arbeidet.

16 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 35/13 GJG/rr Kapasitet hurtigbåttilbodet Leirvik Sunde Ranavik Det er ein stor del arbeidstakarar som pendlar mellom Kvinnherad og Stord. Dei nyttar i stor grad hurtigbåt mellom Leirvik, Ranavik og Sunde. På avgangane om føremiddagen er det varierande med passasjerar, men på avgangen kl frå Leirvik er det ofte svært mange reisande. Det syner seg no at på fleire avganga har det stått att personar som ikkje har fått koma om bord fordi det har vore fullt. Dette skapar som venta ein del misnøye frå dei reisande som ikkje kjem med båten, og det er ikkje ei god nok løysing at dei kjem med neste båt, som går 50 minutt seinare. Frå vil det koma nye båtar på plass, med kapasitet på 50 passasjerar meir enn båtane som går no. Ordførar Synnøve Solbakken tok opp problemet i møte i Au fredag 31.mai. Au var samde om at dette bør Samarbeidsrådet seia noko om. Administrasjonen har med bakgrunn i ovannemnde laga utkast til ein uttale som vert sendt til Skyss: Forslag til uttale: Samarbeidsrådet for Sunnhordland er gjort kjent med at det på hurtigbåtsambandet Leirvik Ranavik Sunde på enkelte vekedagar og rutetider er for liten kapasitet. Dette gjeld særleg avgangen frå Leirvik Dette er ein avgang mange av pendlarane frå Kvinnherad nyttar, og det er lite tilfredstillande for dei å måtta venta i nær ein time på neste båt. Samarbeidsrådet er tilfreds med at det kjem båtar med større kapasitet frå , men fram til desse er på plass må det finnast løysingar som gjer at det ikkje vert ståande passasjerar att. Det vert for lenge å venta på neste båt, som går 50 minutt seinare. Samarbeidsrådet for Sunnhordland ber om at det vurdert løysingar som gjer at pendlarane mellom Kvinnherad og Stord får ei meir forutsigbar pendlarrute. Framlegg til vedtak Samarbeidsrådet godkjenner uttalen slik den ligg føre.

17 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13 juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 36/13 GJG/rr Samferdsleplan for Sunnhordland Planar Samarbeidsrådet for Sunnhordland fekk utarbeidd den første samferdsleanalysen i For å vidareutvikla og utdjupa den regionale samferdselspolitikken, og for å koma med innspel til statlege og fylkeskommunale prioriteringslister, vart samferdselsanalysen revidert i I denne revideringa vart det også gjort ei oppdatering av store og langsiktige samferdselsprosjekt som fram til då ikkje hadde fått si endelege planavklaring. Analysen var revidert i 1994, 2000, 2005 og I 2003 vart det og lagt fram ein plan for opprusting av sekundærvegnettet. Hovudtema i samferdselsanalysen frå 1987 og revisjonane i 1994 og 2000 var ein samla gjennomgang og prioritering av framtidige vegprosjekt i Sunnhordland, og standard på eksisterande vegar. I tillegg vart utfordringane innan godstransport, snøggbåttilbodet, ferjer, buss m.v. teke opp og utdjupa. Ved opninga av Halsnøysambandet i 2008 var alle dei store samferdsleprioriteringane i planane realisert. Åkrafjordvegen, Rullestad, Austevollsbruene, Folgefonntunellen og Trekantsambandet. I 2004 vart Samferdselsanalysen for Sunnhordland revidert, og analysen vart omgjort til plan. I tillegg til dette, vart det utarbeidd ein Fylkesdelplan for Sunnhordland, der det og var eit kapitel om samferdsle. Det var lagt opp til ei samordning mellom desse to planarbeida. Fylkesdelplan for Sunnhordland vart godkjent av Fylkestinget i juni 2005 og noverande arbeid med Regional plan for kystsona i Sunnhordland og Ytre Hardanger er ein revisjon av denne planen, men her er samferdsel teken ut. I 2012 vart Regional Transportplan for Hordaland utarbeidd. Etter ein gjennomgang av den er konklusjonen at Sunnhordland ikkje kjem særleg godt ut. Då Arbeidsutvalet i møte 31.mai drøfta om det er behov for å utarbeida ein ny samferdsleplan for Sunnhordland bad dei administrasjonen laga ei sak til Samarbeidsrådet om utarbeiding av ny plan. Det må og takast stilling til om arbeidet skal vera ein analyse eller ein plan.

18 Vurdering Ved at regionen i tiår har stått samla og prioritert har ein fått realisert alle dei store samferdsleprosjekta som var i dei første planane. No er kanskje utfordringa utanom E39 og E134, å få oppgradert vegstandaren i regionen. Sunnhordland kjem ikkje så veldig bra ut i prioriteringane i Regional Transportplan for Hordaland, så ein ny samferdsleplan for Sunnhordland bør vera ferdig i god tid til neste rullering av RTP, slik at regionen sine prioriteringar er heilt tydelege. Val av trase for ferjefri kyststamveg og kor kryssinga av Langenuen kjem vil ha mykje å seia for utviklinga av Sunnhordland og for kor tilførselsvegar til E39 må koma. Industriaksen Bømlo Stord Kvinnherad Odda og Midtre akse i Samferdsleplan for Sunnhordland vil og verta påverka av dette valet. Administrasjonen meinar difor at oppstart av Samferdsleplan bør utsetjast til det er valt trasè for ferjefri kyststamveg. Dersom Samarbeidsrådet går inn for oppstart av scenario vil resultatet av dette arbeidet kunna vera med på å danna grunnlaget for arbeidet med ny samferdsleplan. Administrasjonen rår difor til at det vert lagt opp til oppstart av ny samferdsleplan våren 2014 under føresetnad av at det då er valt trasè mellom Stord og Bergen. Framlegg til vedtak 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland går inn for at det skal utarbeidast ein ny samferdsleplan for Sunnhordland. 2. Arbeidet skal startast opp i Innhald, kostnader og finansiering kjem opp som eiga sak før oppstart.

19 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13 juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 37/13 GJG/rr Økonomiplan Samarbeidsrådet sin førre økonomiplan var gjeldande frå Det skulle difor vore lagt fram ein ny økonomiplan for perioden til møte i Representantskapet i mars Dette vart ikkje gjort. Det er Representantskapet som skal godkjenna økonomiplanen. Administrasjonen la i møte 11. oktober 2012 fram eit framlegg til ny økonomiplan for perioden Samarbeidsrådet gjorde følgjande vedtak: VEDTAK: Økonomiplanen må sjåast i samanheng med Strategiplan, og saka vert utsett til dette arbeidet skal gjerast tidleg på nyåret. Tilbakemeldingane frå Samarbeidsrådet på den framlagte planen var at den var for lite spenstig og at det må gjerast noko med regulering av kommunane si finansiering. Arbeidet med strategiplan er snart ferdig, og administrasjonen meiner difor at det må gjerast eit arbeid med økonomiplan slik at den kan handsamast i Representantskapet i møte 29. november. Administrasjonen føreslår at ein av rådmanna saman med administrasjonen går gjennom økonomiplanen og lagar eit nytt framlegg - justering av tidlegare utkast, knytt opp mot strategisk plan. Rådmann Sverre Olav Svarstad er styremedlem og administrasjonen føreslår difor at han vert valt. Framlegg til vedtak Samarbeidsrådet for Sunnhordland startar arbeidet med ny økonomiplan for perioden

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen KVU E39 Aksdal Bergen Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen 2 Forord For statlege investeringar over 500 mill. kroner skal det gjennomførast kvalitetssikring i tidleg fase, såkalla KS1. Tiltakshavar

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer