Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK"

Transkript

1 Jnr GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK torsdag 13. og fredag 14. juni på Scandic hotell, Haugesund Saker til møte i Samarbeidsrådet: Sak 29/13 Godkjenning av referat frå møte 3. mai Sak 30/13 Skriv og meldingar a) Sunnhordlandstreff 28. juni b) Funksjonshemma og arbeid c) Kommunestruktur d) Organisering av reiselivet e) Kollektivtrafikk felles strategi f) Strandsoneplan g) Komite for koordinering av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 Sak 31/13 Forslag til ny strategisk plan for Samarbeidsrådet Sak 32/13 Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg Sak 33/13 Kystsoneplan for Sunnhordland og indre Hardanger oppnemning av medlemmer Sak 34/13 Scenario Sunnhordland brukryssing Langenuen Sak 35/13 Kapasitet hurtigbåttilbodet Leirvik Sunde Ranavik Sak 36/13 Samferdsleplan for Sunnhordland Sak 37/13 Økonomiplan Sak 38/13 Ymse PROGRAM 13. juni: Lunsj på Scandic Separate møter i Samarbeidsrådet og ORK Besøk / omvisning Aibel / direkte til indre kai og båt til Røvær Regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes A Postboks 444, 5403 Stord T Orgnr E W samarbeidsraadet-sunnhordland.no

2 Båt til Røvær middag. Retur til Hotellet 14. juni: Fellesmøte Tema: Organisering av destinasjonsselskapa. Tore Gautesen informerar om prosessen Strategiplan for Haugalandet/Sunnhordland. Gro Jensen Gjerde og Odd Henry Dahle har ansvar for innhald og prosess Andre saker Lunsj / Avreise Samarbeidet mellom ORK/SHR Nettverk av fjord og kystkommunar. Kommunestruktur kva debattar går i kommunane? Sunnhordland, 5. juni 2013 Gro Jensen Gjerde dagleg leiar

3 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 30/13 GJG/rr SKRIV OG MELDINGAR a) Sunnhordlandstreff 28. juni I regi av omdømme og rekrutteringsprosjektet vert det arrangert eit nytt Sunnhordlandstreff fredag 28 juni. Treffet vert denne gong ombord i veteranbåten Stord 1, som ligg ved kai på Leirvik under Stordfest. Det vert lagt opp til ambassadørtreff i forkant av Sunnhordlandstreffet, der Dr.philos, antropolog og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Dag Jørund Lønning vil halde eit inspirerande føredrag om Det er viktig at kommunane hjelper til og informere om treffet, både på heimesider og gjennom å invitere studentar og andre gjennom facebook. Ordførarar og rådmenn er viktige bidragsytarar denne dagen. b) Funksjonshemma og arbeid Rådet for funksjonshemma RFF i Stord har retta ein førespurnad om Samarbeidsrådet kan drøfta om det er mogleg å jobba politisk for å få auka rammer til UTO og TULT arbeidsplassar. RFF ser det slik at det er behov for fleire arbeidsplassar og at støtte til dette er avgrensa talmessig av tilskota frå NAV i Sunnhordlandsregionen. c) Kommunestruktur På møte i Samarbeidsrådet 3. mai var det ei drøfting på korleis kommunane i Sunnhordland ser på signal frå både opposisjon og posisjon til at det ikkje lenger nyttar med gulrot for å få kommunar til å slå seg saman. Seniorrådgjevar i Kommunal og regionaldepartementet, Stein Ove Pettersen deltok i møte og gav ei orientering om prosessar og erfaringar frå andre kommunar. Etter denne presentasjonen var det ei kort drøfting med følgjande innspel: Dersom Samarbeidsrådet skal drøfta kommunestruktur vidare er det avgjerande med forankring i kommunane. Det er difor viktig med informasjon til kommunestyra. Det må/bør utarbeidast ein strategi på ein prosess for å ta saka vidare. Det er avgjerande at ordførarar og rådmann får fullmakt til å drøfta saka vidare i Samarbeidsrådet. Saka vil koma opp igjen, men då i ein større utgreidd sak.

4 Det er i ettertid kome spørsmål om kven som skal utarbeida strategien på ein slik prosess. AU drøfta dette i sitt møte 30. mai og konkluderte med at ordførarar og rådmenn må informera og drøfta i sin kommune før saka eventuelt vert teken vidare. d) Organisering av reiselivet Hordaland fylkeskommune har på vegne av Forum Reiseliv, nettverksgruppa av destinasjonsselskapa i Hordaland, lagt ut eit anbod for å engasjera eit selskap til å leia prosessen med å utarbeida eit beslutningsgrunnlag for organisering av reiselivet i Hordaland. Forum Reiseliv ber om at å få utarbeidd ein rapport som vurderer følgjande hovudmålsetjing: 1) Kartleggje status for reiselivsorganiseringa i Hordaland i dag. Under dette skal ein kartleggje organisasjonen sin forretningsmodell, økonomiske situasjon, kompetansenivå og fordeling av ressursar til løysing av prioriterte oppgåver. Ein må ta stilling til tilhøvet mellom innsats og resultat og kort vise regionen si utvikling. Prosessleiar vil få tilgang til bakgrunnsinformasjon om organisasjonane og utvikling av regionen (NHO Reiseliv Strukturutval og Telemarkforsking). 2) Utarbeide ein SWOT analyse av gjeldande organiseringsmodell der utgangspunktet er arbeidsoppgåvene som er definert i «Destinasjon Norge» og korleis desse blir løyst i dag 3) Vurdere og rangere løysingar for alternativ organisering i tråd med den nasjonale reiselivsstrategien med tanke på eitt, to eller tre destinasjonsselskap i Hordaland 4) Inkludere ei anbefaling for oppgåvefordeling og organisering av reiselivsorganisasjonane i Hordaland Rapporten skal leggjast fram medio november e) Kollektivtrafikk felles strategi Ordførar Kjetil Hestad vil gje ei orientering i møte. f) Strandsoneplan Administrasjonen vil gje ein kort statusrapport i møte. g) Komite for koordinering av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 Rådmann Magnus Mjør, Stord kommune er Samarbeidsrådet sin representant i komiteen for stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet Det er halde eit møte i komiteen og referatet frå møte ligg vedlagt. I Sunnhordland er det ikkje ei felles koordinering av jubilea. Dersom det er ønskjeleg kan kommunane gje ei orientering om kva planar dei har, slik at Magnus Mjør får ei tilbakemelding i det vidare arbeidet.

5 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 31/13 GJG/rr FORSLAG TIL NY STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 1. Bakgrunn Samarbeidsrådet for Sunnhordland utarbeidde den første strategiske planen i Dette fordi det var eit klart behov for å gjera nokre strategiske val både i høve til satsingsområde og i arbeidsform. I arbeidet med den første planen hadde Samarbeidsrådet difor eit særleg fokus på visjonar og verdiar. Dei overordna måla for perioden var oppsummert i to punkt: 1. Sunnhordland skal vera i front nasjonalt når det gjeld regionalt samarbeid 2. Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal vera den ønskja samarbeidspartnaren for kommunane, fylkeskommunen, naboregionar og staten i deira arbeid for ein heilskapleg, regional utvikling og ta initiativ til samarbeid og samhandling med desse aktørane. Det er ønskjeleg å få til auka interregionalt samarbeid, og spesielt i forhold til Bergen kommune. Planen var inndelt i tre satsingsområde: *Hovudsatsing *Viktige utviklingsoppgåver i regionen *Andre viktige oppgåver for Samarbeidsrådet Planen sa også noko om organisering og styring. Planen vart godkjent i kommunane hausten Samarbeidsrådet har rullert / gjennomgått planen kvart år i samband med arbeidet med Handlingsplanen til Strategisk plan. I møte 15.februar d.å vedtok Samarbeidsrådet for Sunnhordland ein revisjon av Strategisk plan for Samarbeidsrådet for perioden Prosess Første prosessamling var i Sveio 15.mars. Det vart gjennomført ein SWOT analyse med utgangspunkt i dei to overordna måla i den gamle planen. Med bakgrunn i innspel og prioriteringar som vart gjort i gruppene utarbeidde prosessleiar ei oppsummering av arbeidet. Dette vart lagt fram på andre prosessamling som var i Kvinnherad 3. mai. Samarbeidsrådet gjekk gjennom oppsummeringa og prioriterte dei innspela som var kome inn frå alle gruppene. Det var og høve til å koma med nye innspel.

6 Deretter var det ei drøfting på prioriteringa i plenum på styrker, svakheiter, moglegheiter og truslar for kvart mål. Med bakgrunn i desse prioriteringane har prosessleiar i samarbeid med administrasjonen laga eit utkast til Strategisk plan for Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Planstruktur Strategisk plan bygger på føremålet med selskapet og verdiane som ligg til grunn for verksemda. Med grunnlag i vedteken strategisk plan vert det utarbeidd handlingsplan, økonomiplan og budsjett. 4. Oppbygging av planen Det er teke utgangspunkt i at planen ikkje skal vera så omfattande som den førre. I dette ligg at verbaldelen er prøvd korta ned så langt råd, og at hovudsatsingar med strategiar er teken i tabellform. Strategisk plan er lagt opp med eit fokus på Samarbeidsrådet for Sunnhordland si rolle som regional utviklingsaktør og kva innsatsområde rådet har prioritert for å løfta fram Sunnhordland som ein spanande, god region å bu, arbeida og leva i. Dette er i tråd med dei innspela og prioriteringar som vart gjort i prosessamlingane. Visjon Me er framoverbøyd Planen innleier med ein ny visjon Me er framoverbøygd. I dette ligg blant anna at Samarbeidsrådet skal vera i forkant av utviklinga og sjå etter dei moglegheitene som ligg framfor oss proaktive. Den nye visjonen vert føreslegen til å erstatta Blømande Sunnhordland. Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland hadde i 2009 og ved seinare rulleringar ein gjennomgang av verdiane for rådet. Desse er så godt forankra og opplevast så rett at den står som tidlegare. Føremål Føremålet med Samarbeidsrådet for Sunnhordland er forankra i vedtekte. Dei vert konkretisert gjennom 6 punkt som og er teken med i strategiplanen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er og skal vera ein regional utviklingsaktør. I dette ligg blant anna at rådet skal driva aktiv påverknad for å sikra ei god, heilskapleg utvikling i regionen. I dette ligg blant anna å utvikla ein region som ikkje er sårbar i høve til næringsaktivitet og sysselsetjing. Dette er gjenspegla i satsingsområda. Overordna mål for perioden Sunnhordland skal vera i front nasjonalt når det gjeld regionalt samarbeid Gjennom prosessen vart det drøftingar om mål nr. 2 i den gamle planen. Dette målet sa noko om Samarbeidsrådet som samarbeidspartnar og kven ein skulle samhandla med. Dette målet er teken heilt vekk i den nye planen. Dette betyr ikkje at rådet skal samarbeida eller samhandla mindre med andre. Samarbeidsrådet skal og må til ei kvar tid samhandla og samarbeida der dette er naturleg. Planen har likevel eit større fokus på det interne arbeidet. Innsatsområde Innsatsområde definerer dei områda som skal ha fokus. Det vert lagt opp til to kategoriar på satsingar dei neste fire åra:

7 Hovudsatsing regional utvikling og infrastruktur Viktige utviklingsoppgåver i regionen attraktiv buregion, kompetanse, næringsutvikling og folkehelse. Satsingane er synleggjort i tabell som er delt inn i tre kolonnar: Strategiane seier noko om korleis Samarbeidsrådet skal arbeida for å nå måla. Strategiane vert følgd opp gjennom årlege handlingsplanar. 5. Vidare saksgang Prosessleiar sendte forslag til Strategisk plan til Samarbeidsrådet sine medlemmer 22. mai med moglegheit for å kome med kommentarar/innspel innan 27. mai. Det er ikkje kome tilbakemeldingar og administrasjonen legg difor planen fram for foreløpig godkjenning, slik at den kan sendast på høyring i kommunane. Sidan dette er ein strategisk plan for Samarbeidsrådet for Sunnhordland er det ikkje naturleg at kommunane er dei som godkjenner planen. Frist for kommunane å koma med innspel vert sett til 1. oktober. Deretter vert innspel og kommentarar vurdert og planen lagt fram for Samarbeidsrådet 11.oktober, og til endeleg godkjenning i representantskapsmøte 29. november. Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland godkjenner at Strategisk plan for Samarbeidsrådet vert sendt til høyring i kommunane med høyringsfrist 1. oktober. 2. Innspela frå kommunane vert handsama i møte 11. oktober, før planen vert sendt til endeleg godkjenning i representantskapet 29. november.

8 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 32/13 GJG/rr PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG KULTURANLEGG I 2001 utarbeidde Samarbeidsrådet for første gong Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg. Bakgrunnen var at kommunane i regionen i større grad ønskte å samarbeida om defineringa av kva som er regionale anlegg, planlegging av regionale anlegg og om utviklinga av dei anlegga som vert definerte som regionale. Dette for at ein gjennom samarbeid og felles forståing skal kunna utvikla eit godt utbygd tilbod innan idrett, friluftsliv og kultur. Planen har sidan vore rullert og revidert annankvart år. Planen vart sist rullert i 2011 og skal etter planen reviderast i Arbeidsgruppa som var nedsett til rullering av planen i 2011 var: Austevoll kommune Bjørn Wefring Bømlo kommune Knut Martens Etne kommune Erik Kvalheim Fitjar kommune Atle Tornes Kvinnherad kommune Sissel Aarseth Stord kommune Sylve Rusten Sveio kommune Marit Persen Liknes Tysnes kommune Vibeke Øxnevad Stoltz Friluftsrådet Vest og Bergen og Omland Friluftsråd var invitert inn som observatørar i arbeidsgruppa og hadde høve til å koma med innspel. Administrasjonen i Samarbeidsrådet var sekretariat. Følgjande kriteria har vore lagt til grunn: må vera av ein slik "tyngde" at dei har ein bruksverdi som trekker til seg folk ut over eigne kommunegrenser. ha ein kostnads- og kommunikasjonsstruktur som gjer at det ikkje er naturleg at kvar kommune kan byggja eigne anlegg. må ha ein særegenhet som gjer at dei naturleg skil seg ut. Vurdering: Arbeidsgruppa som til ei kvar tid har arbeidd med planen har hatt ein rask men god prosess for å rullera/revidera planen.

9 Det har ved kvar rullering/revidering vore opna for å koma med nye anlegg, og ein stor del av desse er teke med etter kvart. Eit av spørsmåla som har kome opp under utarbeiding og handsaming av planen, er korleis Hordaland fylkeskommune og andre partar som tek del i finansieringa av anlegga, nyttar planen. Under rulleringa av planen i 2011 hadde arbeidsgruppa møte med Ronny Skår, Hordaland fylkeskommune. Der kom det fram at HFK heller ønskjer å leggja til grunn regionale funksjonar i staden for å gje ein formell regional status til anlegg. I arbeidet med rulleringa i 2011 vart Samarbeidsrådet utfordra av arbeidsgruppa på om det er rett å fremja eit av kulturhusa som regionalt. Bakgrunnen var at det kun var Stord Kulturhus som stod i planen, medan nesten alle kommunane no hadde kulturhus, og det var vanskeleg å skilja dei. Samarbeidsrådet vedtok i møte følgjande: Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at ingen av kulturhusa i Sunnhordland har ein særegnhet som gjera at dei naturleg skil seg ut. Det var delte meiningar i arbeidsgruppa om vedtaket i Samarbeidsrådet i høve til at ingen av kulturhusa skal vera regionale. Arbeidsgruppa meinte likevel at det må vera eit mål å vidareutvikla kulturhusa/bygga og satsa på nye slik at tilbodet samla sett kan verta endå betre. Arbeidsgruppa valte difor å syna mangfaldet ved å laga ein oversikt over dei ulike kulturhusa/bygga i planen utan å prioritere. Ei anna utfordring er kva ein legg i friluftsliv. Det er vanskeleg og nesten umogleg og prioritera mellom alle dei flotte friluftsområda ein har i regionen. Dette fører til at planen vert meir ei opplisting av fjell og friluftsområde. Då planen for vart godkjent i Samarbeidsrådet 16. september 2011, vart det under handsaminga bedt om at det vert gjort ein gjennomgang av planarbeidet og nytten av det. Administrasjonen legg difor saka fram til drøfting i Samarbeidsrådet der er ein ber om tilbakemelding om kommunane ser nytten av planen og om ein skal starta revidering av ny plan. Administrasjonen ønskjer at Samarbeidsrådet er tydeleg på kva ein ønskjer med planen og at ein vågar å prioritere sterkare dei anlegga som er regionale. Dette kan bety at ikkje alle kommunane til ei kvar tid har anlegg som vil stå i planen. Dersom ein skal få dette til meiner administrasjonen at ein bør få inn ein ekstern konsulent som kan sjå på planen med nye auge og som kan løfte planen til det nivå den bør vera på. Dette vil i så fall føra til kostnadar som administrasjonen må koma tilbake med sak på. Saka vert lagt fram til drøfting.

10 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13 juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 33/13 GJG/rr REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER OPPNEMNING AV MEDLEMMER Fylkesutvalet vedtok å senda forslag til planprogram for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger til høyring og offentleg ettersyn i minimum 6 veker. Samarbeidsrådet gav følgjande uttale: Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gått igjennom og drøfta framlegg til planprogram for Regional Kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger og har følgjande merknader: Føremål Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at føremålet med planarbeidet dekkjer eit svært viktig område for utvikling av kystsona i Sunnhordland, og vil gje gode rammer for vidare forvaltning. Plantema Berekraftig kystsoneplanlegging Viktig plantema, og bra at det vert lagt opp til å laga retningslinjer for arealbruk i sjø med fokus på berekraft til bruk og støtte for kommunal planlegging i sjø. Strandsona Sentralt tema i Sunnhordland. Viktig at arbeidet vert koordinert mot arbeidet med Interkommunal Strandsoneplan. Akvakultur Planprogrammet legg opp til å laga ein struktur for lokalisering av akvakulturområde i planområdet som sikrar næringa gode og eigne produksjonsområde samstundes som det vert tatt høgde for noverande sjukdomsstruktur. I dette ligg også omsynet til villaksen. Samarbeidsrådet for Sunnhordland meiner at dette er ei heilt rett tilnærming. Sjøtransport og maritim næring Tilrettelegging for infrastruktur for næringa er naudsynt for vidare utvikling. Planprogrammet legg opp til plankart med retningslinjer for arealbruk, og regionalt viktige næringsareal til sjø skal lokaliserast og synleggjerast. Samarbeidsrådet meiner at dette er ei rett tilnærming til tema. Dette plantema må sjåast i samanheng med arbeidet med den interkommunale strandsoneplanen.

11 Organisering Planprogrammet legg opp til eit svært omfattande arbeid. Det er difor svært avgjerande for å lukkast at arbeidet vert organisert slik at ein sikrar god lokal forankring og medverknad frå dei som vert omfatta av planen. Det er lagt opp til ei organisering der både politikar, administrasjon og ulike temagrupper skal involverast i arbeidet. I tillegg skal det vera ei breitt samansett referansegruppe. Det er svært viktig at alle gruppene vert sett saman med representantar med god kjennskap til kommunane. Samarbeidsrådet for Sunnhordland ynskjer difor å vera med på å peika ut representantar frå regionen til dei ulike gruppene. Anna På høyringskonferansen 17. januar d.å. kom det inn fleire gode innspel til planarbeidet. Dette var blant anna sjøområda som ressurs som friluftsområde i sjø. Til dømes reiseliv/ båtliv og fritidsfiske. Dette er viktige tema å ta med i planarbeidet. Vidare: Fylkeskommunen mottok 23 fråsegner frå: 6 kommunar, 1 regionråd, 5 regionale statsetatar, 7 næringsaktørar og 4 andre. Sentrale moment i fråsegnene var: Positiv haldning til planarbeidet og at planen vert sett på som viktig, særleg i høve til akvakulturnæringa. Geografisk avgrensing, særleg i høve til Vindafjord kommune i Rogaland. Ønskje om meir fokus på fiskeri og marint naturgrunnlag. Ønskje om meir fokus på friluftsliv og sjøen som ressurs for båtliv og reiseliv. Ønskje om deltaking i planarbeidet. Fylkeskommunen har vurdert innspela og det er gjort framlegg om utviding av planområdet med sjøarealet i nordre delen av Vindafjord kommune, Rogaland. Dette er med føresetnad om sams vedtak i Rogaland fylkeskommune. Det er også gjort framlegg om justering av planprogrammet innafor plantemaet berekraftig kystsoneplanlegging. Framdriftsplanen er uendra med planvedtak i juni mai handsama fylkesutvalet planprogrammet etter høyringsrunden og gjorde følgjande vedtak: VEDTAK: 1. Fylkesutvalet vedtek med heimel i plan- og bygningslova 8-3 planprogram for regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger med følgjande endringar: a) Planområdet vert utvida med sjødelen av nordre del av Vindafjord kommune, Rogaland. b) Tidsperspektivet på planen er 12 år. c) Plantemaet berekraftig kystsoneplanlegging vert tydeleggjort i høve til fiskeri og marint naturgrunnlag, friluftsliv og sjøen som ressurs for båtliv og reiseliv. 2. Fylkesutvalet oppnemner to medlemmer frå fylkestinget; ein av desse som leiar: Leiar: Inge Reidar Kallevåg (H) med Sigbjørn Framnes (Frp) som varamedlem. Medlem: Astrid F. Selsvold (A) med Aslaug Hellesøy (KrF) som varamedlem. 3. Samarbeidsrådet peikar ut medlemer frå regionen til den administrative prosjektgruppa. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppnemna andre kommunar og andre medlemmer. 4. Vedtaket vert gjort med føresetnad om tilsvarande vedtak i Rogaland fylkeskommune.

12 På bakgrunn av punkt 3 i vedtaket må Samarbeidsrådet peika ut medlemer frå Sunnhordland til den administrative prosjektgruppa. Administrasjonen føreslår at dagleg leiar Gro Jensen Gjerde i tillegg til ein rådmann vert Samarbeidsrådet sine representantar i den administrative prosjektgruppa. Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland peiker ut dagleg leiar Gro Jensen Gjerde og rådmann.. som medlemmer til den administrative prosjektgruppa.

13 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 34/13 GJG/rr Scenario Sunnhordland brukryssing Langenuen Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gjennom fleire år arbeidd for å få ferjefri kyststamveg inn i Nasjonal Transportplan. Dei siste åra har det skjedd mykje, både gjennom arbeid med KVU og KS1. Prosjektet vart i NTP lagt inn som ein del av regjeringa si satsing på ferjefri kyststamveg mellom Kristiansand Trondheim. Det vart ikkje gjort ei prioritering mellom indre trase eller midtre trase med bru over Bjørnefjorden. Uansett traseval vert det kryssing med bru over Langenuen. Samarbeidsrådet har ikkje uttalt kor denne kryssinga bør vera. Kryssinga har ikkje hatt fokus, då det er dei store linjene som har vore viktigast. Det er forventa at regjeringa avgjer val av trase i inneverande stortingsperiode. Etter at traseen er valt vil Statens vegvesen laga ein KU på traseen, der også bru over Langenuen inngår. I tillegg har Hordaland fylkeskommune sagt i Regionalt Planprogram at dei vil utarbeida ein regional plan for ferjefri E39 Aksdal Bergen: Regional plan for ferjefri E39 Aksdal-Bergen E39 mellom Stavanger og Bergen har ein overordna funksjon på Vestlandet. Standarden på vegen varierer, og det er to ferjesamband på strekninga. Ferjesambandet Mortavika - Arsvågen over Boknafjorden er planlagt erstatta av undersjøisk tunnel, Rogfast. Det er gjennomført ei konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal - Bergen, der det føreligg 5 ulike hovudtrasè-alternativ for strekninga. KVU har vore kvalitetssikra og handsama i Samferdsledepartementet og Finansdepartementet (KS1), og det vert tilrådd at dei to konsepta vert utgreia vidare. For å sikre raskast mogleg framdrift i det vidare planarbeidet, samt ivareta behovet for koordinering på tvers av kommunegrensene, er det aktuelt å utarbeide ein regional plan for ferjefri E39 Aksdal- Bergen. Planen vil omhandle vidare traséval og tilkopling til eksisterande vegnett. Utarbeiding av ein regional plan med konsekvensutgreiing vil erstatte kommunedelplanar i dei einskilde kommunane. Å sjå heile strekninga samla i ein felles plan med felles konsekvensutgreiing kan effektivisere planprosessen vesentleg. I ein regional plan vil det vere svært aktuelt å nytte regional planføresegn for bandlegging av areal til framtidig vegtrasé. Det er den einskilde kommunen som er planstyresmakt på reguleringsplannivå. Ein regional plan kan ikkje erstatta reguleringsplanar, men den regionale planen skal leggast til grunn for vidare planlegging av strekninga. Oppstart: våren 2013, med sikte på vedtak av planen hausten Deltakarar: Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, relevante kommunar samt transport- og næring.

14 Sunnhordland Vidare utvikling av Sunnhordland er avhengig av kor brua over Langenuen kjem. Difor bør Samarbeidsrådet vurdera å initiera eit arbeid der ein ser på konsekvensar for regionen avhengig av kor brua kryssar. Arbeidet kan gjerast som eit scenario arbeid. Frå Wikipedia: Scenario er et begrep som opprinnelig stammer fra den italienske teatertradisjonen [Commedia dell'arte]. Et scenario er et enkelt manuskript som gir en oversikt over aktørene og handlingsgangen i et teaterstykke eller en film. I dag er begrepet mest assosiert med scenariemetodikken, som er en viktig tilnærming innenfor strategifaget og kunnskapsfeltet foresight (fremtidstenkning). Et scenario er en fortelling i miniatyr, en helhetlig beskrivelse av hvordan et samfunn eller marked kan tenkes å se ut i fremtiden og utviklingen som har ledet til en ny fremtidig tilstand. Et vanlig norsk synonym er "fremtidsbilde". Innenfor scenariemetodikken legger man til grunn at utviklingen sjelden er entydig eller forutbestemt. Når forholdene er komplekse, og man av ulike årsaker trenger å anlegge et langt tidsperspektiv, er det vanskelig - og ofte risikabelt - å komme med presise forutsigelser. Det er derfor nødvendig å lage flere scenarier for å fange inn mest mulig av usikkerheten i utviklingen. Et vanlig antall scenarier er 3-4. Et scenario må ikke forveksles med en prognose, en visjon eller en ferdig strategi. Scenariene under ett gir grunnlag for å teste og utvikle strategier. Ved å prøve ut ulike handlingsalternativer i flere radikalt forskjellige fremtider, kan man forbedre eksisterende planer. Scenarier kan også sette de involverte på sporet av helt nye strategiske alternativer. Scenarier skaper læring og gjør det lettere å se "det store bildet". Bruksområdene for scenarier er mange og i stadig vekst. I Norge benyttes scenarier i stigende grad både i næringslivet og i offentlig sektor. Scenarier er et glimrende verktøy for å skape medvirkning og dialog i strategiarbeidet. Det er vanligvis klokt å benytte profesjonelle fasilitatorer i organiseringen og gjennomføringen av scenarieprosesser. Gjennom desse arbeida vil ein få fram fordelar og ulemper for kvar kommune og regionen for dei ulike kryssingsalternativa. Ikkje minst vil ein få fram eit grunnlag for ein argumentasjon på kva som er det beste alternativet for kryssing, slik regionen ser det. Dette kan igjen vera eit grunnlag for arbeidet til både Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er fleire miljø som kan køyra ein slik prosess og det er dei som bør skissera korleis dette best kan gjerast. Administrasjonen trur likevel at det i første fase er viktig med ei brei involvering og at Samarbeidsrådet er klare i si bestilling til ein eventuell leverandør. For at resultatet av eit slikt arbeid skal danna eit grunnlag for HFK og Statens vegvesen sitt arbeid bør arbeidet starta opp tidleg i haust. Administrasjonen føreslår at ein rettar ein førespurnad til tre ulike aktørar for å få tilbod på omfang, kostnad og organisering av arbeidet. Det må deretter søkjast om delfinansiering av prosjektet hjå Hordaland fylkeskommune. For å sikra at arbeidet kjem i gang føreslår administrasjonen at Samarbeidsrådet nyttar inntil kr frå tiltakspotten til arbeidet.

15 Framlegg til vedtak 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland startar arbeidet med Scenario Sunnhordland brukryssing i Langenuen. 2. Det vert sett av inntil kr ,- frå tiltakspotten for 2013 til arbeidet. 3. Det vert søkt Hordaland fylkeskommune om midlar til delfinansiering av arbeidet.

16 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13. juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 35/13 GJG/rr Kapasitet hurtigbåttilbodet Leirvik Sunde Ranavik Det er ein stor del arbeidstakarar som pendlar mellom Kvinnherad og Stord. Dei nyttar i stor grad hurtigbåt mellom Leirvik, Ranavik og Sunde. På avgangane om føremiddagen er det varierande med passasjerar, men på avgangen kl frå Leirvik er det ofte svært mange reisande. Det syner seg no at på fleire avganga har det stått att personar som ikkje har fått koma om bord fordi det har vore fullt. Dette skapar som venta ein del misnøye frå dei reisande som ikkje kjem med båten, og det er ikkje ei god nok løysing at dei kjem med neste båt, som går 50 minutt seinare. Frå vil det koma nye båtar på plass, med kapasitet på 50 passasjerar meir enn båtane som går no. Ordførar Synnøve Solbakken tok opp problemet i møte i Au fredag 31.mai. Au var samde om at dette bør Samarbeidsrådet seia noko om. Administrasjonen har med bakgrunn i ovannemnde laga utkast til ein uttale som vert sendt til Skyss: Forslag til uttale: Samarbeidsrådet for Sunnhordland er gjort kjent med at det på hurtigbåtsambandet Leirvik Ranavik Sunde på enkelte vekedagar og rutetider er for liten kapasitet. Dette gjeld særleg avgangen frå Leirvik Dette er ein avgang mange av pendlarane frå Kvinnherad nyttar, og det er lite tilfredstillande for dei å måtta venta i nær ein time på neste båt. Samarbeidsrådet er tilfreds med at det kjem båtar med større kapasitet frå , men fram til desse er på plass må det finnast løysingar som gjer at det ikkje vert ståande passasjerar att. Det vert for lenge å venta på neste båt, som går 50 minutt seinare. Samarbeidsrådet for Sunnhordland ber om at det vurdert løysingar som gjer at pendlarane mellom Kvinnherad og Stord får ei meir forutsigbar pendlarrute. Framlegg til vedtak Samarbeidsrådet godkjenner uttalen slik den ligg føre.

17 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13 juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 36/13 GJG/rr Samferdsleplan for Sunnhordland Planar Samarbeidsrådet for Sunnhordland fekk utarbeidd den første samferdsleanalysen i For å vidareutvikla og utdjupa den regionale samferdselspolitikken, og for å koma med innspel til statlege og fylkeskommunale prioriteringslister, vart samferdselsanalysen revidert i I denne revideringa vart det også gjort ei oppdatering av store og langsiktige samferdselsprosjekt som fram til då ikkje hadde fått si endelege planavklaring. Analysen var revidert i 1994, 2000, 2005 og I 2003 vart det og lagt fram ein plan for opprusting av sekundærvegnettet. Hovudtema i samferdselsanalysen frå 1987 og revisjonane i 1994 og 2000 var ein samla gjennomgang og prioritering av framtidige vegprosjekt i Sunnhordland, og standard på eksisterande vegar. I tillegg vart utfordringane innan godstransport, snøggbåttilbodet, ferjer, buss m.v. teke opp og utdjupa. Ved opninga av Halsnøysambandet i 2008 var alle dei store samferdsleprioriteringane i planane realisert. Åkrafjordvegen, Rullestad, Austevollsbruene, Folgefonntunellen og Trekantsambandet. I 2004 vart Samferdselsanalysen for Sunnhordland revidert, og analysen vart omgjort til plan. I tillegg til dette, vart det utarbeidd ein Fylkesdelplan for Sunnhordland, der det og var eit kapitel om samferdsle. Det var lagt opp til ei samordning mellom desse to planarbeida. Fylkesdelplan for Sunnhordland vart godkjent av Fylkestinget i juni 2005 og noverande arbeid med Regional plan for kystsona i Sunnhordland og Ytre Hardanger er ein revisjon av denne planen, men her er samferdsel teken ut. I 2012 vart Regional Transportplan for Hordaland utarbeidd. Etter ein gjennomgang av den er konklusjonen at Sunnhordland ikkje kjem særleg godt ut. Då Arbeidsutvalet i møte 31.mai drøfta om det er behov for å utarbeida ein ny samferdsleplan for Sunnhordland bad dei administrasjonen laga ei sak til Samarbeidsrådet om utarbeiding av ny plan. Det må og takast stilling til om arbeidet skal vera ein analyse eller ein plan.

18 Vurdering Ved at regionen i tiår har stått samla og prioritert har ein fått realisert alle dei store samferdsleprosjekta som var i dei første planane. No er kanskje utfordringa utanom E39 og E134, å få oppgradert vegstandaren i regionen. Sunnhordland kjem ikkje så veldig bra ut i prioriteringane i Regional Transportplan for Hordaland, så ein ny samferdsleplan for Sunnhordland bør vera ferdig i god tid til neste rullering av RTP, slik at regionen sine prioriteringar er heilt tydelege. Val av trase for ferjefri kyststamveg og kor kryssinga av Langenuen kjem vil ha mykje å seia for utviklinga av Sunnhordland og for kor tilførselsvegar til E39 må koma. Industriaksen Bømlo Stord Kvinnherad Odda og Midtre akse i Samferdsleplan for Sunnhordland vil og verta påverka av dette valet. Administrasjonen meinar difor at oppstart av Samferdsleplan bør utsetjast til det er valt trasè for ferjefri kyststamveg. Dersom Samarbeidsrådet går inn for oppstart av scenario vil resultatet av dette arbeidet kunna vera med på å danna grunnlaget for arbeidet med ny samferdsleplan. Administrasjonen rår difor til at det vert lagt opp til oppstart av ny samferdsleplan våren 2014 under føresetnad av at det då er valt trasè mellom Stord og Bergen. Framlegg til vedtak 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland går inn for at det skal utarbeidast ein ny samferdsleplan for Sunnhordland. 2. Arbeidet skal startast opp i Innhald, kostnader og finansiering kjem opp som eiga sak før oppstart.

19 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 13 juni kl Scandic Hotel, Haugesund Sak 37/13 GJG/rr Økonomiplan Samarbeidsrådet sin førre økonomiplan var gjeldande frå Det skulle difor vore lagt fram ein ny økonomiplan for perioden til møte i Representantskapet i mars Dette vart ikkje gjort. Det er Representantskapet som skal godkjenna økonomiplanen. Administrasjonen la i møte 11. oktober 2012 fram eit framlegg til ny økonomiplan for perioden Samarbeidsrådet gjorde følgjande vedtak: VEDTAK: Økonomiplanen må sjåast i samanheng med Strategiplan, og saka vert utsett til dette arbeidet skal gjerast tidleg på nyåret. Tilbakemeldingane frå Samarbeidsrådet på den framlagte planen var at den var for lite spenstig og at det må gjerast noko med regulering av kommunane si finansiering. Arbeidet med strategiplan er snart ferdig, og administrasjonen meiner difor at det må gjerast eit arbeid med økonomiplan slik at den kan handsamast i Representantskapet i møte 29. november. Administrasjonen føreslår at ein av rådmanna saman med administrasjonen går gjennom økonomiplanen og lagar eit nytt framlegg - justering av tidlegare utkast, knytt opp mot strategisk plan. Rådmann Sverre Olav Svarstad er styremedlem og administrasjonen føreslår difor at han vert valt. Framlegg til vedtak Samarbeidsrådet for Sunnhordland startar arbeidet med ny økonomiplan for perioden

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

torsdag 28. november kl på Grand Hotel, Leirvik. Då vert føre: Godkjenning av referat frå møte i Samarbeidsrådet 10. oktober d.å.

torsdag 28. november kl på Grand Hotel, Leirvik. Då vert føre: Godkjenning av referat frå møte i Samarbeidsrådet 10. oktober d.å. Jnr. 1241.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 25 MAI KL PÅ HYDRO HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 25 MAI KL PÅ HYDRO HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 25 MAI KL. 09.15-13.30 PÅ HYDRO HUSNES Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Ingemund

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL. 09.30-13.00 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald

Detaljer

fredag 10 mai kl i golfhuset, Sveio

fredag 10 mai kl i golfhuset, Sveio Jnr. 1068.19 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 2 FEBRUAR 2018 kl , ADVANTEC STORD

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 2 FEBRUAR 2018 kl , ADVANTEC STORD REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 2 FEBRUAR 2018 kl. 09.30-14.00, ADVANTEC STORD Desse møtte: Liv Østervold Austevoll kommune (t.o.m sak 05/18) Odd Harald Hovland Bømlo kommune

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL. 09.00-13.30 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Sverre Olav

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL.14.00 FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Sigve

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes.

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes. Jnr. 1114.13 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen Etne

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule

Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Planprogram -Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger HøyringskonferanseStord, 17. januar 2013. Eva Katrine Ritland Taule Bakgrunn Vedtatt igangsetjing av planarbeid i Planstrategi 2010-2012

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune (t.o.m

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 21. JUNI 2019 KL , ETNE OMSORGSSENTER

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 21. JUNI 2019 KL , ETNE OMSORGSSENTER REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 21. JUNI 2019 KL. 09.30-13.45, ETNE OMSORGSSENTER Desse møtte: Morten Storebø Odd Harald Hovland Siri Klokkerstuen Hilde Aa. Haraldseide Wenche

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN 2018-2021 STRATEGISK PLAN SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Visjon Saman for Sunnhordland ei kraft for vekst og utvikling Verdiar Raus Open Modig Ambisjon: Me set dagsorden!

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

torsdag 7 og fredag 8 desember på Hotel Neptun, Bergen (sjå tidsplan).

torsdag 7 og fredag 8 desember på Hotel Neptun, Bergen (sjå tidsplan). Jnr. 1121.17 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 16 MARS 2018 KL PÅ LACO AS, STOREBØ

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 16 MARS 2018 KL PÅ LACO AS, STOREBØ REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 16 MARS 2018 KL. 09.30-15.00 PÅ LACO AS, STOREBØ Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Anja Heggholmen Austevoll kommune Odd Harald Hovland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 Desse møtte: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 10 MAI 2019 KL I GOLFHUSET PÅ HAUGALAND GOLFBANE, SVEIO

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 10 MAI 2019 KL I GOLFHUSET PÅ HAUGALAND GOLFBANE, SVEIO REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 10 MAI 2019 KL. 09.30-11.30 I GOLFHUSET PÅ HAUGALAND GOLFBANE, SVEIO Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Bjarte Madsen Austevoll kommune

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 4. mai pr. epost Sak 08/17 GJG/rr REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring Bakgrunn Regional kystsoneplan for Sunnhordland

Detaljer

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Case Planlegging av E39 i Hordaland - disposisjon Bakgrunn Vestalandsrådet Regional planstrategi Vedtak om statleg plan Mulighetsstudie

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 15. MARS 2019 KL PÅ HAUGALAND STORHUSHOLDNING, EKRENE, SVEIO

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 15. MARS 2019 KL PÅ HAUGALAND STORHUSHOLDNING, EKRENE, SVEIO REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 15. MARS 2019 KL. 09.30-13.15 PÅ HAUGALAND STORHUSHOLDNING, EKRENE, SVEIO Desse møtte: Morten Storebø Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland Jnr. 1008.14 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 1 FEBRUAR 2019 KL PÅ SALT SHIP DESIGN, STORD

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 1 FEBRUAR 2019 KL PÅ SALT SHIP DESIGN, STORD REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 1 FEBRUAR 2019 KL. 09.30-14.45 PÅ SALT SHIP DESIGN, STORD Desse møtte: Morten Storebø Bjarte Madsen Odd Harald Hovland Geir E. Aga Siri Klokkerstuen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TYSDAG 30. OKTOBER 2018 KL PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TYSDAG 30. OKTOBER 2018 KL PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TYSDAG 30. OKTOBER 2018 KL. 09.30-12.00 PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Bjarte Madsen Austevoll kommune Odd Harald

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

fredag 30. august d.å kl. 09.30 i Bømlo Rådhus.

fredag 30. august d.å kl. 09.30 i Bømlo Rådhus. Jnr. 1179.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Statens vegvesen sin planomtale E39- Stord Os, Ådland Svegatjørn er på høyring med høyringsfrist 20 januar 2017.

Statens vegvesen sin planomtale E39- Stord Os, Ådland Svegatjørn er på høyring med høyringsfrist 20 januar 2017. MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Pr. epost 12. januar 2017 Sak 01/17 GJG/rr HØYRING E39 STORD-OS Statens vegvesen sin planomtale E39- Stord Os, Ådland Svegatjørn er på høyring med høyringsfrist

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. DESEMBER KL PÅ ROSENDAL TURISTHOTELL, ROSENDAL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. DESEMBER KL PÅ ROSENDAL TURISTHOTELL, ROSENDAL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. DESEMBER KL. 15.00-18.00 PÅ ROSENDAL TURISTHOTELL, ROSENDAL Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL. 08.00-09.45 Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD Undersøkinga er gjennomført i juni-august 2017 Bakgrunn Regionen Sunnhordland deltek i Byregionprogrammet med prosjektet Byen og regionsenteret

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa:

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa: SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS 07.02.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 1/171 Framlegg til konkretisering politisk medverknad i planprosessen Rådmannen sitt framlegg

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 13. SEPTEMBER KL HJÅ EIDESVIK HAVFISKE, LANGEVÅG, BØMLO

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 13. SEPTEMBER KL HJÅ EIDESVIK HAVFISKE, LANGEVÅG, BØMLO REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 13. SEPTEMBER KL. 09.30-13.30 HJÅ EIDESVIK HAVFISKE, LANGEVÅG, BØMLO Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL , PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL , PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 08.45-12.00, PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS Desse møtte: Helge Skugstad Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll

Detaljer

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R.

Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål. Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Arealplanlegging i sjø arealbruksføremål og kombinerte føremål Seminar om planlegging i sjøen, 21. november 2013 Eva Katrine R. Taule PBL 1-2 Verkeområde og unntak Heile landet ut til ei nautisk mil utanfor

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER I HORDALAND - SENTERSTRUKTUR, TENESTER OG HANDEL. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER I HORDALAND - SENTERSTRUKTUR, TENESTER OG HANDEL. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201201793-63 Arkivnr. 712 Saksh. Nordmark, Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar)

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar) REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar) Desse møtte: Ordførar Morten Storebø Ordførar Odd Harald Hovland Rådmann Geir Aga

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksutgreiing REGIONALPLAN FOR SJØAREAL START OG ORGANISERING AV ARBEIDET.

Saksutgreiing REGIONALPLAN FOR SJØAREAL START OG ORGANISERING AV ARBEIDET. Saksutgreiing REGIONALPLAN FOR SJØAREAL START OG ORGANISERING AV ARBEIDET. Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Regional planstrategi 2013 2016 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.13 Kl.: 10.00 11.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/13 07/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Tine-Sofie Stensland (Krf)

Detaljer

Internt brev - Særutskrift - Vurdering av å tilsetje eller leige inn hjelp til å utarbeide Strategisk næringsplan

Internt brev - Særutskrift - Vurdering av å tilsetje eller leige inn hjelp til å utarbeide Strategisk næringsplan Politisk og administrativt sekretariat Kjartan Thoresen Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Kjartan Thoresen 2018/2058-5 25.02.2019 Internt brev - Særutskrift - Vurdering av å tilsetje

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer