Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5."

Transkript

1 Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5. februar 1

2 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og nemnd for resolusjoner Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av referat fra fylkesårsmøtet februar 2010 i Stavanger Generell politisk debatt Politiske resolusjoner Sak 7 Fylkesvalgprogram Sak 8 Sak 9 Rogaland Venstres innspill til landsmøtesaken om Økt verdiskapning Valg Sak 10 Rogaland Venstres Handlingsplan 2011 Sak 11 Årsmelding for Rogaland Venstre 2010 Sak 12 Årsmelding for Rogaland Venstres fylkestingsgruppe 2010 Sak 13 Regnskap 2010, Budsjett 2011, Kontingent 2011 Sak 14 Sak 15 Vedtektsendringer Andre innkomne forslag SAK 1 2

3 Dagsorden (Program) Fredag 4. Februar 16:15 Venstreskolen trinn 2 21:00 Middag for deltakerne av Venstreskolen trinn 2 SAK 1c Lørdag 5. Februar 09:00 Venstreskolen trinn 2 fortsetter 11:30 13:00 Lunsj og registrering 13:00 Siste frist for innlevering av resolusjoner og programforslag Sekretariatet setter ufattelig stor pris på om dette sendes på forhånd til 13:00 13:05 Velkommen til Haugesund v/ leder i Haugesund Venstre 13:05 13:10 Sak 1, 2 og 3: Åpning og konstituering Sak 4: Godkjenning av referat fra fylkesårsmøtet :10 13:30 Innledninger fra: - Leder i Rogaland Venstre, Iselin Nybø - Leder av fylkestingsgruppa - Leder i Rogaland Unge Venstre, Simon Furnes - Førstekandidat til fylkestingsvalget 2011, Helge Solum Larsen 13:30 14:30 Sak 5: Generell politisk debatt 14:30 14:45 Pause 14:45 15:00 Sak 6: Politiske resolusjoner prioritering 15:00 16:15 Sak 7: Debatt om Fylkesvalgprogram Innledning v/ leder i Programkomiteen, Svein Abrahamsen Deretter debatt om hele fylkesvalgprogrammet 16:15 16:30 Pause 16:30 17:45 Sak 7: Debatt om Fylkesvalgprogram fortsetter 17:45 18:00 Pause 18:00 18:05 Sak 14: Vedtektsendringer Sak 15: Andre innkomne forslag 18:05 18:10 Sak 11 og 12: Årsmeldinger 18:10 18:30 Sak 9: Valg 20:00 Festmiddag 3

4 Søndag 6. Februar 09:00 10:00 Sak 7: Votering over forslag til Fylkesvalgprogram :00 11:00 Trine Skei Grande 11:00 11:15 Sak 6: Politiske resolusjoner vedtak 11:15 11:45 Sak 10: Handlingsplan :45 12:00 Sak 13: Regnskap 2010, budsjett 2011, kontingent :00 12:15 Pause 12:15 12:45 Sak 8: Innspill til landsmøtesaken om Økt verdiskapning 12:45 13:00 Avslutning v/ fylkesleder 13:00 14:00 Lunsj og deretter avreise 4

5 Konstituering Styret foreslår følgende: SAK 2 Sekretariat og nettverksansvarlige: Kjartan Alexander Lunde, Lill Qvigstad, Svein Abrahamsen, Vidar Grundetjern og Tore Nilsen Referenter: Roar Houen, Øystein Evensen og Lill Qvigstad Møteledere: Tove Frantzen, Iselin Nybø, Helge Solum Larsen, Vidar Grundetjern, Anja Endresen, Kenneth Gjesdal og Rosie Andersen Fullmaktsnemnd: Kjartan Alexander Lunde, Knut O. Eldhuset og Eivind Enoksen Tellekorps: Velges i salen Redaksjonsnemnd for politiske utalelser: Tor Brynjar Welander (leder), Unni Fuglestad, Nina østbø og UV Redaksjonsnemnd for fylkesvalgprogrammet: May Britt Vihovde, Einar Bjelland, Hege Nordbøe og UV 5

6 1 Forretningsorden 2 Følgende forslås av styret: SAK Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i Venstres vedtekter. 2. Møteavviklingsregler som skissert i normalreglement for kommunestyrer med de tillempinger som er naturlig, er ellers forretningsorden for årsmøtet. 3. Taleberettigede årsmøtedeltakere melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt, eller ved å levere inn tydelig skriftlig melding om dette til møtelederne. 4. Forslag må leveres skriftlig, og på eget skjema (om slikt forefinnes) til møtelederne. 5. Møtelederne kan tillate inntil 2 replikker til debattinnlegg med påfølgende svarreplikk. En replikk kan maksimum være ett minutt lang. Den skal vedrøre siste debattinnlegg. Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med to fingre godt synlig. 6. Forretningsorden vedtas ved konstitueringen av årsmøtet. Endringer i forretningsorden kan dog senere vedtas med 2/3-flertall. 7. Ved personvalg skal alternative forslag til den framlagte innstillingen settes opp mot en bestemt person i denne innstillingen. Dersom det er flere enn to kandidater til ett bestemt verv, må den som velges ha minimum 50 % av stemmene. Oppnår ingen av kandidatene 50 % av stemmene i første valgomgang, faller den av kandidatene med minst stemmer ut. Slik fortsettes det til en av kandidatene har oppnådd de nødvendige 50 % av stemmene. 8. Endringsforslag til fylkesvalgprogram må være fremmet innen kl. 13:00, lørdag 5. februar Politiske resolusjoner må være fremmet innen kl. 13:00, lørdag 5. februar Nye forslag etter denne fristen må først ha 2/3-flertall for å realitetsbehandles. Dersom de oppnår dette kan de vedtas med simpelt flertall. Dette gjelder ikke for forslag utarbeidet av de av årsmøtevalgte redaksjonsnemnder. 9. Ved prioriteringsdebatten om hvilke politiske resolusjoner årsmøtet skal behandle gjelder følgende: a. Årsmøtet vedtar først antallet resolusjoner som ønskes behandlet basert på forslag fra redaksjonsnemnda. b. Dersom redaksjonsnemndas forslag til antall uttalelser blir vedtatt må alternative forslag til redaksjonsnemndas prioriteringer settes opp mot en konkret resolusjon i nemndas innstilling. Dersom det er flere en to alternativ til en "plass" voteres det mellom de ulike alternativene. Dersom ikke noe forslag har over 50% av stemmene foretas det en ny votering mellom de to forslag som har flest stemmer ved første voteringsrunde c. Dersom det av årsmøtet vedtas å behandle flere eller færre forslag til uttalelser enn det redaksjonsnemnda foreslår, står delegatene fritt til å fremme forslag. Dersom det er flere forslag enn antall "plasser" foregår voteringen som i punkt b). 6

7 1 Referat fra fylkesårsmøtet februar 2010 SAK Fylkesårsmøtet vart arrangert av Stavanger Venstre på Rica Forum Hotell, Stavanger den 6. og 7. februar Laurdag 6. februar. Helge Solum Larsen opna årsmøtet og ønskte alle hjarteleg velkomne til årsmøtedagar. Frist for innlevering av resolusjonar vart sett til kl SAK 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Innkalling, saksliste og dagsorden vart samrøystes godkjent. SAK 2: Konstituering Følgjande vart samrøystes valde: MØTELEIARAR: Iselin Nybø, Ingebjørg Undheim, Nina Kristine Holm, Tormod Andreassen, Jon Arne Silgjerd, Helge Solum Larsen og Øyvind Sandve REFERENTAR: Svein Abrahamsen, Knut Norddal FULLMAKTSNEMND: Tore Nilsen, Tove Frantzen, Tom Henrik Rosseland REDAKSJONSNEMND FOR POLITISKE UTTALAR: Iselin Nybø ( leair ), May Britt Vihovde, Roar Houen og UV SEKRETARIAT OG NETVERKSANSBVARLEGE: Tore Nilsen, Lill Qvigstad, Vidar Grundetjern, TomHenrik Rosseland og Svein Abrahamsen TELJEKORPS: Vert valde i salen ved trong SAK 3: Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden vart samrøystes godkjend SAK 4: Referat frå Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i Sandnes den 31. januar og 1. februar 2009 Referatet vart samrøystes godkjent med ein merknad: Jon Arne Silgjerd var og vald som møteleiar. SAK 5: Generell politisk debatt Desse hadde innleiingar: Helge Solum Larsen, fylkesleiar Gro Skartveit, medlem av fylkestingsgruppa ( Jarle Braut møtte ikkje då han var sjuk ) Kjartan Alexander Lunde, leiar i Rogaland Unge Venstre Desse hadde innlegg under den politiske debatten: Kenneth Gjesdal, Vidar Grundetjern, Tormod Andreassen, Svein Abrahamsen, Iselin Nybø, Øyvind Sandve, Torleif Lothe, Trygve Egge, Thor Geir Harestad, May Britt Vihovde, Anja Berggård Endresen, Kristin Bade Veire, Marius Rønnevig, Magne Tunheim, Ingebjørg Undheim, Rita Torland, Jon Arne Silgjerd, Knut Olav Eldhuset, Hege Nordbø, Børre Malen Langkvist, Roar Malmin, Erik Hammer, Knut Inge Andersen, Per A. Torbjørnsen, Heine Vestvik, Ole Kristoffer Lundberg, Bjørn Veire, Tarald Austnes, Linda Dahle, Kolbein Håkon Lunde, Sissel Aakre Bøe, Torleif Roberstad. Helge Solum Larsen oppsummerte debatten. SAK 11: Årsmelding Rogaland Venstre 7

8 Svein Abrahamsen la fram årsmeldinga for Rogaland Venstre. Årsmeldinga vart samrøystes tatt til orientering. SAK 12: Årsmelding for Rogaland Venstre si fylkestingsgruppe Gro Skartveit la fram årsmeldinga for fylkestingsgruppa. Årsmeldinga vart samrøystes tatt til orientering. SAK 8: Val Leiar i valnemnda, Knut Norddal, la fram valnemnda si innstiling. May Britt Vihovde gjorde framlegg om Tore Nilsen som politisk nestleiar, Tove Frantzen som organisatorisk nestleiar og Øyvind Sandve som 1. varamedlem til styret Lill Qvigstad gjorde framlegg om Vegard Floa som 2. varamedlem til styret. Einar Bjelland kom med framlegg om Anja Berggård Endresen som 2. varamedlem til styret. Øyvind Sandve trekte seg som kandidat til vervet som politisk nestleiar. Valet gav dette resultatet: Leiar: ISELIN NYBØ, Stavanger, 2 år Politisk nestleiar: TORE NILSEN, Haugesund, ( 1 år ) Organisatorisk nestleiar: TOVE FRANTZEN, Sandnes ( 1 år ) Sekretær: SVEIN ABRAHAMSEN, Haugesund, 2 år Kasserar: HENRIK ROSSELAND, Hå, 2 år Styremedlem: INGEBJØRG UNDHEIM, Time, ( ikkje på val ) VARAREPRESENTANTAR; ALLE VERT VALDE FOR EITT ÅR: 1. vara: ØYVIND SANDVE, Karmøy 2. vara: ANJA BERGGÅRD ENDRESEN, Sola 3. vara: NINA ØSTEBØ, Suldal 4. vara: ELISABETH NESS, Tysvær 5. vara: KENNETH GJESDAL, Lund VO-STYRET: Leiar: TOVE FRANTZEN ( organisatorisk nestleiar ) Styremedlem: INGEBJØRG UNDHEIM ( styremedlem i fylkesstyret ) Revisorar: EINAR BJELLAND, Sola, 2 år SIGMUND ALSVIK, Sandnes, 2 år LANDSMØTEUTSENDINGAR: Leiar av valnemnda, Knut Norddal la fram valnemnda si innstilling når det galdt val av landsmøteutsendingar. Valnemnda kom med framlegg om ei endring i høve til utsend innstilling. Brit Kvassheim går inn på 9. plass i staden for Anette Hoås. Alle vala var samrøystes, og lista med landsmøteutsendingar vart slik: 1. Jarle Braut, Fylkestingsgruppa / Klepp 2. Svein Abrahamsen, Fylkesstyret / Haugesund 3. Ingebjørg Undheim, Fylkesstyret / Time 4. Kjartan Lunde, Unge Venstre / Stavanger 5. Henrik Rosseland, Fylkesstyret / Hå 6. May Britt Vihovde, Haugesund 8

9 Øyvind Sandve, Karmøy 8. Tove Frantzen, Sandnes 9. Brit Kvassheim, Eigersund 10. Per A. Thorbjørnsen, Stavanger 11. Kenneth Gjesdal, Lund 12. Nina Østebø, Suldal 13. Nora Nilsen, Sola 14. Eivind Enoksen, Stavanger VARAUTSENDINGAR: 15. John Leiv Dahlseng, Tysvær 16. Alexander Sjursæther, Unge Venstre / Sandnes 17. Heidi Skifjell, Finnøy 18. Knut Eldhuset, Sandnes 19. Jan Oddvar Omdal, Sokndal 20. Rosie Andersen, Gjesdal 21. Mauritz Bjerkreim, Bjerkreim Delegasjonsleiar får fullmakt til å supplera varamannslista om det trengst. VALKOMITE: Desse vart samrøystes valde til valkomite for fylkesårsmøtet 2011: Vidar Grundetjern ( leiar ) Sandnes, Nora Nilsen, Sola, Mauritz Bjerkreim, Bjerkreim, Tove-Iren Tørresdal, Haugesund + UV NOMINASJONSNEMND FOR FYLKESTINGSVAL: Desse vart samrøystes valde til nominasjonsnemnd for fylkestingsvalet: May Britt Vihovde ( leiar ) Haugesund, Roar Houen, Stavanger, Sølvi Gressgård, Karmøy, Margunn Øygarden, Gjesdal, Dag Fisketjøn, Suldal, Øyvind Misje, Egersund + UV SAK 6: Politisk resolusjonar Leiar av redaksjonsnemnda, Iselin Nybø, presentert dei politiske resolusjonane 1. MET-senteret, en stor mulihghet for regionen Karmøy Venstre 2. Nei til Ryfast Rogaland UV 3. Venstre skal være på lag med verdens fattigste Rogaland UV 4. Bekjemp narkotika, ikke narkotikaavhengige Rogaland UV 5. Stortinget må si nei til datalagringsdirektivet Rogaland UV 6. Stortinget må si nei til datalagringsdirektivet Sola Venstre 7. Klimamålene kan nås av kommunene Stavanger Venstre 8. Styrking av borgernes vern mot kriminalitet og overgrep Sandnes Venstre 9. Bygg nytt fengsel på Haugalandet - Haugesund Vesntre 10. Ja til skattefri trening - Svein Abraham 11. Gi hunder arbeidstakerrettigheter - Venstres hundevenner 12. Et helhetlig barnevern - Knut Eldhuset og Per A. Thorbjørnsen 13. IPCC - Jon Arne Silgjerd 14. Militære anlegg - Vidar Grundetjern 9

10 Høyere straffer for vold mot barn - Iren Frøiland 16. Økt kollektivbruk - Kolbein H. Lunde og Kjell Nødland Etter drøftingar vedtok årsmøtet å senda ut desse 6 resolusjonane: Nr 3: På lag med verdens fattigste Nr 5 / 6: Datalagring Nr 7: Klimamål Nr 9: Fengsel på Haugalandet Nr 12: Helhetlig barnevern Nr 14: Militære anlegg Søndag 7. februar Sak 6: Politiske resolusjoner vedtak Iselin Nybø la fram forslag til resolusjoner. Helge Solum Larsen og Per A. Torbjørnsen foreslo endring i resolusjon nr. 3 På lag med verdens fattigste. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, med disse endringene. Resolusjon nr. 7 Klimamål ble enstemmig vedtatt. Resolusjon nr. 9 Fengsel på Haugalandet ble enstemmig vedtatt. Gro Skartveit og Torleif Robberstad hadde forslag til endringer i resolusjon nr. 12 Helhetlig barnevern. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, med disse endringene. Torleif Robberstad foreslo endringer i resolusjon nr. 14 militære anlegg. Per A. Torbjørnsen foreslo å gi redaksjonskomiteen fullmakt til å fylle inn aktuelle eksempler. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, med den foreslåtte endringen og forslaget til Per A. Torbjørnsen. I debatten om resolusjon nr. 5/6 Datalagring hadde følgende ordet: Geir Bergstrøm (endringsforslag), Knut Gjesdal (replikk), Svein Abrahamsen (endringsforslag), Heine Vestvik Nilsen (replikk), Anja Endresen (endringsforslag), May Britt Vihovde, Ole Kristoffer Lundberg (replikk), May Britt Vihovde (svarreplikk), Bjørn Veire. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt med endringer. Redaksjonskomiteen fikk fullmakt til avgjøre rekkefølgen på avsnittene. Sak 7 Det flerkulturelle Norge Helge Solum Larsen orienterte om notatet Innvandring og integrering, som skal behandles på landsmøtet. Følgende hadde ordet i debatten: Heine Vestvik Nilsen, Kristin B. Veire, Kolbjørn Lunde, Svein Abrahamsen, Heine Vestvik Nilsen (replikk), Anja Endresen, Knut Eldhuset, Magne Tunheim, Torleif Robberstad, May Britt Vihovde, Øyvind Sandve, Gro Skartveit, Heidi Skifjell, Nora Nilsen (replikk), John Arne Silgjerd, Per A. Torbjørnsen, Knut Eldhuset (replikk), Rosie Andersen. Helge Solum Larsen oppsummerte debatten. Sak 13 Regnskap 2009, budsjett 2009, kontingent 2010 Tom Henrik Rosseland la fram styrets forslag til regnskap for Regnskapet ble enstemmig godkjent. Tom Henrik Rosseland la fram styrets forslag til budsjett for Følgende hadde ordet i debatten: Gro Skartveit, Vidar Grundetjern (replikk), Gro Skartveit (svarreplikk), Eivind Enoksen. Budsjettet for 2010 ble enstemmig vedtatt. 10

11 Fylkesårsmøtet vedtok enstemmig å be styret om i løpet av våren 2010 å foreta ansettelse i henhold til budsjettvedtaket. Fylkesårsmøtet vedtok enstemmig at kontingenten til Rogaland Venstre blir stående uforandret i Sak 10 Handlingsplan 2010 Tore Nilsen la fram styrets forslag til handlingsplan for Følgende hadde ordet i debatten: Asbjørn Eik-Nes, Heidi Skifjell, Heine Vihovde Vestvik, Torgeir Harestad, Knut Inge Andersen, Einar Bjelland, Heidi Skifjell (replikk). Tore Nilsen oppsummerte debatten. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: I pkt endres åpent til liberalt. I punkt 2.1 presiseres det at alle nye medlemmer skal kontaktes snarest per telefon. I punkt 2.3 tas det inn som et nytt punkt at fylkesstyret skal ringe alle lokallagslederne i løpet av Utdeling av Rogaland Venstres miljøpris 2009 Helge Solum Larsen delte ut miljøprisen til Gunnar Kvassheim. Sak 14 Vedtektsendringer 77 delegater var til stede i salen under behandlingen av vedtektsendringer. Forslaget om at Alle betalende medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet ble enstemmig vedtatt. I debatten om forslaget om å stryke setningen Toppkandidatene skal velges ved hemmelig valg deltok Lill Qvigstad, Vidar Grundetjern og Tore Nilsen. Forslaget ble vedtatt med 67 mot 10 stemmer. Avslutning av møtet Helge Solum Larsen avsluttet fylkesårsmøtet og takket for seg som leder i Rogaland Venstre. Iselin Nybø som nyvalgt fylkesleder ønsket vel hjem. 11

12 Generell politisk debatt Det åpnes for å tegne seg til generell politisk debatt. Alle delegater og medlemmer har anledning til å ta ordet i debatten. SAK 5 Politiske resolusjoner SAK 6 Frist for innlevering av politiske resolusjoner blir foreslått til 15:00 lørdag 5. februar. Det har til nå kun kommet inn to forslag til politiske resolusjoner. Nr Resolusjon Forslagsstiller 01 Oppdrettsnæringen må bli ansvarliggjort Rogaland Unge Venstre 02 Sykefraværet må ned Kjartan Alexander Lunde 03 Bedre lærere gir bedre skole Anja Berggård Endresen - Fra bananer til finansiering og studiepoeng Forslag 01 Foreslått av Rogaland Unge Venstre Oppdrettsnæringen må bli ansvarliggjort Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget og har verdi i seg selv (Stortingsvalgprogrammet ) I for lang tid har oppdrettsnæringen vært en hellig ku i norsk fiskeri- og næringspolitikk. Venstre mener tiden er inne for at næringen må ta ansvar for den miljøbelastningen den utgjør. Luseproblemet er et godt eksempel på at noe er galt. Andre faktorer merker ikke oppdrettseigerene like godt på salgstalene. Det kan være store utslipp direkte i sjøen eller store innhogg i synkende bestander av villfisk. Vi mener at bærekraft må inn i næringen. Kortsigktighet må bli erstattet av langsiktighet. Med kravene i dag blir ikke viktige faktorer tatt hensyn til. Storfisket av truet og rødlistet småfisk til oppdrettsfôr ødelegger ikke bare for den tradisjonelle fiskenæringen rundt i verden, men også for flere dyrearter som lever indirekte eller direkte av det samme som oppdrettsfisken må ha i foret sitt. Dette sitter naturligvis grenser på hvor mye oppdrett av fiskespisende oppdrettsarter det er mulig å ha i Norge. 12

13 Om bærekraften skal bli et begrep i næringen, sitter ikke dette bare grenser for antall oppdrett, men også et strengere reglement ovenfor fôr, plassering, utslepp og fiskehelse. Selv en oppdrettslaks har egenverdi og ingenting smaker bedre enn en gladlaks. Derfor må forholdene for en fisk i oppdrett viss grad likne de forholdene den naturlig kommer fra. Stressfaktorer, vannkvalitet og ikke minst føde er viktig for disse forholdene. Derfor vil Venstre, sammen med oppdrettsnæringen, forskere og de gode gründere som finnes gi næringen en ny framtid. Vi vil sitte strengere krav for at næringen skal ta de grep det trengs for å bli ei bærekraftig næring. Selv om dagens oppdrettsnæring minner lite om den gamle akvakulturen vi hadde i Norge før, så er oppdrett av fisk en lang tradisjon i Norge, og vi kan fortsett klare å ha en stor produksjonsstørrelse. Det krever noen grep. Det er store muligheter for å kombinere fiskeoppdrett med oppdratt av eksempelvis skaldyr, og bruk av forspill og fiskekloakk til landbruk eller biogass. Oppdrett av flere kulturer er også mulig, der flere arter kombineres i et kretsløp som utnytter ressursene enda bedre i stedet for dagens mange ineffektive oppdrett med monokulturer. Venstre vil derfor sette i gang en rekke tiltak for å gjøre næringen mer bærekraftig: Pause nye konsesjoner og fryse biomassen av fiskespisende oppdrettsfisk på et nivå som samsvarer med grenser for uttak av villfisk fra havet. Det skal maks være 5% rømt oppdrettslaks i elvene, og oppdrettslaks skal merkes, slik at den kan spores tilbake til oppdrettsanlegget den rømte fra Tiltak mot lakselus må bli skjerpet gjennom nye produksjonstrukturer og mer effektive virkemidler, som grenser på biomasse i hver kultur, og øyeblikkelig nedslakting visst det blir oppdaget resistente lus. Ventemerder med infisert fisk må forbys. At fjorder, og viktige ruter for villfisk som laks, blir satt som oppdrettsfrie soner. At kravene for tillatt utslipp i sjøen fra anlegg blir satt, og at det blir gitt intensiver til anlegg som velger å bruke utslipp til eksempelvis jordbruk eller biogass Sette nasjonale grenser for tillat utslipp til lokal fauna frå oppdrettsannlegg, brudd på regler må straffes akkurat på same måte som miljøutslipp på land. Stans i bruk av fiskeolje og fiskemel frå raudlistartar, og forbud mot bruk av ulovlig, urapportert og uregistrert fisk. Støtte forsking på lukka anlegg, og multikulturar for å utvikle næringa. Hindre bruk av truet arter til fiskefôr, slik som kolmule. Sikre godt dyrehold av fisk gjennom dyrevernloven, der også oppdrettsfisk skal ha rett til å bli oppdrettet i gode forhold utan for mye stress og variasjoner fra sitt naturlige habiat. At miljøkontrollen av oppdrettsannlegg skal direkte bli lagt under Miljøtilsynet, og ikke oppdretterene selv, slik som i dag. 13

14 Forslag 02 Foreslått av Kjartan Alexander Lunde Sykefraværet må ned Norge har et for høyt sykefravær. Det høye sykefraværet koster samfunnet enorme summer som kunne vært brukt på viktige samfunnsoppgaver. I tillegg er det en for stor andel av de som blir langtidssykemeldte som etter hvert havner utenfor arbeidsmarkedet. Å redusere langtidssykefraværet ved at folk kommer seg raskere tilbake i jobb er noe av det viktigste man kan gjøre for å få et inkluderende arbeidsliv. Rogaland Venstre er skuffet over at regjeringen i fjor bestemte seg for å videreføre avtalen for inkluderende arbeidsliv uten tilstrekkelig nye tiltak for å få ned sykefraværet. Avtalen har til nå tydelig feilet i å redusere både det langsiktige og kortsiktige sykefraværet, og betydelig endringer i sykelønnsordningen må til for å nå målene som er satt. Rogaland Venstre er positive til økt bruk av gradert sykemelding. Der gradert sykemelding ikke er mulig, og det ikke er sannsynlig at arbeidstakeren kan komme tilbake i den gamle jobben innen rimelig tid, må yrkesrettet attføring iverksettes allerede etter tre måneder heller enn etter ett år som i dag. Dermed kan sykemeldte finne et nytt yrke eller nye arbeidsoppgaver de kan mestre, heller enn å falle helt ut av arbeidsmarkedet. Et godt arbeidsmiljø er også avgjørende for å redusere sykefraværet. Derfor er det viktig at de tiltakene fra IA-avtalen som har hatt effekt videreføres og videreutvikles. For å få et bedre samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstager, NAV og fastlege må arbeidslivssentrene styrkes. Det er i dag stor variasjon mellom fastleger i hvor lenge man sykemelder, og i bruken av alternativer til full sykemeldinger. Fastleger må gis hjelp og skolering i å ta riktige avgjørelser. Veiledende sykemeldingsperioder tilpasset diagnose og yrke er et godt virkemiddel. Leger bør bli informert når deres sykemeldingspraksis avviker i stor grad fra det som er vanlig. Man må også fjerne fastlegers incentiver til å tilfredsstille pasienters krav om sykemelding ved å redusere stykkprisfinansieringen i fastlegeordningen. Antall spesialister med rett til å sykemelde må reduseres for å ansvarliggjøre fastlegen. Dersom IA-avtalen ikke gir resultater i løpet av den kommende avtaleperioden mener Rogaland Venstre at man må gå hardere til verks, blant annet ved å endre kompensasjonsgraden i sykelønnsordningen til 80 % i sykeperioden og gi et utvidet medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne. For at dette ikke skal skade små og mellomstore bedrifter må arbeidsgiverne kompenseres for dette gjennom redusert arbeidsgiveravgift. Små bedrifter må også skjermes mot en del av rapporteringskravene som eksisterer i dagens ordning. Regjeringens ekspertgruppe har selv påpekt at sterkere økonomiske incentiver er et tiltak som virker for å redusere fraværet. Det er viktig at det er en balanse og sammenheng mellom forskjellige velferdsordninger, så de med størst behov får mest hjelp. Venstre mener det er galt at Folketrygden er veldig mye mer generøs mot folk som er sykmeldte og dermed har en midlertidig nedsatt arbeidsevne, enn mot folk som er uføretrygdet og dermed har en permanent nedsatt arbeidsevne. Innsparingene fra å redusere kompensasjonsgraden i sykelønnsordningen må derfor delvis brukes på å bedre kårene for personer på uføretrygd. 14

15 Forslag 03 Foreslått av Anja Berggård Endresen Bedre lærere gir bedre skole - Fra bananer til finansiering og studiepoeng Det har vært bred politisk enighet om å styrke skolen og en av de viktigste faktorene er å styrke tilbudet om etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen. En god og velkvalifisert lærer er en viktig faktor for utviklingen av den norske skolen. Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes læring. OECDs Economic Review, august 2008, anbefalte også å investere i kompetansegivende videreutdanning. Høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærere bidrar til gode elevresultater. Kunnskapsdepartementet sier selv i sin strategiplan "Kompetanse for kvalitet" at det er en utfordring at 40 prosent av lærerne i grunnskolen ikke har noen faglig fordypning i fagene de underviser i, og bare en femdel har fordypning på minst ett år i fagene de underviser i. Dessverre viser det seg at flere av studieplassene som kom i etterkant av prosjektet "Kompetanse for kvalitet" blir stående ubrukte. Lokale skoleeiere har ikke penger nok til å prioritere videreutdanning til de lærerne som har behov for faglig oppdatering eller fordypning. Finansiering av studieplasser og nedsatt arbeidsbyrde er en side av saken, dekning av vikarutgifter når lærerne har fravær pga kurs og eksamener er en annen. Disse siste pengene finnes ikke i noen overføringer. Tilbudet om etter- og videreutdanning er kraftig underfinansiert av staten. Resultatet ser vi når kommuner må velge å ikke la sine ansatte benytte de etter- og videreutdanningsmulighetene som finnes. Skoleierene blir stadig pålagt nye krav uten at overføringene holder tritt. En god og velkvalifisert lærer er den viktigste faktoren for styrking av den norske skolen. En god og velkvalifisert lærer får man bare dersom man kan tilby faglig oppdatering og fordypning. Dette tilbudet styrkes både ved å øke overføringene fra Staten, men også ved å omprioritere de midlene som idag gis skolen. Man bør i stedet for å gi penger til utdelingen av eple, pære og melon, gi skoleeierne midler til å kunne la sine lærere få et reelt kompetanseløft og således igjen styrke den norske skolen. 15

16 Fylkesvalgprogram SAK 7 Programkomiteen til fylkesvalgprogram har lagt fram et andreutkast som følger møteboken i et eget dokument. Fristen for endringsforslag til fylkesvalgprogrammet er fastsatt i forretningsorden. Alle medlemmer har anledning til å fremme forslag innen denne fristen. Innkomne endringsforslag deles ut ved fristens utløp på fylkesårsmøtet. Innspill til landsmøtesaken om Økt Verdiskapning SAK 8 På landsmøtet til Venstre i april 2011 skal det behandles et dokument om Økt Verdiskapning. Landsmøtedokumentet ligger vedlagt som eget dokument ved siden av møteboken. Det åpnes for debatt med innspill til dokumentet. 16

17 SAK 9 Valg Valgkomiteen har bestått av Vidar Grundetjern (leder), Nora Nilsen, Mauritz Bjerkreim, Tove Iren Tørresdal, Martin Gundersen (Unge Venstre). Innstillingen fra valgkomiteen blir ettersendt møteboken da den ikke er ferdig til førsteutsendingen. Leder Iselin Nybø, sekretær Svein Abrahamsen og kasserer Henrik Rosseland ble valgt på fylkesårsmøtet i fjor for to år og er ikke på valg i år. Styret Leder Iselin Nybø, Stavanger Ikke på valg Pol. Nestleder Tove Frantzen, Sandnes for to år ny Org. Nestleder Kenneth Gjesdal, Lund for to år ny Sekretær Svein Abrahamsen, Haug. Ikke på valg Kasserer: Henrik Rosseland, Hå Ikke på valg Styremedlem: Anja B. Endressen, Sola for to år ny 1. vara: Øyvind Sandved, Karmøy for ett år gjenvalg 2. vara: Nina Østebø, Suldal for ett år gjenvalg 3. vara: Elisabeth Ness, Tysvær for ett år gjenvalg 4. vara: Knut Inge Andersen, Gjesdal for ett år ny 5. vara: Per A. Thorbjørnsen, Stavanger for ett år ny VO styret Leder: Styremedlem: Org. Nestleder, Kenneth Gjesdal Styret velger et medlem selv Revisor Einar Bjelland, Sola Sigmund Alsvik, Sandnes ikke på valg ikke på valg 17

18 Delegater til landsmøtet 1. Gro Skartveit, Finnøy 2. Svein Abrahamsen, Haugesund 3. Unge Venstre 4. Per A. Thorbjørnsen, Stavanger 5. Brit Kvassheim, Eigersund 6. Tove Frantzen, Sandnes 7. Vegar Floa, Sauda 8. Asbjørn Eik Nes, Karmøy 9. Ingebjørg Undheim, Time 10. Anja B. Endresen, Sola 11. May Britt Vihovde, Haugesund 12. Kenneth Gjesdal, Lund 13. Eivind Enoksen, Stavanger 14. Stephen Meinich-Bache, Sandnes 15. Rosie Andersen, Gjesdal Varadelegater 1. Sofie Bache, Stavanger 2. Unge Venstre 3. Eskild Nærheim, Suldal 4. Thor Brynjar Welander, Stavanger 5. Mauritz Bjerkreim,Bjerkreim 6. John Arne Silgjerd, Hå 7. Rita Torland, Sola 8. Knut O. Eldhuset, Sandnes 9. Heine Vihovde Vestvik, Haug. 10. Nina Østebø, Suldal 11. Svein Økland, Sandnes Ny Valgkomité til 2012 Styret innstiller på følgende til ny valgkomité fram til fylkesårsmøtet i 2012: - Vidar Grundetjern, Sandnes - Ingebjørg Undheim, Time - Brit Kvassheim, Eigersund - Asbjørn Eik-Nes, Karmøy - Unge Venstre 18

19 Rogaland Venstres Handlingsplan 2011 SAK 10 Styret forslår handlingsplan for 2011 som gitt under: HANDLINGSPLAN Rogaland Venstre 1. BAKGRUNNSDEL 1.1 Innledning Handlingsplanen er Rogaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling. Planen ble første gang vedtatt på fylkesårsmøtet i 2005 og har blitt rullert hvert år etter dette. Handlingsplanen gir en oversikt over organisatoriske tiltak i perioden og ansvaret for gjennomføring av disse. Planen er forpliktende for fylkesstyret og for andre som gis et ansvar etter denne planen. 1.2 Handlingsplanens formål Handlingsplanens formål er å være et verktøy som sikrer at Venstres organisasjon styrkes på alle nivå og sikrer at Venstre i Rogaland er best mulig forberedt til lokalvalget i Handlingsplanens verdigrunnlag Åpenhet Venstre skal være et liberalt politisk parti. Dette skal gjenspeiles i Handlingsplanen. Organisasjonen skal i alle ledd være preget av åpenhet for nye ideer og tiltak, og medlemmene skal oppleve at de er mennesker med viktige bidrag Inkludering Partiets politiske prosesser skal være preget av en inkluderende kultur, dog slik at vedtatte programmer respekteres i det daglige arbeidet. Nye medlemmer skal inkluderes i partiarbeidet. Alle medlemmer skal informeres godt om partiets arbeid. Tillitsvalgte bør bruke media offensivt, slik at partiets velgere gjøres kjent med partiets vurderinger i den aktive samfunnsdebatten Ansvar Alle partiets tillitsvalgte skal få tilbud om opplæring slik at de får god kjennskap til Venstres idégrunnlag og politikk. Tillitsvalgte i partiets organer har et særlig ansvar for å gi oppmerksomhet til nye medlemmer. Partiets folkevalgte bør inkludere organisasjonen styrer, råd og utvalg i det daglige arbeidet, samt informere organisasjonens tillitsvalgte på en god måte. 2. MÅL OG TILTAK Målsetningene danner ryggraden i en langsiktig oppbygging av Venstres organisasjon. Det er viktig at det fokuseres på betydningen av samhandling mellom de ulike nivåene i organisasjonen, sentralt, regionalt og lokalt. Venstre må fortsette sitt arbeid for å være en organisasjon med kort avstand mellom enkeltmedlemmet og den sentrale organisasjonen. I 2011 legges det opp til følgende tiltak: 19

20 Inkludering og skolering Mål Alle nye medlemmer skal snarest bli kontaktet. Alle nye medlemmer skal bli tilbudt et innmeldingsseminar, Venstreskolen del 1. Dette gjennomføres ved behov. Alle medlemmer skal bli tilbudt Venstreskolen del 2. Dette gjennomføres i forbindelse med fylkesårsmøtet. Ansvar Lokallagsleder Fylkesstyret ( kommuner uten lag ) Opplegg VHO Gjennomføring fylkesstyret/lokallagene Opplegg VHO Gjennomføring fylkesstyret Samhørighet og utvikling Mål Alle medlemmer skal bli gitt tilbud om deltakelse på fylkeskonferanse. Denne arrangeres første gang høsten Folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting skal gis tilbud om deltakelse i nettverksgrupper innen ulike politiske områder Ansvar Fylkesstyret nettverksgrupper Fylkesstyret gruppeledere kommunestyrer og fylkesting Økt samhandling og profesjonalisering Mål Det skal arrangeres et fellesmøte mellom representanter for fylkestingsgruppa, fylkesstyret og lokallagene i hver region i fylket. Dette samordnes med møteplan for fylkestinget/fylkesutvalget. Ansvar Fylkesstyret Lagene på Haugalandet, Nord-Jæren, Ryfylke, Jæren og Dalene samordner medlemsaktivitet og tilbyr medlemsmøter per halvår. Skape interkommunal politikk gjennom regionale samlinger for folkevalgte, minimum en gang årlig. Fylkesstyret skal ringe alle lokallagslederne i løpet av våren Lokallagslederne Gruppeledere i kommunestyrene Fylkesstyret 44 20

21 Valgkamp Mål Det skal opprettes et valgkamputvalg som skal bestå av de øverste kandidatene på fylkesvalglisten og minst en representant fra fylkesstyret. Valgkamputvalget ledes av en representant fra fylkesstyret. Det utarbeides en valgkampplan rettet mot fylkestingsvalget Ansvar Fylkesstyret oppretter valgkamputvalget. Valgkamputvalget. Det opprettes regionale valgkamputvalg i de regionene hvor dette er hensiktsmessig. Lokallagslederne i de ulike regionene. Fylkesstyret bistår ved behov. Det lages lokale valgkampplaner i kommunene. Styret i lokallagene. Fylkesstyret bistår ved behov. 21

22 461 Årsmelding for Rogaland Venstre 2010 SAK Fylkesårsmøtet Fylkesårsmøtet for 2009 ble arrangert i Stavanger den 6. og 7. februar 2010, se eget referat. 2. Fylkesstyret Fylkesstyret har hatt følgende sammensetting etter fylkesårsmøtet: Iselin Nybø (leder), Tore Nilsen (politisk nestleder), Tove Frantzen (organisatorisk nestleder), Tom Henrik Rosseland (kasserer), Svein Abrahamsen (sekretær), Ingebjørg Undheim (styremedlem), Alexander Sjursæther (leder, Rogaland Unge Venstre). I tillegg har Gro Skartveit, på vegne av fylkestingsgruppen, tiltrådt fylkestyret med tale og forslagsrett. Styret har hatt 10 styremøter i 2010 og totalt behandlet 65 saker. 3. Medlemsutvikling Rogaland Venstre hadde 645 betalende medlemmer per 1. januar 2011, en nedgang på 1,1 prosent fra 652 betalende medlemmer per 1. januar Politiske saker På Venstres landsmøte fikk Rogaland vedtatt uttalelser om la læreren være lærer og nei til statlig detaljstyring. Fylkesårsmøtet vedtok uttalelser om på lag med verdens fattigste, datalagringsdirektivet, klimamålene kan nås av kommunene, nytt fengsel på Haugalandet, et helhetlig barnevern, militære anlegg. Fylkesstyret diskuterer den aktuelle politiske situasjonen på hvert styremøte, inkludert om vi har saker vi bør fremme nasjonalt, regionalt eller lokalt. Fylkesstyret har hatt et fellesmøte med fylkestinggruppen for å gå gjennom status for realisering av gjeldende fylkesvalgprogram. 5. Organisatoriske saker På nominasjonsmøte i Stavanger den 28. november 2010 ble valgliste for fylkestingsvalget i 2011 vedtatt, etter forslag fra nominasjonskomiteen. Rogaland Venstre har deltatt på to lokalpolitiske nettverksamlinger i regi av Venstres hovedorganisasjon i Fylkeslaget har høsten 2010 ansatt en organisasjonssekretær i deltidsstilling fram til etter lokal- og fylkesvalget i 2011 for å styrke organisasjonskapasiteten. Venstreskolen trinn 1 har vært arrangert i Sandnes og Sola i 2010 som et tilbud til nye medlemmer. Venstreskolen trinn 2 ble arrangert i tilknytning til fylkesårsmøtet våren

23 Økonomi Det har vært god kontroll over økonomien gjennom 2010, og kasserer har rapportert jevnlig til styret. Regnskapet for 2010 og forslag til budsjett for 2011 blir fremlagt til behandling på årsmøtet i Haugesund 5. og 6. februar Komiteer, utvalg og representasjon på Venstres Landsmøte Venstre sitt landsmøte ble holdt i Sarpsborg 16. til 18. april Følgende var valgt som landsmøteutsendinger fra Rogaland Venstre: Jarle Braut, Svein Abrahamsen, Ingebjørg Undheim, Kjartan Lunde, Tom Henrik Rosseland, May Britt Vihovde, Øyvind Sandve, Tove Frantzen, Brit Kvassheim, Per A. Thorbjørnsen, Kenneth Gjesdal, Nina Østebø, Nora Nilsen, Eivind Enoksen. John Leiv Dahlseng, Alexander Sjursæther, Knut Olav Eldhuset og Rosie Andersen møtte på landsmøtet som vararepresentanter for Jarle Braut, Ingebjørg Undheim, Øyvind Sandve og Nora Nilsen, som hadde meldt forfall. Representasjon i sentrale organer Helge Solum Larsen 1. nestleder i Venstre Iselin Nybø direktevalgt landsstyremedlem Tore Nilsen - møterett i landsstyret for Rogaland Venstre May Britt Vihovde leder for valgkomiteen for landsmøtet i 2010 Fylkestingsgruppen Jarle Braut (gruppeleder, leder for regional- og kulturutvalget) Gro Skartveit(samferdselsutvalget) Tormod Andreassen (opplæringsutvalget) VO-styre Tove Frantzen, Ingebjørg Undheim Revisorer Einar Bjelland, Sigmund Alsvik Valgkomite Vidar Grundetjern (leder), Nora Nilsen, Mauritz Bjerkreim, Tove-Iren Tørresdal, Martin Gundersen (Unge Venstre) Nominasjonskomite for fylkestingvalget May Britt Vihovde (leder), Roar Houen, Sølvi Gressgård, Margunn Øygarden, Dag Fisketjøn, Øyvind Misje, Aleksander Sjursæther (Unge Venstre) Haugesund, 19. januar 2011 Svein Abrahamsen/s Sekretær 23

24 Årsmelding for Rogaland Venstres fylkestingsgruppe 2010 SAK 12 Årsmeldingen fra fylkestingsgruppen ettersendes. 24

25 Regnskap 2010, Budsjett 2011 RESULTATREGNSKAP: ROGALAND VENSTRE REGNSKAP FOR 2010 (gjelder fra ) SAK 13 a og b Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter: Inntekter / refusjoner Offentlige tilskudd Andre tilskudd / valgkamp Kontingent Møterefusjoner SUM INNTEKTER Kostnader Lønnskostnad Porto, annonser, kontorrekv Møtekostnader Handlingsplan Regnskapshonorar Husleie, strøm, tlf., Div Gaver/Priser Diverse Valgkamp SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter/Kostnader Finansinntekter Rentekostnader/morarenter Bankgebyr etc Sum Finansinntekter/kostnader ÅRSRESULTAT BALANSE: Eiendeler Bank Andre kortsiktige fordringer SUM EIENDELER Gjeld og Egenkapitel Leverandørgjeld Gjeld til andre i venstre Annen kortsiktig gjeld Egenkapitl Årets resultat Sum gjeld og EK

26 Kontingent 2011 Styret foreslår at kontingenten videreføres på 150,- til fylkesleddet. SAK 13 c Vedtektsendringer SAK 14 Ingen vedtektsendringer var kommet inn innen fristen. Andre innkomne forslag SAK 15 Ingen andre forslag har kommet inn. 26

27 Forslagskjema Rogaland Venstres årsmøte 2011 Forslagstiller: Lokallag: Kryss av: Endring Strykning Tillegg Til sak nr: Til sidenr: Linjenr: Sign: 27

28 Forslagskjema Rogaland Venstres årsmøte 2011 Forslagstiller: Lokallag: Kryss av: Endring Strykning Tillegg Til sak nr: Til sidenr: Linjenr: Sign: 28

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Møtebok Venstres landsmøte 2015

Møtebok Venstres landsmøte 2015 Møtebok Venstres landsmøte 2015 Innhald: LM-1 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 LM-2 Konstituering Side 6 LM-3 Godkjenning av dagsorden og program Side 9 LM-4 Leiars tale og generell politisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Møtebok til Venstres landsmøte

Møtebok til Venstres landsmøte Møtebok til Venstres landsmøte Fornebu,. -. april 0 Innhald: LM- Godkjenning av innkalling og saksliste Side LM- Konstituering Side LM- Godkjenning av dagsorden og program Side LM- Leiars tale og generell

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer