Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5."

Transkript

1 Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5. februar 1

2 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og nemnd for resolusjoner Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av referat fra fylkesårsmøtet februar 2010 i Stavanger Generell politisk debatt Politiske resolusjoner Sak 7 Fylkesvalgprogram Sak 8 Sak 9 Rogaland Venstres innspill til landsmøtesaken om Økt verdiskapning Valg Sak 10 Rogaland Venstres Handlingsplan 2011 Sak 11 Årsmelding for Rogaland Venstre 2010 Sak 12 Årsmelding for Rogaland Venstres fylkestingsgruppe 2010 Sak 13 Regnskap 2010, Budsjett 2011, Kontingent 2011 Sak 14 Sak 15 Vedtektsendringer Andre innkomne forslag SAK 1 2

3 Dagsorden (Program) Fredag 4. Februar 16:15 Venstreskolen trinn 2 21:00 Middag for deltakerne av Venstreskolen trinn 2 SAK 1c Lørdag 5. Februar 09:00 Venstreskolen trinn 2 fortsetter 11:30 13:00 Lunsj og registrering 13:00 Siste frist for innlevering av resolusjoner og programforslag Sekretariatet setter ufattelig stor pris på om dette sendes på forhånd til 13:00 13:05 Velkommen til Haugesund v/ leder i Haugesund Venstre 13:05 13:10 Sak 1, 2 og 3: Åpning og konstituering Sak 4: Godkjenning av referat fra fylkesårsmøtet :10 13:30 Innledninger fra: - Leder i Rogaland Venstre, Iselin Nybø - Leder av fylkestingsgruppa - Leder i Rogaland Unge Venstre, Simon Furnes - Førstekandidat til fylkestingsvalget 2011, Helge Solum Larsen 13:30 14:30 Sak 5: Generell politisk debatt 14:30 14:45 Pause 14:45 15:00 Sak 6: Politiske resolusjoner prioritering 15:00 16:15 Sak 7: Debatt om Fylkesvalgprogram Innledning v/ leder i Programkomiteen, Svein Abrahamsen Deretter debatt om hele fylkesvalgprogrammet 16:15 16:30 Pause 16:30 17:45 Sak 7: Debatt om Fylkesvalgprogram fortsetter 17:45 18:00 Pause 18:00 18:05 Sak 14: Vedtektsendringer Sak 15: Andre innkomne forslag 18:05 18:10 Sak 11 og 12: Årsmeldinger 18:10 18:30 Sak 9: Valg 20:00 Festmiddag 3

4 Søndag 6. Februar 09:00 10:00 Sak 7: Votering over forslag til Fylkesvalgprogram :00 11:00 Trine Skei Grande 11:00 11:15 Sak 6: Politiske resolusjoner vedtak 11:15 11:45 Sak 10: Handlingsplan :45 12:00 Sak 13: Regnskap 2010, budsjett 2011, kontingent :00 12:15 Pause 12:15 12:45 Sak 8: Innspill til landsmøtesaken om Økt verdiskapning 12:45 13:00 Avslutning v/ fylkesleder 13:00 14:00 Lunsj og deretter avreise 4

5 Konstituering Styret foreslår følgende: SAK 2 Sekretariat og nettverksansvarlige: Kjartan Alexander Lunde, Lill Qvigstad, Svein Abrahamsen, Vidar Grundetjern og Tore Nilsen Referenter: Roar Houen, Øystein Evensen og Lill Qvigstad Møteledere: Tove Frantzen, Iselin Nybø, Helge Solum Larsen, Vidar Grundetjern, Anja Endresen, Kenneth Gjesdal og Rosie Andersen Fullmaktsnemnd: Kjartan Alexander Lunde, Knut O. Eldhuset og Eivind Enoksen Tellekorps: Velges i salen Redaksjonsnemnd for politiske utalelser: Tor Brynjar Welander (leder), Unni Fuglestad, Nina østbø og UV Redaksjonsnemnd for fylkesvalgprogrammet: May Britt Vihovde, Einar Bjelland, Hege Nordbøe og UV 5

6 1 Forretningsorden 2 Følgende forslås av styret: SAK Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i Venstres vedtekter. 2. Møteavviklingsregler som skissert i normalreglement for kommunestyrer med de tillempinger som er naturlig, er ellers forretningsorden for årsmøtet. 3. Taleberettigede årsmøtedeltakere melder seg på talerlisten ved tydelig å vise nummerskilt, eller ved å levere inn tydelig skriftlig melding om dette til møtelederne. 4. Forslag må leveres skriftlig, og på eget skjema (om slikt forefinnes) til møtelederne. 5. Møtelederne kan tillate inntil 2 replikker til debattinnlegg med påfølgende svarreplikk. En replikk kan maksimum være ett minutt lang. Den skal vedrøre siste debattinnlegg. Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved tydelig å vise nummerskilt sammen med to fingre godt synlig. 6. Forretningsorden vedtas ved konstitueringen av årsmøtet. Endringer i forretningsorden kan dog senere vedtas med 2/3-flertall. 7. Ved personvalg skal alternative forslag til den framlagte innstillingen settes opp mot en bestemt person i denne innstillingen. Dersom det er flere enn to kandidater til ett bestemt verv, må den som velges ha minimum 50 % av stemmene. Oppnår ingen av kandidatene 50 % av stemmene i første valgomgang, faller den av kandidatene med minst stemmer ut. Slik fortsettes det til en av kandidatene har oppnådd de nødvendige 50 % av stemmene. 8. Endringsforslag til fylkesvalgprogram må være fremmet innen kl. 13:00, lørdag 5. februar Politiske resolusjoner må være fremmet innen kl. 13:00, lørdag 5. februar Nye forslag etter denne fristen må først ha 2/3-flertall for å realitetsbehandles. Dersom de oppnår dette kan de vedtas med simpelt flertall. Dette gjelder ikke for forslag utarbeidet av de av årsmøtevalgte redaksjonsnemnder. 9. Ved prioriteringsdebatten om hvilke politiske resolusjoner årsmøtet skal behandle gjelder følgende: a. Årsmøtet vedtar først antallet resolusjoner som ønskes behandlet basert på forslag fra redaksjonsnemnda. b. Dersom redaksjonsnemndas forslag til antall uttalelser blir vedtatt må alternative forslag til redaksjonsnemndas prioriteringer settes opp mot en konkret resolusjon i nemndas innstilling. Dersom det er flere en to alternativ til en "plass" voteres det mellom de ulike alternativene. Dersom ikke noe forslag har over 50% av stemmene foretas det en ny votering mellom de to forslag som har flest stemmer ved første voteringsrunde c. Dersom det av årsmøtet vedtas å behandle flere eller færre forslag til uttalelser enn det redaksjonsnemnda foreslår, står delegatene fritt til å fremme forslag. Dersom det er flere forslag enn antall "plasser" foregår voteringen som i punkt b). 6

7 1 Referat fra fylkesårsmøtet februar 2010 SAK Fylkesårsmøtet vart arrangert av Stavanger Venstre på Rica Forum Hotell, Stavanger den 6. og 7. februar Laurdag 6. februar. Helge Solum Larsen opna årsmøtet og ønskte alle hjarteleg velkomne til årsmøtedagar. Frist for innlevering av resolusjonar vart sett til kl SAK 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Innkalling, saksliste og dagsorden vart samrøystes godkjent. SAK 2: Konstituering Følgjande vart samrøystes valde: MØTELEIARAR: Iselin Nybø, Ingebjørg Undheim, Nina Kristine Holm, Tormod Andreassen, Jon Arne Silgjerd, Helge Solum Larsen og Øyvind Sandve REFERENTAR: Svein Abrahamsen, Knut Norddal FULLMAKTSNEMND: Tore Nilsen, Tove Frantzen, Tom Henrik Rosseland REDAKSJONSNEMND FOR POLITISKE UTTALAR: Iselin Nybø ( leair ), May Britt Vihovde, Roar Houen og UV SEKRETARIAT OG NETVERKSANSBVARLEGE: Tore Nilsen, Lill Qvigstad, Vidar Grundetjern, TomHenrik Rosseland og Svein Abrahamsen TELJEKORPS: Vert valde i salen ved trong SAK 3: Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden vart samrøystes godkjend SAK 4: Referat frå Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i Sandnes den 31. januar og 1. februar 2009 Referatet vart samrøystes godkjent med ein merknad: Jon Arne Silgjerd var og vald som møteleiar. SAK 5: Generell politisk debatt Desse hadde innleiingar: Helge Solum Larsen, fylkesleiar Gro Skartveit, medlem av fylkestingsgruppa ( Jarle Braut møtte ikkje då han var sjuk ) Kjartan Alexander Lunde, leiar i Rogaland Unge Venstre Desse hadde innlegg under den politiske debatten: Kenneth Gjesdal, Vidar Grundetjern, Tormod Andreassen, Svein Abrahamsen, Iselin Nybø, Øyvind Sandve, Torleif Lothe, Trygve Egge, Thor Geir Harestad, May Britt Vihovde, Anja Berggård Endresen, Kristin Bade Veire, Marius Rønnevig, Magne Tunheim, Ingebjørg Undheim, Rita Torland, Jon Arne Silgjerd, Knut Olav Eldhuset, Hege Nordbø, Børre Malen Langkvist, Roar Malmin, Erik Hammer, Knut Inge Andersen, Per A. Torbjørnsen, Heine Vestvik, Ole Kristoffer Lundberg, Bjørn Veire, Tarald Austnes, Linda Dahle, Kolbein Håkon Lunde, Sissel Aakre Bøe, Torleif Roberstad. Helge Solum Larsen oppsummerte debatten. SAK 11: Årsmelding Rogaland Venstre 7

8 Svein Abrahamsen la fram årsmeldinga for Rogaland Venstre. Årsmeldinga vart samrøystes tatt til orientering. SAK 12: Årsmelding for Rogaland Venstre si fylkestingsgruppe Gro Skartveit la fram årsmeldinga for fylkestingsgruppa. Årsmeldinga vart samrøystes tatt til orientering. SAK 8: Val Leiar i valnemnda, Knut Norddal, la fram valnemnda si innstiling. May Britt Vihovde gjorde framlegg om Tore Nilsen som politisk nestleiar, Tove Frantzen som organisatorisk nestleiar og Øyvind Sandve som 1. varamedlem til styret Lill Qvigstad gjorde framlegg om Vegard Floa som 2. varamedlem til styret. Einar Bjelland kom med framlegg om Anja Berggård Endresen som 2. varamedlem til styret. Øyvind Sandve trekte seg som kandidat til vervet som politisk nestleiar. Valet gav dette resultatet: Leiar: ISELIN NYBØ, Stavanger, 2 år Politisk nestleiar: TORE NILSEN, Haugesund, ( 1 år ) Organisatorisk nestleiar: TOVE FRANTZEN, Sandnes ( 1 år ) Sekretær: SVEIN ABRAHAMSEN, Haugesund, 2 år Kasserar: HENRIK ROSSELAND, Hå, 2 år Styremedlem: INGEBJØRG UNDHEIM, Time, ( ikkje på val ) VARAREPRESENTANTAR; ALLE VERT VALDE FOR EITT ÅR: 1. vara: ØYVIND SANDVE, Karmøy 2. vara: ANJA BERGGÅRD ENDRESEN, Sola 3. vara: NINA ØSTEBØ, Suldal 4. vara: ELISABETH NESS, Tysvær 5. vara: KENNETH GJESDAL, Lund VO-STYRET: Leiar: TOVE FRANTZEN ( organisatorisk nestleiar ) Styremedlem: INGEBJØRG UNDHEIM ( styremedlem i fylkesstyret ) Revisorar: EINAR BJELLAND, Sola, 2 år SIGMUND ALSVIK, Sandnes, 2 år LANDSMØTEUTSENDINGAR: Leiar av valnemnda, Knut Norddal la fram valnemnda si innstilling når det galdt val av landsmøteutsendingar. Valnemnda kom med framlegg om ei endring i høve til utsend innstilling. Brit Kvassheim går inn på 9. plass i staden for Anette Hoås. Alle vala var samrøystes, og lista med landsmøteutsendingar vart slik: 1. Jarle Braut, Fylkestingsgruppa / Klepp 2. Svein Abrahamsen, Fylkesstyret / Haugesund 3. Ingebjørg Undheim, Fylkesstyret / Time 4. Kjartan Lunde, Unge Venstre / Stavanger 5. Henrik Rosseland, Fylkesstyret / Hå 6. May Britt Vihovde, Haugesund 8

9 Øyvind Sandve, Karmøy 8. Tove Frantzen, Sandnes 9. Brit Kvassheim, Eigersund 10. Per A. Thorbjørnsen, Stavanger 11. Kenneth Gjesdal, Lund 12. Nina Østebø, Suldal 13. Nora Nilsen, Sola 14. Eivind Enoksen, Stavanger VARAUTSENDINGAR: 15. John Leiv Dahlseng, Tysvær 16. Alexander Sjursæther, Unge Venstre / Sandnes 17. Heidi Skifjell, Finnøy 18. Knut Eldhuset, Sandnes 19. Jan Oddvar Omdal, Sokndal 20. Rosie Andersen, Gjesdal 21. Mauritz Bjerkreim, Bjerkreim Delegasjonsleiar får fullmakt til å supplera varamannslista om det trengst. VALKOMITE: Desse vart samrøystes valde til valkomite for fylkesårsmøtet 2011: Vidar Grundetjern ( leiar ) Sandnes, Nora Nilsen, Sola, Mauritz Bjerkreim, Bjerkreim, Tove-Iren Tørresdal, Haugesund + UV NOMINASJONSNEMND FOR FYLKESTINGSVAL: Desse vart samrøystes valde til nominasjonsnemnd for fylkestingsvalet: May Britt Vihovde ( leiar ) Haugesund, Roar Houen, Stavanger, Sølvi Gressgård, Karmøy, Margunn Øygarden, Gjesdal, Dag Fisketjøn, Suldal, Øyvind Misje, Egersund + UV SAK 6: Politisk resolusjonar Leiar av redaksjonsnemnda, Iselin Nybø, presentert dei politiske resolusjonane 1. MET-senteret, en stor mulihghet for regionen Karmøy Venstre 2. Nei til Ryfast Rogaland UV 3. Venstre skal være på lag med verdens fattigste Rogaland UV 4. Bekjemp narkotika, ikke narkotikaavhengige Rogaland UV 5. Stortinget må si nei til datalagringsdirektivet Rogaland UV 6. Stortinget må si nei til datalagringsdirektivet Sola Venstre 7. Klimamålene kan nås av kommunene Stavanger Venstre 8. Styrking av borgernes vern mot kriminalitet og overgrep Sandnes Venstre 9. Bygg nytt fengsel på Haugalandet - Haugesund Vesntre 10. Ja til skattefri trening - Svein Abraham 11. Gi hunder arbeidstakerrettigheter - Venstres hundevenner 12. Et helhetlig barnevern - Knut Eldhuset og Per A. Thorbjørnsen 13. IPCC - Jon Arne Silgjerd 14. Militære anlegg - Vidar Grundetjern 9

10 Høyere straffer for vold mot barn - Iren Frøiland 16. Økt kollektivbruk - Kolbein H. Lunde og Kjell Nødland Etter drøftingar vedtok årsmøtet å senda ut desse 6 resolusjonane: Nr 3: På lag med verdens fattigste Nr 5 / 6: Datalagring Nr 7: Klimamål Nr 9: Fengsel på Haugalandet Nr 12: Helhetlig barnevern Nr 14: Militære anlegg Søndag 7. februar Sak 6: Politiske resolusjoner vedtak Iselin Nybø la fram forslag til resolusjoner. Helge Solum Larsen og Per A. Torbjørnsen foreslo endring i resolusjon nr. 3 På lag med verdens fattigste. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, med disse endringene. Resolusjon nr. 7 Klimamål ble enstemmig vedtatt. Resolusjon nr. 9 Fengsel på Haugalandet ble enstemmig vedtatt. Gro Skartveit og Torleif Robberstad hadde forslag til endringer i resolusjon nr. 12 Helhetlig barnevern. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, med disse endringene. Torleif Robberstad foreslo endringer i resolusjon nr. 14 militære anlegg. Per A. Torbjørnsen foreslo å gi redaksjonskomiteen fullmakt til å fylle inn aktuelle eksempler. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, med den foreslåtte endringen og forslaget til Per A. Torbjørnsen. I debatten om resolusjon nr. 5/6 Datalagring hadde følgende ordet: Geir Bergstrøm (endringsforslag), Knut Gjesdal (replikk), Svein Abrahamsen (endringsforslag), Heine Vestvik Nilsen (replikk), Anja Endresen (endringsforslag), May Britt Vihovde, Ole Kristoffer Lundberg (replikk), May Britt Vihovde (svarreplikk), Bjørn Veire. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt med endringer. Redaksjonskomiteen fikk fullmakt til avgjøre rekkefølgen på avsnittene. Sak 7 Det flerkulturelle Norge Helge Solum Larsen orienterte om notatet Innvandring og integrering, som skal behandles på landsmøtet. Følgende hadde ordet i debatten: Heine Vestvik Nilsen, Kristin B. Veire, Kolbjørn Lunde, Svein Abrahamsen, Heine Vestvik Nilsen (replikk), Anja Endresen, Knut Eldhuset, Magne Tunheim, Torleif Robberstad, May Britt Vihovde, Øyvind Sandve, Gro Skartveit, Heidi Skifjell, Nora Nilsen (replikk), John Arne Silgjerd, Per A. Torbjørnsen, Knut Eldhuset (replikk), Rosie Andersen. Helge Solum Larsen oppsummerte debatten. Sak 13 Regnskap 2009, budsjett 2009, kontingent 2010 Tom Henrik Rosseland la fram styrets forslag til regnskap for Regnskapet ble enstemmig godkjent. Tom Henrik Rosseland la fram styrets forslag til budsjett for Følgende hadde ordet i debatten: Gro Skartveit, Vidar Grundetjern (replikk), Gro Skartveit (svarreplikk), Eivind Enoksen. Budsjettet for 2010 ble enstemmig vedtatt. 10

11 Fylkesårsmøtet vedtok enstemmig å be styret om i løpet av våren 2010 å foreta ansettelse i henhold til budsjettvedtaket. Fylkesårsmøtet vedtok enstemmig at kontingenten til Rogaland Venstre blir stående uforandret i Sak 10 Handlingsplan 2010 Tore Nilsen la fram styrets forslag til handlingsplan for Følgende hadde ordet i debatten: Asbjørn Eik-Nes, Heidi Skifjell, Heine Vihovde Vestvik, Torgeir Harestad, Knut Inge Andersen, Einar Bjelland, Heidi Skifjell (replikk). Tore Nilsen oppsummerte debatten. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: I pkt endres åpent til liberalt. I punkt 2.1 presiseres det at alle nye medlemmer skal kontaktes snarest per telefon. I punkt 2.3 tas det inn som et nytt punkt at fylkesstyret skal ringe alle lokallagslederne i løpet av Utdeling av Rogaland Venstres miljøpris 2009 Helge Solum Larsen delte ut miljøprisen til Gunnar Kvassheim. Sak 14 Vedtektsendringer 77 delegater var til stede i salen under behandlingen av vedtektsendringer. Forslaget om at Alle betalende medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet ble enstemmig vedtatt. I debatten om forslaget om å stryke setningen Toppkandidatene skal velges ved hemmelig valg deltok Lill Qvigstad, Vidar Grundetjern og Tore Nilsen. Forslaget ble vedtatt med 67 mot 10 stemmer. Avslutning av møtet Helge Solum Larsen avsluttet fylkesårsmøtet og takket for seg som leder i Rogaland Venstre. Iselin Nybø som nyvalgt fylkesleder ønsket vel hjem. 11

12 Generell politisk debatt Det åpnes for å tegne seg til generell politisk debatt. Alle delegater og medlemmer har anledning til å ta ordet i debatten. SAK 5 Politiske resolusjoner SAK 6 Frist for innlevering av politiske resolusjoner blir foreslått til 15:00 lørdag 5. februar. Det har til nå kun kommet inn to forslag til politiske resolusjoner. Nr Resolusjon Forslagsstiller 01 Oppdrettsnæringen må bli ansvarliggjort Rogaland Unge Venstre 02 Sykefraværet må ned Kjartan Alexander Lunde 03 Bedre lærere gir bedre skole Anja Berggård Endresen - Fra bananer til finansiering og studiepoeng Forslag 01 Foreslått av Rogaland Unge Venstre Oppdrettsnæringen må bli ansvarliggjort Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget og har verdi i seg selv (Stortingsvalgprogrammet ) I for lang tid har oppdrettsnæringen vært en hellig ku i norsk fiskeri- og næringspolitikk. Venstre mener tiden er inne for at næringen må ta ansvar for den miljøbelastningen den utgjør. Luseproblemet er et godt eksempel på at noe er galt. Andre faktorer merker ikke oppdrettseigerene like godt på salgstalene. Det kan være store utslipp direkte i sjøen eller store innhogg i synkende bestander av villfisk. Vi mener at bærekraft må inn i næringen. Kortsigktighet må bli erstattet av langsiktighet. Med kravene i dag blir ikke viktige faktorer tatt hensyn til. Storfisket av truet og rødlistet småfisk til oppdrettsfôr ødelegger ikke bare for den tradisjonelle fiskenæringen rundt i verden, men også for flere dyrearter som lever indirekte eller direkte av det samme som oppdrettsfisken må ha i foret sitt. Dette sitter naturligvis grenser på hvor mye oppdrett av fiskespisende oppdrettsarter det er mulig å ha i Norge. 12

13 Om bærekraften skal bli et begrep i næringen, sitter ikke dette bare grenser for antall oppdrett, men også et strengere reglement ovenfor fôr, plassering, utslepp og fiskehelse. Selv en oppdrettslaks har egenverdi og ingenting smaker bedre enn en gladlaks. Derfor må forholdene for en fisk i oppdrett viss grad likne de forholdene den naturlig kommer fra. Stressfaktorer, vannkvalitet og ikke minst føde er viktig for disse forholdene. Derfor vil Venstre, sammen med oppdrettsnæringen, forskere og de gode gründere som finnes gi næringen en ny framtid. Vi vil sitte strengere krav for at næringen skal ta de grep det trengs for å bli ei bærekraftig næring. Selv om dagens oppdrettsnæring minner lite om den gamle akvakulturen vi hadde i Norge før, så er oppdrett av fisk en lang tradisjon i Norge, og vi kan fortsett klare å ha en stor produksjonsstørrelse. Det krever noen grep. Det er store muligheter for å kombinere fiskeoppdrett med oppdratt av eksempelvis skaldyr, og bruk av forspill og fiskekloakk til landbruk eller biogass. Oppdrett av flere kulturer er også mulig, der flere arter kombineres i et kretsløp som utnytter ressursene enda bedre i stedet for dagens mange ineffektive oppdrett med monokulturer. Venstre vil derfor sette i gang en rekke tiltak for å gjøre næringen mer bærekraftig: Pause nye konsesjoner og fryse biomassen av fiskespisende oppdrettsfisk på et nivå som samsvarer med grenser for uttak av villfisk fra havet. Det skal maks være 5% rømt oppdrettslaks i elvene, og oppdrettslaks skal merkes, slik at den kan spores tilbake til oppdrettsanlegget den rømte fra Tiltak mot lakselus må bli skjerpet gjennom nye produksjonstrukturer og mer effektive virkemidler, som grenser på biomasse i hver kultur, og øyeblikkelig nedslakting visst det blir oppdaget resistente lus. Ventemerder med infisert fisk må forbys. At fjorder, og viktige ruter for villfisk som laks, blir satt som oppdrettsfrie soner. At kravene for tillatt utslipp i sjøen fra anlegg blir satt, og at det blir gitt intensiver til anlegg som velger å bruke utslipp til eksempelvis jordbruk eller biogass Sette nasjonale grenser for tillat utslipp til lokal fauna frå oppdrettsannlegg, brudd på regler må straffes akkurat på same måte som miljøutslipp på land. Stans i bruk av fiskeolje og fiskemel frå raudlistartar, og forbud mot bruk av ulovlig, urapportert og uregistrert fisk. Støtte forsking på lukka anlegg, og multikulturar for å utvikle næringa. Hindre bruk av truet arter til fiskefôr, slik som kolmule. Sikre godt dyrehold av fisk gjennom dyrevernloven, der også oppdrettsfisk skal ha rett til å bli oppdrettet i gode forhold utan for mye stress og variasjoner fra sitt naturlige habiat. At miljøkontrollen av oppdrettsannlegg skal direkte bli lagt under Miljøtilsynet, og ikke oppdretterene selv, slik som i dag. 13

14 Forslag 02 Foreslått av Kjartan Alexander Lunde Sykefraværet må ned Norge har et for høyt sykefravær. Det høye sykefraværet koster samfunnet enorme summer som kunne vært brukt på viktige samfunnsoppgaver. I tillegg er det en for stor andel av de som blir langtidssykemeldte som etter hvert havner utenfor arbeidsmarkedet. Å redusere langtidssykefraværet ved at folk kommer seg raskere tilbake i jobb er noe av det viktigste man kan gjøre for å få et inkluderende arbeidsliv. Rogaland Venstre er skuffet over at regjeringen i fjor bestemte seg for å videreføre avtalen for inkluderende arbeidsliv uten tilstrekkelig nye tiltak for å få ned sykefraværet. Avtalen har til nå tydelig feilet i å redusere både det langsiktige og kortsiktige sykefraværet, og betydelig endringer i sykelønnsordningen må til for å nå målene som er satt. Rogaland Venstre er positive til økt bruk av gradert sykemelding. Der gradert sykemelding ikke er mulig, og det ikke er sannsynlig at arbeidstakeren kan komme tilbake i den gamle jobben innen rimelig tid, må yrkesrettet attføring iverksettes allerede etter tre måneder heller enn etter ett år som i dag. Dermed kan sykemeldte finne et nytt yrke eller nye arbeidsoppgaver de kan mestre, heller enn å falle helt ut av arbeidsmarkedet. Et godt arbeidsmiljø er også avgjørende for å redusere sykefraværet. Derfor er det viktig at de tiltakene fra IA-avtalen som har hatt effekt videreføres og videreutvikles. For å få et bedre samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstager, NAV og fastlege må arbeidslivssentrene styrkes. Det er i dag stor variasjon mellom fastleger i hvor lenge man sykemelder, og i bruken av alternativer til full sykemeldinger. Fastleger må gis hjelp og skolering i å ta riktige avgjørelser. Veiledende sykemeldingsperioder tilpasset diagnose og yrke er et godt virkemiddel. Leger bør bli informert når deres sykemeldingspraksis avviker i stor grad fra det som er vanlig. Man må også fjerne fastlegers incentiver til å tilfredsstille pasienters krav om sykemelding ved å redusere stykkprisfinansieringen i fastlegeordningen. Antall spesialister med rett til å sykemelde må reduseres for å ansvarliggjøre fastlegen. Dersom IA-avtalen ikke gir resultater i løpet av den kommende avtaleperioden mener Rogaland Venstre at man må gå hardere til verks, blant annet ved å endre kompensasjonsgraden i sykelønnsordningen til 80 % i sykeperioden og gi et utvidet medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne. For at dette ikke skal skade små og mellomstore bedrifter må arbeidsgiverne kompenseres for dette gjennom redusert arbeidsgiveravgift. Små bedrifter må også skjermes mot en del av rapporteringskravene som eksisterer i dagens ordning. Regjeringens ekspertgruppe har selv påpekt at sterkere økonomiske incentiver er et tiltak som virker for å redusere fraværet. Det er viktig at det er en balanse og sammenheng mellom forskjellige velferdsordninger, så de med størst behov får mest hjelp. Venstre mener det er galt at Folketrygden er veldig mye mer generøs mot folk som er sykmeldte og dermed har en midlertidig nedsatt arbeidsevne, enn mot folk som er uføretrygdet og dermed har en permanent nedsatt arbeidsevne. Innsparingene fra å redusere kompensasjonsgraden i sykelønnsordningen må derfor delvis brukes på å bedre kårene for personer på uføretrygd. 14

15 Forslag 03 Foreslått av Anja Berggård Endresen Bedre lærere gir bedre skole - Fra bananer til finansiering og studiepoeng Det har vært bred politisk enighet om å styrke skolen og en av de viktigste faktorene er å styrke tilbudet om etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen. En god og velkvalifisert lærer er en viktig faktor for utviklingen av den norske skolen. Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes læring. OECDs Economic Review, august 2008, anbefalte også å investere i kompetansegivende videreutdanning. Høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærere bidrar til gode elevresultater. Kunnskapsdepartementet sier selv i sin strategiplan "Kompetanse for kvalitet" at det er en utfordring at 40 prosent av lærerne i grunnskolen ikke har noen faglig fordypning i fagene de underviser i, og bare en femdel har fordypning på minst ett år i fagene de underviser i. Dessverre viser det seg at flere av studieplassene som kom i etterkant av prosjektet "Kompetanse for kvalitet" blir stående ubrukte. Lokale skoleeiere har ikke penger nok til å prioritere videreutdanning til de lærerne som har behov for faglig oppdatering eller fordypning. Finansiering av studieplasser og nedsatt arbeidsbyrde er en side av saken, dekning av vikarutgifter når lærerne har fravær pga kurs og eksamener er en annen. Disse siste pengene finnes ikke i noen overføringer. Tilbudet om etter- og videreutdanning er kraftig underfinansiert av staten. Resultatet ser vi når kommuner må velge å ikke la sine ansatte benytte de etter- og videreutdanningsmulighetene som finnes. Skoleierene blir stadig pålagt nye krav uten at overføringene holder tritt. En god og velkvalifisert lærer er den viktigste faktoren for styrking av den norske skolen. En god og velkvalifisert lærer får man bare dersom man kan tilby faglig oppdatering og fordypning. Dette tilbudet styrkes både ved å øke overføringene fra Staten, men også ved å omprioritere de midlene som idag gis skolen. Man bør i stedet for å gi penger til utdelingen av eple, pære og melon, gi skoleeierne midler til å kunne la sine lærere få et reelt kompetanseløft og således igjen styrke den norske skolen. 15

16 Fylkesvalgprogram SAK 7 Programkomiteen til fylkesvalgprogram har lagt fram et andreutkast som følger møteboken i et eget dokument. Fristen for endringsforslag til fylkesvalgprogrammet er fastsatt i forretningsorden. Alle medlemmer har anledning til å fremme forslag innen denne fristen. Innkomne endringsforslag deles ut ved fristens utløp på fylkesårsmøtet. Innspill til landsmøtesaken om Økt Verdiskapning SAK 8 På landsmøtet til Venstre i april 2011 skal det behandles et dokument om Økt Verdiskapning. Landsmøtedokumentet ligger vedlagt som eget dokument ved siden av møteboken. Det åpnes for debatt med innspill til dokumentet. 16

17 SAK 9 Valg Valgkomiteen har bestått av Vidar Grundetjern (leder), Nora Nilsen, Mauritz Bjerkreim, Tove Iren Tørresdal, Martin Gundersen (Unge Venstre). Innstillingen fra valgkomiteen blir ettersendt møteboken da den ikke er ferdig til førsteutsendingen. Leder Iselin Nybø, sekretær Svein Abrahamsen og kasserer Henrik Rosseland ble valgt på fylkesårsmøtet i fjor for to år og er ikke på valg i år. Styret Leder Iselin Nybø, Stavanger Ikke på valg Pol. Nestleder Tove Frantzen, Sandnes for to år ny Org. Nestleder Kenneth Gjesdal, Lund for to år ny Sekretær Svein Abrahamsen, Haug. Ikke på valg Kasserer: Henrik Rosseland, Hå Ikke på valg Styremedlem: Anja B. Endressen, Sola for to år ny 1. vara: Øyvind Sandved, Karmøy for ett år gjenvalg 2. vara: Nina Østebø, Suldal for ett år gjenvalg 3. vara: Elisabeth Ness, Tysvær for ett år gjenvalg 4. vara: Knut Inge Andersen, Gjesdal for ett år ny 5. vara: Per A. Thorbjørnsen, Stavanger for ett år ny VO styret Leder: Styremedlem: Org. Nestleder, Kenneth Gjesdal Styret velger et medlem selv Revisor Einar Bjelland, Sola Sigmund Alsvik, Sandnes ikke på valg ikke på valg 17

18 Delegater til landsmøtet 1. Gro Skartveit, Finnøy 2. Svein Abrahamsen, Haugesund 3. Unge Venstre 4. Per A. Thorbjørnsen, Stavanger 5. Brit Kvassheim, Eigersund 6. Tove Frantzen, Sandnes 7. Vegar Floa, Sauda 8. Asbjørn Eik Nes, Karmøy 9. Ingebjørg Undheim, Time 10. Anja B. Endresen, Sola 11. May Britt Vihovde, Haugesund 12. Kenneth Gjesdal, Lund 13. Eivind Enoksen, Stavanger 14. Stephen Meinich-Bache, Sandnes 15. Rosie Andersen, Gjesdal Varadelegater 1. Sofie Bache, Stavanger 2. Unge Venstre 3. Eskild Nærheim, Suldal 4. Thor Brynjar Welander, Stavanger 5. Mauritz Bjerkreim,Bjerkreim 6. John Arne Silgjerd, Hå 7. Rita Torland, Sola 8. Knut O. Eldhuset, Sandnes 9. Heine Vihovde Vestvik, Haug. 10. Nina Østebø, Suldal 11. Svein Økland, Sandnes Ny Valgkomité til 2012 Styret innstiller på følgende til ny valgkomité fram til fylkesårsmøtet i 2012: - Vidar Grundetjern, Sandnes - Ingebjørg Undheim, Time - Brit Kvassheim, Eigersund - Asbjørn Eik-Nes, Karmøy - Unge Venstre 18

19 Rogaland Venstres Handlingsplan 2011 SAK 10 Styret forslår handlingsplan for 2011 som gitt under: HANDLINGSPLAN Rogaland Venstre 1. BAKGRUNNSDEL 1.1 Innledning Handlingsplanen er Rogaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling. Planen ble første gang vedtatt på fylkesårsmøtet i 2005 og har blitt rullert hvert år etter dette. Handlingsplanen gir en oversikt over organisatoriske tiltak i perioden og ansvaret for gjennomføring av disse. Planen er forpliktende for fylkesstyret og for andre som gis et ansvar etter denne planen. 1.2 Handlingsplanens formål Handlingsplanens formål er å være et verktøy som sikrer at Venstres organisasjon styrkes på alle nivå og sikrer at Venstre i Rogaland er best mulig forberedt til lokalvalget i Handlingsplanens verdigrunnlag Åpenhet Venstre skal være et liberalt politisk parti. Dette skal gjenspeiles i Handlingsplanen. Organisasjonen skal i alle ledd være preget av åpenhet for nye ideer og tiltak, og medlemmene skal oppleve at de er mennesker med viktige bidrag Inkludering Partiets politiske prosesser skal være preget av en inkluderende kultur, dog slik at vedtatte programmer respekteres i det daglige arbeidet. Nye medlemmer skal inkluderes i partiarbeidet. Alle medlemmer skal informeres godt om partiets arbeid. Tillitsvalgte bør bruke media offensivt, slik at partiets velgere gjøres kjent med partiets vurderinger i den aktive samfunnsdebatten Ansvar Alle partiets tillitsvalgte skal få tilbud om opplæring slik at de får god kjennskap til Venstres idégrunnlag og politikk. Tillitsvalgte i partiets organer har et særlig ansvar for å gi oppmerksomhet til nye medlemmer. Partiets folkevalgte bør inkludere organisasjonen styrer, råd og utvalg i det daglige arbeidet, samt informere organisasjonens tillitsvalgte på en god måte. 2. MÅL OG TILTAK Målsetningene danner ryggraden i en langsiktig oppbygging av Venstres organisasjon. Det er viktig at det fokuseres på betydningen av samhandling mellom de ulike nivåene i organisasjonen, sentralt, regionalt og lokalt. Venstre må fortsette sitt arbeid for å være en organisasjon med kort avstand mellom enkeltmedlemmet og den sentrale organisasjonen. I 2011 legges det opp til følgende tiltak: 19

20 Inkludering og skolering Mål Alle nye medlemmer skal snarest bli kontaktet. Alle nye medlemmer skal bli tilbudt et innmeldingsseminar, Venstreskolen del 1. Dette gjennomføres ved behov. Alle medlemmer skal bli tilbudt Venstreskolen del 2. Dette gjennomføres i forbindelse med fylkesårsmøtet. Ansvar Lokallagsleder Fylkesstyret ( kommuner uten lag ) Opplegg VHO Gjennomføring fylkesstyret/lokallagene Opplegg VHO Gjennomføring fylkesstyret Samhørighet og utvikling Mål Alle medlemmer skal bli gitt tilbud om deltakelse på fylkeskonferanse. Denne arrangeres første gang høsten Folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting skal gis tilbud om deltakelse i nettverksgrupper innen ulike politiske områder Ansvar Fylkesstyret nettverksgrupper Fylkesstyret gruppeledere kommunestyrer og fylkesting Økt samhandling og profesjonalisering Mål Det skal arrangeres et fellesmøte mellom representanter for fylkestingsgruppa, fylkesstyret og lokallagene i hver region i fylket. Dette samordnes med møteplan for fylkestinget/fylkesutvalget. Ansvar Fylkesstyret Lagene på Haugalandet, Nord-Jæren, Ryfylke, Jæren og Dalene samordner medlemsaktivitet og tilbyr medlemsmøter per halvår. Skape interkommunal politikk gjennom regionale samlinger for folkevalgte, minimum en gang årlig. Fylkesstyret skal ringe alle lokallagslederne i løpet av våren Lokallagslederne Gruppeledere i kommunestyrene Fylkesstyret 44 20

21 Valgkamp Mål Det skal opprettes et valgkamputvalg som skal bestå av de øverste kandidatene på fylkesvalglisten og minst en representant fra fylkesstyret. Valgkamputvalget ledes av en representant fra fylkesstyret. Det utarbeides en valgkampplan rettet mot fylkestingsvalget Ansvar Fylkesstyret oppretter valgkamputvalget. Valgkamputvalget. Det opprettes regionale valgkamputvalg i de regionene hvor dette er hensiktsmessig. Lokallagslederne i de ulike regionene. Fylkesstyret bistår ved behov. Det lages lokale valgkampplaner i kommunene. Styret i lokallagene. Fylkesstyret bistår ved behov. 21

22 461 Årsmelding for Rogaland Venstre 2010 SAK Fylkesårsmøtet Fylkesårsmøtet for 2009 ble arrangert i Stavanger den 6. og 7. februar 2010, se eget referat. 2. Fylkesstyret Fylkesstyret har hatt følgende sammensetting etter fylkesårsmøtet: Iselin Nybø (leder), Tore Nilsen (politisk nestleder), Tove Frantzen (organisatorisk nestleder), Tom Henrik Rosseland (kasserer), Svein Abrahamsen (sekretær), Ingebjørg Undheim (styremedlem), Alexander Sjursæther (leder, Rogaland Unge Venstre). I tillegg har Gro Skartveit, på vegne av fylkestingsgruppen, tiltrådt fylkestyret med tale og forslagsrett. Styret har hatt 10 styremøter i 2010 og totalt behandlet 65 saker. 3. Medlemsutvikling Rogaland Venstre hadde 645 betalende medlemmer per 1. januar 2011, en nedgang på 1,1 prosent fra 652 betalende medlemmer per 1. januar Politiske saker På Venstres landsmøte fikk Rogaland vedtatt uttalelser om la læreren være lærer og nei til statlig detaljstyring. Fylkesårsmøtet vedtok uttalelser om på lag med verdens fattigste, datalagringsdirektivet, klimamålene kan nås av kommunene, nytt fengsel på Haugalandet, et helhetlig barnevern, militære anlegg. Fylkesstyret diskuterer den aktuelle politiske situasjonen på hvert styremøte, inkludert om vi har saker vi bør fremme nasjonalt, regionalt eller lokalt. Fylkesstyret har hatt et fellesmøte med fylkestinggruppen for å gå gjennom status for realisering av gjeldende fylkesvalgprogram. 5. Organisatoriske saker På nominasjonsmøte i Stavanger den 28. november 2010 ble valgliste for fylkestingsvalget i 2011 vedtatt, etter forslag fra nominasjonskomiteen. Rogaland Venstre har deltatt på to lokalpolitiske nettverksamlinger i regi av Venstres hovedorganisasjon i Fylkeslaget har høsten 2010 ansatt en organisasjonssekretær i deltidsstilling fram til etter lokal- og fylkesvalget i 2011 for å styrke organisasjonskapasiteten. Venstreskolen trinn 1 har vært arrangert i Sandnes og Sola i 2010 som et tilbud til nye medlemmer. Venstreskolen trinn 2 ble arrangert i tilknytning til fylkesårsmøtet våren

23 Økonomi Det har vært god kontroll over økonomien gjennom 2010, og kasserer har rapportert jevnlig til styret. Regnskapet for 2010 og forslag til budsjett for 2011 blir fremlagt til behandling på årsmøtet i Haugesund 5. og 6. februar Komiteer, utvalg og representasjon på Venstres Landsmøte Venstre sitt landsmøte ble holdt i Sarpsborg 16. til 18. april Følgende var valgt som landsmøteutsendinger fra Rogaland Venstre: Jarle Braut, Svein Abrahamsen, Ingebjørg Undheim, Kjartan Lunde, Tom Henrik Rosseland, May Britt Vihovde, Øyvind Sandve, Tove Frantzen, Brit Kvassheim, Per A. Thorbjørnsen, Kenneth Gjesdal, Nina Østebø, Nora Nilsen, Eivind Enoksen. John Leiv Dahlseng, Alexander Sjursæther, Knut Olav Eldhuset og Rosie Andersen møtte på landsmøtet som vararepresentanter for Jarle Braut, Ingebjørg Undheim, Øyvind Sandve og Nora Nilsen, som hadde meldt forfall. Representasjon i sentrale organer Helge Solum Larsen 1. nestleder i Venstre Iselin Nybø direktevalgt landsstyremedlem Tore Nilsen - møterett i landsstyret for Rogaland Venstre May Britt Vihovde leder for valgkomiteen for landsmøtet i 2010 Fylkestingsgruppen Jarle Braut (gruppeleder, leder for regional- og kulturutvalget) Gro Skartveit(samferdselsutvalget) Tormod Andreassen (opplæringsutvalget) VO-styre Tove Frantzen, Ingebjørg Undheim Revisorer Einar Bjelland, Sigmund Alsvik Valgkomite Vidar Grundetjern (leder), Nora Nilsen, Mauritz Bjerkreim, Tove-Iren Tørresdal, Martin Gundersen (Unge Venstre) Nominasjonskomite for fylkestingvalget May Britt Vihovde (leder), Roar Houen, Sølvi Gressgård, Margunn Øygarden, Dag Fisketjøn, Øyvind Misje, Aleksander Sjursæther (Unge Venstre) Haugesund, 19. januar 2011 Svein Abrahamsen/s Sekretær 23

24 Årsmelding for Rogaland Venstres fylkestingsgruppe 2010 SAK 12 Årsmeldingen fra fylkestingsgruppen ettersendes. 24

25 Regnskap 2010, Budsjett 2011 RESULTATREGNSKAP: ROGALAND VENSTRE REGNSKAP FOR 2010 (gjelder fra ) SAK 13 a og b Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter: Inntekter / refusjoner Offentlige tilskudd Andre tilskudd / valgkamp Kontingent Møterefusjoner SUM INNTEKTER Kostnader Lønnskostnad Porto, annonser, kontorrekv Møtekostnader Handlingsplan Regnskapshonorar Husleie, strøm, tlf., Div Gaver/Priser Diverse Valgkamp SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter/Kostnader Finansinntekter Rentekostnader/morarenter Bankgebyr etc Sum Finansinntekter/kostnader ÅRSRESULTAT BALANSE: Eiendeler Bank Andre kortsiktige fordringer SUM EIENDELER Gjeld og Egenkapitel Leverandørgjeld Gjeld til andre i venstre Annen kortsiktig gjeld Egenkapitl Årets resultat Sum gjeld og EK

26 Kontingent 2011 Styret foreslår at kontingenten videreføres på 150,- til fylkesleddet. SAK 13 c Vedtektsendringer SAK 14 Ingen vedtektsendringer var kommet inn innen fristen. Andre innkomne forslag SAK 15 Ingen andre forslag har kommet inn. 26

27 Forslagskjema Rogaland Venstres årsmøte 2011 Forslagstiller: Lokallag: Kryss av: Endring Strykning Tillegg Til sak nr: Til sidenr: Linjenr: Sign: 27

28 Forslagskjema Rogaland Venstres årsmøte 2011 Forslagstiller: Lokallag: Kryss av: Endring Strykning Tillegg Til sak nr: Til sidenr: Linjenr: Sign: 28

Rogaland Venstres fylkesårsmøte, 6. februar 7. februar 2010. Rica Forum Hotell, Stavanger. Møtebok. Side 1

Rogaland Venstres fylkesårsmøte, 6. februar 7. februar 2010. Rica Forum Hotell, Stavanger. Møtebok. Side 1 1 1 1 1 1 1 1 Rogaland Venstres fylkesårsmøte,. februar. februar 0 Rica Forum Hotell, Stavanger Møtebok 0 1 Side 1 Sak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 SAKLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling, sakliste

Detaljer

Rogaland Venstres fylkesårsmøte 2. 3. februar 2013 Rica Airport Hotel, Sola Møtebok Versjon 2b

Rogaland Venstres fylkesårsmøte 2. 3. februar 2013 Rica Airport Hotel, Sola Møtebok Versjon 2b Rogaland Venstres fylkesårsmøte 2. 3. februar 2013 Rica Airport Hotel, Sola Møtebok Versjon 2b (laget 27. januar 2013) Deltakerliste # Navn Delegasjon 1 Kjartan Alexander Lunde Fylkesstyret 3 Tove Frantzen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Rogaland Venstres fylkesårsmøte, 30. januar 1. februar 2009. Thon hotell Sandnes. Møtebok. Side 1

Rogaland Venstres fylkesårsmøte, 30. januar 1. februar 2009. Thon hotell Sandnes. Møtebok. Side 1 Rogaland Venstres fylkesårsmøte, 30. januar 1. februar 2009 Thon hotell Sandnes Møtebok Side 1 Innhold SAK 1: Sakliste... 3 SAK 2: Program/dagsorden... 4 SAK 3: Konstituering... 6 SAK 3: Forretningsorden...

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Rogaland Venstres fylkesårsmøte 3. 5. februar 2012. Ryfylkes Fjordhotell, Sand i Suldal. Møtebok

Rogaland Venstres fylkesårsmøte 3. 5. februar 2012. Ryfylkes Fjordhotell, Sand i Suldal. Møtebok Rogaland Venstres fylkesårsmøte 3. 5. februar 2012 Ryfylkes Fjordhotell, Sand i Suldal Møtebok 1 Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden SAK 1b Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Rogaland Venstres fylkesårsmøte 8. 9. februar 2014 Grand Hotell, Egersund Møtebok Versjon 4b

Rogaland Venstres fylkesårsmøte 8. 9. februar 2014 Grand Hotell, Egersund Møtebok Versjon 4b Rogaland Venstres fylkesårsmøte 8. 9. februar 2014 Grand Hotell, Egersund Møtebok Versjon 4b (laget 8. februar 2014) Deltakerliste # Navn Delegasjon 1 Kjartan Alexander Lunde Fylkesstyret 2 Anja Berggård

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014 15 For et større og mer synlig Venstre i Hordaland INNLEDNING Handlingsplanen er Hordaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og utvikling. Planen vedtas av fylkesårsmøtet

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive under protokoll: Diana Nogva og Line Nogva, Valgt

1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive under protokoll: Diana Nogva og Line Nogva, Valgt Protokoll årsmøte 2011 (30 stemmeberettigede) 1.6. Valg av ordstyrer: Arne Hoem Bisitter: Jon Hustad 1.8. Tellekorps: Rigmor Slatlem Eldbjørg Halås Roy Thomassen 1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer