Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF"

Transkript

1 Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst

2 Rapport nr Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Akershus universitetssykehus HF Administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Administrerende direktør Helse Øst RHF Kontrollkomiteen Helse Øst RHF Internrevisjonen Helse Øst Styret i Helse Øst RHF v/styreleder Spesialrådgiver Øystein Krüger, Helse Øst RHF Internrevisor Karl-Helge Storhaug, Helse Øst RHF Leder internrevisjon Liv Todnem, Helse Øst RHF Innhold 1 Innledning Bakgrunn, formål og målsetninger Avgrensning og metode Resultatet av revisjonen Organisering, ansvar og myndighet Systemer for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter Risikovurderinger og avvikssystemer Planlegging, gjennomføring og oppfølging Vedlegg Informasjon Deltakere Saksgang og rapportbehandling Faktabeskrivelse Organisering, ansvar og oppgaver Planlegging, gjennomføring og oppfølging av forskningsprosjekter...12 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 13

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn, formål og målsetninger Revisjon av forskning er nedfelt i styrebehandlet revisjonsplan for internrevisjonen i Helse Øst (sak ). Formålet med revisjonen er på vegne av styret og administrerende direktør i Helse Øst RHF å se etter om helseforetakene har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) i sin forskningsaktivitet. For å oppnå formålet har internrevisjonen lagt vekt på å belyse følgende: 1. Er forskningsvirksomheten ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) hensiktsmessig organisert, og er ansvar og oppgaver tydelig definert og nedfelt i styrende dokumenter? 2. Er det etablert systemer, prosedyrer og rutiner ved Ahus som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte, herunder systemer for systematiske vurderinger av risiko og avviksbehandling i forskningsarbeidet? Internrevisjonen har også som mål at revisjonen skal bidra til forbedringer og økt læring om internkontroll. 1.2 Avgrensning og metode Prosessen for planlegging, gjennomføring og rapportering av forskningsprosjekter ved Ahus kan i grove trekk sammenfattes i 5 steg: Steg 1 - Ide om forskningsprosjekt, utforming av prosjektsøknad til RHF Steg 2 - Behandling av søknader/tildeling av forskningsmidler fra RHF Steg 3 - Detaljplanlegging av forskningsprosjekt, prosjektorganisering, m.v. Steg 4 - Gjennomføring av forskningsprosjekt, faglig og administrativ oppfølging Steg 5 - Ferdigstillelse av forskningsprosjekt, rapportering internt og til RHF Revisjonen ved Ahus har vært avgrenset til å se nærmere på forhold knyttet til steg 1, 3, 4 og 5, dvs. systemer og prosedyrer for å planlegge og sette i verk forskningsprosjekter, samt følge opp og ha styring og kontroll med gjennomføring av disse frem til prosjektet avsluttes. Revisjonen har ikke omfattet steg 2, og er derfor ikke nærmere omtalt i rapporten. Til grunn for internrevisjonens arbeid ligger dokumentstudier, gjennomgang av til sammen 6 forskningsprosjekter, herunder samtaler med prosjektlederne for disse, og samtaler med ledere og medarbeidere ved Forskningsadministrativ enhet. Videre bygger revisjonen på Ahus sin tilbakerapportering på brev fra RHF av Internrevisjonen har på bakgrunn av den innsamlede informasjonen, utformet en faktabeskrivelse som følger av kapittel 3. Vedlegg, pkt 3.4. Vurderingskriteriene bygger på krav og føringer til internkontroll nedfelt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av (Internkontrollforskriften), Driftsavtale inngått mellom Akershus universitetssykehus HF og Helse Øst RHF (Driftsavtalen) og Protokoll fra foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF (Foretaksprotokollen). I tillegg har internrevisjonen lagt vekt på tiltak som Ahus har satt i verk eller planlegger å sette i verk for å følge opp sitt svar på brev fra Helse Øst RHF av Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 3 av 13

4 2 Resultatet av revisjonen 2.1 Organisering, ansvar og myndighet Etter Internkontrollforskriftens 4, skal helseforetakene ha etablert og dokumentert internkontroll som bl.a. viser hvordan virksomheten er organisert og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Videre er det i Driftsavtalen nedfelt at ansvaret for forskningsvirksomheten skal ligge i styringslinjen. Det er også stilt krav om etablering av forskningsutvalg, men det er ikke nærmere definert hvordan disse skal innplasseres organisatorisk sett. Gjennomgangen viste at organiseringen av forskningsvirksomheten er lagt i styringslinjen slik Driftsavtalen nedfeller, og at det er etablert forskningsutvalg. Gjennomgangen viste også at prosjektene følges opp faglig av forskningsveiledere ved avdelingene. Kvalitetssystemet omfatter imidlertid ikke prosedyrer og retningslinjer som gir klare beskrivelser av ansvars- og oppgavefordeling mellom forskningsdirektør og virksomhetsdirektørene, mellom avdelingssjefene, forskningsveilederne og prosjektlederne, samt FAE og avdelingssjefene/forskningsveilederne/prosjektlederne. Dette gir en viss risiko for at oppgaver som ligger i grensesnittet mellom de ulike rollene, kan bli utført av begge parter eller at de ikke blir ivaretatt som forutsatt. I Driftsavtalen er det nedfelt at ansvaret for forskningsvirksomheten er et systemansvar som er lagt til helseforetaket som organisasjon. I praksis må administrerende direktør eller den som er delegert myndighet, stå som øverste ansvarlig for forskningen som gjennomføres. Videre er det nedfelt krav om at medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres som forskningsprosjekter og at disse skal ledes av kvalifiserte prosjektledere med det daglige ansvaret. Gjennomgangen viste at administrerende direktør er oppdragsansvarlig for forskningsprosjekter i regi av Ahus. Gjennomgangen viste også at forskningsarbeidet organiseres i prosjekter og at det faglig arbeidet i prosjektene til daglig ledes av prosjektledere. Dette er i tråd med kravene i Driftsavtalen. Etter gjeldende retningslinjer skal prosjektlederne skal ha doktorgradskompetanse (dr. grad eller tilsvarende forskningskompetanse/førstestilling). Tilsvarende krav stilles til forskningsveilederne ved utlysning av strategiske forskningsmidler. Etter internrevisjonens syn gir dette rimelig sikkerhet for at prosjektene gjennomføres på faglig forsvarlig måte. Anbefalinger For å styrke organisering, ansvars- og oppgavefordeling, anbefaler internrevisjonen at Ahus vurderer disse tiltakene: Ansvars- og oppgavefordeling - Gjeldende kvalitetssystem bør vurderes utdypet med tydeligere beskrivelser av grensesnitt, ansvars- og oppgavefordeling mellom forskningsdirektør og virksomhetsdirektørene, mellom avdelingssjefene, forskningsveilederne og prosjektlederne, samt FAE og avdelingssjefene/forskningsveilederne/prosjektlederne. Svar fra helseforetaket 2.2 Systemer for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter Risikovurderinger og avvikssystemer Av Internkontrollforskriftens 4 følger det at helseforetakene skal skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Dette innebærer i praksis krav Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 4 av 13

5 om risikovurderinger. For å håndtere risiko er det også nødvendig å ha et system for avviksregistrering og -behandling. Ahus har i svar på brev fra RHF av opplyst at alle prosjekter blir vurdert av forskningsutvalg i forhold til faglig kvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg vurderes prosjektene av FAE i forhold til etterlevelse av lover og regler, datasikkerhet og etikk. Gjennomgangen viste imidlertid at det ikke er inntatt klare beskrivelser av dette i de styrende dokumentene. Ut fra internrevisjonens syn kan det være hensiktsmessig å anvende systematiske risikovurderinger i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av forskningsarbeidet. Dette gjelder både på systemnivå (i forhold til overordnede mål for forskningsvirksomheten ved Ahus) og for det enkelte prosjekt (i forhold til gjennomføringsevne, kvalitet, datasikkerhet, etikk, publisering, resultatoppnåelse m.v.). Gjennomgangen viste at Ahus har etablert systemer for å registrere og behandle avvik i tilknytning til forskningsvirksomheten og at dette gjøres ved tertialvise dialogmøter mellom sykehusledelsen og avdelingene. Det er imidlertid ikke gitt nærmere beskrivelser av hva som faktisk inngår i denne avviksbehandlingen. Etter internrevisjonens syn, bør avvikssystemene dekke alle vesentlige sider ved forskningsprosjektene. I tillegg til eventuelle avvik som må registreres og følges opp som del av pasientbehandlingen, bør det fokuseres på forhold som godkjenninger, håndtering av personopplysninger, biobankmateriale, informasjonssikkerhet, kvalitet i analyser m.v., økonomi, fremdrift og resultatoppnåelse. Anbefalinger For å bidra til etterlevelse av lov- og regelverk, kvalitet i forskningsarbeidet og økonomiske og effektive prosjekter, anbefaler internrevisjonen at Ahus vurderer disse tiltakene: Systematiske risikovurderinger - Det bør vurderes tatt i bruk en enkel metode for å kartlegge og vurdere faktorer som kan hindre at forskningsprosjektets mål oppfylles. Metodene bør dokumenters som del av Ahus sitt kvalitetssystem. Avvikssystemer - Det bør vurderes å utvide avvikssystemene som Ahus allerede har i sine kvalitetssystemer, slik at de omfatter alle vesentlige sider ved forskningsprosjektene. Svar fra helseforetaket Planlegging, gjennomføring og oppfølging Av Internkontrollforskriftens 4 følger det at foretaket skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lov- og regelverk. Dette kravet er også nedfelt i Driftsavtalen mellom Ahus og RHF, hvor det fremgår at regler og retningslinjer innenfor forskningsområdet skal inngå i foretakets internkontroll. Det er videre nedfelt at dette gjelder i forhold til planlegging/godkjenning, gjennomføring og publisering eller offentliggjøring av medisinsk og helsefaglig forskning. Gjennomgangen viste imidlertid at det i liten grad var utarbeidet styrende dokumenter i forhold til selve gjennomføringen og oppfølgingen av forskningsprosjektene. I fortsettelsen omhandles dette for hver fase i prosjektarbeidet Planlegging/godkjenning Gjennomgangen viste at Ahus har styrende dokumenter som i hovedsak dekker forhold som gjelder planlegging av forskningsprosjekter, samt oppfølging av økonomi og fremdrift. Dokumentene inngår i kvalitetssystemet for forskningsaktivitetene, noe som er i samsvar med kravene i Driftsavtalen. Etter internrevisjonens vurdering vil dokumentene bidra til støtte i avdelingssjefenes/prosjekt- Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 5 av 13

6 ledernes praktiske håndtering av krav som skal oppfylles i personopplysningsloven og helseregisterloven, herunder hva som skal meldes personvernombudet og hvordan dette skal gjøres. Tilsvarende gjelder for etablering av biobanker. Revisjonen viste at Ahus pr i dag ikke har prosedyrer som angir hvem som har ansvar for sikkerheten knyttet til biobankene, for eksempel i forhold til strømbrudd, tyveri etc. Ahus er imidlertid i gang med en kartlegging av biobankene, og skal også ta nærmere stilling til hvor ansvaret for disse skal ligge. Etter internrevisjonens vurdering er dette et viktig tiltak for å sikre at biobankvirksomheten ved Ahus skjer i samsvar med lover og regler. Utover dette viste gjennomgangen at det ikke er utarbeidet prosedyrer for å vurdere om det er forsikringsdekning for pasienter og/eller andre deltakere i forskningsprosjekter, og at det varierer i hvilken grad dette blir vurdert i forskningsprosjektene. Etter internrevisjonens vurdering innebærer dette en risiko som Ahus må foreta en nærmere vurdering av. Tilsvarende funn ble for øvrig gjort i flere andre helseforetak, noe som tilsier at regionalt samarbeid for å kartlegge behov og få på plass systemer og ordninger kan være hensiktmessig. Anbefalinger For å styrke prosessen for planlegging/godkjenning av forskningsprosjekter, anbefaler internrevisjonen at Ahus vurderer disse tiltakene: Forsikringsordninger Det bør vurderes å se nærmere på hvor langt dekningen etter pasientskadeerstatningsloven strekker seg, og om det vil være aktuelt å sørge for andre forsikringsordninger for hvert enkelt forskningsprosjekt. Svar fra helseforetaket Gjennomføring Det er ikke inntatt klare prosedyrer og retningslinjer for hvordan prosjektene skal kvalitetssikres i gjennomføringsfasen. Ahus har i sitt svar på brev fra RHF av , opplyst at det er prosjektleder primære etiske ansvar å sørge for at forskningsprosjekter gjennomføres i henhold til godkjenning. Gjennomgangen viste at Ahus vurderer å opprette en klinisk forskningsenhet og det vil bli vurdert om klinisk monitor funksjonen legges til denne enheten. Etter internrevisjonens vurdering vil dette være et viktig bidrag for å sikre kvalitet i prosjektenes gjennomføringsfase. Det er mulig å kombinere flere tiltak for å sikre kvalitet, eksempelvis etterprøving av datagrunnlag, analyser og funn, samt etablering av diskusjonsforum eller lignende hvor prosjektlederne må redegjøre for metodebruk osv. Dette vil kunne bidra til å skape arenaer for læring, samtidig som det motvirker situasjoner hvor prosjekter og forskere operere alene uten innsyn. Kvalitetssystemet bør derfor beskrive hvordan en systematisk oppfølging av arbeidet i forskningsprosjektene bør skje, hvem som skal ha ansvar for dette, hvordan oppfølgingen skal dokumenteres og eventuelle avvik behandles. Gjennomgangen viste ellers at det er etablert et eget serverområde for lagring av forskningsdata og at det vurderes opprettet en egen forskningsserver. Det fremkom imidlertid at det ikke er etablert prosedyrer for endring og sletting av innsamlede opplysninger. Etter internrevisjonens vurdering kan dette medføre risiko for manglende fullstendighet, gyldighet og integritet for forskningsdata. Anbefalinger For å styrke prosessen for gjennomføring av forskningsprosjekter, anbefaler internrevisjonen at Ahus vurderer disse tiltakene: Systemer for å kvalitetssikre gjennomføring av prosjekter Det bør vurderes å utarbeide prosedyrer, retningslinjer og rutiner som beskriver hvordan forskningsprosjekter skal Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 6 av 13

7 gjennomføres og hvilke deler av gjennomføringen som det er særlig viktig å etablere oppfølgingstiltak mot. Alternativt bør det i kvalitetssystemet vises til annen relevant dokumentasjon som beskriver dette. Etablering av forskningsserver Planene om etablering av forskningsserver bør settes i verk så snart dette er praktisk mulig. Prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata - Det bør vurderes å utarbeides prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata. Svar fra helseforetaket Oppfølging Av Foretaksprotokollen fremgår det at helseforetakene forutsettes å følge opp nasjonalt system for måling av forskningsresultater og bidra til etablering av felles retningslinjer, registreringspraksis og kvalitetssikring av grunnlagsdata. Det er også krav om forskningsregnskap. Gjennomgangen viste at det er utformet prosedyrer for rapportering av artikler m.v. som publiseres. Prosedyrene bidrar til oppfyllelse av kravene i Foretaksprotokollen. Gjennomgangen viste også at det er utarbeidet prosedyrer for oppfølging og rapportering av budsjett. For budsjettering, bruk og oppfølging av midler, gjelder de generelle økonomirutinene ved Ahus. Internrevisjonen har ikke gått nærmere inn på økonomirutinene, men fått bekreftet at det opprettes unike prosjektnumre og føres regnskap for hvert enkelt forskningsprosjekt. Alle kostnader knyttet til prosjektet, herunder lønn og alle personalkostnader blir belastet ett kostnadssted (90002), med sitt unike prosjektnr. Alle kostnader på prosjektet blir også belastet dette kostnadsstedet med referanse til prosjektnummer. Gjennomgangen viste ellers at det er utarbeidet systemer for å måle og følge opp forskningsaktivitetene i forhold til ressursbruk Publisering og offentliggjøring av forskningsresultater Det ble opplyst at det er den enkelte divisjon v/prosjektleder som har ansvar for å se til at Vancouver-reglene er oppfylt og at artikkelen ellers er faglig kvalitetssikret med hensyn til funn og konklusjoner. Regelen er at alle publikasjoner legges fram for avdelingsleder før utsendelse. Dette var på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen imidlertid ikke inntatt i kvalitetssystemet. Etter internrevisjonens vurdering bør dette gjøres. Gjennomgangen viste ellers at reglene for medforfatterskap er uklare. Det innebærer en risiko for at personer som ikke burde fremgå som medforfattere faktisk gjør det, men også at personer som ut fra intensjonene med reglene skulle vært oppgitt som medforfattere ikke blir det. Anbefalinger For å bidra til så god kvalitet som mulig i arbeidet med å publisere og offentliggjøre forskningsresultater, anbefaler internrevisjonen at Ahus vurderer disse tiltakene: Prosedyrer for kvalitetssikring av publikasjoner Det bør vurderes å innta i kvalitetssystemet krav om at publikasjoner skal fremlegges for avdelingsleder for utsendelse, slik det allerede er etablert interne regler for. Videre bør reglene for medforfatterskap gjennomgås for å sikre at de etterleves. Svar fra helseforetaket Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 7 av 13

8 3 Vedlegg 3.1 Informasjon Driftsavtale inngått mellom Akershus universitetssykehus HF og Helse Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF Brev fra Helse Øst RHF av og Ahus svarbrev til dette Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av Personopplysningsloven, helseregisterloven og biobankloven, alle m/forskrifter Div korrespondanse mellom internrevisjonen og Ahus Ahus sitt kvalitetssystem for forskning (se pkt 3.4.2) Prosjektdokumentasjon for følgende forskningsprosjekter: o 94, 99 og 125 for 2006 o Vasculare ande Degenerative mild cognitive o Populasjonsbasert molekylærepidemiologiske studie o Kronisk spenningshodepine: Epidemilogi med 3.2 Deltakere Geir Bukholm, forskningsdirektør/professor dr. med, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ahus Tove Kjefsøy, forsknings koordinator, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ahus Janne Gren, førstekonsulent, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ahus Pål Gulbrandsen, avdelingssjef/1. amanuensis, HØKH, Ahus Kari Almendingen postdok HØ midler, EpiGen Tormod Fladby, prosjektleder/avdelingssjef, Nevrologisk avdeling, Ahus Torbjørn Omland, professor, prosjektleder, medisinsk avdeling Kjersti Aaseth, stipendiat, Ragnhild B. Grande stipendiat og Elisabeth Hossmann konsulent. Alle tilknyttet HØ prosjekt Kronisk spenningshodepine. 3.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Mottaker Dato Utsendelse av rapportutkast Geir Bukholm, forskningsdirektør Tilbakemelding fra HF Internrevisjonen Helse Øst Utsendelse av korrigert Geir Bukholm, forskningsdirektør rapportutkast Endelig revisjonsrapport til besvarelse Fremleggelse for AD, Helse Øst RHF Fremleggelse for Kontrollkomiteen, Helse Øst RHF Fremleggelse for styret Helse Øst RHF Administrerende direktør, Ahus Styret for Ahus HF Fagdirektør medisin og helsefag, Helse Øst RHF Administrerende direktør, Helse Øst RHF Behandling i styremøte Administrerende direktør Helse Øst RHF Kontrollkomiteens medlemmer Styrets medlemmer Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 8 av 13

9 3.4 Faktabeskrivelse Organisering, ansvar og oppgaver Som universitetssykehus er Ahus tilknyttet UiO. Ahus skal være et klinisk forsknings- og undervisningssykehus. Målsettingen er å drive forskning og undervisning på et høyt nivå med basis i helseforetakets pasientgrupper. Forskningsvirksomheten ved Ahus er organisert etter en linje- /stabsmodell, hvor ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av forskningsprosjekter er delt mellom avdelingene og Forskningsadministrativ enhet. Figur Prinsippskisse - Organisering av forskningsvirksomheten ved Ahus i henhold til mottatt informasjon Adm. direktør Forskningsdirektør Øvrige stabsdirektører Forskningsutvalget Forsknings- og kvalitetsenheten HØKH Avd for forebyggende helsearbeid Kompetanseavdelingen Medisinsk fag-/forskningsbibliotek Epi-Gen Virksomhetsdirektør Virksomhetsdirektør Virksomhetsdirektør osv Avdelingssjef Avdelingssjef Avdelingssjef osv Prosjektleder Prosjektleder Prosjektleder osv Administrerende direktør Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for forskningsvirksomheten ved Ahus. Administrerende direktør godkjenner etter vurdering fra Forskningsutvalget. Administrerende direktør er oppdragsgiver for forskningsprosjekter ved foretaket. Avdelingene Ved avdelingene er ansvar og oppgaver delt mellom avdelingssjef og prosjektleder. Det er opplyst at det arbeides med å etablere forskningsenheter ved de enkelte kliniske avdelinger i løpet av. Disse er forutsatt å ha en rådgivende rolle overfor avdelingssjef. I tillegg er forskningsenhetene tiltenkt oppgaver knyttet til å støtte prosjekter i egen avdeling, og følge opp kvalitet i disse. Avdelingssjef Avdelingssjefene har ansvaret for forskningsprosjekter i egen avdeling. Alle søknader må i forkant godkjennes av avdelingssjef slik at vedkommende har kjennskap til søknaden og kan støtte det faglige innholdet og garantere for infrastruktur i forhold til å gjennomføre prosjektet. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 9 av 13

10 Avdelingssjef har som del av sitt ordinære linjeansvar, budsjettmyndighet og myndighet til å prioritere ressurser mellom forskning og klinisk arbeid. Avdelingssjefene har også det daglige oppfølgingsansvar for prosjektlederne som leder forskningsstudiene. Avdelingssjefene har ansvar for at skjema for oppretting av registre i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter fylles ut og sendes forskningsdirektøren for godkjenning (ref Dok ID 1.5 P/1.5 S). Når prosjekter er godkjent av forskningsdirektøren, har avdelingssjefene ansvar for å se til at det utarbeides prosjektdokumentasjon og innhentes godkjenninger osv. Det er forutsatt at avdelingssjefene skal støtte seg på den forskningsfaglige kompetansen ved Forskningsadministrativ enhet. Ahus sitt kvalitetssystem er under utarbeidelse og skal etter planen være implementert innen utgangen av Det er lagt opp til at ansvarsfordelingen mellom avdelingssjefene og forskningsdirektøren skal nedfelles i prosedyrer og inntas i det elektroniske kvalitetssystemet. Prosjektleder Prosjektleder (og stipendiat) knyttet til prosjekter finansiert gjennom Helse Øst RHF og interne forskningsmidler, vil ha tilsettingsforhold til Ahus. I disse tilfellene rapporterer prosjektleder til avdelingssjef. Er prosjektene finansiert gjennom midler fra UiO eller Forskningsrådet, vil prosjektleder og stipendiat være tilsatt ved UiO. Dette er regulert i samarbeidsavtalen med UiO. Prosjektlederne har den daglige oppfølgingen av stipendiater og har ansvar for å utforme prosjektdokumentasjon, herunder ansvar for å innhente påkrevde godkjenninger, sikre at forskningsdata samles inn, oppbevares og brukes i samsvar med lovkrav og interne retningslinjer. Prosjektleder har delegert attestasjonsmyndighet. Det er opplyst at prosjektleder også har ansvar for å sørge for at tildelt ramme for prosjektet ikke overskrides. Ahus sitt kvalitetssystem er under utarbeidelse og skal etter planen være utrullet innen utgangen av Klarere beskrivelser av ansvars- og oppgavefordelingen mellom avdelingssjef og prosjektleder, samt mellom prosjektleder og Forskningsadministrativ enhet vil inngå i systemet. Forsknings- og utdanningsavdelingen Forsknings- og utdanningsavdelingen er organisert i staben til administrerende direktør. Avdelingen ledes av forskningsdirektøren som bl.a. har det overordnede faglige ansvar for forskningsvirksomheten ved Ahus. Alle fremdriftsrapporter vedr forskning skal gå igjennom forskningsdirektøren. Avdelingen består av seks enheter hvorav Forskningsadministrativ enhet, Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning og Institutt for klinisk epidemiologi er de mest sentrale i forhold til overordnet styring og oppfølging av forskningsvirksomheten ved Ahus. Forskningsadministrativ enhet (FAE) FAE har følgende oppgaver: Bistå og rettlede forskere i oppstartfasen av prosjekter Utarbeide forskningsstrategi ved Ahus Inneha og føre kontroll med alle pågående forskningsprosjekter ved Ahus, herunder føre oversikt over forskningsprosjekter i regi av Ahus (alle pågående prosjekter registreres i en database, og her føres også godkjenninger fra REK, konsesjon for personopplysninger og godkjenning av biobanker) Sørge for at de nødvendige tillatelser er innhentet i prosjekter hvor dette kreves Prosjektoppfølging og økonomikontroll vis a vis Helse Øst og Strategiske forskningsmidler Holde oversikt over publikasjoner som sykehuset publiserer i de enkelte avdelingene (disse oppdateres hver tertial) Administrasjon av forskningsmidler Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 10 av 13

11 Administrasjon av søknader til Helse Øst for videresending til Forskningsutvalg (internt og regionalt) Generell saksbehandling Administrasjon av Strategiske forskningsmidler og søknader til dette Rapportering internt (forskning er eget punkt i dialogmøtene/tertialmøtene med administrerende direktør og i tillegg informeres forskningsdirektøren om forskning i ledermøtene til de kliniske avdelingene 1-2 ganger pr år) Rapportering eksternt, herunder årlig tilbakerapportering med fremdriftsrapport på tildeling fra Strategiske midler (rapporten viser fremdriften på prosjektet samt forbruk av tildelte midler), årlige rapporter fra Medinnova på industrifinansierte utprøvinger/studier ved Ahus og årlig kostnadsregnskap for forskning til Nifu FAE har også ansvar for implementering av Prosjektstarthåndboka i (EQS Economic Quality System), samt tilrettelegging og ajourhold av intra- og internettsider for forskning. FAE har i tillegg ansvar for samarbeidsavtalen med UiO, samt ansvar for avtaleinngåelse med eksterne parter ved oppdragsforskning. Medinnova administrerer forskningssamarbeid og forskningsfond ut mot legemiddelbransjen på vegne av Ahus. Samarbeidsavtalen med Medinnova ble inngått i 2003 og løper til Medinnova skal etter avtalen ivareta styring og oppfølging med kvalitet, informasjonssikkerhet og at lov- og regelverk etterleves ved legemiddelforskning. Ahus hadde på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen påbegynt arbeidet med å følge opp Helse Øst RHF føringer for kommersialisering av egne forskningsresultater. Arbeidet utføres av FAE og skal etter planen være ferdigstilt i Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) HØKH ble opprettet ved Ahus i januar HØKH skal være et kompetansesenter for alle som driver med helsetjenesteforskning i Helse Øst, og skal bistå med statistisk og metodisk støtte, generell kunnskap om temaer innen helsetjenesteforskning mv. Institutt for klinisk epidemiologi (Epi-Gen) Institutt for klinisk epidemiologi og molekylærbiologi (Epi-Gen) ble etablert sommeren 2002 som et felles institutt for Ahus og Universitetet i Oslo (UiO). Epi-Gen instituttet består av to seksjoner: seksjon for molekylærbiologi og seksjon for smittevern under felles ledelse av forskningsdirektøren. Epi-Gen utgjør en tverrfaglig arena for klinisk forskning med avanserte teknikker. Forskningsutvalget Ahus har etablert et sentralt forskningsutvalg i samarbeid med UiO. Utvalget er likeverdig sammensatt av representanter fra Universitetet i Oslo og Ahus. Mandatet er regulert i en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo og Ahus, og skal sikre forankring av den forskningsstrategiske prosessen ved sykehuset. Forskningsutvalget skal være et rådgivende organ for administrerende direktør i forbindelse med forskningsstrategiske satsninger (klinisk forskning, helsetjenesteforskning og molekylær epidemiologisk forskning) ved Ahus. Utvalget skal sikre at satsningene skjer i samsvar med de interesser Universitetet i Oslo har for oppbygningen av forskningen ved Ahus. Utvalget gjennomgår prosjektsøknader til Helse Øst og Strategiske før utsendelse. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 11 av 13

12 3.4.2 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av forskningsprosjekter Risikovurderinger, egenkontroller og avvikssystemer Ahus har opplyst at alle prosjekter blir vurdert av forskningsutvalg i forhold til faglig kvalitet og gjennomføringsevne. I tillegg vurderes prosjektene av FAE i forhold til etterlevelse av lover og regler, datasikkerhet og etikk. Det ble opplyst at Ahus har ikke utført egenkontroller eller revisjoner innenfor forskningsområdet. I sitt svar på brev fra RHF av , opplyste Ahus at det ved tertialvise dialogmøter mellom sykehusledelsen og avdelingene registreres avvik i forhold til forskning. Styrende dokumenter Kvalitetssystemet er under utvikling. På tidspunktet for gjennomføringen ble det fremlagt prosedyrer og retningslinjer for bl.a. personvern, informasjonssikkerhet og økonomioppfølging. Dokumentene er gjort tilgjengelig for forskningsmiljøene på Ahus intranett. Det ble videre fremlagt en oversikt over tiltak som Ahus arbeider med for å ferdigstille de delene av kvalitetssystemet som gjelder forskning. Implementere håndbok for prosjektstart og prosjektstyring i EQS0 innen Lage prosedyre for avviksrapportering Forskning innen Ferdigstille inter-/intranettsider for forsknings innen Samordne rutine for fremdriftsrapport både Helse Øst og Strategiske forskningsmidler innen Skanne prosjektdokumentasjon og opprette ny database innen Forskningsutvalget - Samarbeidsavtalen UiO frist ikke oppgitt Nærmere om personvernombud Ahus har inngått avtale om personvernombudsordning med Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Ordningen innebærer at alle forskningsprosjekter skal meldes NSD, og dette innebærer at Datatilsynet med hjemmel i personopplysningsforskriften 7.12, jf. helseregisterlovens 36, har samtykket i at det gjøres unntak fra meldeplikten etter loven. Personvernombudet avgjør om det er nødvendig å søke konsesjon. I prosedyrene er det nedfelt at ansvaret for å etterleve personopplysningslovens bestemmelser tilligger den behandlingsansvarlige for opplysningene. For Ahus vil dette normalt være administrerende direktør. Nærmere om biobanker Ahus har som del av sitt kvalitetssystem inntatt lenke til biobankregisteret, hvor det finnes prosedyrer for søknad om/godkjenning av opprettelse av biobanker. Nærmere om forsikringer Ahus har ikke nedfelt prosedyrer eller rutiner for å sikre vurdering av forsikringsdekning før forskningsprosjekter starter opp. Alle pasienter er inkludert i NPE. Ahus vil lage rutiner hvor prosjektleder må vurdere for hvert nytt prosjekt hvorvidt det er nødvendig med annen forsikringsordning. Det vil bli pålagt en vurdering av om ekstra forsikring er påkrevd ved hvert prosjekt. Nærmere om systemer, prosedyrer og retningslinjer for å gjennomføre forskningsprosjekter Ahus har ikke etablert ordning med klinisk monitor. I kvalitetssystemet er det ikke inntatt prosedyrer, retningslinjer eller rutiner som omfatter gjennomføringen av prosjektene, dvs. fra prosjekter er godkjent for oppstart og frem til resultater foreligger. I sitt svar på brev fra RHF fra februar 2006, Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 12 av 13

13 om systemer, prosedyrer og rutiner i forskningsvirksomheten, oppga Ahus at dette er prosjektleder primære etiske ansvar å sørge for at forskningsprosjekter gjennomføres i henhold til godkjenning. Informasjonssikkerhet Ahus har etablert prosedyrer for registrering, lagring og bruk av forskningsdata på egen server. Itsikkerhetsavdelingen har ansvar for dette. Det ble opplyst at det planlegges å etablere en egen server for forskings- og kvalitetsdata fysisk atskilt fra øvrige deler av sykehusnettet. Måling av forskningsresultater Ahus har etablert tiltak for å oppfylle Foretaksprotokollens krav om nasjonalt system for måling av forskningsresultater. FAE fører i dag forskningsregnskap i forhold til publikasjonspoeng. FAE oppga under revisjonen at det har registrert til sammen 108 forskningsprosjekter som pågår ved foretaket. Økonomistyring Økonomistyring av forskningsprosjektene skjer på bakgrunn av de generelle økonomirutinene ved Ahus. Disse ligger til grunn for budsjettering, bruk og oppfølging av midler i forskningsprosjektene. Det opprettes unike prosjektnumre og føres regnskap for hvert enkelt forskningsprosjekt. Det er ikke utarbeidet systemer for å koble informasjon om ressursbruk og informasjon om fremdrift og resultater. Økonomi er en pseudoparameter for fremdrift, og der det ikke er fremdrift i prosjektet ut fra økonomi, følges dette opp av FAE mot den enkelte prosjektleder. Publisering av forskningsresultater Ahus har ikke har etablert systemer eller prosedyrer som tydeliggjør hvem som har ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres og hvordan dette skal gjøres. Det ble opplyst at dette er et ansvar for den enkelte prosjektleder. Tilsvarende gjelder sikring av at krav til medforfatterskap følges. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 13 av 13

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst 31.01.2007 Rapport nr. 24-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 9.2.2007 Rapport nr. 23-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT

Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT Helseforskningsloven konsekvenser for ansvarsdeling mellom UNN og UiT Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT 2003 2005 2007 2009 Formål; Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer>

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 62 Versjon: 0 Retningslinjer Intern godkjenning for Medisinsk og Helsefaglig forskning, og Kvalitetssikring Virksomhetsomfattende Utarbeidet av: Stab FoU Godkjent

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven

I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven INTERNT BAKGRUNNSNOTAT I Forskning som involverer personopplysninger særlig forholdet til personopplysningsloven og helseforskningsloven Bakgrunn En rekke forskningsprosjekter ved fakultetet håndterer

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

Informasjon til prosjektledere ved oppstart av forskningsprosjekt

Informasjon til prosjektledere ved oppstart av forskningsprosjekt Informasjon til prosjektledere ved oppstart av forskningsprosjekt I henhold til gjeldende rutine for ansvars- og oppgavefordeling i forskningsprosjekter er styringslinjen for forskningsprosjekter: Administrerende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Dokument ID: 64254 Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet og forskningsbiobank Blodstrøm og vekst i svangerskap med diabetes Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

7. Omfatter prosjektet bruk av identifiserbare/avidentifiserte personopplysninger slik Ja som helseopplysninger, inkludert kodede opplysninger?

7. Omfatter prosjektet bruk av identifiserbare/avidentifiserte personopplysninger slik Ja som helseopplysninger, inkludert kodede opplysninger? Prosjektnr. SI: Fylles ut av SI ved 1. gangs registrering Registreringsskjema for: Ved førstegangsregistrering: Ved endrings- årlig statusmelding: 1. Prosjektets tittel All forskning Utviklings- kvalitetsprosjekter

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. halvår 2010 Forslag

Detaljer

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling?

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank Oslo universitetssykehus Aktuelle temaer Fra etikk til juss

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten for helsefaglig forskning i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Til 1: Formål Bestemmelsen slår fast forskriftens formål. Formålet er å fremme forsvarlig organisering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Sagt om doktorgradsprogrammet: Forskerutdanning som en

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer