Trivsel miljø vedlikehold For alle grøntfaglige yrkesgrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trivsel miljø vedlikehold For alle grøntfaglige yrkesgrupper"

Transkript

1 Trivsel miljø vedlikehold For alle grøntfaglige yrkesgrupper omtanke solidaritet samhold

2

3 Helsebringende trivsel i det offentlige rom De som arbeider innenfor park, idrett og bad er en faggruppe som sørger for trivsel og godt miljø i det offentlige rom. Folkehelse er et grunn leggende perspektiv i dette arbeidet, som svømmehaller i et land med lang kyst og mange innsjøer. Det å lære å svømme er avgjørende for at innbyggerne skal føle seg trygge. Idrettsanlegg og friområder er en forutsetning for helsefremmende arbeid. Skjærgården vedlikeholdes og tilrettelegges til både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Kirkegårdene våre er steder med verdighet og ro. De krever stell, pleie og tilrettelegging. Det siste tiåret er sansehage blitt et begrep i helsefremmende arbeid; anlagt for tilstedeværelse, gjenkjennende aktiviteter og samvær. Å etablere og holde disse stedene ved like krever langsiktig tenkning. Nyanlegg er det enkleste å se umiddelbar nytte av, mens livsløpskostnadene ved det enkelte anlegg er ofte vår oppgave å synliggjøre. Vann i bassenger, planmessig vedlikehold av sansehager og utvikling av skjærgårdsaktiviteter er viktig. Store deler av befolkningen benytter et eller flere av disse anleggene daglig. Det er vår oppgave å kvalitetssikre anleggene som gode rammer for sosialt, fysisk og psykisk utbytte. En forutsigbar kommuneøkonomi er garantien for innbyggernes tilbud og for arbeidsplasser som fremmer kreativitet hos den enkelte. Velferdsstatens organisering gir alle en mulighet for delaktighet. Gratis tilgang til idrettsanlegg og friområder bidrar til å redusere forskjellene og fattigdomsproblemene i Norge. Miljøperspektivet og fokus på klimaendringene er viktigere enn noen gang. Fagforbundet tar del i, og ikke minst er forkjempere for en videre utvikling i pakt med på naturen. Stein Guldbrandsen Leder Seksjon samferdsel og teknisk sign 3

4 Kompetanseutvikling Blant de ansatte i grøntfaglig sektor er det stor variasjon når det gjelder yrkesbakgrunn, utdanning og relevant erfaring. Dette mangfoldet er en ressurs som må tas vare på og utvikles. Arbeidsplassene kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til andre større grøntanlegg som idrettsanlegg og kirkegårder. I tillegg arbeider mange for å tilrettelegge rekreasjonsområder ute i naturen. Behov for opplæring og medinnflytelse må følges opp. Kompetansereformen gir mulighet for at voksne arbeidstakere kan ta videreutdanning eller fagbrev på det området de arbeider innenfor. På grøntfagområdet er anleggsgartnerutdanninga den mest vanlige fagutdanninga. Medbestemmelse og arbeidsmiljø Fagforbundet arbeider for å bedre arbeidsmiljøet og vernearbeidet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel og trygghet. Fagforbundet mener det er nødvendig å øke kunnskapen om Arbeidsmiljøloven hos både arbeidsgiver og arbeidstaker. Forbundet arbeider for at ansattes medbestemmelse og innflytelse ivaretas og forsterkes. Det er viktig at ansatte gis reell innflytelse på egen arbeidsplass. Det finnes ennå arbeidsplasser innenfor denne sektoren som mangler både toalett, spiserom og oppholdsrom i tråd med lovens krav. Som grøntfaglig ansatt spenner arbeidsoppgavene fra praktisk grøntfaglig arbeid til publikumskontakt. Ofte skal disse oppgavene ivaretas av små staber eller enkeltansatte. Utstyr for tunge løft og nødvendig sikring skal finnes. Økt kompetanse på dette området er nødvendig. 4

5 Likestilling Lønn, karrieremuligheter og andre arbeidsforhold skal være uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn. Fagforbundet vil bidra til å endre yrkesrammene slik at stillinger og muligheter blir åpne for alle på likeverdig basis. Veien til å bli fagarbeider innen park og idrett VG 1 Naturbruk eller Bygg- og anleggsteknikk VG 2 Anleggsgartner eller Driftsoperatør idrettsanlegg VG 2 Landbruk og gartneri 2 år lære i bedrift VG 3 Gartnerinæring Praktisk fagprøve Fagbrev anleggsgartner Driftsoperatør idr.anlegg Et fag-/svennebrev gir deg også mulighet til å ta videreutdanning ved fag skoler og ingeniørutdanninga ved en del høg skoler dersom du ønsker det. Etter noen års praksis kan du dessuten ta mester utdanning og få mesterbrev. Praksiskandidater Personer/kandidater med godkjent allsidig praksis på mer enn 5 år innen anleggsgartnerfaget, kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Ta kontakt med nærmeste videregående skole som har tilbud om anleggsgartner faget. 5

6 Grøntarbeidere en mangfoldig gruppe Foruten gartnere/anleggsgartnere, er det flere som arbeider med grøntanlegg i hele, eller deler av sin arbeidstid; kirkegårdsarbeidere, vaktmestere og idrettsarbeidere med flere. Grøntarbeidere arbeider i ulike typer anlegg: Parker med beplantning og vedlikehold i by og bynære områder. Institusjoner med sansehager. Kirkegårder med grøntanlegg og begravelser. Idrettsanlegg med idrettsbaner, skøyteanlegg, badeanlegg, turløyper og lysløyper. Friområder med skjærgårdstjeneste, rekreasjonsområder og leke plasser. Grøntarbeidere følger årstidene med planting, beskjæring, vedlikehold og nyanlegg. Arbeidet krever utstrakt bruk av maskiner, alt fra små hekksakser til gravemaskin. Det er i de senere år brukt mye ressurser på nyanlegg i offentlig sektor, som igjen betyr at grøntfaglig ansatte forvalter store fellesverdier. Det er viktig at de ansatte i sektoren har høy kompetanse og at de får opplæring og kurs på områder som er nødvendig eller lovpålagt. Arbeidstakere uten fagbrev bør oppmuntres til å ta dette, og samtidig få nødvendig hjelp og tilrettelegging fra arbeidsgiver for å gjennomføre læretida og fagprøven. Kvalitetssikring og utfordringer Fagforbundet vil på alle yrkesområder bidra til kvalitet i tjenestene. Dette er blant utfordringer innen grøntfaglig arbeid: 6

7 Gjengroing og håndtering av friområder i forhold til kostnader, miljø og publikum. Kildesortering av søppel og kompostering. Kjemisk bekjempelse/mekanisk rydding. Beiteområder for geiter og sauer. Hærverk og tyveri i offentlige anlegg Kunstgressbaner som kan bli et stort miljøproblem siden det er liten erfaring med håndtering av materiale (gummi) ved fornying. Oppfølging av lekeplasser etter vedtektene i offentlig sektor. Kurs og oppdatering av nye driftsformer, plantevalg (allergi) innen grøntfaglige yrker. Kjemikalier i sprøytemidler og beskyttelsesutstyr for disse. Bli tatt med tidlig i planleggingen av nye anlegg. Øke samfunnets respekt for grøntfagelig arbeidere og deres kompetanse. Miljøutfordringer Søppelhåndtering innen park og idrett har etter hvert blitt en stor utfordring. Økt bevisstgjøring innen plantevern og på bruk av sprøytemiddel er en viktig oppgave. På kirkegårdene brukes det plast i kranser og buketter. Lys og lykter på gravene har emballasje av plast og metall. Batteridrevne kirkegårdslys blir mer og mer vanlig. I friområder er engangsgriller et stort miljøproblem Stadig flere kommuner har en eller flere kunstgressbaner. Vi kan bare ane problemene som etter hvert vil dukke opp når disse banene skal rehabiliteres. Det brukes oppmalt gummi som fyll i dekket og dette kan bli et stort miljøproblem i framtida. For oss innen park og idrett er det viktig med kompetanse på dette området. Fagforbundet er opptatt av miljø og mener at bevisstgjøring og kunnskap om miljø må være et satsingsområde. 7

8 Fagforbundet har stipendordninger for medlemmene Det kan søkes om støtte til: Utdanning ved universiteter og høgskoler. Utdanning i videregående skole og grunnskole (ny sjanse). Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer. Praksiskandidatopplæring. Yrkesfaglige kurs. For øvrig gjelder stipendordningen ikke elev- og studentmedlemmer. For skoleelever under 20 år, som går på videregående skole eller på folkehøgskole er medlemskapet gratis. Studenter betaler 250 kroner i halvåret. Denne summen dekker innboforsikring. Velkommen som medlem! Du kan melde deg inn ved å fylle ut kupongen og levere til din lokale tillitsvalgte eller sende i posten. Du kan også melde deg inn per SMS: Send Fagforbundet medlem til

9 Bli med i FAGFORBUNDET Sterkere med enn uten Etternavn Fornavn Adresse FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER Medl. nr. FYLLES UT AV FAGFORBUNDET Postnr. Poststed Tlf. privat/mobil Fødsels- og personnr. (11 siffer) E-post Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Tlf.nr. Yrke Stilling/prosent Årsinntekt Fylke Jeg er innforstått med og samtykker i at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. FYLLES UT AV ELEVER, STUDENTER OG LÆRLINGER Elever under 20 år (gratis) VG1 / VG2/ VG3 (sett ring rundt det som passer) Lærling, gratis Lærling, inkludert LOfavør forsikringer kr 250,- per halvår Student, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Høgskole Universitet Studiested/lærlingplass SEKSJON Helse og sosial (SHS) Kontor og administrasjon (SKA) Samferdsel og teknisk (SST) Kirke, kultur og oppvekst (SKKO) FORSIKRING Ved innmelding som yrkesaktiv blir du automatisk med i forbundets LOfavør-forsikringer: Kollektiv hjem kr 62 per mnd. Stønadskasse kr 15 per mnd. OU-fondavgift (opplærings- og utviklingsfond) vil komme i tillegg med kr 21 per mnd. Du blir også med i Fagforbundets gruppeforsikring en kombinert livs-, uføre-, og ulykkesforsikring, dersom du ikke reserverer deg mot denne. OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger og studenter. Etter innmelding vil du få et brev fra oss med nærmere orientering om gruppeforsikringen, og om hvordan du kan reservere deg. Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og lever kupongen til din lokale tillitsvalgte eller send i posten. Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) Dato Underskift

10 Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk Politisk ledelse: Seksjonsleder Stein Guldbrandsen, Epost: Telefon: Mer informasjon: Rådgiver Mette K. Haugen, E-post: Telefon: Faggruppe park, idrett og bad er en sentral faggruppe for yrkesfaglig arbeid, som gir råd til seksjonsstyret i aktuelle saker. Kontaktperson: Odd Haldgeir Larsen E-post: Telefon: Du finner mer informasjon på våre hjemmesider: 10

11 Miljøplakat til bruk for alle som jobber med grøntarealer Maskinbruk: Rett maskin på rett «jobb» minsker drivstofforbruk (maskinkapasitet). Skarpe kniver på alle klippere minker CO2 utslipp, gir mindre slitasje på maskinen og du oppnår bedre resultat. Bekjempe ugress: Unngå kjøring med gressklipper over grusarealer, dette vil føre til renere grusgang og dermed mindre spredning av ugress. Skjær kanter i grusganger og dekk bed/buskfelt med bark, dette vil hindre spredning av rotugress. Sørg for kunnskap om vekstpunktet og tidspunkt for bekjemping, og sett inn støtet når det er mest effektivt. Hvor er vekstpunktet plassert? Ubeskyttet Rosett Bladskjede Rotsystem Har betydning for tidspunktet for behandlingene Ha en plan for bekjemping av ugress. Mekanisk bekjempelse krever ofte og regelmessig håndtering. Jord/gjødsel/gressorter: Still krav til leverandør av jord rett jordsammensetning på rett sted. Lag en gjødslingsplan, og ikke baser deg på skippertak tidlig vår. Blås løvet ut fra skyggefulle steder og knus det med klipper, da kommer meitemarken og gjør resten av komposteringsjobben. Gress er en veldig lyskrevende plante, sjekk sorter, rett sort og blanding på rett sted. Unngå samlingspunkt som eksempel benker på skyggefulle steder, det fører til dårligere vekst og vanskeligere etablering/reparering. Plantevalg: Bruk planter som bunndekke og plant tett. Velg heller å beplante mindre areal, slik at ugresset ikke får gode vekstforhold. Ta hensyn til klippeutstyr ved planting av flerårige planter. Kast aldri smittede planterester i komposten Sørg for at de som vedlikeholder anlegg er med i planlegging av nye grønt anlegg. KUNNSKAP og OPPDATERING ER NØKKELEN

12 miljøansvar offentlig eie likeverd Fagforbundet er den ledende arbeidstakerorganisasjonen for grøntfaglig ansatte. Fagforbundet jobber for at ingen skal diskrimineres ved ansettelse eller utøvelse av jobb på grunn av kjønn, seksuell legning, politisk, sosial eller etnisk tilhørighet. Fagforbundet har stor takhøyde. Fagforbundet har fagforeninger i alle landets kommuner og tillitsvalgte. Fagforbundet jobber aktivt med de yrkespolitiske utfordringene innen park-, idrettsanlegg- og badeanleggsektoren gjennom Seksjon samferdsel og teknisk. Hvorfor Fagforbundet? Du bryr deg om hvordan du har det på jobb. Du bryr deg om hvordan samfunnet utvikles. Du bryr deg om hva du får i lønn. Du får en gunstig forsikringsordning. Du får juridisk hjelp. Du får tilbud om kurs og opplæring. Du betaler 1,45 prosent i kontingent og får trygghet på jobb, gunstige forsikringer, tilhørighet i fag-foreninga og medlemsbladet Fagbladet. Fagforbundet mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Fagforbundet, april 2010 / Forsidefoto: Trond Isaksen / Trykk: Aktietrykkeriet / Opplag: Pb St. Olavs plass, N-0130 OSLO

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket omtanke solidaritet samhold Innhold: Innledning Hudirritasjoner kan starte tidlig....................... 3 Hudens funksjon..................................................

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

frisøren bruker ikke gift Framtidas frisører Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste vår 2011 frisører i Fagforbundet

frisøren bruker ikke gift Framtidas frisører Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste vår 2011 frisører i Fagforbundet 11 For vår 2011 frisøren frisører i Fagforbundet Framtidas frisører bruker ikke gift Tariffavtale -en garanti Om Bedriftshelsetjeneste 2 vår 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet

Detaljer

frisøren Pur Grønn frisør Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte vinter 2011 For frisører i Fagforbundet

frisøren Pur Grønn frisør Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte vinter 2011 For frisører i Fagforbundet 11 vinter 2011 frisøren Pur Grønn frisør For frisører i Fagforbundet Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte 2 vinter 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet for deg som jobber

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass omtanke solidaritet samhold Håndbok Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Gravlegging... 4 3. Gravskikker... 6 4. Møte med mennesker... 7 5. Etikk...............................................

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

frisøren Frisørbransjens helsetilstand Årsmøte Fagdag Vi sees på hår og skjønnhetsmessen VINTER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren Frisørbransjens helsetilstand Årsmøte Fagdag Vi sees på hår og skjønnhetsmessen VINTER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 VINTER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet Vi sees på hår og skjønnhetsmessen Frisørbransjens helsetilstand Årsmøte Fagdag 2 VINTER 2012 Årets Lærling 2013! Frisørenes Fagforening vil med dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte

Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte Verving argumenter og tips for tillitsvalgte Å verve medlemmer til FO en brosjyre for lokale tillitsvalgte FO er ett av forbundene i LO med høyest organisasjonsprosent. Vi organiserer i dag rundt 26.500

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

omtanke solidaritet samhold

omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for alderspensjonister og uføremedlemmer omtanke solidaritet samhold Deltakere fra Landskoneransen for pensjonister 2013 2 Fagforbundet for alderspensjonister og uføremedlemmer 3 Innhold Medlemskap

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Livslang læring. Temahefte nr. 31. For medlemmer av Fagforbundet

Livslang læring. Temahefte nr. 31. For medlemmer av Fagforbundet Livslang læring Temahefte nr. 31 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 8-11 14-17 26-29 < 3 Leder: Muligheter for alle < 4-5 På høy tid med fagutdanning < 6-7 En sunnere hverdag < 8-11 Får kompetansen

Detaljer