nr 03/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 nr 03/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEDIGREE MEALBONE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEDIGREE MEALBONE Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogsbrukprodukter,korn og frø;levende dyr, fugler og fisker;næringsmidler for dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for tilsetning til slike næringsmidler;malt;blekksprutben;spiselige ben,pinner og tyggeprodukter for kjæledyr;strø for dyr,melk for katter,friske frukter,grønnsaker,rotfrukter og poteter samt preparater og tilberedninger av disse for bruk som tilsetning i næringsmidler. 2-points 2-points.com, Albumsgate 6, 3016 Drammen, NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRUSH AWAYS Merket er et rent figurmerke The Performance Group AS, Meltzersgate 4, 0257 Oslo, NO Deloitte Advokatfirma DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 OSLO, NO 16 Brosjyrer; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykt materiale til bruk ved ledelse og administrasjon av bedrifter, organisasjons- og forretningsledelse, strategi- og ledelsesutvikling, samt ved utdannings- og opplæringsvirksomhet. 35 Ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning om og bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning om og bistand ved organsisasjons- og forretningsledelse; konsulentvirksomhet vedrørende organisasjons-, strategiog ledelesesutvikling. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser, kurs og seminarer. BRUSH AWAYS Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories), 4 Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, CA Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 21 Husholdnings-og kjøkkenredskaper samtbeholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); rengjørings/renseapparater for munnpleie, tannbørster, tanntråd. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARVIEW Clearview AS, Postboks 61, Jomfrubråtveien 72B, NO 9 Bakprojeksjonsskjermer og bildefremvisere (projektorer); audiovisuelt utstyr; plasma- og LCD-skjermer; tv/video; multi display prosessorer; datamaskiner; fotografiske og kinematografiske produkter; apparater for opptak og utstyr for overføring og gjengivelse av lyd og bilder; teknisk utstyr tilknyttet undervisning.unntatt er utstyr til parabolantenner. 35 Salg av bakprojeksjonsskjermer og bildefremvisere (projektorer), audiovisuelt utstyr, plasmaog LCD-skjermer, tv/video, multi display prosessorer, datamaskiner, fotografiske og kinematografiske produkter, apparater for opptak og utstyr for overføring og gjengivelse av lyd og bilder, teknisk utstyr tilknyttet undervisning, videokommunikasjonsutstyr, konferansetelefoner. 37 Installasjon, service og vedlikehold av bakprojeksjonsskjermer og bildefremvisere (projektorer), audiovisuelt utstyr, plasma- og LCD-skjermer, tv/video, multi display prosessorer, datamaskiner, fotografiske og kinematografiske produkter, apparater for opptak og utstyr for overføring og gjengivelse av lyd og bilder, teknisk utstyr tilknyttet undervisning, videokommunikasjonsutstyr, konferansetelefoner. NEXXSTAR Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 42 Konsultasjon og kundetilpasning for andre vedrørende spesifiserte innpaknings/emballasjestrukturer. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KILLZONE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KILLZONE Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden Square, W1F 9LD LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 9 Computer hardware; computer-og videospillapparater; computerspillkonsoller; computer-og videospill; computer-og videospillprogrammer; computer software; computer periferiutstyr; audio- og videobånd; kassetter; magnetiske datamedia; kompaktdisker; videodisker; DVDer; audio- og videoopptak; kinematografiske filmer; elektroniske apparater og instrumenter alle til bruk ved computer-og videospill; optiske apparater og instrumenter; kameraer; filmer; audioog videoapparater; solbriller; briller; solbrille-og brilleinnfatninger; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 16 Bøker, håndbøker, trykksaker, publikasjoner; skrivesaker og papirvarer. 41 Tilveiebringelse av on-line-underholdning; tilveiebringelse av computer-og videospill og computer-og videospillprogrammer fra en computerdatabase eller via internett. Jade GreenZymes Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, medisinske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk; armbånd for medisinsk bruk; kobber-, magnetiske og fjerninfrarøde armbånd for medisinske formål; næringsmidler for spedbarn; desinfeksjonsmidler; plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; vitaminer, mineraler og kosttilskudd; nærende tilsetninger for medisinske formål; kapsler for farmasøytiske formål, dietetiske drikker, næringsmidler og stoffer for medisinske formål; medisinske drikker, urter, infusjoner, te, oljer og røtter. 32 Ikke-alkoholholdige drikker og preparater for fremstilling av drikker; organiske drikker; frukt-, grønnsaksog byggdrikker; drikker inneholdende naturlige ingredienser. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OMNIWARE Merket er et rent figurmerke Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, medisinske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk; armbånd for medisinsk bruk; kobber-, magnetiske og fjerninfrarøde armbånd for medisinske formål; næringsmidler for spedbarn; desinfeksjonsmidler; plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; vitaminer, mineraler og kosttilskudd; nærende tilsetninger for medisinske formål; kapsler for farmasøytiske formål, dietetiske drikker, næringsmidler og stoffer for medisinske formål; medisinske drikker, urter, infusjoner, te, oljer og røtter. 32 Ikke-alkoholholdige drikker og preparater for fremstilling av drikker; organiske drikker; frukt-, grønnsaksog byggdrikker; drikker inneholdende naturlige ingredienser. OMNIWARE Lynx Technologies AS, Astrupsgt. 3, 6509 KRISTIANSUND N, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Innregistrerte dataprogmmmer innen produksjon og administrasjon av kontrakter, samt innen analyse og bearbeidelse av industriell helse, miljø og sikkerhet. 42 Juridiske tjenester i forbindelse med produksjon av kontrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUPHENIL LUPHENIL Lysoform Desinfektion AG, Glarus, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 3 Kosmetikk. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIR1 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIR1 Yara International ASA, Bygdøy alle 2, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 1 Kjemikalier for reduksjon av utslipp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MÖLLER`S WELCOME CARD HOTEL Welcome Hotel i Barkarby AB, Notarievägen 5, S Järfälla, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 43 Hotell- og restaurantvirksomhet. MÖLLER`S Orkla ASA, Hjalmar Wesselsv. 10, 1721 SARPSBORG, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, kosttilskudd inneholdende fiskeoljer, mineralske kosttilskudd, kosttilskudd inneholdende fettsyrer og vitaminer, torskelevertran, flytende tran og trankapsler, nattlysolje, naturmidler og -preparater, helsekost. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US D REACH life Livsstils butikk Validus Engros Helsekostgrossisten AS, Postboks 113, 3051 MJØNDALEN, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, markedsundersøkelser; spredning av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell, vareprøver, flyveblader; rådgivning av reklame og om orginasjons- og forretningsledelse samt om forretningsprofilering; salg av varer, nemlig av parfymeprodukter, såper, kosmetiske preparater for hudpleie og hygiene, eteriske oljer, hårvann, vitaminer, mineraler og kosttilskudd. 3-D REACH Netopia Inc, 6001 Shellmound Street, Emeryville, CA 94608, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskinvare og programvare for bruk i etablering, opprettholdelse, vedlikeholdelse, styring og organisering av wide area network (WAN) og lokale nettverk (LAN) og datanettverksforbindelser, inkludert globale datanettverksforbindelser; datamaskinvare og kommunikasjonsprogramvare for overføring av elektroniske filer, fjerntilgang til datamaskiner og datanettverk, alle innenfor områdene av wide area networks (WAN) og lokalnettverk (LAN), inkludert globale datanettverk, brukermanualer levert som en enhet. 16 Brukermanualer. 42 Tekniske supporttjenester i forbindelse med telefon, e-post og internettprogramvare og -maskinvare. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOSOLV RAST Vario Sport AS, Høgliveien 30, 1850 MYSEN, NO Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; brenselflasker i aluminium, drikkebeholdere. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; spisebestikk i tre, stål og plast, spisebestikk 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; grillpinner i stål, grillspidd, turgriller, grillapparater. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); drikkekopper og tallerkener i plast, tre og stål, kjeler og kaffekjeler i rustfritt stål og plast, termoser i stål, drikkeflasker i aluminium og plast, drikkebeholdere, brenselflasker i plast. BIOSOLV Tishcon Corp, 30 New York Avenue, NY11590 WESTBURY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Vitaminer, vitamin preparater, kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHEW-Q CHEW-Q Tishcon Corp, 30 New York Avenue, NY11590 WESTBURY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Vitaminer, vitamin preparater, kosttilskudd. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPIN SIGNAL SPIN SIGNAL Amersham Plc, Amersham Place, HP79NA LITTLE CHALFONT, BUCKINGHAMSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Gasser og gassblandinger for industrielle, forsknings- og vitenskapelige formål. 5 Gasser og gassblandinger for medisinsk billedbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Q-GEL (554) Merket er tre-dimensjonalt Q-GEL Tishcon Corp, 30 New York Avenue, NY11590 WESTBURY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Vitaminer, vitamin preparater, kosttilskudd. 11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEIGHTON LEIGHTON Kohler Co, 444 Highland Drive, WI KOHLER, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 6 Bad og badekar av metall, avlukker av metall for bad, dusjbåser av metall og metallrammer for dusjbåser, metallkroker, metallknagger, runde dørhåndtak av metall, hengsler av metall, skuffehåndtak av metall, dørhåndtak av metall, møbelhåndtak av metall, metallhåndtak, metallklinker, metallhasper, metallkummer og metallkumenheter, metallben, metallrammer, metallrør, metalldører og metalldørrammer, rammer av metall, metallrekkverk, metallgelendere, dørterskler av metall, ende- og avslutningsstykker av metall, lagringsenheter av metall, metallskap, metallhyller, manuelt drevne metallventiler og metallfester, metallskruer, metallbolter, metallvaskeinnretninger, isenkramvarer av metall, alle de forannevnte varer hovedsakelig av metall, ventiler av metall (andre enn deler av maskiner). 11 Bad, badekar, boble- og massasjebad og badinnstallasjoner; dusjer og dusjinstallasjoner; dusj- og badeavlukker; dusjpanner; dusjhoder; dusjdører; vannavledere; dusjsprøytehoder; servanter; bidet; toalettrom med toaletter; toaletter; toalettseter; helt eller delvis automatiske toaletter; helt eller delvis automatiske nedspylingsapparater; vannklosetter; lys og lamper; taklys; taklys for møbler; elektrisk belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og servanter; søyler og sokler for servanter, vasker og kummer; kraner; tappekraner; helt eller delvis automatiske kraner eller tappekraner; termostatstyrte, infrarødstyrte, radarstyrte eller elektronisk styrte kraner og tappekraner; elektriske håndtørrere; silkurver for bruk med servant-, bad- og dusjsluk, helt eller delvis automatiske håndtørreapparater; propper og tetningsinnretninger for bruk med servant-, bade- og dusjsluk; avløpsrør for bad; vannstyringsventiler for vanncisterner; vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for kraner og tappekraner; urinaler; vanncisterner; baderomsarmatur; drikkefontener; badstuer; spaker/hevearmer/håndtak (ikke av metall) for cisterner; dusjdører; sanitære apparater og installasjoner; vanntilførselsapparater og sanitærutstyr. 19 Dusjbåser og -skillevegger; byggematerialer for dusjbåser og dusjskillevegger; vegger og skjermer for bad og dusj; dusjpanner(ikke av metall); badeavlukker; dørrammer; dører; vannlåser; drenskammer; gulv- og veggfliser; gulv, gulvmaterialer; rør (ikke av metall); glassdører; rekkverk og gelendere (ikke av metall); glasspaneler for dører; glasspaneler for vinduer; dørterskler (ikke av metall); vannrør og vannrørventiler (ikke av metall); fliser; mursteiner; bygningsmaterialer; vindusrammer; støpematerialer (ikke av metall) for bygging; alle de forannevnte varer helt eller hovedsakelig ikke-metalliske. 20 Møbler; møbler for hus og hjem; møbler for kontorer; skap; benkeplater/bordplater; senger; benker; bokhyller; lenestoler; stoler; kommoder; konsoller; pulter;

12 registrerte varemerker /05 skrivebord; anretningsbord; billedrammer; kabinett; serveringsbord; avlastningsbord; stativer; pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; møbeldører; speil; billedrammer; bambusgardiner; møbler laget av rotting; madrasser; hyller; statuer av tre, voks, gips eller plast; toalettbord med inkorporert vaskeservant. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; gryter; kaseroller; stekepanner; serviser, porselen, steintøy; fat; tallerkener; kuvertartikler, bestikk; drikkeglass; boller; steintøy; glasstøy; vaskefat; håndkleringer, -holdere og -stenger; håndtak for bad; rekkverk og gelendere for dusj; kroker for badekåper, morgenkåper og rober; toalettpapirholdere; toalettpapirdispensere; tørkepapirdispensere; papirhåndkledispensere; toalettbørstesett; toalettbørster; papirkurver; børster; såpeskåler; såpeholdere; såpedispensere; teserviser; hyller laget av glass eller porselen til baderom; skrubbebørster; tannbørsteholdere; toalettvesker; kunstgjenstander laget av porselen, terrakotta eller glass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KETOLYSE KETOLYSE Torkil Andersen, Færvik,, NO J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, NO 5 Teststrimler for medisinsk analyse; dietetiske stoffer, næringsmidler og drikker for medisinsk bruk. 16 Trykksaker. 29 Pølser, oster, tørrete og kokte frukter og grønnsaker. 30 Kaffe, te, kakao, mel og næringsmidler av korn; konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sauser. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; salat. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 41 Kursvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NavCom Navcom AS, Postboks 154, 5847 BERGEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, NO 9 Nautiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll; apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder; radarer; radioapparater; sendeapparater(telekommunikasjon). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM FISKE FISKE Univar NV, Blaak 333, 3011 GB ROTTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 39 Transportvirksomhet; transport og distribusjon av matvarer og matingredienser, varer og kjemikalier; administrasjon, forvaltning, håndtering, innpakning og lagring av matvarer, matingredienser, varer, kjemikalier og kjemisk avfall; organisering av fjerning og bortkjøring av kjemisk avfall fra generatorer herav til godkjente avfallsplasser; distribusjonstjenester innen området for matvarer, matingredienser, kjemikalier, pesticider og relaterte produkter. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STREAM SUITE STREAM SUITE KAWAT AS, Lilloe Olsens v. 11, 0489 Oslo, NO 9 Kort som generer/konverter/tolker signaler på et nett, sender og mottar. Nettet kan være tele- eller datanett. 38 Signalering på nett i forbindelse med tele- eller datatraffikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US REACH Netopia Inc, 6001 Shellmound Street, Emeryville, CA 94608, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskinvare og programvare for bruk i etablering, opprettholdelse, vedlikeholdelse, styring og organisering av wide area network (WAN) og lokale nettverk (LAN) og datanettverksforbindelser, inkludert globale datanettverksforbindelser; datamaskinvare og kommunikasjonsprogramvare for overføring av elektroniske filer, fjerntilgang til datamaskiner og datanettverk, alle innenfor områdene av wide area networks (WAN) og lokalnettverk (LAN), inkludert globale datanettverk, brukermanualer levert som en enhet. 16 Brukermanualer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATUROTEKET NATUROTEKET Naturapoteket AB, Box 715, S Norrköping, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, NO 5 Naturlegemidler; preparater for farmasøytiske og hygieniske formål; næringsmidler for medisinske formål; næringsmidler for babyer; ikke nærende spiselige plantefibrer; medisinske preparater for slanking; sove- og beroligende midler; drikker for medisinsk bruk, røtter, vekster, urter, oljer, te og kjemiske preparater; reiseapotek. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konservert, tørkede og bearbeidede frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og meieriprodukter; spiselige oljer og fettstoffer. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatninger; mel og næringsmidler på basis av mel, brød, konditorvarer og godter, iskrem; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smaktilsetninger); spiseis; is. 31 Korn; levende dyr; ferske frukter, rotflukter, bær, nøtter (frukter) og grønnsaker; frø og sæd, levende planter; vekster og blomster; dyrefor, malt, humle, kopra, protein som dyrefor, ferske svamp, mycelium for dyrkning av svamp; torvstrø; salt for buskap. 32 Ikke alkoholholdige aperitiffer; ikke alkoholholdig coctails, fruktdrikker, fruktekstrakter, fruktnektar; bordvann, druesaft (ugjæret), grønnsaksaft (drikker), isotoniske drikker, peanøttmelk, kullsyreholdig vann, limonade, litiumholdig vann, leskedrikk, mandelmelk, mineralvann (drikker), most, selters (mineral vann), sodavann, tomatsaft (drikker), øl. 44 Rådgivning vedrørende apotek- og helsekostvarer. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VESTFOLD TAXI Vestfold Taxisentral AS, Klinestadmoen 1, 3241 SANDEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, NO 39 Transportvirksomhet; drosjetjenester W WAGEN Wagen AS, Smallvollveien 63, 0667 Oslo, NO 12 Kjøretøy. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERCULES (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/242, US 78/242,968 HERCULES The Walt Disney Company, Burbank, CA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Talkum til bruk etter bad, talkumpudder, cologne (eau de), leppeglans, fuktighetskrem til bruk på kroppen, håndkrem, neglelakk, skumbad, toalettsepe, toalettvann. 9 Dekorative magneter til bruk på kjøleskap, solbriller. 14 Ur, klokker, smykker. 16 Adressebøker, fotografialbum, overførbare applikasjoner, avtalebøker, malersett, autografbøker, papirposer til festbruk, kulepenner, binders, bokstøtter, bokmerker, papirsløyfer for bruk til innpakning, kakedekorasjoner av papir, kalendere, presangkort, kort for hilsener, pappesker, pennaler, pynteoppsatser av papir, kritt, modelleringskitt, papirduker, fargebøker, papirdekorasjoner for fest, dagbøker, innpakningspapir for gaver, papirhatter for fest, ukeblad, papirservietter, blyanter, skrivepapir, klistremerker. 21 Avfallsbøtter, glassbeholdere for mineralvann, boller, lunsjbokser, kakeformer, uroer, kopper, dekorerte bokser, dekortallerkener, porselensfigurer, krystall, keramikk og steintøy, glass, porselen, og terrakotta, kakebokser, tekanner, mugger, papirkrus, papirtallerkener, tallerkener, såpekopper, stativer for hensettelse av varme gjenstander, vakumflasker, vaskekluter. 24 Strikkede luretepper, badelaken, tepper, laken, beskyttelseskant for bruk i barnesenger, krybber og lekegrinder, putevar, vattepper, gardiner, støvkoster, kjøkkenhåndklær, duker, sengetøy, sengetepper av kvilt, håndklær. 25 Badedrakter, badekåper, strandtøy, belter, smekker, undertøy, jumpere, karnevalsdrakter, kjoler, hansker, hatter, strømper, barnetøy, jakker, votter, pyjamaser, bukser, treningsbukser, treningsskjorter, skjorter, sko, shortser, nattdrakter, sokker, treningsgensere, t-skjorter, ermeløse trøyer, trikoter, undertøy, vester. 28 Gummiballer, lekefigurer og tilbehør, plysjleker, ballonger, golfballer, tennisballer, badeleker, juletrepynt, byggeklosser, videospillkassetter, dukker og dukkeklær, lekesminke for barn, leker til barnesenger, krybber og lekegrinder, elektriske leker, manøvrerbare leker, golfhansker, golfballmarkører, puslespill, draker, mobiler, spilledåser, selskapsgaver i form av små leker, oppblåsbare leker til bruk i svømmebasseng,. fieraktivitetsleker, opptrekkbare leker, spillekort. 29 Mineralvann, frukt preserver, fruktbasert mellommat, syltetøy, geleer, potetgull. 30 Bakevarer, tyggegummi, kakedekorasjoner av sukkertøy, kandiserte frukt snacks, sukkertøy, maischips, sjokolade, kjekskremmerhus for iskrem, frossen konfektyr, kjeks, iskrem, kaker, popkorn, saltkringler, frossen yoghurt. X S N SPORTS Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser (cartridges); dataspillkassetter; dataspillbånd; videospillinnsatser (cartridges); videospillkassetter; forhåndsinnspilte videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde/video innen feltene musikk, live actionprogrammer, spillefilmer og animasjonstegnefilmer; filmer innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og animasjon; og filmer for kringkasting via fjernsyn innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og animasjon. 41 Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og hjemmeside (webside) inneholdende informasjon innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et online dataspill; produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer; underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; underholdning i form av dataspillturneringer; og avholdelse av underholdningsutstillinger og underholdningsfremvisninger i form av arrangementer for spilling av dataspill. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/158,863 SMARTCERTIFY DIRECT Merket er et rent figurmerke Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvfletteverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. SMARTCERTIFY DIRECT SkillSoft Plc, Belfield Office Park, Clonskeagh, 4 DUBLIN, IE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computer software, nemlig interaktiv software for utdannelse som inneholder instruksjoner innen områdene informasjonsteknologi, forretninger og interpersonlige ferdigheter; software for anvendelse ved distribuering av utdannings-software over datanettverk; administreringssoftware for bruk ved overvåking av bruken av utdanningssoftware. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; online salgstjenester innen området interaktiv utdanningssoftware og personlige og faglige opplæringskurs. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; on-line tjenester innen området utdanningsopplæring, nemlig ledelse av kurs, undervisning, opplæring, arbeidsgrupper og seminarer innen områdene informasjonsteknologi, forretninger og interpersonlige ferdigheter. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK VA VAGLE-VI ER ELEKTRISKE! Vagle Elektro Installasjon AS, Boks 308, 4303 SANDNES, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektriske;apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;magnetiske databærere, grammofonplater;salgsautomater og mekanismer for myntstyrete apparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;brannslukningsapparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;industriell analyse og forskning,design og utvikling av datamskiner og dataprogrammer;juridiske tjenester. Le Royal Eurogram AS, P.O.Box 59, Stejlhøj 20, DK-4400 Kalundborg, DK Eurogran A/S, Postboks 59, DK-4400 Kalundborg, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 30 Varme og kalde ferdigdrikker (dog ikke kaffe); varme drikker med sjokoladesmak, cappuccinokaffe, cappuccinokaffe med sjokoladesmak, te, sitronte, fløteerstatning for te og kaffe basert på annet enn melkefett, iste, iskaffe og issjokolade. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BX COLDIZIN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLDIZIN Coldx APS, Enganger th, DK-2605 Brøndby, DK Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Kosttilskudd, farmasøytiske og veterinærpreparater; hygieniske preparater for medisinsk formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer for tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler; preparater for utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider og herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEGALCONSULT AloeSoft HSI Gloves Inc, 1812 North Vermont Avenue, CA90027 LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 10 Hansker for medisinsk, dental og veterinært bruk. LEGALCONSULT Sameiet legalconsult, Abelsgate 5, 7030 Trondheim, NO 41 Undervisning. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU BALTEK BALTEK Alcan Baltek Co, NJ NORTHVALE, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 6 Halvfabrikerte produkter hovedsakelig laget av metall eller legeringer av metall, aluminium eller legeringer av aluminium, i form av blokker, paneler, plater, planker, lister, tynne plater, stenger, rør og øvrige halvfabrikerte varer, også kombinert med andre materialer som tre eller plast, sammensatte materialer hovedsakelig laget av metall, legeringer av metall, aluminium eller legeringer av aluminium, i form av konstruksjonspaneler, lamell-paneler eller planker, takplater og dekkende paneler for interiør og eksteriør kledninger på bygninger, skillepaneler, balkongrekkverkspaneler; dekselpaneler for utstyr og instrumenter; beholdere for faststoff og flytende stoff, skiltplater, varsel og indikasjonspaneler med instruksjoner for signallering eller formidling av informasjon og råd. 12 Karosserideler eller deler av karosseri i form av paneler, plater, flerlags paneler, paneler med isolerende egenskaper, konstruksjonspaneler, blokker, planker, stive paneler, formbare paneler, strimler eller lister, dekorative lister, matter, veggkledninger, skillevegger, gulvpartier, utvending og innvendig tak, alt for fly, båter, vei- skinne- og sjøgående kjøretøy; propeller. 17 Belegg, paneler, maler og lester av tre, spesielt for modellering. 19 Laminatmaterialer i form av bygningspaneler, enkel- eller flerelags paneler og planker, strukterte paneler og planker, takpaneler og dekkpaneler for interiør og eksteriør kledninger på bygninger, skillevegger og rominndelingsvegger, balkongrekkverk; veggbekledning, ikke av metall, for bygningsformål, veggkledninger, ikke av metall, for bygninger, gulv, ikke av metall; utvendig og innvendig tak, ikke av metall, tre, tømmer, balsatre; tre, balsatre og tømmer i form av blokker, bjelker, planker, bord, finer, finert tre for forming og ikke-forming, strimler, lister, matter, paneler, stenger, rør og andre profiler; flerlags materialer og blandingsmaterialer, produsert delvis eller helt av tre og flerlags materialer og blandingsmaterialer inneholdene delvis eller hovedsakelig tre sammen med andre materialer, nemlig metaller, harpiks, lim, bindemiddel, fyllstoff, plast eller plast i form av blokker, bjelker, planker, paneler, finer, finert tre for forming og ikke-forming, strimler, dekorasjonslister, matter, paneler, stenger, rør og andre former for paneler, strukturerte paneler, flerlags paneler, dekorative paneler og bord, tak paneler og dekkende paneler for bekledning innvendig og utvendig på bygninger, skillevegger og rominndelingsvegger, balkongrekkverk; veggbekledning, veggkledning, veggpaneler, gulv, utvendig og innvendig tak. 20 Paneler for transport; serveringsvogner (møbler); 19 beholdere for oppbevaring og transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TUR & FRITID Commerce AS, Postboks 32, 4297 SKUDENESHAVN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, NO 25 Klær, fottøy og hodeplagg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE MILES & MONEY MILES & MONEY Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Strasse 2-6, KÖLN, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 35 Utførelse og overvåking av programmer relatert til kundelojalitet, salg, bonuser og salgsfremmende tiltak; annonse- og reklamevirksomhet; 36 Utstedelse, innbytte og konvertering av anvisninger (vouchers); pengetransaksjoner; clearing og diskonteringstjenester; forhandlinger om finansielle tjenester; forhandlinger om investering i fond; forhandlinger om forsikring.

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE MILES & FLY (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: MILES & FLY Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Strasse 2-6, KÖLN, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 35 Utførelse og overvåking av programmer relatert til kundelojalitet; annonse- og reklamevirksomhet; 36 Utstedelse, innbytte og konvertering av anvisninger (vouchers); pengetransaksjoner; clearing og diskonteringstjenester. 39 Arrangering og bestilling av turer. SUPERSMOLT MariCal Inc, 400 Commercial Street, ME04101 PORTLAND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 42 Tekniske konsultasjonstjenester innen akvakultur; tekniske konsultasjonstjenester innen feltet fiskeoppdrett og fiskeproduksjon; tekniske konsultasjonstjenester innen oppdrett og produksjon av fisk med spesielle egenskaper; tekniske konsultasjonstjenester innen fiskeoppdrett og -produksjon med fjerning av toksiner, forurensingsstoffer og/eller parasitter; tekniske konsultasjonstjenester innen tilbydelse av instruksjoner (veiledning og opplæring) for produksjon av fiskeprodukter. 20

21 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE MILES & TRAVEL MILES & TRAVEL Deutsche Lufthansa AG, Von-Gablenz-Strasse 2-6, KÖLN, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 35 Utførelse og overvåking av salgsfremmende program med hensyn til kundelojalitet; annonse- og reklamevirksomhet. 36 Utstedelse, innbytte og konvertering av anvisninger (vouchers); pengetransaksjoner; clearing og diskonteringstjenester. 39 Arrangering og bestilling av turer; forhandling av leiebiler. 43 Reservasjon av hotell, reservasjon av hotellrom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNDOG SUNDOG Sun Island International Inc, Suite 201 Lauriston Collymore Rock, St Michael, BB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Briller, nemlig solbriller og beskyttelsesbriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOLI BIOLI Bioli Innovation AS, Postboks 158 Birkemo, 4387 BJERKREIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; biologisk aktive fettstoffer; lipider av marin, vegetabilsk og animalsk opprinnelse, herunder også konjugerte lipider. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; vitenskapelige apparater brukt til utvikling av biologisk aktive fettstoffer; vitenskapelige apparater brukt til opprenskning av biologisk aktive fettstoffer; vitenskapelige apparater brukt til syntese av biologiske fettstoffer; og vitenskapelige apparater brukt til tilsetting av biologisk aktive fettstoffer i mat. 40 Bearbeidning av materialer. Herunder men ikke begrenset til bearbeiding eller omforming av biologisk aktive fettstoffer i forbindelse med tilsetting i mat, synteser, opprenskning og utvikling. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, juridiske tjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning knyttet til utvikling av biologisk aktive fettstoffer, opprenskning av biologisk aktive fettstoffer, syntese av biologiske aktive fettstoffer, tilsetting av biologisk aktive fettstoffer i mat, og effekter oppnådd ved bruk av biologisk aktive fettstoffer. 21

22 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHICKEN LITTLE Merket er et rent figurmerke Extended Reach Technology AS, Postboks 175, 4098 TANANGER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; maskinverktøy for bruk ved olje-og gassboring; verktøy for rengjøring av rør til bruk i olje-og gassboring; verktøy for fjerning av fastsittende materiale i rør og olje-og gassbrønner. 37 Brønnboring; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner og verktøymaskiner; utleie av verktøymaskiner til bruk ved olje-og gassboring. 42 Ingeniørtjenester; konsulentbistand ved oljeleting; konsulentbistand ved oljefelt. 22 CHICKEN LITTLE Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; dataprogrammer; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed (ikke opptatt i andre klasser); juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edle metaller eller overtrukne hermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke bygningsglass), glassvarer, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser.

23 registrerte varemerker /05 24 Tekstiler og tekstilvarer ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORID NORID Uninett Norid AS, Abels gate 5, 7030 TRONDHEIM, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Dataprogrammer, databærere, elektroniske publikasjoner. 16 Trykksaker, herunder instruksjonsmateriell. 35 Innsamling, registrering og systematisering av informasjon for bruk i databaser; databasetjenester; datasøk i datafiler; kunde- og brukerstøttetjenester vedrørende registrering og administrering av domenenavn; veiledningstjenester for registrering og administrering av domenenavn; online annonsering på datanettverk; forretningsopplysninger; statistisk informasjon. 41 Arrangering og ledelse av kurs, konferanser og seminarer vedrørende registrering og administrering av domenenavn; instruksjons-, veilednings- og opplæringstjenester vedrørende domenenavn. 42 Juridiske og tekniske tjenester relatert til registrering, administrering og forvaltning av domenenavn; tvisteløsning i domenenavnssaker; rådgivning vedrørende immateriell eiendomsrett og domenenavn. rettadvokat Kristine Aarre Hånes, Morvikveien 143, 5124 MORVIK, NO 42 Juridiske tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAXOLÅGEN SAXOLÅGEN Bjørg Christin Danielsen, Nilsheimveien 19, 9407 HARSTAD, NO 44 Frisør 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 39/07-2007.09.24 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer