Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 098/ O Adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Den økonomiske prognosen til foretaket er redusert til et estimert overskudd på 25 mill i 20. Som adm. direktør tidligere har redegjort for bidrar det høye aktivitetsnivået foretaket har til å forverre foretakets økonomiske resultat. Selv om mye av den økte aktiviteten omfattes av innsatsstyrt finansiering er kostnadene ved denne aktiviteten generelt sett høyere enn inntektene. Foretaket skal redusere ventetider og hindre fristbrudd, og et sentralt virkemiddel i dette er å organisere ekstraordinær aktivitet, enten direkte pasientrettet eller i støttefunksjoner eller begge deler. Utfordringen aksentueres av den vanskelige rekrutteringssituasjonen. Adm. direktør ser at det vil være nødvendig å videreføre et høyt aktivitetsnivå for å møte pasientenes behov og for å nå de kvalitetsmessige målsetningene styret har vedtatt. Samtidig er det avgjørende viktig å sikre de økonomiske resultatene for å sikre foretakets investeringsevne. Adm. direktør vil søke å balansere disse hensynene best mulig og videreføre et høyt aktivitetsnivå med stort kostnadsfokus i kort perspektiv og med fokus på å øke kapasiteten i den ordinære drift i et litt lengre perspektiv. Aktivitetsbestillingen for 2013 er økt, og dette legger til rette for en aktivitetsøkning innenfor ordinær drift. Imidlertid vil adm. direktør melde at Helse Stavanger HF også inn i 2013 i varierende grad kan ha behov for å organisere ekstraordinær aktivitet for å nå målene på faglige kvalitetsindikatorer. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Utbyggingsprosjekter Sykehusutbygging Det vises til egen sak til dette styremøte. Prosjekt Stavanger DPS Prosjektet arbeider fortsatt godt i fasen for detaljering og programmering. Arbeidet med rivning av gamle bygninger er nå sluttført, og tomten er ryddet og klargjøres for det videre arbeidet. Konkurranse ble lyst ut for grunn- og betongarbeid med tilbudsfrist..20. Det er kommet inn kun to tilbud som nå er under evaluering. Valg av entreprenør vil bli gjort i nær framtid. Arbeidet med grunn- og betongarbeidene er fortsatt beregnet å starte i desember 20 med planlagt dato for første spadetak den Alle oppgaver utføres i henhold til framdriftsplanen, og det er på dette tidspunkt ikke meldt om spesielle utfordringer for prosjektet. Styringsgruppen har månedlige møter og har fokus på framdrift, kvalitet og økonomi. 2

3 Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 er som tidligere meldt under utføring. Byggeprosjektet har nå også tatt ansvar for koordinering av innkjøp av alt utstyr, og det er definert grensesnitt for kostnadene for henholdsvis byggeprosjektet og utstyrsprosjektet. Etter planen vil det være klart for pasientbehandling i nye lokaler og med nytt utstyr fra april Styringsgruppen har et sterkt fokus på framdrift, kvalitet og økonomi. På dette tidspunkt melder prosjektet om god kontroll, selv om tidspunkt for antatt ferdigstillelse har måttet flyttes frem i tid underveis. Vektbelastningen av utstyr, som har vært et gjentagende tema i dette prosjektet, er klarlagt og løsningen er detaljert og programmert. Arbeidet med disse problemstillingene er hovedårsaken til at prosjektet tar lengre tid enn først planlagt. Ledelsens gjennomgang av interkontrollen i foretaket Adm. direktør har nylig besluttet en rutine for ledelsens gjennomgang av alle lovpålagte internkontrollområder i foretaket. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialområdet, HMS og miljøstyring. Gjennomgangen er et verktøy for systematisk overvåking og gjennomgang av elementene i internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Etter rutinen skal gjennomgangen skje årlig og innen utgangen av første tertial. Styret vil bli orientert om prosess og resultat av ledelsens gjennomgang når denne er gjennomført i Etablering av sentralt lager for forskningsbiobanker Helseforskningsloven og Biobankloven setter krav til lagring av biologisk materiale. Helse Stavanger HF er nå det første foretaket i Helse Vest til å etablere et sentralt biobanklager, og dermed tilfredsstiller en også de krav til lagring av slikt materiale som settes i disse lover. Det tidligere journallageret i kjelleren på Sydbygget er nå ombygget til lager for forskningsbiobanker. Rommet har blitt lyst og luftig, og det settes opp med en kapasitet på inntil 29 ultrafrysere av forskjellige typer samt en kontorpult. Rommet vil bli sikret med kodelås på døren, og alle enhetene i rommet er tilkoplet sykehusets nødstrømanlegg. Det er i rommet montert et tilstrekkelig kjølesystem og en betydelig overskuddsvarme vil bli tilbakeført til sykehusets energianlegg. Det blir anskaffet og montert et anlegg for overvåking av drift og temperatur, i tett samarbeid med Helse Vest IKT. Varslingsrutinene utarbeides i samarbeid med sykehusets Servicesenter, og målsetningen er at ansvarlig forsker/forskergruppe skal motta personlig varsel ved avvik. Overvåkningsanlegget skal monteres så snart anskaffelsesprosessen er fullført. Som en følge av at en oppretter et sentralt lager, vil Forskningsavdelingen fra årsskiftet overta ansvaret for vedlikehold og drift av fryserne som settes inn i lageret, samtidig som en også blir ansvarlig for nyanskaffelser av frysere etter søknad fra forskergruppene. Rommet skal være klargjort for bruk i slutten av november 20, og flyttingen av ultrafrysere med forskningsmateriale vil starte umiddelbart etterpå. Flyttingen vil utføres i tett samarbeid med de respektive forskerne, og målsetningen er å fjerne alle ultrafryserne fra sykehusets korridorer innen utgangen av 20. 3

4 2.2 Medarbeidere HMS Arbeidsoppgaver i siste periode har bl.a. omfattet: Ergonomiundervisning på fagdager for helsesekretærer og ved Brystdiagnostisk senter. Undervisning i sykefraværsoppfølging ved Kirurgisk divisjon og Nevrologisk avdeling. Undervisning: Jobbing uten mobbing. Fagdager for kollegastøtter. Flere pågående arbeidsmiljøkartlegginger i regi av BHT. Deltakelse ved dialogmøte 1 og i enkeltsaker. Arbeidsmedisinsk kartlegging pågår i en enhet. Oppfølging av arbeidsmedisinske sykdomstilstander i samarbeid med arbeidsmedisiner. Sykefraværsanalyser for flere enheter. Vernerunder ved rivningsarbeider - Stavanger DPS. Involvering i psykososialt arbeidsmiljø flere enheter. Debriefing etter arbeidsrelaterte traumer. AKAN-arbeid. AKAN-kampanjen Våg å bry deg Helse Stavanger HF arrangerte i uke 47 AKAN-kampanjen Våg å bry deg. Mottoet for kampanjen er enkelt: Våg å bry deg. Det er ikke en privatsak, når rusrelatert adferd påvirker arbeidsinnsats og arbeidsmiljøet på en negativ måte. I folderen «Våg å bry deg» som ble utdelt under kampanjen retter en fokus på at det å være en god kollega innebærer aktive handlinger, slik at en viser omsorg, ser og reagerer på endringer i adferd så tidlig som mulig. En samtale som man som kollega tar initiativ til, kan gi ens kollega mulighet for endring og nye valg. Nytt i årets kampanje var at AKAN-utvalget også har besøkt arbeidsplasser utenfor Våland, både med stand og informasjonsmøter. Deltidsstillinger i Helse Stavanger HF Helse- og omsorgsdepartementet ga helseforetakene pålegg om å redusere bruken av deltid med 20 % i løpet av 20. Foretaksgruppen Helse Vest nådde målet innen utgangen av 20, men vil fortsatt ha sterkt fokus på å redusere andelen deltid. Måltallet for foretaksgruppen samlet var en gjennomsnittlig stillingsprosent på 87,7 %. Resultatet ble 87,9 %. Fra rapporteringsportalen til Helse Vest RHF er det hentet ut oversikter og stillingsprosent for medarbeidere med fast stilling i Helse Stavanger HF (inklusive ansatte i permisjoner og konstitueringer). 4

5 Deltid Heltid 0,1 19,9 % 20 49,9 % 50 69,9 % 70 99,9 % 100 % Oversikten viser at foretaket rekrutterer nye medarbeidere til heltidsstillinger. Andelen medarbeidere med deltidsstillinger over 70 % stilling er noe redusert. I desember 20 var andel medarbeidere med fast stilling under 100 % 40,76 % beregnet ut ifra den stillingsprosent de var ansatt i (juridisk stillingsprosent: utlønningsprosent + stillingsreduksjonsprosent). I august 20 var andelen redusert med 3,34 prosentpoeng til 37,42 %. Gjennomsnittlig stillingsprosent på 87,19 % er beregnet ut ifra justert stillingsprosent (juridisk stillingsprosent + AFP og KLP uføregrad). Pr. august 20 hadde 642 av medarbeiderne som arbeider deltid deltatt i kartleggingen i foretaket, og 262 av disse ønsket høyere stillingsprosent. Dette utgjorde 41 % av dem som deltok i kartleggingen. Rapporten over lederoppfølging av deltid har vist at 47 medarbeidere så langt har fått tilbud om høyere stilling i foretaket og 39 av disse har tatt imot tilbudet. Alle sykepleiere som ønsker høyere stilling gis dette dersom de er villige til å jobbe ved flere avdelinger. Når det gjelder hjelpepleiere og helsefagarbeidere, er det i samarbeid med Fagforbundet iverksatt to prosjekt i henholdsvis medisinsk avdeling og ved bemanningssenteret. Hjelpepleierne og helsefagarbeidere tilbys høyere stillingsstørrelse og jobber ved flere avdelinger. SSB sin definisjon på ufrivillig deltidsansatt er at medarbeidere kan starte i høyere stilling innen 1 måned. Tabellen under viser beregnet arbeidskraftpotensiale for medarbeidere som arbeider deltid på kort sikt (1 mnd.) og lang sikt i Helse Stavanger HF. Arbeidskraftpotensiale i årsverk (inkl. "i løpet av en måned") Arbeidskraftpotensiale i årsverk (inkl. "i løpet av en måned og innen 6 måneder") Arbeidskraftpotensiale i årsverk (inkl. "i løpet av en måned, innen 6 måneder og på sikt") Netto månedsverk totalt ,59 30,63 34, ,89 31,50 32, ,70 29,19 32, Oversikten viser at Helse Stavanger HF har en liten arbeidskraftreserve. Utfordringen er at de fleste som ønsker større stillingsstørrelse, kun ønsker å arbeide på egen avdeling. 5

6 Vakante stillinger og turnover i Helse Stavanger HF Vakante stillinger - status per Foretaket har kartlagt vakante stillinger i Helse Stavanger HF per Oversikten under viser resultatet per divisjon for alle yrkesgrupper. Det framgår av oversikten nedenfor at Helse Stavanger HF har store utfordringer knyttet til det å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere. Spesielt vanskelig er det i Spesialavdeling for voksne (SV) i Psykiatrisk divisjon som per mangler ca. 18,5 årsverk for spesialsykepleiere og ca. 24 årsverk for sykepleiere. Krevende er det også for Kirurgisk divisjon som mangler ca. 28 årsverk for sykepleiere. Boligmarkedet samt at nærliggende kommuner tilbyr bedre lønnsbetingelser enn foretaket blir sett på som de største utfordringene. Administrerende direktør vurderer ulike tiltak for å bedre situasjonen, og har også bedt Helse Vest RHF om samarbeid om rekrutteringssituasjonen i et regionalt perspektiv. I tillegg til sykepleiere og spesialsykepleiere har foretaket også utfordringer med å rekruttere jordmødre. Behovet her blir dekket gjennom innleie av jordmødre via vikarbyrå. Det er også rekrutteringsutfordringer når det gjelder overleger (spesialister) innenfor enkelte fagfelt spesielt innen kirurgi (urologi, karkirurgi og bryst- og endokrinkirurgi), men også immunologi- og transfusjonsmedisin, patologi, radiologi og psykiatri. Det er imidlertid stort sett god søkning til utdanningsstillinger (LIS). Det tar for øvrig 5-7 år å utdanne spesialister selv. Divisjon Stillingskategori Antall ledige årsverk Kvinne - og barnedivisjonen Hjelpepleier 0,50 Jordmor,20 Spes. pedagog 0,70 Fysioterapeut 1,00 Ergoterapeut 1,00 Sosionom 0,70 Pas. koordinator 1,00 Pleiepersonell 2,95 Sum 19,05 Medisinsk divisjon Sykepleier 14,29 Spesialsykepleier 4,50 Hjelpepleier 1,25 Klinisk immunolog 1,00 Sekretær 1,50 Logoped 0,50 Overlege 1,00 LIS-lege 1,00 Logoped 1,00 Sum 25,54 Divisjon for Medisinsk service Sykepleier 6,00 Spesialbioingeniører 4,00 6

7 Overlege 1,00 LIS-lege 1,00 Sum,00 Kirurgisk divisjon Sykepleier 28,25 Spesialsykepleier 4,00 Hjelpepleier 1,70 Overlege 5,00 Sum 38,95 Psykiatrisk divisjon Sykepleier 23,98 Sykepleier/vernepleier 3,60 Psykiatrisksykepleier/spesialsykepleier 18,51 Avdelingssykepleier 1,00 Ass. avdelingssykepleier 1,25 Hjelpepleier 3,72 Spesialhjelpepleier 1,84 Vernepleier 1,30 Miljøterapeut 2,65 Klin. sosionom 1,00 Sosionom 1,00 Assistent 10,07 Aktivitør 1,10 Massør 1,00 Pedagog 0,80 Konsulent 2,00 Ruskonsulent 2,00 Merkantilt 1,80 Sekretær 1,50 Psykolog 6,15 Psykolog/klinisk sosionom 1,00 Undervisningsansvarlig psykolog 0,50 Overlege 3,90 LIS-lege 3,40 Sum 95,07 Divisjon for Intern service Assistenter 2,00 Seksjonsleder 4,00 Renholder 1,73 Sekretær 0,26 Opplæringsansvarlig 1,00 Portør 7,99 Konsulent 2,00 Controller 1,00 Kokk 1,00 Sum 20,98 Turnover status per oktober 20 Tabellene under viser reell turnover i Helse Stavanger HF for alle yrkesgrupper (fast ansatte) i 20 og hittil i 20. Tallene er hentet fra rapporteringsportalen til Helse Vest. Tallet på medarbeidere 7

8 omfatter fast ansatte inkludert de som har permisjon med lønn, ulønnet permisjon og fungering/konstituering. Tabell og graf nedenfor viser en noe større turnover i 20 enn i fjoråret, men likevel en lav turnover begge år. Dette viser at foretakets rekrutteringsutfordringer ikke er at et stort antall medarbeidere slutter i foretaket, men at foretaket har utfordringer med å rekruttere inn nye medarbeidere for å erstatte de som slutter Antall sluttet i perioden Tall medarbeid ere Turnover i prosent 0, 0,17 0,08 0,08 0,17 0,17 0,17 0,23 0,14 0,10 0,08 0, Antall sluttet i perioden Tall medarbeid ere Turnover i prosent 0,18 0,20 0,06 0,22 0, 0,20 0,16 0,26 0,26 0, For yrkesgrupper hvor foretaket har størst rekrutteringsutfordringer ser situasjonen i 20 slik ut sammenlignet med forrige år: 8

9 9

10 Figuren under viser at Helse Stavanger HF er et av de helseforetakene i Helse Vest RHF som har den laveste turnover hittil i Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler mellom kommunene og Helse Stavanger HF Det ble i forrige rapport redegjort for plan for oppfølging av lovpålagte avtaler mellom kommunene og Helse Stavanger HF. Forslag til reviderte avtaler vil bli forelagt styret til behandling så snart som mulig våren Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-senger i kommunene Helse Vest RHF sendte brev til alle kommunene i de ulike opptaksområdene i regionen, hvor det ble orientert om prosessen for utbetaling av midler til etablering av øyeblikkelig hjelpsenger i kommunene. I brevet fra Helse Vest RHF heter det bl.a. følgende: «Siden midlene som skal dekke kostnadene ved døgnplassene for øyeblikkelig hjelp er trukket ut fra spesialisthelsetjenesten vil ubrukte midler i Helsedirektoratet for Helseregion Vest bli tilbakeført Helse Vest. Tilsvarende vil avsatte midler i helseforetakene i begrenset grad komme til utbetaling i 20 fordi midlene fra Helsedirektoratet vil være tilstrekkelig og at det samlet i liten grad blir etablert et alternativt øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene til erstatning for innleggelse i sykehus. I forslag til statsbudsjett for 2013 er det foreslått et tilsvarende uttrekk fra spesialisthelsetjenesten som i 20. For å unngå å havne i en situasjon hvor det blir misforhold mellom de årlig avsatte midlene til formålet og tallet på plasser i kommunene som ønskes opprettet i de ulike årene frem mot 2016 i hvert foretaksområde vil helseforetakene i Helse Vest ta initiativ til et samarbeid med «sine» kommuner for å få til en planmessig innfasing. 10

11 Helse Vest RHF vil da anbefale at det i hvert foretaksområde gjøres en vurdering og lages en plan for hvor mange plasser som kan innfases hvert år med utgangspunkt i tilgjengelige midler. Vi vil også oppfordre kommunene til tidlig å ta kontakt med helseforetakene i forbindelse med planlegging av tilbudet i kommunene.» Det ble diskutert i samhandlingsutvalget hvordan man skal følge opp brevet fra Helse Vest RHF, slik at helseforetaket og kommunene sammen kan utarbeide en plan for innfasing av kommunale ø-hjelpsenger. Pr. i dag har helseforetaket fått melding om at Time, Klepp, Hå og Sandnes kommuner sammen ønsker å etablere totalt sengeplasser fra høsten I tillegg har Eigersund kommune muntlig meldt fra at også de fra høsten 2013 planlegger etablering av øyeblikkelig hjelp-senger alene, eller sammen med andre omkringliggende kommuner. Stavanger kommune mottok tilskudd tilsvarende 15 senger fra Helsedirektoratet i høst, men har til nå kun opprettet 6 senger. Kommunen avventer endelig avklaring om videre drift av intermediæravdelingen på Stokka sykehjem, før de tar stilling til opprettelse av de øvrige 9 øyeblikkelig hjelp-sengene i kommunen. Evaluering av Stokka intermediæravdeling pågår p.t., og et siste evalueringsmøte finner sted mellom kommunen og helseforetaket den Leieavtale Ryfylke DPS, Randaberg Det er fortsatt ikke inngått ny leieavtale for Ryfylke DPS, Randaberg. Adm. direktør arbeider med ulike alternative løsninger dersom avtalen blir oppsagt. Styret vil få oppdatert informasjon i møtet. Besøk av Helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre besøkte Helse Stavanger HF den Programmet besto av allmøte med ca. 200 av foretakets ledere og tillitsvalgte i Aulaen. Styreleder i Helse Stavanger HF åpnet møtet med en orientering om styrker og utfordringer i Helse Stavanger HF. Statsråden orienterte om formålet med besøket, inntrykk fra besøk ved andre sykehus og berørte kort betydningen av forebygging og arbeidet med Samhandlingsreformen. Etter allmøte var Statsråden i lukket møte med foretakets hovedtillitsvalgte. Deretter fulgte en presentasjon av helseforetaket ved administrerende direktør, Bård Lilleeng. Han ga statsråden en kort innføring i helseforetakets økonomi, fortalte om det gode forskningsmiljøet og snakket litt om utfordringer med tanke på rekruttering og en sterk befolkningsvekst. Etter Lilleeng orienterte seksjonsoverlege ved endokrin seksjon, Tone Hoel Lende, og konstituert avdelingssjef og overlege ved plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Pål Krøger om arbeidet med rekonstruksjon av bryster ved Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF er nå det helseforetaket som har kortest ventetid for slik behandling. Schizofrenidagene 20 Årets Schizofrenidager: «Psykiatri Take away de ringer vi bringer», som ble arrangert , ble også i år en ubetinget suksess. Schizofrenidagene tok utgangspunkt i de raske endringene som nå skjer i helsetjenestene etter at Rusreformen, NAV-reformen og Samhandlingsreformen er innført. Over ansatte i

12 helsetjenesten berøres av Samhandlingsreformen. Det stilles økte krav om at helsepersonell både må være mer effektive og fleksible. Stadig flere av våre tjenester blir oppsøkende og hjemmebaserte. Hvordan organiseres vi våre tjenester til det beste for brukerne, og hvor fleksible og endringsvillige er vi? Og til sist - blir resultatet av alle nye endringer og ulike tilbud bedre helse og livskvalitet for de som har en psykisk lidelse? Noe av dette skulle årets Schizofrenidager prøve å gi noen svar på. Organisasjonskomiteen har fått mange gode tilbakemeldinger både når det gjelder valg av tema, innhold og hvordan årets Schizofrenidager ble organisert. Nærmere 4000 deltagere og tilhørere har vært innom arrangementene, alt fra fagkonferansen, parallelseminar, publikumsforedrag i Stavanger og Sandnes, til elevdagen der 1700 russ deltok. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre innledet på elevdagen, og ga viktige signaler om hvordan Regjeringen og WHO ønsker å sette fokus på psykisk helse fremover. Det ble også i år arrangert eget lederseminar som del av fagkonferansen, der over femti ledere deltok. Dette parallelseminaret satte fokus på helsefremmende strategier og lederes ansvar å tenke nytt innenfor dette område. Støtteforeningen for Kreftsyke barn i Rogaland i VIP-losjen i DNB Arena Det vises til omtale i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20 (sak 079/ O). VIP-losjen Helse Stavanger HF har fått som gave av Oilers Invest er blitt veldig godt mottatt. Støtteforeningen for Kreftsyke barn i Rogaland var blant de første som tok losjen i bruk den Foreningen har uttrykt stor takk til Helse Stavanger HF, og publisert en oppsummering på sin hjemmeside: Brann på BUPA, ungdomspsykiatrisk sengepost C1A Natt til ble det av en innlagt pasient påtent brann i sengepost C1A i det nye BUPA bygget. De ansatte fulgte rutinene som skulle følges når brann oppstår. De håndterte denne krevende situasjonen svært profesjonelt både mht. evakuering, utløsning av alarm, ivaretakelse og oppfølging av pasienter og andre medarbeidere, informasjon, telefon til ansvarlige ledere, rapportering m.m. Brigadesjefen ved Stavanger brannvesen som var til stede under brannen, påpekte umiddelbart etter at brannen var slukket en del tekniske mangler som må rettes opp umiddelbart. Disse manglene har blitt rapportert videre til Intern service, for å sikre utbedring i henhold til brannforskrifter og byggtekniske forskrifter og krav. Utbedringene omfatter i første rekke at brann- og sikkerhetsalarm ikke umiddelbart utløste seg automatisk. Heller ikke når ansvarlig nattpersonal trykket på knappen for å utløse alarm. Her ble det registrert en forsinkelse på 14 sekunder fra man trykket til alarmen gikk. Det gikk også litt tid før sprinkleranlegget slo seg på. Når det først slo seg på, så er dette rapportert til å ha fungert svært bra. Pasienter og ansatte som var til stede under brannen, er også blitt fulgt opp og undersøkt medisinsk når det gjelder røyk- og gasseksponering. Det er ikke konstatert personskader. HMS-avdelingen har blitt kontaktet og hendelsen er dokumentert i Synergi. Avdelingssjef ved BUPA har ansvaret og følger opp videre de tiltak som iverksettes overfor pasienter og personell etter brannen, og rapporterer til divisjonsdirektør ved Psykiatrisk divisjon.

13 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser Oppgradering av DIPS fra versjon 6.1. til 7.1. den Denne oppgraderingen var nødvendig både for feilretting, for å få tilgang til nye funksjoner og ikke minst i forhold til å oppnå bedre elektronisk meldingsutveksling med kommunene. Etter planen skulle oppgraderingen gjøres mellom kl og med noe etterarbeid og testing fram til kl Selve oppgraderingen tok lenger tid enn planlagt og var først ferdig kl Helse Vest IKT, sammen med personell fra Helse Stavanger HF, testet integrasjonene mellom DIPS og laboratoriesystemene samt meldingsflyt mot kommuner/fastleger. Dette avslørte ingen feil. I etterkant har det vist seg at det var to utfordringer: Et kapasitetsproblem - meldingene kom ikke fram slik de skulle, men ble liggende i en kø. Dette skapte først og fremst problemer i forhold til Medisinsk Biokjemi og Mikrobiologi. Nød-rutinene fungerte imidlertid og ingen pasienter ble påført ulempe. Det medførte en del ekstraarbeid for laboratoriene. Feilen ble funnet og løst i løpet av formiddagen. Rekvisisjoner til laboratoriene som var lagt inn i DIPS før oppgraderingen kom ikke fram til laboratoriene på rett måte. Dette ble løst, men genererte mye ekstra arbeid for laboratoriene - men ikke situasjoner som truet kvalitet og sikkerhet for pasientene. Størrelsen på oppgraderingen og det faktum at Helse Stavanger HF er det første foretak som tar i bruk denne versjonen av DIPS, gjør at foretaket alt i alt må si seg fornøyd med oppgraderingen. Her ble det gjort en god jobb av alle involverte: Helse Vest IKT, testere fra de andre HF-ene i Helse Vest og medarbeidere i Helse Stavanger HF. Når foretaket nå har passert denne milepælen, burde forholdene ligge bedre til rette for at mer av kommunikasjonen med kommunene etter hvert kan flyttes over fra faks til elektroniske meldinger. GE Healthcare System og pasientopplysninger Det vises til tidligere redegjørelser i adm. direktørs driftsorienteringer i sakene 047/ O og 068/ O - knyttet til GE Healthcare Systems uautoriserte uthenting av helseopplysninger gjennom fjerntilgang fra en rekke foretak, herunder Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF har nå mottatt detaljert informasjon fra GE om hvilken informasjon de har lastet ned ulovlig. Denne viser at omfanget er mindre enn det som opprinnelig ble meldt. Derfor har Helse Stavanger HF, etter en regional koordinering, den sendt et nytt brev til Datatilsynet der foretaket påklager vedtaket om individuell orientering til alle de berørte pasienter. Nedenfor er utdrag fra brevet til Datatilsynet. Helse Stavanger HFs syn i forhold til om det som er nedlastet er helseopplysninger eller ikke summeres opp slik: Opplysningene knyttet til Mammografiscreeningen (gjelder personer) er ikke helseopplysninger i helseregisterlovens forstand. Alle norske kvinner i en spesifikk aldersgruppe inviteres til mammografiscreening av Kreftregisteret. Kreftregisteret sender 13

14 opplysninger til sykehuset om hvilke kvinner som skal innkalles. Disse opplysningene legges inn i mammografimodalitetene. Det legges ikke inn spesifikke kliniske opplysninger om disse kvinnene, kun at de var innkalt til screening og det er ikke angitt noe om pasientenes legems- eller sykdomsforhold eller andre opplysninger av personlige forhold. For opplysningene knyttet til MR-undersøkelsene (gjelder 636 personer) er det ikke mulig å trekke slutninger om personens helse. I tillegg til personnummer, er det bare informasjon om vekt som er tatt ut av systemet. MR-undersøkelse er en vanlig og generell undersøkelse som etter foretakets vurdering ikke gir informasjon om pasienters legems- eller sykdomsforhold. Helse Stavanger HF er derfor av det syn at heller ikke for disse personene er tale om uttak av helseopplysninger. Spørsmålet som kan reises er om vekt skal anses som «andre personlige forhold» og således regnes som en helseopplysning. Etter foretakets vurdering er dette en så lite sensitiv opplysning at de beste grunner taler for at denne opplysningen ikke regnes for dette. Når det gjelder hjerteundersøkelsene, VASC (gjelder 2329 personer) mener Helse Stavanger HF at det å ha gjennomgått en slik undersøkelse/behandling er en helseopplysning og at de pasientene som her er registrert med personnummer må orienteres spesifikt. Konklusjon: Etter Helse Stavanger HF oppfatning vil opplysningsplikten som er pålagt foretaket i Datatilsynets vedtak datert , pkt. 3 om informasjon til berørte pasienter, være oppfylt ved at foretaket orienterer de 2329 identifiserbare pasientene som har gjennomgått VASC-undersøkelse. Informasjon til disse pasientene vil bli sendt ut så snart som mulig. Helse Stavanger HF viser for øvrig til at foretaket tidligere har gitt generell informasjon om avviket i to artikler på foretakets nettsider, og har orientert brukerutvalget i Helse Stavanger HF om det inntrufne. Helse Stavanger HF beklager at Datatilsynet opprinnelig, basert på opplysningene man fikk fra GE, fikk et mer alvorlig bilde av hvilke helseopplysninger som var lastet ned enn det som nå viser seg å være tilfelle. Foretaket håper de nye og mer nøyaktige opplysningene gjør at vedtaket på punktene om orientering til de berørte kan justeres. Helse Stavanger HF har ennå ikke mottatt svar fra Datatilsynet. For å unngå at tilsvarende situasjoner oppstår i framtiden har foretaket satt i verk følgende tiltak: På MTU-området: Kartlegging av leverandørers tilgang. Det er satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av MTU-leverandørenes tilgang til person- og helseopplysninger. Kartleggingen omfatter all tilgang og er ikke begrenset kun til fjerntilgang via datatilkopling. Kartleggingen omfatter følgende scenerier: 1. Tilgang ved oppmøte for service og reparasjon. 2. Tilgang ved oppmøte for brukeropplæring. 3. Tilgang ved fjerntilkopling for feilsøking. 4. Tilgang ved fjerntilkopling for kontinuerlig overvåkning for tidlig varsling av teknisk feil. 5. Tilgang for nedlasting av person- eller helseopplysningen til leverandør. 14

15 Kartleggingsarbeidet vil bli sluttført i løpet av november. Risikovurderinger I samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Vest er det startet felles risikovurdering. Risikovurderingen er begrenset til leverandørers tilgang til person- og helseopplysninger. Basert på risikovurderingene vil det blir gjennomført tiltak. Foreløpig ser det ut til at det må inngås databehandleravtale med et betydelig antall leverandører. Databehandleravtalene vil regulere hvilke tilganger den enkelte leverandør skal ha. Helse Vest IKT er foretakenes leverandør på dette området og det er stort fokus fra deres side på å hindre at tilsvarende hendelser skal oppstå. Problemer med PACS Det oppsto driftsstans på PACS-systemet med konsekvens at det ikke var mulig å se røntgenbilder andre steder en på røntgenmaskinene. Legene i de kliniske avdelinger måtte enten komme til Avdeling for radiologi eller få printet ut bilder. Avdeling for radiologi klarte å opprettholde normal produksjon, men fikk noe forsinkelse på svar ut. Situasjonen skapte mye plunder og heft for ansatte, og det ble brukt betydelig overtid for å rette opp i dette. Situasjonen påvirket i liten grad pasienter og operasjonsprogram. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Avslutning av sak endelig kontrollrapport fra Datatilsynet på helseforskningen ved helse Stavanger HF Datatilsynet gjennomførte kontroll med helseforskningen ved Helse Stavanger HF, og Helse Stavanger HF var blant de første helseforetak som hadde et slikt tilsyn etter at Helseforskningsloven ble innført. Helse Stavanger HF oppfattet kontrollen som konstruktiv og det hadde en god pedagogisk effekt for foretaket å ha et tilsyn på dette området. Selv om det var et tilsyn av positiv karakter for foretaket, ble det likevel i vurderingen fra Datatilsynet i juli 20 varslet 8 vedtak med hjemmel i Helseforskningslovens 52 på grunnlag av kontrollen i desember. Helse Stavanger HFs tilsvar på varslene om vedtak og foretakets oppfølging av dem ble sendt til Datatilsynet i , og kom svaret fra Datatilsynet om at de tok Helse Stavanger HFs svar til etterretning, og at de anså saken som avsluttet. Høringsuttalelser Helse Stavanger HF har avgitt følgende høringsuttalelse til Helse Vest RHF: Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet Høringsuttalelse avgitt den RESULTATER 3.1 Pasientresultater 15

16 Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men dette representerer fortsatt en betydelig utfordring for foretaket. Det vises til egen redegjørelse nedenfor om problematikken rundt korridorpasienter. Innen psykiatrisk divisjon forekommer det sjelden korridorpasienter. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter i somatikken viser fortsatt en klar nedgang. Foretaket arbeider videre sammen med kommunene for helt å unngå utskrivningsklare pasienter. Kommunene i vårt opptaksområde gjør nå en svært bra jobb på dette. Innen psykiatrien er det en meget positiv trend over flere måneder med en jevn nedgang i antall utskrivningsklare pasienter. Det kreves imidlertid fortsatt et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er svakt økende, men antallet gjestepasienter er likevel meget lavt. Antall og prosent korridorpasienter pr. uke ved SUS 350 7, , ,0 % Antall 200 4, , ,0 50 1,0 0 0,0 Antall per uke Prosent av innlagte 16

17 Gjennomsnittlig antall pasientdøgn på korridor per dag i uken Antall Ukenr: Psyk.div 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, Kvinne barn div 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, Med.div , , , 14 8, Kir.div 3, 10 8, 9, 13 4, 9, , 7, 8, 6, 6, 7, , , 8, 6, 7, 14 8, 10 9, 9, 10 8, 7, 6, 6, 7, Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (betalende) per dag i uken somatikk

18 Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (ikke betalende) per dag i uken psykiatri Gj.sn. antall interne gjestepasienter fra medisinsk divisjon (per dag i uken) Hvorfor har foretaket fortsatt korridorpasienter når utfordringen med utskrivningsklare pasienter i somatikken på det nærmeste er løst? Samhandlingsreformen innebar blant annet kommunene måtte betale kr ,- for hvert døgn utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehuset. Dette har medført at antall utskrivningsklare pasientdøgn har blitt sterkt redusert. Foretaket får ikke refundert kostnadene for alle 18

19 utskrivningsklare døgn. Det vises til inngåtte og styrebehandlede avtaler. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall utskrivningsklare døgn både totalt og fakturerbare. Fra begynnelsen av 20 lå antall utskrivningsklare døgn på i måneden. For de siste periodene i 20 er antallet redusert til ca. 150 per periode. I tillegg har gjennomsnittlig liggetid blitt redusert fra 5,23 per måned til 5,03. Foretaket har i lengre tid hatt betydelige problemer med antall korridorpasienter. Videre får styret oversikter over aktiviteten, som generelt viser en betydelig økning. Figuren nedenfor viser en sammenstilling av totalt antall liggedager (venstre y-akse) og antall korridorpasienter per måned (høyre y-akse). Antall pasienter på korridor varierer betydelig fra uke til uke. I figuren er disse tallene presentert per måned, slik at variasjonen blir noe mindre. Figuren viser at tallene er høyere på sommeren, noe som skyldes nedstenging av senger for å få avviklet ferie for de ansatte. Ser en bort fra disse sesongvariasjonene kan en se en svak nedadgående trend fra januar 20 til utgangen av oktober 19

20 20. Det mest påfallende er imidlertid at antall heldøgnsopphold (totalt antall liggedøgn) er svært stabilt. Tabellen nedenfor oppsummerer de aktuelle tallene hittil for 20 og 20. HITTIL PER OKTOBER Endring i % Totalt antall døgn utskrivningsklare % Antall korridorpasient døgn (somatikk) ,9 % Antall overnattingsdøgn totalt ,0 % Antall pasienter (heldøgn) ,3 % Liggetid i gjennomsnitt 5,23 5,03 3,8 % Nedgangen i liggetid og utskrivningsklare pasientdøgn spises opp av økning i antall pasienter slik at antall overnattingsdøgn/heldøgnsopphold er omtrent nøyaktig det samme. Foretaket ville hatt store kapasitetsproblemer og sannsynligvis ytterligere antall korridorpasientdøgn om det ikke var for Samhandlingsreformen og nedgangen i antall utskrivningsklare pasienter og oppnådde resultat i å redusere gjennomsnittlig liggetid. Arbeidet med å redusere antall korridorpasienter vil selvsagt fortsette. Som omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/20 (sak 091/ O) er det etablert et eget prosjekt «0 på gangen» med dette som mål. Administrerende direktør vil sikre at det er tilstrekkelig oppmerksomhet både på problemet og mulige tiltak når det gjelder å unngå korridorpasienter. Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være en økning i antall pasienter. Det innebærer også at en fortsatt må arbeide med å redusere liggetid, en overgang fra døgn- til dagbehandling, at flere operasjoner gjøres dagkirurgisk og flere dagbehandlinger gjøres om til polikliniske konsultasjoner. Epikrisetid Epikrisetiden innen somatikk baserer seg nå på data fra det pasientadministrative systemet DIPS mot tidligere fra Helsefagkuben. Det er små endringer i epikrisetiden i oktober sammenlignet med resultatet i september. Som omtalt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/20 (sak 091/ O) har Helse Stavanger HF den tilskrevet Helse Vest RHF for å få avklart defineringen av kvalitetsindikatoren epikrisetid etter de endringer Helsedirektoratet har foretatt i april 20. Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette, og intensiveres når foretaket får riktige styringsdata å forholde oss til. Det burde kanskje drøftes om ikke foretakets interne målsetning burde være at alle pasienter skal få epikrisen i hånden ved avreise. Et slikt mål ville være kvalitetsmessig riktig og vil være langt mindre komplisert å måle og følge opp. Et slikt mål ville også være langt lettere å kommunisere og begrunne faglig. 20

21 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 20 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Ordningen er etter dette ment å være et rent rapporterings- og læringssystem hvor informasjonen om betydelig skade på pasient, eller forhold som kunne ført til betydelig skade, brukes til å kartlegge og analysere risiko for at skader oppstår. 21

22 Varslingen til Kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår ennå en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt, og dette arbeides det med fortløpende i en regional arbeidsgruppe. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Hittil i 20 har Helse Stavanger HF sendt 18 slike meldinger. I tilknytning til 1 av disse meldingene har Statens helsetilsyn funnet grunnlag for å rykke ut til helseforetaket. Antall meldinger som er videresendt pr. måned i 20: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt 3.3 meldinger Overføring til kunnskapssenteret Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut 1 1 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i 20 og 20 Tabellen ovenfor viser at det i 20 ble det registrert 2253 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 20 er det registrert 2423 hendelser sammenlignet med 1870 hendelser i 20. Trenden viser at det er en økning i antall pasientrelaterte saker. Det er ingen åpenbar forklaring på økningen, men den kan muligens tilskrives en større oppmerksomhet på viktigheten av å registrere feil og nesten feil, og på pasientsikkerhet generelt. 22

23 De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist i diagrammet peker trenden på en nedgang i antall fall som blir registrert, mens antall registrerte legemiddelfeil øker. Til nå i 20 er det registrerte 238 fall i foretaket, mens tilsvarende tall for 20 var 336. Ved utgangen av september 20 var det registrert 574 legemiddelfeil. Tilsvarende tall for 20 var 494. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg både mot legemiddelbruk og fall. Styret er i tidligere driftsorienteringer til styret informert om det regionale prosjektet LOP (legemidler og pasientsikkerhet). Dette prosjektet har pågått i flere år, men det siste halve året har det vært arbeidet med hvordan prosjektet skal videreføres. Direktørmøtet i Helse Vest har i oktober måned 20 besluttet at prosjektet skal videreføres. Det skal i februar 2013 legges fram et nytt prosjektdirektiv. Som ledd i pasientsikkerhetskampanjen er Helse Stavanger HF ved Medisinsk avdeling, post 3B blitt nasjonal pilot på forebygging av trykksår. Torsdag den ble den formelle starten på pilotprosjektet markert på post 3B med inviterte gjester fra hele sykehuset. Prosjektgruppe er etablert og erfaringer fra piloten skal presenteres i et nasjonalt læringsnettverk i løpet av våren Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,7 % i september 20. Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 20 (5,5 %). Det gjøres oppmerksom på at det i september 20 var totalt 20 arbeidsdager, mens det i september 20 var 22 arbeidsdager. 2 færre arbeidsdager i september i år enn året før betyr at sykefraværet stiger når man sammenligner disse månedene med hverandre. 23

24 Sykmeldt fravær var 5,3 % (4,6 % 20). Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn september 20. Egenmeldt fravær var 1,4 % (0,9 % 20). Dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort tid og September 20 September 20 lang tid Kort tid 3,8 % 2,6 % 1-3 dager 1,5 % 1,0 % 4-8 dager 0,9 % 0,7 % 9-16 dager 1,4 % 0,9 % Lang tid 2,9 % 2,9 % dager 2,6 % 2,5 % > 56 dager 0,3 % 0,4 % 24

25 Divisjons- /enhetsvise oversikter Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for september 20 var 63,6 %. Alle divisjonene har hatt et høyere sykefravær i september 20 sammenlignet med samme periode året før. Figuren nedenfor viser at Helse Stavanger HF er et av de helseforetakene i Helse Vest RHF som har det laveste sykefraværet i september 20. Det er kun Helse Førde HF som har et lavere sykefravær (6,5 %) sammenlignet Helse Stavanger HF (6,7 %). Skadestatistikk ansatte 25

26 Helse Stavanger HF Ansattskader Månedlig oversikt Antall skader J F M A M J J A S Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 per måned 5 0 1,2 2,5 2,5 3,7 3,4 0 3, ,4 0 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,1 4,6 1,2 3,5 H2 per måned 7,6 3,7 5 3,7 3,7 4,9 3,4 0 3,6 2,4 6 3,6 3,6 4,8 8,3 5,9 3,6 5,9 8 2,3 4,7 O N D J F M A M J J A S O N D Frekvens Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr 6. november 20 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Skade på arm p.g.a. vold fra pasient. Fravær: 6 dager (september). Multiple skader p.g.a. vold fra pasient. Fravær 5 dager (oktober). Hodeskade etter å ha blitt truffet av ball i forbindelse med pasientidrett. Fravær: 1 dag (oktober). Alvorlige trusler fra pasient. Fravær: 2 dager (oktober). Ansattskader med medisinske behandling rapportert i Synergi: Multiple skader p.g.a. vold fra pasient. Helse Stavanger HF Ansattskader 20 - Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D 26

27 Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for oktober: skader med fravær og 1 skade med medisinsk behandling. Se kommentar under graf. 2 skader med førstehjelpsbehandling p.g.a. vold fra pasient: Skade på arm, skade på hals, nakke og rygg. 2 førstehjelpsskader fra somatikken: Brannskade på arm p.g.a. varm væske, hodeskade etter å ha dunket hodet i overhengende utstyr. 3 skader uten behandling: Armskade fra takplate som falt ned, ryggskade i forbindelse med hjelp til pasient, armskade i forbindelse med løft av utstyr. 5 stikkskader. 1 kuttskade. 2 biologisk. 25 vold trusler. 6 vold - skader u/behandling. Det har vært flere alvorlige trusler, inkl. drapstrusler mot ansatte og deres familier. Omstendighetene rundt flere av skadetilfellene og truslene innen psykiatrien må betegnes som alvorlige. Dette følges tett opp. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt november 20. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. Positive Støre fikk oppskriften på sykehusets bryst-suksess Bryster var nok en gang i fokus da helseminister Jonas Gahr Støre besøkte Stavanger Universitetssjukehus i går. I går ville helseminister Jonas Gahr Støre høre om suksessformelen som gjør at SUS greier å behandle 80 prosent av sine brystkreftpasienter innen 20-dagers fristen. -Før jeg kom hit, hadde jeg en formening om at SUS er et sykehus i god utvikling. Det har jeg fått bekreftet etter dagens besøk. Jeg opplever at SUS fremstår som et av de mest effektive sykehusene i landet på flere områder, sier Støre til Aftenbladet. SUS-direktør Bård Lilleeng var opptatt av å vise frem både kvalitetene og utfordringene ved SUS. Støre ville ikke komme med noen anbefaling når det gjelder nytt sykehus, men oppfordrer regionen til å gjøre en grundig vurdering av sine behov. Aftenbladet Siri Bente fikk nytt bryst på to uker 22. februar fikk Siri Bente Kristoffersen vite at hun hadde brystkreft. SUS tok utfordringen - og løste den på rekordtid. -De første tårene kom da det gikk opp for meg at det var håp om at jeg kunne våkne opp med et nytt bryst etter den første operasjonen. Tenkte at jeg skulle slippe å vente i mange år, sier en 27

28 takknemlig Siri Bente Kristoffersen fra Sandnes. Hun var den første pasienten ved Stavanger Universitetssjukehus som fikk tilbud om en direkte rekonstruksjon av brystet etter at hun fikk diagnosen brystkreft. Det betyr at brystet hennes ble fjernet og rekonstruert i samme operasjon. To uker etter at hun fikk diagnosen, var det nye brystet på plass. To måneder etter at hun fikk kreftdiagnosen, var hun tilbake for fullt i sine to jobber. -Dette er helt i støpeskjeen i de andre helseforetakene. Her ved SUS var vi tidlig ute fordi vi har en divisjonsdirektør som har prioriter dette, forklarer Pål Krøger, konstituert avdelingssjef ved plastikk kirurgisk avdeling ved SUS. Aftenbladet Psykiatrisk take away: De ringer, vi bringer Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H) åpnet de 24. Schizofrenidagene med et klart budskap: "Åpne opp, ta bort fordommene og bidra til bedre behandling", sa ordføreren til de rundt 600 konferansedeltakerne i Stavanger Forum. Sjefsykepleier ved Psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger, Jan Erik Nilsen holdt et omfattende, bredt og stimulerende åpningsforedrag. Med bred pensel sveipet han over det meste, fra individuell behandling, til organisering, til ansvar og respekt, og ikke minst til den jobben som ennå gjenstår på felter man i dag ser så gode, begynnende resultater. sus.no Stavanger får Norges første superambulanse En spesialbygd ambulanse der man kan gi rask og livsviktig behandling ved hjerneslag, skal stå klar i Stavanger neste sommer. Et forskningsprosjekt om hjerneslagbehandling utenfor sykehus legges til Stavanger. En spesialbygd ambulanse, med muligheter for å ta CT-bilder av hodet, vil bli plassert i byen og skal bidra til viktig kunnskap om tidlig diagnostikk og behandling av hjerneslag utenfor sykehus. Det skal også forskes på hvor vidt en blodprøve, som viser om det er blodpropp eller blødning i hjernen, med tiden kan erstatte CT-bilder av hodet. Prosjektet vil starte første halvdel av 2013 og er en del av den totale satsingen som Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør i forhold til tidlig diagnostikk og behandling av hjerneslag. Aftenbladet Tar arkivet til nye høyder Nina Nysted har dratt Helse Stavangers dokumentarbeidere ut av en mørk kjeller, og skapt et skikkelig fagmiljø. Nina Nysted begynte som leder for post- og dokumentsenteret på Stavanger universitetssjukehus i Denne seksjonen hadde ansvar for det administrative arkivet, mens andre avdelinger hadde ansvar for sykehusets øvrige dokumenter som journaler og henvisninger. Etter hvert savnet Nysted at det fantes en samlet avdeling, som skulle bidra til økt kvalitet og plassering av ansvar. -Slik ordningen var, var det uoversiktlig og vanskelig å vite hvor ansvaret lå. Jeg stilte spørsmål ved hvorfor det var organisert på denne måten, og ønsket å opprette en egen dokumentavdeling for å samle alle på samme sted, sier Nysted til RA. Lederen omtales som en nytenkende dame, med masse pågangsmot og er nominert til Firsprangprisen blant annet for å ha opprettet denne avdelingen. RA Dette kan bli ny sykehustomt 28

29 Om det blir bestemt at Stavanger universitetssykehus (SUS) skal bygge nytt, er det stor sannsynlighet for at det blir på området der Rogaland rideklubb ligger i dag. Etter det RA erfarer er det satt i gang en prosess med å få samlokalisert all hestesport i Sør-Rogaland på et sted. Dermed blir tomten til Rogaland Rideklubb ledig, og den er foreslått som en del av den kvm store tomten som trengs for å bygge et helt nytt SUS. Fortsatt har ikke SUS-styret startet lokaliseringsdebatten, for først må de bestemme seg for om de skal fortsette utbyggingen på Våland, eller bygge et helt nytt sykehus på en annen tomt. Økonomisk er det lite å hente med å bli på Våland. Et helt nytt sykehus på ny tomt i distriktet på kvm. RA er kalkulert til 10,8 milliarder. RA Nøytrale Torger Reve: De unge må hjelpes inn i boligmarkedet BI-professor Torger Reve mener kommunene på Nord-Jæren har råd til å etablere ordninger for sykepleiere, lærere og andre som trenger hjelp for å komme inn i boligmarkedet. Stavanger kommune må få på plass ordninger som gjør at kommunalt ansatte får råd til å bo i byen, sier Reve. I forrige uke kom det fram at en avdeling ved Stavanger Universitetssykehus mangler 75 sykepleiere, og at boligprisene stanser rekrutteringen. Reve foreslår at kommunen hjelper nyansatte lærere og andre grupper med lån til egenkapital for å hjelpe på rekrutteringen. Løsningen er å hjelpe dem som trenger det, spesielt de unge inn i boligmarkedet. Man kan eventuelt tenke seg en form for lån til egenkapital, slik at unge mennesker kommer inn i dette boligmarkedet. Det finnes en rekke metoder, men det koster litt penger, sier BIprofessoren. NRK nett nordmenn er demente og prosent av disse har Alzheimer En bedre forståelse, sammen med preventive strategier, kan bli et monumentalt steg framover i å redusere forekomsten av Alzheimer på verdensbasis, sier Jack C. de la Torre ved University of Texas. I et amerikansk tidsskrift går flere artikler inn på hvordan faktorer som høyt blodtrykk, overvekt og diabetes påvirker Alzheimer. Det ut til å ha størst betydning om du har disse risikofaktorene midt i livet. Dette er ganske ny kunnskap. Vi vet at det er en sammenheng mellom disse risikofaktorene og demens, men vi mangler håndfaste bevis for at behandling av risikofaktorene forebygger demens. Det vi tror nå, er at ved å behandle risikofaktorer tidlig i livet, kan du forsinke symptomene på degenerasjon i hjernen, sier Hege Ihle-Hansen, overlege ved medisinsk avdeling ved Bærum sykehus. -Nå ser vi at Alzheimers sykdom også kan henge sammen med hjerte- og karsykdom, men med mer subtile karforandringer, sier Dag Aarsland, forskningssjef ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) i Helse Stavanger. Dagbladet Flekkefjord sykehus tilbyr hjelp til SUS Sykehusdirektør Jan Roger Olsen i Sørlandet sykehus skal i samtaler med Stavanger Universitetssjukehus for å se hvordan sykehuset i Flekkefjord kan avhjelpe Rogaland ved å ta imot 29

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Fag- og foretaksutvikling Datatilsynet v/ Helge Veum Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer