Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett"

Transkript

1 Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Rapport utarbeidet av UG- idrett Tromsø/Alta, 21.mars 2013

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn Mandat, forutsetninger og avgrensninger Organisering Organisasjonskart, nivå 2 og Ledelse Organisering av fagansatte ved HIF og UIT Administrasjon Lokalisering Navn Testsenter Studietilbud Forskning Mulighetsrom for videre utvikling Kompetanse Videreutvikling av studieprogram Viktige eksterne miljøer Videreføring av arbeidet med etablering av Idrettshøgskolen i Nord Fremdriftsplaner

3 1 Innledning og bakgrunn De to institusjonene har helt fra høsten 2011 arbeidet med et felles forprosjekt om etablering av en felles idrettshøgskole i nord. Kunnskapsdepartementet har bestemt at UiT og HiF skal fusjoneres med virkning fra UG-idrett rapporten tar utgangspunkt i Felles politisk plattform og rapporten for forprosjektet «Idrettshøgskolen i Nord» i tillegg til møter med og innspill fra fagmiljøene. I Felles politisk plattform for fusjon heter det: Det etablerte SAK-samarbeidet innenfor idrettsfag skal videreutvikles i tråd med foreslått modell fra nedsatt prosjektgruppe. Modellen forutsetter et tverrfakultært samarbeid. Faglig innhold, organisering og profil på en idrettshøgskole er under utvikling som en del av idrettshøgskoleprosjektet og representerer en satsing på studier og faglig kompetanse relevant for idrettsmiljøet i nord. I dette arbeidet vil HiF s kompetanse innen idrett og friluftsliv naturlig bli en del av idrettshøgskolen, sammen med involverte fagmiljøer ved dagen UIT. Styrene ved UiT og HiF har opprettet en styringsgruppe som har den overordnede styringen av fusjonsprosessen. Vedtak av mandat og sammensetning av AG Integrering med tilhørende undergrupper er gjort på styringsgruppemøte og er i tråd med vedtatt framdriftsplan (SG sak 05-13) og vedtatt prosjektorganisering (SG sak 3-13). Undergruppen har følgende sammensetning: Instituttleder Trine Glad (leder) IIRF - HiF Seniorrådgiver Arnfinn Andersen Helsefak - UiT Førsteamanuensis Bente Morseth - Reg. kompetansesenter for idrett og helse, Helsefak - UiT Universitetslektor Per Jenssen - ILP, HSL-fak - UiT Studieleder Øyvind Granerud, IIRF HiF Førsteamanuensis Tor-Oskar Thomassen HIF Oppnevnte representanter for tjenestemannsorganisasjonene o Førstelektor Ingrid Frenning UIT o Førstelektor Nils Fredrik Rønbeck HIF (vara: Rune Waaler) Daniel Hermansen UIT (Studentrepresentant) Gro Anett Olaussen, SeOpp HIF (Sekretær) Stein Windfeldt (Konsulent) Undergruppen har hatt tre møter (21.februar, 12.mars og 19.mars 2013), i tillegg er det gjennomført allmøte/informasjonsmøte for ansatte både i Alta og Tromsø. To informasjonsmøter er gjennomført i Alta (7.februar og 19.mars 2013) og ett i Tromsø (20.februar 2013). Undergruppen rapporterer til AG Integrering innen 22.mars

4 2 Mandat, forutsetninger og avgrensninger Mandatet for UG-idrett Undergruppa skal utrede og foreslå organisering av idrettsfag/idrettshøgskole ved Finnmarksfakultetet ved å: Sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer innen idrettsfag ved HiF og UiT. Organisering som sikrer fleksibilitet i hverdagen og muliggjør tverrfaglig samhandling. Foreslå organisering og ledelse av idrettsfag som et institutt ved Finnmarksfakultetet og videre utvikling av en idrettshøgskole i nord. Peke på mulighetsrommet for videre utvikling, herunder å identifisere etablerte og planlagte studietilbud og FoU aktivitet. Identifisere miljøer man må ha spesielt fokus på i det videre arbeidet Forutsetninger og avgrensninger Rammene for det videre arbeidet ligger i Felles politisk plattform og Rapport fra forprosjekt - Idrettshøgskolen i Nord. Utover dette bes gruppen spesielt se på: Beskrive hva som må gjøres av arbeid fram til fusjonstidspunktet ( ) og hvilke oppgaver som kan tas etter dette tidspunktet Legge til rette for faglige synergier ved fusjonen Det er også ønskelig at gruppa peker på mulige utviklingsoppgaver for det videre arbeidet etter Organisering 3.1 Organisasjonskart, nivå 2 og 3 4

5 3.2 Ledelse Instituttleder og instituttstyre Det er fastslått at instituttet skal ledes av en åremålstilsatt instituttleder. Undergruppen tilrår at det nye instituttet oppretter et instituttstyre som rådgivende organ for instituttet. Dette begrunnes med at det nye instituttet legger vekt på bygge relasjoner til eksterne miljø og ivareta instituttets rolle som samfunnsaktør. Styrets funksjon og ansvar er beskrevet i universitetets instruks for instituttstyrer: Instituttstyret er øverste organ ved instituttet i budsjett- og strategisaker. Instituttstyret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at instituttet drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret. Instituttstyret skal ha ekstern representasjon. Instituttleder er leder av styret. Assisterende instituttleder UG idrett forutsetter at det opprettes en funksjon som assisterende instituttleder ved Campus Tromsø. Stillingen inngår i instituttets strategiske ledelse og med særlig ansvar for ledelse av fagmiljøet i Tromsø. Studie- og forskningsledelse UG-idrett har drøftet ulike modeller for studieledelse. For å styrke instituttets strategiske dimensjon tilrår gruppen at det engasjeres en studieleder på åremål for hvert av de sentrale fagene idrett, friluftsliv og kroppsøving. En egen studieleder for kroppsøving vil også styrke kroppsøvingsfagets ansvar overfor lærerutdanningene. Størrelsen på ressurs på studielederfunksjonen fastsettes på bakgrunn av omfang av emner og studenter. Forskningsgrupper ledes av forskningsgruppeledere oppnevnt av instituttleder. Studieledere og forskningsgruppeledere rapporterer til instituttleder. 3.3 Organisering av fagansatte ved HIF og UIT Høgskolen i Finnmark Ved Høgskolen i Finnmark er fagmiljøet for idrett, friluftsliv og kroppsøving samlet i Institutt for idretts- og realfag. Det samlede fagmiljøet innenfor idrett og friluftsliv har 13,5 årsverk fagansatte samt en fagansatt tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor. De 13 årsverk er fordelt med en professor, en dosent, 4 førsteamanuensis, 3 førstelektorer og 4 høgskolelektor. I tillegg brukes timelærere tilsvarende ca 4 årsverk. Kompetansesenter for idrett og helse, Helsefakultetet, UiT Kompetansesenteret for idrett og helse har ekstern finansiering frem til høsten Universitetsstyret har i styremøte i juni 2012 bevilget midler til 10 studieplasser innenfor idrett til det etablerte SAK-samarbeidet for emnene ex.phil og ex.fak. Fra høsten 2013 tildeles nye 10 studieplasser til idrett. Ettersom dette er et treårig studium forventes ytterligere 10 studieplasser fra høsten Med bakgrunn i første tildeling av midler til studieplasser er det under tilsetting en 50 % fast vitenskapelig stilling i første omgang knyttet til kompetansesenteret. Med bakgrunn i tildelte eksterne midler blir det videreført en stipendiatstilling og en 20 % bistilling (professor II stilling) ut Det er også satt av midler til en testleder i 20 % stilling ut året

6 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL fakultet, UiT Kroppsøvingsmiljøet ved ILP har 5 vitenskapelige tilsatte, hvorav tre er førstestillingskvalifisert (førstelektorer) og to er universitetslektorer. Kroppsøvingsmiljøet har vært en sentral del av SAKsamarbeidet innenfor idrettsfag, og det er en samlet undergruppe som argumenterer for at de faglig ansatte på kroppsøving ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) blir en del av den nye idrettshøgskolen. Et samlet miljø som inkluderer kroppsøvingsfaget For å synliggjøre kompetansen i det samlede fagmiljøet har undergruppen gjennomført en kompetansekartlegging (se vedlegg 1 og 2). Denne kartleggingen viser at man samlet har et solid fagmiljø som dekker alle tre fagområder som er ønsket inn i instituttet - idrett, friluftsliv og kroppsøving. Kompetansekartleggingen viser også at ansatte på kroppsøving, i tillegg til kroppsøvingskompetanse, har fagkombinasjoner rettet mot idrett eller friluftsliv. Videre viser oversikten også mulighetene for å trekke veksler på tvers av de tre fagmiljøene. For å nå de målene man har satt seg mener UG-idrett det er viktig at man får til en reell integrering av de berørte fagmiljøene i Alta og Tromsø. IIRF v/hif har et kroppsøvingsmiljø som i dag leverer utdanning til integrert master i lærerutdanning og grunnskolelærerutdanningen ved HIF. Å samle fagmiljøene vil etter gruppas mening være den beste måten å skape synergier og integrasjon. Det er ikke hensiktsmessig å bygge opp to parallelle fagmiljø. Ved å knytte kroppsøvingsmiljøet til et større fagmiljø innen idrett og friluftsliv skapes viktige synergier for hele fagmiljøet. Gruppa er kjent med at det fra ledelsen på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er et ønske om å beholde kroppsøvingsfaget som en integrert del av lærerutdanningene. Gruppa viser til at man i det forslaget som legges frem har tatt hensyn til behovene i lærerutdanningene både med å synliggjøre faget kroppsøving, opprettholde fysisk nærhet mellom dette fagmiljøet og lærerutdanningene og ikke minst ved å styrke forskningsdimensjonen gjennom tilknytningen til beslektede fag i idrett og friluftsliv. Det å levere kroppsøving, fagdidaktikk og forskningsrelatert undervisning til lærerutdanningene vil være en av kjerneoppgavene for idrettshøgskolen, og IHN vil måtte samarbeide nært med ILP i deres arbeid med å planlegge og å tilrettelegge for undervisning i den integrerte master i lærerutdanning og barnehagelærerutdanningen. Dersom kroppsøvingsfaget ikke blir en integrert del av Idrettshøgskolen i Nord er gruppa redd for at dette vil svekke både idretts- og friluftslivs- og kroppsøvingsfaget i integrert master i lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Det vil også bety at det nye universitetet får to fagområder som er nært beslektet og som vil kunne komme i konkurranse med hverandre både om fagpersonell og oppdrag. En samlet UG-idrett foreslår at de fagansatte ved Høgskolen i Finnmark, Kompetansesenteret og fagmiljøet innenfor kroppsøving på ILP overføres til det nye instituttet fra Kompetansekartleggingen vil være verdifull informasjon i det videre arbeidet med å bygge opp fagmiljøet. 3.4 Administrasjon For å sikre brukernærhet til de administrative tjenestene og for at instituttledelsen skal få tilstrekkelig støtte er det avgjørende at instituttet får styrket det administrative støtteapparatet. 6

7 Et administrativt støtteapparat etableres rundt instituttleder slik at denne kan jobbe strategisk med faglig ledelse. Instituttets administrasjon bør bestå av minimum av en kontorsjef, instituttrådgiver og studiekonsulent. Det bør også etableres en administrativ tjeneste i Tromsø. Ved oppstart er det mest aktuelt å kjøpe tjenester fra andre miljø. Studiekonsulentene gir administrativ støtte til studieleder og er kontaktledd med studentene i forbindelse med undervisning og eksamener. De gir også råd og veiledning i forbindelse med opptak og gjennomføring av studiet. Studentkonsulentene vil også være et bindeledd mellom instituttet og fakultetets felles studieadministrasjon for å sikre god samhandling. En slik funksjon vil avhjelpe de vitenskapelig ansatte som i dag bruker uhensiktsmessig mye tid på studieadministrasjon. Finnmarksfakultetet er et forholdsvis lite fakultet. UG-idrett ser derfor at det, for å opprettholde kvaliteten på tjenestene, kan være hensiktsmessig å ha sentrale funksjoner samlet innenfor personaløkonomi- og forskningsadministrasjon på nivå 2 - fakultetsnivået. Det forutsettes at det etableres hensiktsmessige rutiner med avklart ansvar overfor instituttene. 3.5 Lokalisering Fagmiljøet i Alta er nylig flyttet og er samlokalisert i egen fløy. Testsenteret er under flytting til nye lokaler ved inngangspartiet og nærmere fagmiljøet. UG-idrett vurderer lokalene i Alta som tilfredsstillende med dagens situasjon. I Tromsø har idrettsstudiet vært lokalisert til lokalene for lærerutdanningen på Mellomveien. Begrunnelsen for dette har vært nærheten til spesialrom og kroppsøvingsfaget. Det har vært inngått en avtale mellom UiT og HIF om bruken av lokalene. Kompetansesenteret for idrett og helse er lokalisert med ett kontor i MH-bygget der også testlaboratoriet er lokalisert (i lokalene for fysioterapeututdanningen). På kort sikt vurderer UG-idrett det som mest hensiktsmessig at undervisningen for studentene fortsatt lokaliseres til Mellomveien. UG-idrett mener videre at fagmiljøet innenfor kroppsøving bør ha nærhet til de studentene de underviser (lærerstudenter). Så lenge lærerutdanningen er lokalisert til Mellomveien vil man derfor ikke tilrå at dette fagmiljøet flyttes til Breivika. For å ivareta dimensjonen om at idrettshøgskolen skal styrke det tverrfakultære samarbeidet ser UGidrett det som ønskelig å beholde den nærheten som kompetansesenteret har til miljøene i Breivika og til Helsefak og UNN spesielt. På kort sikt er det derfor mest aktuelt å dele fagmiljøene ved Idrettshøgskolen i Nord på disse stedene i Tromsø. Det er imidlertid viktig at studentene får ett tilholdssted. Med økt aktivitet, nye stillinger og planer om supplerende av utstyr til testsenteret trenger idrettshøgskolen mer plass på campus i Breivika i Tromsø. Dette vil bli en utfordring det er viktig å finne en løsning på allerede i løpet av høsten På sikt vil UG-idrett peke på forslaget i forstudierapporten for Idrettshøgskolen i nord der det foreslås en lokalisering til neste byggetrinn ved Kraft 2. Dette gir muligheter for å samle fagmiljøet innenfor idrett, friluftsliv og kroppsøving i Tromsø med nærhet både til lærerutdanningen og de andre fakultetene. 7

8 3.6 Navn Merkevaren Idrettshøgskolen i nord har allerede fått et fotfeste i mange eksterne miljø, og er et godt navn å bygge videre på og bruke i ekstern profilering. Idrettshøgskolen omfavner idrett, friluftsliv og kroppsøving. Undergruppen foreslår at de ulike fagmiljøene synliggjøres med en undertekst slik: Idrettshøgskolen i Nord - idrett, friluftsliv og kroppsøving 3.7 Testsenter Det er etablert testsentre både i Alta og Tromsø. Testsentrene brukes i forbindelse med forskning, undervisning og ekstern testing. UG-idrett er opptatt av at disse videreutvikles for å sikre viktig infrastruktur for forskning og for å kunne tilby tjenester til eksterne miljø mot betaling. Sentrene foreslås knyttet til instituttadministrasjonen for å styrke behovet for administrativ støtte til drift, og for å få gode systemer på ekstern inntjening og drift av testsentrene. Testsenteret i Tromsø trenger større plass for å kunne fylle funksjonen og styrke inntjeningen. 4 Studietilbud Fra og med høsten 2013 vil Idrettshøgskolen i Nord tilby 4 ulike bachelorstudier og ett masterstudium. Noen års moduler i bachelorutdanningene tilbys også som selvstendige årsenheter. Studieprogrammene som tilbys fra høsten 2013 er en videreføring av de tilbudene som til nå har vært gitt ved Høgskolen i Finnmark i Alta og Tromsø. Fra høsten 2013 etableres master i idrettsvitenskap. Bachelor i arktisk friluftsliv og bachelor i idrett i Alta tilbys for første gang høst Tredje år på bachelor-programmene i Alta består av fordypningsemner som samkjøres for de tre 8

9 studieprogrammene og valgfag. Bachelor i idrett i Tromsø er under oppbygging og høsten 2013 tilbys 1. og 2. år. Bachelor i idrett i Tromsø og Alta har ulik profil. De ulike årsenhetene kan tas som en del av en bachelor eller som selvstendig årsenhet. Årsenhet Arktisk naturguide er lokalisert på Svalbard, og 20 av 60 studiepoeng gis av institutt for økonomiskeog reiselivsfag ved HiF. Det er planlagt oppstart av nytt studium i norsk naturguide høsten 2013 (60 studiepoeng over to år), med ekstern finansiering. Både fagmiljøene i Alta og Tromsø leverer undervisning i kroppsøving og fysisk fostring til lærerutdanningene. Videre tilbys mindre emner: Idrett og friluftsliv på Cabarete, Den dominikanske republikk (dette emnet kan utgjøre første semester i årsenhet idrett), Outdoorlife (internasjonalt) og Friluftsliv i et opplevelsesperspektiv (internasjonalt). Studentvolum på de ulike studieprogram Alle studieprogram som i dag tilbys ved campus Alta og campus Tromsø er finansiert av grunnbevilgning. Tabellen nedenfor gir en oversikt i studentvolumet som de enkelte studieprogrammene pr. i dag genererer. Tall for 2010 og 2011 viser antallet studenter som har avlagt eksamen, mens tall for 2012 viser antallet aktive studenter. Studieprogram Bachelor i idrett og friluftsliv, Alta Årsstudium i idrett, Alta Årsstudium i friluftsliv, Alta 1. år BA idrett, Tromsø 2. år BA idrett, Tromsø Arktisk naturguide, Svalbard Førskolelærerutdanning (to emner: FLU 1+FLU-S), Tromsø Utefag, Tromsø Kroppsøving (to emner: barn + ungdom), Tromsø Førskolelærerutdanning (modul 5 og 7), Alta PPU (fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag), Alta Idrett og friluftsliv på Cabarete (høst og vår), Den dominikanske republikk Outdoorlife, autumn + winter (internasjonalt kurs), Alta Friluftsliv i et opplevelsesperspektiv (internasjonalt kurs), Alta (bare barn)

10 5 Forskning Forskningsområdene for den nye idrettshøgskolen må dekke alle de tre fagområdene idrett, friluftsliv og kroppsøving. For å styrke forskningsarbeidet ved instituttet mener UG-idrett det er viktig å etablere robuste, dynamiske og tematiske, forskningsgrupper, og viser til utviklingen ved flere av fakultetene ved UiT de siste årene. For å utnytte potensialet i det nye breddeuniversitetet er det viktig å legge til rette for etablering av forskningsgrupper på tvers av campusene. Utviklingen av tema for forskningsgruppene må gjenspeile instituttets profil, og det vil måtte ta litt tid å jobbe frem disse temaene. Den konkrete profilen på forskningsarbeidet må utvikles nærmere, men forprosjektet anbefaler at man i starten satser på noen få konkrete områder hvor man har muligheter til å ta en ledende posisjon nasjonalt og til dels internasjonalt. Arktisk klima, nærhet til den praktiske idretten og utnyttelse av flerfaglig kompetanse er fortinn som bør utnyttes i denne sammenheng. Arbeidet med en strategi for forskningsaktiviteten bør igangsettes fra høsten I dette arbeidet må det legges betydelig vekt på å utnytte de mulighetene som ligger i tverrfaglig samarbeid, og herunder samarbeid med forskere fra andre fakulteter Den enkelte forskningsgruppe ledes av en forskningsgruppeleder oppnevnt av instituttleder, og den enkelte vitenskapelig tilsatte bestemmer selv hvilken gruppe en vil tilknytte seg. Ambisjoner om et nasjonalt kompetansesenter Kulturdepartementet støtter idrettsforskning både ved å initiere forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd og ved å gi direkte finansiering av forskningssentre. Det er etablert tre slike sentre, to i Oslo og ett i Trondheim. Nye sentra vurderes opprettet. Med henvisning til evalueringen av idrettsforskning i Norden har man fra Kompetansesenteret for idrett og helse i Tromsø startet et arbeid for å kunne komme i posisjon for å få tildelt en slik nasjonal oppgave. Det legges her vekt på at man skal utnytte det fortrinn man har for å kunne ta en nasjonalt ledende rolle. To forskningsområder er identifisert for det videre arbeid: 1. forskningsbasert kunnskap og idrettens erfaringer gjennom økt satsing på forskning knyttet til den utøvende idretten 2. forskning på toppidrett og folkehelse med en helhetlig tilnærming og tverrfaglig samarbeid, og gjennom utnyttelse av nasjonale helseregistre og humane biobanker. I løpet av en 3 årsperiode er ambisjonen å ta en nasjonal rolle på ett av eller begge forskningsområdene. 6 Mulighetsrom for videre utvikling Idrettshøgskolen i Nord skal utvikle en profil basert på de tre søylene idrett, friluftsliv/naturguiding og kroppsøving. Det skal være et fokus på det arktiske. Videre har idrettshøgskolen et ansvar i forhold til det nord-samiske samfunnet. Et viktig arbeid for instituttet blir å utvikle strategier for undervisning, forskning og formidling innenfor de tre søylene. Arbeidet skal også ha et tverrfaglig perspektiv hvor aktiviteten knyttes opp mot andre fagmiljø, eksempelvis idrett og teknologi eller naturguiding og reiseliv. 10

11 6.1 Kompetanse Et viktig arbeid videre vil være å få en ressursavklaring rundt det eksisterende fagmiljø for så å kunne gjøre vurderinger av hvilken fagkompetanse miljøet i tillegg vil trenge for å kunne dekke undervisningsbehovet og nødvendig forskning. Kompetansekartleggingen som gruppen har gjort vil være verdifull i det videre arbeidet med å bygge opp fagmiljøet. Kortsiktig ressursbehov Det må tas en rask avgjørelse om undervisningen skal gjøres ved hjelp av innleide timelærere eller faste ansatte for å fylle opp undervisningsbehovet i forhold til studieprogrammene som starter til høsten Studieprogrammet i Tromsø må ha stedlig ledelse og koordinator, og tilsetting av en assisterende instituttleder og studiekoordinator i Tromsø blir svært viktig å få raskt på plass. Pr. i dag leies det inn ressurser fra lærerutdanningen i Tromsø til bachelorstudiet i Tromsø. Det er her 3 personer fra kroppsøving som bidrar. Disse tre personer har fulle arbeidsplaner fra høsten og har derfor lite å bidra med utover dette. Det er vedtatt en opptrappingsplan for studieplasser i Tromsø. Denne er ikke tilstrekkelig for å ivareta all undervisning i Tromsø i den størrelsesorden som en har nå. Det er heller ikke kapasitet hos de ansatte i Alta til å ivareta undervisningen i Tromsø i tillegg til aktiviteten i Alta. Det må jobbes for at det bygges opp et fagmiljø i Tromsø dette også for å redusere reisevirksomhet slik at fagansatte i størst mulig grad jobber der de bor. Rekruttering av vitenskapelige ansatte Det må arbeides med en strategi for nyrekruttering av unge forskere for å bygge opp et vitenskapelig miljø når en skal utvide aktiviteten og bygge opp Idrettshøgskolen i Nord. Flere egne stipendiater og psot.dok til instituttet vil være en god måte å rekruttere unge forskere med rett profil. Det må sikres at det er ressurser til veiledning av nye phd- og post.dok-kandidater. Universitetet i Tromsø har gode erfaringer med å hente inn etablerte profiler i etableringsfasen av nye studier/fagfelt ved universitetet. Dette kunne også være nyttig i etableringsfasen av Idrettshøgskolen i Nord. Det er viktig ved rekruttering av en slik frontfigur at man finner en person som deler de strategiske føringer som legges for en slik institusjon, som har gode relasjoner til samarbeidspartnerne og som kan trekke miljøene ved de to campus sammen. Alternativt kan man knytte til seg flere ressurspersoner i bistillinger. Det bør legges stor vekt på å søke eksterne midler og samarbeide med etablerte miljø i dette arbeidet. 6.2 Videreutvikling av studieprogram Rapporten fra forstudieprosjektet for Idrettshøgskolen i Nord peker på flere muligheter knyttet til videreutvikling av studieprogrammene og skisserer en modell for studieprogrammene. Det vil i det videre arbeidet være viktig å gjennomgå samtlige studieprogram innenfor instituttet og tilpasse programmene til den nyutviklede profil og ressurser sett i forhold til dette. Utviklingsarbeidet skal sikre at noen av de helt sentrale forutsetningene/konkurransefortrinnene ved idrettshøgskolen blir utnyttet. Idrettshøgskolen skal også utvikle nye tilbud, for eksempel videreutdanninger. Det er eksempelvis behov for videreutdanning for kroppsøvingslærere i videregående skole. I det videre arbeid med studieprogrammene må man også ta hensyn til muligheter for rekruttering av studenter. 11

12 Bruk av praksisarenaer En sentral profil på grunnstudiene skal være nærhet til praksis - til den utøvende idretten eller friluftsliv og med praksis som en del av studiene. Praksisfeltets rolle som lærings- og kvalifiseringsarena er vektlagt. God integrering mellom teoretisk undervisning, prosjektarbeid og praksis i feltet skal til sammen gi studentene en solid grunnutdanning som gjør dem best mulig rustet til arbeidet etter studiene. Undergruppen mener det må stilles formelle krav til kvalitet på praksisarenaer, og mener det vil gi studiet en tydelig praksisprofil om man kan knytte praktikere til studiet som gjesteforelesere og veiledere. For å knytte praksisfeltet til studiet bør det også vurderes å bruke kombinerte stillinger der ansatte innenfor idretten, friluftsliv og naturguiding som har akademisk kompetanse knyttes til studiet i en mindre stillingsandel. Gjennomgående studieløp Det legges vekt på å utvikle og tilby gjennomgående studieløp ved instituttet. Det eksisterer allerede fire bachelorprogram og et masterprogram ved instituttet, og det skal legges til rette for at bachelorkandidater fra instituttet er kvalifisert for opptak også på en rekke andre masterstudier ved UiT. Instituttet skal også arbeide for å organisere forskerutdanningen gjennom å etablere et PhDprogram. Ex.phil/ex.fac Ex.phil/ex.fac inngår i alle bachelorstudier ved UIT som ikke har nasjonale rammeplaner som fastsetter noe annet. Undergruppen mener at dette også bør være hovedregelen på Idrettshøgskolen i Nord. Undergruppen tilrår at Ex.fac bør komme i første semester og Ex.phil i andre semester. Fleksible utdanninger og videre- og etterutdanning I plattformen for det nye universitetet er et av de sentrale målene at det nye fusjonerte universitetet skal tilby fleksible studier og geografiske distribuerte tilbud. Universitetet skal bruke og utvikle felles teknologiske løsninger som sikrer sømløs kommunikasjon uavhengig av studenters og ansattes stedstilknytning. Idrettshøgskolen skal jobbe frem strategier for å kunne tilby fleksible studier andre steder en Alta og Tromsø. I tillegg til campus Hammerfest og Kirkenes har høgskolene i Harstad og Narvik og studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms vist interesse for å kunne tilby deler av idretts- og friluftslivsstudier. 6.3 Viktige eksterne miljøer Forstudierapporten for Idrettshøgskolen i Nord peker spesielt på noen viktige miljøer som en fremover må søke kontakt med eller vedlikeholde kontakten med. Her nevnes spesielt at det samarbeidet som er innledet ved at både HiF og UiT allerede har formelle avtaler med NIF/OLT og idrettskretsene bør videreføres. Det bør vurderes å utvide dette formelle samarbeidet med idrettsmiljø i regionen både med hensyn til studier (inkl praksis) og forskning. I forstudierapporten ble det etablert kontakt med Umeå universitet (UmU). Flere av tankene knyttet til deres studier, forskning og eksterne samarbeid er fulgt opp i arbeidet med Idrettshøgskolen i Nord. UiT og UmU har utviklet samarbeid på flere fagområder og den etablerte kontakten innenfor idrettsfag bør følges opp i det videre arbeidet. 12

13 Norges idrettsforbund har etablert et eget idrettens barentssamarbeid som det er naturlig at Idrettshøgskolen i Nord må knytte seg til. For å ivareta og utvikle den samiske dimensjonen mener undergruppen det er viktig å etablere et samarbeid med Sámiid Valaštallan Lihttu (samisk idrettsforbund) og Sámi Allaskuvlla (Samisk høgskole). Undergruppen mener videre at friluftslivs/naturguidemiljøet bør videreutvikle samarbeidet med friluftslivs organisasjoner og organisasjoner for naturguiding/reiseliv. Forsvaret har betydelig kompetanse på flere av fagområdene en idrettshøgskole i nord ventes å profilere. I forstudien er det også innledet kontakt med hærstaben i Forsvaret og flere områder for samarbeid er identifisert. Denne kontakten med hærstaben i indre Troms /Forsvaret bør søkes videreført. Dette kan være samarbeid om utdanning og fagutvikling/forskning. 6.4 Videreføring av arbeidet med etablering av Idrettshøgskolen i Nord Idrettshøgskolen i Nord vil bli en reell og spennende nyskapning av fusjonen. Forberedelsene er allerede kommet godt i gang gjennom et vellykket SAK-samarbeid og gjennom forprosjektet. Det ligger et stort potensiale for utvikling av nye studier og forskningssamarbeid mellom fagmiljøene i Alta og Tromsø. For å realisere målene for Idrettshøgskolen i Nord må det arbeides videre både med resultatene fra undergruppens arbeid og det øvrige forarbeidet som er gjort. Dette arbeidet vil kreve ekstra ressurser i en etableringsfase, og bør være et prioritert område ved disponering av SAKmidler. Et viktig delmål ved etableringen av Idrettshøgskolen i Nord er å sikre en god forankring og tett samarbeid med praksisfeltene innenfor både idrett, friluftsliv og skole. Det er i denne sammenheng vesentlig å få etablert gode samarbeidsarenaer både i Troms og Finnmark. Gjennom et slikt samarbeid vil idrettshøgskolen løpende få viktig input til videre utvikling av både studieprogram og forskningsaktiviteter, samt få etablert god arenaer for å drive praksisnær undervisning. 13

14 7 Fremdriftsplaner Klargjøring av de viktigste arbeidsoppgaver frem mot fusjonsdato 1.august 2013, samt viktige oppgaver etter Viktige oppgaver før Viktige oppgaver etter Organisasjonen må være fastlagt Utarbeide strategiplan for idrettshøgskolen Sikre at personer innenfor ulike fagfelter internt ved institusjonene og ekstern deltar i videreutviklingen av Idrettshøgskolen i nord Organisering av kroppsøvingsmiljøet Tilsettinger/engasjement: - Instituttleder - Ass. instituttleder i Tromsø - Fagansatte plassering - Studieledere - Administrasjon kontorsjef og administrativ støtte Studieprogrammene må gjennomgås (og ferdigstilles innen fristen i oktober 2013 for å rekke utlysning av studieprogram for høsten 2014) - Ex.phil og ex.fac - Utvikle strategier for forskning, fleksible utdanninger, videreutdanninger Ressursregnskap - Finansieringen av studieprogrammene - Ressursbehov til undervisning for studiestart 2013 Beslutning om styringsmodell med instituttstyre Instituttstyret konstitueres i løpet av høsten Lokaler i Tromsø 14

15 Vedlegg 1 Navn, ansatte Hovedområder innen undervisning Kompetanse (utover de områder en underviser i) 1 Andi Weydahl Orientering, håndball, anatomi, metode Fysiologi, fysisk aktivitet og helse, testledelse, helselære, chronobiologi, 2 Anne Stokke Fagdidaktikk i kroppsøving. utvikling og læring, svømming, treningslære ( Cabarete i Den dominikanske republikk).. Turn, dans. Forskningskompetanse (enkelt beskrevet) Sammenheng natur, miljø, aktivitet, folkehelse. Aksjonsforskning, Barnehage-førskole 3 Carsten Rolland Friluftsliv (vinter fl + veiledning/ guiding/ didaktikk), alpint og telemark, sykkel 4 Herbert Zoglowek Volleyball, idrettspedagogikk og -didaktikk, friluftslivspedagogikk og -didaktikk idrettspsykologi Langrenn, treningslære, fotball, skøyter, padling, Generell ballspill; metode Opplevelse og læring i friluftsliv og naturguiding, praktisk friluftsliv, helse Kvalitative forskningsmetoder; lærer- og undervisningsforskning; motor. utvikling av barn; ballspilldidaktikk 5 Kolbjørn Rafoss Idrett og samfunn, skileik, ballspill Idrett som samfunnsfenomen, idrett og anlegg, ballspill 6 Nils Fredrik Rønbeck Friluftsliv - Alta Friluftsliv, langrenn

16 7 Rune Waaler Praktiske emner BAII: Utmark høst (innlandsfiske), Finnmarksløpet, klatring/nærmiljøfriluftsliv, Teoretiske emner BAII: Friluftsliv natur, kultur og samfunn BAIII: Kvalitativ metode, fordypning i friluftsliv; veilederlære og verdier Idrett i Tromsø: Basis/buldring/klatring Reindrift, snarefangst, vinterfriluftsliv, finnmarksbål, hundekjøring, vassdrag/kanopadling, kyst/nordlandsbåt, introduksjon til vinterfriluftsliv/ferdsel og opphold i telt og snøhule, sikkerhet i vinterfjellet/bratt vinterfriluftsliv Motivasjon for friluftsliv og idrett Idrett og friluftslivspedagogikk 8 Sigurd Beldo Praktisk idrett, treningslære, idrett og samfunn Trening, prestasjonsutvikling 9 Tor Oscar Thomassen Langrenn, bevegelseslære, treningslære, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse Trening og prestasjonsutvikling, 10 Øivind Granerud Fotball, basketball, idrett og samfunn Har kompetanse til å undervise i ulike ballspill på grunn-nivå, og i treningslære relatert til fotball 11 Dagmar Dahl Svømming (på ALLE nivåer, teoretisk og praktisk: vanntilvenning, skolesvømming, og konkurransesvømming samt beslektede aktiviteter), livredning og Første Hjelp (er NSF skolekontrollør); idrett og samfunn: idrettsfilosofi, - historie, -sosiologi, idrettspsykologi (trenerrollen helseperspektiv: prestasjonsidrett fra psykologiskfilosofisk perspektiv, med praktiske elementer fra Yoga og Mindfulness); Friidrett (spesialområde: løping) Spesiell Treningslære: utholdenhet: løping og svømming - Diplom massør - Idrettspedagogikk - klatring - hadde fysisk fostring for FU i 2010/11 (leik, yoga, vanntilvenning) (- biologi (tysk HF) motivasjon Kompetanse innen samfunnsvitenskap og idrett, kvalitativ metode. Har de siste årene jobbet mindre med forskning og mye med administrasjon dr.scient. fra NIH i idrett & religion -Svømmepedagogikk/ Svømmedidaktikk -Idrett-etikk-religion Idrettsfilosofi (bl.a. Zen og idrett; Menneskeverdighet og idrett) 12 Sigmund Andersen Friluftsliv, Svalbard (både lærer og koordinator) Friluftsliv og

17 13 Cecilie Harr Moen Friluftsliv, Alta og Svalbard. Hovedvekt på undervisning knyttet til ferdsel og sikkerhet i vinterfjellet, snarefangst, kajakk, natur, kultur og samfunn. 14 Inger W. Anundsen Friluftsliv, Alta og Svalbard. Friluftsliv/ friluftsaktiviteter for utenlandsstudenter, barnevernstudenter, førskolelærerstudenter - Adventure tourism - Idrettsfaglig og frilufts faglig bakgrunn - Klatring/bre Barn og friluftsliv, generell friluftsliv, arktisk friluftsliv naturguiding - Masteravhandling i idrettsvitenskap, vekt på sosiologiske perspektiver innenfor naturguiding og friluftsliv som yrkesfelt. Barn, natur og friluftsliv

18 Vedlegg 2 Navn, ansatte Hovedområder innen undervisning Kompetanse (utover de områder en underviser i) 1 Karin Danielsen Kroppsøving: Praktiske emner: Dans, turn, Fitness grunnkurs og Fitness motorikk/sansemotorikk, svømming, orientering, gruppetrening. ballaktivitet, løp, hopp og kast. Teoretiske emner: Motorikk, koordinasjon, barns utvikling, anatomi, treningslære, fagdidaktikk, fysisk aktivitet, kropp, kultur og samfunn. FLU: Praktiske aktiviteter: Allsidig sansestimulering i forskjellig bevegelsesmiljø: i gymsal og ute i nærområdet til forskjellige årstider. Teoretiske emner: Motorikk, observasjon, fagdidaktikk og fysisk aktivitet og helse Idrett: Praktiske aktiviteter: turn og basistrening 2 Ingrid Frenning FLU: litt av alt; motorikk, fagdidaktikk, fysisk utv/sanser, observasjon/ dokumentasjon og fysisk aktivitet og helse. + natur som læringsarena. Dette og i praktisk akt. Kroppsøving: fagdidaktikk og kropp, kultur og samfunn. Svømming og friluftsliv. 3 Per Jenssen Kroppsøving: Praktiske emner: Orientering, Fotball, Friluftsliv høst/vinter. Teoretiske emner: Fagdidaktikk, fysisk aktivitet og helse, kropp-kultur-samfunn Idrett: Fotball 4 Gunnar Mathisen Hovedområder innen undervisning: Treningslære, Bevegelseslære, Langrenn Får i liten grad utfordring i forhold til friluftsliv i et vidt perspektiv (FLU og Krø). Har jobbet med samiske elementer i K06. Ballaktivitet, Skiaktivitet, Treningslære, Trenerrollen idrett Motorisk utvikling og testing, Basket Forskningskompetanse (enkelt beskrevet) Kasteprosjekt på Reinen SFO. Fysisk aktivitet på mellomtrinnet Fysisk aktivitet blant voksne i barnehagen Kvalitativ vinkling. Utviklingsarbeid, studentmedvirkning og kritisk blikk på egen undervisning. Ferdighetsutvikling Kvantitativ forskning, Kvalitativ forskning, Kontrollerte og randomiserte studier, Fysisk testing, Motorisk testing

19 Vedlegg 2 5 Svein Arne Pettersen Treningslære, bevegelseslære, fotball, Fiidrett, basket, fysakt helse Forskningsgruppeleder, barnefysiologi, fotballforskning, folkehelse. (3 artikler i internasjonale tidsskrift, 1 in press, 7 artikler i nasjonale/nordiske tidsskrift. Referee for European Journal of Applied Physiology, Medecine and Science in Sports and Exercise, Journal of Strength and Conditioning Research og Journal of Sport Science 6 Bente Morseth Idrett og helse, ex.fac. idrett Idrettsfysiologi, folkehelse, idrettsadministrasjon/-ledelse PhD i samfunnsmedisin/ epidemiologi. Fra postdoc fysisk aktivitet og hjerte/karsykdom. Forskning innen fysisk aktivitet og helse, osteoporose og hjerte/karsykdom, fysisk aktivitet blant ungdom og eldre, trender i fysisk aktivitet. Befolkningsundersøkelser, intervensjonsstudier. 8 artikler i internasjonale tidsskrifter. Referee for ulike internasjonale tidsskrifter.

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Høgskolen i Harstad sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektorene samt plan for dialogmøtene

Høgskolen i Harstad sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektorene samt plan for dialogmøtene HØGSKOLEN I HARSTAD HARSTAD UNWERSITY COLLEGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres refera nse 14/2719- Vår refera nse 14/00594-15/ KAAR Vår dato: 31.10.2014 Høgskolen i Harstad sitt

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

School of Management

School of Management School of Management Sammenslåing av institutter eller strategisk satsingsområde? School of Management Profesjonsutdanninger (HiOA) Arbeids- og næringsliv Rapport fra utredningsgruppe April 2013 1 Innhold

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Administrativ bemanningsplan

Administrativ bemanningsplan Administrativ bemanningsplan Det humanistiske fakultet 2013-2016 1 Bakgrunn I forbindelse med at fakultetsstyret godkjente strategi for perioden 2012-16 ble det vedtatt at det skulle lages en bemanningsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

O 05/08 Årsplan ALT 2008

O 05/08 Årsplan ALT 2008 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 01.04.08 O 05/08 Årsplan ALT 2008 ALT har vedtatt strategisk plan for perioden 2006-2010. På overordnet nivå slår denne fast: Visjon

Detaljer