Jakten på de mange hendene Rekruttering av personale til kommunale omsorgstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jakten på de mange hendene Rekruttering av personale til kommunale omsorgstjenester"

Transkript

1 Jakten på de mange hendene Rekruttering av personale til kommunale omsorgstjenester Tor Inge Romøren Det er behov for flere hender i eldreomsorgen. Hvilke kommuner sliter, og hvilke klarer seg godt? Hva skal til for å klare rekrutteringen, spør forfatteren, og gir et foreløpig svar. fra kommunene Målet nådd om hender innen pleie og omsorg, het det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet i midten av juni Dette er en gledens dag. Det innebærer at Regjeringen har klart å styrke tilbudet til eldre, til demente, for mennesker som trenger dagtilbud og til alle andre som trenger varme hender i den kommunale omsorgstjenesten, sier helseminister Sylvia Brustad. 1 Sitatet er interessant. Hender er blitt et mål for arbeidskraft i den kommunale omsorgssektoren. Ikke sjelden snakkes det som i sitatet ovenfor om varme hender. Hender brukes synonymt med begrepet årsverk. Regjeringens rekrutteringsmål var årsverk. 2 Bruken av uttrykket hender/ varme hender understreker også at kjernen i omsorgstjenestens arbeid er praktisk hjelp, stell og pleie, omsorg og nærhet. Dette er utvilsomt viktig, men ordbruken trekker samtidig oppmerksomheten bort fra de ansattes faglige kvalifikasjoner i videre forstand. Ikke minst helsemyndighetene selv har jo satset mye på å heve kompetansenivået i sektoren de senere årene. 3 REKRUTTERING Statsbudsjettet for 2008 regner med et behov for ytterligere årsverk i kommunal pleie- og omsorgstjeneste i perioden I Omsorgsplan 2015 er det anslått at det fra 2020 til 2050 under den neste eldrebølgen kan bli behov for nye årsverk. 5 I dag utgjør arbeidskraften i omsorgstjenestene ca årsverk fordelt på ca personer. 6 Vi snakker med andre ord om store mengder arbeidskraft. Håndteringen av rekrutteringsspørsmålet er avgjørende for hvordan omsorgssektoren kan drives. På et overordnet nivå har rekruttering av helsepersonell tre aspekter: (1) Omfanget hvor mange årsverk/personer/stillinger osv. en antar at det er behov for. (2) Kvalifikasjonene dvs. hva slags kompetansekrav en har for ulike stillinger. (3) Fordelingen at ulike sektorer innen helse- og omsorgtjenestene og at ulike regioner/kommuner har en rimelig tilgang til den arbeidskraften som etterspørres I det daglige er det siste punktet avgjørende. Den konkrete tilgangen eller mangel på tilgang er alltid lokal. Det er den enkelte omsorgsleder eller avdelingsleder på sykehus land og strand rundt som jakter på folk. Men denne jakten kan bare lykkes om det også på nasjonalt nivå fins en strategi for å framskaffe helse- og omsorgspersonell. Denne artikkelen handler om lokal rekruttering av personale til kommunale pleie- og omsorgstjenester. Eller med andre ord: om å skaffe sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og annen arbeidskraft til sykehjem og hjemmetjenester. Problemstillingene er: Hva slags rekrutteringssituasjon beskriver lederne av disse tjenestene for tiden? Hva slags tiltak benytter de for å trekke til seg, og for å beholde, personale? Før vi presenterer et materiale fra et utvalg av norske kommuner som belyser disse spørsmålene, skal vi beskrive en generell modell for Statsbudsjettet for 2008 regner med et behov for ytterligere årsverk. 2 Aldring og livsløp 3 / 2008

2 Tor Inge Romøren er sosiolog, lege og dr. philos. Han er forsker ved NOVA og professor ved Høgskolen i Gjøvik. Halvparten av kommunene har vansker med rekrutteringen, den andre halvparten klarer seg godt. tilgang av personell. Først når vi ser komponentene i rekrutteringsproblematikken i sammenheng, kan vi forstå hva som ligger bak en god eller dårlig rekrutteringssituasjon. TILGJENGELIG PERSONALE: EN MODELL Rekrutteringsgrunnlaget for omsorgspersonell altså den aktuelle arbeidskraften det til enhver tid er mulig å få tak i kan beskrives som en beholder der det kontinuerlig siger personer inn (tilgang) og ut (avgang). En rekke faktorer påvirker begge prosesser. I tillegg fins det modifiserende forhold, ofte av mer midlertidig karakter, som avgjør om det personalet som er til rådighet blir utnyttet godt. I det følgende kaller vi disse faktorer for henholdsvis Tilgangsfaktorer, Avgangsfaktorer, og Modifiserende faktorer. I tabell 1 er de viktigste innen hver av de tre gruppene listet opp. Ill.: Jonas T. Daatland Tabell 1. Faktorer som bidrar til omfanget av tilgjengelig omsorgspersonell Tilgangsfaktorer Avgangsfaktorer Modifiserende faktorer Størrelsen på de Konkurrerende Stillingsstørrelser aktuelle fødselskullene arbeidsmarkeder Utdanningskapasitet Uførhet Sykefravær på ulike nivåer Søkning til og gjen Oppnådd Fødselsnomføring av pensjonsalder permisjoner utdanningene Yrkesaktivitet Import av arbeidskraft Den mest fundamentale rekrutteringsfaktoren omtales sjelden, og det er størrelsen på de fødselskullene det kan være aktuelt å utdanne nytt omsorgspersonell fra. Uten barna stopper Norge, var et slagord på 1980-tallet, og dette er en sannhet med særlig relevans for omsorgstjenesten. Aldringen av samfunnet har to årsaker: dødeligheten går ned, og fruktbarheten går ned; folk lever lenger, og det fødes færre barn. Fruktbarhetskomponenten har en tendens til å bli oversett. Som regel kommer den først til overflaten i form av bekymringer for det langsiktige behovet for personell i helse- og omsorgstjenestene. Vil det bli nok hender til å pleie et økende antall gamle? Gitt størrelsen på de aktuelle fødselskullene, er dernest utdanningskapasiteten av betydning. Antallet studieplasser på ulike nivåer i videregående skole (fra i år kalt helsefagarbeiderutdanning her er også antallet lærlingplasser viktig) og ved høgskoler (særlig sykepleierutdanningen) er de neste faktorene som bestemmer personaltilgangen. Disse utdanningsmulighetene kan imidlertid bare omsettes til arbeidskraft dersom det fins søkere til dem, og dersom et tilstrekkelig antall elever og studenter gjennomfører utdanningen sin. For tiden er 3 / 2008 Aldring og livsløp 3

3 Perifere deler av kommunen har ofte større problemer enn sentrum. det nedgang i søkningen til slike utdanninger på landsbasis 5, og en ikke ubetydelig andel studenter avslutter en påbegynt sykepleieutdanning. 7 Graden av yrkesaktivitet er neste faktor. Hvor mange nyutdannede går ut i ledige jobber i pleie- og omsorgssektoren? Hvor mange ansatte reduserer sin innsats og går over i en deltidsstilling eller tilbys bare en slik? Import av arbeidskraft gir økt tilgang av omsorgspersonell. Det er kjent at andelen arbeidstakere fra utlandet er særlig stor i omsorgssektoren i de store byene. I Oslo har for eksempel nær halvparten av sykepleierne i sykehjem utenlandsk bakgrunn. De fleste er fra Asia, fra Øst-Europa og fra andre nordiske land. 8 Avgangsfaktorene altså forhold som bidrar til at arbeidstakere forlater omsorgssektoren er listet opp i den midtre kolonnen i tabellen. På et nasjonalt nivå betyr konkurrerende arbeidsmarkeder at for eksempel sykepleiere forlater yrket sitt og tar seg annet arbeid. Men lokalt kan spesialisthelsetjenesten være en konkurrent for den kommunale pleieog omsorgstjenesten. Kommuner som har et sykehus innen sine grenser, eller innen rimelig pendleravstand, risikerer å miste arbeidstakere til sykehuset. De oppnår kanskje heller ikke å få søkere til utlyste stillinger fordi sykehuset tiltrekker seg dem. Dette er et kjent problem for mange kommuner, men situasjonen kan være i ferd med å endre seg. 9 Tilsvarende konkurranse gjelder også mellom kommuner som har et felles arbeidsmarked. Uførhet og oppnådd pensjonsalder er ellers de viktigste avgangsfaktorene. I hvilken grad de gjør seg gjeldende, er bl.a. avhengig av alderssammensetningen blant personalet og av arbeidsmiljøet. Den høyre kolonnen i figuren ( Modifiserende faktorer ) omhandler forhold som påvirker hvordan arbeidskraften blir utnyttet. Deltidsstillinger har lenge vært omtalt som et problem i omsorgssektoren. Bare 40 prosent av hjelpepleierne og 54 prosent av sykepleierne har en avtalt arbeidstid på 30 timer per uke eller mer, og henholdsvis 25 og 18 prosent arbeider 19 timer eller mindre per uke. 9 Høyt sykefravær fører også til dårlig utnytting av arbeidskraften. Det er ikke uvanlig å høre om en fraværsprosent opp mot 20, ikke minst i sykehjem. Fødselspermisjoner representerer i seg selv ikke dårlig utnyttet arbeidskraft. I et lengre perspektiv kan det tvert i mot handle om produksjon av nye omsorgarbeidere. Men omsorgstjenesten er en kvinnearbeidsplass. Den har derfor til enhver tid også gravide arbeidstakere og trenger av den grunn vikarer. Sett fra et arbeidsgiversynspunkt kan derfor fødselspermisjoner bety en reduksjon av stabens kapasitet dersom vikarer ikke er lett tilgjengelige. Det er altså mange og svært ulike faktorer som bidrar til at den kommunale omsorgstjenesten får tak i de arbeidstakerne den etterspør. Dette gjelder både nasjonalt og lokalt. Noen av faktorene er påvirkbare gjennom politiske eller administrative beslutninger (utdanningskapasitet, import av arbeidskraft, stillingsstørrelser og i noen grad pensjonsalder, sykefravær og uførhet) andre antakelig ikke (fødselsrate, utdanningssøkning, yrkesaktivitet, konkurrerende arbeidsmarkeder, fødselspermisjoner). Hva kan dagens pleie- og omsorgsledere fortelle om dette? Hva mener de er den viktigste utfordringen når det gjelder å rekruttere og beholde personale? Hva gjør de for å møte disse utfordringene? MATERIALE Datagrunnlaget stammer fra 32 kommuner og bydeler stratifisert etter region og innbyggertall. Fem regioner er representert: Oslo-regionen (tre kommuner og to bydeler), Innlandet (seks kommuner), Sørlandet (syv kommuner). Midt-Norge (syv kommuner) og Nord-Norge (syv kommuner). I hver region har vi valgt ut kommuner av ulik størrelse: små (under innbyggere), mellomstore (fra til ) og større (fra til innbyggere). Unntaket er Oslo-regionen, som ikke har småkommuner. Kommunene ble besøkt av forfatteren og en kollega flere ganger i tidsrommet 2004 til 2007, og det ble gjennomført personlige inter- 4 Aldring og livsløp 3 / 2008

4 vjuer med ledere av hjemmetjenester og sykehjem. Til sammen 25 hjemmetjenesteledere og 30 sykehjemsledere er intervjuet. Materiale fra disse intervjuene benyttes i denne artikkelen. I tillegg ble også 15 distriktsledere, syv pleie- og omsorgsledere og fem helse- og sosialsjefer intervjuet. Antall og type informanter i disse kategoriene var avhengig av kommunenes tjenesteorganisering. Datainnsamlingen er ledd i et større prosjekt (NorLAG) som sammenligner driften av pleie- og omsorgstjenester i de samme kommunene med tanke på struktur, ressursbruk og kvalitet (for en nærmere orientering, se no/subnet/lag/helse.htm). Intervjuene med hjemmetjenestelederne og sykehjemslederne omfattet mange emner: egen utdanning/videreutdanning og yrkeskarriere, organisering, tjenestestruktur, økonomi, bemanning, driftsrutiner, kvalitetsarbeid, klagesaker. 10 Bemanningen ble kartlagt ved antall stillinger av ulike typer, gjennomtrekk og sykefravær. I tillegg spurte vi: Hva er den viktigste utfordringen når det gjelder å rekruttere personale til pleie- og omsorgstjenesten i denne kommunen? Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder å beholde personale i pleie- og omsorgstjenesten i denne kommunen? Er det satt i verk tiltak for (a) å rekruttere ansatte, for (b) å beholde ansatte, for (c) å bedre arbeidsmiljøet? Lokale utdanningstilbud gir et betydelig fortrinn. LEDERNES VURDERINGER I dette avsnittet refereres ledernes vurderinger stort sett uten fortolkninger eller nærmere analyse; disse følger samlet i siste avsnitt. Svaret på de tre åpne spørsmålene som er nevnt over ble notert ned under samtalene. De ble så renskrevet og sammenstilt kommunevis. Deretter gjennomgikk vi svarene gruppert etter størrelsen på kommunene informantene arbeidet i (små mellomstore større). Til slutt vurderte vi likheter og forskjeller mellom svarene fra de ulike kommunegruppene. I det følgende presenterer vi hovedtrekkene i svarene samlet under fire overskrifter: Rekrutteringsutfordringer, Rekrutteringstiltak, Utenlandsk arbeidskraft, Sykefravær og arbeidsmiljø. I tillegg beskriver vi situasjonen i tre kommuner som hver for seg levendegjør karakteristiske mønstre som ledersvarene avdekker. Høyere lønn benyttes av én av fem kommuner, men kan skape problemer på sikt. Rekrutteringsutfordringer Nesten alle ledere med en viss erfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste sier at rekrutteringssituasjonen har bedret seg over tid. Det var verre før. I om lag halvparten av kommunene ble det rapportert om rekrutteringsproblemer, i de resterende kommunene ikke: Mangler ikke folk, Stabilt, Kjøpers marked, Bra søkning nå. Med unntak av én kommune var sykepleiere den personalkategorien det var vanskeligst for å få tak i. Andelen kommuner som har rekrutteringsproblemer varierer lite mellom de ulike kommunetypene. Både blant små, mellomstore og større kommuner er det om lag halvparten som rapporterer om vansker og halvparten som ikke gjør det. To kommuner rapporterer om meget god tilgang på sykepleiere. Den ene (en bykommune som huser en høgskole med sykepleieutdanning) har overflod ; i den andre (en liten fjellkommune) står det sykepleiere i kø for å få faste stillinger. Rekrutteringssituasjonen varierer både i ulike geografiske deler av én og samme kommune, mellom institusjoner og hjemmetjenester i samme kommune(del), og over tid. Interne variasjoner har flere årsaker. Her finner vi både en sentrum periferidimensjon og en kvalitets trivselsdimensjon. Perifere deler av en kommune har ofte større problemer enn sentrale. Men det kan også være omvendt en kan finne stabile periferisamfunn langt utenfor en bykommunes kjerne der et helt lag av sykepleiere har slått rot og 3 / 2008 Aldring og livsløp 5

5 Utenlandsk arbeidskraft er vanligst i den absolutte periferi og det absolutte sentrum. trives. Kvalitets trivselsdimensjonen handler om at noen institusjoner eller hjemmetjenestedistrikter drives bedre enn andre, får godt ord på seg, og blir attraktive arbeidsplasser. Hjemmetjenestene har gjennomgående mindre rekrutteringsproblemer enn sykehjemmene. Med ett unntak gjelder dette alle de kommunene vi har undersøkt. Rekrutteringssituasjonen kan være utsatt for raske svingninger. Det var vanskelig i november, men bra nå (februar), Det er blitt vanskeligere siden i sommer. Mest sårbare i denne henseende er småkommunene, men også bydeler i større byer opplever slike svingninger. I tre institusjoner mente lederne at personalstaben er alt for stabil, og at dette gjorde det vanskelig å fornye seg faglig og driftsmessig. På spørsmål om hva som bidrar til den gode rekrutteringssituasjonen som halvparten av kommunene hadde, ble det pekt på to hovedfaktorer: økonomiske innstramninger ved sykehusene og desentraliserte sykepleierutdanninger. En del sykehus lyser for tiden ikke ut ledige stillinger, og oppretter heller ikke nye. Økonomiske innstramninger og turbulente organisatoriske forhold i spesialisthelsetjenesten kan også gjøre den mindre attraktiv som arbeidsplass. På den annen side forteller ledere at hjemmesykepleie for tiden er in, bl.a. fordi denne tjenesten har både selvstendige og varierte arbeidsoppgaver (eldreomsorg, kreftomsorg palliativ omsorg, psykiatri, rus, yngre funksjonshemmede, utviklingshemmede osv.). Desentralisert sykepleierutdanning er et tilbud som mange høgskoler har startet opp de senere årene. Tilbudet når i særlig grad arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren som ønsker å bli sykepleiere. De fleste er bofaste og får økonomisk støtte av arbeidsgiver under utdanningen. For kommunene er dette en god investering. To nabobyer i utvalget som har mange likhetstrekk (størrelse, økonomi, begge er vertskommune for sykehus av omtrent samme størrelse, de har høgskole etc.) hadde en ulik rekrutteringssituasjon. Den ene hadde overflod av sykepleiere, den andre hadde rekrutteringsproblemer. Den første hadde sykepleieutdanning ved høgskolen sin, den andre ikke. Seks av de 32 kommunene i utvalget har en høgskole med sykepleieutdanning, og fem av dem var uten rekrutteringsproblemer. Det er nærliggende å anta at lokale utdanningstilbud gir et betydelig rekrutteringsfortrinn. Rekrutteringstiltak Alle ledere beskriver tiltak de benytter for å rekruttere eller beholde personale. Nesten uten unntak dreier det seg om økonomiske virkemidler enten i form av støtte til utdanning eller i form av høyere lønn. Utdanningen kan omfatte grunnutdanning for sykepleier eller hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, eller den kan omfatte videreutdanninger (psykiatri, eldreomsorg, palliativ omsorg etc.) Støtte for å utdanne seg gis på mange måter. Noen kommuner gir permisjon, men begrenser den økonomiske støtten til små summer, for eksempel til læremidler. Permisjon uten lønn er vanligst ved videreutdanninger, med mindre kommunen mottar statlige kompetansemidler. Når det gjelder grunnutdanninger, gir de fleste kommuner permisjon med lønn helt eller delvis. De kan også gi stipendier eller full lønn under utdanningens siste år. Det er alltid knyttet bindingstid til slike ytelser, vanligvis ett eller to år. Hva slags støtte som gis, omfanget av den og på hvilke betin- 6 Aldring og livsløp 3 / 2008

6 Påfallende mange har ikke oversikt over sykefraværet. gelser, ser ikke ut til å variere etter kommunestørrelse. Men desentraliserte utdanningstilbud har økt mulighetene til å rekruttere sykepleiere til kommuner langt unna byer med høgskoleutdanning i praksis små kommuner. Høyere lønn enn tariffmessig avtalt benyttes av én av fem kommuner, noe oftere blant de små. Tiltaket er åpenbart virksomt, men også problematisk. Én kommune opplevde masseflukt til nabokommunen da nabokommunen satte opp lønnen til sykepleiere med kroner per år. En annen rapporterer om god rekruttering etter lønnsforhøyelser, men enda bedre i to nabokommuner som overbyr den. Ledere i tre kommuner oppgir at de har brukt lønnsvirkemidlet tidligere, men har sluttet med det fordi det fører til lokale og regionale lønnsspiraler. Informanter i fire kommuner nevner en rekrutteringsmekanisme som ikke er et tiltak, men som er knyttet til arbeidsmarkedet for menn. Når bransjer med særlig mange mannlige arbeidstakere ekspanderer eller stagnerer (militære, IT, enkelte høgskoler og lignende), påvirker det tilgangen av sykepleiere. Menn flytter hit med sykepleiekoner, Vi er avhengige av Forsvaret, Sykepleiere gifter seg til bygda. Denne mekanismen bidrar til både tilgang og avgang, avhengig av de ulike bransjenes konjunkturer. Omleggingen av Forsvaret har skapt problemer i kommuner som har vært vant til å rekruttere innflyttede sykepleiere som er gift med militært personell. Utenlandsk arbeidskraft Vår erfaring er at arbeidstakere fra våre naboland, fra det øvrige Europa eller fra Asia bare sporadisk søkes av eller søker til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Men det er to unntak: den absolutte periferi og det absolutte sentrum. Vi har tidligere nevnt bydeler i Oslo og kommuner i Akershus, der andelen utenlandske arbeidstakere er høy. En finner noe av det samme fenomenet i utkantsamfunn som er på randen av sammenbrudd. Her søkes og søker utenlandsk arbeidskraft, særlig fra Asia og fra det øvrige Norden. De er med på å holde tjenester flytende som ellers ikke ville fylt vilkårene for drift i lov og forskrifter. Disse periferikommunene og noen andre som forbigående har vært i kritiske situasjoner har også rekruttert via vikarbyråer. Denne strategien anses imidlertid som uforholdmessig dyr, og inntrykket er at den bare benyttes som en siste utvei. Én leder rapporterte at hun leide inn en sykepleier i 1 måned til en kostnad som svarer til en halv normal årslønn. Å beholde ansatte: sykefravær og arbeidsmiljø Det er påfallende at mange pleieog omsorgsledere ikke har tall om sykefravær og heller ikke er i stand til å skaffe dem, for eksempel gjennom kommunens personalavdeling. Dette var tilfellet i 10 av de 32 kommunene i dette utvalget. I fem kommuner kunne fraværsprosenter oppgis umiddelbart, i resten det vil si vel halvparten måtte lederne bruke tid på å lete dem fram. På den annen side kan det virke som om arbeid med sykefraværsproblematikk i pleie- og omsorgstjenesten er økende. 11 I 21 av 32 kommuner ble det rapportert om pågående arbeidsmiljøtiltak i pleie- og omsorgstjenesten, noe oftere i mellomstore og større kommuner enn i de små. Tiltakene kan grupperes i fire: Sosiale tiltak, Helsemessige tiltak, Kompetanseutvikling og Arbeid med grunnbemanningen. Sosiale tiltak kan omfatte turer, teaterbesøk, reiser med danskebåten, forbedringsprosjekter, innføring av gruppestyring, ønsketurnus, egenmeldingsprosjekter. Helsemessige tiltak kan være trimrom, solseng, massør, gågrupper. Flere ledere har stor tro på kompetanseutvikling som arbeidsmiljøtiltak og legger spesielt til rette for kursdeltaking, intern opplæring, alternativ kompetansestige (AKS). Arbeid med grunnbemanningen omfatter flere stillinger, mer tilrettelagte arbeidssituasjoner, og reduksjon av små stillinger. Det rapporteres om lavere sykefravær i hjemmetjenesten enn i sykehjemmene. 3 / 2008 Aldring og livsløp 7

7 Sykefravær varierer over tid og mellom de ulike tjenesteenhetene i en kommune. Særlig småkommuner er sårbare for raske endringer. I én av dem rapporterte lederen ved sykehjemmet at fraværet hadde gått opp fra 6 prosent til 18 prosent i løpet av tre måneder fordi tre eldre arbeidstakere var blitt langtidssykemeldte nesten samtidig av årsaker som lå utenfor deres arbeidssituasjon. Et gjennomgående trekk er at det rapporteres om noe lavere sykefravær i hjemmetjenesten enn i sykehjemmene. I fem kommuner dokumenterte lederne at sykefraværet var på vei ned; bare to hadde en (dokumentert) økning på årsbasis ved undersøkelsestidspunktet. Tre ledere var opptatt av at enkelte ansatte spekulerer i sykefravær med andre ord utnytter adgangen til egenmelding. Dette skjer spesielt blant yngre arbeidstakere. TRE KASUS I det følgende skal vi beskrive situasjonen i tre kommuner som hver for seg viser noen av de rekrutteringsmønstrene som er nevnt i det foregående. Kommune A er en mellomstor innlandskommune med innbyggere. Arealet er meget stort, kvadratkilometer, og reiseavstandene tilsvarende lange. Topografisk har kommunen to sentra i hver sin ende av en nesten fem mil lang dal. På grunn av fraflytting er innbyggertallet stagnerende; dette til tross for et lite fødselsoverskudd. Fraflyttingen skyldes nedlegging av Forsvarets aktiviteter. Det er separate sykehjem og hjemmetjenester i begge de to sentraene, og de har tidligere rekruttert ganske godt fordi militært personell har brakt med seg Noen synes personalet er for stabilt; de savner nytt blod. partnere med sykepleieutdanning. Dette gjelder i noen grad ennå. I det største og sentrale senteret er rekrutteringen av sykepleiere ennå noenlunde tilfresstillende; i det andre lille og perifere er de sårbare. Fire av seks sykepleiere er rekruttert via en ektefelle i Forsvaret, og de kan snart komme til å flytte. En svært ulik rekrutteringssituasjon altså på to steder i én og samme kommune. Her rår en intern sentrum periferiproblematikk, som i så mange andre norske kommuner. Man kan spørre seg om kommunen ikke kan dele bedre på personalressursene sine eller greie seg med ett tjenestested. Til det første er svaret at fem mil er en lang daglig pendleravstand, og til det andre at beboerne i periferien frykter å måtte leve siste del av livet sitt langt vekk fra hjembygda og i de fleste tilfelle også langt fra sin(e) nærmeste pårørende. Kommune B er en liten kystkommune med 900 innbyggere, 240 kvadratkilometer stor. Folketallet et sterkt synkende på grunn av fraflytting og fødselsunderskudd. Også denne kommunen er topografisk todelt, og det er seks mil mellom sentraene. En opprettholder et dobbelt sett av omsorgtjenester. To ildsjeler holder dem i gang. Den ene har i prinsippet døgnkontinuerlig vakt nesten hele året. Tilgangen på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er god, men sykepleiere er det svært vanskelig å oppdrive. Det har vært rekruttert fra Asia, Mellom-Europa og det øvrige Norden. Kommunen gir rause stipendier til innbyggere som vil utdanne seg til sykepleiere mot to års bindingstid, og permisjon med lønn og bindingstid for å gjennomgå hjelpepleier helsefagarbeiderutdanning. 8 Aldring og livsløp 3 / 2008

8 Kommune C er en større sentral østlandskommune med innbyggere fordelt på 460 kvadratkilometer. Den er langstrakt, med ett hovedsentrum og to småsentra, men med gode kommunikasjonsforhold og korte reiseavstander. Innbyggertallet er sterkt stigende, hovedsakelig på grunn av innflytting. Kommunen ligger i skyggen av en rekke sykehusinstitusjoner og har antakelig av den grunn store problemer med å rekruttere sykepleiere, spesielt til hjemmetjenesten. Dårlig organisering og ledelse kan her være en medvirkende årsak. To nabokommuner har satt opp lønnen for sykepleiere; det tappet Kommune C for faggruppen. En har derfor intensivert rekrutteringstiltakene. Sykepleierlønningene er hevet. En tilrettelegger best mulige turnuser, gir 70 prosent lønn og skolemateriell til personale som vil bli sykepleiere gjennom en lokalbasert utdanning, og gir også lønn under utdanning til ufaglærte som vil bli hjelpepleiere helsefagarbeidere. Lederne nevner at det er blitt en norm blant yngre arbeidstakere å ta seg fri i ny og ne hvis de er litt uopplagte, eller hvis de ikke får byttet en vakt. Dette driver sykefraværet opp, forsterker personalmangelen og går ut over kollegasolidariteten. En samlet tolkning Materialet som er presentert ovenfor belyser sider ved rekrutteringsproblematikken i pleie- og omsorgstjenesten slik den utfolder seg lokalt. Det demonstrerer endepunkter for store og langsiktige forhold som starter med fruktbarheten i landet, fortsetter med dimensjoneringen og gjennomføringen av relevante utdanninger, og ender med personer som er ute etter arbeid, og pleie- og omsorgsledere som er ute etter dem. Det er prosesser herifra og ut, så å si, som vi har vist mønstre i og gitt eksempler på. Sett fra pleie- og omsorgsledernes side kan det virke som om rekrutteringssituasjonen har bedret seg de senere årene, og at den for tiden er tilfredsstillende i omtrent halvparten av de kommunene som er undersøkt her. Anslaget stemmer godt overens med en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse fra Resten strever på ulike måter, og av ulike årsaker. I motsetning til hva som ellers er vanlig når en studerer norske kommuner, finner vi ikke systematiske og konsistente forskjeller som kan knyttes til størrelse (folketall). Verken omfanget av problemene eller mottiltakene følger denne dimensjonen. Det samme inntrykket sitter vi igjen med når det gjelder arbeidsmiljøet. Kanskje kommunehelsetjenesten er i ferd med å bedre sitt omdømme som arbeidsplass. Både de aller største og de aller minste kommunene er blant de med store rekrutteringsproblemer, og de må i flere tilfeller ty til utenlandsk arbeidskraft for å få dekket personalbehovet sitt. Bare når det gjelder nytten av desentraliserte utdanninger og bruken av lønnsvirkemidlet er det mulig å se en størrelsesdimensjon: de små kommunene skårer høyest her. Rekrutteringsproblematikkens akilleshæl er sykepleierne, særlig det å rekruttere dem til sykehjem. Men utover dette, er en differensiert og varierende problemsituasjon det som går igjen. Geografisk innad i en kommune, mellom ulike tjenesteområder og institusjoner samme sted og over tid, svinger både problemene og løsningene. Ja, det er faktisk også slik at noen ledere er mette på sykepleiere, eller synes personalet er for stabilt. De savner nytt blod. Og ledere som legger mye arbeid i å håndtere sykefraværsproblematikken gjennom klassiske metoder som sosiale aktiviteter, forebyggende virksomhet og kompetanseutvikling kan oppleve at resultatene undergraves av unge arbeidstakere med sviktende lojalitet overfor arbeidsgiver og kolleger. Aner vi her en ny utfordring for arbeidsmiljøet som må håndteres med andre virkemidler enn de som til nå har vært brukt? To årsaker peker seg ut som mulige grunner til en håndterbar, og antakelig bedret, rekrutteringssituasjon i pleie- og omsorgtjenesten mange steder: sykehusenes reduserte etterspørsel og høgskolenes desentraliserte utdanningstilbud. Kanskje er det også slik at kommunehelsetjenesten er i ferd med å bedre sitt omdømme som en faglig interessant og trivelig arbeidsplass, mens det motsatte er i ferd med å skje med spesialisthelsetjenesten? 3 / 2008 Aldring og livsløp 9

9 Hva som til syvende og sist kan forklare variasjonen i rekrutteringsutfordringene i den kommunale omsorgstjenesten er et komplisert spørsmål. Denne artikkelen har pekt på noen mulige årsaker. En modell som kan besvare spørsmål som er reist og teste antakelser som er framsatt må være omfattende. Den må inneholde faktorer som egenskaper ved kommunene, tjenesteområdene, organiseringen, lederskapet, arbeidsmiljøet, lokale arbeidsmarkeder og utdanningstilbud, osv. Den må bygge på informasjon fra et stort antall kommuner. Med andre ord: et formidabelt prosjekt, som det kanskje ikke vil være praktisk og økonomisk mulig å gjennomføre. Og om så var: resultatene kan fort bli foreldet. Men med utgangpunkt i den tilgjengelighetsmodellen som er presentert i denne artikkelen, og ved hjelp av mindre, gjentatte undersøkelser, burde det likevel være mulig å følge rekrutteringsproblematikkens på pulsen i tiårene framover. Planleggernes advarsler er alvorlige. Snart vil vi forstå at aldringen av samfunnet ikke bare handler om høy levealder og gamle mennesker, men også om mangel på barn og ungdom og dermed også arbeidskraft i omsorgssektoren. Det skal bli spennende å se hvordan jakten på de mange hendene vil fortone seg under den neste eldrebølgen. Som jeg selv blir en del av, hvis jeg lever når den tid kommer. NOTER 1 pressesenter/pressemeldinger.html?id=440 2 Årsverk utføres vanligvis av mennesker med to hender. Ettersom ikke alle utføres av personer i hele stillinger, har det antakelig blitt mer enn flere hender blant ansatte i omsorgstjenestene de siste tre årene. 3 Jfr. Rett person på rett plass ( ) og Helsedirektoratet, Rapport nr. 4 fra Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell St.prp. nr. 1 ( ), Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon. 5 St.meld. nr. 25 ( ), Mestring, muligheter og mening. 6 Helsedirektoratet, Rapport nr. 4 fra Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Jeg har ekstrapolert verdier til 2008 basert på tall fra 2006 angitt i denne referansen. 7 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD): Database for statistikk om høgre utdanning gir en indikasjon. Sammenlikner en antallet sykepleiestudenter ved opptak med Ill.: Jonas T. Daatland antallet som har fullført tre år etter, svinger frafallet de senere årene mellom 20 prosent og 35 prosent. Beregningsmetoden er grov, og tar bl.a. ikke hensyn til antall individuelle eller tilpassede studieløp og flytting mellom høgskoler. 8 Sykehjem i Oslo og Akershus en kartleggingsundersøkelse. Rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus, Del II. Helsetilsynet i Oslo og Akershus, Oktober php?articleid=18087&categoryid=1079. Dette er en undersøkelse blant avgangsstudentene ved Høgskolen i Østfold. Den viser en nedgang i rapportering av sykehus som første prioritets yrkesvalg fra 78 prosent til 54 prosent over to år. 10 Flere av disse emnene er berørt i fire tidligere artikler fra prosjektet som er publisert i Aldring og livsløp Se 321 = sammen om et bedre arbeidsmiljø, delprosjekt sykehjem, 12 Ytterhus, S. & Nuland, B.R. (2007). Gull eller gråstein. Oslo: Fafo, rapport 2007: Aldring og livsløp 3 / 2008

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft Kommunesektoren er som øvrig norsk arbeidsliv preget av stor mobilitet. Spørsmålet er hvordan kommunenes arbeidsgiverpolitikk kan møte konkurransen om arbeidstakere med høy verdi på et eksternt arbeidsmarked.

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning,

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 12/2009 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 1: Mars 2009 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 3/2010 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 2 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

1.Innledning og sammendrag

1.Innledning og sammendrag 1.Innledning og sammendrag 1.1 Formål med rapporten Denne rapporten ser på utviklingen i utdanningskapasitet samt rekruttering av personell til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene gjennom

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Nederst i hierarkiet

Nederst i hierarkiet Tema Ufaglærte 28 Å være ufaglært er ikke synonymt med å være nærmest ubrukelig 30 Helsefagelevene slutter 32 Ledere må ta ansvar 34 Ufaglært? Ligg unna panseret! Nederst i 26 Sykepleien 7 2011 GJØR JOBBEN:

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Hilde H. Zeiner Trond Tjerbo Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen NOTAT 2015:104 Tittel: Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Forfatter: Hilde H. Zeiner

Detaljer

Åsmund Hermansen. Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene?

Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene? Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene? av Håkon Høst Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetet i Bergen April 2002 Notatet inngår i et prosjekt om

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 10 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Faktadel... 13 1.2.1 Innledning... 13 1.2.2

Detaljer

Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde. Rapport fra en arbeidsgruppe

Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde. Rapport fra en arbeidsgruppe Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde Rapport fra en arbeidsgruppe 3 INNHOLD Kap. 1 Oppnevning og mandat... 6 Kap. 2 Kort sammendrag... 7 Kap. 3 Problemstillinger... 9 3.1 Utgangspunkt den

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenester på strekk

Pleie- og omsorgstjenester på strekk SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV FUNN OG ERFARINGER FRA ULIKE TILSYNSAKTIVITETER I 2003 OG 2004 Pleie- og omsorgstjenester på strekk tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2005 OKTOBER 2005

Detaljer