TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE"

Transkript

1 TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE 0 Mulighetsstudiets faser og utvikling Med denne rapporten avslutter og konkluderer rådgivergruppen mulighetsstudiene for Blaker aldersheim. Det ble i 2009 gjort et mulighetsstudie med tre alternative løsninger. Kommunestyret vedtok den gang blant annet: 2 Før forprosjektet om ny institusjon i Blaker videreføres, utredes mulighetene for rehabilitering av deler av Blaker aldersheim (den nyeste) samt påbygg og flytting av hovedinngang med parkeringsplass- /kjeller til baksiden av dagens bygg. Arkitekt med representanter for prosjektgruppa la frem skisser til løsning (Alt.4- Foreløpig ) i løpet av planprosessen i et møte med ordføreren, men det ble konkludert med å utarbeide en noe endret løsning og presentasjon for sluttrapporten. Mulighetsstudiet slik det fremstår i dag består av to dokumenter samt noen vedlegg. Det ble besluttet at de sys sammen til ett dokument som skal være lettlest og forklarende. Det er viktig at tilstanden til det eksisterende bygget beskriver hva slags forfatning bygget er i, sett opp mot rehabilitering til dagens forskriftskrav. Dette dokumentet vil være et grunnlag som legges frem for kommunestyret. Rådgivergruppen har vurdert dette ønskede alternativet; men vil ikke anbefale det ut i fra flere forhold : Bygningsmassen har en form, geometri, konstruksjon og bygningshøyder som alle er i sterk konflikt med en rasjonell, funksjonell og økonomisk forsvarlig rehabilitering og ombygging. Et påbygg (tilbygg) vil legge beslag på de mest verdifulle uteområdene på tomta, og vil samtidig kreve et mer omfattende veinett for å oppnå tilfredsstillende adkomstforhold for kjørende. Det vil under enhver omstendighet bli vanskelig å tilfredsstille parkeringsbehovene på egen grunn, samtidig med at det vil gå på bekostning av viktige utearealer. Underjordisk parkering er i tillegg en kostbar løsning ift parkering i dagen. Prosjektgruppa for Blaker Aldersheim har sammen med arkitekten ifm denne sluttrapporten avholdt møte med Husbanken. Dette møtet bekreftet rådgivergruppas konklusjon ift bygningsmassens og tomtas uegnethet for videre bruk som alders- eller sykehjem. Videre kan alternativene om rehabilitering av eksisterende bygningsmasse medføre at investeringstilskudd fra Husbanken bortfaller. Denne rapporten er i motsetning til tidligere rapport utformet med en konkluderende del foran, og med samtlige vedlegg fra hele prosessen bak. Vedleggene har ikke samme aktualitet som ved oppstart av mulighetsstudiet. Det sentrale i denne sluttrapporten er konklusjonen om byggets uegnethet som sykehjem. Vedleggene i form av bl.a de ulike tekniske tilstandsrapportene ble utarbeidet på et tidspunkt der det var helt uvisst hva men ønsket å gjøre med bygningsmassen i fremtiden. Disse dokumentene kan synes uviktige nå, men var det ikke den gang. 1 Generelt 1.1 Bakgrunn, politisk mandat og forutsetninger for rapporten PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 1 av 13

2 Kommunestyret besluttet våren 2009 at styringsgruppa for Prosjekt Blaker Aldersheim skulle la utarbeide en analyse/rapport om bygningens tilstand, dens muligheter ift utbygging og en rasjonell drift : Den ferdige analysen/rapporten eller dens konklusjoner skal legges ved en sak som skal i sosial- og omsorgsutvalget i august 2009, og august/september 2009 i kommunestyret. Målet med rapporten er å gi en god oversikt over den eksisterende bygningen, dens muligheter iht ønsket drift, med anbefalinger for en om-/påbygging/rehabilitering, og en grov kostnadsoversikt. Den skal gi et godt beslutningsgrunnlag og gjøre det enklere for politikerne å velge de riktige investeringer ihht Aldershjemmets framtid. Samtidig er det ønskelig å få belyst muligheten av å selge bygget og sette opp et nytt bygg på en annen lokalitet. Det har vært nedsatt en prosjektgruppe, bestående bl. a. av Plan og bygg, Kommunal teknikk, Helse, prosjektleder bygg og andre ressurspersoner, som planlegger og utfører de aktivitetene de er gitt ansvar for. Prosjektgruppen har formulert en prosjektplan som skal brukes til aktiv styring av prosjektet får å nå sitt mål innenfor gitte rammer, og som inneholder bl.a. prosjektmål, vedtak, mandater, aktiviteter, framdriftsplan og milepæler. Prosjektplanen er godkjent av styringsgruppa. På denne bakgrunn engasjerte Sørum kommunale eiendomsselskap (SKE) en rådgivergruppe til å utferdige en rapport i form av et Mulighetsstudie for Blaker aldersheim ift eventuell videre oppgradering og eventuell utbygging basert på kommunestyrets vedtak økonomiplan , og med følgende temaer og retningslinjer : Utredning av status Tilstandsanalyse av eksisterende bygningsmasse Tilstandsanalyse av eksisterende tekniske anlegg Pleie og omsorgsbetraktninger Utredning av fremtidig bygg Utgangspunkt i eksisterende bygg som rives og rehabiliteres ift dagens krav Utgangspunkt i at deler av bygget rives og settes opp på nytt med rehabilitering av resten av bygget Utgangspunkt i å rive hele bygget og sette opp et nytt bygg på samme tomt Utgangspunkt i å selge eiendommen og sette opp et nytt bygg på en ny tomt Viktige forutsetninger ifm utredningene; Myndighetskrav overholdes Geotekniske forhold kartlegges Slukkevannsproblematikk kartlegges Parkeringskrav og muligheter kartlegges Løsningsforhold redegjøres for ift arbeidsforhold og funksjonalitet Bedre adkomst og parkeringsarealer Innpasse forventet ny gang- og sykkelvei mot riksveien Husbankens generelle syn på løsningskonsepter Husbankens tilskuddordninger ift de ulike løsningsalternativene Kostnadsanslag for de ulike alternativene Byggetid for de ulike alternativene PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 2 av 13

3 Ovenstående punkter er vurdert og konklusjoner og svar er implementert i de ulike tekstene. Sekundære detaljer er utelatt der primære og overordnede forhold blir avgjørende. Prosessen til nå Rådgivergruppas arbeider har munnet ut i følgende arbeider : - Blaker Aldershjem, - Mulighetsstudier Alternativ 1, 2 og 3 av Blaker Aldershjem, - Mulighetsstudie Alternativ 4 av (foreløpig ) - Blaker Aldershjem, - Konkluderende rapport inkl. Alt. 4 av Mulighetsstudie Alt. 1, 2 og 3 hadde ved siden av verditakst og tilstandsanalyser m.m. følgende alternative utbygningsløsninger : Alternativ 1 Totalrehabilitering av dagens bygningsmasse. Tillemping av dagens planløsninger for bedret funksjon, men uten bygningsmessige store inngrep. Parkeringskjeller må bygges for å tilfredsstille parkeringskravet. Alternativ 2 Nybygg på dagens tomt. Bygget må bli i 2 3 etasjer, samt at parkeringskjeller må bygges for å tilfredsstille parkeringskravet. Alternativ 3 Nybygg på annen velegnet tomt som gir mulighet for samtlige beboerrom på bakkeplan, og som har tilstrekkelig parkeringsareal på egen grunn. (Man har i prosjektgruppen senere gått bort fra ideen om et bygg i kun i en etasje ). De ovennevnte alternativene ble vurdert av kommunestyret som konkluderte med følgende : 1 Alternativene med totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. 2 Før forprosjektet om ny institusjon i Blaker videreføres, utredes mulighetene for rehabilitering av deler av Blaker aldersheim (den nyeste) samt påbygg og flytting av hovedinngang med parkeringsplass- /kjeller til baksiden av dagens bygg. 3 Dersom ikke bygningene på dagens Blaker aldersheim skal benyttes av Sørum kommune, lages det en utredning for fremtidig bruk av bygningene. 4 Det må utredes hva slags type institusjon nye Blaker aldersheim skal være, hvor mange plasser det skal bygges for, hvor mange ansatte institusjonen skal ha og om denne avdelingen for eksempel kan brukes aktivt i tilpasningen til samhandlingsreformen for Sørum kommune. 5 Når utredningen i pkt 2 er klare, legges saken fram for behandling i Sosial- og omsorgsutvalget før kommunestyret. Alternativ 4 Dette alternativet ble bestilt med bakgrunn i kommunestyrets vedtak pkt. 2. Utredningen ble ferdigstilt i en foreløpig versjon pr , og ble presentert i et styringsgruppemøte på ordførerens kontor den påfølgende dag. I møtet ble man enige om å gjøre visse endringer ift adkomstforholdene og hovedinngang. I referatet fra møtet står det å lese at Mulighetsstudiet slik det fremstår i dag består av to PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 3 av 13

4 dokumenter samt noen vedlegg. (Her menes Mulighetsstudier alt. 1, 2 og 3 som det ene dokumentet og Mulighetsstudier alt. 4 som det andre.) Det ble besluttet at de sys sammen til et dokument som skal være lettlest og forklarende. Det er viktig at tilstanden til det eksisterende bygget beskriver hva slags forfatning bygget er i, sett opp mot rehabilitering til dagens forskriftskrav. Dette dokumentet vil være et grunnlag som legges frem for kommunestyret. (Dette dokument). Blaker Aldersheim sett fra syd; den eldste delen som opprinnelig var skysstasjon. Alternativ 4 har en planløsning basert på å rive den gamle skysstasjonen, og erstatte denne delen av bygningsmassen med et nybygg på inntil 3 etasjer Det langstrakte bygget fra ønsker man å beholde og rehabilitere, samt å gjøre det kortere ved å plassere en ny hovedinngang med parkering i midtsonen mot vest og Glomma ( Baksiden ). Dette planforslaget er som diagram i prinsippet greit, men forhold som nedenstående momenter gjør at forslaget totalt sett allikevel fremstår som lite egnet pga : Generelt langstrakt og smal bygningskropp (mye transporttid, dårlig oversikt og vanskelig å lage ønskede romgrupperinger; pleie- og omsorgsfaglig uegnet). 8 personer i hver gruppe gir gunstig bemanning. For å få investeringstilskudd må institusjonsplassene i følge Husbanken utformes slik at plassene er godt tilrettelagt for personer med demensdiagnose. Dette betyr f.eks kompakte baser. Denne bygningens smale og langstrakte form er ikke forenlig med dette kravet. Lave etasjehøyder med begrenset plass for horisontal fremkommelighet av tekniske anlegg, som i sin tur krever mange og små vertikale sjakter med de planbindinger dette gir. Lite egnet geometri ift kostnader og effektiv drift av tekniske anlegg. driftskostnader blir høye med ugunstig bygningsgeometri (Roar Sand, PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 4 av 13

5 Husbanken). Plassering av hovedinngang og parkering i det meste egnede utomhusarealet (skjermet fra veien, gode solforhold med de beste utearealene) Generelt for liten tomt for byggeprogrammet, dersom ikke ervervelse av tilliggende grunn. Høye rehabiliteringskostnader pga ufleksibel konstruksjon og med medium dårlig funksjon og sluttresultat. Lite egnet for innarbeiding av Universell Utforming pga ulike nivåer Angrepspunktet med hovedinngang (hovedtrapp og heis) bør generelt plasseres som del av nybygg i møtepunktet med eksisterende bebyggelse, for optimal kommunikasjon til hele anlegget; begge sider. I dette alternativet ; Alternativ 4 er man oppfordret til å plassere angrepspunktet/hovedinngangen midt på eksisterende bygg som ønskes beholdt. Det er ikke en optimal løsning. 1.2 Dagens situasjon og tilstand Slik beskriver kommunenes egen prosjektgruppe aldershjemmet i dag ; Blaker Aldershjem ligger på Blaker i Sørum kommune. Aldershjemmet er bygget i to byggetrinn og har i dag 32 pasienter og til sammen 21 ansatte. Bygget består av en gammel del som opprinnelig var en skysstasjon fra tallet og et nyere del ble bygget ca Blaker Aldershjem. G/Br.nr. 121/23 Fossvegen 1, 1925 Blaker Bygeår 1959/1978 Brutto m2 Totalt brutto kjeller etg etg. 138 Aldershjemmet er i dag lite tilpasset dagens drift og behov. Bygget er heller ikke framtidsrettet med tanke på nåværende og fremtidige løsninger. Aldershjemmet fremstår som nedslitt og trekkfull. Behovet for nye arealløsninger, føringsveger og oppussing er stort. Det er ikke god adkomst og parkeringsarealer på tomten. I tillegg kan det komme en gang og sykkelveg som vil beslaglegge arealer. Rådgiverne konkluderer på samme måte : Bygningsmassen er relativt godt tatt vare på og vedlikeholdt. Men den er utdatert på alle måter; funksjonelt; både generelt og omsorgsfaglig og teknisk. Det vises for øvrig til tilstandsrapportene. Aldershjemmet har vært i kontinuerlig drift siden det ble tilbygget sent på 70-tallet. Bygningsmassen har i denne tiden blitt kontinuerlig vedlikeholdt til en forskriftsmessig standard, men til tross for dette må dagens standard karakteriseres som enkel med stort rehabiliteringsbehov (fra Verditaksten). Bygningens form som er diktert av en avlang tomt omgitt av veier på alle sider, har en lite tilfredsstillende drift ift logistikk og funksjon. Lange avstander mellom funksjoner, uønsket gjennomgangstrafikk og generelt dårlig logistikk gjør at bygningsmassen geometri aldri vil kunne gi gode planløsninger og relasjoner. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 5 av 13

6 Det er registrert fukt og mugg/sopp i deler av kjellerområdet. De tekniske anleggene tifredsstiller på ingen måte dagens krav og behov. Bygningen mangler mekanisk balansert ventilasjon. Det er følgelig heller ingen kjøling. Det er i dag kun enkle avtrekksystem og veggventiler. Byggehøydene i bygget krever stor fantasi fra de prosjekterende, og betydelige kostnader for å få frem kanalsystemet uten å begrense korridorhøyder m.m. til uakseptable høyder. Det er ikke rom for nytt/nye ventilasjonsrom innenfor dagens bygningsvolum. Oppvarmingen besørges av elektriske panelovner. El som hovedoppvarmingskilde er i dag uaktuelt ift politisk vedtak om miljøvennlig oppvarming. Brannteknisk er bygningen godkjent for drift, og det er montert brannalarmanlegg. En ny planlagt gang-/sykkelvei riksveien vil legge beslag på et betydelig areal av det allerede knappe utearealet på tomta. Man vil bl.a. miste viktige parkeringsområder og utomhusområder mot øst. I sin tur vil gang-/sykkelveien fremtvinge en parkeringskjeller som eneste mulige løsning for å opprettholde parkeringskravet på egen grunn. 1.3 Tomtas kapasitet for bygninger og utomhusarealer ; Reguleringsmessige forhold Tomta er på 4888 m2, og har Bnr. 121 / Gnr. 23. Det foreligger en regulering på området stadfestet Det angjeldende området samt området til det tidligere Blaker meieri og postkontoret er betegnet som sentrumsbebyggelse i planen. På gjeldende kommuneplan er hele dette området markert rødt med påskrift PRO (pleie rehabilitering omsorg). Foruten området vis-a-vis i Eidsvegen som er markert blått med påskriften FB (forretning bolig), så er alt annet tilliggende område markert gult; område for boliger. Vest for tiltaksområdet er det område for jernbanen som ligger langs Glomma. Reguleringsmessig er det i Plan- og utbyggingsseksjonen blitt konkludert med at man ifm et nytt tiltak vil måtte utarbeide en ny detaljplan med forslag til reguleringsbestemmelser. I gjeldende reguleringsbestemmelser av 1955 heter det at Bebyggelsen skal ikke føres opp i mer enn 2 fulle etasjer. Om tomteutnyttelse er det ikke sagt noe. Rent generelt kan det fastslås at tomta er liten ift å huse et romprogram på ca m2 BTA som er basert på kommunens romprogram. I tillegg kommer garasjekjeller på ca. 400 m2 BTA dersom ikke annet tilliggende område er tilgjengelig. 1.4 Bygningsmassens egnethet som omsorgsbygg Bygningsmassen har en form, en geometri, konstruksjon og bygningshøyder som alle er i sterk konflikt med en rasjonell, funksjonell og økonomisk forsvarlig rehabilitering og ombygging. Husbankens Roar Sand med lang fartstid og spesialkompetanse på området sykehjem/aldershjem sier i eget møte om Blaker Aldersheim at : Husbanken har dårlig erfaring med ombygging/rehabilitering av eksisterende sykehjem. Dette har bl.a. sammenheng med at alle sykehjemsprosjekter skal tilpasses demente. Videre er det komplisert å få til rasjonell drift i gammel bygningsmasse. I mange tilfelle vil det være mer hensiktsmessig å benytte slik bygningsmasse til andre formål, som f.eks rus/psykiatri, da kravene til utforming og tilgjengelighet ikke er like streke som i sykehjem. Driftsfunksjonen i forhold til bemanning er også langt mindre komplisert i slike boliger enn i sykehjem.. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 6 av 13

7 Konklusjon egnethet : Et kompakt bygg gir best økonomi gjennom sin geometri både i byggefase og drift; den gamle aldersheimen er langstrakt og med flere ulike nivåer, og er følgelig lite egnet. Med dagens krav til ventilasjon (TEK10) med dertil store kanaldimensjoner kreves store etasjehøyder for fremføring og fordeling. Høydene i aldersheimen er svært lave, og fremføring innenfor dagens konstruksjoner vil neppe være mulig på en rasjonell måte. Gode kompakte enheter for mindre grupper for å ivareta demente på en tilfredsstillende måte vil ikke være mulig i den smale bygningskroppen som domineres av en midtkorridor gjennom begge etasjene; - de gir ikke rom for mer kompakte grupperinger av rom som ønskelig. Fra 2015 skal alle boliger for eldre være dementetilpasset. Pleie- og omsorgsfunksjonelle vurderinger. En funksjonell og effektiv drift er avhengig av nærhet og lett tilgjengelighet til pasienter og tjenester/funksjoner. God oversikt med mulighet for enkel visuell kontroll blir neppe mulig i et langstrakt korridorbygg. Pleiere og ansatte utsettes for unødvendig slitasje og tidsspille gjennom store forflyttninger gjennom dagen pga byggets geometri. Ser man på effektiv tid i løpet av arbeidsdagen vil man se at transport og personforflytting stjeler svært mye av tiden som kunne vært benyttet til pleiefunksjoner og annet viktig sykehjemsrelatert arbeide. Ved et fungerende sykehjem basert på funksjonelle planer, vil man kunne kutte ned på bemanningen, - og dette kan utgjøre vesentlige besparelser på driftssiden. Årsverk og sykefravær kan bli tunge budsjettposter i et ikke fungerende fysisk miljø. Universell utforming og fremkommelighet. Vanskelig å gjennomføre tilfredsstillende i et bygg bestående utelukkende av relativt små rom, mye bærende vegger og ulike nivåer og sprang. Utearealer anses av Husbanken som svært viktige for sykehjem etc. med sine sansehager og muligheter for rekreasjon. Området på Blaker gir små muligheter til gode sansehager pga av forventet ny gang-/sykkelvei, og nødvendig parkering på bakkeplan. Krav til dagens miljøstandarder. Krav til lavenergi- og passivhusteknologi som er i ferd med å etablere seg i de fleste bygningstyper i dag gjør at gamle utette bygg med lavt isolasjonsnivå krever uforholdsmessig store inngrep og tilpasninger for om mulig å tilfredsstille dagens krav, - og det er aldri regningssvarende. Står man derimot overfor verneverdige bygninger, blir saken en annen, idet vernet blir en forutsetning for de valgene man videre gjør. Aldersheimen er på ingen måte verneverdig. Den har lav restverdi ift fremtidig bruk pga innebygget høye rehabkostnader. Bygningen vil kunne benyttes til boliger med lave krav til Universell Utforming (UU) og tekniske krav (ventilasjon). 1.5 Husbanken og finansiering Husbanken kan se for seg annen bruk av Blaker Aldersheim i fremtiden, om man ønsker å PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 7 av 13

8 satse videre med den gamle bygningsmassen i en eller annen fasong. Mellom sykehjemmet og omsorgsboligen har det i senere år dukket opp en mellomting som ofte betegnes som Omsorg +. Dette er en variant hvor det stilles lavere tekniske krav, da dette i prinsippet er boliger med en viss tilpasning til brukergruppen. Det kan i utgangspunktet for eksempel være relativt små leiligheter, hvor man i tillegg tilbyr fellesarealer og sevicearealer. Husbanken stiller ikke krav til grupperinger på for eksempel 8 leiligheter. Kommunen velger selv sitt omsorgstilbud for denne type prosjekter, men denne gruppeløsningen gir god logistikk for kommunen og reduserte utgifter pga mindre reising/oppsøking. Dette boligkonseptet vil også kunne gi bedre bokvalitet gjennom økt sosialisering og tilhørighet. Ved å samle andre relaterte tjenester som massør, fotpleie, fysioterapi o.l i bygningsmassen, kan disse tilbudene tjene både boligene selv og nærmiljøet. Dette konseptet har vært benyttet bl.a. i Bærum kommune i flere år under betegnelsen Boliger med service. Omsorgsbygg i Oslo bruker betegnelsen Omsorg +. Sykehjem sorterer under lov om kommunale tjenester, og boliger under sosialtjenesteloven. Tilskudd sykehjemsplass: kr ,- pr. enhet, eller max. 30 % av utbedringskostnadene. Gjennom Boligsosial handlingsplan for rus og psykiatri kan det finansieres med boligtilskudd for rehabilitering for fra % av totale prosjektkostnader. Laveste tall 20 gjelder f.eks for flyktningeboliger uten bemanning. For bo-oppfølging med døgnbemanning vil dekningen være inntil 40 %. Boliger ligger best i etablerte boligstrøk (Maida Mulaosmanovic, Husbanken). 1.6 Fremtidig bruk av bygningene Bygningsmassen kan som beskrevet i punkt 1.6 benyttes til boliger for spesielle grupper som sorterer under boligsosial handlingsplan, - og med tilskudd. Ved en bevisst sammensetning av boliger for personer med ulike behov og atferd, sammen med supplerende tilbud for alle, vil man kunne etablere et vellykket tilskudd som til en viss grad vil kunne vitalisere lokalsamfunnet. Bygningsmassen vil også kunne rehabiliteres til vanlige boliger, men med relativt høye kostnader om de skal tilfredsstille dagens mennesker standard. Konseptet vil kunne egne seg for både kjøp og leie, uten at denne rapporten har undersøkt de lokale behovene ift størrelse på leiligheter eller behov/ marked for leie. Bygningsmassen kan selvsagt benyttes til andre formål som småindustri(hjemmeindustri og kulturelle formål som verksteder for brukskunstnere, utstilliner etc. Kommunen bør vurdere behovet for hva de ønsker ift hva Blaker skal være. Blaker Meierei rett over gaten, er jo i dag et betydelig kultursenter for et lite stde som Blaker. 1.7 Bygningsfaglig gruppes tekniske vurderinger Rådgivergruppa har ved befaringer, gjennomgang av premissdokumenter som kommuneplan, reguleringsplan, behovsplan m.m. gjort en totalvurdering ift å kunne gi en anbefaling for tiltak for å dekke fremtidens ønsker og behov. Det er ved oppstart av gruppas arbeider ikke gitt at dagens tomt med bygningsmasse enten den rehabiliteres og/eller rives for å gi plass til ny/delvis ny bygningsmasse, vil kunne gi et tilfredsstillende PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 8 av 13

9 løsning på morgendagens behov og krav til driftsform. Man vil se på følgende forhold : Reguleringsmessige forhold og begrensninger Bygningsmassens bygningsmessige tilstand Bygningsmassens egnethet for rehabilitering, tilbygging og påbygging Dagens tekniske anlegg; - deres forfatning og egnethet for videreutvikling Utomhusarealene og deres muligheter for å tilfredsstille dagens krav (arealkrav, støy, Universell utforming etc.) Parkering og tilfredsstillende økonomi-/serviceadkomst Øvrige fagtekniske forhold (pleie- og omsorgsbetraktninger) m.m Prosjekteringsgruppa har som det fremgår av innholdsfortegnelsen valgt å splitte opp arbeidene fagvis. Det må allerede her sies at, med en bygningsmasse som opprinnelig er bygget som en skysstasjon fra 1880-tallet og senere tilbygget I 1959 OG 1978 med datidens langt lavere krav til bygningsmessig-, teknisk- og arealstandard, så står vi overfor en bygningsmasse med lav restverdi og videreutviklingspotensial. Med denne rapporten ønsker man å synliggjøre disse forhold rent faktisk. Da denne rapporten er et konkluderende dokument utført over en periode på halvannet år, har det i perioden foregått en viss modningsprosess ift de første betraktninger man gjorde seg. Men i ettertid viser deg seg at de har vært riktige, og at man er ytterligere sikker på konklusjonene. Nemlig å ikke satse på noen kombinasjon av riving/nybygg og rehabilitering, men om tomta skal brukes til pleie- og omsorgsformål, da bør man snarere satse på et rent nybygg. Man har i denne endelige rapporten følgelig valgt å tone ned de ulike fagrapportene, som nå er plassert bak i rapporten som selvstendige og uavhengige dokumenter. 1.8 Romprogram og tomtas potensial ; alternativene Mulighetsstudiet har basert seg på Helse- og omsorgs netto romprogram av for Nye Blaker på ca 1800 m2 + tekniske rom, inngangsvestibyle/fellesarealer ca 300 m2.; - i alt 2100 m2 programmert areal. Det er lagt til grunn en brutto-/netto faktor på Dette gir et bruttoareal = 3050 m2 For alternativene 1 og 2, tilkommer parkeringskjeller med ca. 400 m2 PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 9 av 13

10 Alternativ 1 ; - Rehabilitering av dagens bygning Funksjon. Med de begrensninger som ligger i bygningsmassens geometri og rehabiliteringens begrensede mandat (ikke totalombygging) om i stor grad beholde dagens vegginndelinger, vil man ikke kunne tilfredsstille et drifts-, funksjons- og funksjonsmessig godt resultat. Begrenset mulighet for stor andel beboerrom på bakkeplan. Bygningen har lave byggehøyder som ikke tillater tradisjonell løsninger ift ventilasjonstekniske føringsveier. Utearealene er allerede knappe i dag før ny gang-sykkelveien er på plass. Ny parkeringskjeller må etableres under del av bygningen/terreng. Alternativ 2 ; - Nybygg på dagens tomt Med et nybygg vil man kunne skreddersy planene for formålet, - men hele tiden diktert av en avlang og smal tomt. Foreslått løsning er basert på en tre-plans løsning, som vil gi en utnyttelse på inntil 35 % BYA basert på et 3050 m2 BTA romprogram m2 garasjekjeller. En høyere utnyttelse vil ikke være faglig tilrådelig ift omgivelsene. Begrenset mulighet for stor andel beboerrom på bakkeplan. Utearealene er allerede knappe i dag før ny gang-sykkelveien er på plass. Alternativ 3 ; - Nybygg på annen egnet tomt Med et nybygg på en relativt flat egnet tomt som tilfredsstiller reguleringsformålet; offentlig bygning sykehjem, vil man kunne planlegge et bygg som tilfredsstiller omsorgsfaglige, driftsmessige og rekreasjonsmessige krav så vel som estetiske krav. Beboerrom på bakkeplan mulig. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 10 av 13

11 Tomta bør være stor nok til å kunne dekke all parkering på bakkeplan. Ved dette alternativ vil Blaker Aldershjem kunne fristilles for salg med en antatt markedsverdi stor kr. 7.5 mill. Rådgivergruppa tror denne taksten er for høy. Alternativ 4 ; - Riving av eldste del + rehabilitering av det øvrige + ny hovedinngang mot vest. Dette alternativet er basert på en vesentlig del nybygg med en foreslått ny fløy der det eldste bygget ligger i dag + et nytt tilbygg i form av ny hovedinngang. Det resterende bygget skal rehabiliteres og teknisk totalrenoveres, i tillegg til å tilfredsstiiel UU-krav og nye tekniske forskrifter. ALTERNATIV 4 ; SITUASJONSPLAN Planen under viser at det smale avtrappede bygget fra beholdes og rehabiliteres, samt får en ny hovedinngang i form av et mindre tilbygg mot vest. Det bygges en ny fløy i 2etasjer (3) + parkerings- og servicekjeller med rampeadkomst fra Meierivegen. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 11 av 13

12 1.9 Økonomiske betraktninger og budsjettanslag De 4 alternativene er i tur og orden blitt vurdert i et økonomisk perspektiv. Kun alternativ 3 og 4 lever videre da alternativene 1 og 2 tidligere er blitt skrinlagt gjennom politiske beslutninger. Det er besluttet at Husbanken skal hjelpe til med finansiering av nye plasser frem til 2015 og Husbanken opplyser at man henger etter i denne planen og at det mulig at støtten kan bli endret for å nå dette målet. Byggekostnader fordeler seg med følgende ca.-beløp: Entreprisekostnad (Inkl. utomhus) Stipulert investeringstilskudd Husbanken Kostn.ramme inkl. mva. ALT. 1 Total Rehab. Med dagens situasjon og regelverk neppe Husbankstøtte Skrinlagt jmfr Kommunestyre vedtak ALT. 2 Nybygg eks. tomt Husbankstøtte bør kunne påregnes Skrinlagt jmfr Kommunestyre vedtak ALT 3 Nybygg ny tomt Kr mill. Kr.26.7 mill (30 plasser a ,-) Kr. 121 mill. ALT 4 Rehab og nybygg Kr mill. Tilskudd - kr mill Usikkert Total Kr mill. Med dagens situasjon og regelverk neppe Husbankstøtte for rehabdelen. Husbanken vil se anleggets kvalitet under ett ift tilskudd Kr. 132 mill. Det vises for øvrig til kostnadskalkylen 1.10 Konklusjon og innstilling fra PG PS. Vurderinger er gjort før alternativene 1 og 2 ble skrinlagt. Alternativ 1 vil aldri bli et fullgodt anlegg ift funksjon og teknisk standard. Det blir uforholdsmessig dyrt å gjennomføre, - og det får en m2 entreprisekostnad som er kun marginalt lavere enn alternativ 3, og ca. Kr. 1500, - lavere enn alternativ 2. Stor usikkerhet og et langt fra fullgodt prosjekt ift løsning og funksjon/drift.. Alternativet skrinlagt. Alternativ 2 vil kunne gjennomføres med et nybygg men vil aldri kunne bli ideelt på denne avlange og svært begrensede tomta omgitt av veier på alle kanter. Byggekostnadene blir de høyeste pr. m2. Dyr løsning og ikke et optimalt prosjekt pga tomteforholdenes begrensninger ift løsning og funksjon/drift. Alternativet skrinlagt. Alternativ 3 ; Nybygg på ny ubebygd tomt vil kunne gi et optimalt resultat ift løsning og funksjon/drift. Det betinger selvsagt en rimelig flat og romslig tomt. Man vil kunne bygge en rasjonell og effektiv bygning med beboerrommene på inntil to plan, og parkering på bakken. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 12 av 13

13 Prisen pr. m2 er noe lavere enn nybygg på eksisterende grunn. Det er ikke kalkulert rivearbeider for dette alternativet da man har forutsatt en ubebygget tomt. Alternativ 4 ; Rehab og nybygg i kombinasjon Dette alternativet blir aldri optimalt verken teknisk eller pleie- og omsorgsfaglig. Alternativet er basert på ny fløy der den gamle delen står + ny hovedinngang, med tilpasninger begge veier. Den delen man ønsker rehabilitert blir forholdsvis beskjeden i det totale bildet, - og blir snarere et hinder for en god løsning og en effektivt gjennomført entreprise. Den delen man ønsker vurdert rehabilitert er pga av sine konstruksjoner og konstruksjonshøyder svært uegnet for tekniske fremføringer og oppgradering til universell utforming. Utomhusarealene vil ikke bli fullgode pga for lite areal. Alternativet gir en dårlig investering på sikt, idet det aldri blir en teknisk god løsning, og fordi det krever større bemanning enn et nybygg planlagt uten bindinger gjennom gammel og utrangert bygningsmasse. Husbankstøtte er usikker fordi så stor av den samlede bygningsmassen er svært gammel og uegnet for en vellykket rehabilitering; stor budsjettusikkerhet. Konklusjon : Alternativ 3 vil etter PG s vurdering være det klart beste alternativet for kommunen. Det gir muligheten til et både rasjonelt og funksjonelt bygg forutsatt en velegnet tomt. Her får man best valuta for pengene, garantert Husbankstøtte for hele prosjektet, og mulighet for best kontroll gjennom hele prosessen. Rådgivergruppen tar ikke stilling til lokaliseringsproblematikken. Blaker Aldershjem kan drive uavhengig av en prosjekterings- og byggeprosess ved dette alternativet. Investering i godt planlagt bygningsmasse (nybygg på egnet tomt), vil gi gevinster på driftsiden gjennom trivsel og lavt sykefravær forankret i godt tilrettelagte arbeidsplasser og lav bemanning. Bevisste tekniske valg vil gi lave drifts- og vedlikeholdskostnader, og lang levetid. PS. Kostnader generelt for et byggs levetid forholder seg som følger : Driftskostnader : % Byggekostnader inkl. planlegging : % Et godt planlagt bygg vil følgelig gi de laveste driftskostnadene. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 13 av 13

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Artikkelsamling 09.04.2013 Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor er faktorer som har betydning for vår velferd (NOU 2011:15). Beslutninger

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss 10.12.2007 Prosjektleder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer