TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE"

Transkript

1 TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE 0 Mulighetsstudiets faser og utvikling Med denne rapporten avslutter og konkluderer rådgivergruppen mulighetsstudiene for Blaker aldersheim. Det ble i 2009 gjort et mulighetsstudie med tre alternative løsninger. Kommunestyret vedtok den gang blant annet: 2 Før forprosjektet om ny institusjon i Blaker videreføres, utredes mulighetene for rehabilitering av deler av Blaker aldersheim (den nyeste) samt påbygg og flytting av hovedinngang med parkeringsplass- /kjeller til baksiden av dagens bygg. Arkitekt med representanter for prosjektgruppa la frem skisser til løsning (Alt.4- Foreløpig ) i løpet av planprosessen i et møte med ordføreren, men det ble konkludert med å utarbeide en noe endret løsning og presentasjon for sluttrapporten. Mulighetsstudiet slik det fremstår i dag består av to dokumenter samt noen vedlegg. Det ble besluttet at de sys sammen til ett dokument som skal være lettlest og forklarende. Det er viktig at tilstanden til det eksisterende bygget beskriver hva slags forfatning bygget er i, sett opp mot rehabilitering til dagens forskriftskrav. Dette dokumentet vil være et grunnlag som legges frem for kommunestyret. Rådgivergruppen har vurdert dette ønskede alternativet; men vil ikke anbefale det ut i fra flere forhold : Bygningsmassen har en form, geometri, konstruksjon og bygningshøyder som alle er i sterk konflikt med en rasjonell, funksjonell og økonomisk forsvarlig rehabilitering og ombygging. Et påbygg (tilbygg) vil legge beslag på de mest verdifulle uteområdene på tomta, og vil samtidig kreve et mer omfattende veinett for å oppnå tilfredsstillende adkomstforhold for kjørende. Det vil under enhver omstendighet bli vanskelig å tilfredsstille parkeringsbehovene på egen grunn, samtidig med at det vil gå på bekostning av viktige utearealer. Underjordisk parkering er i tillegg en kostbar løsning ift parkering i dagen. Prosjektgruppa for Blaker Aldersheim har sammen med arkitekten ifm denne sluttrapporten avholdt møte med Husbanken. Dette møtet bekreftet rådgivergruppas konklusjon ift bygningsmassens og tomtas uegnethet for videre bruk som alders- eller sykehjem. Videre kan alternativene om rehabilitering av eksisterende bygningsmasse medføre at investeringstilskudd fra Husbanken bortfaller. Denne rapporten er i motsetning til tidligere rapport utformet med en konkluderende del foran, og med samtlige vedlegg fra hele prosessen bak. Vedleggene har ikke samme aktualitet som ved oppstart av mulighetsstudiet. Det sentrale i denne sluttrapporten er konklusjonen om byggets uegnethet som sykehjem. Vedleggene i form av bl.a de ulike tekniske tilstandsrapportene ble utarbeidet på et tidspunkt der det var helt uvisst hva men ønsket å gjøre med bygningsmassen i fremtiden. Disse dokumentene kan synes uviktige nå, men var det ikke den gang. 1 Generelt 1.1 Bakgrunn, politisk mandat og forutsetninger for rapporten PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 1 av 13

2 Kommunestyret besluttet våren 2009 at styringsgruppa for Prosjekt Blaker Aldersheim skulle la utarbeide en analyse/rapport om bygningens tilstand, dens muligheter ift utbygging og en rasjonell drift : Den ferdige analysen/rapporten eller dens konklusjoner skal legges ved en sak som skal i sosial- og omsorgsutvalget i august 2009, og august/september 2009 i kommunestyret. Målet med rapporten er å gi en god oversikt over den eksisterende bygningen, dens muligheter iht ønsket drift, med anbefalinger for en om-/påbygging/rehabilitering, og en grov kostnadsoversikt. Den skal gi et godt beslutningsgrunnlag og gjøre det enklere for politikerne å velge de riktige investeringer ihht Aldershjemmets framtid. Samtidig er det ønskelig å få belyst muligheten av å selge bygget og sette opp et nytt bygg på en annen lokalitet. Det har vært nedsatt en prosjektgruppe, bestående bl. a. av Plan og bygg, Kommunal teknikk, Helse, prosjektleder bygg og andre ressurspersoner, som planlegger og utfører de aktivitetene de er gitt ansvar for. Prosjektgruppen har formulert en prosjektplan som skal brukes til aktiv styring av prosjektet får å nå sitt mål innenfor gitte rammer, og som inneholder bl.a. prosjektmål, vedtak, mandater, aktiviteter, framdriftsplan og milepæler. Prosjektplanen er godkjent av styringsgruppa. På denne bakgrunn engasjerte Sørum kommunale eiendomsselskap (SKE) en rådgivergruppe til å utferdige en rapport i form av et Mulighetsstudie for Blaker aldersheim ift eventuell videre oppgradering og eventuell utbygging basert på kommunestyrets vedtak økonomiplan , og med følgende temaer og retningslinjer : Utredning av status Tilstandsanalyse av eksisterende bygningsmasse Tilstandsanalyse av eksisterende tekniske anlegg Pleie og omsorgsbetraktninger Utredning av fremtidig bygg Utgangspunkt i eksisterende bygg som rives og rehabiliteres ift dagens krav Utgangspunkt i at deler av bygget rives og settes opp på nytt med rehabilitering av resten av bygget Utgangspunkt i å rive hele bygget og sette opp et nytt bygg på samme tomt Utgangspunkt i å selge eiendommen og sette opp et nytt bygg på en ny tomt Viktige forutsetninger ifm utredningene; Myndighetskrav overholdes Geotekniske forhold kartlegges Slukkevannsproblematikk kartlegges Parkeringskrav og muligheter kartlegges Løsningsforhold redegjøres for ift arbeidsforhold og funksjonalitet Bedre adkomst og parkeringsarealer Innpasse forventet ny gang- og sykkelvei mot riksveien Husbankens generelle syn på løsningskonsepter Husbankens tilskuddordninger ift de ulike løsningsalternativene Kostnadsanslag for de ulike alternativene Byggetid for de ulike alternativene PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 2 av 13

3 Ovenstående punkter er vurdert og konklusjoner og svar er implementert i de ulike tekstene. Sekundære detaljer er utelatt der primære og overordnede forhold blir avgjørende. Prosessen til nå Rådgivergruppas arbeider har munnet ut i følgende arbeider : - Blaker Aldershjem, - Mulighetsstudier Alternativ 1, 2 og 3 av Blaker Aldershjem, - Mulighetsstudie Alternativ 4 av (foreløpig ) - Blaker Aldershjem, - Konkluderende rapport inkl. Alt. 4 av Mulighetsstudie Alt. 1, 2 og 3 hadde ved siden av verditakst og tilstandsanalyser m.m. følgende alternative utbygningsløsninger : Alternativ 1 Totalrehabilitering av dagens bygningsmasse. Tillemping av dagens planløsninger for bedret funksjon, men uten bygningsmessige store inngrep. Parkeringskjeller må bygges for å tilfredsstille parkeringskravet. Alternativ 2 Nybygg på dagens tomt. Bygget må bli i 2 3 etasjer, samt at parkeringskjeller må bygges for å tilfredsstille parkeringskravet. Alternativ 3 Nybygg på annen velegnet tomt som gir mulighet for samtlige beboerrom på bakkeplan, og som har tilstrekkelig parkeringsareal på egen grunn. (Man har i prosjektgruppen senere gått bort fra ideen om et bygg i kun i en etasje ). De ovennevnte alternativene ble vurdert av kommunestyret som konkluderte med følgende : 1 Alternativene med totalrehabilitering av Blaker aldersheim, samt nybygg på dagens tomt skrinlegges. 2 Før forprosjektet om ny institusjon i Blaker videreføres, utredes mulighetene for rehabilitering av deler av Blaker aldersheim (den nyeste) samt påbygg og flytting av hovedinngang med parkeringsplass- /kjeller til baksiden av dagens bygg. 3 Dersom ikke bygningene på dagens Blaker aldersheim skal benyttes av Sørum kommune, lages det en utredning for fremtidig bruk av bygningene. 4 Det må utredes hva slags type institusjon nye Blaker aldersheim skal være, hvor mange plasser det skal bygges for, hvor mange ansatte institusjonen skal ha og om denne avdelingen for eksempel kan brukes aktivt i tilpasningen til samhandlingsreformen for Sørum kommune. 5 Når utredningen i pkt 2 er klare, legges saken fram for behandling i Sosial- og omsorgsutvalget før kommunestyret. Alternativ 4 Dette alternativet ble bestilt med bakgrunn i kommunestyrets vedtak pkt. 2. Utredningen ble ferdigstilt i en foreløpig versjon pr , og ble presentert i et styringsgruppemøte på ordførerens kontor den påfølgende dag. I møtet ble man enige om å gjøre visse endringer ift adkomstforholdene og hovedinngang. I referatet fra møtet står det å lese at Mulighetsstudiet slik det fremstår i dag består av to PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 3 av 13

4 dokumenter samt noen vedlegg. (Her menes Mulighetsstudier alt. 1, 2 og 3 som det ene dokumentet og Mulighetsstudier alt. 4 som det andre.) Det ble besluttet at de sys sammen til et dokument som skal være lettlest og forklarende. Det er viktig at tilstanden til det eksisterende bygget beskriver hva slags forfatning bygget er i, sett opp mot rehabilitering til dagens forskriftskrav. Dette dokumentet vil være et grunnlag som legges frem for kommunestyret. (Dette dokument). Blaker Aldersheim sett fra syd; den eldste delen som opprinnelig var skysstasjon. Alternativ 4 har en planløsning basert på å rive den gamle skysstasjonen, og erstatte denne delen av bygningsmassen med et nybygg på inntil 3 etasjer Det langstrakte bygget fra ønsker man å beholde og rehabilitere, samt å gjøre det kortere ved å plassere en ny hovedinngang med parkering i midtsonen mot vest og Glomma ( Baksiden ). Dette planforslaget er som diagram i prinsippet greit, men forhold som nedenstående momenter gjør at forslaget totalt sett allikevel fremstår som lite egnet pga : Generelt langstrakt og smal bygningskropp (mye transporttid, dårlig oversikt og vanskelig å lage ønskede romgrupperinger; pleie- og omsorgsfaglig uegnet). 8 personer i hver gruppe gir gunstig bemanning. For å få investeringstilskudd må institusjonsplassene i følge Husbanken utformes slik at plassene er godt tilrettelagt for personer med demensdiagnose. Dette betyr f.eks kompakte baser. Denne bygningens smale og langstrakte form er ikke forenlig med dette kravet. Lave etasjehøyder med begrenset plass for horisontal fremkommelighet av tekniske anlegg, som i sin tur krever mange og små vertikale sjakter med de planbindinger dette gir. Lite egnet geometri ift kostnader og effektiv drift av tekniske anlegg. driftskostnader blir høye med ugunstig bygningsgeometri (Roar Sand, PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 4 av 13

5 Husbanken). Plassering av hovedinngang og parkering i det meste egnede utomhusarealet (skjermet fra veien, gode solforhold med de beste utearealene) Generelt for liten tomt for byggeprogrammet, dersom ikke ervervelse av tilliggende grunn. Høye rehabiliteringskostnader pga ufleksibel konstruksjon og med medium dårlig funksjon og sluttresultat. Lite egnet for innarbeiding av Universell Utforming pga ulike nivåer Angrepspunktet med hovedinngang (hovedtrapp og heis) bør generelt plasseres som del av nybygg i møtepunktet med eksisterende bebyggelse, for optimal kommunikasjon til hele anlegget; begge sider. I dette alternativet ; Alternativ 4 er man oppfordret til å plassere angrepspunktet/hovedinngangen midt på eksisterende bygg som ønskes beholdt. Det er ikke en optimal løsning. 1.2 Dagens situasjon og tilstand Slik beskriver kommunenes egen prosjektgruppe aldershjemmet i dag ; Blaker Aldershjem ligger på Blaker i Sørum kommune. Aldershjemmet er bygget i to byggetrinn og har i dag 32 pasienter og til sammen 21 ansatte. Bygget består av en gammel del som opprinnelig var en skysstasjon fra tallet og et nyere del ble bygget ca Blaker Aldershjem. G/Br.nr. 121/23 Fossvegen 1, 1925 Blaker Bygeår 1959/1978 Brutto m2 Totalt brutto kjeller etg etg. 138 Aldershjemmet er i dag lite tilpasset dagens drift og behov. Bygget er heller ikke framtidsrettet med tanke på nåværende og fremtidige løsninger. Aldershjemmet fremstår som nedslitt og trekkfull. Behovet for nye arealløsninger, føringsveger og oppussing er stort. Det er ikke god adkomst og parkeringsarealer på tomten. I tillegg kan det komme en gang og sykkelveg som vil beslaglegge arealer. Rådgiverne konkluderer på samme måte : Bygningsmassen er relativt godt tatt vare på og vedlikeholdt. Men den er utdatert på alle måter; funksjonelt; både generelt og omsorgsfaglig og teknisk. Det vises for øvrig til tilstandsrapportene. Aldershjemmet har vært i kontinuerlig drift siden det ble tilbygget sent på 70-tallet. Bygningsmassen har i denne tiden blitt kontinuerlig vedlikeholdt til en forskriftsmessig standard, men til tross for dette må dagens standard karakteriseres som enkel med stort rehabiliteringsbehov (fra Verditaksten). Bygningens form som er diktert av en avlang tomt omgitt av veier på alle sider, har en lite tilfredsstillende drift ift logistikk og funksjon. Lange avstander mellom funksjoner, uønsket gjennomgangstrafikk og generelt dårlig logistikk gjør at bygningsmassen geometri aldri vil kunne gi gode planløsninger og relasjoner. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 5 av 13

6 Det er registrert fukt og mugg/sopp i deler av kjellerområdet. De tekniske anleggene tifredsstiller på ingen måte dagens krav og behov. Bygningen mangler mekanisk balansert ventilasjon. Det er følgelig heller ingen kjøling. Det er i dag kun enkle avtrekksystem og veggventiler. Byggehøydene i bygget krever stor fantasi fra de prosjekterende, og betydelige kostnader for å få frem kanalsystemet uten å begrense korridorhøyder m.m. til uakseptable høyder. Det er ikke rom for nytt/nye ventilasjonsrom innenfor dagens bygningsvolum. Oppvarmingen besørges av elektriske panelovner. El som hovedoppvarmingskilde er i dag uaktuelt ift politisk vedtak om miljøvennlig oppvarming. Brannteknisk er bygningen godkjent for drift, og det er montert brannalarmanlegg. En ny planlagt gang-/sykkelvei riksveien vil legge beslag på et betydelig areal av det allerede knappe utearealet på tomta. Man vil bl.a. miste viktige parkeringsområder og utomhusområder mot øst. I sin tur vil gang-/sykkelveien fremtvinge en parkeringskjeller som eneste mulige løsning for å opprettholde parkeringskravet på egen grunn. 1.3 Tomtas kapasitet for bygninger og utomhusarealer ; Reguleringsmessige forhold Tomta er på 4888 m2, og har Bnr. 121 / Gnr. 23. Det foreligger en regulering på området stadfestet Det angjeldende området samt området til det tidligere Blaker meieri og postkontoret er betegnet som sentrumsbebyggelse i planen. På gjeldende kommuneplan er hele dette området markert rødt med påskrift PRO (pleie rehabilitering omsorg). Foruten området vis-a-vis i Eidsvegen som er markert blått med påskriften FB (forretning bolig), så er alt annet tilliggende område markert gult; område for boliger. Vest for tiltaksområdet er det område for jernbanen som ligger langs Glomma. Reguleringsmessig er det i Plan- og utbyggingsseksjonen blitt konkludert med at man ifm et nytt tiltak vil måtte utarbeide en ny detaljplan med forslag til reguleringsbestemmelser. I gjeldende reguleringsbestemmelser av 1955 heter det at Bebyggelsen skal ikke føres opp i mer enn 2 fulle etasjer. Om tomteutnyttelse er det ikke sagt noe. Rent generelt kan det fastslås at tomta er liten ift å huse et romprogram på ca m2 BTA som er basert på kommunens romprogram. I tillegg kommer garasjekjeller på ca. 400 m2 BTA dersom ikke annet tilliggende område er tilgjengelig. 1.4 Bygningsmassens egnethet som omsorgsbygg Bygningsmassen har en form, en geometri, konstruksjon og bygningshøyder som alle er i sterk konflikt med en rasjonell, funksjonell og økonomisk forsvarlig rehabilitering og ombygging. Husbankens Roar Sand med lang fartstid og spesialkompetanse på området sykehjem/aldershjem sier i eget møte om Blaker Aldersheim at : Husbanken har dårlig erfaring med ombygging/rehabilitering av eksisterende sykehjem. Dette har bl.a. sammenheng med at alle sykehjemsprosjekter skal tilpasses demente. Videre er det komplisert å få til rasjonell drift i gammel bygningsmasse. I mange tilfelle vil det være mer hensiktsmessig å benytte slik bygningsmasse til andre formål, som f.eks rus/psykiatri, da kravene til utforming og tilgjengelighet ikke er like streke som i sykehjem. Driftsfunksjonen i forhold til bemanning er også langt mindre komplisert i slike boliger enn i sykehjem.. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 6 av 13

7 Konklusjon egnethet : Et kompakt bygg gir best økonomi gjennom sin geometri både i byggefase og drift; den gamle aldersheimen er langstrakt og med flere ulike nivåer, og er følgelig lite egnet. Med dagens krav til ventilasjon (TEK10) med dertil store kanaldimensjoner kreves store etasjehøyder for fremføring og fordeling. Høydene i aldersheimen er svært lave, og fremføring innenfor dagens konstruksjoner vil neppe være mulig på en rasjonell måte. Gode kompakte enheter for mindre grupper for å ivareta demente på en tilfredsstillende måte vil ikke være mulig i den smale bygningskroppen som domineres av en midtkorridor gjennom begge etasjene; - de gir ikke rom for mer kompakte grupperinger av rom som ønskelig. Fra 2015 skal alle boliger for eldre være dementetilpasset. Pleie- og omsorgsfunksjonelle vurderinger. En funksjonell og effektiv drift er avhengig av nærhet og lett tilgjengelighet til pasienter og tjenester/funksjoner. God oversikt med mulighet for enkel visuell kontroll blir neppe mulig i et langstrakt korridorbygg. Pleiere og ansatte utsettes for unødvendig slitasje og tidsspille gjennom store forflyttninger gjennom dagen pga byggets geometri. Ser man på effektiv tid i løpet av arbeidsdagen vil man se at transport og personforflytting stjeler svært mye av tiden som kunne vært benyttet til pleiefunksjoner og annet viktig sykehjemsrelatert arbeide. Ved et fungerende sykehjem basert på funksjonelle planer, vil man kunne kutte ned på bemanningen, - og dette kan utgjøre vesentlige besparelser på driftssiden. Årsverk og sykefravær kan bli tunge budsjettposter i et ikke fungerende fysisk miljø. Universell utforming og fremkommelighet. Vanskelig å gjennomføre tilfredsstillende i et bygg bestående utelukkende av relativt små rom, mye bærende vegger og ulike nivåer og sprang. Utearealer anses av Husbanken som svært viktige for sykehjem etc. med sine sansehager og muligheter for rekreasjon. Området på Blaker gir små muligheter til gode sansehager pga av forventet ny gang-/sykkelvei, og nødvendig parkering på bakkeplan. Krav til dagens miljøstandarder. Krav til lavenergi- og passivhusteknologi som er i ferd med å etablere seg i de fleste bygningstyper i dag gjør at gamle utette bygg med lavt isolasjonsnivå krever uforholdsmessig store inngrep og tilpasninger for om mulig å tilfredsstille dagens krav, - og det er aldri regningssvarende. Står man derimot overfor verneverdige bygninger, blir saken en annen, idet vernet blir en forutsetning for de valgene man videre gjør. Aldersheimen er på ingen måte verneverdig. Den har lav restverdi ift fremtidig bruk pga innebygget høye rehabkostnader. Bygningen vil kunne benyttes til boliger med lave krav til Universell Utforming (UU) og tekniske krav (ventilasjon). 1.5 Husbanken og finansiering Husbanken kan se for seg annen bruk av Blaker Aldersheim i fremtiden, om man ønsker å PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 7 av 13

8 satse videre med den gamle bygningsmassen i en eller annen fasong. Mellom sykehjemmet og omsorgsboligen har det i senere år dukket opp en mellomting som ofte betegnes som Omsorg +. Dette er en variant hvor det stilles lavere tekniske krav, da dette i prinsippet er boliger med en viss tilpasning til brukergruppen. Det kan i utgangspunktet for eksempel være relativt små leiligheter, hvor man i tillegg tilbyr fellesarealer og sevicearealer. Husbanken stiller ikke krav til grupperinger på for eksempel 8 leiligheter. Kommunen velger selv sitt omsorgstilbud for denne type prosjekter, men denne gruppeløsningen gir god logistikk for kommunen og reduserte utgifter pga mindre reising/oppsøking. Dette boligkonseptet vil også kunne gi bedre bokvalitet gjennom økt sosialisering og tilhørighet. Ved å samle andre relaterte tjenester som massør, fotpleie, fysioterapi o.l i bygningsmassen, kan disse tilbudene tjene både boligene selv og nærmiljøet. Dette konseptet har vært benyttet bl.a. i Bærum kommune i flere år under betegnelsen Boliger med service. Omsorgsbygg i Oslo bruker betegnelsen Omsorg +. Sykehjem sorterer under lov om kommunale tjenester, og boliger under sosialtjenesteloven. Tilskudd sykehjemsplass: kr ,- pr. enhet, eller max. 30 % av utbedringskostnadene. Gjennom Boligsosial handlingsplan for rus og psykiatri kan det finansieres med boligtilskudd for rehabilitering for fra % av totale prosjektkostnader. Laveste tall 20 gjelder f.eks for flyktningeboliger uten bemanning. For bo-oppfølging med døgnbemanning vil dekningen være inntil 40 %. Boliger ligger best i etablerte boligstrøk (Maida Mulaosmanovic, Husbanken). 1.6 Fremtidig bruk av bygningene Bygningsmassen kan som beskrevet i punkt 1.6 benyttes til boliger for spesielle grupper som sorterer under boligsosial handlingsplan, - og med tilskudd. Ved en bevisst sammensetning av boliger for personer med ulike behov og atferd, sammen med supplerende tilbud for alle, vil man kunne etablere et vellykket tilskudd som til en viss grad vil kunne vitalisere lokalsamfunnet. Bygningsmassen vil også kunne rehabiliteres til vanlige boliger, men med relativt høye kostnader om de skal tilfredsstille dagens mennesker standard. Konseptet vil kunne egne seg for både kjøp og leie, uten at denne rapporten har undersøkt de lokale behovene ift størrelse på leiligheter eller behov/ marked for leie. Bygningsmassen kan selvsagt benyttes til andre formål som småindustri(hjemmeindustri og kulturelle formål som verksteder for brukskunstnere, utstilliner etc. Kommunen bør vurdere behovet for hva de ønsker ift hva Blaker skal være. Blaker Meierei rett over gaten, er jo i dag et betydelig kultursenter for et lite stde som Blaker. 1.7 Bygningsfaglig gruppes tekniske vurderinger Rådgivergruppa har ved befaringer, gjennomgang av premissdokumenter som kommuneplan, reguleringsplan, behovsplan m.m. gjort en totalvurdering ift å kunne gi en anbefaling for tiltak for å dekke fremtidens ønsker og behov. Det er ved oppstart av gruppas arbeider ikke gitt at dagens tomt med bygningsmasse enten den rehabiliteres og/eller rives for å gi plass til ny/delvis ny bygningsmasse, vil kunne gi et tilfredsstillende PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 8 av 13

9 løsning på morgendagens behov og krav til driftsform. Man vil se på følgende forhold : Reguleringsmessige forhold og begrensninger Bygningsmassens bygningsmessige tilstand Bygningsmassens egnethet for rehabilitering, tilbygging og påbygging Dagens tekniske anlegg; - deres forfatning og egnethet for videreutvikling Utomhusarealene og deres muligheter for å tilfredsstille dagens krav (arealkrav, støy, Universell utforming etc.) Parkering og tilfredsstillende økonomi-/serviceadkomst Øvrige fagtekniske forhold (pleie- og omsorgsbetraktninger) m.m Prosjekteringsgruppa har som det fremgår av innholdsfortegnelsen valgt å splitte opp arbeidene fagvis. Det må allerede her sies at, med en bygningsmasse som opprinnelig er bygget som en skysstasjon fra 1880-tallet og senere tilbygget I 1959 OG 1978 med datidens langt lavere krav til bygningsmessig-, teknisk- og arealstandard, så står vi overfor en bygningsmasse med lav restverdi og videreutviklingspotensial. Med denne rapporten ønsker man å synliggjøre disse forhold rent faktisk. Da denne rapporten er et konkluderende dokument utført over en periode på halvannet år, har det i perioden foregått en viss modningsprosess ift de første betraktninger man gjorde seg. Men i ettertid viser deg seg at de har vært riktige, og at man er ytterligere sikker på konklusjonene. Nemlig å ikke satse på noen kombinasjon av riving/nybygg og rehabilitering, men om tomta skal brukes til pleie- og omsorgsformål, da bør man snarere satse på et rent nybygg. Man har i denne endelige rapporten følgelig valgt å tone ned de ulike fagrapportene, som nå er plassert bak i rapporten som selvstendige og uavhengige dokumenter. 1.8 Romprogram og tomtas potensial ; alternativene Mulighetsstudiet har basert seg på Helse- og omsorgs netto romprogram av for Nye Blaker på ca 1800 m2 + tekniske rom, inngangsvestibyle/fellesarealer ca 300 m2.; - i alt 2100 m2 programmert areal. Det er lagt til grunn en brutto-/netto faktor på Dette gir et bruttoareal = 3050 m2 For alternativene 1 og 2, tilkommer parkeringskjeller med ca. 400 m2 PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 9 av 13

10 Alternativ 1 ; - Rehabilitering av dagens bygning Funksjon. Med de begrensninger som ligger i bygningsmassens geometri og rehabiliteringens begrensede mandat (ikke totalombygging) om i stor grad beholde dagens vegginndelinger, vil man ikke kunne tilfredsstille et drifts-, funksjons- og funksjonsmessig godt resultat. Begrenset mulighet for stor andel beboerrom på bakkeplan. Bygningen har lave byggehøyder som ikke tillater tradisjonell løsninger ift ventilasjonstekniske føringsveier. Utearealene er allerede knappe i dag før ny gang-sykkelveien er på plass. Ny parkeringskjeller må etableres under del av bygningen/terreng. Alternativ 2 ; - Nybygg på dagens tomt Med et nybygg vil man kunne skreddersy planene for formålet, - men hele tiden diktert av en avlang og smal tomt. Foreslått løsning er basert på en tre-plans løsning, som vil gi en utnyttelse på inntil 35 % BYA basert på et 3050 m2 BTA romprogram m2 garasjekjeller. En høyere utnyttelse vil ikke være faglig tilrådelig ift omgivelsene. Begrenset mulighet for stor andel beboerrom på bakkeplan. Utearealene er allerede knappe i dag før ny gang-sykkelveien er på plass. Alternativ 3 ; - Nybygg på annen egnet tomt Med et nybygg på en relativt flat egnet tomt som tilfredsstiller reguleringsformålet; offentlig bygning sykehjem, vil man kunne planlegge et bygg som tilfredsstiller omsorgsfaglige, driftsmessige og rekreasjonsmessige krav så vel som estetiske krav. Beboerrom på bakkeplan mulig. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 10 av 13

11 Tomta bør være stor nok til å kunne dekke all parkering på bakkeplan. Ved dette alternativ vil Blaker Aldershjem kunne fristilles for salg med en antatt markedsverdi stor kr. 7.5 mill. Rådgivergruppa tror denne taksten er for høy. Alternativ 4 ; - Riving av eldste del + rehabilitering av det øvrige + ny hovedinngang mot vest. Dette alternativet er basert på en vesentlig del nybygg med en foreslått ny fløy der det eldste bygget ligger i dag + et nytt tilbygg i form av ny hovedinngang. Det resterende bygget skal rehabiliteres og teknisk totalrenoveres, i tillegg til å tilfredsstiiel UU-krav og nye tekniske forskrifter. ALTERNATIV 4 ; SITUASJONSPLAN Planen under viser at det smale avtrappede bygget fra beholdes og rehabiliteres, samt får en ny hovedinngang i form av et mindre tilbygg mot vest. Det bygges en ny fløy i 2etasjer (3) + parkerings- og servicekjeller med rampeadkomst fra Meierivegen. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 11 av 13

12 1.9 Økonomiske betraktninger og budsjettanslag De 4 alternativene er i tur og orden blitt vurdert i et økonomisk perspektiv. Kun alternativ 3 og 4 lever videre da alternativene 1 og 2 tidligere er blitt skrinlagt gjennom politiske beslutninger. Det er besluttet at Husbanken skal hjelpe til med finansiering av nye plasser frem til 2015 og Husbanken opplyser at man henger etter i denne planen og at det mulig at støtten kan bli endret for å nå dette målet. Byggekostnader fordeler seg med følgende ca.-beløp: Entreprisekostnad (Inkl. utomhus) Stipulert investeringstilskudd Husbanken Kostn.ramme inkl. mva. ALT. 1 Total Rehab. Med dagens situasjon og regelverk neppe Husbankstøtte Skrinlagt jmfr Kommunestyre vedtak ALT. 2 Nybygg eks. tomt Husbankstøtte bør kunne påregnes Skrinlagt jmfr Kommunestyre vedtak ALT 3 Nybygg ny tomt Kr mill. Kr.26.7 mill (30 plasser a ,-) Kr. 121 mill. ALT 4 Rehab og nybygg Kr mill. Tilskudd - kr mill Usikkert Total Kr mill. Med dagens situasjon og regelverk neppe Husbankstøtte for rehabdelen. Husbanken vil se anleggets kvalitet under ett ift tilskudd Kr. 132 mill. Det vises for øvrig til kostnadskalkylen 1.10 Konklusjon og innstilling fra PG PS. Vurderinger er gjort før alternativene 1 og 2 ble skrinlagt. Alternativ 1 vil aldri bli et fullgodt anlegg ift funksjon og teknisk standard. Det blir uforholdsmessig dyrt å gjennomføre, - og det får en m2 entreprisekostnad som er kun marginalt lavere enn alternativ 3, og ca. Kr. 1500, - lavere enn alternativ 2. Stor usikkerhet og et langt fra fullgodt prosjekt ift løsning og funksjon/drift.. Alternativet skrinlagt. Alternativ 2 vil kunne gjennomføres med et nybygg men vil aldri kunne bli ideelt på denne avlange og svært begrensede tomta omgitt av veier på alle kanter. Byggekostnadene blir de høyeste pr. m2. Dyr løsning og ikke et optimalt prosjekt pga tomteforholdenes begrensninger ift løsning og funksjon/drift. Alternativet skrinlagt. Alternativ 3 ; Nybygg på ny ubebygd tomt vil kunne gi et optimalt resultat ift løsning og funksjon/drift. Det betinger selvsagt en rimelig flat og romslig tomt. Man vil kunne bygge en rasjonell og effektiv bygning med beboerrommene på inntil to plan, og parkering på bakken. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 12 av 13

13 Prisen pr. m2 er noe lavere enn nybygg på eksisterende grunn. Det er ikke kalkulert rivearbeider for dette alternativet da man har forutsatt en ubebygget tomt. Alternativ 4 ; Rehab og nybygg i kombinasjon Dette alternativet blir aldri optimalt verken teknisk eller pleie- og omsorgsfaglig. Alternativet er basert på ny fløy der den gamle delen står + ny hovedinngang, med tilpasninger begge veier. Den delen man ønsker rehabilitert blir forholdsvis beskjeden i det totale bildet, - og blir snarere et hinder for en god løsning og en effektivt gjennomført entreprise. Den delen man ønsker vurdert rehabilitert er pga av sine konstruksjoner og konstruksjonshøyder svært uegnet for tekniske fremføringer og oppgradering til universell utforming. Utomhusarealene vil ikke bli fullgode pga for lite areal. Alternativet gir en dårlig investering på sikt, idet det aldri blir en teknisk god løsning, og fordi det krever større bemanning enn et nybygg planlagt uten bindinger gjennom gammel og utrangert bygningsmasse. Husbankstøtte er usikker fordi så stor av den samlede bygningsmassen er svært gammel og uegnet for en vellykket rehabilitering; stor budsjettusikkerhet. Konklusjon : Alternativ 3 vil etter PG s vurdering være det klart beste alternativet for kommunen. Det gir muligheten til et både rasjonelt og funksjonelt bygg forutsatt en velegnet tomt. Her får man best valuta for pengene, garantert Husbankstøtte for hele prosjektet, og mulighet for best kontroll gjennom hele prosessen. Rådgivergruppen tar ikke stilling til lokaliseringsproblematikken. Blaker Aldershjem kan drive uavhengig av en prosjekterings- og byggeprosess ved dette alternativet. Investering i godt planlagt bygningsmasse (nybygg på egnet tomt), vil gi gevinster på driftsiden gjennom trivsel og lavt sykefravær forankret i godt tilrettelagte arbeidsplasser og lav bemanning. Bevisste tekniske valg vil gi lave drifts- og vedlikeholdskostnader, og lang levetid. PS. Kostnader generelt for et byggs levetid forholder seg som følger : Driftskostnader : % Byggekostnader inkl. planlegging : % Et godt planlagt bygg vil følgelig gi de laveste driftskostnadene. PLANFORUM ARKITEKTER AS STORMORKEN & HAMRE AS INGENIA AS NORCONSULT AS Side 13 av 13

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Alternativet om rehabilitering av den nyeste delen av

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune Vikersundgata 34-34 Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune VEDLEGG F-1 Søknad om tilbygg og ombygging av nærsenter, REDEGJØRELSE Vikersund Nærsenter AS ønsker å utvide og bygge om sine lokaler i Vikersundgata

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/11 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM Arkivsaknr: 09/4209 Saksbehandler: KUL//ERVEA Erik Vea K-kode: C85 Saksnummer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

TOMTETAKST OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH

TOMTETAKST OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH TOMTETAKST Side 1 av 6 OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH Innholdsliste: 1. Generelt. Side 2 2. Dokumenter. Side 2 3. Hjemmelsforhold mm Side

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

NOTAT Søgne, 03.08.2005

NOTAT Søgne, 03.08.2005 NOTAT Søgne, 03.08.2005 Saksnr Snr: 2005/1115-0 Win-sak 04/252 Arkivnr Lnr: 4333/2005 Ark: /DAR Reguleringsplan Tangvall sentrum - reguleringsbestemmelser Revidert av Søgne kommunestyret 22.10.2009. 1.

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET Bondiparken felt I Del av gnr. 51, bnr. 75 gnr 55, bnr. 12 gnr. 54, bnr 31 Asker kommune Januar, 2009 Hegdehaugsveien 31 Tlf: 23 36 50 10 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Mandat

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomité

MØTEINNKALLING Plankomité MØTEINNKALLING Møtetid: 06.11.2013 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord kommunestyre Ombygging av Helsesenteret eventuelt bygging av nytt Helsesenter Henvisning til lovverk: - Helse-

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 07/27588 Saksbehandler: Ivar Enoksen, telefon: Kommunale service- og støttetjenester Støperiet. Kjøp av tomt. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret

SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret Tjeldsund kommune MØTEBOK Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato:?? 00/????? 16.10.2012 SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret TOS UTVIDELSE AV OMSORGSPLASSER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1593 Tittel: FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1593 Tittel: FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Sak: 49/11 Resultat: Arkivsak: 10/1593 Tittel: FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE Formannskapet den 16.06.2011: Representantene

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Husbankens betraktning med utgangspunkt i «morgendagens omsorg». v/ Seniorrådgiver Marit Iversen «Morgendagens omsorg» st.meld.29 «Tilgjengelighet

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 11/5579-12 Dato: 18.10.11 110/188, GRØNLAND 68, UNION BRYGGE KVARTAL 7, DISPENSASJONER

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 11/5579-12 Dato: 18.10.11 110/188, GRØNLAND 68, UNION BRYGGE KVARTAL 7, DISPENSASJONER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 110/188 Arkivsaksnr.: 11/5579-12 Dato: 18.10.11 110/188, GRØNLAND 68, UNION BRYGGE KVARTAL 7, DISPENSASJONER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 14/3732-1 OMBYGGING/NYBYGG OLDERSKOG BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: Olderskog barnehage rives og

Detaljer

Områdeplan for Sørumsand sentrum

Områdeplan for Sørumsand sentrum Områdeplan for Sørumsand sentrum Mulighetsstudie sentrumskjernen 24.11.2014 Vedlegg 8 Innhold Innhold... 2 1. MULIGHETSSTUDIE SENTRUMSKJERNEN... 3 1.1 Beregningsgrunnlag og sammenstilling... 3 1.2 Sammenstilling:...

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Reguleringsendring Raumnes Brygge

Reguleringsendring Raumnes Brygge Detaljreguleringsplan Raumnes Brygge. PlanID : 023608021 PLANBESKRIVELSE. Bakgrunn. Forslagstiller : Plankonsulent : Glomma Boligpark AS Romerike Arkitekter AS Hensikten med planarbeidet er å utføre en

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015

Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015 Utbyggingsplan for helsehus og assisterte botilbud for eldre rullering 2016-2026 26.05.2015 Eva Hurtig, fagsjef Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Utbyggingsplan for helsehus og

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet.

Den ønskede bruk av tomtearealet krever omregulering av ovennevnte areal da gjeldende reguleringsplan ikke omhandler byggebruk av arealet. inn: ;:s)}%ié3 5lé; Alstahaug kommune I é i. Strandgata 52 Ã$MA*Zlm å i-1-'e 3.[' 623?l 8800Sandnessjøen i; i j. l Att: Det faste utvalg for plansaker Sandnessjøen/ Oslo 21.05.2014 Det vises til møte mellom

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen

Planbeskrivelse Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen Planbeskrivelse Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen Arkivsak: 14/647 Plan vedtatt av kommunestyret: 11.12.2014 Arkivkode: L12 1. Bakgrunn og formål Kommunen har i sitt handlingsprogram prioritert

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Brannsikkerhet og tiltak i eksisterende bygninger jf. plan- og bygningslovens TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2016

Brannsikkerhet og tiltak i eksisterende bygninger jf. plan- og bygningslovens TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2016 Brannsikkerhet og tiltak i eksisterende bygninger jf plan- og bygningslovens 3- TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 6 Hva gjelder i eks bygninger? 3 Eksisterende bebyggelse Regelverket er unødvendig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Godkjenning engasjering av entreprenør

Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Godkjenning engasjering av entreprenør Dato: 13. november 2006 Fullmaktsak 30 /06 Nytt sykehjem i Åsane, Ulset nord. Godkjenning engasjering av entreprenør OJS BBE-1633-200412084-49 Hva saken gjelder: I forbindelse med gjennomføring av Handlingsplan

Detaljer