VASSØY BEBOERFORENING - ÅRSMELDING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VASSØY BEBOERFORENING - ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 VASSØY BEBOERFORENING - ÅRSMELDING 2008 Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: Forbedre og vedlikeholde bomiljøet for voksne og barn. Jobbe for en tilfredsstillende samferdsel til øya Arbeide for forbedring av trafikkmiljøet, inkludert gang og sykkelsti og hovedvei i tråd med gjeldene reguleringsplan per Bevare Vassøys karakter av boligområde i henhold til gjeldende reguleringsplan per Sikre og arbeide for vedlikehold av kommunale friområder, badeplasser, turstier og fellesområder i tråd med gjeldene reguleringsplaner per Arbeide for andre saker av felles interesse for øyas befolkning. Styret Følgende har vært representert i styret i perioden: 1. Neri Askland, , Leder 2. Oddbjørn Kvammen, , Nestleder 3. Gro Trondsen, , Sekretær og kasserer 4. Bjarne Reidar Bertelsen, , Styremedlem 5. Svenn Willy Gjerde, , Styremedlem 6. Helge Geir Helgesen, , Styremedlem 7. Lars Nydal, , Styremedlem 8. TBA, Styremedlem & Vassøy stuå rep. 9. Terje Kristensen, , Varamedlem 10. Eivind Solvang, , Varamedlem 11. TBA, Varamedlem & Vassøy stuå rep Ferger/kommunikasjon Styret i Vassøy Beboerforening som tidligere år - arbeidet mye med spørsmålet rundt fergekapasitet, priser og rute endringer. Styrets medlemmer + frivillige har lagt ned et stort arbeide med mange møter, e-post, telefoner og tung korrespondanse, samt leserinnlegg i media. Vi har hatt stort trykk på henholdsvis Rogaland Fylkeskommune, Kolumbus, Stavanger kommune, Politiker torget, samferdselsgruppen og Storhaug bydelsutvalg med følgende målsetting: Beboerforeningen har jobbet aktivt mot fylket i forbindelse med pågående budsjettdebatt for å sikre et bedre helgetilbud og takster som er sammenlignbare med riksvegferjer. Fylkestingets beslutning den 10. desember at prisene skal økes med 4% og ingen økning i tilbudet. Fylkestinget besluttet også at de skal utarbeides en sak som ser på 1

2 takster og rabattordninger for fylkesferjesambandene. Denne saken skal opp i siste halvdel av Kolumbus vil tilrettelegge slik at de som er registrerte med mobil og epost vil få varsling når det er kun 200 kroner igjen på kortet. Det er også mulig å gå på Fiskepiren eller Jernbanen for å få registrert kortet med reisestrekning til Vassøy. Dette vil da fungere som et hurtigkort uten kvitering. Kolumbus har nå optimalisert systemet slik at alle kort oppdateres en gang i døgnet. En fyldig redegjørelse vil bli gitt på årsmøtet. Ruterådet (Gjelder hurtigbåt) Følgende personer er representert i ruterådet: Monica Langøy Lars Nydal Helge Geir Helgesen Tor Århus Torfinn Espedal Bjarne Middelthon Alf Steinsøy Langøy Velforening Vassøy Beboerforening Vassøy Beboerforening Hellesøy Vel Hellesøy Vel Kalvøy Steinsøy Ruterådets oppgave er å være høringsorgan ifm rute- og prisendringer samt endringer av befordringsmidler. Ruterådet er høringsorgan for Storhaug bydelsutvalg og representerer også beboernes ønsker og behov. Ruterådet skal ha tett kontakt med Kolumbus. Fastlandsforbindelse Brukomitéens hovedmålsetting er å jobbe for en snarlig bruforbindelse. Vassøy Beboerforening og brukomitéen har trykket på for å få fortgang i byggeprosessen. Broen til Vassøy er linket til Ryfast grunnet trafikkbildet på Hundvåg. Styret har nå fremlagt en plan på hvordan dette arbeidet bør planlegges videre. Denne planen ligger nå til behandling i Stavanger Kommune. Denne planen vil bli presentert på årsmøtet. Veg, gang-sykkelsti Styret har jobbet med å iverksette tre tiltak som nå er under utredning i kommunen Asfalt på Nordstrandveien denne er nå ferdig Gang og sykkelsti dette blir et viktig arbeid for 2009 siden Stavanger kommune vil i år lage ny trasportplan. Rundkjøring ved skolen Nye veier sørover og nordover dette vil også bli et viktig arbeid i 2009 siden Stavanger kommune vil i år lage ny trasportplan. Vi vil fortsette med å sørge for at disse tiltakene iverksettes. 2

3 Barn og ungdomsarbeide Prosjekt positiv fritid for barn & unge på Vassøy har fått tilskudd fra Storhaug bydelsutvalg til videreutvikling av aktiviteter og ungdomsklubb (kr ,-). Vassung ungdomsklubb har blitt et poppulært tilbud til ungdommen. Møt opp på årsmøtet og meld deg el. ta kontakt pr. mail Redegjørelse av aktivitet, samt fremtidige planer v/ Bærheim/Solvang evt. Gjerde. Natteravn på Vassøy Det er mye gode tilbakemeldinger å få på dette tilbudet fra i ungdom og voksne.. Dersom du ikke er med pr.d.d, meld deg på ved årsmøtet el. pr. mail Redegjørelse ang. natteravnordningen v/ Gjerde. Friområdet i Peiseren Styret har i løpet av året fremlagt en plan for videreutvikling i Peiseren. Denne er utarbeidet av Landark. Det ble avholdt et møte den 1.september hvor den foreslåtte landskapsskissen ble diskutert. Det var en livlig debatt med mange synspunkter. Møtet ble enige om å jobbe for å realisere den foreslåtte skissen (Gapahuken ble enest om å ta ut av planen). Beboerforeningen har sendt søknad til kommunen og venter nå på behandling. Kommunen melder tilbake at Søknaden ligger på bordet blant de prosjekter som er med i vurderingen mht årsprogram for Vei, park og idrett Kommunens forslag til årsprogram kommer til politisk behandling Flerbrukshall En arbeidsgrupp bestående av representanter fra Vassøy Idrettslag, FAU og beboerforeningen har jobbet med å kartlegge mulighetene for å etablere en flerbrukshall på Vassøy. Flerbrukshallen skal inneholde full størrelse håndball bane, 4 volleyball baner på tvers, tribune, kafe og diverse møte lokaler, og ellers tilfredstille alle krav til tippemidler. Gode eksempler på denne type hall finner man på Storhaug(Midjord hallen) og den nye hallen som ligger på Jåtten. Arbeidsgruppen har avholdt jevnlige møter det siste halvåret og forslag til endring av reguleringsplan slik at denne vil inkludere offentlig areal for en flerbrukshall vil bli sendt til Stavanger kommune v/kommunalstyret for Byutvikling i løpet av første halvdel av ferbruar. Arbeidsgruppen sin anmodning for reguleringsplanen er basert på at hallen bør ligge i nær tilknytning eksisterende idrettsanlegg og skole, med fokus på god løsning for trafikk avvikling og parkering. Den overordnede målsetningen for dette initiativet er å ha en hall på Vassøy omtrent samtidig med at fastlandsforbindelsen til Vassøy og Langøy er på plass. Natursti Naturstigruppa har nå ryddet og merket store deler av stien. I tillegg har gruppen nylig fått stønad på ,- for å bygge gangbruer i vanskelige partier. Hjertestarter De er nå ca 40 personer på øya som er opplært med hjertestarteren. Pr i dag finnes det to hjertestartere på øya og en om bord på Rygerbuen. Disse vil bli strategisk plasssert nord og sør, foruten en som befinner seg inni brannstasjonen Men skulle en nødsituasjon oppstå, ring AMK-sentralen 113, der har de oversikt over hvem de skal kontakte, hvor den nærmeste hjertestarteren befinner seg, og organiserer deretter, mens hjelpen er på vei. Videre info gis på årsmøtet. 3

4 Midlertidig bygge og deleforbud på Vassøy Styret har oversendt kommentar til meldte byggestopp. Våres hovedpunkter er: For å sikre en god integrering i et lite samfunn som Vassøy, er det viktig at det foregår en kontinuerlig liten utbygging. Dette for å få fylt opp barnehage og skole samt ivareta et kontinuerlig bredt ungdomsmiljø. Vassøy Beboerforening støtter administrasjonen og Kommunalstyret for Byutvikling i at det må etableres reguleringsbestemmelser slik at alle eiendommene som kan bygges ut behandles likt, men vi tror ikke at en byggestopp er nødvendig for å gjøre dette. Dersom en stopper boligutbygging frem til broen er på plass, så vil det i praksis følges av en sjokkutbygging (utbyggere som skal realisere sin avkasting), med de kjente problemer det fører med seg (Kvernevik, Tjensvoll etc). Baksiden med å ha en kontinuerlig utbygging er at ferjen blir for liten siden den er akkurat passe stor i øyeblikket. Her må administrasjonen og politikerne i Stavanger bidra for å sikre at fylke følger opp med nødvendig samferdsel fra fylket med å sette inn en større ferje. Vi vil igjen også påpeke at vi forventer at Vassøys eksisterende beboere bør komme på land før nye tilflyttere til Hundvåg (ref. Jadarholm, Engøy etc.), noe annet ville vært diskriminerende. Dagens infrastruktur på Vassøy er ikke holdbar for dagens beboere. Der er ikke gang og sykkelsti og veier som ikke er mer enn 2,5m bred flere plasser, dette utgjør en stor trafikksikkerhets risiko. Kommunen må ta det ansvaret med å gjøre nødvendige grep, for å sikre at de trafikale forholdene blir akseptable. I første rekke med gang/sykkelsti nord og sør, samt ny vei sørover i.h.t. reguleringsplan Styret vil følge med i prosessen for å sikkre innspill til den nye planen. Eiendomsskatt Beboerforeningen har i møter med politikere og rådmann argumentert for at Vassøy har for høy eiendomsskatt i.f.t. tilbudet. Kommunen har lovet å se på dette, men så langt foreligger intet svar. Medlemsmasse Pr dato er det 153 betalende husstander. Vassøy stuå Vassøy stuå endrer utseende! Har dere sett at noen arbeider på loftet, hører dere at det hamres og sages og at vindu er blitt skiftet ut? Ja, det er ivrige beboere i full dugnadsånd for Vassungs nye tilskudd musikkrom. Hele rommet er oppusset og isolert og snart klart for innvielse og ytterligere aktivitetsbruk av brukere av Vassøy stuå. Høsten 2008 benyttet Vassung little stuå til arrangementer annen hver fredag og det er lagt opp til et flott program for vårens aktiviteter for ungdommene. Natteravnerne har sin base på kontoret fredager og lørdager, mens vår kjære massør, Maiken, har gitt herlig aromaterapi og hjelp til stive nakker og rygger. Hun har sagt seg villig til å jobbe noen mandager på vårparten også. Så ta kontakt dersom du trenger henne. Ellers i høst har Vassøy stuå blitt benyttet av scrappegjengen, en damegjeng som neste hver onsdag har laget kort og flotte bildekollager til glede for seg og sine. St. Johannes barnehage har benyttet lokalene og utearealet tirsdag og torsdag formiddag og ellers har lokalet blitt benyttet til forskjellige møtearrangementer i beboerforeningene, utleie til barneselskaper og festdager og noen salgsarrangementer. 4

5 Kafèdriften ble lagt på is i 2008 pga manglende oppslutning, men trenger du/dere et fikset party i Vassøy stuå, så har vi med oss Eva s godmat. Ukentlig renhold er også kommet i gang. Men det er fortsatt viktig at alle som bruker huset rydder etter seg iht avtale om bruk. Huset benyttes fortløpende, men trenger alvorlig til en utvendig ansiktsløft i Inne har vi ennå litt igjen i gangene og i forhold til toalettfasilitetene. Og så vil vi prioritere innkjøp av sammenleggbare bord for å kunne tilby større arrangementer. Vi ryddet til 36 personer med lånte langbord, et flott koldtbord og en koselig sofagruppe nå på nyåret. Og både oppdragsgiver og gjester var svært fornøyde med opplegget. Så vi kan ta imot slike selskaper fra tid til annen. Filmlerret er på plass og nå venter Vassøy stuå på innlegging av kabel slik at huset kan bli enda mer attraktivt for flere brukere. Vi tenker oss fotballkamper, film- og spillekvelder, foredrag m.m. Og kanskje det blir en gjentagelse av damenes aften på nyåret. Ta kontakt med en av oss i husstyret dersom du har en god idè til noe som kan og bør gjøres i Vassøy stuå og området rundt. Pr dato er følgende representert i husstyret: Anne Beth Buch Larsen, Svenn Willy Gjerde, Lars Inge Nordbø, Jeanette Jakobsen, Johan Jonsson og Evy Anzjøn. I tillegg har vi med oss Alf Egil Solvang og Gunhild Bærheim i saker som spesielt tar for seg Vassung. Torhild Iversen har flyttet fra øya og Inger Robberstad Eklund har trukket seg fra husstyret. Takk til alle som har bidratt så langt. Andre aktiviteter Utvikling av web-sider fortsetter Bruk som er foreningens nettsider. Her finner dere informasjon om HVA SKJER + informasjon om kontaktpersoner, aktiviteter o.l. Alle på Vassøy som ønsker å presentere et initiativ eller lignende kan gjøre det. Organisasjoner eller undergrupper, kan få sin egen side eller link til våre sider. Dersom du ønsker å kontakte noen i hovedstyret, send til felles e-postadresse eller direkte til den du ønsker å kontakte enten pr e-post eller pr telefon. Vi vil fortsatt informere med oppslag på bilfergens oppslagstavle. 5

6 VASSØY BEBOERFORRENING - Årsregnskap 2008 Vassøy vel Inntekter Utgifter Beholdning pr ,83 Kontigenter (153 husstander) ,00 Stavanger kommune ,00 Ungdoms klubb ,00 Renter & Gebyr 149,00 Div. Kontor rekvisita ,75 Dugnad ballbinge ,00 Luft ambulansen -400,00 Tilskudd Natteravn -349,50 Frilufts gruppen - innkjøpt utstyr ,50 Total , ,75 Beholdning pr ,08 Positiv fritid og ungdom Inntekter Utgifter Beholdning pr ,00 Tilskudd Stavanger kommune ,00 Anskaffelser - Airhokeybord ,00 Drift av fritidsklubb (Fredag) ,50 Renter / Gebyr 17,00 Total , ,50 Beholdning pr ,50 Natteravn Inntekter Utgifter Beholdning pr ,00 Tilskudd Vassøy vel 0,00 Diverse utgifter -382,00 Tilskudd Trygg Hansa 0,00 Renter 15,00 Total 0,00-382,00 Beholdning pr ,00 Total beholdning hovedstyret ,58 6

7 Vassøy stuå Inntekter Utgifter Beholdning bank pr ,85 Inntekter ifm utleie ,60 Utstyr/forbruksmateriell Renholdsutgifter 2 000,00 Utbetalt ifm arrangement 4 825,00 Renter 931,10 Total , ,00 Beholdning pr ,05 Vassøy stuå Inntekter Utgifter Beholdning kasse pr ,50 Inntekter ifm utleie 9 893,50 Utstyr/forbruksmateriell 4 955,00 Fryseboks 500,00 Nøkler 432,00 Tegnekurs for barn innt./tilskudd 800, ,00 Total , ,00 Beholdning pr ,00 Total beholdning bank ,05 Total beholdning kasse 7726 SUM ,05 7

8 FORSLAG Det er ikke mottatt noen nye forslag til behandling på årsmøtet. VALG Valgkomiteen foreslår til årsmøte: 1. Nytt styre 2. Revisor: 3. Styrekandidat til Øyane sykehjem: 4. Valgstyre for neste periode Valgkomité: 1. Ingrid Solvang Øyvind Tvedten - 3. Bjørn Bærheim

ÅRSMELDING 2009. Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer:

ÅRSMELDING 2009. Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: ÅRSMELDING 2009 Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: Forbedre og vedlikeholde bomiljøet for voksne og barn. Bevare Vassøys karakter av boligområde

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsberetning 2010. Årsberetning 2011

Årsberetning 2010. Årsberetning 2011 Årsberetning 2010 Årsberetning 2011 Velkommen til Årsmøte i Nordstrand Idrettsforening tirsdag 20. mars 2012 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og

Detaljer

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010

1.SAMMENDRAG AV FURUSET VELS VIRKSOMHET I 2010 Styret har i 2010 bestått av: Leder: Eva Rueslåtten Nestleder: Vidar H.Noreng Kasserer Harald Lindvik Medlem Bredo Hagberg Medlem Erik Hansen Medlem Freddie Lørendal Varamedlem Ruth Fraas Varamedlem Bjørn

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer