Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ORGANISASJON)OG)HANDLINGSPLAN) SAMMENDRAG) Etter%fokus%på%konsolidering%av%klubbens%økonomi%i%2013,%var%grunnlaget%lagt%for%sportslig% satsing%i%2014,%slik%at%oppholdet%i%2.%divisjon%skulle%bli%så%kort%som%mulig.% Det%skulle%imidlertid%vise%seg%at%kampen%om%opprykk%ble%vanskelig%med%mange%jevngode%lag%i% vår%avdeling.%aclagets%prestasjoner%varierte%sterkt%gjennom%sesongen%med%seire%mot%gode% lag,%men%også%tap%for%de%svakeste.%da%det%ikke%ble%gjennomført%nødvendige%endringstiltak,% ble%det%enighet%om%å%avslutte%arbeidsforholdet%med%hovedtrener%i%slutten%av%august.%ny% hovedtrener%ble%deretter%ansatt%for%å%rette%på%dette.%% Selv%om%ikke%det%sportslige%resultat%ga%opprykk,%var%det%gjennomgående%god% publikumsinteresse%gjennom%sesongen%med%tilfredsstillende%billettinntekter%og%godt% samarbeid%med%sponsorer.%kostnadene%ble%holdt%under%god%kontroll%i%2014,%og%det% økonomiske%resultatet%for%2014%ble%tilfredsstillende%ut%fra%de%forutsetninger%klubben%hadde.% Etter%nedrykk%til%2.%divisjon%falt%ble%tilskudd%fra%NTF%bort.%% Fra%og%med%2014%ble%det%satset%tungt%på%trenersiden%for%å%legge%grunnlag%for%rekruttering% flere%lokale/regionale%spillere%i%årene%fremover.%allerede%for%2014%kan%det%registreres%fin% utvikling,%med%gode%resultater%for%guttec,%juniorc%og%rekruttlaget%som%rykket%opp%til%3.%divisjon% i%2014.% Ledelse,%administrasjon%og%stab%av%frivillige%ble%opprettholdt%fra%forrige%år%og%sørget%for%god% kontinuitet%i%driften%av%klubben.%%%% SPORT) A1laget)i)Oddsenligaen) Etter%nedrykk%til%2.%divisjon%mistet%laget%noen%meriterte%spillere,%men%spillerstallen%var%likevel% god%nok%til%å%kunne%hevde%seg.%%med%ny%trener%var%det%derfor%optimisme%før%start%på% sesongen.%lønnsbudsjettet%for%spillere%var%redusert%fra%forrige%år,%mens%budsjettet%for% trenere%var%økt.%til%sammen%ga%dette%tilstrekkelig%grunnlag%for%sportslig%satsing.%utover%våren% viste%det%seg%imidlertid%vanskeligere%å%nå%resultater%som%forventet.%det%kom%etter%hvert%også% langtidsskader%på%nøkkelspillere%noe%som%var%medvirkende%til%at%vi%ikke%kom%i%teten%i% avdelingen.%det%viktigste%var%imidlertid%at%laget%ikke%fungerte%godt,%noe%hovedtrener%ikke%fikk% rettet%på.% Ny%trener,%Luis%Pimenta%ble%ansatt%i%september%og%gikk%motivert%i%gang%med%arbeidet.%En% innså%likevel%at%så%langt%ut%i%sesongen%ville%det%bli%utfordrende%å%klare%ambisjonen%om%opprykk% til%adeccoligaen%(nå%oboscligaen).%til%tross%for%at%endringer%ble%gjort%og%laget%fikk%en%positiv% utvikling,%endte%det%med%en%4.%plass%i%avdelingen.%i%cupen%gikk%kil%til%3.%runde,%der%det%ble%tap% mot%lillestrøm%

12 ) Rekruttlaget)1)4.)divisjon) Etter%nedrykk%forrige%sesong,%var%det%en%klar%målsetting%at%laget%rykket%opp%til%3.%divisjon% igjen.%dette%var%viktig%for%å%kunne%gi%et%attraktivt%tilbud%til%juniorspillere%med%gode% ambisjoner.%laget%gjorde%en%god%jobb,%vant%sin%avdeling%og%rykket%opp%til%3.%divisjon%i%2015c% sesongen.% Junior/NTG)laget) Resultater)2014) G19%Elite:% G19%Elite:% 2.%plass%Vår%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2.%plass%Høst% Juniorlaget%har%et%samarbeid%med%NTG%og%Øvrebyen%Videregående%skole.%Prioritering%av% spillere%til%rekruttlaget%virket%inn%på%lagets%resultater.%i%det%perspektivet%var%årets%resultat% tilfredsstillende,%men%ambisjonen%bør%være%at%kil%toppfotballs%juniorlag%har%et%nivå%som% kvalifiserer%til%interkretsen%to%av%spillerne%debuterte%på%aclaget%og%fikk%nyttig%erfaring%her.% Gutter)16%) G16%Elite:% G16%Elite:% 3.%plass%Vår%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2.%plass%Høst% Guttelaget%presterte%godt%med%mange%gode%enkeltkamper,%men%også%noen%unødvendige%tap.% God%utvikling%og%økt%spilleforståelse%hos%hver%enkelt%spiller,%ga%også%gode%resultater%for%laget.% ) Fortsatt)satsing)på)«)Toppspillerutvikling») Foran%2014%sesongen%valgte%Kil%Toppfotball%å%gjøre%en%langsiktig%satsing%på%spillerutvikling%av% yngre%spillere%gjennom%ansettelse%av%gode%trenere%i%alle%aldersklasser.%dette%utgjør%en% betydelig%investeringskostnad%for%klubben,%men%forutsettes%å%resultere%i%nye,%lokalt%utviklede% spillere%som%vil%betale%seg.%etter%2014c%sesongen%ser%vi%allerede%en%positiv%utvikling%der%yngre% spillere%har%markert%seg.%dette%bidrar%til%større%interesse%hos%publikum%og%klubbens% sponsorer.% Samarbeidet%mellom%sportsjef%og%trenere%skal%gi%felles%tankesett%om%de%viktigste%valgene% fremover.%ideen%bak%egen%spillerutvikling%er%erkjennelsen%av%at%klubben%ikke%vil%ha% økonomiske%forutsetninger%for%å%hente%gode%og%dyre%spillere%hvert%år%for%å%oppnå% nødvendige%resultater.%% Selv%om%opprykk%ikke%lyktes%i%2014,%bør%det%være%muligheter%for%opprykk%til%OBOSCligaen%i% 2015Csesongen,%og%det%er%lagt%et%godt%grunnlag%for%dette%av%ledere%og%trenere%i%klubben.%Luis%

13 Pimenta%som%tiltrådte%som%hovedtrener%i%september%i%2014,%har%satt%sterk%fokus%på%den% enkelte%spillers%prestasjon%og%dermed%løftet%potensialet%for%laget.%det%er%også%lagt%vekt%på%å% styrke%de%fysiske%forutsetninger%gjennom%tilknytning%av%en%fysisk%trener,%noe%som%både%skal%gi% sportslige%resultater%og%også%forebygge%skader.% Organisasjonen) Den%organisasjonsmessige%endring%som%ble%gjennomført%fra%sesongen%2013%har%nå%fungert%i% to%år.%mens%det%i%2013%var%sterkt%fokus%på%økonomiske%kontroll,%ble%det%i%2014%mulig%å% prioritere%det%sportslige%i%større%grad%gjennom%en%bredere%trenerstab.%%organisasjonen%har% vært%basert%på%en%liten,%effektiv%organisasjon%kombinert%med%stor%frivillig%innsats.% I%2014%ble%det%igangsatt%et%større%klubbutviklingsarbeid%i%Kil%Toppfotball%med%prosjektleder% Petter%Norstrøm.%Det%har%gjennom%året%vært%gjennomført%prosesser%der%alle%klubbens% interessenter%har%gitt%innspill%til%utarbeidelse%av%ny%virksomhetsplan%for%klubben,%herunder% virksomhetside,%verdigrunnlag%osv.%dette%har%vært%meget%givende,%og%det%har%vært%stor% oppslutning%om%arbeidet.%styret%vil%legge%frem%forslag%til%ny%klubbcide%og%verdier%på%årsmøtet.% % Administrasjonen% %%% Kombinasjonsstillingen%Espen%Nystuen%har,%som%både%daglig%leder,%sportsjef%og%spiller%er% utfordrende.%men%sammen%med%rune%lundgren%og%sigmund%dalsberget%i%administrasjonen% er%det%levert%gode%økonomiske%resultater%siste%to%år,%noe%som%har%gitt%klubben%handlefrihet% %%%

14 og%stabilitet.%%sammen%med%god%innsats%fra%trenere%og%alle%frivillige%som%trofast%stiller%opp,% har%dette%har%skapt%tillit%hos%våre%sponsorer%og%samarbeidspartnere%samt%publikum%for%øvrig.%% Trenere) ) For%2014%sesongen%ble%det%lagt%en%ny%trenerstrategi,%ut%fra%målsetting%om%å%få%utviklet%flere% lokale/regionale%yngre%spillere.%dette%innbar%en%betydelig%investering%for%klubben.%andre % Bergdølmo%ble%ansatt%som%hovedtrener%med%Paul%Olausson%som%assistenttrener.%Som% tidligere%nevnt%var%det%nødvendig%å%avslutte%arbeidsforholdet%med%bergdølmo%i%sesongen,%og% Luis%Pimenta%ble%ansatt%som%hovedtrener.%Han%hadde%tidligere%hatt%ansvar%som% assistenttrener%for%hønefoss.%i%tillegg%til%trenere%for%de%forskjellige%lag,%knyttet%klubben%til%seg% faglig%kompetanse%innen%spillerutvikling%og%analyse.%utviklingsansvarlig%trond%amundsen%har% for%øvrig%uefas%høyest%mulige%trenerutdannelses,%noe%som%kommer%våre%yngre%spillere%til% gode.%%% Marked) Etter%nedrykk%til%2.%divisjon,%måtte%vi%regne%med%lavere%inntekter.%Bidrag%fra%NTF%på%kr.1.9%mill% var%falt%bort,%og%billettinntekter%ville%også%gå%ned.%til%tross%for%spill%i%lavere%divisjon,%viste%det% seg%at%kampbillettinntektene%holdt%seg%godt%oppe%med%kr.% %og%sponsorc%og% reklameinntekter%viste%økning.%dette%er%styret%meget%fornøyd%med.% Frivillige) Det%frivillige%apparatet%i%KIL%er%en%av%bærebjelkene%i%klubbens%eksistens%og%drift.%På%alle% hjemmekamper%har%et%stort%antall%frivillige%stilt%opp%som%vakter,%billettkontrollører,%sikring%av% )

15 gjerder%og%adkomster,%medieansvarlige,%delegatansvarlige,%servering,%vipcverter%m.v.% Klubben%har%fått%ros%for%gjennomføringen%av%sine%arrangementer,%og%det%hadde%ikke%vært% mulig%å%gjennomføre%disse%uten%den%betydelige%innsatsen%fra%de%frivillige.%% %% Styret) ) Det%er%avholdt%10%styremøter%etter%siste%årsmøte.%Det%har%fremdeles%vært%viktig%for%styret%å% holde%fokus%på%klubbens%økonomi,%i%kombinasjon%med%at%de%sportslige%prioriteringer%var% høyere%i%2014.%da%det%ikke%lyktes%å%bringe%klubben%opp%i%oboscligaen%fra%2015,%er%styret% innstilt%på%fortsatt%prioritering%av%det%sportslige%også%i%2015,%dog%innenfor%økonomisk% kontrollerte%rammer.% Arbeidet%med%innføring%av%ny%virksomhetsplan%for%Kil%Toppfotball%blir%viktig%i%2015.%Dette%skal% gi%alle%deler%av%organisasjonen%noen%overordnede%føringer%slik%at%alle%vet%hva%vi%arbeider%mot% og%hvordan%hver%og%en%kan%bidra%til%dette.%%% Styret%vil%takke%administrasjon%med%daglig%leder%i%spissen%for%en%helhjertet%innsats%i%2014.%Vi% vil%også%rette%en%stor%takk%til%alle%frivillige,%supportere,%samarbeidspartnere%og%ikke%minst% publikum%som%alle%helhjertet%støtter%klubben%vår.% Velkommen)til)sesongen)2015) Styret%i%KIL%Toppfotball%takker%for%tilliten%som%ble%vist%da%vi%ble%valgt%inn%på%årsmøtet%2014.% Selv%om%det%ikke%ble%opprykk%til%OBOSCligaen%i%2015,%har%2014%vært%et%tilfredsstillende%år% )

16 ellers.%litt%turbulens%ble%det%i%forbindelse%med%trenerskiftet,%men%vi%mener%avgjørelsen%var% rett%for%klubben.%%vi%er%tilfreds%med%det%økonomiske%og%sportslige%grunnlaget%som%er%lagt%for% sesongen%2015,%og%den%strategiske%satsingen%for%fremtidig%utvikling%av%lokale,%yngre%spillere.%%% Vi%ønsker%alle%en%god%sesong%med%gode%fotballopplevelser%på%Gjemselund%og%bortearenaer!%% % ORGANISASJONEN)PER)12.)MARS)2015) Medlem:%Anne%Faret%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Administrasjonen) ) ) ) ) ) Medisinsk)støtteapparat) Daglig%leder:%Espen%Nystuen% % % % Sportslig%leder:%Espen%Nystuen% % % % Massør:%Winnie%Lind% Marked:%Rune%Lundgren% % % % % Fysioterapeut:%Arnstein%Storås% Driftssjef:%Sigmund%Dalsberget% % % % % Regnskapsfører:%Linda%CarstensCSvärd% % Styret,)frem)til)12)mars)2015) % % % % % % % % Styreleder:%Hans%Kjensjord% Arrangement) ) ) ) ) ) ) Nestleder:%Leif%Næss% Frivilligsjef:%Rune%Lundgren% % % % % Styremedlem:%Kari%Heggelund% Arrangementssjef:%Trond%Larsen% % % % Varamedlem:%Baard%Nordvang% Sikkerhetssjef:%Hans%Petter%Thronæs% % % Varamedlem:%Rune%Løvberg% Medieansvarlig:%Erik%Gusterud% % % % % % % % % % % % % Kontrollkomite) ) ) ) ) ) ) ) ) Leder:)Leif%Viggo%Nilsen% % % % % % % % % Medlem:%Olav%Nysæter% Trenere) Hovedtrener:%Luis%Pimenta% Keepertrenere:%Johan%Martin%Lianes%og%Svein%Ystenes% Fysisk%trener:%Lars%Strømberg% Utviklingsansvarlig/Juniortrener:%Trond%Amundsen% Valgkomite%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Leder:%Monica%Hagen%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Medlem:%Vidar%Iversen%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Varamedlem:%Ronald%Sveløkken% % % % % % % % % Æresmedlemmer) %% % %% Karl%Jacob%Sværk%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Øivind%Tomteberget%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Erik%Hansen%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Henry%Brenna%

17

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263. www.ilskrim.no Dato: 09.04.2015. IL Skrim. Klubbhåndbok

Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263. www.ilskrim.no Dato: 09.04.2015. IL Skrim. Klubbhåndbok Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 09.04.2015 IL Skrim Klubbhåndbok 2 Innholdsfortegnelse KLUBBHÅNDBOK FOR IL SKRIM... 4 1 Klubbhåndbok for IL Skrim... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Dokumentstruktur...

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013

MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013 MEDLEM/FORESATTE-INFORMASJON SESONGEN 2013 http://bredde.sandnesulf.no Vi deler minner for livet Kontakt oss: Tlf: 51 66 79 75 eller på e-post sandnesulf@sandnesulf.no Velkommen til Sandnes Ulf Sandnes

Detaljer

Regnskap 2013 og budsjett 2014. Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014. Nesodden IF Fotball

Regnskap 2013 og budsjett 2014. Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014. Nesodden IF Fotball Inntekter: Virkelig tall Budsjett Avvik Budsjett Side 1 Treningsavg/tilskudd: 2013 2013 2014 3440 Gruppeavgift 1 569 941 1 650 000 1 800 000 Økning på 10% - kontantprinsippet Avgift satsinglag - - 100

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012:

STYRETS ÅRSBERETNING 2012. 1. Styrets sammensetning. 2. Ansatte i administrasjonen. 1. januar 12. mars 2012: ÅRSBERETNING 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 1. Styrets sammensetning 1. januar 12. mars 2012: Leder: Nestleder: Økonomileder: Sportslig leder: Styremedlem: Varamedlem: Frank Westby, Ski Daniel Helland

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim

Ull/Kisa Fotball. Håndbok 2013 ULL/KISA IL FOTBALL. Postadresse Postboks 142 2051 Jessheim. Besøksadresse UKI Arena 2050 Jessheim ULL/KISA IL FOTBALL Ull/Kisa Fotball Håndbok 2013 Telefon: 918 50 000 E-post: cato.stromberg@ullkisafotball.no Web: www.ullkisa.no Innhold 1 Ull/Kisa IL Fotball... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Verdier... 3 2.

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Stiftet 3. Mars 1920 Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Mars 2014 Visjon Verdier Strategi Intern organisasjon Idrettens organisasjonsmodell Administrasjon Økonomi Sponsorer Sponsorer og forpliktelser Profilering

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN 25.03.2015 KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

IDRETTSFORENINGEN SKIDAR: HANDLINGSPLAN 2011-2012

IDRETTSFORENINGEN SKIDAR: HANDLINGSPLAN 2011-2012 2011 IDRETTSFORENINGEN SKIDAR: HANDLINGSPLAN 2011-2012 STYRET I IF SKIDAR 01.12.2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. IDRETTSLAGETS OVERORDNEDE MÅL... 3 3. RESULTATOMRÅDER, MÅL OG TILTAK... 3

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2013/14: - A-lag, 2 divisjon - Veteran - Damer - U14+, turneringsspill - U12,

Detaljer

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste

Årsmøte BIL Fotball. Onsdag 5. mars 2014. Saksliste Årsmøte BIL Fotball Onsdag 5. mars 2014 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden/innkalling 3. Valg av møteleder/referent 4. Gjennomgang årsmelding 2013 5. Gjennomgang Regnskap 2013. 6. Budsjett 2014.03.11

Detaljer