RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP"

Transkript

1 nr 5/04 Pensjonsnotat nr 3: RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP 1. Bort i 2007? 2. Pensjonering ved 59 år? 3. Og stadig tidligere? 4. Uføretrygden betyr mest 5. AFP likevel en mulighet for neste alle 6. Større behov for noen 7. Kommisjon påvirket av mytene? Mars 2004

2 ********** I pensjonsdebatten de siste 15 årene har ordningen med Avtalefestet Pensjon (AFP) stått sentralt. For mange politikere, forskere og byråkrater har den fremstått som en hovedmekanisme bak en stadig tidligere pensjonering i Norge. Når media har fulgt opp, har det ikke alltid blitt så seriøs informasjon om saken. Som når Økonomisk Rapport i 2001 skrev: Men også andre har bidratt. NHO-direktør Olav Magnussen hevdet i en av NRKs dagsnyttsendinger i november 2003 at AFPerne spilte golf i syden og skjøv byrdene over på andre. Litt rart når den typiske AFP-pensjon utgjør noe over kroner. I det følgende skal vi klargjøre noen av de misforståelsene AFP-ordningen fortsatt blir utsatt for i pensjonsdebatten. 2

3 1. BORT I 2007? Avtalefestet pensjon (AFP) ble opprettet i 1988 som del av tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Den ble senere del av tariffoppgjøret for andre avtaleområder. I enkelte sammenhenger nevnes det at AFP ordningen skal vurderes i Dette er upresist og skaper inntrykk av at ordningen er gitt en form for foreløpig status. Det som er det korrekte er at to av elementene i ordningen for 62- og 63-åringene skal vurderes. Bakgrunnen for dette er brevet (se vedlegg) til partene fra statsministeren i 1997 i forbindelse med at den nedre aldersgrense ble senket til også å omfatte disse (mot inntil da 64 år). De to elementene for 62 og 63 år som myndighetene dermed tok et forbehold om varigheten for var: opptjening av pensjonspoeng under uttak av AFP for disse årene skattefordelen som er gitt tilsvarende som for år Denne avgrensingen fremgår klart av saksfremlegget for Stortinget våren I Ot.prp. heter det på side 6 og 7 om disse temaene: I statsministerens brev pekes det på at ordningen med godskriving av pensjonspoeng i folketrygden vil bli vurdert utfaset fra AFP for 62- og 63- åringer er begrunnet ut fra hensynet til arbeidstakere som har en lang arbeidskarriere. Ettersom forslaget om utvidelse av reglenes gyldighetsområde til å gjelde også 62- og 63-åringer skal utfases fra 1. januar 1997, krever dette en presisering i gjeldende bestemmelser for å sikre at diss kun skal gjelde AFP-pensjonister over 64 år. For årgangene er det ikke på noe tidspunkt vært forutsatt noen endring. Ei heller i selve pensjonsbeløpet for de to laveste aldersklassene, hvor arbeidsgiverne finansierer hele. Det forhindrer likevel ikke at ordningene kan bli gjenstand for debatt. Men det er åpenbart slik at ordningen er en del av de inntektspolitiske løsningene på 1990-tallet og at de statlige bidrag var et alternativ til økt lønn. 3

4 2. PENSJONERING VED 59 ÅR? I den offentlige debatt hevdes det ofte at den reelle pensjoneringsalderen stadig synker, dvs. at folk blir yngre når de pensjonerer seg. En hører ofte nevnt tallet 59 år. Det er forståelig at dette tallet da vekker oppsikt, ærlig når vi vet at den normale pensjonsalder er 67 år, for øvrig den høyeste i verden. En viktig forklaring av tallet femtini kommer imidlertid bort underveis: Det lave tallet er sterkt dominert av at mange blir uføretrygdet i ung alder. En som blir uføretrygdet etter trafikkskade i 20-års alderen er med i regnestykket. Likeså en som blir løsemiddelskadd ved fylte 45, eller en som blir uføretrygdet av psykiske lidelser på 30 års dagen. Når gjennomsnittsberegningen også omfatter de som uføretrygdes uten å være i arbeid, forstår vi hvor ubrukelig det er til å beskrive tendensen til tidligpensjonering. Det finnes imidlertid tall som gir et bedre uttrykk for det en med større berettigelse kan kalle pensjoneringsadferden. Et skritt på veien er å se bort fra de som uføretrygdes før fylte 50 år. Svært få av disse kan med rimelighet kalles førtidspensjonister. Gjennomsnittelig pensjoneringsalder for de resterende blir da i Folketrygden 63 år. Pensjoneringsalder i Norge 2002 Myten 59 år Riktig 63 år Kilde: Rikstrygdeverket 4

5 3. OG STADIG TIDLIGERE? Det er altså ikke riktig å hevde at den reelle pensjoneringsalderen er 59 år. Det er heller ikke riktig å hevde at den har vært synkende. Tall fra Rikstrygdeverket viser oss at det motsatte har vært tilfellet de siste årene. Den reelle pensjoneringsalderen har faktisk steget betydelig siden det laveste nivået ble nådd i Spørsmålet kan være om vi står overfor en ny tendens, utviklingen mot lavere pensjoneringsalder kan ha snudd. Utklippet under fra Dagens Næringsliv gir forløpet for beregningen av den reelle pensjoneringsalderen, uttrykt ved den forventede pensjoneringsalderen for 50-åringer. Den har steget nesten ett år siden

6 4. UFØRETRYGDEN BETYR MEST Det sterke fokus på AFP-ordningen har gitt et skeivt perspektiv på årsakene til tidlig tilbaketrekning fra arbeidslivet. Den etterfølgende figur illustrerer at tallet på uføretrygdede er rundt ti ganger så stort som tallet på AFP-pensjonister. Antall uføretrygdede og AFP-pensjonister Uføretrygdede Uføretrygdede år AFP-pensjonister Også i aldersgruppen år, der AFP er aktuell, er uføretrygdens omfang langt den største. Noen tall for 62-åringene får fram dette ganske klart. Det er for både menn og kvinner en langt større andel i denne alder som mottar uføretrygd enn AFP, slik det fremgår av figuren på neste side. Vi ser her at AFP omfatter drøye 10 prosent av årskullet, langt mindre andel enn uføretrygden. Forskjellen er størst for kvinner, nesten 40 prosent på det meste, mens den for menn er opp mot 25 prosent på det meste. Denne forskjellen mellom kjønn kan forklares med at omstillingsprosesser har vært viktigere når menn går ut av yrkeslivet. Derfor går mange av på AFP. Når kvinner går av, kan det i større grad være sykdom involvert. Færre går da av på AFP. 6

7 Kilde: RTV Andel på uføre- og AFP, 62 åringer Uførefrekvens, kvinner Uførefrekvens, menn AFP frekvens, menn AFP frekvens, kvinner Ser vi på utviklingen fra 1998 til 2003, var det for kvinner en svak topp i 1999, mest tydelig for uførefrekvensen. For menn kom toppen i Det kan være flere grunner til at vi har fått slike topper. Det kan ha med spesifikke forhold på arbeidsmarkedet disse årene å gjøre, f eks med omstillingsprosesser i store konserner. Det kan dreie seg om effekter av regel- og praksisendringer, saksbehandlingskapasitet, mv. Vi vet dessuten at 1999 var et toppår for tilgang av uføretrygdete generelt. 7

8 5. AFP LIKEVEL EN MULIGHET FOR NESTEN ALLE En innvending som ofte reises mot AFP-ordningen er at den ikke dekker hele arbeidslivet. I ytterste fall har motstanderne gitt inntrykk av at den bare dekker LOorganiserte. Det riktige er at den omfatter alle virksomheter med normale tariffavtaler og at alle kan inngå i ordningen uavhengig av organisasjonstilhørighet. På de virksomheter der ordningen gjelder, er den altså et tilbud til alle ansatte gitt at kravene til yrkesaktivitet er oppfylt. Det har også vært en vanlig antakelse at de ovennevnte virksomheter sysselsetter rundt 60 prosent av arbeidstakerne. Likevel er det slik at dette undervurderer ordningens rekkevidde. Fafo har i en analyse 1 bl.a. påpekt at næringstilknytning og arbeidsforhold for arbeidstakere under 25 år skiller seg fra det en finner hos eldre aldersklasser av lønnstakere. De unge jobber oftere i næringer hvor en ikke er omfattet av tariffavtaler eller har AFP-ordning. Det innebærer at arbeidstakere som nærmer seg den relevante alder for AFP i større grad er ansatt i virksomheter med slik ordning enn uten. Mange flere enn 60 prosent dekkes altså når det gjelder. Beregninger med basis i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og tall fra Felleskontoret viser at dekningsgraden for arbeidstakere år er 65 prosent, jfr. vedleggstabellen. Samtidig ser vi en stor variasjon i dekningsgrad avhengig av alder, (jfr. figur). Høyest er AFP-dekningen for arbeidstakere rett før fylte 62 år. Blant disse er drøyt åtte av ti omfattet av en AFP-ordning. Andelen arbeidstakere år med rett til AFP år år år år år år år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 1 Tove Midtsundstad, Fafo notat : Hvor mange har rett til AFP? Beregning av AFP-dekningen på ulike alderstrinn med basis i tall fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og data fra Felleskontoret for LO og NHO. 8

9 Aldersgruppe Antall sysselsatte Antall sysselsatte som jobber i virksomheter med AFP-ordning år år år år år år år år år år

10 6. STØRRE BEHOV FOR NOEN? Etableringen av AFP i 1988 bygde på en erkjennelse av at behovet for tidligpensjonering kunne være særlig stort for visse grupper. Felles for disse er høyt tempo og ulike andre stressfaktorer. Belastningslidelser (muskel- og skjelettlidelser) er svært utbredt. I mange bransjer har mange begynt sitt yrkesliv tidlig, kanskje alt i års alderen. Mange arbeidstakere kan derfor gjerne ha 40 år eller mer i yrkeslivet bak seg når de er 62 år. Mange går også av på uføretrygd, før 62 års alderen. Data fra ulike hold viser også at sykefraværet er høyere i slitsomme yrker enn i andre antall gjenstående leveår er også lavere ved 62- års alderen 2. Dette kan være uttrykk for at disse yrkene tærer på helsa mer enn andre yrker. Noen slike kan trekkes frem for å konkretisere variasjonene i arbeidslivet. Bygge- og anlegg I denne bransjen utfører arbeidstakerne mye fysisk tung arbeid, som innebærer tunge løft og mye bevegelse fra sted til sted på bygge- eller anleggsplassen. De jobbe også for manges vedkommende mest utendørs, også om vinteren. Dette sliter på kroppen og gir slitasje i muskel- og skjelettsystemet. Bygge- og anleggsarbeidere må også stadig skifte arbeidsplass, ofte må de bo hjemmefra i perioder, pendle, osv, og dette kan slite psykisk. Renholdsbransjen I denne bransjen er det mange som pådrar seg belastningslidelser, og sykefraværet er meget høyt. Mange går ut og inn av bransjen, f eks i forbindelse med fødsler og omsorgsoppgaver for barn. Det er imidlertid færre, i hvert fall blant etniske nordmenn, som blir i bransjen et helt yrkesliv, og ungdom under utdanning er en viktig gruppe i bransjen. Mange jobber også deltid. Det er mange innvandrere i bransjen, og denne gruppen har ofte få alternative jobbmuligheter. Det kan derfor være at disse vil stå lenger i renholdsyrket. Renholdsbransjen er også utsatt for sterk intern konkurranse, gjennom anbudsordninger, og tidspresset er stort. Omsorgsyrker Kvinner, som dominerer i omsorgsyrker, som hjelpepleiere, hjemmehjelper og sykepleiere pådrar seg ofte belastningslidelser etter en tid i yrket. Særlig 2 Tove Midtsundstad og Espen Dahl. Yrke og forventet levelader. Fafo-notat

11 hjelpepleierne har mange tunge løft og må bruke kroppen mye i sitt arbeid. Mange har derfor ikke kapasitet til å arbeide til ordinær pensjonsalder. Lav bemanning og sterkt tidspress sliter på de ansatte. Hotell- og restaurantbransjen Det er to yrkesgrupper som er mye utsatt for belastningslidelser i denne bransjen, nemlig servitørene og værelsespersonalet. Her utføres det mye kroppsarbeid (reing av senger, bæring av mat, drikke, osv) og enkelte grupper har også mye skiftarbeid som kan medføre ulike former for slitasje. Det er stor gjennomtrekk i bransjen. Dette betyr at for enkelte er ikke AFP noen problemstilling, men for den gruppen som blir i yrket, er AFP absolutt en viktig ordning. Det viser seg også at mange blir uføretrygdet i hotell- og restaurantbransjen. Transportsektoren Når det gjelder bussjåfører utsettes de for et stadig hardere arbeidspress pga av økt markedskonkurranse, bruk av anbud osv. Arbeidsdagene (med kjøring) blir lengre og mer hektiske. Dette er vanskelig å forholde seg til for en eldre sjåfør, når reaksjonsevnen, osv blir svekket. Trafikkbildet har også forandret seg med mer stress for sjåfører som kjører i byene. Industrien Industrien i Norge har vært i gjennom store forandringer i løpet av de siste tiårene. Dette har dels gjort arbeidsforholdene bedre, mye av det tunge fysiske slitet er blitt borte gjennom f eks automatisering, og mange arbeidsmiljøtiltak er satt i gang. Samtidig har tempoet i produksjonsprosessene og leveranser økt sterkt, og stiller nye krav til arbeiderne. Dagens eldre industriarbeidere begynte ofte i industrien i års alderen. De siste tiårenes stadige omstillingsprosesser, outscourcing, fusjoner og fisjoner, har virket belastende på mange, med stadig nye eiere/ny ledelse, overføring til nye avdelinger, skifte av arbeidsmiljøer, osv. Dette har også gjort arbeidssituasjonen mer usikker. I tillegg er det i dag ikke lenger retrettstillinger i virksomhetene på samme måte som før. De store statsbedriftene Store statsbedrifter som NSB, Posten og Veivesenet, har vært gjennom store omstillingsprosesser i takt med at de i økende grad har blitt utsatt for markedskonkurranse. Bare i Posten har blitt personer blitt berørt siden Posten ble for øvrig aksjeselskap i Disse omstillingsprosessene sliter på 11

12 mange arbeidstakere, færre må gjøre mer (selv om teknologiske endringer kan redusere behovet for arbeidskraft), man må ofte skifte arbeidsmiljø og arbeidskamerater, og usikkerheten generelt har økt. Mange har også gått av på uføretrygd. Posten, f eks, har gjort stor bruk av offentlige virkemidler som uføretrygd og ventelønn i disse omstillingsprosessene. Mange også har gått av på AFP. Noen store yrkesgrupper årsgjennomsnitt Omsorgsarbeider og hjelpepleiere Rengjøringspersonale innen bedrifter Annet pleie-/omsorgspersonale Lastebil- og vogntogførere Hovmestere, servitører Postbud - og sorterere Anleggsmaskinførere Operatører innen metallurgisk industri og metallvareproduksjon Buss- og sporvognførere Hjelpearbeidere innen industri Hjemmehjelpere Kilde: SSB 12

13 7. KOMMISJON PÅVIRKET AV MYTENE? Et sentralt punkt i innstillingen fra Pensjonskommisjonen er å gjøre det surere å ta ut tidligpensjon og å premiere de som pensjoneres sent. Dette gir en kraftig endring i forhold til dagens AFP-ordning, noe som illustreres i den etterfølgende figur. (Se nærmere om dette i Samfunnsnotat nr 3/2004) Vi tar utgangspunkt i dagens AFP pensjon. Ved en gjennomsnittslønn på kr gir det en AFP-pensjon på ca kr. Den beregnes på samme måte som en vanlig folketrygdpensjon. I tillegg kommer AFP-tillegget på kr (i privat sektor) Pensjon ved 62 år når AFP erstattes Lønn = tillegg år Nå 37 år 40 år 45 år 50 år Yrkesår ved 62 Ny Om man vil gå av ved 62 års alder, er avkortingen av pensjonen kraftig, og så gradvis mindre jo nærmere 67 man tar ut pensjon. Alt i alt faller pensjonen med kroner per år. Og dette skal vare livet ut. Tilsvarende gis påslag ved pensjonsuttak mellom 67 og 70 år. Figuren viser også at man får et økt pensjonsgrunnlag for antall yrkesår utover 40, og tilsvarende reduksjon ved færre år. Figuren viser imidlertid at det skal mange ekstra år til for å nærme seg dagens nivå på AFP! De som ikke har tjent opp grunnlag som når opp til minstepensjonens nivå (på nå ), vil ikke kunne ta ut pensjon før tida. For 40 års opptjening tilsvarer dette en årslønn på nær som gjennomsnitt for å kunne få pensjon ved fylte 62 år. 13

14 VEDLEGG STATSMINISTEREN Landsorganisasjonen i Norge Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo, 5. april 1997 LØNNSOPPGJØRET TIDLIGPENSJONSORDNINGEN Jeg viser til brev fra Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon av 17. mars d.å. om lønnsoppgjøret og tidligpensjonsordningen. Regjeringen er innstilt på å bidra til en tidligpensjonering for arbeidstakere som nå har hatt en lengre yrkeskarriere, og som har behov for en verdig avslutning av denne. Eldre arbeidstakere er en sammensatt gruppe, og mange av dagens eldre har startet tidlig i arbeidslivet. I denne sammenheng er de ulike ordningene for førtidspensjon viktige elementer innenfor en samlet pensjonspolitikk. For Regjeringen er også ønsket om å få flere eldre til å fortsette lenger i arbeid et sentralt utgangspunkt for pensjonspolitikken, og det er et mål å heve den gjennomsnittlige avgangsalderen, slik vi har uttrykt det i Langtidsprogrammet. Når regelverket for nye pensjonsordninger skal utformes, er det viktig også å legge vekt på langsiktige hensyn og at yrkeskarrierer endrer seg. Utbygging av skole og videreutdanning gjør at norske arbeidstakere nå gjennomgående starter sin yrkesaktivitet seinere enn det som var vanlig for den eldre delen av dagens arbeidsstyrke. Som illustrasjon var andelen av alle 18-åringer under utdanning i 1962 på 34 pst., mens den i 1992 var på 82 pst. 14

15 De som i de seinere år har gått inn i yrkeslivet står overfor et mindre fysisk krevende arbeid og et bedre arbeidsmiljø. Videre øker den gjennomsnittlige levealderen, og de eldre vil etter hvert ha bedre helse enn tilsvarende aldersgrupper i dag. I begynnelsen av det neste århundre vil veksten i arbeidsstyrken stanse. Samtidig blir det et økende behov for offentlig innsats knyttet til omsorg, helse og utdannelse. Dette behovet er allerede stort. Det blir derfor særlig viktig å legge til rette for en høy og langvarig yrkesdeltakelse. Regjeringen ser det derfor som viktig at reglene av pensjonsopptjenings- og skattemessig art blir utformet slik at de ikke blir varige i en situasjon der yrkesmønsteret endrer seg. Regjeringen vil derfor gå inn for at: 1. Rikstrygdeverket og trygdekontorene skal medvirke ved beregning og utbetaling av tidligpensjon. 2. Tidligpensjonister ved fylte 64 år kan gå over på AFP-ordningen. 3. Personer som tar ut tidligpensjon skal få poengår i folketrygden som tidligpensjonist. 4. Skattebegrensingsregelen også skal omfatte tidligpensjonister mellom 62 og 64 ar. 5. Det månedlige sluttvederlaget i tidligpensjonsordningen, begrenset oppad til det månedlige sluttvederlaget i AFP, skal være skattefritt for 62- og 63-ãringer. 6. Lovbestemmelsene nevnt i pkt. 4 og 5 over vil bli utformet slik at de for nye pensjonstilfeller fases ut med virkning fra 1. januar Bestemmelsen nevnt i punkt 3 vil bli vurdert utfaset fra samme tidspunkt. Regjeringen vil dessuten nedsette et offentlig utvalg for a vurdere ulike former for fleksibel førtidspensjonering med sikte på a få til en høyere pensjoneringsalder. For å oppnå dette skal utvalget bl.a. vurdere spørsmål knyttet til pensjonsnivået i tidligpensjonsordninger og forholdet til folketrygdens regelverk. LO og NHO vil bli invitert til å være med i et slikt utvalg. Med vennlig hilsen Thorbjørn Jagland 15

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med.

Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg Overlege/Dr. med. Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA). Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder:

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land

Åsmund Hermansen. Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Åsmund Hermansen Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Åsmund Hermansen Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Organisering

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer