Virksomhetsplan, forord...s. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan, forord...s. 2"

Transkript

1 INNHOLD Virksomhetsplan, forord...s Årsrapport Satsningsområde 4.1. s. 3 Satsningsområde 4.2. s. 3 Satsningsområde 4.3 s Lillefots plattform... S Virksomhetsbeskrivelse 3.1 Elever/ brukere s Personalet... s Primærkontaktoppgaver...s Samarbeid internt og eksternt.. s Organisering av arbeidet rundt den enkelte elev/ bruker s Basisgruppe s Ansvarsgruppemøter s Temagrupper. s Kurs og ekskursjoner for personalet s Plan for 2011 Hovedmål for Lillefot s Elever/ brukere...s Fysisk miljø..s Personalet.....s VEDLEGG Serviceerklæring...s.18

2 VIRKSOMHETSPLAN 2011 FORORD Avdeling Lillefot er en egen avdeling på Vang skole som gir tilbud til multifunksjonshemmede barn og unge i Rygge. Råde kommune kjøper 2 plasser. Primært gir vi tilbud til skolebarn i Rygge, men fra august 2007 ble vi også dagtilbud for ungdommer fra kommunen som var ferdig med videregående skole. For skoleåret 2010/ 2011, var det i utgangspunktet ett skolebarn fra Rygge og ett fra Råde, men dessverre mistet vi barnet fra Rygge i januar Nå er det derfor bare barnet fra Råde som får sitt grunnskoletilbud hos oss. Vi har også en ungdom på dagtilbud fra Råde. Det er tilsammen fem unge som får dagtilbud ved Lillefot. Med grunnskoleeleven er det nå totalt 6 brukere av Lillefot i alderen 13 til 26 år. Virksomhetsplanen har to deler. I del 1, redegjør vi for virksomheten vår, mens del 2 er et arbeidsredskap for oss for 2011 og hva vi spesielt vil sette fokus på og løfte fram i vår hverdag. Vang skole, avd. Lillefot, Margrete Klokkerud Haaland daglig leder

3 1. ÅRSRAPPORT Årsrapporten viser til satsningsområdene i fjorårets virksomhetsplan. 4.1 Elever/ brukere Satsningsområde nr Aktiviteter inne og ute Mål: Vi vil tilby barn og unge på Lillefot opplevelser ved å: a) utnytte de rommene som finnes inne på skolen b) tilby uteopplevelser c) sikre god kvalitet i tilbudet gjennom varierte dagsplaner. Delmål 1 a) bruke musikkrom og gymsal samt besøke SFO. Tiltak:. Bruke anledninger som byr seg, bl.a. til besøk på SFO. Evaluering: vi bruker musikkrom fast, men har i liten grad brukt gymsal. Vi er noe på SFO. Delmål 1 b) tilrettelegge for turer som kan gi varierte opplevelser. Tiltak: To av personalet kommer med forslag til turer Felles turer i skogen. Felles turer i løpet av året utenfor nærmiljøet.. Evaluering: vi har vært på noen turer, men det er vanskelig å få til for alle samtidig. Delmål 1 c) Tilby den enkelte varierte aktiviteter. Tiltak: Gi tilbud om sanseopplevelser i form av bl.a. musikk og massasje. Evaluering: Blir utført og er positive opplevelser. Massøren har vært sykmeldt en del. 4.2 Fysisk miljø. Satsningsområde 4.2.1: Avdelingens lokaler. Mål: Sørge for at avdelingens lokaler er tilpasset og tilrettelagt behovet til enhver tid. Delmål 1 Tiltak Evaluering: Delmål 2: Tiltak: Evaluering: Fornyelse og vedlikehold av det fysiske miljø. Fjerne deler av veggen i hovedrom. Kommunen har ikke hatt ressurser til det. Anskaffe utstyr og aktiviseringsmateriell tilpasset den enkelte. Erstatte materiell som blir slitt og anskaffe nytt ved behov Blir gjort.

4 4.3 Personalet Satsningsområde Personalet Mål: a)utnytte personalets ressurser slik at den enkelte får oppgaver vedk. trives med b) Arbeide for et godt personalmiljø. Delmål 1 a) sørge for at ulike interesser hos personalet kommer til nytte i ulike aktiviteter. Tiltak: Fordele oppgaver ut i fra tilbakemelding fra den enkelte. Evaluering. Forsøker å få til dette. Viktig å fortsette med det, spesielt mht nyansatte. Delmål 1 b) ivareta nåværende personalgruppe, nye som blir tilsatt og personale som vil følge brukere fra bolig. Tiltak: Gjøre dagene gode for hverandre: - ukas gløtt og glipp - informasjon på fredagsmøter, skrive referat Arbeidsmiljø som tema på personalsamlinger. - lufterunde på alle personalmøter - melde fra om ting på et tidlig tidspunkt Sosiale treff utenom arbeidsplassen. Evaluering: blir gjort ønsker å fortsette med det.

5 2. LILLEFOTS PLATTFORM Avdeling Lillefot har vært på Vang skole siden Vi har gjort mange erfaringer i disse årene. Samtidig opplever vi - som i all annen virksomhet for øvrig - at erfaringene gjør noe med oss og tilfører oss mye, at elever og brukere endrer seg og også blir eldre og at pendelen svinger i forhold til hvor fokus skal være også i vår hverdag. Som for skolen forøvrig skal også vi på Lillefot kunne gi opplevelser, utfordringer og erfaringer i et trygt miljø. Alle elever har rett til tilpasset opplæring og graden av tilpassing er enorm på en avdeling som Lillefot. Fokus hos oss vil hovedsakelig være rettet mot opplevelser og erfaringer. Tilrettelegging er et nøkkelbegrep. Elevenes/ brukernes motoriske funksjonshemming gjør at de i liten grad selv kan plassere seg i gode utgangsposisjoner for å få tak i ting. For elever/ brukere som befinner seg på de tidligste utviklingstrinn er det også viktig å gi muligheter til opplevelser av mestring og utfordringen vil ofte være å finne de små bitene den enkelte kan være i stand til å klare for å kunne erfare at jeg klarte det. I løpet av tiden Lillefot har eksistert har vi erfart at mål som dreier seg om å nå lenger rent ferdighetsmessig ofte ikke passer inn. Elevenes/ brukernes motoriske begrensninger er som nevnt en av årsakene til at de vanskelig kan vise ferdighetsøkning rent fysisk. For å gi elevene/ brukerne god livskvalitet, oppleves dreiningen mot opplevelser og erfaringer mer riktig. Vi har musikkpedagog hos oss en gang i uka og massør en gang 2. hver uke som hjelper oss med å gi alle en god livskvalitet. "Snoezelen er et kjent begrep innenfor tilbud til multifunksjoshemmede og filosofien bak snoezelen er i tråd med tanken om å tilby opplevelser som kan gi erfaringer. På Lillefot har vi et hvitt rom, et rom for avkobling og tilkobling. Vi har også et svart rom. Der har elevene/ brukerne ved Lillefot større mulighet til å utnytte synet sitt. Svart bakgrunn gir god kontrast til fargerike effekter. I tillegg til opplevelser, er det også andre ting som legger beslag på mye av dagen til elevene/ brukerne ved Lillefot. For at den enkelte ikke skal få uønskede feilstillinger, er det nødvendig med daglige tøyninger og stillingsendringer. Aktiviteter i ståbrett er for noen en viktig del av timeplanen. Lillefot er et miljø hvor personalet jobber tett sammen. Det er vesentlig å legge ned tid og ressurser i å få til et godt klima arbeidsmiljømessig. Faglig er det også viktig at vi kan sette av tid til veiledning og kursing for å få påfyll og for å stå på felles plattform i arbeidet vårt.

6 3. VIRKSOMHETSBESKRIVELSE FAKTA OM LILLEFOT Lillefot ble opprettet høsten 1990 som et tilbud til barn med multifunksjonshemming i Rygge kommune. Tilbudet var lokalisert til en avdeling ved Kosekroken barnehage. Høsten 1992 flyttet tilbudet til lokaler ved Vang skole. Administrativ leder for Vang skole og Lillefot er rektor. 3.1 ELEVER/ BARN/BRUKERE Det er 1 barn som får grunnskoletilbud hos oss. Barnet har skolefritidstilbud/ avlastning hos oss hver dag. Råde kommune har en elev i grunnskole og en ungdom i dagtilbud hos oss. I tillegg til de nevnte barna, gir vi dagtilbud til 4 unge som er ferdige med all skolegang, dette fordi Løvstad som tidligere har vært dagtilbud, omorganiserte driften. De ovennevnte får tilbud gjennom hele året bortsett fra 3 uker på sommeren. Det gis det samme tilbudet til dagtilbudsbrukere bortsett fra at de må være hjemme hverdagene i forbindelse med jul og påske. På plandager må alle være hjemme. Åpningstid Avlastning Skoledel Dagtilbud Kl individuelt tilpasset, men med samme timetall som elever på tilsvarende klassetrinn I tidsrommet , Ind. tilpasset. Hvem Kristian Silje E, Tayab, Silje J, Fedja og Inga 7.tr gr. skole Dagtilbud total 10/ Vgs= videregående skole Det er bestemt at Lillefot først og fremst skal være et skoletilbud, men at vi tar imot andre aldersgrupper når det er mulig og ønskelig.

7 3.2 PERSONALET Inger Johanne Markussen, faglig leder, er ansatt bare på skoledel og følger skolens vilkår for arbeidstid. Inger Johanne jobber også fra februar 2011 for PPT i Rygge. De øvrige ansatte er ansatt på kommunale vilkår og er alle med på å dekke behovet for skole og skolefritidstilbud/ avlastning for elever/ brukere. Skoledel Inger Johanne Markussen, 80% stilling Jobber dette året også for PPT faglig leder/ spesialpedagog. 80 % stilling. skole og sfo-del/ avlastning Margrete K. Haaland 37,5 t/ uke, 100% daglig leder/ vernepleier m/ 1.avd spes ped. Anne-Grete Andreassen, 37,5 t/uke, 100% Kristin Skarning, 20,5 t/uke, 54,6% Jobber også på SFO fra febr 2011 pga overtallighet Lisbeth Wilhelmsen, 18 3/4 t/uke, 50 % Inger Johanne Stolinski, 26/uke, 69,33% Jobber deler av året 50,6% Ingunn Grivi, 28,5t/uke, 76% assistent med primærkontaktoppgaver, barne- og ungdomsarbeider omsorgsarbeider med primærkontaktoppgaver assistent med primærkontaktoppgaver permisjon fra til hjelpepleier med primærkontaktoppgaver hjelpepleier med primærkontaktoppgaver Mary Ann Sveen, 34t/uke, 90,67% hjelpepleier med primærkontaktoppgaver

8 PRIMÆRKONTAKTOPPGAVER På avdeling Lillefot har vi en primærkontaktordning. De fleste på avdelingen tillegges primærkontaktoppgaver. Det er primærkontaktene som har mest med sitt" barn/ ungdom å gjøre til daglig; slik som stell, matsituasjonen, stimulering og trening. 1. Primærkontakten skal være et bindeledd mellom Lillefot og hjemmet i form av å benytte kontaktbok, telefon og direkte kontakt når man treffes. 2. Primærkontakten skal ha kunnskaper om den enkeltes matvaner, stellerutiner o.s.v. og har ansvaret for at rutinene blir fulgt. 3. Primærkontakten har medansvar for å lage ukeplan og har ansvaret for at denne blir fulgt. 4. Primærkontakten kan være med spesialpedagogen på samtaler vedrørende den enkeltes individuelle opplæringsplan. 5. Primærkontakten deltar på ansvarsgruppemøter. Primærkontakten kan ellers delta i møter etter avtale med daglig leder og faglig leder..

9 3.3 SAMARBEID INTERNT OG EKSTERNT. Samarbeid og evalueringsrutiner er med på å sikre kvaliteten på arbeidet vårt. Å samarbeide med andre er av stor betydning for Lillefot. Dette for å kunne sikre at alle får et individuelt og helhetlig tilbud til enhver tid ut fra den enkeltes behov. SAMARBEID MED FORELDRE OG ANSATTE I BOLIG Foreldresamarbeid er en viktig del av Lillefots virksomhet. Gjennom et slikt samarbeid får og gir man informasjon om den enkelte, slik at behovene kan bli ivaretatt på best mulig måte. Gjennom samtaler får man utvekslet informasjon, tanker og følelser og dagligdagse hendelser som kan være med på å styrke kontakten personalet og foreldre i mellom. I praksis skjer dette ved: - foreldresamtaler og samtaler med ansatte i bolig etter behov. - uformelle samtaler gjennom daglig kontakt via meldingsbok, direkte eller pr. telefon. - sammenkomster før jul og sommerferie. PERSONALSAMARBEID. Et godt personalsamarbeid er med på å heve kvaliteten på en arbeidsplass. Gjennom dialoger og samarbeid personalet i mellom får man utnyttet de ressursene som finnes på avdelingen på en konstruktiv måte. På Lillefot legger vi opp dette slik: - møter mellom faglig leder og daglig leder, - avdelingsmøter - personalmøte ca. 1 gang pr. måned, - medarbeidersamtaler, - uformelle samtaler gjennom daglig kontakt, - der og da - møter ved behov for å rydde opp, ta opp ting som oppstår og som opptar alle. SAMARBEID MED FYSIOTERAPEUTER. Fysiotrening går inn som en del av elevenes/ brukernes hverdag. Personalet deltar i treningen fysioterapeuten utfører. Dette er viktig for å ta med seg det som trenes på der i det daglige. Elevene har forskjellige fysioterapeuter, noen kommer til Lillefot og for noen er det eleven/ brukeren som drar til fysioterapeuten alene eller sammen med en fra avdelingen. Treningen dreier seg om viktige ting som hjelp til å komme fram til gode utgangsposisjoner for lek og læring og hvordan sørge for vedlikehold kroppslig sett - forebygge kontrakturer etc.

10 SAMARBEID MED SKOLEN. Daglig leder og evt. faglig leder har faste møter med rektor. Daglig leder deltar i felles personalmøter. Lillefot deltar sammen med skolen når det gjelder ulike arrangementer. Dette kan være: - aktivitetsdager - Luciafeiring - gudstjeneste til jul - besøk fra rikskonsertene - grunnskolens uke Vi har fast ordning med samarbeid med 1. klasse i forbindelse med samlingsstund på torsdag. Etter tur er da grupper på 3-4 elever inne hos oss. SAMARBEID MED SFO. Lillefot samarbeider noe med SFO ved at vi besøker hverandre. I ferietider har vi hatt noen turer sammen. Samarbeidspartnere i kommunen: - fysioterapeuter - ergoterapeut - helsestasjon - koordinator for funksjonshemmede - PPT - hjemmesykepleien - boliger og avlastningshjem Andre samarbeidspartnere: - Habiliteringstjenesten i Østfold (HTØ) - Østfold Nettverk. Dette er en samling for personale fra andre spesialavdelinger i Østfold hvor ting av felles interesse tas opp. - Råde kommune hvor vi har en elev og en bruker fra.

11 3.4 ORGANISERING AV ARBEIDET RUNDT DEN ENKELTE ELEV/ BRUKER BASISGRUPPE. Primærkontakten er med i en basisgruppe vedrørende sin elev/ bruker. Basisgruppen består hovedsakelig av primærkontakt og faglig leder. Når det gjelder dagtilbudsbrukere er daglig leder/ vernepleier med. Fordi enkelte blant personalet i stor grad samarbeider om den samme eleven/ brukeren, er det anledning til å utvide basisgruppen etter behov med den andre som også har vedk. mye. På basisgruppemøtene snakkes det om individuelle opplæringsplan og evaluering av denne. Temaer som mat, stell og stimulering tas opp, og hva som kan gi det beste tilbudet til hver enkelt ANSVARSGRUPPEMØTER. I utgangspunktet er det to slike møter pr. elev pr. år, men behovet styrer hyppigheten. På møtene deltar: foreldre, koordinator for funksjonshemmede, primærkontakt, faglig leder, daglig leder, fysioterapeut, ergoterapeut, evt. PPT, bolig og evt. avlastningshjem.. Ved behov har Lillefot innkalt til mindre møter hvor aktuelle temaer vedr. eleven/ brukeren har blitt drøftet.

12 3.4.3 TEMAGRUPPER Personalet er med i temagrupper i forbindelse med samlingsstundene og planlegging av disse. Vi har også temagrupper for inventar/ utstyr og turer. MANDAG Massasje på avdelingen. TIRSDAG Formiddag: sang og musikk i musikkrommet. Ansvarlig: musikkpedagog. ONSDAG Formiddag: tur ut, evt fys.mus hvis dårlig vær. TORSDAG Formiddag: Samlingsstund med besøk av 1. klasse. Ansvarlig: Inger Johanne. FREDAG 2. hver fredag: individuell massasje med massør.

13 3.4.4 KURS OG EKSKURSJONER FOR PERSONALET Vi prøver å finne kurs som er i tråd med satsingsområdene våre. Kurs som berører temaer om sansestimulering/ opplevelser, kurs som setter fokus på det å være foreldre til funksjonshemmede barn og kurs mht epilepsi og sondeernæring. Vi ønsker kurs som gir oss kunnskap/opplæring i våre elevers spesielle behov, og vi satser på kurs som styrker arbeidsmiljøet. Vi vil at alle i personalgruppen skal delta på kurs, og ønsker at min. 2 av personalet deltar på samme kurs. Dette fordi vi vet at når flere har samme kunnskap, er det enklere å få nytte av det i skolehverdagen. Vi ser betydningen av at nyansatte får delta på kurs som opplæring i arbeidet på Lillefot. Ekskursjoner er med på å gi inspirasjon og ny giv i arbeidet på skolen. I 2010 har flere vært på ulike kurs i regi av Habiliteringstjenesten i Østold og Østfold Nettverk. Alle var på et kveldskurs nå Nygårdshaugen dagsenter. Vi vil følge med på kurstilbud fra Østfold nettverk, Habiliteringstjenesten, ulike kompetansesentra og andre aktuelle arrangører.

14 4. PLAN FOR 2011 VI VIL GJØRE DAGENE GODE FOR HVERANDRE HOVEDMÅL FOR LILLEFOT. 1. Lillefot skal være et trygt miljø der den enkelte kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger og i nært samspill med personalet på avdelingen. 2. Personalet skal gjennom fysisk og pedagogisk tilrettelegging hjelpe den enkelte til å oppleve gjenkjenning og forsøke å opprettholde det innlærte. 3. Opplevelser av annerledes hverdager skal bidra til å berike dagene og sørge for variasjon.

15 4.1 ELEVER /BRUKERE Satsningsområde 4.1.1: Aktiviteter inne og ute MÅL: Vi vil tilby elever/ brukere som er på Lillefot opplevelser ved å: a) utnytte de rommene som finnes inne på skolen b) tilby uteopplevelser c) sikre god kvalitet i tilbudet gjennom varierte dagsplaner Delmål 1: a) bruke musikkrom og gymsal samt besøke SFO b) planlegge og tilrettelegge for turer som kan gi varierte opplevelser. Tiltak: Bruke anledninger som byr seg, bl.a. til besøk på SFO. Felles turer i skogen. Felles turer i løpet av året utenfor nærmiljøet for alle eller en mindre gruppe. c) Tilby den enkelte varierte aktiviteter. Gi tilbud om sanseopplevelser i form av bl.a.musikk og massasje.

16 4.2 FYSISK MILJØ Satsningsområde 4.2.1: Avdelingens lokaler. MÅL: Sørge for at avdelingens lokaler og utstyr er tilpasset og tilrettelagt behovet til enhver tid. Delmål 1: Fornyelse og vedlikehold av det fysiske miljø. Delmål 2: Anskaffe utstyr og aktiviseringsmateriell tilpasset den enkelte. Tiltak: Fjerne deler av veggen i hovedrom. Tiltak: Erstatte materiell som blir slitt og anskaffe nytt ved behov.

17 4.3 PERSONALET Satsningsområde Personalet MÅL: a) Utnytte personalets ressurser slik at den enkelte får oppgaver vedk. trives med. b) Arbeide for et godt arbeidsmiljø. Delmål 1: Tiltak: a) sørge for at ulike interesser hos personalet kommer til nytte i ulike aktiviteter. b) ivareta nåværende personalgruppe og personale som vil følge brukere fra bolig. Fordele oppgaver ut ifra tilbakemelding fra den enkelte. Gjøre dagene gode for hverandre: - ukas gløtt og glipp - informasjon på fredagsmøter, skrive referat. Arbeidsmiljø som tema på personalsamlinger: - lufterunde på alle personalmøter - melde fra om ting på et tidlig tidspunkt Sosiale treff utenom arbeidsplassen.

18 <5. VEDLEGG SERVICEERKLÆRING FOR AVDELING LILLEFOT 2011 For avdeling Lillefot, Vang skole. Lillefot er et skole og sfo/ dagtilbud Formål: Lillefot skal gi opplæring i samsvar med Opplæringsloven m/ forskrifter, herunder læreplanverket. Vi vil tilby barn i skolealder og voksne med multifunksjonshemming et dagtilbud som gir god livskvalitet. Hvem kan få tjenesten: Lillefot er primært et tilbud til skolebarn i Rygge Kommune. Vi kan også ta imot barn i samme alder fra andre kommuner. Det har også vært gitt tilbud til førskolebarn. Vi gir også tilbud til unge voksne multifunksjonshemmede (avsluttet videregående opplæring). Hva omfatter tjenesten: Alle som har tilbud her skal ivaretas med hensyn til omsorg, trivsel, trygghet og helse. Opplevelser og opplæring som gjør den enkelte i stand til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Opplevelse av annerledes hverdager som kan bidra til å berike dagene med nye og varierte erfaringer. De som er her utover alder hvor de får SFO, har etter avtale mellom foreldre/ bolig og hjemkommune fått avlastning/ dagtilbud på Lillefot Våre forpliktelser: Overfor den enkelte vil avdelingen gi et trygt og godt lærings- og opplevelsesmiljø tilrettelegge miljøet med tilpassede aktiviteter og læremidler gi mulighet til egenaktivitet gi mulighet til mestring sørge for at den enkelte får oppleve gjenkjenning og forsøke å opprettholde det innlærte gi mulighet for nærhet gi mulighet for deltakelse i ulike sosiale sammenhenger møte vedk. med de samme verdier og grunnholdning som elevene på skolen for øvrig. Personale som fremmer den enkeltes faglige og sosiale utvikling.

19 Overfor foresatte vil avdelingen sørge for at den enkelte har et skole- og sfo/avlastningstilbud/ dagtilbud som gir trygghet og tett oppfølging invitere til samarbeid til det beste for den enkelte, herunder også deltakelse i ansvarsgruppe ha personale som fremmer den enkeltes faglige og sosiale utvikling gi jevnlig informasjon gjennom informasjonsskriv / - møter om den enkelte og skolen gi mulighet for medvirkning i skolens rådsorgan. Dine forpliktelser som foresatt: Gi og oppdatere nødvendige opplysninger om elevens behov, helse og medisin. Gi beskjed når eleven ikke skal være på skolen. Skolen ønsker beskjed i god tid når det er mulig. Hovedansvar for hjelpemidler som brukes hjemme og på Lillefot Dette gjør vi ikke: følge eleven/ barnet til lege/ tannlege. Ved behov og når det er mulig, kan vi delta i tillegg til foresatte. ta imot elever/ barn som er syke, f.eks med feber på grunn av sykdom. Egenbetaling/Pris: Den offentlige skolen er gratis. Kommunen skal holde elevene med undervisnings-materiell. Elever med funksjonshemming kan få SFO til og med 7. trinn. Priser på SFO vedtas av kommunestyret. Dagtilbud betales av kommunen.

20 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Skoleskyss Elever med spesielle behov har rett til fri skoleskyss. Det meldes behov om dette fra skolen. Lillefot har ikke ansvar for transport av dagtilbudsbrukere. Spesialavtale mht èn bruker. Åpningstider eller etter behov. Det er stengt 3 uker i juli. Det er stengt julaften, nyttårsaften og etter kl onsdag for skjærtorsdag Lillefot har 5 planleggingsdager hvert år. Dagtilbudsbrukere gis ikke tilbud hverdagene mellom jul og nyttår og hverdagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag. Det gis tilbud i skolens høstferie og vinterferie. Det er 5 planleggingsdager i året hvor dagtilbudsbrukere må være hjemme. Ansvarlig for tjenesten Rektor, tlf

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

PRESTEGÅRDSJORDET BARNEHAGE

PRESTEGÅRDSJORDET BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN PRESTEGÅRDSJORDET BARNEHAGE FORORD Velkommen til Prestegårdsjordet Barnehage. Vår virksomhetsplan bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, utgitt av kunnskapsdepartementet

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Hos oss får barna gode barndomsminner!

Hos oss får barna gode barndomsminner! DI Årsplan 2008/2009 Hos oss får barna gode barndomsminner! Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken. 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon av ansatte og deltakere.

Detaljer