Virksomhetsplan, forord...s. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan, forord...s. 2"

Transkript

1 INNHOLD Virksomhetsplan, forord...s Årsrapport Satsningsområde 4.1. s. 3 Satsningsområde 4.2. s. 3 Satsningsområde 4.3 s Lillefots plattform... S Virksomhetsbeskrivelse 3.1 Elever/ brukere s Personalet... s Primærkontaktoppgaver...s Samarbeid internt og eksternt.. s Organisering av arbeidet rundt den enkelte elev/ bruker s Basisgruppe s Ansvarsgruppemøter s Temagrupper. s Kurs og ekskursjoner for personalet s Plan for 2011 Hovedmål for Lillefot s Elever/ brukere...s Fysisk miljø..s Personalet.....s VEDLEGG Serviceerklæring...s.18

2 VIRKSOMHETSPLAN 2011 FORORD Avdeling Lillefot er en egen avdeling på Vang skole som gir tilbud til multifunksjonshemmede barn og unge i Rygge. Råde kommune kjøper 2 plasser. Primært gir vi tilbud til skolebarn i Rygge, men fra august 2007 ble vi også dagtilbud for ungdommer fra kommunen som var ferdig med videregående skole. For skoleåret 2010/ 2011, var det i utgangspunktet ett skolebarn fra Rygge og ett fra Råde, men dessverre mistet vi barnet fra Rygge i januar Nå er det derfor bare barnet fra Råde som får sitt grunnskoletilbud hos oss. Vi har også en ungdom på dagtilbud fra Råde. Det er tilsammen fem unge som får dagtilbud ved Lillefot. Med grunnskoleeleven er det nå totalt 6 brukere av Lillefot i alderen 13 til 26 år. Virksomhetsplanen har to deler. I del 1, redegjør vi for virksomheten vår, mens del 2 er et arbeidsredskap for oss for 2011 og hva vi spesielt vil sette fokus på og løfte fram i vår hverdag. Vang skole, avd. Lillefot, Margrete Klokkerud Haaland daglig leder

3 1. ÅRSRAPPORT Årsrapporten viser til satsningsområdene i fjorårets virksomhetsplan. 4.1 Elever/ brukere Satsningsområde nr Aktiviteter inne og ute Mål: Vi vil tilby barn og unge på Lillefot opplevelser ved å: a) utnytte de rommene som finnes inne på skolen b) tilby uteopplevelser c) sikre god kvalitet i tilbudet gjennom varierte dagsplaner. Delmål 1 a) bruke musikkrom og gymsal samt besøke SFO. Tiltak:. Bruke anledninger som byr seg, bl.a. til besøk på SFO. Evaluering: vi bruker musikkrom fast, men har i liten grad brukt gymsal. Vi er noe på SFO. Delmål 1 b) tilrettelegge for turer som kan gi varierte opplevelser. Tiltak: To av personalet kommer med forslag til turer Felles turer i skogen. Felles turer i løpet av året utenfor nærmiljøet.. Evaluering: vi har vært på noen turer, men det er vanskelig å få til for alle samtidig. Delmål 1 c) Tilby den enkelte varierte aktiviteter. Tiltak: Gi tilbud om sanseopplevelser i form av bl.a. musikk og massasje. Evaluering: Blir utført og er positive opplevelser. Massøren har vært sykmeldt en del. 4.2 Fysisk miljø. Satsningsområde 4.2.1: Avdelingens lokaler. Mål: Sørge for at avdelingens lokaler er tilpasset og tilrettelagt behovet til enhver tid. Delmål 1 Tiltak Evaluering: Delmål 2: Tiltak: Evaluering: Fornyelse og vedlikehold av det fysiske miljø. Fjerne deler av veggen i hovedrom. Kommunen har ikke hatt ressurser til det. Anskaffe utstyr og aktiviseringsmateriell tilpasset den enkelte. Erstatte materiell som blir slitt og anskaffe nytt ved behov Blir gjort.

4 4.3 Personalet Satsningsområde Personalet Mål: a)utnytte personalets ressurser slik at den enkelte får oppgaver vedk. trives med b) Arbeide for et godt personalmiljø. Delmål 1 a) sørge for at ulike interesser hos personalet kommer til nytte i ulike aktiviteter. Tiltak: Fordele oppgaver ut i fra tilbakemelding fra den enkelte. Evaluering. Forsøker å få til dette. Viktig å fortsette med det, spesielt mht nyansatte. Delmål 1 b) ivareta nåværende personalgruppe, nye som blir tilsatt og personale som vil følge brukere fra bolig. Tiltak: Gjøre dagene gode for hverandre: - ukas gløtt og glipp - informasjon på fredagsmøter, skrive referat Arbeidsmiljø som tema på personalsamlinger. - lufterunde på alle personalmøter - melde fra om ting på et tidlig tidspunkt Sosiale treff utenom arbeidsplassen. Evaluering: blir gjort ønsker å fortsette med det.

5 2. LILLEFOTS PLATTFORM Avdeling Lillefot har vært på Vang skole siden Vi har gjort mange erfaringer i disse årene. Samtidig opplever vi - som i all annen virksomhet for øvrig - at erfaringene gjør noe med oss og tilfører oss mye, at elever og brukere endrer seg og også blir eldre og at pendelen svinger i forhold til hvor fokus skal være også i vår hverdag. Som for skolen forøvrig skal også vi på Lillefot kunne gi opplevelser, utfordringer og erfaringer i et trygt miljø. Alle elever har rett til tilpasset opplæring og graden av tilpassing er enorm på en avdeling som Lillefot. Fokus hos oss vil hovedsakelig være rettet mot opplevelser og erfaringer. Tilrettelegging er et nøkkelbegrep. Elevenes/ brukernes motoriske funksjonshemming gjør at de i liten grad selv kan plassere seg i gode utgangsposisjoner for å få tak i ting. For elever/ brukere som befinner seg på de tidligste utviklingstrinn er det også viktig å gi muligheter til opplevelser av mestring og utfordringen vil ofte være å finne de små bitene den enkelte kan være i stand til å klare for å kunne erfare at jeg klarte det. I løpet av tiden Lillefot har eksistert har vi erfart at mål som dreier seg om å nå lenger rent ferdighetsmessig ofte ikke passer inn. Elevenes/ brukernes motoriske begrensninger er som nevnt en av årsakene til at de vanskelig kan vise ferdighetsøkning rent fysisk. For å gi elevene/ brukerne god livskvalitet, oppleves dreiningen mot opplevelser og erfaringer mer riktig. Vi har musikkpedagog hos oss en gang i uka og massør en gang 2. hver uke som hjelper oss med å gi alle en god livskvalitet. "Snoezelen er et kjent begrep innenfor tilbud til multifunksjoshemmede og filosofien bak snoezelen er i tråd med tanken om å tilby opplevelser som kan gi erfaringer. På Lillefot har vi et hvitt rom, et rom for avkobling og tilkobling. Vi har også et svart rom. Der har elevene/ brukerne ved Lillefot større mulighet til å utnytte synet sitt. Svart bakgrunn gir god kontrast til fargerike effekter. I tillegg til opplevelser, er det også andre ting som legger beslag på mye av dagen til elevene/ brukerne ved Lillefot. For at den enkelte ikke skal få uønskede feilstillinger, er det nødvendig med daglige tøyninger og stillingsendringer. Aktiviteter i ståbrett er for noen en viktig del av timeplanen. Lillefot er et miljø hvor personalet jobber tett sammen. Det er vesentlig å legge ned tid og ressurser i å få til et godt klima arbeidsmiljømessig. Faglig er det også viktig at vi kan sette av tid til veiledning og kursing for å få påfyll og for å stå på felles plattform i arbeidet vårt.

6 3. VIRKSOMHETSBESKRIVELSE FAKTA OM LILLEFOT Lillefot ble opprettet høsten 1990 som et tilbud til barn med multifunksjonshemming i Rygge kommune. Tilbudet var lokalisert til en avdeling ved Kosekroken barnehage. Høsten 1992 flyttet tilbudet til lokaler ved Vang skole. Administrativ leder for Vang skole og Lillefot er rektor. 3.1 ELEVER/ BARN/BRUKERE Det er 1 barn som får grunnskoletilbud hos oss. Barnet har skolefritidstilbud/ avlastning hos oss hver dag. Råde kommune har en elev i grunnskole og en ungdom i dagtilbud hos oss. I tillegg til de nevnte barna, gir vi dagtilbud til 4 unge som er ferdige med all skolegang, dette fordi Løvstad som tidligere har vært dagtilbud, omorganiserte driften. De ovennevnte får tilbud gjennom hele året bortsett fra 3 uker på sommeren. Det gis det samme tilbudet til dagtilbudsbrukere bortsett fra at de må være hjemme hverdagene i forbindelse med jul og påske. På plandager må alle være hjemme. Åpningstid Avlastning Skoledel Dagtilbud Kl individuelt tilpasset, men med samme timetall som elever på tilsvarende klassetrinn I tidsrommet , Ind. tilpasset. Hvem Kristian Silje E, Tayab, Silje J, Fedja og Inga 7.tr gr. skole Dagtilbud total 10/ Vgs= videregående skole Det er bestemt at Lillefot først og fremst skal være et skoletilbud, men at vi tar imot andre aldersgrupper når det er mulig og ønskelig.

7 3.2 PERSONALET Inger Johanne Markussen, faglig leder, er ansatt bare på skoledel og følger skolens vilkår for arbeidstid. Inger Johanne jobber også fra februar 2011 for PPT i Rygge. De øvrige ansatte er ansatt på kommunale vilkår og er alle med på å dekke behovet for skole og skolefritidstilbud/ avlastning for elever/ brukere. Skoledel Inger Johanne Markussen, 80% stilling Jobber dette året også for PPT faglig leder/ spesialpedagog. 80 % stilling. skole og sfo-del/ avlastning Margrete K. Haaland 37,5 t/ uke, 100% daglig leder/ vernepleier m/ 1.avd spes ped. Anne-Grete Andreassen, 37,5 t/uke, 100% Kristin Skarning, 20,5 t/uke, 54,6% Jobber også på SFO fra febr 2011 pga overtallighet Lisbeth Wilhelmsen, 18 3/4 t/uke, 50 % Inger Johanne Stolinski, 26/uke, 69,33% Jobber deler av året 50,6% Ingunn Grivi, 28,5t/uke, 76% assistent med primærkontaktoppgaver, barne- og ungdomsarbeider omsorgsarbeider med primærkontaktoppgaver assistent med primærkontaktoppgaver permisjon fra til hjelpepleier med primærkontaktoppgaver hjelpepleier med primærkontaktoppgaver Mary Ann Sveen, 34t/uke, 90,67% hjelpepleier med primærkontaktoppgaver

8 PRIMÆRKONTAKTOPPGAVER På avdeling Lillefot har vi en primærkontaktordning. De fleste på avdelingen tillegges primærkontaktoppgaver. Det er primærkontaktene som har mest med sitt" barn/ ungdom å gjøre til daglig; slik som stell, matsituasjonen, stimulering og trening. 1. Primærkontakten skal være et bindeledd mellom Lillefot og hjemmet i form av å benytte kontaktbok, telefon og direkte kontakt når man treffes. 2. Primærkontakten skal ha kunnskaper om den enkeltes matvaner, stellerutiner o.s.v. og har ansvaret for at rutinene blir fulgt. 3. Primærkontakten har medansvar for å lage ukeplan og har ansvaret for at denne blir fulgt. 4. Primærkontakten kan være med spesialpedagogen på samtaler vedrørende den enkeltes individuelle opplæringsplan. 5. Primærkontakten deltar på ansvarsgruppemøter. Primærkontakten kan ellers delta i møter etter avtale med daglig leder og faglig leder..

9 3.3 SAMARBEID INTERNT OG EKSTERNT. Samarbeid og evalueringsrutiner er med på å sikre kvaliteten på arbeidet vårt. Å samarbeide med andre er av stor betydning for Lillefot. Dette for å kunne sikre at alle får et individuelt og helhetlig tilbud til enhver tid ut fra den enkeltes behov. SAMARBEID MED FORELDRE OG ANSATTE I BOLIG Foreldresamarbeid er en viktig del av Lillefots virksomhet. Gjennom et slikt samarbeid får og gir man informasjon om den enkelte, slik at behovene kan bli ivaretatt på best mulig måte. Gjennom samtaler får man utvekslet informasjon, tanker og følelser og dagligdagse hendelser som kan være med på å styrke kontakten personalet og foreldre i mellom. I praksis skjer dette ved: - foreldresamtaler og samtaler med ansatte i bolig etter behov. - uformelle samtaler gjennom daglig kontakt via meldingsbok, direkte eller pr. telefon. - sammenkomster før jul og sommerferie. PERSONALSAMARBEID. Et godt personalsamarbeid er med på å heve kvaliteten på en arbeidsplass. Gjennom dialoger og samarbeid personalet i mellom får man utnyttet de ressursene som finnes på avdelingen på en konstruktiv måte. På Lillefot legger vi opp dette slik: - møter mellom faglig leder og daglig leder, - avdelingsmøter - personalmøte ca. 1 gang pr. måned, - medarbeidersamtaler, - uformelle samtaler gjennom daglig kontakt, - der og da - møter ved behov for å rydde opp, ta opp ting som oppstår og som opptar alle. SAMARBEID MED FYSIOTERAPEUTER. Fysiotrening går inn som en del av elevenes/ brukernes hverdag. Personalet deltar i treningen fysioterapeuten utfører. Dette er viktig for å ta med seg det som trenes på der i det daglige. Elevene har forskjellige fysioterapeuter, noen kommer til Lillefot og for noen er det eleven/ brukeren som drar til fysioterapeuten alene eller sammen med en fra avdelingen. Treningen dreier seg om viktige ting som hjelp til å komme fram til gode utgangsposisjoner for lek og læring og hvordan sørge for vedlikehold kroppslig sett - forebygge kontrakturer etc.

10 SAMARBEID MED SKOLEN. Daglig leder og evt. faglig leder har faste møter med rektor. Daglig leder deltar i felles personalmøter. Lillefot deltar sammen med skolen når det gjelder ulike arrangementer. Dette kan være: - aktivitetsdager - Luciafeiring - gudstjeneste til jul - besøk fra rikskonsertene - grunnskolens uke Vi har fast ordning med samarbeid med 1. klasse i forbindelse med samlingsstund på torsdag. Etter tur er da grupper på 3-4 elever inne hos oss. SAMARBEID MED SFO. Lillefot samarbeider noe med SFO ved at vi besøker hverandre. I ferietider har vi hatt noen turer sammen. Samarbeidspartnere i kommunen: - fysioterapeuter - ergoterapeut - helsestasjon - koordinator for funksjonshemmede - PPT - hjemmesykepleien - boliger og avlastningshjem Andre samarbeidspartnere: - Habiliteringstjenesten i Østfold (HTØ) - Østfold Nettverk. Dette er en samling for personale fra andre spesialavdelinger i Østfold hvor ting av felles interesse tas opp. - Råde kommune hvor vi har en elev og en bruker fra.

11 3.4 ORGANISERING AV ARBEIDET RUNDT DEN ENKELTE ELEV/ BRUKER BASISGRUPPE. Primærkontakten er med i en basisgruppe vedrørende sin elev/ bruker. Basisgruppen består hovedsakelig av primærkontakt og faglig leder. Når det gjelder dagtilbudsbrukere er daglig leder/ vernepleier med. Fordi enkelte blant personalet i stor grad samarbeider om den samme eleven/ brukeren, er det anledning til å utvide basisgruppen etter behov med den andre som også har vedk. mye. På basisgruppemøtene snakkes det om individuelle opplæringsplan og evaluering av denne. Temaer som mat, stell og stimulering tas opp, og hva som kan gi det beste tilbudet til hver enkelt ANSVARSGRUPPEMØTER. I utgangspunktet er det to slike møter pr. elev pr. år, men behovet styrer hyppigheten. På møtene deltar: foreldre, koordinator for funksjonshemmede, primærkontakt, faglig leder, daglig leder, fysioterapeut, ergoterapeut, evt. PPT, bolig og evt. avlastningshjem.. Ved behov har Lillefot innkalt til mindre møter hvor aktuelle temaer vedr. eleven/ brukeren har blitt drøftet.

12 3.4.3 TEMAGRUPPER Personalet er med i temagrupper i forbindelse med samlingsstundene og planlegging av disse. Vi har også temagrupper for inventar/ utstyr og turer. MANDAG Massasje på avdelingen. TIRSDAG Formiddag: sang og musikk i musikkrommet. Ansvarlig: musikkpedagog. ONSDAG Formiddag: tur ut, evt fys.mus hvis dårlig vær. TORSDAG Formiddag: Samlingsstund med besøk av 1. klasse. Ansvarlig: Inger Johanne. FREDAG 2. hver fredag: individuell massasje med massør.

13 3.4.4 KURS OG EKSKURSJONER FOR PERSONALET Vi prøver å finne kurs som er i tråd med satsingsområdene våre. Kurs som berører temaer om sansestimulering/ opplevelser, kurs som setter fokus på det å være foreldre til funksjonshemmede barn og kurs mht epilepsi og sondeernæring. Vi ønsker kurs som gir oss kunnskap/opplæring i våre elevers spesielle behov, og vi satser på kurs som styrker arbeidsmiljøet. Vi vil at alle i personalgruppen skal delta på kurs, og ønsker at min. 2 av personalet deltar på samme kurs. Dette fordi vi vet at når flere har samme kunnskap, er det enklere å få nytte av det i skolehverdagen. Vi ser betydningen av at nyansatte får delta på kurs som opplæring i arbeidet på Lillefot. Ekskursjoner er med på å gi inspirasjon og ny giv i arbeidet på skolen. I 2010 har flere vært på ulike kurs i regi av Habiliteringstjenesten i Østold og Østfold Nettverk. Alle var på et kveldskurs nå Nygårdshaugen dagsenter. Vi vil følge med på kurstilbud fra Østfold nettverk, Habiliteringstjenesten, ulike kompetansesentra og andre aktuelle arrangører.

14 4. PLAN FOR 2011 VI VIL GJØRE DAGENE GODE FOR HVERANDRE HOVEDMÅL FOR LILLEFOT. 1. Lillefot skal være et trygt miljø der den enkelte kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger og i nært samspill med personalet på avdelingen. 2. Personalet skal gjennom fysisk og pedagogisk tilrettelegging hjelpe den enkelte til å oppleve gjenkjenning og forsøke å opprettholde det innlærte. 3. Opplevelser av annerledes hverdager skal bidra til å berike dagene og sørge for variasjon.

15 4.1 ELEVER /BRUKERE Satsningsområde 4.1.1: Aktiviteter inne og ute MÅL: Vi vil tilby elever/ brukere som er på Lillefot opplevelser ved å: a) utnytte de rommene som finnes inne på skolen b) tilby uteopplevelser c) sikre god kvalitet i tilbudet gjennom varierte dagsplaner Delmål 1: a) bruke musikkrom og gymsal samt besøke SFO b) planlegge og tilrettelegge for turer som kan gi varierte opplevelser. Tiltak: Bruke anledninger som byr seg, bl.a. til besøk på SFO. Felles turer i skogen. Felles turer i løpet av året utenfor nærmiljøet for alle eller en mindre gruppe. c) Tilby den enkelte varierte aktiviteter. Gi tilbud om sanseopplevelser i form av bl.a.musikk og massasje.

16 4.2 FYSISK MILJØ Satsningsområde 4.2.1: Avdelingens lokaler. MÅL: Sørge for at avdelingens lokaler og utstyr er tilpasset og tilrettelagt behovet til enhver tid. Delmål 1: Fornyelse og vedlikehold av det fysiske miljø. Delmål 2: Anskaffe utstyr og aktiviseringsmateriell tilpasset den enkelte. Tiltak: Fjerne deler av veggen i hovedrom. Tiltak: Erstatte materiell som blir slitt og anskaffe nytt ved behov.

17 4.3 PERSONALET Satsningsområde Personalet MÅL: a) Utnytte personalets ressurser slik at den enkelte får oppgaver vedk. trives med. b) Arbeide for et godt arbeidsmiljø. Delmål 1: Tiltak: a) sørge for at ulike interesser hos personalet kommer til nytte i ulike aktiviteter. b) ivareta nåværende personalgruppe og personale som vil følge brukere fra bolig. Fordele oppgaver ut ifra tilbakemelding fra den enkelte. Gjøre dagene gode for hverandre: - ukas gløtt og glipp - informasjon på fredagsmøter, skrive referat. Arbeidsmiljø som tema på personalsamlinger: - lufterunde på alle personalmøter - melde fra om ting på et tidlig tidspunkt Sosiale treff utenom arbeidsplassen.

18 <5. VEDLEGG SERVICEERKLÆRING FOR AVDELING LILLEFOT 2011 For avdeling Lillefot, Vang skole. Lillefot er et skole og sfo/ dagtilbud Formål: Lillefot skal gi opplæring i samsvar med Opplæringsloven m/ forskrifter, herunder læreplanverket. Vi vil tilby barn i skolealder og voksne med multifunksjonshemming et dagtilbud som gir god livskvalitet. Hvem kan få tjenesten: Lillefot er primært et tilbud til skolebarn i Rygge Kommune. Vi kan også ta imot barn i samme alder fra andre kommuner. Det har også vært gitt tilbud til førskolebarn. Vi gir også tilbud til unge voksne multifunksjonshemmede (avsluttet videregående opplæring). Hva omfatter tjenesten: Alle som har tilbud her skal ivaretas med hensyn til omsorg, trivsel, trygghet og helse. Opplevelser og opplæring som gjør den enkelte i stand til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Opplevelse av annerledes hverdager som kan bidra til å berike dagene med nye og varierte erfaringer. De som er her utover alder hvor de får SFO, har etter avtale mellom foreldre/ bolig og hjemkommune fått avlastning/ dagtilbud på Lillefot Våre forpliktelser: Overfor den enkelte vil avdelingen gi et trygt og godt lærings- og opplevelsesmiljø tilrettelegge miljøet med tilpassede aktiviteter og læremidler gi mulighet til egenaktivitet gi mulighet til mestring sørge for at den enkelte får oppleve gjenkjenning og forsøke å opprettholde det innlærte gi mulighet for nærhet gi mulighet for deltakelse i ulike sosiale sammenhenger møte vedk. med de samme verdier og grunnholdning som elevene på skolen for øvrig. Personale som fremmer den enkeltes faglige og sosiale utvikling.

19 Overfor foresatte vil avdelingen sørge for at den enkelte har et skole- og sfo/avlastningstilbud/ dagtilbud som gir trygghet og tett oppfølging invitere til samarbeid til det beste for den enkelte, herunder også deltakelse i ansvarsgruppe ha personale som fremmer den enkeltes faglige og sosiale utvikling gi jevnlig informasjon gjennom informasjonsskriv / - møter om den enkelte og skolen gi mulighet for medvirkning i skolens rådsorgan. Dine forpliktelser som foresatt: Gi og oppdatere nødvendige opplysninger om elevens behov, helse og medisin. Gi beskjed når eleven ikke skal være på skolen. Skolen ønsker beskjed i god tid når det er mulig. Hovedansvar for hjelpemidler som brukes hjemme og på Lillefot Dette gjør vi ikke: følge eleven/ barnet til lege/ tannlege. Ved behov og når det er mulig, kan vi delta i tillegg til foresatte. ta imot elever/ barn som er syke, f.eks med feber på grunn av sykdom. Egenbetaling/Pris: Den offentlige skolen er gratis. Kommunen skal holde elevene med undervisnings-materiell. Elever med funksjonshemming kan få SFO til og med 7. trinn. Priser på SFO vedtas av kommunestyret. Dagtilbud betales av kommunen.

20 PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Skoleskyss Elever med spesielle behov har rett til fri skoleskyss. Det meldes behov om dette fra skolen. Lillefot har ikke ansvar for transport av dagtilbudsbrukere. Spesialavtale mht èn bruker. Åpningstider eller etter behov. Det er stengt 3 uker i juli. Det er stengt julaften, nyttårsaften og etter kl onsdag for skjærtorsdag Lillefot har 5 planleggingsdager hvert år. Dagtilbudsbrukere gis ikke tilbud hverdagene mellom jul og nyttår og hverdagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag. Det gis tilbud i skolens høstferie og vinterferie. Det er 5 planleggingsdager i året hvor dagtilbudsbrukere må være hjemme. Ansvarlig for tjenesten Rektor, tlf

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage

Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Praktisk informasjon om Marihøna barnehage Dette er Marihøna Marihøna barnehage er en spesialpedagogisk avdeling i Porsgrunn kommune. Adressen til oss er Hovet Ring 11, 3931 Porsgrunn. Telefonnummer: 35

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord

Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord 2014-2015 1. Presentasjon av ordningen. SFO Trones nord er en skole- og fritidsordning for elever med spesielle behov og er underlagt Sandnes kommune sine vedtekter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Innhold: 1. Mål for skolefritidstilbudet i Vefsn kommune: a. Hovedmål: b. Delmål: 2. Lokaler til Vefsn kommunes skolefritidstilbud: 3. Organisering av

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO SKOLEÅRET 2014 / 2015 Telefon 38 00 60 54 www.minskole.no/todda TORDENSKJOLDSGATE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Tordenskjoldsgate skolefritidsordning er et frivillig omsorgs-

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Mille Sofie 2,6 år, Victoria 3 år, Mohammed Ali 2,11 år og Rehan 2,9 år BILDENE ER EN TRENINGSOPPGAVE PÅ SAMARBEID OG TURTAKING FRA AVDELING SPONITUS

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) KRØDSHERAD KOMMUNE KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE (SFO) I KRØDSHERAD KOMMUNE Per 01. august 2009 1. SFO er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år (1. 4. klasse). Tilbudet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE GENERELL DEL INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Eierforhold side 3 1.2 Beliggenhet side 3 1.3 Brukertilpasninga side 3 2. BARNEHAGENS VISJON OG HOVEDMÅL side

Detaljer

SPJELKAVIK BARNESKOLE

SPJELKAVIK BARNESKOLE ÅRSPLAN FOR SPJELKAVIK BARNESKOLE S F O 2012 2013 Innhold INNLEDNING... 3 INNHOLD i SFO... 4 Omsorg og oppdragelse... 4 Lek... 4 Læring... 5 Sosial kompetanse og språklig kompetanse... 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 Austmarka barne- og ungdoms skole 2224 A u s tm arka VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til SFO side 3 Praktiske opplysninger side 4 Vedtekter side 6 Dagsrytmen side

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

HÅNDBOK for SFO i Sande kommune

HÅNDBOK for SFO i Sande kommune HÅNDBOK for SFO i Sande kommune Sist oppdatert 16.03.2011 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 2 2. VISJON 2 3. MÅL 2 4. HVA KJENNETEGNER SFO I SANDE KOMMUNE 2 5. EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE 4 6. INNHOLD I SFO 4

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

INFORMASJONS HEFTE SØRE ÅL SFO 2015-16

INFORMASJONS HEFTE SØRE ÅL SFO 2015-16 INFORMASJONS HEFTE SØRE ÅL SFO 2015-16 Søre Ål SFO har pr. dags dato 122 barn fordelt på 1. -5. trinn. Ved oppstart var barna fordelt slik: 1. trinn: 45 barn 2. trinn: 45 barn 3. trinn: 28 barn 4. trinn

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer