VELKOMMEN SOM MEDARBEIDAR KOLSTIHAGEN SJUKEHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN SOM MEDARBEIDAR KOLSTIHAGEN SJUKEHEIM"

Transkript

1 VELKOMMEN SOM MEDARBEIDAR I KOLSTIHAGEN SJUKEHEIM 1

2 VELKOMMEN Litt om Kolstihagen Overordnet felles mål for Kolstihagen * INTERNKONTROLLSYSTEMET Oversikt over nøkkelpersonar Tillitsvalde - verneombod Oversikt over viktige telefonnummer PRIMÆRKONTAKTFUNKSJONEN INTERNUNDERVISNINGA FADDERORDNINGA Vedlegg: Organisasjonskart for Kolstihagen sjukeheim 2

3 Me oppfordrar deg til å bruka heftet aktivt og koma med innspel og spørsmål. Hugs at trivsel og fagleg kompetanse også er ditt ansvar. 3

4 1 Litt om Kolstihagen Visjon Godt å vere! godt å bu godt å jobbe godt å besøke Nyare sjukeheim Kolstihagen ble satt i drift januar Avdelingane er praktisk godt tilrettelagt, og har einerom med baderom og toalett. 60 bebuarar - 6 postar Kolstihagen har 60 senger fordelt på 6 ulike postar. Her er korttidsplassar for rehabilitering av eldre, faste-, korttidsplasser- og dagplassar for personar med demens eller annan mental svikt. Me har også reinhaldsavdeling/vaskeri, aktivitør, vaktmeister, frisør, fotpleiar, massør og kafeteria. Fysio- og ergoterapiavdeling. Storkjøkken som produserar middag til bebuarane våre og andre. Bemanning Kolstihagen har ca. 110 medarbeidarar fordelt på 56 årsverk. Turnusarbeidarane forhandlar på årsturnusen to gonger i året. Kompetanseheving og organisasjonsutvikling Kolstihagen ønskjer fleksible og dyktige medarbeidarar som kan bidra til å skapa ein levande sjukeheim for dei eldre. Me vil at folk skal trivast i Kolstihagen og gjer vårt beste for å utvikla oss til å bli betre. Difor har me fokus på kompetanseheving, organisasjonsutvikling, fagleg og personleg utvikling. Me har jamleg internundervisning og opplæring. Aktuelle eksterne kurs blir høgt prioritert, mot forpliktande internundervisning i etterkant av kursa. Miljøtiltak på Kolstihagen sjukeheim Kolstihagen har jobbet seg gjennom Miljøfyrtårnkravene mot en Miljøfyrtårnsertifisering. Sykehjemmet oppfyller mange av bransjekravene via gode sentrale ordninger, som for eksempel godt HMS-system og innkjøpsordninger. Kolstihagen har satt fokus på strømsparing og gjennomført ENØK-sjekk. Vi har også oppgradert kildesorteringen, og gjort avfallsreduserende tiltak. Hovudmålsettinga Grunnlaget for vårt arbeid finn du i vår hovudmålsetjing på neste side. 4

5 2 Overordnet felles mål for Kolstihagen * Beboere og brukere ved Kolstihagen skal oppleve omsorg, trygghet, trivsel, verdighet og respekt Gjennom et personale som innehar gode etiske holdninger, høy grad av kompetanse og gode samarbeidsevner *Avdelingane har i tillegg eigne målsetjingar. 5

6 3 INTERNKONTROLLSYSTEMET Internkontrollsystemet i Kolstihagen består av: 1. Internkontroll bebuar Perm finst på alle bebuaravdelingar og på styrar sitt kontor 2. Internkontroll HMS Perm på styrar sitt kontor og hos REVO (Resultateiningsverneombod) 3. Internkontroll teknisk/elektromedisinsk utstyr Perm finst på vaktmeisterkontor 4. Prosedyrar for stab Perm finst i administrasjonen. 5. Internkontroll postkjøkken Perm finst i kvar bebuaravdeling pr. postkjøkken og i administrasjonen 6. Internkontroll brann/brannteknisk dokumentasjon På styrarkontor. Det finst eigen perm for opplæring/kurs. 7. Internkontroll hygiene På styrarkontor + eitt eksemplar på kvar avdeling. 8. Beredskapsplanen På styrarkontor + eitt eksemplar i kvar etasje vaktromma. 9. Sjukepleiarpermen Eitt eksemplar finst på vaktrom i rehabiliteringsavdelinga. 6

7 4 Oversikt over nøkkelpersonar Stillingar/funksj Avd Namn Interntlf. on Styrar Adm Anita W. Johansen Økonomikons Adm Turid Sandstad Personalkons Adm Anne Hopland Aktivitør 1 Irmelin Høgstein Nilsen Vaktmeister Drift Harald Søreide Avdelingsleiar Adm Tone Larsen Avdelingsspl Rehab Anne Berit Karlsen Teamleiar 2 A Ida Saxevik 32506/32516 Teamleiar Dagavd Ida Saxevik 32505/32516 Teamleiar 2 B Sissel Larsson-Wallem Teamleiar Nord Marc Pecson Teamleiar 2 C Kari Vatne HygienekontaktI Rehab Anne M. Arolkar HygienekontaktI 2. etg. Anahit Davithian 32507/22 Hygienekontakt nord Hygienekontakt 2AelC Matkontakt KH Rehab Herdis Bjordal Matkontakt Rehab Bodil Stevnebø Matkontakt skj skjerma Kenneth Knudsen Karen Ann Grønning Matkontakt A 2 A Ane Tennebekk Matkontakt B 2 B Aud Knudsen Matkontakt C 2 C Vibecke Johnsen

8 Stillingar/avd Avd Leiar/kontaktpers Interntlf. Bleiekontakt Rehab Bodil/Herdis Bleiekontakt skjerma Monica Ciamulska Bleiekontakt 2 A Anahit Davitian Bleiekontakt 2 B Lucy Tvedt Bleiekontakt Sårkontakt 2. etg 2 B Karen Ann Grønning Sårkontakt 1. etg Rehab Rita Midthun NOKLUSkontakt Rehab Cornelia Barbu NOKLUSkontakt 2 A Ingrid Holen Medisinrom 1. etg rehab Anita Skar Medisinrom 2. etg 2 A Ingrid Holen 32521/06 Medisinrom 2. etg 2 C Synnøve Haktorson Førstehjelpsskrin 2 C Kari Vatne Palliativkontakt 1 Birgitte Walle(perm) Hørselskontakt Rehab Monica Sandal Hørselskontakt 2 B Aud Knudsen Diabeteskontakt 1. etg Nelly Barbu Diabeteskontakt 2. etg Miljøkontakt Rehab Are Otterstad Miljøkontakt Nord Miljøkontakt 2a Miljøkontakt 2b Miljøkontakt 2c Hilde Fotland Etikkveileder Kari Vatne Etikkveileder Anahit Davitan Profil Superbruker 2 A Monika Ciamulska

9 5 Tillitsvalde - verneombod Verv Namn Arbeidsstad/tlf.nr. TV NSF Angelica Rønhovde Natt 32513/26 TV Fagforbundet Lucy Tvedt 2 A HTV FF Wenche Myhre (int. 63 HTV NSF Eli S. Pedersen/ Jostein Storsæter 50) no det.no HTV KFO (fax) HTV FO Øystein Thonquist (fax) HOVUD-VO Henning Åsheim REVO Guisela Egeland Vara VO 1 Are Otterstad Medlem AMG Anne Berit Karlsen Medlem AMG Anita W. Johansen Medlem AMG Anne-Birthe Nordhus Reinhald Medlem AMG Ida Saxevik Medlem AMG Kari Vatne Medlem AMG Angelica Rønhovde Natt 32513/26 HTV = hovudtillitsvalt REVO = resultateiningsverneombod TV = plasstillitsvalt 9

10 6 Oversikt over viktige telefonnummer NAUDNUMMER: Brann 110 Politi 112 Medisinsk 113 Dersom en alvorlig situasjon oppstår, skal styrar varslast. Sjå elles internkontroll bebuarar eller beredskapsplan. Ved behov for lege til bebuarar på kveld/helg/høgtid, skal me nytta Bergen legevakt. Bergen legevakt Sjukebesøksformidling (55 56) 87 60/61 Heimesjukepleie (55 56) Heimesjukepleie kveld/helg

11 7 PRIMÆRKONTAKTFUNKSJONEN Det følgjande vil gi deg nokre viktige stikkord 1. Bindeledd mellom avdelinga bebuar/brukar pårørande 2. Kontakt med pårørande Bebuaravtale/Innkomstavtale - årlig gjennomgang/evaluering av avtale for fastbuande Bakgrunnsopplysningar Informasjon Kommunikasjonsbok evt. 3. Kontinuitet i oppfølging og kontakt med bebuar/pårørande 4. Ansvar for at bebuarane har: Lommepengar Klede Hygieneartiklar Nødvendige hjelpemidlar (obs merking av briller, ganghjelpemidlar etc.) 5. Tilrettelegging, oppfølging, informasjon Frisøravtaler Fotpleieavtaler Tannlegeavtaler Helsetilstand (årlig veging) Polikliniske avtaler Andre avtaler utanfor huset 6. Legga til rette for at stell og hygiene blir ivaretatt Bleiemerking Munnhygieneutstyr på rommet + evt. prosedyre Toalettrutiner førast i profil Orden og overblikk på bebuarrom 11

12 7. Kosthald oppdatering av måltidsperm på gruppekjøkken oppdatere i profil evt. 8. Registrering og oppdatering i profil Pleieplan Oppdatering av IPLOS - fastbuande oppdatering 1 2 ganger i året og v/endringer 9. Primært være den som mottar bebuar/pårørande v/innlegging Omvisning Informasjon (brosjyre) 10. Legge til rette for utreise Henting Kontakta heimesjukepleie Mottak i heimen evt. Nøkkel Bestilla transport Tøy obs klede på vask Hjelpemidlar Reseptar evt. 11. Sikra tverrfaglig samarbeid Fysio-/ergoterapitenesta Heimesjukepleie Andre Tverrfaglege møter planlegga/kalla inn/delta 12

13 8 INTERNUNDERVISNINGA Internundervisninga i Kolstihagen består hovudsakeleg av: Brannvernopplæring Dataopplæring Internkontrollsystemet Internkontroll mat (IK-mat) Produktinformasjon Sjukdomslære Sjukepleiefag Medikamenthandtering Etc. Internundervisninga baserer seg mest på interne foredragshaldarar. Personar som får delta på aktuelle eksterne kurs, kan bli bedt om å formidle sine nye kunnskapar til det andre personalet på huset, i form av internundervisning. Kom gjerne med forslag til tema! Undervisninga blir til vanleg halde onsdager omkring vaktskiftet på strimmelen. Variasjonar etter antal deltakarar sjå oppslag. Informasjon om internundervisning kjem som oppslag i alle avdelingar. FØLG MED OG VELKOMMEN! 13

14 9 FADDERORDNINGA NAMN på din fadder: Fadderen din skal sikra at du som nytilsett får kjennskap til målsettinga vår, avdelinga si målsetting, rutinane våre og kva tilbod me har, og dine rettar og plikter m.m. Vi har utarbeidet en sjekkpunktliste som du og din fadder saman skal gjennomgå. Begge har ansvar for gjennomføringa. Fadder blir utpeikt av din leiar. Fadderordninga opphøyrer formelt etter ca. 2 månader, eller når sjekkpunktlista er gjennomgått og signert av deg og fadderen. Kopi av underskrevet sjekkpunktliste skal leverast leiar for oppbevaring i din personalmappe. Lukka til! 14

15 SJEKKLISTE TEMA A d m i n i s t r a t i v t Internkontrollsystemet Brannvernopplæring Arbeidsbok Callingsystem Faks og kopimaskin Skjema (eigenmeldingar, permisjon, vaktbytte, mm) Teieplikt Rapport Korleis brukar eg PROFIL Administrasjon/ekspedisjon Telefon (sette over, tilbakestille) Timelister Turnus A v d e l i n g Måltider Matbestilling IK-mat Bruk av tekniske hjelpemidlar Hygiene Haldningar/normer Lager avd./hovudlager Merking av bebuartøy Primærkontaktoppgåver Reinhald Orden faste oppgåver Skyllerom (rutinar, skittentøy, boss, matavfall, sortering) Bebuarøkonomi Gjennomgått dato Evaluert dato 15

16 TEMA M e d i s i n s k Medisinbestilling Legemiddelhandtering Legetenesta/medisinsk naudhjelp Tverrfaglege møter (avd., fysio, ergo, lege) D i v e r s e Ergoterapitjenesten Fysioterapitjenesten Fagforreninger Garderobe Kapellet Velferdstilbod/kurs Internundervisning Helse på styrer Gjennomgått dato Evaluert dato Sjekklista er gjennomgått og evaluert Dato: Underskrift nytilsett: Underskrift fadder: Kopi av underteikna liste leverast leiar seinast 2 månader etter første opplæringsvakt! 16

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll Sist oppdatert 20. mars 1 2014 I tråd med målsettinga i «Kommuneplan for Askvoll 2011 2022 Samfunnsdelen»

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s. 5 Arbeidsmiljøutvalet...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga. i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune. Prosjektleiar: Siri Myran

PROSJEKTPLAN. Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga. i Hjelmeland kommune. Hjelmeland kommune. Prosjektleiar: Siri Myran PROSJEKTPLAN Eit samhandlings og utviklingsprosjekt for kreftomsorga i Hjelmeland kommune Hjelmeland kommune : Siri Myran : Elin Fister Hovda 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Fagleg forankring... 4 3 Prosjektets

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

Velkommen som beboer

Velkommen som beboer Velkommen som beboer En informasjonsperm til beboere og pårørende. Velkommen som beboer ved Kalfaret sykehjem! På vegne av alle oss som arbeider her på Kalfaret sykehjem ønsker jeg deg hjertelig velkommen

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer