COLUMNA. Nr Side - 1 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COLUMNA. Nr. 3-2011. Side - 1 -"

Transkript

1 COLUMNA Nr Side - 1 -

2 COLUMNA Nytt fra styret! NFF`s avd. Østfold medlemsavis nr Innhold Høsten er kommet og vi er godt i gang med hverdagen etter ferietider. Denne sommeren har vært spesiell, dessverre på en uhyggelig måte. Vi er alle blitt berørt av de grufulle handlingene som fant sted i juli. I den forbindelse er det i dette nummeret et intervju med psykologspesialist i tillegg til at»sofys» besøker psykomotorisk fysioterapeut i Indre Østfold. Som redaktør av Columna er det gledelig å se at flere ønsker å synliggjøre sine kurs via medlemsbladet. Fortsett med det! Videre er styret i gang med planlegging av høsten. På agendaen står bl.a. medlemsmøte i november og vi ber medlemmene om å komme med innspill angående innhold på møtet. Videre ønsker vi tips, innspill, artikler, leserbrev og lignende for å få i stand et interessant medlemsblad. Vi publiserer gjerne invitasjoner til kurs og seminarer. Columna vil bli utgitt 4 ganger i løpet av 2011, mars- juni- september- desember. Send eventuelle forslag eller spørsmål til: Intervju Inger Wangen ved DPS Leserinnlegg fra kontaktperson i 7 Kurs Side - 2 -

3 Intervju med spesialist i klinisk psykologi Inger Wangen Konstituert seksjonsleder ved DPS Halden/Sarpsborg, poliklinikken i Sarpsborg Tema: Psykisk helsevern, psykomotrisk fysioterapi, samarbeid Psykiske helse er mer enn noensinne tidligere et høyaktuelt tema. Fortsatt er det dessverre slik at psyke og soma altfor ofte blir behandlet separat, selv om man godt vet at psykiske krefter kan komme til uttrykk i somatiske lidelser. Som Spesialist i klinisk psykologi Inger Wangen fysioterapeuter har vi i grunn visst dette lenge, men er dette noe vi i større grad må vektlegge i den daglige behandlingen? Kanskje vi ikke kommer noen vei med tradisjonell behandling i enkelte smertetilstander, eller kanskje vi får uventede negative reaksjoner av en behandling? Den psykomotoriske behandlingstilnærmingen har tradisjoner i helhetlig kroppsforståelse hvor den frie pusten står sentralt. Selv om belastninger i livet er blitt tilbakelagt kan spenninger knyttet til den daværende krisen bli værende igjen i kroppen i lang tid. Spenninger som hemmer frie normale bevegelser, fri pust og en uanstrengt holdning. Noen fysioterapeuter, spesielt de med psykomotorisk tilleggsutdanning har et godt samarbeid med psykologer. Jeg har snakket med Inger Wangen som er konstituert seksjonsleder ved distriktpsykiatrisk senter ved poliklinikken i Sarpsborg angående samarbeid med fysioterapeuter og terrorhandlingene Samarbeider dere med fysioterapeuter? - Per i dag har vi ikke noe formalisert samarbeid, men det foreligger i enkeltsaker. Generelt har det nok vært lite kontakt med fysioterapeuter her hos oss. Fysioterapeuter med relevant tilleggsutdanning tenker jeg vil kunne være et nyttig tillegg til tradisjonell psykoterapeutisk kontakt, og også i enkelte saker gi en utvidet forståelse. Jeg vet at de har en fysioterapeut ansatt ved DPS i Moss og det har stor nytte og verdi. I framtiden håper jeg på at vi får til et økt samarbeid, siden psyke og soma henger tett sammen, og tenker at fysioterapeuten og psykologen kan utvikle godt samarbeid og ha utviklende dialoger. Jeg tror at Samhandlingsreformen vil bidra positivt til dette ved å styrke samarbeid mellom stat og Side - 3 -

4 2. Hva tenker du skal til for å få til et samarbeid? - Noe dreier seg om økonomiske spørsmål. Vi har ikke mulighet til å leie inn en helprivat fysioterapeut med psykomotorisk videreutdanning. I Sarpsborg kommune finnes det per idag heller ingen psykomotorisk fysioterapeut med tilskudd fra kommunen. Et ønske hadde vært å ha en fysioterapeut ansatt knyttet opp til DPS:n. Jeg tror også at det generelt er litt lite kunnskap blant psykologene om hvordan en psykomotorisk fysioterapeut jobber og tenker. Jeg tror at mange av pasientene våre hadde hatt god nytte av psykomotorisk behandling i tillegg til psykologisk b 3. Har dere hatt oppgaver i forbindelse med katastrofen? - Ambulant akutteam har hatt mange henvendelser, poliklinikken har hatt noen. Ellers er det kommunens kriseteam som har tatt hånd om de kriserammede til nå. Men DPS har samarbeidet med kriseteamet i arbeidet. Jeg var med på å ta i mot rammede og pårørende søndagen etter terrorhandlingene. Det helt spesielle i denne situasjonen er at vi som nasjon er så sterkt rammet. Som helsepersonell er vi selv preget av den nasjonale sorgen, og samtidig er vi forliket til å sette oss i en terapeutisk posisjon. Det er viktig at hjelpere får anledning til å bearbeide tanker og følelser og gjennomgå en debriefing. 4. Hvilke utfordringer står dere overfør utover høsten? Noen vanlige reaksjoner etter traume: gjentagende bilder om hendelsen dukker opp skvettenhet, økt irritabilitet, endret appetitt mareritt unngåelse av å se nyheter, tv osv. om hendelsen overlevelsesskyld, hjelpeløshet (Kilde: Inger Wangen) - Vi forventer økt pågang til DPS:n utover høsten. Vi tror at omfanget blir stort og at mange vil komme til å trenge psykologsamtaler når akuttfasen går over og hverdagen kommer i gang. Det faller en stor oppgave på helsevesenet. Man vet aldri hvem som vil komme igjennom dette gjennom en normal sorgprosess og hvem som vil trenge Jeg tror at det viktigste vi som fysioterapeuter kan gjøre med pasienter som er opptatte av hendelsen eller pårørende vi møter på, er å være medmenneskelig og lytte. Vi må passe oss for å ikke gå inn i behandlerrollen som psykolog, men heller ta kontakt med fastlegen dersom vi er bekymret for pasientens psykiske velbefinnende. Intervjuet er gjort i august 2011 av Antonia Odsbu. Side - 4 -

5 Terapi og trening mot ME -Terapi og trening kan ha positiv effekt på kronisk utmattelsessyndrom. En ny rapport viser at ME- pasienter kan få økt livskvalitet og jobb- og skoledeltagelse av trening og kognitiv adferdsterapi. Det konkluderer Kunnskapssenteret, som har samlet forskning om effekten av ulike behandlinger av kronisk utmattelsessyndrom. De skriver også at det trengs mer forskning for å slå fast at alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling har effekt. Mindre utmattet Kunnskapssenterets notat inkluderer fem oversikter som til sammen oppsummerer 35 primærstudier. To av oversiktene, som handler om kognitiv adferdsterapi og treningsbehandling, viser at disse behandlingsformene trolig har positiv effekt ved kronisk utmattelsessyndrom. Lillebeth Larun. (Foto: Kunnskapssenteret) Prosjektleder Lillebeth Larun Vi ser at kognitiv terapi og treningsbehandling ser ut til å ha positiv effekt for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom når det gjelder deltagelse i skole og arbeidsliv, utmattelse og livskvalitet. Men dette sier ikke noe om årsak, sier prosjektleder Lillebeth Larun. Det er også viktig å være klar over at det ikke er funnet systematiske oversikter som omhandler de aller sykeste pasientene eller barn og unge, og vi kan derfor ikke si noe om hva slags behandling de sykeste pasientene eller barn og unge vil ha nytte av, påpeker hun. Forskerne identifiserte også systematiske oversikter som omhandlet alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling, men oversiktene ga ingen sikre svar om effekt av disse tiltakene. Vi trenger mer forskning før vi kan trekke sikre konklusjoner om effekt av disse behandlingsstrategiene, sier Larun. Medisiner og holdninger Det pågår mange forskningsprosjekter knyttet til behandling av kronisk utmattelsessyndrom. Fire av de registrerte forskningsprotokollene refererer til norske randomiserte kontrollerte forsøk. To av disse omhandler effekt av adferds- og holdningsrettede tiltak, og to omhandler farmakologiske tiltak. Det er igangsatt mange interessante studier som sannsynligvis vil bidra til bedre kunnskap om behandling av kronisk utmattelsessyndrom i fremtiden. Det er spesielt gledelig å se at også norske fagmiljøer er sterkt involvert i pågående forskningsprosjekter avslutter Larun. Referanse:Larun, Brurberg, Fønhus, Kirkehei: Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, Kunnskapssenteret, Notat 2011 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og forskning.no. Med tillatelse fra informasjonssjef Ingrid M. Høie Side - 5 -

6 SÅ VAR VALGET OVER FOR DENNE GANG Vi tre kolleger i FSU Sarpsborg tenkte at det ville være strategisk å kontakte de politiske partier i forkant av høstens kommunevalg. Det er på denne tiden politikere spretter opp med sine årvåkne blikk og plutselig viser interesse for alt og alle som måtte mene noe om kommunens ve og vel. Vår strategi viste seg å bære frukter. Kontaktperson i Sarpsborg, Tommy Aasli Vi fikk raskt kontakt med AP gruppen, Høyres gruppe og Pensjonistpartiet på forsommeren og alle viste vilje til å gi oss audiens for en orientering. I vår portefølje lå da flere statistikker om underdekning i fysioterapidekningen målt fra tre statistikker som viste akkurat det samme. Nemlig; vi har jobbet gratis for kommunen i mange år og i snitt med 10 årsverk som kommunen ikke har betalt driftsavtale for. Dette har da vært fysioterapeuter med del- og hel avtale med kommunen og de helt private. Uansett følte vi å ha gode kort på hånden. Disse kortene hadde vi i flere FSU møter lagt fram for Helsesjef, leder for Fysioterapitjenesten og Kommunesjefen uten å få annet motargument enn at det finnes ikke midler i kommunen til å utvide tjenesten. Den største overraskelsen var at kommunepolitikere har uansett politisk fraksjon ikke det minste peil på hva slags ordning som gjelder for vår bransje. De har mange svært lite kunnskap om hva vi egentlig driver med, hvilke økonomiske ordninger som gjelder og hvordan dekningen er i sin egen kommune. I skal få for en usedvanlig åpenhet om egen manglende kunnskap. Selv de som satt som helsepolitiske kontaktpersoner i det enkelte parti. Hvordan skal vi da forvente at pasientene forstår del- og helprivate fysioterapeuter. Våre flammende innlegg og orienteringer ble mottatt med sjokkerende reaksjoner. De følte at de ikke hadde fått noe som helst informasjon fra Helseadministrasjonen i kommunen. Alle partier var entydige om at dette måtte de se nærmere på. Vår erfaring er etter dette, at det er viktig å ha en løpende lobbyvirksomhet med de som til syvende og sist vedtar budsjettene i kommunen utpå høsten. Det er politikerne som sitter ved makta og man kan ikke forvente resultat om de ikke kjenner til saken. Hva Helseadministrasjonen i den enkelte kommune gir av informasjon vites ikke, men de sitter med trange budsjetter og må prioritere hele tiden. Hva som nå skjer etter valget, ja se det får tiden vite. Valgflesk eller ikke, vi lever i håpet og føler at man nå kan gå i debatt med de enkelte politiske fraksjoner f. eks. i aviser. Nå vet de i hvert fall hvor skoen trykker! Lykke til med lokalt arbeide! Hilsen Tommy Aasli Kontaktperson i Sarpsborg Side - 6 -

7 På rundreise Columna ønsker å synliggjøre hvor medlemmene i NFF avd. Østfold jobber. I hvert nummer vil eller flere arbeidssteder til fysioterapeuter i Østfold. I dette nummeret har Sofys tatt turen til Klinikk for helhetsterapi i Askim og psykomotoriker Ingvild Raustøl. Klinikk for helhetsterapi i Askim er min arbeidsplass. I sentrale, trivlege lokale har eg hatt tilhaldsstad som psykomotorisk fysioterapeut dei siste10 åra. Eg deler venskapeleg arbeidsmiljø, venterom og lunsjrom, telefonlinjer med mer med fleire andre fagpersonar, fleire fysioterapeutar, osteopat, gestaltveiledar, rosenterapeut, kostholdsterapeut, massør og kunst- og uttrykksterapeut. Klinikken er organisert som eit kontorfellesskap. Ein kontormedarbeidar er tilsett på deltid. Me har kontorlunsj ein gong i veka. Ellers er me alle sjølvstendige einmannsbedrifter i fellesskapet. Samarbeidet går greitt, så greitt at me eit par gonger i året arrangerer felles utflukter; frå orreleik med overnatting i gapahuk ute i marka til matkurs/restaurantbesøk og kulturelle opplevingar. I dette fellesskapet har eg jobba som psykomotorisk fysioterapeut sidan Eg har allsidig bakgrunn og erfaring frå inn og utland i tillegg til mi utdanning som fysioterapeut og vidareutdanning som psykomotoriker. Eg har vore i ulike arbeidsforhold privat og kommunalt og opplever no å vera Det er meiningsfullt for meg å jobba som psykomotorisk fysioterapeut. Eg kjenner at eg får bruka ulike sider av meg sjølv, min kunnskap og mine mange erfaringar i møte med pasientar individuelt og i grupper. I psykomotorisk fysioterapi ligg hovudvekta i behandlingstilnærminga på å avstemma dei ulike systema i kroppen til kvarandre, kroppssansning, kjensler og fornuft/tankar. Med andre ord bygger vi på kunnskapen om korleis kropp, tanke og følelse er vevd i kvarandre i mennesket sitt møte med livsutfordringar. Når det har låst seg fast i uhensiktsmessige vanemønster og vanereaksjonar og dette fører til smerte og funksjonsbegrensningar, kan ein intervenera og opna opp for endring ved å skapa auka forståelse og finna ressursbaserte tilnærmingar som gjev meining for pasienten kroppsleg og kognitivt. Det er få utøvarar av yrket i denne delen av fylket. Difor har eg ei lang venteliste. Den kan til tider vera plagsom. For å avhjelpa litt på det har eg i periodar, haust og vår, tilbod om behandling i grupper for personar som det kan høva for. Ellers er det i individuell behandling avsett ein heil time Side - 7 -

8 til kvar pasient. Nå er det igjen Eg er oppteken av salutogenesen og har den teorien som overordna perspektiv i gruppene: Oppleving av samanheng gjennom forståing, meistring og meining.(sence of coherence SOC) Då seier det seg sjølv at ein i gruppene gjev rom både til tankearbeid og kroppsarbeid. Mi nyfikenheit og min kunnskapshunger har ikkje avteke med åra. Difor har det vore svært verdfullt for meg å få innsikt i nye teoriar og praktiske tilnærmingar. For meg vart det spanande og utfordrande med spesielt fokus på kroppspsykoterapeutiske tilnærmingar til pasientar med sjokk/traume erfaringar og eg ynskjer å kvalifisera meg vidare innanfor Nevroaffektiv psykoterapi. Spesialist i psykomotorisk fysioterapi Ingvild Raustøl I dette arbeidet, i møte med pasientane, kjenner eg meg privilegert og frustrert, takksam og utfordra, vellukka og mislukka, med andre ord: Eg er på mi rette hylle! Eg ynskjer at helsepolitikarar og helsebyråkratar må få augene opp for denne vesle, men viktige puslespelbrikka i kommunen sitt heilheitlege helsetilbod med, i første omgang auke i driftshjemlar. Helsing Ingvild Raustøl Spesialist i psykomotorisk fysioterapi ved Klinikk for helhetsterapi Side - 8 -

9 KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS MSK Klinikken AS Nygaardsgata Fredrikstad Tlf: Epost: Org nr: MSK FONDETs MÅNEDSSEMINAR HØSTEN 2011 MSK Klinikkens fagseminar er åpne for leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater, naprapater eller alle andre som er interessert i hvordan mennesket fungerer. Emnene vil variere fra rene fysioterapeutiske teoretiske forelesninger og små workshops til mer alternative tankeganger og innfallsvinkler. MSK Klinikken ønsker med dette å øke kunnskapen blant helsepersonell i nærområdet, skape diskusjon, debatt og bidra til kontinuerlig profesjonell oppdatering av helsepersonell involvert i pasientbehandling. Høstens program er som følger: Torsdag 6. oktober klokka Fysioterapi & sosiale medier - MT Vegard Ølstørn Arena Manuellterapi AS Oslo Torsdag 17. november klokka Subacromiell impingement trening eller kirurgi? MT Magnus Wallumrød Ortopedisk Avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Torsdag 8. desember klokka Fotrelaterte problemer behandling, såler, tape eller sko? MT Svein Kristiansen MSK Klinikken AS MSK Fondets workshoper varer ca. 3timer har følgende svært fleksible oppsett: Innledende forelesning, praktisk arbeid Kaffe/Te/Frukt/Sosial pause Workshops, diskusjon, praktisk arbeid Bindende påmelding via og bekreftelse ved betaling av 300 NOK 2.5% av alle inntektene til MSK Klinikken AS går uavkortet til MSK Fondet som er et utdanningsfond for utvikling og læring for terapeutene ved MSK Klinikken AS Side - 9 -

10 TRYGG PÅ SKULDER - undersøkelse og behandling av impingement / subacromial smerte Tid: 26. september 2011 kl. 8:30-15:15 Sted: Auditoriet B0 sykehuset Østfold Fredrikstad. Kursavgift kr 750,- Fysioterapiavdelingen på Sykehuset Østfold inviterer til kurs med fysioterapeuter og fastleger samt sykehusansatte som målgruppe. Andre yrkesgrupper er også velkomne. Skuldre er biomekanisk kompliserte og utsatt for skader og overbelastning i opptrening og daglige aktiviteter. Sykehusets fysioterapeuter utreder og setter i gang, men kan ikke følge disse pasientene over tid. Vi ønsker derfor å bidra til oppdatert kompetanse og faglig samarbeid med fysioterapeuter og fastleger og andre som behandler disse pasientene. TEMA: Skulderens funksjonelle anatomi, Bildediagnostikk, inkludert dynamisk ultralyd, operasjon / ikke operasjon, fysioterapitilbudet ved Sykehuset Østfold, fysioterapi hos pasienter med subacromiell impingement og etter rotator cuff sutur, veiledet trening eller trykkbølge, kortisoninjeksjoner intra- artikulært hos pasienter med frozen shoulder. Undervisere: Ingrid Hultenheim Klintberg PT, Phd: Spesialist i ortopedisk rehabilitering ved Sahlgrenska Universitetssykehus, Gøteborg Kaia Beck Engebretsen, spesialfysioterapeut, PhD, OUS Bent Heimdahl, seksjonsoverlege ortopedi og Georgi Kotsev overlege ortopedi Sykehuset Østfold Arnt Edvin Andersen, radiolog i privat praksis i Halden og på SØ Kursdagen er godkjent av NFF og søkt godkjent av DNLF regner med godkjenning 8 valgfrie timer ift allmennmedisin og ortopedi. Informasjon Påmelding til eller - skriv navn, mobil, epost, fakturaadresse og yrkestittel. Kr 750, lunsj inkludert (meld fra om evt matallergi/restriksjoner) Side

11 Org nr Til alle idrettsmedisinske interesserte! INVITASJON TIL Medisinsk JULESEMINAR, fredag Quality Hotel, SARPSBORG Østfold Idrettsmedisinske Forening, ØIMF, har gleden av å invitere deg og dine kolleger til det årlige juleseminaret som avholdes ved Quality Hotel, Sarpsborg. Vi har spikret et program som vi håper vil være av interesse for leger, fysioterapeuter, kiropraktorer,osteopater og naprapater. I år har vi en ny vri med en få en god drikke inkludert i kursavgiften. Når det gjelder bespisning etter dette, må hver enkelt ordne bestilling av bord direkte med hotellet. Hotellet prøver så langt det er mulig å få samlet oss i restauranten. Det er derfor viktig å si fra til hotellet at dere deltar på ØIMF sitt juleseminar og å være tidlig ute. Dette er helgen hvor alle skal på julebord! Program: Registrering m/ kaffe og rundstykker. Bruk tiden til å besøke utstillerne! Åpning av leder ØIMF, ortoped Trygve Kase, Ringvoll Klinikken Kosthold og fedme, myter og sannheter! Spes all.med Hilde Skyvulstad Diff.diagnoser i skulder. Ortoped Stein Morten Sletten, Ringvoll Klinikken PAUSE Besøk utstillere Fremre knesmerter, gjennomgang av diff. diagnoser. Ortoped Sverre Løken, OUS PAUSE. Besøk utstillere Jumpers knee, konservative tiltak. Spes. idrettsfysioterapi Håvard Moksnes Paneldebatt: Fremre knesmerter. Sverre Løken og Håvard Moksnes PAUSE med frukt og kaffe. Besøk utstillere kker Solberg, Diakonhjemmet SH Oppsummering ortoped Trygve Kase ? JULEBORD for de som ønsker det. Bestilles ved hotellet av hver enkelt Side

12 Praktiske opplysninger: Ved eventuell juleborddeltagelse og overnatting ordner dere dette selv med Quality Hotel og Resort, Sarpsborg. Adresse: Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg. Tlf To fluer i en smekk? Hold arbeidsplassens julebord her. Det er arrangert underholdning fra hotellets side. Hotellet har en fantastisk SPA avdeling og svømmehall/sauna som gir rikelig anledning til mental og kroppslig julevask! Seminaravgift:kr som ikke inkluderer kostnader ved et eventuelt julebord. Svarslipp sendes, fakses eller helst mailes til: Jan- Ola Olstad, Fram Fysioterapi Pb 10, 1740 Borgenhaugen Fax: Mail: Spørsmål rundt arrangementet kan også rettes til Jan- Ola Olstad på mail: j- PÅMELDINGS- og INNBETALINGSFRIST: søndag Innbetaling til : Østfold Idrettsmedisinske Forening Kontonr.: Vennlig hilsen, Trygve Kase, Ivar Udnæs, Tor Moksnes, Jan Ola Olstad, Reidar Sannes og Tommy Aasli Gå gjerne inn på vår nyopprettede hjemmeside: for informasjon Ha en flott høst! Side

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 18 Store utfordringer i Finnmark Kongressen 2015 i boks Færre velger alternativt UNN gir gratis fysioterapi Nye grep i fedmefeltet innhold Fondet har gjennom

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5

fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 www.fysioterapeuten.no nr. 9 september 2003 årgang 70 fysio terapeuten Uenighet om MT-autorisasjon, side 6 Kampanje for hode og kropp, side 25 Budsjettkutt: Halv seier i Ålesund, side 5 REISER med egen

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

fysio terapeuten Farlig å tenke at stort er godt, side 10 Hva skal en privat praksis koste?, side 5 Nettjakt på faglig utbytte, side 13

fysio terapeuten Farlig å tenke at stort er godt, side 10 Hva skal en privat praksis koste?, side 5 Nettjakt på faglig utbytte, side 13 www.fysioterapeuten.no nr. 11 november 2003 årgang 70 fysio terapeuten Asmund Kristoffersen: Farlig å tenke at stort er godt, side 10 Hva skal en privat praksis koste?, side 5 Nettjakt på faglig utbytte,

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 www.fysioterapeuten.no mai 2004 årgang 71 fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 5 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 -gjør det lettere å gå Det å kunne klare

Detaljer

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 www.fysioterapeuten.no august 2004 årgang 71 fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 8 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 Aktuelt 5 6 8 10 12 15 16

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2014 Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid s.4 Ekstraordinære tilstander Ønsker demokrati Positivt s.7 s.10 s.20 og ryddighet for TMD

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no På oppdrag i Kabul Turnusendring kan gi venteliste Vi skulle ha blitt advart En godt bevart hemmelighet? Gangfunksjon etter hjerneslag RIKTIG UTSTYR ER EN VIKTIG SUKSESSFAKTOR.

Detaljer