STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00"

Transkript

1 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Tormod Rognlien Inge Jostein Findalen kom til sak 66. Vararepresentanter Antall repr. inkl. varamedlemmer Dessuten møtte Møteleder Markering : Tor Egil Klufthaugen : 23 (22 ved møtets start). Fra sak 66 var det 23 representanter. : Rådmann Rannveig Mogren, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb, Torbjørn Furuhaugen, Bjørn Helge Johansen : Ordfører Hans Oddvar Høistad : I forbindelse med møtet takket kommunestyret kommunens mangeårige formannskapssekretær Wenche Iverstuen for den store innsatsen for kommunen, og arbeidet med politiske sekretariat og valgarbeid. Wenche Iverstuen går av med pensjon ved årsskiftet. Godkjenning av protokoll:

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 65/13 Sak 66/13 Sak 67/13 Sak 68/13 Sak 69/13 Sak 70/13 Sak 71/13 Sak 72/13 Sak 73/13 Sak 74/13 Sak 75/13 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2013 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2014 REGULERING AV VANNGEBYR 2014 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2014 REGULERING AV SLAMGEBYR 2014 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2014 VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET BRITT TRYGGESET - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV I PERIODEN

3 KS-65/13 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 13/1404 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2013 Inge Jostein Findalen var forsinket. 22 representanter til stede. Tilleggsnotat til saken ble framlagt. Saksframlegget blir justert i henhold til dette. Økonomisjef Marit B Homb orienterte. Notat til Kommunestyret: Vedrørende sak 65/13 Budsjettjustering investeringsbudsjettet «Det foreslås å gjennomføre korrigeringer av investeringsbudsjettet for I forbindelse med opptak av lån for 2013 ble det tatt opp lån tilsvarende 40 mill. kr. I saksframstillingen er bruk av lån nedjustert med snaue 8 mill. kr for mye i forhold til dette. Dersom denne budsjettjusteringen gjennomføres slik som rådmannens forslag og formannskapets innstilling, vil dette medføre at det blir en differanse mellom faktisk låneopptak og vedtak låneopptak. For å løse dette foreslås det å gjøre følgende endringer i foreliggende sak for kommunestyret: Prosjekt Videre internettsatsing Prosjekt Nytt legesenter Prosjekt Utvidelse Follebu Gravsted Økt bruk av lån D D D K Det nye forslaget, jfr. notatet, ble framsatt av ordfører. Votering: Forslaget til ordfører ble enstemmig vedtatt. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres som det framgår av vedlegg til saken, med disse endringer: Prosjekt Videre internettsatsing D Prosjekt Nytt legesenter D Prosjekt Utvidelse Follebu Gravsted D Økt bruk av lån K

4 KS-66/13 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 13/1323 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 Enstemmig vedtatt. Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for betalte tjenester utenom lovpålagte gebyrer ved landbrukskontoret i Lillehammer-regionen: Tiltak Satser eks. mva 2014 Jordprøvetakning pr. uttatt prøve 85 Gjødselplan, pr. plan med bruk av husdyrgjødsel 1200 Gjødselplan, pr. plan uten bruk av husdyrgjødsel 850 Gjødselplan, pr. plan tillegg pr. skifte utover Planlegging, pr. time 450 Individuell rådgivning, pr. time utover 2 timer 450 KS-67/13 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 13/1324 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2014 Enstemmig vedtatt. Med virkning fra fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva:

5 Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr Gassfyringsanlegg kr Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse. KS-68/13 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 13/1307 REGULERING AV VANNGEBYR 2014 Jan Erik Kristiansen, Ap, tok opp igjen forslag til vedtak fra planutvalget. «Gebyrsatser for vannforsyning beholdes uforandret fra 2013 til Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 2325,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 450,- pr m². Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 15,50 pr m³. Abonnementsgebyr bolig/næring: kr 1550,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 105,- pr m². Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 310,- pr m².» Votering: Forslaget til Jan Erik Kristiansen ble enstemmig vedtatt. Gebyrsatser for vannforsyning beholdes uforandret fra 2013 til Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: Tilknytningsgebyr hytter: Forbruksgebyr all bebyggelse: Abonnementsgebyr bolig/næring: Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 2325,- pr år pr abonnement. kr 450,- pr m². kr 15,50 pr m³. kr 1550,- pr år pr abonnement. kr 105,- pr m². kr 310,- pr m².

6 KS-69/13 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 13/1308 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2014 Jan Erik Kristiansen, Ap, tok opp igjen forslag til vedtak fra planutvalget. «Satsene for 2014 økes med 7%. Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1967,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 396,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 16,50 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1311,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 144,50 pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 428,- pr m²» Votering: Forslaget til Jan Erik Kristiansen ble vedtatt med 18 stemmer. 5 stemte for innstillingen fra formannskapet. Satsene for 2014 økes med 7 %. Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1967,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 396,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 16,50 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1311,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 144,50 pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 428,- pr m²

7 KS-70/13 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 13/1309 REGULERING AV SLAMGEBYR 2014 Enstemmig vedtatt. Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 621,60 kr pr m 3. eks. mva. KS-71/13 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 13/1310 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2014 Jan Erik Kristiansen tok opp spørsmålet om sin habilitet. Han gikk fra ved behandlingen av det spørsmålet: 22 voterte. Han ble enstemmig vedtatt inhabil. Ved behandling av saken var det 22 representanter tilstede. Votering: Enstemmig vedtatt. I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2014: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Sambruk (360 l / 2 ab.) Miljøtorg/fellesløsning Fritid kategori kr 2056 kr 2856 kr 1848 kr 1944 kr 588 kr

8 Fritid kategori kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 200 kr l til 360 l beholder 360 kr Matavfall l til 240 l beholder 200 kr Økt henteavstand inntil 10 m Henting over 10 m 264 kr 516 kr KS-72/13 Ark.: Arkivsaksnr.: 13/1406 VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Prosjektleder Bjørn Helge Johansen hadde en presentasjon av saken og planen. Votering: Enstemmig vedtatt. 1. Vedlagte forslag til vedlikeholdsplan for perioden vedtas, og legges til grunn for senere prioriteringer for å kunne drive et verdibevarende vedlikehold. Dette innebærer ambisjonsnivå A som utgangspunkt for teknisk oppgradering, og med tilstandsgrad 2 og 3 som prioriterte tiltak. 2. Nødvendig midler til vedlikehold opprettholdes på et forsvarlig nivå for å kunne ivareta kommunens bygningsmasse, og for å kunne drive et verdibevarende vedlikehold. 3. Rapportering om framdrift og ressursbruk knyttet til tiltak som igangsettes i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan og rammer i årsbudsjett tas forbindelse med tertialrapportering gjennom året. 4. Vedlikeholdsplanen legges også til grunn for avhending av kommunale eiendommer for å redusere vedlikehold og driftsutgifter. Salg av den enkelte eiendom blir behandlet som

9 beskrevet i saksutredning ovenfor. 5. Den gamle branngarasjen ved Helleberg Sag benyttes ikke lenger og overdras Helleberg Sag vederlagsfritt. KS-73/13 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 13/1111 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL En feil fra protokollen fra formannskapet ble rettet opp. Dette gjelder regnearket i punkt 19. Delt ut i møte: Høringsuttalelser etter offentlig ettersyn av formannskapets innstilling, fra: Gausdal kommunale FAU Ole Simen Finsveen Gausdal ungdomsråd Skriv fra brukerrådene ved Follebu omsorgssenter, Forset omsorgssenter, Østre Gausdal seniorlag, Vestre Gausdal seniorlag og Gausdal eldreråd. Hvert parti fikk 10 min til innledningsinnlegg. Karin Kvisten, Ap, satte fram dette forslaget som endring til formannskapets innstilling. Endring i punkt 19: VTA plasser for 2014 blir lagt inn igjen med kr Finansieres ved bruk av fond i Nytt punkt: 26: «Kommunestyret får seg forelagt en sak innen juni 2014 som redegjør for hvilke alternative tilbud kommunen har for dagens VTA plasser og den økonomiske betydningen av å si opp dagens ordning.» Olav Olstad, V, satte fram dette forslaget: «UFO-samarbeidet videreføres med kr ,- pr år ut avtaleperioden. Finansieres ved bruk av fond.»

10 Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram fellesforslaget fra Sp, Bygdalista og Felleslista. Regneark med forslag om endring av punkt 19:

11 19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for og budsjett for 2014 vedtas med følgende endringer (i forhold til formannskapets innstilling): Drift: Tilskudd Skeikampen Pluss går uendret videre. VTA plasseres med tilknytning til Lipro går uendret videre Planområde 3: Økning i budsjettet for å styrke grunnbemanning og etterutdanning. Planer for ny skole på Linflåa skrinlegges. Det investeres i utbedring og oppussing av Fjerdum skole. Planområde 5: Kulturmidlene videreføres med kr ,- Planområde 11: To nattevakter på Flataveien og Flatland og bofellesskap ved Forsettunet opprettholdes. Planområde 12: Samtlige sykehjem og omsorgsplasser opprettholdes.

12 Investeringer: Planområde 7: Det foreslås å følge rådmannens forslag om en årlig bevilgning på kr. 15 mill. til rehabiliterings- og vedlikeholdsplan. Endringsforslag til 23: I løpet av 2014 legges det fram en sak som omhandler kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur. Saken legges til komite 1. Endringsforslag til 25: Kommunestyret ønsker å få framlagt en evaluering av tildelingskontoret. Saken behandles av komite 2 og legges fram innen mai 2014.» Votering: Punkt 1 18: Enstemmig vedtatt. Punkt 19: Formannskapets innstilling ble satt mot Sp, Bygdalista og Felleslista sitt forslag med regneark og tekst. Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. Forslaget til Karin Kvisten om VTA plasser ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Olav Olstad om UFO tiltaket ble enstemmig vedtatt. Punkt 20-22: Enstemmig vedtatt. Punkt 23: formannskapets innstilling opp mot endringsforslaget fra Sp, Bygdalista og Felleslista. Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. Punkt 24: Enstemmig vedtatt. Punkt 25: formannskapets innstilling opp mot endringsforslaget fra Sp, Bygdalista og Felleslista Innstillingen ble vedtatt med 12 stemmer. Karin Kvistens forslag om nytt punkt 26 om utredning av VTA plassene ble enstemmig vedtatt. 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2014.

13 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2014 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9, 20/ For inntektsåret 2014 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2014 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 13 mill. kr. Lån avdras over 30 år. 10. Det innføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng. Normal tilbakebetalingstid på utlån av startlån settes til 30 år. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på kr for Dette er en reduksjon i forhold til tilskudd gitt i 2013 med kr. 12. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2014 på kr. 13. Budsjettet til Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for 2014 godkjennes. 14. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 15. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.400,- kr per måned. 16. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 3 %. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for og budsjett for 2014 vedtas med slik endring i forhold til rådmannens forslag:

14 Innsparing drift Idrettskonsulenten fjernes -0,225-0,225-0,225-0,225 Generelt kutt planområde 7-0,600-0,600-0,600-0,600 Sparte renter mindre opptak lån, pl 7-0,090-0,270-0,780-1,190 Totalt -0,915-1,095-1,605-2,015 Påplussing drift 4 sykehjemsplasser i Follebu 0,365 0,730 0,730 0,730 6 plasser i Forset 0,800 1,590 1,590 1,590 Leirskole 0,300 0,300 0,300 0,300 Styrke hjemmetjenesten 2 stillinger 1,000 1,000 1,000 1,000 VTA plasser 0, UFO 0,050 0,050 0,050 0,050 Totalt 2,615 3,670 3,670 3,670 Sum 1,700 2,575 2,065 1,655 Finansieres med bruk av disposisjonsfond -1,700-2,575-2,065-1,655 Investering PL 7 -Rehabilitering kommunale bygg -7,5-7,5-7,5-7,5 Redusert bruk av lån 7,5 7,5 7,5 7,5 20. Planer blir utarbeidet slik det går fram av planoversikten for perioden Foreløpige tilskuddssatser for 2014 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det framgår av saken (ut fra gjeldende regelverk). 22. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med virkning fra og med vedtas. 23. I løpet av 2014 legges det fram en sak som omhandler kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur. 24. Det gjennomføres et forprosjekt som avklarer som avklarer realisering av verdiene som ligger i tomten på Fjerdum seter. Prosjektet avklarer om tomta skal selges, eller om kommunen selv skal stå som utvikler. 25. Kommunestyre ønsker og få framlagt en evaluering av tildelingskontoret. Evaluering legges fram innen mai 2014.

15 26. Kommunestyret får seg forelagt en sak innen juni 2014 som redegjør for hvilke alternative tilbud kommunen har for dagens VTA plasser og den økonomiske betydningen av å si opp dagens ordning. KS-74/13 Ark.: 143 C20 Arkivsaksnr.: 10/304 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Enstemmig vedtatt. Prioritert handlingsprogram for anlegg og området vedtas. Endringene blir lagt ved Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet KS-75/13 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 13/1384 BRITT TRYGGESET - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV I PERIODEN Enstemmig vedtatt. Britt Tryggeset gis permisjon fra sine politiske verv fra 1. januar 31. mars I permisjonsperioden innkalles vararepresentant.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Tormod Rognlien, Inge Jostein Findalen, Jens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr. inkl.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Dagfinn Ness Andreassen, Arild Hågensen,

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL KVH Børre Solheim

Detaljer

FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008

FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Til alminnelig gjennomsyn i 14 dager fra og med 04.12.08 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 18. DESEMBER 2008 Årsbudsjett 2009 økonomiplan 2009 2012 Betalingssatser og gebyrer for 2009

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Ungdomsrådet. Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen/formannskapssalen Dato: 18.11.2013 Tid: 18:00 20:45

Ungdomsrådet. Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen/formannskapssalen Dato: 18.11.2013 Tid: 18:00 20:45 Rakkestad kommune MØTEprotokoll Ungdomsrådet Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen/formannskapssalen Dato: 18.11.2013 Tid: 18:00 20:45 Til stede på møtet: Medlemmer Forfall Elise Lilletorp Lien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen (permisjon fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer