SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)"

Transkript

1 Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1 lit) Kjemisk navn Rustbeskyttelse Artikkelnr Kjemikaliets bruksområde For rustbeskyttelse av biler understell og hjulhus samt andre liknende konstruksjoner. Produsent Firmanavn Auson AB Postadresse Verkstadsgatan 3 Postnr. S Poststed KUNGSBACKA Land SVERIGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Eleonor Borgemar Nødtelefon.: Fareidentifikasjon Klassifisering Farebeskrivelse R10,R52/53,R66 Brannfarlig. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer navn Identifikasjon Klassifisering Innhold Nafta hydrogenbehandlet tung CAS-nr.: Xn; R10, R65, R % (benzeninnhold <0,1%) EC-nr.: Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1% bensen) CAS-nr.: EC-nr.: Xn,N; R10, R51/53, R65, R66, R % Oksidert bitumen CAS-nr.: % EC-nr.: Mikrokrystallin voks CAS-nr.: % EC-nr.: xylen, blandning CAS-nr.: Xn; R10, R20/21, R38 < 5 % EC-nr.: Indeksnr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi =

2 Mercasol 3 AL (1 lit) Side 2 av 6 Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Gå til lege i tilfelle med langvarige problemer. Frisk luft og hvile. Ta av forurensede klær. Vask huden med vann og såpe. Skyll straks med vann i minst 5 minutter. FREMKALL IKKE BREKNING! Gi vann eller melk, helst med aktivt kull. Dersom det er svelget en større mengde eller om det oppstår hoste eller brekninger, kontakt sykehus. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Pulver, skum eller karbondioksyd (CO2). Brannfarlig. Dampene kan allerede ved temperaturer like over romtemperatur danne eksplosiv blanding med luft. Brannrøyken inneholder karbonoksyder, aromatiske og alifatiske karbonhydroksyd. Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann. Personlig verneutstyr i henhold til punkt 8 anbefales. Hindre utslipp til avløp eller vassdrag. Kontakt brannvesenet ved større søl. Samle opp med absorberende ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Gjør rent med vann. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. unngå kontakt med huden og øynene. Oppbevares som brannfarlig vare. Oppbevares tørt og kjølig (men frostfritt). Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares godt lukket. Lagringstid 6 måneder om produktet behandles etter angitte forskrifter. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer navn Identifikasjon Verdi Norm år Nafta hydrogenbehandlet tung (benzeninnhold <0,1%) CAS-nr.: EC-nr.: t.: 50 ppm 8 t.: 275 mg/m³ 15 min.: 100 ppm 15 min.: 500 mg/m³ 2007 Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1% bensen) CAS-nr.: EC-nr.: t.: 50 ppm 8 t.: 275 mg/m³ 15 min.: 100 ppm 15 min.: 600 mg/m³ 2007 xylen, blandning CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 8 t.: 200 mg/m³ 8 t.: 50 ppm Ikke røyking, ild, gnister eller sveising. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Hindre gnistdannelse som følge av

3 Mercasol 3 AL (1 lit) Side 3 av 6 Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse Løselighet i vann Relativ tetthet Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: C Flammepunkt Verdi: 27 C Selvantennelighet Verdi: > 200 C Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Tørrhalt 63 % 10. Stabilitet og reaktivitet Farlige spaltningsprodukter Stabilitet statisk elektrisitet. Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk ändedrettsvern med filter A, brun. Bruk vernehansker ved fare for direkte kontakt eller sprut. Egnet hanskemateriale er: nitrilgummi. Ved fare for sprut benyttes tettsluttende, godkjente vernebriller. Bruk verneklær etter behov. Viskøs væske. Løsemiddel. Bronse. Løselig i de fleste organiske løsningsmidler. Ej løselig i vann. Verdi: ~ 980 kg/m³ Det forventes ikke å dannes farlige spaltningsprodukter ved normal håndtering. Ved brann dannes: karbonoksyder og karbonhydrogen. Stabil ved normal håndtering. 11. Toksikologisk informasjon Toksikologiske data fra komponenter Nafta hydrogenbehandlet tung (benzeninnhold <0,1%) LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding LD50 oral LC50 innånding Øvrige helsefareopplysninger Generelt Verdi: < 2000 mg/kg Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: kanin Verdi: > 5000 mg/m³ Varighet: 4h Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1% bensen) Verdi: > 2000 mg/kg Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: kanin Verdi: > 5000 mg/m³ Varighet: 4 h xylen, blandning Verdi: 4300 mg/kg Verdi: 6700 ppm Varighet: 4h Løsemiddeldamper kan dunste fra produktet. Symptomene nevnt nedenfor gjelder for de inngående løsningsmidlenes egenskaper.

4 Mercasol 3 AL (1 lit) Side 4 av 6 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Innånding kan gi: yrsel trötthet huvudvärk illamående Ved høye konsentrasjoner er det risiko for nedsatt reaksjonsevne, svimmelhet, bevistløshet. Avfettar huden. Kan ge sprickbildning och eksem. Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene. Kvalme og brekninger. 12. Miljøopplysninger Toksikologiske data fra komponenter Nafta hydrogenbehandlet tung (benzeninnhold <0,1%) Akutt akvatisk, fisk Verdi: > 100 mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 96h Akutt akvatisk, alge Verdi: > 100 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 72h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: > 100 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 48h Akvatisk kommentarer Lav giftighet for vannlevende organismer. Tilgjengelig miljødata antyder at større, lokalt utslipp kan forårsake risiko. Persistens og nedbrytbarhet Nedbryting skjer relativt raskt av naturlig forekommende mikroorganismer. Bioakkumulering Log Pow = 2-7, dette indikerer et visst potensial for bioakkumulering (verdiene er beregnet). Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1% bensen) Akutt akvatisk, fisk Verdi: mg/l Akutt akvatisk, alge Verdi: mg/l Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: mg/l Akvatisk kommentarer Log POW: 3-6 eller mere (estimered) Biologisk oksygenforbruk (BOD) Verdi: = Testperiode: 28 døgn teste; 61% reduktion BOD xylen, blandning Akutt akvatisk, fisk Verdi: 13,5 mg/l Testmetode: LC50 Art: Lepomis macrochirus Varighet: 96h Akutt akvatisk, alge Verdi: 3-5 mg/l Testmetode: IC50 Art: Selenastrum Varighet: 72h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: 1-5 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 24h Biologisk nedbrytbarhet Testmetode: OECD-test 301C Bioakkumulering Bioakkumuleres ikke i vannmiljø Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Verdi: = 80 Testmetode: beregnet Kommentarer: fisk Øvrige miljøopplysninger Andre skadevirkninger / annen informasjon 13. Fjerning av kjemikalieavfall Ekotoxikologiska data för produkten är ej kända. Produktet bør ikke tilføres kloakk eller avløp

5 Mercasol 3 AL (1 lit) Side 5 av 6 Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet EAL: maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Ja Nei Destruer i samsvar med kommunal mottakerstasjon. 14.Transportinformasjon Proper Shipping Name Mercasol 3 AL Varenavn (nasjonalt) BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. Farlig gods ADR UN-nr.: 1993 Fare nr.: 30 Varenavn: BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. Farlig gods RID UN-nr.: 1993 Varenavn: BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. Farlig gods IMDG UN-nr.: 1993 EmS: F-E, S-E Varenavn: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 1993 Varenavn: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Andre relevante opplysninger Limited quantity 15. Opplysninger om lover og forskrifter Sammensetning på merkeetiketten Nafta hydrogenbehandlet tung (benzeninnhold <0,1%): %, Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1% bensen): 5-10 %, Oksidert bitumen: %, Mikrokrystallin voks: %, xylen, blandning: < 5 % EC-etikett Ja R-setninger R10 Brannfarlig. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. VOC Underkategori av produkter: Spesiallakk Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold: 840 g/l Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: 362,6 g/l EU-direktiv 2006/121/2006 Referanser (Lover/Forskrifter) Produktet er klassificered og mærket i enlighed ved EEC-direktive og nationell lov. Lover og forskrifter Førordning (EG) nr. 1907/ Andre opplysninger Utgått dato

6 Mercasol 3 AL (1 lit) Side 6 av 6 Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R10 Brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R38 Irriterer huden R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Vi forbeholder oss retten til endring uten forutgående varsel. Auson AB

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer