Midlar til utvikling i kystkommunane i Sogn og Fjordane tildelingssak juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Midlar til utvikling i kystkommunane i Sogn og Fjordane tildelingssak juni 2007"

Transkript

1 Hovudutval for plan og næring Side 1 av 13 Saka er drøfta og klarert med: Aktuell institusjon: Annan avdeling: Økonomiavdelinga: Juridisk funksjon: Andre: Forvaltningsavdelinga /Forv.dir. - Personalseksjonen: - Bygge- og eigedomsseksjonen: - Driftsseksjonen - IT / Innkjøp Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: SENAES Saka er godkjend av fylkesdirektøren: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 1 Tal uprenta vedlegg: 8 Midlar til utvikling i kystkommunane i Sogn og Fjordane tildelingssak juni 2007 Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1) Kystkommunane i Sogn og Fjordane får inntil kr (maks 50 prosent) til arbeid med kystveg. 2) Kr vert sett av til toppfinansiering av det som gjeld utstillingsdelen av informasjonssenter i Værøyhamn. Det vert lagt til grunn finansiering over statsbudsjettet for 2008, prosjektomfang som omsøkt og at ei tildeling ikkje kjem i konflikt med reglar for støttesatsar. 3) Bremanger kommune får inntil kr (maks 50 prosent) for realisering av tilflyttarprosjekt. Det vert lagt til grunn at Bremanger er positive til erfaringsoverføring til andre kommunar i fylket. 4) Fjaler Næringsutvikling får inntil kr til utbetring av leia gjennom Korssundet. 5) Det vert sett av 5 millionar kroner til røyr for ilandføring av gass i Sløvåg. Fylkeskommunen vil kome attende til korleis summen skal fordelast mellom tilskot og aksjekapital. 6) Solund Maritim AS får inntil kr (maks 40 prosent) for investeringar i byggjetrinn 1. Det er ein føresetnad for utbetaling at minst ein av hallane er fullfinansierte og at vedtak om bygging er fatta. 7) Midlane vert dekka av midlar frå kystfondet, og fylkesdirektøren får fullmakt til å setje nærmare vilkår for tildeling og utbetaling.

2 Hovudutval for plan og næring Side 2 av 13 Prenta vedlegg: Vedtekter for midlar til utvikling i kystkommunane i Sogn og Fjordane (l.nr.3802/07). Uprenta vedlegg: Søknad frå kystkommunane i Sogn og Fjordane, søknad frå Akvoll kommune (l.nr. 6874/07), søknad frå Bremanger kommune (8438/07), søknad frå M/S Keltic, søknad frå Seljestokken Båtverkstad AS (l.nr. 9356/07), søknad frå Fjaler Næringsutvikling (l.nr. 8622/07), søknad frå Gulen kommune (l.nr. 2762/07) og søknad frå Solund Maritim AS.

3 Hovudutval for plan og næring Side 3 av 13 Hovudutval for plan og næring disponerer kr frå fylkesplanfondet avsett til aktuelle utviklingstiltak i kystkommunane i Sogn og Fjordane. Det er føresett at midlane kan og bør nyttast over fleire år. Hovudutval for plan og næring vedtok 21. februar 2007 retningsliner for midlane. Desse ligg ved saka. Midlane skal nyttast til næringsutvikling. Sogn og Fjordane Fylkeskommune ønskjer å prioritere søknader i tråd med fylkesplanen for Sogn og Fjordane avgrensa til føremål om å utvikle kystnæringslivet i fylket sine konkurranseføremoner. Følgjande tabell syner innkomne søknader og tilrådd støtte. Tiltak Søkjer om (1.000 NOK) Tilråding (1.000 NOK) 1) Kystkommunane ved Flora Arbeid med kystveg i Sogn kommune og Fjordane 2) Askvoll kommune Utvikling av Værøyhamn ) Bremanger kommune Tilflyttarprosjekt ) M/S Keltic (Bremanger Fryseri og egnemaskin kommune) 5) Seljestokken Båtverkstad AS Nytt slippoverbygg (Flora kommune) 6) Fjaler Næringsutvikling Utbetring av leia gjennom Korssundet 7) Gulen kommune Gassrøyr til Sløvåg ) Solund Maritim AS (Solund Tilrettelegging av område kommune) for maritim verksemd Sum ) Søknad om støtte til arbeid med kystveg i Sogn og Fjordane Kystkommunane søkjer om fullfinansiering av arbeid til kr med kystveg i Sogn og Fjordane. Kystkommunane i Sogn og Fjordane har teke initiativ til å få etablert ein kystveg også i vårt fylke. Bremangersambandet og Dalsfjordsambandet er inne Nasjonal Transportplan (NTP). Det er ikkje planen å køyre omkamp på vedtaket om kyststamveg frå 1995, men å få etablert eit regionalt samband langs kysten frå Bergen til Ålesund. Søknaden peikar på at mest alle kystkommunar i dei andre vestlandsfylka har fått til ei positiv utvikling, medan kystkommunane i Sogn og Fjordane alle har nedgang i folketalet. Manglande samband kommunane mellom vert peika på som ei av årsakene til dette. Det er behov for ein innsats for å få tiltaket prioritert i NTP. Kystkommunane har etablert samarbeid med kommunar i nabofylka både i nord og i sør, men i hovudsak reknar dei med at det blir dei 9 kystkommunane i Sogn og Fjordane som vil vere drivkraft i prosjektet. Dei vonar at også Sogn og Fjordane fylkeskommune vil engasjere seg i tiltaket.

4 Hovudutval for plan og næring Side 4 av 13 Kystkommunane har valt eit arbeidsutval som består av ordførarane i kommunane Bremanger, Flora og Fjaler. Hamne- og næringssjefen i Flora er førebels sekretær for arbeidsutvalet. Det vil i første omgang vere behov for meir overordna utgreiingar av ulike trasear. I denne omgang vert det søkt om kr ,- til følgjande arbeid: NOK Prosjektadministrasjon og styremøte 100 Presentasjonsmateriell og informasjonsverksemd 150 Reiser (Oslo Leikanger Bergen Oslo) 75 Kystvegkonferanse 75 Utgreiing av aktuelle trasear og kostnadsoverslag 400 Div. kjøpte tenester. 100 Sum 900 Søknaden frå kystkommunane om støtte til arbeidet med Kystvegen er ei oppfølging av Transportplan for Vestlandet. Dette prosjektet var høgt prioritert av Sogn og Fjordane fylkeskommune under arbeidet med transportplanen. Tiltaket er eit samarbeidsprosjekt som involverer alle kystkommunane, noko som i seg sjølv er positivt. Tiltaket er å rekne som mjuk infrastruktur. Vedtektene for kystmidlane tillet inntil 50 prosent støtte til denne typen arbeid. Tilråding: Kystkommunane i Sogn og Fjordane får inntil kr (maks 50 prosent) til arbeid med kystveg. 2) Realisering av informasjonssenter for sjøfugl m.m. i Værøyhamn på Værlandet Askvoll kommune søkjer om kr i fylkeskommunal finansiering som bidrag til realisering av informasjonssenter for sjøfugl m.m. i Værøyhamn på Værlandet. Sørværet Naturreservat vart oppretta i Lokalsamfunnet og kommunen protesterte sterkt mot dette. Hausten 1999 tok Fylkesmannen i Sogn og Fjordane initiativ til Naturbruksprosjektet. Her vart Værlandet plukka ut som ei av bygdene der det kunne vere interessant å utvikle ny næring inntil verna område. Askvoll har gjennom mange år arbeidd med realisering av eit informasjonssenter for sjøfuglvern i Værøyhamna på Værlandet. Det er gjennomført eit forprosjekt for utvikling av planane. I forprosjektet har ein i tillegg til koplinga mot Sørværet Naturreservat også sett dette senteret i samanheng med vidare utvikling av hamna som næringsarena og dynamo for utvikling av reiselivet på Værlandet og i Bulandet. Energi- og miljøkomiteen på Stortinget knytte merknader til planane ved handsaming av Statsbudsjettet for Der står det mellom anna: Komiteen er positiv til planane om å få etablert et informasjonssenter for sjøfuglvern i Værøyhamna på Værlandet... Flertallet viser til at det planlagte informasjonssenteret gjennom kombinasjon av lokalt eierskap, kommersiell drift og en offentlig finansiert utstilling, ønsker å legge til rette for bærekraftig reiselivsutvikling med utgangspunkt i

5 Hovudutval for plan og næring Side 5 av 13 lokale verneverdier. Flertallet mener at det er viktig å styrke legitimiteten til sjøfuglvernet i området gjennom utvikling av reiselivsaktivitet basert på lokale verneverdier. Søknaden om statleg medfinansiering av informasjonssenteret ligg no til handsaming i departementet. Det kom ikkje noko støtte i revidert budsjett, men vonene om støtte i statsbudsjettet til hausten er gode. Søknaden gjeld tre element. I tillegg til sjølve utstillingsdelen i informasjonssenteret vert det søkt om medfinansiering til ny gangbru og til ny kai ved Værlandet Fiskeredskaper DA. Ei ny gangbru vil knyte saman det gamle sjøhusmiljøet i den sørlege delen med etablerte verksemder og næringsareal tilrettelagt av Kystverket i den nordre delen. Med Værlandet Båt si omlegging til drift av marina, informasjonssenter og serveringsstad har det vorte meir aktuelt å knyte hamna saman med gangbru. Når det gjeld Værlandet Fiskeredskaper DA vert det opplyst at verksemda har utvikla seg gjennom fleire fasar, og at dei no står føre ei omfattande investering i ny kai og nye produksjonslokale. I tillegg til at den nye kaia vil tene verksemda direkte, vil ho også kunne nyttast for småbåtturistar om sommaren. Prosjektet vil verte organisert med ei privat kaiutbygging (Værlandet Fiskeredskaper DA), kommunal bygging av gangbru og eit fellesprosjekt for bygging av informasjonssenteret. I søknaden til Miljøverndepartementet er det lagt opp til at utstillinga i informasjonssenteret skal finansierast offentleg, men at den skal byggast og eigast av Værlandet Båt AS, organisert gjennom ein avtale mellom staten og lokal eigar. Kostnads- og finansieringsplan informasjonssenter: Kr Kr Ombygging verkstadhall Sogn og Fjordane fylkeskommune (A) Utarbeiding av utstilling MD (pilotprosjekt naturbrukssatsing) Delfinansiering garderobe, toalett, aktivitetsrom Reserve/forventa tillegg Sum Sum A) Kostnader og finansiering vert opplyst som 2003-tal. Justert for SSB sin prisindeks for forretningsbygg er kalkylen av søkjer påplussa 25 prosent, slik at fylkeskommunen her får ei samla utfordring på 1,25 millionar kroner. Kostnads- og finansieringsplan gangbru Værøyhamna: Kr Kr Samla kostnader inkl. mva Sogn og Fjordane fylkeskommune Askvoll kommune Sum Sum

6 Hovudutval for plan og næring Side 6 av 13 Kostnads- og finansieringsplan ny kai med tredekke og treskjørt: Kr Kr Kai med tredekke og skjørt Værlandet Fiskeredskapar AS Utfylling/muring i sjø for utviding Sogn og Fjordane fylkeskommune av industriområde Mva Sum Sum Samla søknad til fylkeskommunen: Kr (omsøkt) Informasjonssenter Gangbru Trekai Sum Informasjonsssenter for sjøfuglvern er det sentrale elementet i søknaden. Her ligg det til grunn eit systematisk arbeid over tid for å få til næringsutvikling inntil verneområde, ein status som normalt vert oppfatta som eit hinder for slik utvikling. Søknaden ligg til vurdering i Miljøverndepartementet. Det var håp om finansiering over revidert statsbudsjett i år, men dette vart ikkje innfridd. Derimot vert det opplyst om positive signal med omsyn på finansiering over statsbudsjettet til hausten. Når det gjeld bygging av gangbru og tilrettelegging av kaier m.m., så synest verdien med tanke på næringsutvikling å vere avhengig av at informasjonssenteret kjem på plass. Det som gjeld ny kai ved Værlandet Fiskeredskaper DA må ut frå søknaden først og fremst oppfattast som eit tiltak til gunst for ei einkeltståande bedrift. Difor er det naturleg å peike på det som står i kapittel 4 i vedtektene om kriterie for prioritering av søknader, der følgjande vert sagt under overskrifta bedriftsutvikling. Bedriftsinitiativ vert berre vurdert for finansiering dersom tiltaket har tydeleg karakter som eit tilretteleggande fellestiltak. Tradisjonelle bedriftsutviklingsprosjekt vert finansierte av Innovasjon Noreg. I denne omgang synest det naturleg å konsentrere innsatsen om informasjonssenteret, der omsøkt beløp er kr Tilråding: Kr (40 % av omsøkt beløp) vert sett av til toppfinansiering av det som gjeld utstillingsdelen av informasjonssenter i Værøyhamn. Det vert lagt til grunn finansiering over statsbudsjettet for 2008, prosjektomfang som omsøkt og at ei tildeling ikkje kjem i konflikt med reglar for støttesatsar. 3) Tilflyttarprosjekt Bremanger kommune

7 Hovudutval for plan og næring Side 7 av 13 Bremanger kommune søkjer om kr til tilflyttingsprosjekt for Bremanger kommune. Prosjektet er tenkt å vare frå medio 2007 til medio Det vert i denne omgang søkt om støtte til aktiviteten første året, der den totale kostnadsramma er kr Kommunen peikar på nedgang i folketal, høgre gjennomsnittsalder og vanskar med å rekruttere som særlege utfordringar. Kommunen har også tidlegare hatt tilflyttarprosjekt. I 2005 vart dette vidareført i regi av Nordfjordrådet som prosjektet tilflytting til Nordfjord. Hovudutval for plan og næring støtta dette prosjektet med kr. 340 i sak 44/06 ( ). Erfaringane med eit utvida ansvarsområde er delte. Det har vore eit stort område å nå over for éin prosjektleiar, og ein ønskjer no å vidareføre ei satsing med meir eksklusivt fokus på utfordringane i Bremanger kommune. Fokus for satsinga er ikkje berre tilflytting, men også å få folk til å verte verande. Tilrettelegging for integrering (m.a. med omsyn til skule, næringsliv og bumiljø) er viktige element, og dette er med å gjere det komplisert å dekkje eit stort geografisk område. Prosjektet er organisert med Bremanger kommune som prosjekteigar, Bremanger Vekst og Hamn KF som prosjektansvarleg og Marcel Meijer som prosjektleiar. Meijer har vore leiar for prosjektet tilflytting til Nordfjord. Noverande tilflyttingsprosjektet har berre fokus på utlendingar (spesielt Nederlendarar). Nesten alle prosessane brukt i prosjektet kan også brukast for å aktivt rekruttere nordmenn og utflytta ungdom. Denne arbeidsmåten vert halden fram som unik og ein forventar gode resultat. Sjølv om ein ønskjer at prosjektet skal ha særskilt fokus på utfordringane i Bremanger, vert det peika på ulike samarbeidsformer for at erfaringane også kan kome andre kommunar til nytte: Trening og opplæring av ressursar som skal jobbe i tilflyttingsrelatert prosjekt. Presentasjonar og føredrag om prosjektet. Rettleiing ved oppstart og med styring av tilflyttingsprosjekt. Rettleiing ved val av prosjektressursar. Plan for kostnader og finansiering ser slik ut for første prosjektår: NOK NOK Løn inkl. sosiale kostnader 460 Eiga finansiering 300 Heimeside 24 Fylkeskommunen 300 Reise 50 Kommunikasjon 15 Løn/øk/adm 8 Diverse 43 Sum 600 Sum 600 Vedtektene seier at mjuke infrastrukturtiltak normalt skal omfatte aktivitet i fleire kommunar. Unntaksvis kan det søkjast om midlar til pilotprosjekt i ein kommune dersom resultata av prosjektet har stor overføringsverdi. Tiltak kan støttast med inntil 50 prosent.

8 Hovudutval for plan og næring Side 8 av 13 Tilflyttarprosjektet har vore køyrt i ei årrekkje. I kva grad det er rett å støtte dette prosjektet med maksimal sats kan difor diskuterast. Bremanger kommune hevdar at ein ved å nytte metodar som er utvikla med omsyn til utalandske tilflyttarar, til også å rekruttere utflytt ungdom og å drive systematisk mobilsering og oppfølging, tilfører prosjektet nyhendeverdi, og at dette også kan kome andre kommunar til gode. Kommunen argumenterer vidare med at dei har særlege utfordringar, både ut frå negativ folketalsutvikling, og ut frå høge ambisjonar om å få på plass nye store arbeidsplassar, der ein ikkje minst vonar at Elkem Solar vil etablere seg i Svelgen. Ei slik etablering vil innebere mange nye arbeidsplassar, og rekruttering vil då stå heilt sentralt. Både kommune, fylke og andre gode krefter har engasjert seg for å få til Solar-etablering i Svelgen. Evne til å rekruttere rett kompetanse, vert eitt viktig poeng i dette arbeidet. Eit rekrutteringsprosjekt for Bremanger, som truleg også vil ha effekt for nabokommunane, passar godt i dette biletet. Det er her søkt om støtte for arbeidet i eitt år. Dette er lagt til grunn i saka. Eventuell framtidig søknad vert å vurdere på fritt grunnlag. Søkjar bør ikkje basere seg på tilsvarande høg støtte ved seinare høve. Tilråding: Bremanger kommune får inntil kr (maks 50 prosent) for realisering av tilflyttarprosjekt. Det vert lagt til grunn at Bremanger er positive til erfaringsoverføring til andre kommunar i fylket. 4) Fryseri og egnemaskin til M/S Keltic Søknaden gjeld fornying av innfrysingsutstyr og ny egnemaskin på banklinebåten M/S Keltic, heimehøyrande i Bremanger kommune. Søknaden er støtta av kommunen. Keltic har eit mannskap på mann og er i drift heile året. Båten går 7 turar på 6-7 veker for året. Investeringsoverslaget ser slik ut: Utgiftspost: NOK Fryseri utstyr Fryseri arbeid Egnemaskin utstyr 700 Egnemaskin arbeid 150 Sum: Til dette søkjer reiaren om kr , noko som utgjer 34,6 prosent. I kapittel 4 i vedtektene om kriterie for prioritering av søknader vert følgjande sagt under overskrifta bedriftsutvikling. Bedriftsinitiativ vert berre vurdere for finansiering dersom tiltaket har tydeleg karakter som eit tilretteleggande fellestiltak. Tradisjonelle bedriftsutviklingsprosjekt vert finansierte av Innovasjon Noreg. Det er naturleg å oppfatte investering i nytt utstyr på ein fiskebåt som eit tradisjonelt bedriftsutviklingsprosjekt. Søknaden er difor lite aktuell i forhold til denne verkemiddelpotten. Tilråding: Søknaden frå M/S Keltic får avslag.

9 Hovudutval for plan og næring Side 9 av 13 5) Nytt slippoverbygg ved Seljestokken Båtverkstad AS Seljestokken Båtverkstad AS søkjer om investeringstilskot til nytt slippoverbygg. Det fullisolerte overbygget vil romme alle båttypar som ligg innanfor kapasiteten til slippen. Investeringa vil gjere det mogleg å ta arbeidskrevjande oppdrag på lystbåtar, katamaranar og bruks- og fiskebåtar med mast. Verksemda søkjer om investeringstilskot på kr (40 prosent tilskot av ein totalkostnad på kr eks. mva.). Flora kommune ved Flora Hamn og Næring KF støttar søknaden. Dei peikar på at dette, i tillegg til å vere eit utviklingstiltak for verksemda, er eit viktig tiltak for nærfiskeflåten og småbåtflåten generelt. Dei meiner det er trong for eit slikt tilbod i distriktet, og at arbeidsplassar i eit samfunn som Seljestokken vil bety mykje for busetnad og infrastruktur som skule (elevtal) med meir. I kapittel 4 i vedtektene om kriterie for prioritering av søknader vert følgjande sagt under overskrifta bedriftsutvikling. Bedriftsinitiativ vert berre vurdere for finansiering dersom tiltaket har tydeleg karakter som eit tilretteleggande fellestiltak. Tradisjonelle bedriftsutviklingsprosjekt vert finansierte av Innovasjon Noreg. Det er naturleg å oppfatte investering i ny hall som eit tradisjonelt bedriftsutviklingsprosjekt. Søknaden er difor lite aktuell i forhold til denne verkemiddelpotten. Tilråding: Søknaden frå Seljestokken Båtverkstad AS får avslag. 6) Utbetring av leia gjennom Korssund Fjaler Næringsutvikling søkjer om kr til utbetring av leia gjennom Korssund i Fjaler kommune. Leia vert i dag nytta av om lag båtar (båtturistar) årleg. Korssund er ei hamn som får god omtale av båtturistane, og det har vore jobba mykje med å få til gode tilbod på land. Ein meiner det er potensiale til utvikle nye produkt. I søknaden vert det peika på at Korssundet for mange av turistane er innfallsporten til Dalsfjordregionen når ein kjem frå sør, og til Solund/Gulen når ein kjem frå nord. Leia gjennom Korssundet er smal og grunn, og auka trafikk og ikkje minst større båtar har ført til store utfordringar. Utfordringane skuldast i hovudsak tre små grunnar som gjer det vanskeleg å manøvrere for folk som ikkje er lokalkjende. Dette har ført til mange uhell. Desse utfordringane ligg til grunn for støtteerklæringar frå Redningsselskapet, Kongelig Norsk Båtforbund region Vest, sikkerhets- og utdanningskomiteen i Kongelig Norsk Båtforbund, Kystverket Vest og Stiftinga Jensbua.

10 Hovudutval for plan og næring Side 10 av 13 Sjølv om Kystverket er positive til tiltaket, vil ikkje dei ta ansvar for dette prosjektet. Deira ansvarsområde er stamnettet/hovudleia. Leia gjennom Korssund inngår ikkje i denne definisjonen. Om det ikkje vert gjort noko med leia, fryktar ein at båtturistane vil velje ei anna og mindre skjerma lei som går utanfor Lammetun og Lutelandet. Dette vil føre til tap for turistnæringa. Sivilingeniør Edvin Helle AS har utarbeidd eit forprosjekt som syner kva som må gjerast og kva dette vil koste. Kostnader og finansieringsplan i søknaden ser slik ut. Kostnadsledd Finans.kjelde NOK NOK Riggkostnader 120 Gjensidige Forsikring 30 Sprenging 756 HAFS Regionråd 40 Massefjerning 252 Fjaler Sparebank 10 Ny merking av lei 60 Korssund Gjestehamn 40 Prosjektering/byggeleiing 120 Utviklingsmidlar kystkomm. (40%) 654 Mva 327 Anna finansiering 861 Sum Sum Det har gjennom mange år vore arbeidd for å få gjennomført dette tiltaket. Tiltaket går på fysisk infrastruktur og vil ha varig verdi for lystbåttrafikk og reiselivsnæringa i området. Dei ulike støtteerklæringane legg også stor vekt på det tryggleiksmessige aspektet som ein positiv sideeffekt. Innanfor denne ordninga er det likevel næringsutviklingsaspektet som er det sentrale. I så måte er tiltaket av tilretteleggande karakter for å sikre at Korssundet framleis skal vere ei attraktiv lei og ein attraktiv stoppeplass for båtturistar. Tilråding: Fjaler Næringsutvikling får inntil kr til utbetring av leia gjennom Korssundet. 7) Gassrøyr til Sløvåg Gulen kommune søkjer om 10 millionar kroner i tilskot til ilandføring av gass til Sløvåg i Gulen kommune. Det har vore eit aktivt politisk arbeid for å sikre tilstrekkeleg kapasitet i røyret som skal forsyne Energiverk Mongstad med gass frå Kollsnes. Dette var planlagt med 10 tommar, men det er no pålegg om at det skal ha ein diameter på 12 tommar. Vidare er det føringar om tilrettelegging for avgreining til Sogn og Fjordane. Det er skipa eit eige selskap, med Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap AS og Saga Fjordbase AS som førebels einaste aksjonærar. Dette selskapet garanterer for kostnaden til ventil som er påkravd for å ta gass i land i Sløvåg. Det vert arbeidd aktivt for å realisere ilandføring i Sløvåg. Dette er kostnadsrekna til 70 millionar kroner. På land i Sløvåg ser ein føre seg å etablere eit LNG- og eit kogenanlegg. DAAstyret har signalisert ei tilsegn på 5 millionar. I tillegg vert det arbeidd mot mellom andre Enova for å sikre offentlege infrastrukturmidlar til realisering av ventil og røyr.

11 Hovudutval for plan og næring Side 11 av 13 LNG står for flytande naturgass. Gassen vert flytande gjennom nedfrysing til grader celsius. Gassen vert då mykje meir kompakt (forholdet 1:625), noko som gjer den langt enklare å transportere der røyr ikkje er rekningssvarande ut frå distanse eller volum. LNG-marknaden er i vekst i landet, og også i Sogn og Fjordane er det etablert mottaksanlegg i til dømes Florø (ved Ewos i Gunnhildvågen) og i Høyanger. I Florø ser ein føre seg eit nytt mottaksanlegg på Fjord Base for å møte dei krav ein ser føre seg i høve forsyning av LNG til forsyningsbåtar og annan trafikk. Eit kogenanlegg produserer både kraft og varme. Ved produksjon av LNG vert det ein del spillgass (som ikkje held salsspesifikasjon) som kan nyttast til energiproduksjon i eit kogenanlegg. Sløvåg leverer bunkers til større fartøy, og varme frå kogenanlegget kan mellom anna nyttast til oppvarming av bunkersolje. I alt er planane kostnadsrekna til 500 millionar NOK. Kalkyle og finansieringsplan ser slik ut: Mill. NOK Mill. NOK Greinrøyr og mottaksventil Aksjekapital 100 Infrastruktur på land Sløvåg Statleg bidrag 100 LNG-anlegg Lånekapital 300 Kogen-anlegg Mottaksanlegg Florø Sum Sum 500 Arbeidet for å sikre tilstrekkeleg kapasitet i gassrøyr til Mongstad, og avgreining til Sogn og Fjordane har hatt høg politisk prioritet. Etablering av landfall i Sløvåg inneber ei konkretisering og oppfølging av dei målsettingane det har vore arbeidd for. Av omsyn til avgrensa midlar i ordninga, og av omsyn til målsettinga om at midlane skal vare over noko tid, vil det ikkje vere mogleg å innfri søknaden om støtte på 10 millionar kroner fullt ut. Saman med alt innfridd støtte frå DAA-fondet, er det derimot mogleg å matche søknaden. Eitt motiv for å støtte søknaden er å sikre at infrastrukturen vert open for tredjepart. Det kan i denne samanheng vere aktuelt at ei løyving vert tilført som aksjekapital i det selskapet som skal drive og eige røyrinfrastrukturen. Tilråding: Det vert sett av 5 millionar kroner til røyr for ilandføring av gass i Sløvåg. Fylkeskommunen vil kome attende til korleis summen skal fordelast mellom tilskot og aksjekapital. 8) Tilrettelegging av område for maritim verksemd Solund Maritim AS søkjer om kr til tilrettelegging av industriareal for maritim verksemd på Solneset i Dalesundet i Solund kommune. Kommunen støttar søknaden. Solund Maritim vart skipa 6. september Forretningsplanen seier at verksemda skal vere ei fullverdig servicebedrift for fritidsflåten, der båteigar får utført alle tenester tilknytta båt. Dette

12 Hovudutval for plan og næring Side 12 av 13 gjeld forvaring og konservering av båt i sjø og landbaserte anlegg, levering av sesongklar båt til kunde og tilbod om plass for sjølvpuss. Sal av båt og båtustyr. Kursavdeling som tilbyr båtførarprøve, fritidsbåtskipper og div. andre praktiske kurs. Det er særleg båtlagringsdelen som er ny i høve andre maritime verksemder. Isolerte og tørre hallar med hanging rack system lagring i hyller, er eit forretningskonsept som ikkje er utbygd mellom Stavanger og Trøndelag. I Hordaland og Sogn og Fjordane er det ca fritidsbåtar, og det vert vurdert å vere eit stort behov for ei slik bedrift. Solund Maritim har planar om å tilsette fire medarbeidarar. Verksemda ønskjer å samarbeide med andre bedrifter i Solund og nærliggande kommunar med tanke på service og reparasjonar. I kommunen vert det mellom anna vist til planlagt samarbeid med Solund Verft (propell, akslingar, dreiearbeid), Lending Båtbyggeri (innreiing, reparasjon og lakkering) og Lågøy Slipp (motor- og gearbyte m.m.). Det vert opplyst at Solund kommune ikkje har tilrettelagde industriområde. Solund Maritim har difor måtta oppsøkje private grunneigarar, og dei har fått fram avtale om kjøp av eit område på ca 6,5 dekar. Full utbygging med to lagerhallar er kostnadsrekna til 31.8 millionar kroner. Følgjande oppsett syner hovudelementa i kalkylen. Byggetrinn kr 0) Forprosjekt 660 1) Grunnarbeid, kaidekke 2) Kontor, butikk, sanitær 3) Hall ) Hall Det er teikna for fem millionar kroner i aksjekapital. Bankane ønskjer større eigenkapital. Eit tilskot som kan redusere investeringsutgiftene vil styrkje søknaden mot bankane. Det vert søkt om støtte til naudsynt grunnarbeid, som samla er kostnadsrekna til kr Det vert søkt om 40 prosent støtte, det vil seie kr Det vert søkt om støtte innanfor trinn 1. Det vert søkt om støtte til kjøp av grunn, dokumentkostnader, flytting av linjetrase, bygging av parkeringsplass, skyting av undervassgrunne, planering og utskyting, arbeid som til saman er kostnadsrekna til kr Det ver her søkt om 40 prosent støtte, det vil seie kr Planane er ambisiøse, og fordrar monalege investeringar. Selskapet er i dialog med Innovasjon Noreg med for å finne ei god finansieringsløysing. Det er ei einskildbedrift som vil stå som eigar av grunnen. Slik sett kan ein vurdere i kva grad dette er å rekne som eit bedriftsretta initiativ. I lys av tilsegn som tidlegare er gitt til satsing i Vågsøy innanfor denne ordninga, samt at satsinga legg opp til utstrekt samarbeid med andre verksemder i området (ulike fagdisiplinar inn mot vedlikehald av båtar), synest det likevel å vere rett å oppfatte dette som fysisk infrastruktur som er aktuell å støtte.

13 Hovudutval for plan og næring Side 13 av 13 Lagring og vedlikehald av båtar utgjer kjernen i satsinga. Dette fordrar bygging av hallar. Det synest difor naturleg å stille som krav for støtta at minst ein hall er fullfinansiert. Det kan truleg bli aktuelt med utvikling i fleire trinn, så å stille krav om fullfinansiering av heile prosjektet kan bli for tøft. Éin hall vil sikre at ein kjem i gang med kjerneaktiviteten. Tilråding: Solund Maritim AS får inntil kr (maks 40 prosent) for investeringar i byggjetrinn 1. Det er ein føresetnad for utbetaling at minst ein av hallane er fullfinansierte og at vedtak om bygging er fatta.

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

Historikk cruise i Nordfjord

Historikk cruise i Nordfjord Nordfjord Havn IKS Kontoradresse Måløy, Vågsøy kommune Eigarkommunar: Vågsøy (48%), Selje (13%), Eid (13%), Gloppen (13%) og Stryn (13%). Oppretta 01. januar 2002. Hovudaktivitetar i hamnedistriktet rangert

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10. Arkiv: K1- Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10. Arkiv: K1- Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr 10/1048 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSAREAL Kva

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel

Saksnr.: 036/08-048/08. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Møtedato: 24.11.2008 Møtetid: Kl. 1015-1430 Møtestad: Svelgen Saksnr.: 036/08-048/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Nils P. Støyva Gunn Helgesen Bjørn Lødemel Anne

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Høyring- revidering av forskrift om hausting av tare i Sogn og Fjordane

Høyring- revidering av forskrift om hausting av tare i Sogn og Fjordane Side 1 av 5 Næringsavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: Elisabeth Aune E-post: Elisabeth.Aune@sfj.no Tlf.: 41530695 Vår ref. Sak nr.: 15/10125-6 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 9694/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer