Etablererverkstedet - senteret for skapende ungdom mellom år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablererverkstedet - senteret for skapende ungdom mellom 15-20 år"

Transkript

1 Etablererverkstedet Rennesøy Etablererverkstedet - senteret for skapende ungdom mellom år - et Rennesøytiltak 2008

2 Innledning Etablererverkstedet har vært et prosjekt i Kvitsøy og Rennesøy kommune siden Fra august 2008 starter Etablererverkstedet som et kommunalt tilbud gitt til ungdom mellom år på fritid. Prosjektet var støttet av Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelinga, Innovasjon Norge og lokale sparebanker (Sparebank 1. SR-Bank). Etablererverkstedet har også vært et tiltak i prosjektet Entreprenørskap blant barn og unge i Ryfylke. Mål med Etablererverkstedet: Etablererverkstedet er et opplæringstiltak og et verksted for idémyldring og i gangsetting av aktiviteter for og med ungdom. Etablererverkstedet er ikke et tiltak for igangsetting av ordinære tradisjonelle voksenbedrifter, men ungdom skal få opplæring og mulighet for å snuse på blant annet entreprenørprosesser i en eventuell framtidig bedriftsetablering. Kommuner og andre som legger til rette for slike opplæringsprosesser, er med å gi egne ungdommer ryggsekk med verktøy for framtidige valg. Etablererverkstedet er nå tenkt å være et tilbud til ungdom mellom år om bedriftsetablering i ungdomsbedrift på fritid. Etablererverkstedet kan også være en arena for nye ideer, ulike prosjekt og tiltak satt i gang av ungdom i denne alderen. Felles for aktivitetene i verkstedet er kreative, skapende, samarbeidende og innovativ ungdom som kommer sammen og er bidragsytere i deres lokalsamfunn. Eks på aktiviteter er: - Ungdomsbedrifter - Konserter tilrettelagt av ungdom - Aktivitetstilbud tilrettelagt av og for ungdom - Musikk, bilder og media - Ungdomskafé - Musikaler - Idéverksted - Jobbsentral - Læring i Næring (arbeidspraksis i lokale bedrifter) - Peter og Petra smart: oppfinnere Organisering av Etablererverkstedet i kommunen

3 I hver kommune (andre Ryfylkekommuner inviteres med i satsingen) opprettes det et Etablererverksted med en kontaktperson som har ansvar for tiltaket. Denne personen kan f.eks være næringsansvarlig, kulturarbeider, ungdomsarbeider, skolekontakt eller andre. Videre i dette dokument vil denne bli kalt mentor. På Rennesøy går tiltaket inn i helhetssatsingen på Kaihuset i Vikevåg Senter for Etablererverkstedet Finnøy Næringshage er et teoretisk senter for Etablererverkstedet. Kaihuset i Rennesøy kommune er et praktisk visningssenter for tiltaket. Med teoretisk senter menes tilrettelegging av følgende områder: - Kurs og kompetanse - FoU- aktivitet knyttet til ungdom - Ungdomsinkubator (ei rugekasse for nye innovative ideer) - Registreringsbase for ungdomsbedrifter Kommunene eller Etablererverkstedet må betale en medlemskontingent for dette tilbudet. Med praktisk senter menes: - Visningssenter - Arrangør av etablererdagen for ungdom i Vikevåg i mai hvert år - Etablererpris delt ut på etablererdagen - Koordinator for utleie av salgshytter Det foregår jevnlig kontakt mellom teoretisk-og praktisk senter. Hvem som kan delta For å delta må ungdommene være i alderen år. Tilbudet kan også åpnes for 14 åringer, men ideen må da til opptak i en opptakskomité i hovedkontoret for satsingen. Elever i 9. Klasse deltar i våre kommuner i elevbedrifter i skoletiden. Her vil de i tillegg til praksis også få teoretisk opplæring i entreprenørskap, noe som har skaffet dem kompetanse og modenhet til å delta i Etablererverkstedet f.o.m 10. Klasse. Erfaringene gjort i prosjektperioden viste at det er viktig å skille elevbedriftene fra bedriftene i Etablererverkstedet. Dette blant annet ved å

4 drive forskjellige typer bedrifter så langt det lar seg gjøre. Ideene i Etablererverkstedet bør derfor gjennom en godkjenningsfase før iverksetting. Både gutter og jenter oppfordres til å delta i Etablererverkstedet. Tiltaket er ment å være en aktivitet på lik linje med andre fritidsaktiviteter i kommunene. Etablererverkstedet vil på denne måten være et viktig supplement til de andre aktivitetene. Flere unge sysler med ideer på ofte på egenhånd. Dette være seg fra Peter og Petra Smart oppfinnelser til innovative og kunstneriske uttrykk. Lokale ressurser Ideene kan ta utgangspunkt i lokale ressurser og med det spisses. Med lokale ressurser tenkes det her på lokal kultur, historie, natur, næringsliv, identitet, personer og organisasjoner. Det er viktig at ungdom knyttet til Etablererverkstedet får veiledning og blir oppfordret til lokale tilpasninger i sine aktiviteter. Dette er selvsagt ikke et must, men bør presenteres for ungdom som vil utføre en aktivitet i senteret. På Rennesøy f.eks har de innført slagordet en beta Rennesøy om produkter og tjenester skapt av ungdom. Dette er positivt for identitets og stedsutviklingen av plassen/ kommunen. En enkel forretningsplan som utgangspunkt Ungdom som vil starte en aktivitet i Etablererverkstedet begynner med å gjennomgå en enkel forretnings- og aktivitetsplan. Mentor for Etablererverkstedet, dvs den som har et spesielt ansvar for tiltaket (næringsansvarlig, kulturarbeideren, ungdomsarbeideren, andre) veileder ungdommen gjennom dette. Følgende punkter avklares: Bedriftens, eller tiltakets navn Bedriftens, eller tiltakets logo og slagord Navn, fødselsnummer, adresse, e-post og telefon til deltakerne (se eget skjema) Forretningsidé/ aktivitetsidé Bedriftens/ aktivitetens plattform: Hva skal bedriften/ tiltaket gjøre for lokalsamfunnet? Produkt/ tjeneste/ aktivitetsbeskrivelse: Hva skal produseres eller skapes? Kunde- og målgruppe: hvem er produktet/tjenesten/ aktiviteten beregnet på? Markedsplan: markedsføringsaktiviteter: hvordan gjøre produktet/tjenesten eller aktiviteten kjent?

5 Finansierings-og innkjøpsplan: Hvordan skaffe eventuell kapital til oppstart, hva slags utstyr og materiell trengs? Hvor skal produktet/ tjenesten produseres, eller hvor skal aktiviteten foregå? Hvor skal produkt/ tjenesten selges? Mentor for Etablererverkstedet gjennomgår og vurderer ideen før man godkjenner denne for opptak i Etablererverkstedet. Ideen skal heller ikke utkonkurrere elevbedriftsideer/ andre tiltak på skolen. Forberedelser Etter første møte med Etablererverkstedet og gjennomgang av forretningsplan, arbeider ungdommene videre med følgende forhold: Avklaring av hva eventuelt overskudd skal gå til? Fordeling av stillinger i bedriften/ aktiviteten : daglig leder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, produksjonsansvarlig, salgsansvarlig. En ungdom kan inneha flere stillinger i bedriften/ aktiviteten Lage en utstyr/ materielloversikt Lage produksjonsplan/ aktivitetsplan Utarbeide et budsjett med utgifter og inntekter Finne en ressurs-og kontaktperson i bedriften/ aktiviteten som kan hjelpe til med kompetanse Er tiltaket en aktivitet som skal gjennomføres, vurderes det hvilke av punktene over det er naturlig å gjennomgå med ungdommene.

6 FagKurs Mentor for Etablererverkstedet avgjør sammen med bedriften/ aktiviteten om det er behov for et introduksjonskurs for å skaffe seg kompetanse i forhold til hva ungdommene enten skal produsere av produkt, tjeneste eller aktivitet. Mentor vil være behjelpelig med å skaffe en ressurs som kan bidra i opplæringen. Skal f.eks ungdom i gang med tilrettelegging for en ungdomskafé, er det viktig å trekke inn en person som kanskje selv driver en kafé, restaurant eller lignende. Kanskje skal to ungdommer i gang med en trykksakbedrift. Da kan en lokal bedrift som driver med dette trekkes inn i opplæringen. I tillegg til nødvendig fagkompetanse, er det viktig at ungdommene får en innføring i HMS-regler for arbeidsliv. Dette er mentor sitt ansvar å sørge for, gjerne i samarbeid med opplæringsbedriften/personen. Kvalitetssikring Ansvarlig for Etablererverkstedet må sørge for kvalitetssikring av følgende områder: Godkjente lokaler for produksjon/ aktivitet Godkjente lokaler for utsalg HMS-innføring Forsikring av ungdommene Revisor for regnskap av hvert enkelt tiltak i Etablererverkstedet Opptaksmøte For ungdom som går i 9. klasse/er yngre enn 15 år, må følgende kriterier oppfylles for eventuelt opptak i Etablererverkstedet: Forretnings-og aktivitetsplan må være utarbeidet Bedriften/ aktiviteten må gjennom et opptak i en komité som skal bestå av mentor og minst en person fra lokalt arbeids/organisasjonsliv. Disse to skal vurdere ideen før eventuelt opptak. Mentor og denne lokale

7 ressursen blir på forhånd enige om hva det skal legges vekt på. Mentor og lokal ressursperson skal før opptak motta utarbeidet forretnings-og aktivitetsplan fra ungdom/ene. Ungdommen/e skal i opptak presentere sin idé ved power-point presentasjon Opptaket skal bestå av: 10 minutter presentasjon fra bedrift/aktivitet, 10 minutter spørsmålstilling fra opptakskomité og minutter vurdering fra opptaksmedlemmene. Bedriften/ aktiviteten skal få beskjed om idé er tatt inn i Etablererverkstedet etter hele sekvensen er ferdig. Medlemskontingent/ Serviceavgift Hvert tiltak skal belastes med kr. 100,- i en registreringsavgift til Etablererverkstedet. I tillegg skal hver bedrift/ aktivitet betale en serviceavgift på 10% av et eventuelt overskudd Serviceavgift skal betales for bruk av kontor, utstyr og materiell i Etablererverkstedet. Bedriften/ aktiviteten må ellers betale for bruk av kopimaskin, telefon, internett og annet forbruk. Mentor for Etablererverkstedet beregner forbruk og fastsetter pris på disse tjenestene Det er viktig at kommunene tilrettelegger for kontor-og møteplass for ungdommene, eventuelt produksjonslokale dersom man har rom for det. Visningssenteret på Rennesøy kan gi ideer på hvordan dette kan tilrettelegges. Faste møter mellom mentor og bedrift/ aktivitet En gang per måned skal mentor og bedrift/ aktivitet møtes for evalueringer. Mentor fastsetter sammen med bedriften/ aktiviteten en møteplan for et halvt år av gangen.

8 Regnskap/revisjon Alle bilag for bedrifter/ aktiviteter skal merkes og settes i en perm. Denne permen skal stå i Etablererverkstedet. Permen skal inneholde skilleark som viser hvert enkelt tiltak i Etablererverkstedet. På slutten av året skal bilagene leveres til revisjon av en godkjent regnskapsfører. Dette kan f.eks være revisor i kommunen, en foreldre, eller en ressurs fra lokalt arbeidsliv. All lønn som utbetales, må registreres. Mentor må sørge for å sende lønnsoversikt til likningskontoret for foregående år. Til dette trenger mentor personnummer fra aktuelle ungdommer som mottar lønn. Bankforbindelse Mentor for Etablererverkstedet oppretter bankkonto i lokal bank. Bankkontoens navn vil være kommunen, bedriften eller organisasjonen som står bak koordineringen av Etablererverkstedet. Dette må avklares lokalt. Er det f.eks en næringshage som står som koordinator, må næringshagen også opprette et kontonummer for tiltaket. Det må gjøres en avklaring med revisor om hvordan dette skal føres. Tiltaket bør da også registreres i Brønnøysund. Hvert enkelt tiltak kan sette penger inn på konto, men det er bare mentor, eller en annen myndig person som kan ta penger ut av konto. Dette betyr at all lønnsutbetaling samt betaling av faktura skal skje via mentor. Ungdom som er 18 år eller eldre kan selv registrere sitt tiltak i Brønnøysundregistrene og selv ta ansvar for bankkonto, lønn og betaling av faktura. Forsikring Etter avtale med Gjensidige Forsikring må hvert tiltak forsikres hver for seg. Årsaken til dette er at bedriftene/ tiltakene vil være forskjellige med hensyn til aktivitet. Dette betyr at koordinator for Etablererverkstedet sørger for at alle nødvendige forsikringer er på plass. Dette gjelder ansvar, ulykke etc. Det må enten være kommunen/ organisasjonen, eller den som koordinerer tiltaket som betaler kostnadene for dette, eller ungdomsbedriften/tiltaket selv. Det viktigste er at koordinator sørger for at dette blir gjort. Utsalg på felles arena Mentor tilrettelegger sammen med bedriftene for felles utsalgsplasser. Det tenkes her på eventuelle festivaler i egen kommune, julemarkedsdager,

9 etablererdagen eller annet. Det er viktig å tilrettelegge for slike felles utsalgsarena. Enkelte ungdommer vil ha slike arenaer som mål for sin produksjon og sitt salg, mens andre vil ha hyppigere salgskanaler. Etablererdagen på Rennesøy Hvert år, den nest siste fredag-lørdag inviteres ungdom knyttet til et Etablererverksted til felles etablererdag i Vikevåg i Rennesøy. Etablererdagen samler ungdom til overnatting, sosialt hygge og felles markeds-og salgsdag lørdag. På etablererdagen premieres årets bedrift/ aktivitet i etablererverkstedet. De eldre i Etablererverkstedet Når ungdommene passerer 18 år bør forretningsidé videreutvikles og registreres i Brønnøysundregistrene, se Vedkommende går nå over i en ny fase i sin etablering. For å registerere bedriften i Brønnøysund må det fylles ut en forenklet registeringsmelding samordnet registermelding. Skal bedriften i tillegg drive med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser, må del 2 tillegg for merverdiavgiftsmanntallet også fylles ut. Nyttige etablerertjenester for ungdom som ønsker å registrere seg i Brønnysund bør ta en titt på følgende nettsteder for videre utvikling av sin idé: Mentor for Etablererverkstedet kan gi ytterlige veiledning og informasjon. Registreringsskjema for aktivitet 200 Navn på Dato Aktivitet som ble gjennomført Tidsbruk bedrift/akt.

10 Følgende avklaring må gjøres videre, administrativt o Avklare om organisasjonsnummer til kommunen kan brukes, eller om tiltaket må registreres i Brønnøysund som eget foretak/stiftelse etc o Stillingsinstruks: må avklares videre hvor mye ressurs som man ser for seg å bruke. Dette vil variere fra kommune til kommune. På Rennesøy har man i første omgang satt en 40% ressurs inn på tiltaket. Her jobber

11 mentor/ kontaktperson 40% med Etablererverkstedet. For organisering mv fra Finnøy Næringshage ser man for seg en ressurs på ca 15% til registrering av ungdommer, tilrettelegging for kurs og kompetanse, markedsføring og oppfølging. Tidsbruk må evalueres jevnlig.

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 INFORMASJON OG KRITERIER «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier» Konkurranser på fylkesmessa - Kirkenes 25.-26. Februar 2014 Ungdomsbedriftene

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer

Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Prosjektbeskrivelse Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Notatet inneholder en beskrivelse av aktiviteter som Omstillingsprogrammet ønsker å gjennomføre i delprosjektet

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 INFORMASJON OG KRITERIER «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier» Konkurranser på fylkesmessa - Kirkenes 25.-26. Februar 2014 Ungdomsbedriftene

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer