Program for Tjøme Venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Tjøme Venstre"

Transkript

1 Program for Tjøme Venstre for perioden

2 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består som egen politisk enhet eller i stedet blir slått sammen med Nøtterøy og/ eller Tønsberg. Siden det er det nye kommunestyret som eventuelt skal bestemme en sammenslåing, mener vi den beste garantien for at din stemme blir hørt, er å stemme på det partiet som representerer ditt syn i saken. Når det nye kommunestyret er valgt, vil det eventuelt innledes forhandlinger med andre kommuner. Da er det viktig at dine valgte representanter står fast på ditt standpunkt, og samtidig ikke gir etter for en rekke viktige krav som svekker befolkningens rettigheter innenfor den nye kommunestrukturen. I tråd med Venstres tradisjoner vil vi ha en åpen og inkluderende prosess i forhandlingene. Hva vil Venstre med kommunen vår? Tjøme Venstre vil at Tjøme kommune skal være en transparent kommune på alle nivå. Vi skal være åpne for alle politiske innspill og bidra til å gjøre politiske arenaer til gode diskusjonsforum. Vedtak skal fattes på mest mulig objektive fakta og vedtak og prioriteringer skal begrunnes. Vedtak skal ikke baseres på hvem som kjenner hvem. Åpenhet motvirker kameraderi og skaper tillit til lokaldemokratiet. Alle samtaler og møter som gjøres i kommunal regi av ordfører og hovedutvalgsledere med næringslivsledere, potensielle utbyggere og andre personer med kommunale ideer, skal journalføres. Det skal skrives referat og de skal gjøres tilgjengelig innenfor rammene av Offentleglovas bestemmelser. Kommunen skal være en foregangskommune på åpenhet i forvaltningen. Venstre vil arbeide for at Tjøme Kommune skal legge frem en forpliktende åpenhetsgaranti slik en rekke andre kommuner har gjort. De ansatte i kommunen skal inspireres til å delta i det offentlige ordskiftet innenfor rammene av taushetsplikten. Engasjement og deltakelse i fellesskapet er bærebjelken i ethvert samfunn. Tjøme Venstre vil arrangere en utvidet Kulturuke bygget de positive erfaringene fra Demokratiuka i 2014 i kombinasjon med den tradisjonelle Kulturuka. Vi vil legge den på et tidspunkt av året som favner flest mulig av befolkning og tilreisende. Dette skal bli Tjømes festuke hvert år.

3 Kunnskap og like muligheter Venstre går inn for en kommunesammenslåing med Nøtterøy (TN løsningen). Det er viktig å bygge en ny kommunal identitet. Vårt viktigste argument for TN har med tilhørighet, demokratisk representasjon. Det statlige ekspertutvalget har anbefalt en minimumsstørrelse på norske kommuner på innbyggere. TN vil få en befolkning på nær Dette mener vi gir en håndterlig størrelse på kommunen. Vi får god representasjon fra våre øyer selv om vår befolkning bare er 20% av Nøtterøys. Tjøme Venstre vil arbeide for at stemmerettsalderen i Færder kommune, ved neste kommunevalg, settes til 16 år. Tjøme og Nøtterøy har en felles identitet som skiller kommunen fra Tønsberg: Landlige bokommuner med stort innslag av fritidseiendommer. Færder nasjonalpark Miljøsaker som marint miljø, strandsone og jordvern. Boligpolitikk; attraktive gode oppvekst- og boområder i Vestfold. Småskala næring og satsing på turisme.

4 Færder kommune - stedet for livskvalitet Venstre har foreslått navnet Færder på den nye kommunen fordi vi mener dette bidrar til å knytte oss sammen og gi oss en ny felles tilhørighet. TN vil gi nye og bedre tjenestetilbud til Tjømes befolkning og en faglig sterkere administrasjon. Et slikt eksempel er kommuneadvokat som Tjøme ikke har i dag. På lengre sikt vil vi også få et tryggere og mer forutsigbart helsetilbud. Både lokalt og sentralt vil Venstre følge opp samhandlingsreformens intensjoner om å styrke primærhelsetjenesten og gi et bredere og bedre helsetilbud i vårt lokalmiljø. Vårt standpunkt mht sammenslåing med Nøtterøy bygger opp under muligheten for at kommunene kan ta på seg større oppgaver. Tjøme Venstre vil ivareta vårt lokale sykehjem og botilbud til personer med spesielle behov. En styrking av hjemmehjelpstilbudet og tilrettelegging av boligene til eldre og andre med behov for tilrettelagte tjenester, er tiltak vi vil ta med oss inn i en ny kommune. Tjøme og Nøtterøy har allerede et samarbeid når det gjelder barnevern og helsestasjon. Vi har felles kommunikasjonsutfordringer. Kommunens administrasjon vil i TN bli et betydelig mer attraktivt sted å jobbe, med større faglig fellesskap og personlige utviklingsmuligheter. Kvaliteten på de politiske beslutningene vil bli bedre. En større avstand mellom politikere og interessene til naboer og vennskapskrets sikrer større upartiskhet i kommunens avgjørelser. Venstre ser på en sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy som den beste garantien for: en restriktiv areal- og strandsonepolitikk en politikk som ivaretar vår unike natur sikring av de få gjenværende landbruksområdene på Tjøme opprettholdelse av gode barnehage-, skole- og helseinstitusjoner på øyene for å kunne påvirke plasseringen av en fastlandsforbindelse som best gagner befolkningen, ikke minst på Tjøme.

5 Færder NP Vår felles framtid Opprettelsen av Færder nasjonalpark (NP) har gjort kommunen til et kystsentrum for natur- og miljøvern. Den pålegger oss større ansvar og må skjerpe vårt fokus på natur- og miljøforvaltning. Sentret på Verdens Ende vil i uoverskuelig fremtid være et naturlig senter for å ivareta vår unike kystflora og fauna og vår mulighet til et variert friluftsliv. Som miljøparti føler vi et sterkt ansvar for å fremme senterets oppgaver og rolle i tiden som kommer. Færder NP er en gave til oss en skatt som ikke skal skusles bort. Den gir gode muligheter for utvikling av næringsliv, men Venstre vil også være tydelig på at begrunnelsen for en nasjonalpark ligger i de naturverdier vi fortsatt har - naturverdier som har vært, og er, under sterkt press. Ferdselen i nasjonalparken må foregå på en måte som sikrer vår mest verdifulle kapital - naturen For Færder nasjonalpark vil Tjøme Venstre: Arbeide for at en forvaltningsplan for Færder har ivaretagelse av biologisk mangfold som det viktigste målet. som ivaretar miljøverdiene på lang sikt Arbeide for at det etableres statlige stillinger i naturveiledning og flere naturoppsyn. Dette gir økt informasjonsvirksomhet og økt oppsyn. At nasjonalparken skal være en ressurs for skolene. Vurdere behovet for flere soner med redusert hastighet for båttrafikk av hensyn til friluftslivet og dyrelivet Opprette flere verneområder for hummer i tillegg til det som allerede finnes i dag. Dette er i tråd med rådene fra Fiskeridirektoratet det virker! Arbeide for å beholde losstasjonen og losbordingsfeltet som i dag. Skipstrafikken gjennom nasjonalparken må ha los ombord. Godafoss burde være læring nok. Opprettelsen av nasjonalparken gjør at kravet til los heller bør økes enn reduseres. Støtte arbeidet for å forby lysfisket både i- og utenfor NP Samlokalisere et NP-senter med turistkontor. Besøkende kommer både landveien og sjøveien. Styrke Skjærgårdstjenesten. At næringsutvikling skal skje etter en streng vurdering av hva Styrke oljevernberedskapen i Ytre Oslofjord.

6 Andre miljøområder Arealforvaltning er en av de største miljøutfordringene vi har på Tjøme. Vi opplever fortsatt et stort press på kystlinjen vår, og her må politikken være fast og fornuftig. Politisk gis det i dag stadig åpning for at private skal få etablere badestrender ved å legge ut sand i tidevannssonen. Dette er store naturinngrep, ikke bare der sanden legges ut. Næringsrike områder med høy biologisk produksjon, viktig for fugl, og gyte- og oppvekstområder for fisk, blir ødelagt av dette. Vi ønsker at naturmiljøet på Tjøme skal være mest mulig intakt, tilgjengelig og til glede for alle. Tjøme Venstre vil at det blir gjennomført en utvidet kartlegging av potensielt verneverdige bygninger og områder i kommunen. Tjøme er i dag desidert landets tettest utbygde hyttekommune. Vi trenger ikke flere hytter. Det vi trenger er hytter som bebos av fastboende og som skatter til kommunen. Tjøme Venstre vil: Revidere og oppdatere klima- og energiplanen. Den nåværende utløper i Utvide, tilrettelegge og gjøre kyststiene til attraktive friluftstilbud, hvor brukere også kan finne spennende informasjon underveis. Sikre god adgang til strandsonen og andre friluftsområder. Dette innebærer tilrettelegging av stier og opparbeiding av parkeringsplasser. Utvikle gode kollektive transportløsninger. Vi vil opprette utleieordning med sykler på Verdens Ende, Sandøsund og Havna for turister som kommer sjøveien. Etablere ladestasjoner i kommunens parkeringsområder. Arbeide for videreutvikling av gang- og sykkelstiene i kommunen. Arbeide for å hindre gjengroing av øyene. Det må oppmuntres til at beitedyr settes ut i alle tilgjengelige og hensiktsmessige områder. Arbeide for oppretting av et avgrenset løpeområde for hunder i båndtvangstiden Ikke tillate utlegging av private, kunstige sandstrender. Reversere oppmykningen av anledning til ny hyttebebyggelse som ble innført i inneværende valgperiode. Arbeide for økt bevissthet knyttet til kulturminner i kommunen.

7 Helse og fysisk aktivitet Tjøme Venstre vil: Ivareta vårt lokale sykehjem og botilbud for personer med spesielle behov I samarbeid med lokale initiativ som Løypegutta, Tjøme Løpeklubb og grunneiere, arbeide for etablering av en lysløype i området ved ungdomsskolen. Legge til rette for etablering av et privatdrevet lavterskel treningssenter med moderat innmeldingsavgift. Stimulere det lokale idrettsmiljøet. Videreutvikle arbeidet med kyststiene på Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Disse må bli bedre tilrettelagt, bedre merket og ved en intensivert opplysningsvirksomhet - bli en magnet for hyttebefolkning og turister. I samarbeid med Oslo Kommune arbeide for at Hudø i større grad må legges til rette som turområde for lokalbefolkningen i den perioden øya ikke brukes som ferie- og skoleleir. Arbeide for å utvide tilbudet på gang- og sykkelveier. Vedlikeholdet av gang- og sykkelstiene må ivaretas blant annet ved fjerning av grus slik at syklistene ikke fristes til å bruke bilveiene.

8 Arealpolitikk og boplikt Vi bor på en øy! Det er ikke ubegrenset med plass her, og vi må tenke oss godt om hva vi bruker arealer til. Grunnen til at mange finner det gode liv på Tjøme, er at vi har de mange nære «100-meter skogene» rundt oss. Det må vi ta vare på. Videre boligutbygging må i størst mulig grad skje ved fortetting av eksisterende boområder. Samtidig må vi også ha tilgjengelig arealer til dem som vil starte næringsvirksomhet. Venstre mener boplikten på boliger bør opprettholdes inntil videre. Det det bør være en kommunal sak å styre dette. Tjøme Venstre vil: Knytte mest mulig av ny boligutbyggingen til fortetting av eksisterende tilrettelagte områder. Gjøre det enklere for fastboende og hyttefolk å få gjennom mindre saker der miljø- og friluftsinteresser ikke berøres. Gjøre det attraktivt og enkelt for hytteeiere som ønsker å bo på Tjøme, å melde flytting hit. Ivareta vedlikeholdet av kommunale eiendommer bedre. Forhandle med Røde Kors om overtagelse av kommunens eiendom. Røde kors trenger trygghet for fremtiden ved å være herre i eget hus. Samtidig må en avtale sikre kommunen at Røde Kors ikke gis mulighet til å selge videre den attraktive strandeiendommen. Ikke innføre eiendomsskatt. Opprette et helårs trenings- og løpeområde for hunder. Videreutvikle kyststien med nye områder og gjøre den mer attraktiv enn i dag. Ikke tillate utlegging av sand på private sandstrender. Dette er store miljøinngrep som kommer veldig få til gode. Være restriktiv med å tillate bygging av hytter i strandsonen etter leaseback prinsippet. Dette kan lett bli en omvei til en privat hytte i en allerede nedbygd strandsone. Ønsker å gjøre en undersøkelse blant hytteeiere på Tjøme for å kartlegge muligheter og begrensninger for bruksendringer til boliger. Det vil gi oss et bedre grunnlag for også å vurdere boplikten i en større sammenheng.

9 Næringsutvikling og samferdsel Næringsutvikling henger tett sammen med samferdsel og et godt IKT-tilbud. God infrastruktur er avgjørende for næringslivet. Venstre går inn for en ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden. Dette vil åpne nye arbeidsmarkeder vestover fra Tjøme og vil gjøre adkomsten til Tjøme raskere for reisende vestfra. Avstanden til Torp blir kortere. Ny fastlandsforbindelse er et tiltak for framtida og ikke en løsning på fortidas trafikkproblemer. Landbruket på Tjøme og Nøtterøy - er viktig å ta vare på. Det bidrar med lokalt produserte varer og pleier kulturlandskapet. Matjord må ikke bygges ned. Tjøme Venstre vil: Arbeide for langt bedre og mer koordinerte kollektivforbindelser til Tjøme. Holdeplasser må få leskur og stativer for å låsesykler. Arbeide for kreative og fleksible transportløsninger gjennom en kombinasjon av busser, minibusser og drosje etter mønster fra andre kommuner. Intensivere arbeidet med utbygging av gode nettløsninger og bedre mobildekning i hele kommunen. Arbeide for en ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden. Utvikle sentrum som et attrak- tivt møtepunkt for alle aldersgrupper. Arbeide for å skaffe erstatning for de arbeidsplassene som vil gå tapt ved nedleggelse av Luftforsvarets stasjon på Mågerø. Skole og barnehager En kommunesammenslåing vil by på både utfordringer og muligheter for skole- og barnehagesektoren. Et godt og velutviklet skoletilbud er viktig for ethvert lokalsamfunn. Skoletilbudet i vårt lokalmiljø må bestå selv om kommunen blir slått sammen med Nøtterøy. Gode og motiverte lærere er nøkkelen til en bedre skole. Fra skoleåret er det kun to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen. En sammenslåing med Nøtterøy vil kunne gi mulighet for å øke elevtallet og dermed tilbudet til hver enkelt elev. Vi vil arbeide for et løft for helsesøster- og skolehelsetjenesten. Tjøme Venstre vil: Styrke etterutdanningstilbudet for lærerne Arbeide for en ungdomsskole med tre klasser på hvert trinn Styrke svømmeopplæringen i kommunen Forbedre helsetilbudet for skolelevene på alle trinn Sikre skoleveiene, særlig for dem som har kort avstand til skolen og som ikke kjøres eller tar buss.

10 Kultur og frivillighet / Lag og foreninger Tjøme er et felleskap på jakt etter sosiale arenaer, interessante og overraskende fritidsaktiviteter. Erfaringene fra Demokratiuka i fjor viser at gode foredragsholdere, aktuelle debatter og interessante temaer, trekker folk inn i inspirerende fellesskap på tvers av generasjonene. Seniorene i bygda er viktige kulturbærere. Det store mangfoldet av lag- og foreningsaktivitet i denne generasjonen - knyttet til for eksempel kirken, humanitært arbeid, idrett, historisk interesse, kunst, bibliotek eller private bridgeklubber - er limet i lokalsamfunnet og kommer i årene fremover til å bli stadig viktigere. Tjøme Venstre vil: Arbeide for at Tjøme og, uansett utfallet av kommunereformen, arbeide for at vi skal beholde en foredragssal/scene i sentrum. Bidra aktivt for å undervise på ungdomsskolenivå i frivillig innsats Bruke vårt faglige og politiske nettverk til å trekke interessante foredragsholdere til kommunen Venstre på Tjøme har en del av sitt hjerte i Frivilligsentralen. Den er i stor grad holdt oppe ved at seniorer hjelper seniorer. Det ligger uutnyttede muligheter for å bringe yngre tettere inn i dette arbeidet. Tjøme har et særlig aktivt kunstog kulturmiljø knyttet til profilerte kunstnere og en rekke gallerier. I for liten grad er dette miljøet trukket inn i arbeidet med å profilere vårt lokalsamfunn. Støtte opp om arbeidet med å bygge og beholde - et nytt bibliotek i sentrum og trekke mer aktivitet til dette stedet i samarbeid med annen kommunal virksomhet.. Arrangere og/eller støtte kunstsymposier med utgangspunkt i Færder nasjonalpark Arbeide for styrking av Frivillighetssentralen og at yngre trekkes inn i denne virksomheten i større grad

11 Hvis jeg fikk være Av og til får lokalpolitikere spørsmål fra pressen om hva de ville gjøre dersom de var ordfører for én dag. Og kanskje er det noen som nå spør meg: Hva vil du i så fall gjøre? Først og fremst vil jeg forbedre kontakten mellom velger og politikerne og kommunens administrasjon. Jeg vil lage et program for å oppsøke og bli kjent med så mange av de lokale miljøene som mulig. En gang i måneden vil jeg invitere til frokost i kommunestyresalen der hvem som helst får anledning til å møte meg og andre sentrale personer i kommunen. Gjennom Venstres stortingsgruppe og andre sentrale organer der partiet er representert, vil jeg øve påtrykk for å trekke en større del av formuen i kommunens hytter og fritidshus inn i vår økonomi. Vi i Venstre har satt oss fore at Tjøme, og våre nærområder, skal tilby et spesielt godt bo- og oppvekstmiljø. Jeg mener også at gode sosiale forhold for den eldre generasjonen bygger opp under dette. Dessuten: Hvis vi lærer hverandre bedre å kjenne over generasjonskløften, bryter vi samtidig ned fordommer og uoverensstemmelser. Derfor er det å møte unge mennesker i kommunen så ofte som mulig en av de viktigste oppgavene til bygdas fremste representant. Godt valg!

12 Venstres kandidater på Tjøme 1. Carl-Erik Grimstad (f.1952) 1. Amanuensis, Langvika 2. Per Espen Fjeld (f. 1959) Naturveileder, Havna 5. Sissil Mathisen (f. 1959), Førstekonsulent, Hvasser 6. Sigvart Schøning-Olsen (f. 1969), Hvasser 7. Lottelise Folge (f. 1952), Redaktør, Langvika 8. Gunnar Lehne (f. 1957), Aut. Regnskapsfører, Sundane 3. Siw Andresen (f. 1967) Helsesekretær, Ormelet 4. Paal Tandberg (f. 1959) Prosjektleder, Hvasser Strandnellik Tjømes kommuneblomst Ikke på valg! Foto: Per Espen Fjeld/Geir-Morten Hansen Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider. venstre.no/tjøme

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

LOKALPROGRAM 2015-2019 foto: Sigmund Fjellberg

LOKALPROGRAM 2015-2019 foto: Sigmund Fjellberg LOKALPROGRAM 2015-2019 foto: Sigmund Fjellberg Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil aktivt arbeide for at Tjøme skal bli en grønn kommune. Med dette mener vi at hensynet til miljøet skal stå i sentrum for

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Venstres målsetting. Fokus på miljø. Samferdsel

Venstres målsetting. Fokus på miljø. Samferdsel Tjøme Venstres program for perioden 2011 2015 1 Innhold Venstres målsetting... 3 Fokus på miljø... 3 Samferdsel... 3 Næringsliv og arbeidsplasser... 4 Bolig og nærmiljø... 4 Oppvekst og aldring... 5 La

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Kommunereformen v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Målsetting med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater 44 besvarelser Oppgi andre kommuner Hemne (3) Rennebu (1) Halve Skaun (fra Børsa og vestover) (1) Surnadal (2) Hva er viktigst for deg/dere når

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2011-2015 www.tjome.venstre.no 1 Venstres målsetting Venstre er det sosial liberale partiet. Sosial liberalismen er den fine, men ofte den vanskelige balansen mellom

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Veien mot Færder kommune

Veien mot Færder kommune Veien mot Færder kommune KOMMUNESAMMENSLÅING NYHETSBREV TIL INNBYGGERNE #1 OKTOBER 2016 Hva betyr ny kommune? 1. januar 2018 blir Tjøme og Nøtterøy til Færder kommune. Hvilke konsekvenser får det for deg

Detaljer

Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold

Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold 5401 innbyggere (vokser raskt!) Areal 256 km 2 100 jordbruksforetak 34.000 da dyrket areal Store skogområder 175.000 da 75% av

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

NØTTERØY ROTARY KLUBB

NØTTERØY ROTARY KLUBB NØTTERØY ROTARY KLUBB JUNI 2012 Møtedato 04.06 11.06 18.06 25.06 Måned Fremmøte 41 29 32 36 Fremmøteprosent 67,2 Referater for juni 2012 Møte 4.juni 2012 Besøk i andre klubber: Ranveig Roberg Re RK, Gunnar

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i Prosent Næringsliv i Verdal og Levanger, holdning til kommunereformen 1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i 100% 100,0% 90% 80% 70% 66,7% 62,2% 60% 56,3% 55,6% 50% 43,8% 44,4% 51,0% 49,0%

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Kommunereform. Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron. 18. februar 2016. Petter Schou, ordfører i Spydeberg

Kommunereform. Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron. 18. februar 2016. Petter Schou, ordfører i Spydeberg Kommunereform Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 18. februar 2016 Petter Schou, ordfører i Spydeberg Vi bygger en ny kommune Vi er ulike, men likeverdige Vi vil gi innbyggerne våre

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget framtida. På lag med i Vestfold Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget trives. En god skole er en skole hvor barn lærer og På lag med læreren. Alle barn fortjener dyktige lærere som ser den enkelte elev.

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal:

I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal: I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal: Hva vil du kjempe for i Sør-Aurdal kommune de neste fire årene? Hvorfor er denne/disse saken(e) viktig(e)

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer