Program for Tjøme Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Tjøme Venstre"

Transkript

1 Program for Tjøme Venstre for perioden

2 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består som egen politisk enhet eller i stedet blir slått sammen med Nøtterøy og/ eller Tønsberg. Siden det er det nye kommunestyret som eventuelt skal bestemme en sammenslåing, mener vi den beste garantien for at din stemme blir hørt, er å stemme på det partiet som representerer ditt syn i saken. Når det nye kommunestyret er valgt, vil det eventuelt innledes forhandlinger med andre kommuner. Da er det viktig at dine valgte representanter står fast på ditt standpunkt, og samtidig ikke gir etter for en rekke viktige krav som svekker befolkningens rettigheter innenfor den nye kommunestrukturen. I tråd med Venstres tradisjoner vil vi ha en åpen og inkluderende prosess i forhandlingene. Hva vil Venstre med kommunen vår? Tjøme Venstre vil at Tjøme kommune skal være en transparent kommune på alle nivå. Vi skal være åpne for alle politiske innspill og bidra til å gjøre politiske arenaer til gode diskusjonsforum. Vedtak skal fattes på mest mulig objektive fakta og vedtak og prioriteringer skal begrunnes. Vedtak skal ikke baseres på hvem som kjenner hvem. Åpenhet motvirker kameraderi og skaper tillit til lokaldemokratiet. Alle samtaler og møter som gjøres i kommunal regi av ordfører og hovedutvalgsledere med næringslivsledere, potensielle utbyggere og andre personer med kommunale ideer, skal journalføres. Det skal skrives referat og de skal gjøres tilgjengelig innenfor rammene av Offentleglovas bestemmelser. Kommunen skal være en foregangskommune på åpenhet i forvaltningen. Venstre vil arbeide for at Tjøme Kommune skal legge frem en forpliktende åpenhetsgaranti slik en rekke andre kommuner har gjort. De ansatte i kommunen skal inspireres til å delta i det offentlige ordskiftet innenfor rammene av taushetsplikten. Engasjement og deltakelse i fellesskapet er bærebjelken i ethvert samfunn. Tjøme Venstre vil arrangere en utvidet Kulturuke bygget de positive erfaringene fra Demokratiuka i 2014 i kombinasjon med den tradisjonelle Kulturuka. Vi vil legge den på et tidspunkt av året som favner flest mulig av befolkning og tilreisende. Dette skal bli Tjømes festuke hvert år.

3 Kunnskap og like muligheter Venstre går inn for en kommunesammenslåing med Nøtterøy (TN løsningen). Det er viktig å bygge en ny kommunal identitet. Vårt viktigste argument for TN har med tilhørighet, demokratisk representasjon. Det statlige ekspertutvalget har anbefalt en minimumsstørrelse på norske kommuner på innbyggere. TN vil få en befolkning på nær Dette mener vi gir en håndterlig størrelse på kommunen. Vi får god representasjon fra våre øyer selv om vår befolkning bare er 20% av Nøtterøys. Tjøme Venstre vil arbeide for at stemmerettsalderen i Færder kommune, ved neste kommunevalg, settes til 16 år. Tjøme og Nøtterøy har en felles identitet som skiller kommunen fra Tønsberg: Landlige bokommuner med stort innslag av fritidseiendommer. Færder nasjonalpark Miljøsaker som marint miljø, strandsone og jordvern. Boligpolitikk; attraktive gode oppvekst- og boområder i Vestfold. Småskala næring og satsing på turisme.

4 Færder kommune - stedet for livskvalitet Venstre har foreslått navnet Færder på den nye kommunen fordi vi mener dette bidrar til å knytte oss sammen og gi oss en ny felles tilhørighet. TN vil gi nye og bedre tjenestetilbud til Tjømes befolkning og en faglig sterkere administrasjon. Et slikt eksempel er kommuneadvokat som Tjøme ikke har i dag. På lengre sikt vil vi også få et tryggere og mer forutsigbart helsetilbud. Både lokalt og sentralt vil Venstre følge opp samhandlingsreformens intensjoner om å styrke primærhelsetjenesten og gi et bredere og bedre helsetilbud i vårt lokalmiljø. Vårt standpunkt mht sammenslåing med Nøtterøy bygger opp under muligheten for at kommunene kan ta på seg større oppgaver. Tjøme Venstre vil ivareta vårt lokale sykehjem og botilbud til personer med spesielle behov. En styrking av hjemmehjelpstilbudet og tilrettelegging av boligene til eldre og andre med behov for tilrettelagte tjenester, er tiltak vi vil ta med oss inn i en ny kommune. Tjøme og Nøtterøy har allerede et samarbeid når det gjelder barnevern og helsestasjon. Vi har felles kommunikasjonsutfordringer. Kommunens administrasjon vil i TN bli et betydelig mer attraktivt sted å jobbe, med større faglig fellesskap og personlige utviklingsmuligheter. Kvaliteten på de politiske beslutningene vil bli bedre. En større avstand mellom politikere og interessene til naboer og vennskapskrets sikrer større upartiskhet i kommunens avgjørelser. Venstre ser på en sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy som den beste garantien for: en restriktiv areal- og strandsonepolitikk en politikk som ivaretar vår unike natur sikring av de få gjenværende landbruksområdene på Tjøme opprettholdelse av gode barnehage-, skole- og helseinstitusjoner på øyene for å kunne påvirke plasseringen av en fastlandsforbindelse som best gagner befolkningen, ikke minst på Tjøme.

5 Færder NP Vår felles framtid Opprettelsen av Færder nasjonalpark (NP) har gjort kommunen til et kystsentrum for natur- og miljøvern. Den pålegger oss større ansvar og må skjerpe vårt fokus på natur- og miljøforvaltning. Sentret på Verdens Ende vil i uoverskuelig fremtid være et naturlig senter for å ivareta vår unike kystflora og fauna og vår mulighet til et variert friluftsliv. Som miljøparti føler vi et sterkt ansvar for å fremme senterets oppgaver og rolle i tiden som kommer. Færder NP er en gave til oss en skatt som ikke skal skusles bort. Den gir gode muligheter for utvikling av næringsliv, men Venstre vil også være tydelig på at begrunnelsen for en nasjonalpark ligger i de naturverdier vi fortsatt har - naturverdier som har vært, og er, under sterkt press. Ferdselen i nasjonalparken må foregå på en måte som sikrer vår mest verdifulle kapital - naturen For Færder nasjonalpark vil Tjøme Venstre: Arbeide for at en forvaltningsplan for Færder har ivaretagelse av biologisk mangfold som det viktigste målet. som ivaretar miljøverdiene på lang sikt Arbeide for at det etableres statlige stillinger i naturveiledning og flere naturoppsyn. Dette gir økt informasjonsvirksomhet og økt oppsyn. At nasjonalparken skal være en ressurs for skolene. Vurdere behovet for flere soner med redusert hastighet for båttrafikk av hensyn til friluftslivet og dyrelivet Opprette flere verneområder for hummer i tillegg til det som allerede finnes i dag. Dette er i tråd med rådene fra Fiskeridirektoratet det virker! Arbeide for å beholde losstasjonen og losbordingsfeltet som i dag. Skipstrafikken gjennom nasjonalparken må ha los ombord. Godafoss burde være læring nok. Opprettelsen av nasjonalparken gjør at kravet til los heller bør økes enn reduseres. Støtte arbeidet for å forby lysfisket både i- og utenfor NP Samlokalisere et NP-senter med turistkontor. Besøkende kommer både landveien og sjøveien. Styrke Skjærgårdstjenesten. At næringsutvikling skal skje etter en streng vurdering av hva Styrke oljevernberedskapen i Ytre Oslofjord.

6 Andre miljøområder Arealforvaltning er en av de største miljøutfordringene vi har på Tjøme. Vi opplever fortsatt et stort press på kystlinjen vår, og her må politikken være fast og fornuftig. Politisk gis det i dag stadig åpning for at private skal få etablere badestrender ved å legge ut sand i tidevannssonen. Dette er store naturinngrep, ikke bare der sanden legges ut. Næringsrike områder med høy biologisk produksjon, viktig for fugl, og gyte- og oppvekstområder for fisk, blir ødelagt av dette. Vi ønsker at naturmiljøet på Tjøme skal være mest mulig intakt, tilgjengelig og til glede for alle. Tjøme Venstre vil at det blir gjennomført en utvidet kartlegging av potensielt verneverdige bygninger og områder i kommunen. Tjøme er i dag desidert landets tettest utbygde hyttekommune. Vi trenger ikke flere hytter. Det vi trenger er hytter som bebos av fastboende og som skatter til kommunen. Tjøme Venstre vil: Revidere og oppdatere klima- og energiplanen. Den nåværende utløper i Utvide, tilrettelegge og gjøre kyststiene til attraktive friluftstilbud, hvor brukere også kan finne spennende informasjon underveis. Sikre god adgang til strandsonen og andre friluftsområder. Dette innebærer tilrettelegging av stier og opparbeiding av parkeringsplasser. Utvikle gode kollektive transportløsninger. Vi vil opprette utleieordning med sykler på Verdens Ende, Sandøsund og Havna for turister som kommer sjøveien. Etablere ladestasjoner i kommunens parkeringsområder. Arbeide for videreutvikling av gang- og sykkelstiene i kommunen. Arbeide for å hindre gjengroing av øyene. Det må oppmuntres til at beitedyr settes ut i alle tilgjengelige og hensiktsmessige områder. Arbeide for oppretting av et avgrenset løpeområde for hunder i båndtvangstiden Ikke tillate utlegging av private, kunstige sandstrender. Reversere oppmykningen av anledning til ny hyttebebyggelse som ble innført i inneværende valgperiode. Arbeide for økt bevissthet knyttet til kulturminner i kommunen.

7 Helse og fysisk aktivitet Tjøme Venstre vil: Ivareta vårt lokale sykehjem og botilbud for personer med spesielle behov I samarbeid med lokale initiativ som Løypegutta, Tjøme Løpeklubb og grunneiere, arbeide for etablering av en lysløype i området ved ungdomsskolen. Legge til rette for etablering av et privatdrevet lavterskel treningssenter med moderat innmeldingsavgift. Stimulere det lokale idrettsmiljøet. Videreutvikle arbeidet med kyststiene på Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Disse må bli bedre tilrettelagt, bedre merket og ved en intensivert opplysningsvirksomhet - bli en magnet for hyttebefolkning og turister. I samarbeid med Oslo Kommune arbeide for at Hudø i større grad må legges til rette som turområde for lokalbefolkningen i den perioden øya ikke brukes som ferie- og skoleleir. Arbeide for å utvide tilbudet på gang- og sykkelveier. Vedlikeholdet av gang- og sykkelstiene må ivaretas blant annet ved fjerning av grus slik at syklistene ikke fristes til å bruke bilveiene.

8 Arealpolitikk og boplikt Vi bor på en øy! Det er ikke ubegrenset med plass her, og vi må tenke oss godt om hva vi bruker arealer til. Grunnen til at mange finner det gode liv på Tjøme, er at vi har de mange nære «100-meter skogene» rundt oss. Det må vi ta vare på. Videre boligutbygging må i størst mulig grad skje ved fortetting av eksisterende boområder. Samtidig må vi også ha tilgjengelig arealer til dem som vil starte næringsvirksomhet. Venstre mener boplikten på boliger bør opprettholdes inntil videre. Det det bør være en kommunal sak å styre dette. Tjøme Venstre vil: Knytte mest mulig av ny boligutbyggingen til fortetting av eksisterende tilrettelagte områder. Gjøre det enklere for fastboende og hyttefolk å få gjennom mindre saker der miljø- og friluftsinteresser ikke berøres. Gjøre det attraktivt og enkelt for hytteeiere som ønsker å bo på Tjøme, å melde flytting hit. Ivareta vedlikeholdet av kommunale eiendommer bedre. Forhandle med Røde Kors om overtagelse av kommunens eiendom. Røde kors trenger trygghet for fremtiden ved å være herre i eget hus. Samtidig må en avtale sikre kommunen at Røde Kors ikke gis mulighet til å selge videre den attraktive strandeiendommen. Ikke innføre eiendomsskatt. Opprette et helårs trenings- og løpeområde for hunder. Videreutvikle kyststien med nye områder og gjøre den mer attraktiv enn i dag. Ikke tillate utlegging av sand på private sandstrender. Dette er store miljøinngrep som kommer veldig få til gode. Være restriktiv med å tillate bygging av hytter i strandsonen etter leaseback prinsippet. Dette kan lett bli en omvei til en privat hytte i en allerede nedbygd strandsone. Ønsker å gjøre en undersøkelse blant hytteeiere på Tjøme for å kartlegge muligheter og begrensninger for bruksendringer til boliger. Det vil gi oss et bedre grunnlag for også å vurdere boplikten i en større sammenheng.

9 Næringsutvikling og samferdsel Næringsutvikling henger tett sammen med samferdsel og et godt IKT-tilbud. God infrastruktur er avgjørende for næringslivet. Venstre går inn for en ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden. Dette vil åpne nye arbeidsmarkeder vestover fra Tjøme og vil gjøre adkomsten til Tjøme raskere for reisende vestfra. Avstanden til Torp blir kortere. Ny fastlandsforbindelse er et tiltak for framtida og ikke en løsning på fortidas trafikkproblemer. Landbruket på Tjøme og Nøtterøy - er viktig å ta vare på. Det bidrar med lokalt produserte varer og pleier kulturlandskapet. Matjord må ikke bygges ned. Tjøme Venstre vil: Arbeide for langt bedre og mer koordinerte kollektivforbindelser til Tjøme. Holdeplasser må få leskur og stativer for å låsesykler. Arbeide for kreative og fleksible transportløsninger gjennom en kombinasjon av busser, minibusser og drosje etter mønster fra andre kommuner. Intensivere arbeidet med utbygging av gode nettløsninger og bedre mobildekning i hele kommunen. Arbeide for en ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden. Utvikle sentrum som et attrak- tivt møtepunkt for alle aldersgrupper. Arbeide for å skaffe erstatning for de arbeidsplassene som vil gå tapt ved nedleggelse av Luftforsvarets stasjon på Mågerø. Skole og barnehager En kommunesammenslåing vil by på både utfordringer og muligheter for skole- og barnehagesektoren. Et godt og velutviklet skoletilbud er viktig for ethvert lokalsamfunn. Skoletilbudet i vårt lokalmiljø må bestå selv om kommunen blir slått sammen med Nøtterøy. Gode og motiverte lærere er nøkkelen til en bedre skole. Fra skoleåret er det kun to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen. En sammenslåing med Nøtterøy vil kunne gi mulighet for å øke elevtallet og dermed tilbudet til hver enkelt elev. Vi vil arbeide for et løft for helsesøster- og skolehelsetjenesten. Tjøme Venstre vil: Styrke etterutdanningstilbudet for lærerne Arbeide for en ungdomsskole med tre klasser på hvert trinn Styrke svømmeopplæringen i kommunen Forbedre helsetilbudet for skolelevene på alle trinn Sikre skoleveiene, særlig for dem som har kort avstand til skolen og som ikke kjøres eller tar buss.

10 Kultur og frivillighet / Lag og foreninger Tjøme er et felleskap på jakt etter sosiale arenaer, interessante og overraskende fritidsaktiviteter. Erfaringene fra Demokratiuka i fjor viser at gode foredragsholdere, aktuelle debatter og interessante temaer, trekker folk inn i inspirerende fellesskap på tvers av generasjonene. Seniorene i bygda er viktige kulturbærere. Det store mangfoldet av lag- og foreningsaktivitet i denne generasjonen - knyttet til for eksempel kirken, humanitært arbeid, idrett, historisk interesse, kunst, bibliotek eller private bridgeklubber - er limet i lokalsamfunnet og kommer i årene fremover til å bli stadig viktigere. Tjøme Venstre vil: Arbeide for at Tjøme og, uansett utfallet av kommunereformen, arbeide for at vi skal beholde en foredragssal/scene i sentrum. Bidra aktivt for å undervise på ungdomsskolenivå i frivillig innsats Bruke vårt faglige og politiske nettverk til å trekke interessante foredragsholdere til kommunen Venstre på Tjøme har en del av sitt hjerte i Frivilligsentralen. Den er i stor grad holdt oppe ved at seniorer hjelper seniorer. Det ligger uutnyttede muligheter for å bringe yngre tettere inn i dette arbeidet. Tjøme har et særlig aktivt kunstog kulturmiljø knyttet til profilerte kunstnere og en rekke gallerier. I for liten grad er dette miljøet trukket inn i arbeidet med å profilere vårt lokalsamfunn. Støtte opp om arbeidet med å bygge og beholde - et nytt bibliotek i sentrum og trekke mer aktivitet til dette stedet i samarbeid med annen kommunal virksomhet.. Arrangere og/eller støtte kunstsymposier med utgangspunkt i Færder nasjonalpark Arbeide for styrking av Frivillighetssentralen og at yngre trekkes inn i denne virksomheten i større grad

11 Hvis jeg fikk være Av og til får lokalpolitikere spørsmål fra pressen om hva de ville gjøre dersom de var ordfører for én dag. Og kanskje er det noen som nå spør meg: Hva vil du i så fall gjøre? Først og fremst vil jeg forbedre kontakten mellom velger og politikerne og kommunens administrasjon. Jeg vil lage et program for å oppsøke og bli kjent med så mange av de lokale miljøene som mulig. En gang i måneden vil jeg invitere til frokost i kommunestyresalen der hvem som helst får anledning til å møte meg og andre sentrale personer i kommunen. Gjennom Venstres stortingsgruppe og andre sentrale organer der partiet er representert, vil jeg øve påtrykk for å trekke en større del av formuen i kommunens hytter og fritidshus inn i vår økonomi. Vi i Venstre har satt oss fore at Tjøme, og våre nærområder, skal tilby et spesielt godt bo- og oppvekstmiljø. Jeg mener også at gode sosiale forhold for den eldre generasjonen bygger opp under dette. Dessuten: Hvis vi lærer hverandre bedre å kjenne over generasjonskløften, bryter vi samtidig ned fordommer og uoverensstemmelser. Derfor er det å møte unge mennesker i kommunen så ofte som mulig en av de viktigste oppgavene til bygdas fremste representant. Godt valg!

12 Venstres kandidater på Tjøme 1. Carl-Erik Grimstad (f.1952) 1. Amanuensis, Langvika 2. Per Espen Fjeld (f. 1959) Naturveileder, Havna 5. Sissil Mathisen (f. 1959), Førstekonsulent, Hvasser 6. Sigvart Schøning-Olsen (f. 1969), Hvasser 7. Lottelise Folge (f. 1952), Redaktør, Langvika 8. Gunnar Lehne (f. 1957), Aut. Regnskapsfører, Sundane 3. Siw Andresen (f. 1967) Helsesekretær, Ormelet 4. Paal Tandberg (f. 1959) Prosjektleder, Hvasser Strandnellik Tjømes kommuneblomst Ikke på valg! Foto: Per Espen Fjeld/Geir-Morten Hansen Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider. venstre.no/tjøme

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer