Aktivitetsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsbeskrivelse"

Transkript

1 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse Versjon: GMV Aktivitetsbeskrivelse Versjon:

2 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: ii Prosjektgruppen for prosjektet 'Felles studieadministrativt system for universiteter og vitenskaplige høgskoler': Per-Atle Bakkevoll, UiTø Arvid Hansen, UiO Siri Jansen, UiB Odd Taksgaard, UNIT Andora Sjøgren, USIT, prosjektleder Geir Vangen, USIT, prosjektsekretær Tina Lingjærde, USIT

3 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: iii Juni 1994

4 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: iv FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse Versjon: Aktivitetsbeskrivelse for Felles Studentsystem Innhold Innledning Informere Behandle opptak Forberede opptak Endre opptaksreglement Foreta evaluering av opptaksreglement Foreta beslutninger vedrørende endringer av opptaksreglement Registrere endringer vedrørende opptaksreglement Behandle trykksaker Utforme trykksaker Distribuere trykksaker Informere om opptaket Kunngjøre i media / annonsere Holde informasjonsmøter Besvare henvendelser vedrørende opptaket Behandle opptaksrammer Foreslå opptaksrammer Beslutte opptaksrammer Registrere opptaksrammer Brev som skal benyttes i forbindelse med opptaket Utforme brev Registrere brevtyper / brevtekst Arbeidsrutiner Utforme arbeidsrutiner / instruks Beslutte arbeidsdeling / samarbeide Opplæring Planlegge utveksling av informasjon mot andre systemer Klargjøre systemet for opptak Vedlikeholde defaultverdier i opptaksbilder Oppnevne opptakskomiteer Foreta opptak Behandle utsatte søknader fra tidligere opptak Tilskrive søkere med utsettelse fra tidl. opptak Motta svar fra søkere med utsettelse Registrere svar fra søkere med utsettelse Tilskrive søkere med utsettelse som beholder plassen Fylle ut søknadsskjema Motta søknadsskjema Pakke ut, sortere, fordele søknad Tildele mottaksnr Kontrollere søknadspapirer Returnere ufullstendige søknadspapirer....12

5 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: v Kode søknader Registrere søknad Registrere personalia Registrere melding til immatrikulering Registrere studiesøknad Registrere studiekompetansegrunnlag Arkivere søknadsskjema Lage korrekturliste Korrekturlese registrerte søknader Kontrollpunche søknader Lage søknadsnummerliste Behandle tidligere ekstern immatrikulering Kontrollere tidligere ekstern immatrikulering Registrere tidligere ekstern immatrikulering Laste inn tidligere immatrikuering fra IM Behandle for sent innkomne søknader Vurdere for sent innkommet søknad Registrere avgjørelse vedr for sent innkommet søknad Tilskrive søkere med for sent innkomne søknader Registrere vedlegg / ettersendinger Behandle vitnemål fra videregående skole Vurdere / kontrollere vitnemål fra vdg. skole Registrere vitnemålsinformasjon Laste inn vitnemålsinformasjon fra vitnemålsdatabasen Behandle vitnemål fra høyere ekstern utdanning Vurdere / kontrollere vitnemål fra høyere ekstern utdanning Registrere vitnemålsinformasjon Informere søker om at søknad er mottatt / registrert Produsere svarbrev til søker om at søknad er registrert Sende svarbrev til søker om at søknad er mottatt Oversende dokumentasjon til fakultet / institutt Etterlyse manglende dokumentasjon Registrere dokumenter som mangler Produsere mangelbrev Registrere svar fra søker Kjøre ut restanselister for etterlyst dokumentasjon Behandle unødvendige søknader Oppdatere studierett for søkerne Liste ut søkere med studierett Tilskrive søkere som allerede har studierett Merke / slette unødvendige søknader Behandle immatrikuleringsmelding / generell studiekompetanse Motta og registrere vei II, III - søknader Vurdere imm. grunnlag / generell studiekompetanse Registrere avgjørelse om immatrikulering Liste ut immatrikuleringsmeldinger Produsere borgerbrev Sende ut borgerbrev Registrere at borgerbrev er utsendt Oppdatere immatrikuleringskonklusjon Registrere ny dato for meldinger som forskyves Rangere søkere Beregne karaktersnitt og forbypningspoeng manuelt....30

6 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: vi Beregne karaktersnitt og forbypningspoeng maskinelt Registrere karaktersnitt og forbypningspoeng Beregne og registrere egne karakterpoeng Beregne og registrere egne fordypnings- og fagpoeng Beregne og registrere tilleggspoeng Beregne og registrere alderspoeng Beregne og registrere kjønnspoeng Beregne og registrere høyere utdanningspoeng Behandle studiesøknader Registrere resultater av opptaksprøve Gruppere studiesøknader i opptaksgrupper Vurdere særkrav for det enkelte studium Registrere avgjørelse vedrørende særkrav Liste ut studiesøkere Datakontroll av saksbehandlingen Kjøre ut kontroll-lister Oppspore savnede papirer Avgjøre hvem som skal få tilbud Kjøre prøveopptak Holde opptaksmøte Avgjøre hvor mange som skal gis tilbud om plass Avgjøre poenggrenser for opptak Avgjøre individuelle søknader uten poengrangering Merke manuelt dem som skal få tilbud Kjøre opptak Liste ut søkere med studietilbud Liste ut venteliste Orientere søkere om avgjørelse Produsere tilbudsbrev Sende ut tilbudsbrev Produsere ventelistebrev Sende ut ventelistebrev Produsere avslagsbrev Sende ut avslagsbrev Behandle svar på tilbud Motta svar fra søker Registrere svar fra søker Lage liste over søkere som har svart på tilbud Produsere opptaksbrev Sende ut opptaksbrev Foreta suppleringsopptak Behandle klager Motta skriftlig klage fra student Kontrollere søknadsbehandlingen for klageren Foreta klageavgjørelse Rette opp feil Registrere tilbud ved medhold på klage Informere klager om avgjørelse Opprette 'studenter' Opprette de som har takket ja som student Liste ut studenter med studierett Liste ut studiekull Etterbehandle opptak....47

7 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: vii Behandle søknad om utsatt studiestart Motta søknad om utsatt studiestart Vurdere søknad om utsatt studiestart Registrere avgjørelse om utsatt studiestart Produsere brev angående innvilget utsettelse Sende brev angående innvilget utsettelse Liste ut søkere med utsatt studiestart Eksportere data Eksportere data til SO Lage opptaksstatistikker Lage opptaksstatistikk Liste ut søknadsstatusfordeling for imm- og studiesøknader n Lage opptaksrapporter n Overføre søknadsinformasjon til historikk Vedlikeholde personopplysninger Vedlikeholde personopplysninger vha bilde Vedlikeholde fødselsnummer for person Generere fødselsnummer for person Endre fødselsnummer for person Registrere dødsfall Lage personrapporter Bestille studentutskrift for innsynsrett Bestille studentutskrift for internadministrasjon Behandle studieelementer Behandle studieretter / kull / permisjoner Behandle studieretter Oppgradere / inndra studieretter Liste ut studenter som vil få oppgradert / inndratt studierett Kontrollere studierettsendringene Korrigere data Oppgradere / inndra studieretter Produsere brev til studenter som får inndratt studierett Sende brev til studenter som får inndratt studierett Motta søknad om å få beholde studierett Behandle søknad om å få beholde studierett Registrere ny studierett Informere student om avgjørelse Behandle overgangsstudieretter Liste ut studenter som vil få overgangsstudierett Kontrollere studierettsendringene Korrigere data Tildele overgangsstudierett maskinelt Registrere overgangsstudierett manuelt Behandle privatist-eksamens-studieretter Liste ut studenter som vil få studierett pga privatisteksamen Kontrollere studierettsendringene Korrigere data Tildele studierett pga privatist-eksamen maskinelt Registrere studierett pga privatist-eksamen manuelt Lage studieretts-statistikker Lage fordeling av studieretter i periode...63

8 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: viii Lage krysstabell eksamensmeldte mot studierett Lage krysstabell semesterregistrerte mot studierett Behandle studiekull Vedlikeholde kullkoder via bilde Oppretting av kull i forbindelse med opptak Liste ut studiekull Vedlikeholde studiekull-tilhørighet Kontrollere eksamensproduksjon for studiekullstudenter Avgjøre om student skal flyttes til nytt kull Registrere ny studiekulltilhørighet for student Behandle permisjoner fra studium Motta søknad om permisjon fra studium Behandle søknad om permisjon fra studium Registrere innvilget permisjon Informere student om avgjørelse Liste ut innvilgede permisjoner Gjennomføre semesterregistrering Forberede betaling Utforme postgiroblankettinformasjon Trykke postgiroblanketter Preutfylle postgiroblanketter Sende ut postgiroblanketter Levere ut postgiro til enkeltstudenter Sende ut sett med blanke postgiroer til diverse enheter Eksporter studentopplysninger til samskipnaden for betaling Betale/innkreve semesteravgift Betale semesteravgift Betale semesteravgift over postgiro Betale semesteravgift med minibankkort Betale semesteravgift kontant Motta transaksjoner fra postgiro Motta manuelt utfylte postgiroblanketter Motta kontant/sjekk Etterbehandle betaling Laste inn postgiro-transaksjoner Registrere betalinger via manuelt utfylte postgiro Registrere kontant/sjekk Overføre kontant/sjekk til samskipnad Finne evt doble betalinger Refundere doble betalinger Refundere betalinger som skulle til annen samskipnad Importere betalingsopplysninger fra studentsamskipnad Purre manglende betalinger Forberede registrering Utforme registerkort Produsere registerkort Forhåndsutfylle registerkort Sende/levere ut registerkort Sende/levere ut fraværsskjema Forberede utstyr for skjermregistrering Produsere kvitteringsslipper Oppdatere forelesningskatalog med emnekoder o.l Informere/markedsføre skjermregistrering....78

9 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: ix Motta/behandle søknad om registrering etter frist Foreta registrering Motta/kontrollere registerkort Kvittere på gjenpart Kode emner på registerkort Manuell registrering av registerkort Registrering av fraværsskjema Sende registerkort til ekstern punching Motta/laste inn kort fra ekstern punching Korrektur/oppretting av registreringer Skjermregistrering Etterbehandle registrering Maskinell kontroll/oppretting av registreringsdata Purre betalere uten registrering Purre ufullstendige/manglende opplysninger Lage semesterstatistikker Bestille semesterstatistikk fordelt på oppgitte emner/fag Bestille semesterstatistikk fordelt på alder, kommune, land Bestille semesterstatistikk - forskjellige krysstabeller Bestille semesterstatistikk fordelt på emner/studierett Bestille fraværsstatistikk Sende data til eksterne enheter/institusjoner Tabeller til NSD Tabeller til SSB Lage semreg-rapporter Rapport til trygdekontor Bestille valgmanntall Bestille klasselister Bestille navnelister/adresselister Behandle studentkort Forberede studentkort Utforme/utvikle studentkort Informere eksterne enheter om studentkortet Produsere studentkort Preutfylle studentkort Montere passbilde, ferdigstille studentkort Utlevere studentkort Registrere utleverte studentkort Motta melding om tapte studentkort Erstatte tapte studentkort Behandle årskort Utforme/utvikle årskort Produsere årskort Preutfylle årskort Utlevere årskort Planlegge undervisning Vedlikeholde emneopplysninger Avgjøre hvilke emner det skal gis undervisning i Ta med emner som forplikter iflg. studieplanen Ta med andre undervisningstilbud Bestemme hvilken undervisning som skal gis Dimensjonere undervisningen som gis i emner Bestemme om / hvilken spesialundervisning som skal tilbys...93

10 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: x 7.4 Administrere lærerressurser Kartlegge behov for lærerressurser Innhente undervisningsønsker, fast vit. personale + åremål Administrere arbeidsplikt for fast vit. personale Føre register over undervisning/veiledning siste årene Administrere timelærere Føre register over timelærere Vurdere behovet for timelærere Søke om timelæremidler Fordele timelæremidler Engasjere timelærer Kartlegge tilgjengelige lærekrefter Bestemme hvem som skal gjøre hva Utpeke faglærere, lab. ansvarlige, andre ledere Utpeke assistenter, gruppelærere etc Administrere oppgaverettere Ajourføre register over tilgjengelige oppgaverettere Kontrollere time- og hjelpelærer budsj. mot utbetalinger Legge timeplan Innhente krav og ønsker for timeplanen Legge timeplan manuelt Legge timeplan maskinelt Lage timeplanrapporter Lage lærerplan Lage klasseplan Lage romplan Bestemme romfordeling Bestille (foreslå) sted Fordele rom, bekrefte rom Kontrollere romfordeling for all undervisning Fastlegge pensum Foreslå pensum på ulike nivåer og kurs Vedta pensumplan Vedlikehold pensumopplysninger Vedlikeholde og fordele pensumlister Bestille pensumlitteratur Trykke kompendier Kopiere pensumlitteratur Selge pensumlitteratur Vedlikeholde forelesningskatalogen Oppdater forelesningskatalog med undervisningsopplysninger Koordinere tekst i forelesningskatalog Korrekturlese manus for forelesningskatalog Informere om undervisning Lage og fordele oversikt over orienteringsmøter Vedlikeholde og fordele orienteringshefter for hvert emne Holde orienteringsmøter Kunngjøre særskilt undervisning, gjesteforelesninger Brev til enkelte grupper studenter om undervisningstilbud Klargjøre for undervisning Klargjøre rom for undervisning Klargjøre utstyr for undervisning Behandle undervisning for student

11 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xi 8.1 Behandle spesielle undervisningstilpasninger Behandle søknad om spesielle undervisningstilpasninger Registrere vedtak om spesialtilpasning Tilrettelegge undervisning for studenter Behandle undervisningspåmelding Bearbeide forhåndspåmeldinger Motta forhåndspåmelding fra student Registrere forhåndspåmeldinger Bestille lister over forhåndspåmeldte Forhåndsutfylle påmeldingsskjemaer Utlevere påmeldingsskjemaer Motta påmeldingsskjemaer Undervisningspåmelde via terminal Registrere emnepåmelding / fagønsker / undervisningsønsker Registrering på emner Registrere på undervisningstype og parti/gruppe/kurs Fordele påmeldte på undervisningsaktiviteter Bestille lister over undervisningspåmeldte Bestille adresselister for studenter på emner Bestille deltakerlister for undervisningsaktiviteter Bestille korrekturliste for undervisningspåmeldinger Slå opp deltakerlister for undervisningsaktivteter Behandle påmeldinger etter fristens utløp Kontrollere undervisningspåmeldinger Kontrollere forkunnskapskrav Kontrollere 40 vkt-regelen Kontrollere intern utdanning Kontrollere ekstern utdanning Kontrollere studierett Kontrollere eksamensrett Kontrollere semesterregistrering / semesteravgift Foreta opptak på adgangsregulerte emner Rangere påmeldte Tildele konkurransepoeng Foreta opptak for undervisningspåmeldte Administrere venteliste Ajourføre venteliste Bestille ventelister Orientere studenten om avgjørelse på adgangsregulerte emner Sende ut tilbudsbrev Sende ut ventelistebrev Sende ut avslagsbrev Administrere beskreftelse av studieplass Studenten svarer på tilbud om studieplass Registrere svar på tilbud om undervisningsplass Gjennomføre suppleringsopptak til undervisning Supplere med venteliste Behandle undervisningsannuleringer Behandle studentens faglige ytelser Innlevering og godkjenning av valgfritt pensum Administrere obligatoriske aktiviteter Informere student om obligatoriske aktiviteter Innvilge fritak for obligatorisk aktivitet

12 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xii Registrere fritak for obligatorisk aktivitet Innlevere obligatoriske arbeider Kontroll/sensur av obligatorise arbeider Registrere godkjente obligatoriske aktiviteter Koble undervisningspåmelding mot eksamensoppmelding Administrere praktiske ytelser til studenter Lesesalsplass, skapplass, nøkler, utstyr Føre register over utnyttelse PC-plass, adgang til nettverk, programvare, maskiner, passord Tilbakelevering av utstyr, rekvisita Tildeling av kollokvierom Fadderordninger - orienteringsmøter Registrere deltakelse i undervisning Registrere deltakelse ved semesterstart, semesterslutt Registrere deltakelse i undervisningsaktiviteter Planlegge og gjennomføre eksamen Forberede eksamen Oppnevne sensorer/kommisjoner Foreslå mulige sensorer Oppnevne sensorer Registrere sensorer Lage oversikt over oppnevnte sensorer Informere sensorer Oppnevne kommisjon for en eksamen Registrere kommisjon Produsere eksamensoppgaver (skriftlige) Kontrollere om eksamen skal avholdes Bestemme hvem som skal lage oppgaver Avgjøre hvilke oppgavevarianter som skal lages Registrere oppgavevarianter Fremskaffe eksamensoppgaver Reprodusere oppgaver Pakke oppgaver og sikre disse Distribuere oppgavepakker Arkivere eksamensoppgaver Planlegge eksamensavviklingen mht tid/sted Vedlikeholde register over eksamenslokaler Ajourføre eksamensplan Justere/fastsette endelige eksamensdager og rom Kontroll av eksamensdager mot studieveier Kontroll av eksamensdager mot romtilgang/kapasitet Bestille kollisjonsmatrise Kontroll av eksamensdager mot kollisjonsmatrise Bestille eksamensplan Bestille lokaler Plassere eksamenskandidater Omplassere eksamenskandidater med spesielle behov Lage besøkslister for eksamenslokaler Informere om eksamensavvikling Lage / ajourføre generell informasjon Lage / ajourføre spesiell informasjon Formidle informasjon Forberede eksamensbemanning

13 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xiii Ansette nye vakter, gi opplæring Vedlikeholde eksamensvaktopplysninger Fordele vakter på eksamener Kontrollere vaktfordeling Innkalle vakter Produsere vaktlister Produsere vaktplan Registrere fremmøte for eksamensvakter Registrere endringer i timetall for eksamensvakter Rapportere lønnsutbetaling Vedlikeholde koder og definisjoner Vedlikeholde eksamenskoder Vedlikeholde emnekoder Bestille rekvisita Kontrollere hjelpemidler Gjennomføre eksamen Informere studentene i lokalet Dele ut oppgaver Identifisere / kontrollere kandidater Levere ut evt hjelpemidler Registrere trekk under eksamen, ikke-møtt Faglærerne besøker lokalene Motta/kontrollere besvarelser Overlevere besvarelser Følge opp særordninger Etterbehandle eksamen Sikre oppbevaringen av besvarelsene Fordele eksamensbesvarelser til kommisjoner/sensorer Foreta sensur Fylle inn eksamensprotokollformular Avvikle muntlig eksamen, beslutte endelig karakter Arkivere/sikre protokoll/originaldokument Behandle eksamensopplysninger for student Behandle søknad om adgang til eksamen Behandle melding/søknad etter oppmeldingsfrist Behandle 4.gangsmelding/søknad Behandle søknad om utsatt eksamen Behandle søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen Motta og reg. søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen Avgjøre og reg. spesiell tilrettelegging av eksamen for student Svare på søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen Behandle eksamensmeldinger Behandle individuelle eksamensmeldinger Motta individuelle eksamensmeldingsskjemaer Motta forhåndsoppmelding Kontrollere ved mottak: semesteravgift, registrering, studierett Kontrollere ved mottak: Inst.kvittering for godkj på und.inst Registrere eksamensmelding Selvbetjent eksamensoppmelding via terminal Gi studenten kvittering for eksamensmelding Behandle kollektive eksamensmeldinger Melde opp studiekull til eksamen Melde opp årskurs til eksamen

14 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xiv Melde opp studierettsgruppe til eksamen Melde opp filialstudenter (Friundervisningen) Melde opp til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve Melde opp undervisningspåmeldte til eksamen Bestille lister over eksamensmeldte studenter Bestille eksamensmeldingsliste for studenter Bestille eksamensmeldingslister for intern administrasjon Bestille fordelingsliste for eksamenssted Bestille oppmeldingsbrev Kontroll av eksamensmeldinger Foreta standard-kontroller Foreta kontroll av forkunnskaper Foreta kontroll av sperre mot eksamen Foreta kontroll av deleksamener Foreta kontroll av obligatoriske aktiviteter Foreta kontroll av meldingskombinasjoner Foreta kontroll mht eksamensgjentak på lavere nivå Foreta kontroll av påbudt gjentakskombinasjon Foreta kontroll av oppmelding mellom institusjoner Foreta kontroll av 3-gangersregelen Foreta belastningskontroll Foreta kontroll av frivillig gjentak av eksamen Foreta annulering/trekk før eksamen Motta melding om trekk for eksamen Registrere trekk før eksamen Maskinell annulering pga manglende oblig. aktivitet Kvittere for annulering av eksamensmelding Opprette eksamenskandidater Opprette eksamenskandidater med kandidatnr Opprette deleksamenskandidater Behandle bekreftelser av eksamenskandidatur Bestille vedtaksliste for eksamenskandidater Bekrefte eksamenskandidatur Administrere eksamenskandidater Ajourhold av kandidater, nummerering og kommisjonsplass Fordele kandidater på kommisjoner Omnummerering av eksamenskandidater Legge til nye eksamenskandidater Registrere kandidater som trekker seg før eksamen Bestille eksamenskandidatlister Bestille kandidatlister for intern administrasjon Bestille salliste Bestille kandidatlister til bruk under eksamen Bestille kandidatlister for innfylling av sensur Bestille kandidatlister for kontroll av resultater Bestille kandidatlister for oppslag av sensur Registrere "ikke-fullførte eksamener" Ajourføre mangelliste for eksamenskandidater Registrere søknad om utsatt eksamen Distribuere eksamensprotokollformularer Registrere sensur Registrere sensur manuelt Innlasting av sensur

15 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xv Beregne samlet karakterer Beregne samlet karakterer fra deleksamener Beregne samlet karakterer for emnesamlinger Kontrollere resultater Kunngjøre sensur Oppslag av sensur Kunngjøre via sensurtelefon Kunngjøre over telefon ved henvendelse fra student Overføre resultater til eksamensprotokoll Foreta sluttkontroll av resultater Behandle klager Motta klage fra student Begrunne sensur Oppretthold / trekke klage på sensur Oppnevne ny sensor / klagenemd Bedømme besvarelse på nytt Informere student om avgjørelse Registrere ny sensur Lage karakterutskrifter/vitnemål for enkelteksamener Behandle individuelle karakterutskrifter Motta individuell bestilling av karakterutskrift Kjøre ut individuell karakterutskrift Levere/sende enkeltutskrift Behandle masseproduserte karakterutskrifter Masseprodusere karakterutskrifter Utlevere masseproduserte karakterutskrifter Sende ut masseproduserte karakterutskrifter Behandle vitnemål for enkelteksamener Produsere vitnemål for enkelteksamener Sende ut vitnemål for enkelteksamener Lage og sende ut strykbrev (NTH) Produsere strykbrev Sende strykbrev Etterbehandle eksamensresultater Sikre informasjon i eksamensprotokoll Ta kopi av eksamensprotokoll Sammenlign eksamensprotokoll med tidligere kopi Lage statistikker over eksamensproduksjon Lage vekttalls-statistikk Lage eksamenskandidat-statistikk Lage registreringsstatistikk Lage tabellfiler for statistikkformål Eksportere eksamensdata til eksterne institusjoner Beståtte eksamener til lånekassa Eksamensdata til SSB Eksamensdata til NSD Eksamensdata til STUDFLYT, NR Opprydding Kontrollere at alle eksamensresultater er ferdigbehandlet Behandle gradopplysninger for student Forberedelse til grad-tildeling Beregne mulige cand.mag. kandidater Motta søknader om cand.mag. grad fra studenter

16 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xvi Kontrollere om cand.mag.grad er oppnådd Etterlyse dokumentasjon om ekstern utdanning for grad Registrere dokumentert ekstern utdanning for grad Avgjøre om grad skal tildeles Orientere student dersom krav ikke fylles Administrere grads-kandidater Registrere oppnådd grad Beregning av samlet grad-karakter Bestille lister over oppnådde grader Bestille lister for intern administrasjon Bestille lister for kontroll av resultater Kontrollere resultater Overføre til gradsprotokoll Kontrollere resultater i protokoll Motta bestilling av vitnemål Produsere vitnemål Registrere dato for utsending av vitnemål Sende ut vitnemål Etterbehandle gradopplysninger Sikre informasjon i gradprotokoll Arkivere originaldokument Ta kopi av gradprotokoll Sammenligne gradprotokoll med tidligere kopi Lage statistikk over oppnådde grader Eksportere graddata til eksterne institusjoner Eksportere graddata til SSB Eksportere graddata til NAVF Eksportere graddata til NSD Eksportere graddata til STUDFLYT, NR Rapport til diverse eksterne enheter Analysevirksomhet Behandle hovedfagsstudent Behandle melding til hovedfagsstudiet Vedlikeholde meldingsgrunnlag Motta hovedfagsavtaleskjema for godkjenning av meldingsgrunnl Registrere mottatt hovedfagsavtaleskjema Kontrollere meldingsgrunnlag Tilleggsopplysninger Innhente tilleggsopplysninger Registrere tilleggsopplysninger Godkjenning av meldingsgrunnlag Avgjøre om meldingsgrunnlag skal godkjennes Registrere avgjørelse vedrørende godkjenning av meldingsgrunnl Informere student og institutt InitierE arbeide med hovedfagsavtale Informere student Motta tilbakemelding fra student Planlegge / forberede hovedfag Avklare etterspørsel og tilbud av hovedfagsstudieplasser Utrede veilederkapasitet Utrede antall mulige søkere Fastsette kapasitet på hovedfagsopptak Vedta opptaksrammer for hovedfagsopptak

17 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xvii Informere om hovedfag Tilrettelegge for opptak til hovedfag Opptak til hovedfag Motta søknad om opptak til hovedfag Registrere søknad om opptak til hovedfag Lage liste over søkere til hovedfag Behandle søknadsgrunnlag for søknad til hovedfag Kontrollere søknadsgrunnlaget Innhente tilleggsinformasjon Registrere tilleggsinformasjon Foreta godkjenningsavgjørelse vedrørende søknadsgrunnlag Registrere avgjørelse om godkjenning av søknadsgrunnlag Informere student om avslag pga manglende forkunnskaper Rangere søkere til hovedfag Beregne og registrere opptakspoeng Rangere søkere Liste ut rangerte søkere Avgjøre hvor mange som skal tas opp Fastsette kriterier for tilbud (poenggrense) Registrere avgjørelse om tilbud Tildele plassnr på venteliste Sende ut tilbud/avslag/ventelisteinformasjon Sende ut tilbudsbrev til student Sende ut ventelistebrev til student Sende ut avslagsbrev til student Behandle svar på tilbud fra søker Motta svar fra søker om tilbud på studieplass Registrere svar fra søker om tilbud på studieplass Tildele 'studierett' på hovedfag Administrere venteliste Oppdatere plassnr på venteliste Gi tilbud ved opprykk fra venteliste "Opprette" hovedfagsstudenter Arrangere orienteringsmøter for nye hovedfagsstudenter Administrere hovedfagsstudenter Initiere arbeide med hovedfagsavtale Informere student om arbeide med hovedfagsavtale Kontrollere om gjenstående emner er fullført Initiere veiledningsforhold Student søker om veileder Behandle søknad om veiledning Vedlikeholde veiledningsforhold Liste ut igangværende veiledning Initiere hovedfagsoppgave Registrere ønske om hovedfagsoppgave Registrere anbefaling om hovedfagsoppgave Tildele / innvilge hovedfagsoppgave Vedlikeholde hovedfagsoppgaveinformasjon for tildelt oppgave Liste ut igangværende hovedfagsoppgaver Teoretisk pensum Student leverer pensumlister Godkjenne pensum Registrere godkjent pensum

18 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xviii Andre forhold Vedlikehold studieavtaleinformasjon Registrere diverse studentrelaterte opplysninger Tidsplan Liste ut tidsplanopplysninger for hovedfagsstudent Godkjenne hovedfagsavtale Preutfyll hovedfagsavtale Skaff de nødvendige underskrifter for hovedfagsavtale Registrer at hovedfagsavtale er godkjent Liste ut studenter med godkjent hovedfagsavtale Fremdrift Motta prosjektstyringsskjema for 1. semester Preutfylle semesterrapportskjema Sende ut semesterrapportskjema til student Fylle ut semesterrapportskjema Motta semesterrapportskjema Registrere semesterrapportopplysninger Registrere ikke-faglige avbrudd i studiet Registrere faglige fravær Registrere faktisk veiledningsbenyttelse Lage rapport over faktisk fremdrift Avslutte hovedfag Oppmelding til hovedfagseksamen Motta oppmelding til hovedfagseksamen Registrere oppmelding til hovedfagseksamen Kontrollere oppmeldingen Informere studenter som ikke fyller krav til oppmeldingen Gjennomføre avsluttende hovedfagseksamen Vedlikeholde hovedfagsrelaterte koder Vedlikeholde forskningsprogram Vedlikeholde forskningsgrupper Vedlikeholde arbeidsgiver Vedlikeholde veileder Etterbehandle informasjon om hovedfagsstudenter Lage statistikker Kjøre ut statistikk over søknad og opptak til hovedfag Kjøre ut datafiler for analyseformål Foreta analyser av gjennomstrømning etc Lage rapporter Liste ut ferdige hovedfagsoppgaver Behandle godkjenning og innpassing av ekstern utdanning Motta søknad om godkjenning/innpassing av ekstern utdanning Registrere søknad om godkjenning/innpassing Behandle søknad om godkjenning / innpassing Kontrollere vitnemål / dokumentasjon Innhente tilleggsopplysninger Vurdere ekstern utdanning mht godkjenning / innpassing Foreta avgjørelse vedrørende godkjenning / innpassing Registrere resultatet av behandlingen mht godkjenning/innpassing Informere student om avgjørelse vedr. godkjenning / innpassing Lage godkjenningssak-rapporter Kjøre ut statistikk over godkjenningssaker Behandle stipendsøknader

19 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xix 14.1 Forberede søknadsbehandlingen Utforme og trykke søknadsskjema Kunngjøre stipendutdeling Formidle søknadsskjema Avgjøre stipendstørrelser Motta og registrere søknad Motta søknad om stipendtildeling Sortere søknader om stipendtildeling Tildele søkernr Registrere søknad om stipendtildeling Foreta kontroller og beregninger vedr søknad Kontrollere om student har fått samme type stipend tidligere Beregne vekttall og karaktersnitt for søknad Behandle søknad om stipendtildeling Bestille stipendsøkerliste Fordele søkerlister til innstillingsrådets medlemmer Avgjøre om søker er kvalifisert Rangere søkere Fordele stipendporsjoner på fakultetene Innstille søkere til stipend Tildele stipend Avgjøre hvem som skal tildeles stipend Registrere stipendtildeling Produsere brev til søkere som er tildelt stipend Produsere avslagsbrev til søkere om stipend Bestille liste over søkere som er tildelt stipend Etterbehandle søknad om stipend Arkivere søknad Ta vare på stipendkonklusjonen Vedlikeholde FS

20 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xx

21 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Planlegge undervisning. 7.1 Vedlikeholde emneopplysninger. / Fakultet UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Ref pkt vedlikehold av emnekoder - timetall - faginnhold - undervisningssemestre - type undervisnings som skal gis Bilde Emne-opplysninger (emnekode, emnenavn, timetall, undervisningssemestre, faginnhold, undervisningssemstre, type undervisnings som skal gis) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for vedlikehold av emneopplysninger. Rapporter som brukes i aktiviteten. Oversikt over emner med alle emne-opplysninger. 7.2 Avgjøre hvilke emner det skal gis undervisning i Ta med emner som forplikter iflg. studieplanen. / fakultet / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene / Studieadministrasjonen Alle emner som det iflg studieplanen skal gis undervisning i, skal det gis undervisning i. Rapport Emne-opplysninger (emnekode, undervisningssemestre) Rapporter som brukes i aktiviteten. Liste over emner som skal undervises i et gitt semester for et gitt fakultet / institutt.

22 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Ta med andre undervisningstilbud. / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene / Studieadministrasjonen Avgjøre hvilke andre undervisningstilbud som skal gis et semester. Dersom undervisningen resulterer i en eksamen, så skal det tildeles en emnekode, og denne skal registreres. Bilde Emne-opplysninger (emnekode, emnenavn,...) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for vedlikehold av emneopplysninger. 7.3 Bestemme hvilken undervisning som skal gis Dimensjonere undervisningen som gis i emner UNIT, NTH: Fakultetene Dimmensjonere undervisningen for emner et semester. - antall forelesningssesjoner - antall undervisningsgrupper - antall kurs -... (omfatter alle undervisningaktiviteter som inngår i et emne) Bilde Emneopplysninger (emnekode, type undervisning som skal tilbys) Forventet antall studenter / antall påmeldte studenter til undervisning Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for oppslag av emneopplysninger. Bilde(r) for registrering av undervisningsaktiviteter et semester

23 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Bestemme om / hvilken spesialundervisning som skal tilbys / fakultet UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Bestemme om / hvilken spesialundervisning som skal tilbys (for funksjonshemmede etc) ref aktivitet Spesialtilpasning av undervisning ved hjelp av rapport Opplysninger om krav om spesialtilpasninger fra påmeldte studenter (fnr, navn, tilpasningskrav) Rapporter som lages i aktiviteten. Rapporter for undervisningstilpasninger for undervisningspåmeldte 7.4 Administrere lærerressurser Kartlegge behov for lærerressurser / Fakultet UNIT, NTH: Fakultetene Kartlegge behov for lærerressurser Innhente undervisningsønsker, fast vit. personale + åremål / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene Innhente undervisningsønsker, fast vit. personale + åremål.

24 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Administrere arbeidsplikt for fast vit. personale Føre register over undervisning/veiledning siste årene (Fakultet) UNIT, NTH: Fakultetene Føre register over undervisning/veiledning siste årene. (ikke FS) Administrere timelærere Føre register over timelærere UNIT, NTH: Fakultetene Register over timelærere. - tilgjengelighet - godkjente - benyttede (ikke FS) Vurdere behovet for timelærere / fakultet / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene Vurdere behovet for timelærere Søke om timelæremidler

25 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 97 UNIT, NTH: Instituttene Søke om timelæremidler Fordele timelæremidler UiB: Fakultet UiO: Fakultet UNIT, AVH: Fakultet UNIT, NTH: Fakultet Fordele timelæremidler Engasjere timelærer / fakultet UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Fakultetene Engasjere timelærer - utlyse, ta imot søknad, velge, tilskrive Kartlegge tilgjengelige lærekrefter UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Fakultetene / institutttene Kartlegge tilgjengelige lærekrefter - tilgjengelighet, faste møter, eks.arbeide mv for faste og engasjerte lærere.

26 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Bestemme hvem som skal gjøre hva Utpeke faglærere, lab. ansvarlige, andre ledere UNIT, NTH: Institutt Utpeke faglærere, lab. ansvarlige, andre ledere Utpeke assistenter, gruppelærere etc UNIT, NTH: Institutt Utpeke assistenter, gruppelærere etc Administrere oppgaverettere Ajourføre register over tilgjengelige oppgaverettere UNIT, NTH: Institutt Ajourføre register over tilgjengelige oppgaverettere (i forbindelse med gruppeundervisning) Kontrollere time- og hjelpelærer budsj. mot utbetalinger / fakultet / økonomiavdeling UiO: Fakultet / institutt

27 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 99 UNIT, NTH: Fakultet 7.5 Legge timeplan Kontrollere time- og hjelpelærer budsj. mot utbetalinger (ikke FS) Innhente krav og ønsker for timeplanen / fakultet UiO: Fakultet / institutt UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Innhente krav og ønsker for timeplanen Legge timeplan manuelt / fakultet UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Legge timeplan manuelt. Bilde Undervisningsenhet (emne, år, termin,...) Rom (romnr,...) Lærer (fnr, navn,...) Timeplan (undervisningsenhet, rom, lærer, tid) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for registrering av timeplanopplysninger Legge timeplan maskinelt UiB: Utføres ikke UiO: Utføres ikke UNIT, AVH: Utføres ikke UNIT, NTH: Utføres ikke UiTø: Utføres ikke

28 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 100 Legge timeplan maskinelt. (NTH sørger selv for datautveksling ml FS og timeplanlegger) Lage timeplanrapporter Lage lærerplan UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Lage lærerplan (timeplan for en lærer) Rapport Timeplanopplysninger Rapport som brukes i aktiviteten. Lærerplan for en eller flere lærere (instituttvis?) Lage klasseplan Lage romplan UiB: Utføres ikke UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Lage klasseplan (timeplan for en klasse). Rapport Timeplanopplysninger Rapporter som brukes i aktiviteten. Klasseplan for en (eller flere) klasser. / fakultet UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Lage romplan (timeplan for et rom).

29 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 101 Rapport Timeplanopplysninger Rapporter som brukes i aktiviteten. Romplan for et (eller flere) rom. 7.6 Bestemme romfordeling Bestille (foreslå) sted / fakultet / studentkontor UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Bestille (foreslå) sted - rom - feltstasjon Fordele rom, bekrefte rom / fakultet / studentkontor UiO: Fakultet / institutt UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Fordele og bekrefte romtildeling Kontrollere romfordeling for all undervisning UiB: Fakultet / studentkontor UiO: Fakultet / institutt UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Kontrollere romfordeling for all undervisning.

30 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Fastlegge pensum Foreslå pensum på ulike nivåer og kurs / faglærer UNIT, AVH:Institutt UNIT, NTH: Institutt / faglærer Foreslå pensum på ulike nivåer og kurs Vedta pensumplan / Fakultet UNIT, NTH: Institutt Vedta pensumplan Vedlikehold pensumopplysninger / Fakultet UNIT, NTH: Institutt Registrere pensum. Pensum knyttes til undervisning i et emne et semester. Bilde og rapport Emneopplysninger (emnekode) Pensumopplysninger (termin, ) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for vedlikehold av pensumopplysninger.

31 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 103 Rapporter som brukes i aktiviteten. Oversikt over pensumopplysninger Vedlikeholde og fordele pensumlister / Bokhandel (H94) UNIT, NTH: Instituttene Vedlikeholde og fordele pensumlister Bestille pensumlitteratur / faglærer / bokhandel / bokhandel / Bokhandel UNIT, NTH: Institutt Bestille pensumlitteratur fra bokhandel / forlag Trykke kompendier UNIT, NTH: Institutt Trykke kompendier Kopiere pensumlitteratur / student UNIT, NTH: Institutt

32 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 104 Kopiere pensumlitteratur Selge pensumlitteratur UiO: Bokhandel UNIT, AVH: Bokhandel UNIT, NTH: Bokhandel / Institutt Selge pensumlitteratur (institutt / bokhandel). 7.8 Vedlikeholde forelesningskatalogen Også kalt undervisningskatalog / ved NTH: del av studieplan Oppdater forelesningskatalog med undervisningsopplysninger / fakultet / studentkontor / fakultet / fakultet UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Oppdater forelesningskatalog med undervisningsopplysninger Koordinere tekst i forelesningskatalog UiB: Fakultet / studentkontor UiO: Studieavdelingen UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen UiTø: Studieavdelingen Koordinere tekst i forelesningskatalog. (inst->fak->studieavd->...)

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING

RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING 05.11.2013 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INNHOLD: Ansvarsfordeling instituttadministrasjonen, Seksjon for utdanningstjenester (SFU) og Avdeling

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer