Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011"

Transkript

1 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ung dom» i NORART og BIBSYS på års tal le ne 2010 og Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og Nor den. Mastergradsoppgaver er ute latt. Med lis ten tar vi sik te på å gi en over sikt over pub li ka sjo ner som kan være av interesse for tidsskriftets lesere, men den gir ikke en utfyllende over sikt over lit te ra tur om ung dom som har kom met ut i den aktuelle perioden. Beskrivelsene av bøker som er utgitt på forlag, er for la ge nes pre sen ta sjon. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011 Sko lens pri mæ re for mål er å sør ge for at barn og ung dom kan bli per sonlig kompetente og parate til å møte utfordringer og oppgaver senere i livet. Ungdom, læring og forebygging hand ler om hvor dan sko len gjen nom både læring og forebygging kan gi ungdom selvtillit, optimisme, motstandsdyktighet og sosial kompetanse. Boka gir en sam let fram stil ling av unge men nes kers sko le liv, læ ring og kompetansemuligheter samt risikoforhold og forebyggingsbehov i skolen. Sam men hen gen mel lom læ ring og sko le på den ene si den og fore byg ging og bar ne vern på den and re si den står der med sen tralt i boka. For fat ter nes øns ke er at boka vil gi fag lig hjelp og per son lig in spi ra sjon til alle dem som satser på å gjøre samfunnet bedre gjennom en kvalifisert innsats i skolen og bar ne ver net. Ungdom, læring og forebygging er ret tet mot stu den ter i pe da go gikk ved grunnskolelærerutdanningen og er særlig relevant for ungdomstrinnet. Boka er også aktuell for studenter i barnevernspedagogikk og for lærere i ungdomsskolen. TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(2):

2 116 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Per Kristian Bjørkeng Nettkidsa. Bar nas di gi ta le hver dag Oslo: Cap pe len Damm, 2011 Dagens generasjon vokser opp med digitale medier og forholder seg til dem helt annerledes enn forrige generasjon. Ungene utforsker et helt univers av aktiviteter og fellesskap som kan virke mystisk for mange foreldre. En en ga sjert vok sen per son er av uvur der lig ver di for barn og unge som ukritisk kaster seg ut i en digital virkelighet. I den ne bo ken er all vik tig in for ma sjon om barn og di gi ta le me di er samlet, både den ny es te forsk nin gen og råd fra or ga ni sa sjo ner. Her er en gjennom gang av hva som fin nes av ut styr, eks emp ler fra vir ke lig he ten samt prak tis ke råd for for eld re for å kun ne få over sikt over bar nas di gi ta le verden. Hilde Larsen Damsgaard og Erling Kokkersvold Ungdom på ville veier: skoleerfaringer og kriminalitet Oslo: Uni pub, 2011 Ungdom på ville veier diskuterer skolen som risiko- og beskyttelsesfaktor. Bo ken er ba sert på in ter vju er med unge voks ne som ser til ba ke på sin egen ung doms tid som var pre get av rus og/el ler kri mi na li tet. Noen av dem har klart seg bra og le ver et «nor malt» vok sen liv i dag. And re har fort satt den kriminelle løpebanen og satt fengslet på intervjutidspunktet. Deres historier nyanserer bildet av «de umulige ungdommene». Mange av dem skulle øns ke at noen had de sett at de ikke pri mært var van ske li ge, men at de hadde det vanskelig. Informantene påpeker også noen av de mulighetene skolen har til å fun ge re som en be skyt tel ses fak tor for barn og unge i ri si ko so nen mu lig he ter som sko len, slik de opp lev de det, ikke all tid be nyt tet. Bo ken gir også et teoretisk bakteppe i form av perspektiver på alvorlig problematferd og ungdomskriminalitet samt en historisk gjennomgang av reaksjonsmåter på kriminell atferd i lys av enhetsskolens utvikling.

3 AKTUELL LITTERATUR 117 Ivar Frønes Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010 Te ma et i den ne boka er barns le ve kår og hvor dan de res le ve kår og livs si tuasjon som barn inn vir ker på de res liv som voks ne. Sko le og barnhage er helt sen tra le for barns fram ti di ge livs løp. Boka avdekker hvilke risikofaktorer som er av særlig betydning for barns videre liv. Der and re ana ly ser av le ve kår blant barn ofte har kon sen trert seg om økonomiske betingelser, setter denne boka barns levekår i et bredere perspek tiv. Christine M. Jacobsen Islamic Traditions and Mus lim Youth in Nor way Leiden, Nederland: BRILL, 2010 A ma jor question regarding Islam in Eu ro pe concerns the religiosity of «Mus lim youth» a category currently epitomizing both the fears and ho pes of multicultural Eu ro pe. How are Islamic traditions engaged and reworked by young peop le born and educated in Eu ro pean societies, and which modes of religiosity will they shape in the fu tu re? Providing an indepth ethnographic account from Nor way, this book engages comparative re search on Islam and young Mus lims from across Eu ro pe, focusing on Islamic revitalization, Mus lim identity politics, changing configurations of religious authority, and the formation of gendered religious subjectivities. The author discusses anthropological and other social science theorizing in order to examine religious continuities and discontinuities in a context of in ter na tio nal migration, globalization, and secular modernity.

4 118 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer: transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget, 2010 Når en skal veilede eller behandle familier som tilhører en annen kultur enn majoritetskulturen, er det nødvendig med kulturkompetanse og kultursensitivitet. Det danner grunnlaget når Cecilie Jávo presenterer teoretiske forståelser og praktiske framgangsmåter i arbeidet med barn med atferdsproblemer og deres familier. Den første delen av boka gir nødvendig bakgrunnskunnskap om kultur og etnisitet, om barneoppdragelse i ulike kulturer og om atferdsproblemer hos barn sett i et kul tu relt per spek tiv. Sam men hen gen mel lom kul tur, barneoppdragelse og atferdsproblemer omhandles særskilt. Den and re de len av boka be skri ver hvor dan fag folk kan ar bei de mer kultursensitivt med atferdsproblemer hos barn i etniske minoritetsfamilier. I tillegg drøftes behovet for kulturelt tilpassete psykiske helsetjenester og hvordan drive forebyggende arbeid blant minoriteter. Forfatteren henvender seg til studenter og profesjonelle som i bachelorut dan ning el ler i uli ke vi de re- og etterutdanninger i hel se-, so si al- og skolesektoren vil utvikle sin kulturkompetanse i arbeid med atferdsvanskelige barn som kommer fra etniske minoriteter, inkludert samiske barn og barn av ikke-vest li ge inn vand re re/flykt nin ger. Anne Tri ne Kjør holt (red.) Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget, 2011 FNs bar ne kon ven sjon ble un der teg net av Nor ge i 1991 og inn lem met i lov om menneskerettigheter i Når man møter barn som samfunnsborgere som har rett til deltakelse og medbestemmelse, blir foreldre og profesjo nel le ut ford ret med tan ke på hva som er til bar nets bes te. I den ne boka drøftes det hvordan retten til innflytelse og medvirkning tolkes og praktiseres. Prin sip pet om «bar nets bes te» ses i et kri tisk lys. For fat ter ne byg ger på nye re forsk ning om barns med virk ning og har ulike faglige ståsteder. De bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder og arenaer der deltakelse og medbestemmelse er aktuelt for barn:

5 AKTUELL LITTERATUR 119 barnehage og skole, barnevern, medisinsk teknologi, familieendringer og samværsordninger, barn som flyktninger og barn som etniske minoriteter. Temaene spenner fra etiske vurderinger om «barnets beste» ved assistert be frukt ning til hvor dan barn får si sin me ning når ret ten skal av gjø re samvær med foreldre etter skilsmisse. Hvordan oppfatter barn sine borgerrettig he ter, hvil ken be tyd ning har det å si sin me ning, og når er det vik tig å be stem me? Be tyr med virk ning økt valg fri het og an svar for egne valg? Sentralt i all til ret te leg ging for barns med virk ning er at de voks ne må vur de re hva som er best for bar net, og på hvil ken måte barn skal få ut tryk ke sin mening. Bokas redaktør er Anne Trine Kjørholt som er leder og førsteamanuensis ved Norsk sen ter for bar ne forsk ning ved NTNU. De øv ri ge for fat ter ne er: Jens Qvor trup, Kirs ten Sand berg, Ber ge Sol berg, Gry Met te D. Hau gen, Min na Rantalaiho, Kris tin Skjør ten, Josee Archambault, Be rit Berg, Hil de Lidén, Astrid Strandbu, Håvard Bjerke, Elisabeth Backe-Hansen og Monica Five Aar set. Gro Th. Lie og In ger Gran by Mennesket bak rusen. Om Selbukollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og betydningen av anerkjennelse Oslo: Fagbokforlaget, 2011 I den ne bo ken for tel les his to ri en om Selbukollektivet, et bo- og ar beids kollektiv for unge rusmiddelavhengige i perioden Inger Granby skri ver om li vet i kol lek ti vet ut fra sitt stå sted og per spek tiv som le der. Gro Th. Lie presenterer dybdeintervjuer med et utvalg av ungdommene som har hatt tilhørighet til kollektivet. Forfatternes beskrivelser og analyser av materialet viser hvor sammensatt rusproblematikken kan være. Vi får også innsikt i ungdommenes egne refleksjoner over sin utviklingsprosess. Det er forfatternes ønske at Mennesket bak rusen skal kun ne bi dra til en faglig og politisk diskusjon om dagens forståelse av unge rusmiddelavhen gi ge med be las tet opp vekst og hvor dan vi skal kun ne gi dem et ver dig be hand lings til bud. Det faglige innholdet er sterkt, relevant, overbevisende og også utfordren de for le se ren slik det skal være når man le ser en bok som kon se kvent sammenfatter, analyserer og utvikler en behandlings- eller tiltaksfilosofi som bygger på inngående kjennskap til hva unge rusmiddelavhengige med skyggelagte oppvekstskader trenger.

6 120 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Lien, In ger-lise I bakvendtland. Kriminelle liv Oslo: Universitetsforlaget, 2011 Forfatteren begynte å reflektere rundt problemstillinger som: Hvorfor blir ungdom kriminelle? Hvorfor blir de gjengmedlemmer? Er ungdomstiden mer sår bar for inn vand rer ung dom enn den er for ung dom med norsk et nisk bak grunn? På hvil ke må ter pre ges det kri mi nel le li vet av trau mer? Og hvordan er vold kob let opp mot til lit? Hvor dan be skri ver unge men nes ker selv det te li vet? Hva står på spill for dem? Disse spørsmålene ledet forfatteren inn i forskningsprosjekter som denne bo ken byg ger på. I bak vendt land er i ho ved sak ba sert på in ter vju er med fem ti inn sat te i fem nor ske fengs ler. For fat te ren har også snak ket med fengselsbetjenter, prester, imamer og slektninger av innsatte. Boken er rik på innsikt, analyser og eksempler fra forskningen. Inger-Lise Lien presenterer ny kunnskap om det kriminelle hverdagslivet: volden, risikoen og «glansen» ved å leve av kriminalitet. Forfatteren be skri ver push- og pullfaktorer som gjør at ung dom vel ger, og blir væ rende, i en kriminell livssituasjon. Hun beskriver det systemet som ungdom rekrutteres inn i, og viser hvordan systemet påvirker individene psykisk og so si alt, slik at det er van ske lig å kom me seg ut. Boken er skrevet for sosialarbeidere og andre som skal hjelpe lovbrytere ut av kriminalitet, for studenter og lærere innen sosialt arbeid, sosiologi, antropologi, psykologi, barnevern og kriminologi. Den gir viktige innspill til po li ti ke re og går rett inn i dis ku sjo nen om for hol det mel lom straff, hjelp og tidlig intervensjon. Sveinung Sandberg og Willy Pedersen Can na bis kul tur Oslo: Universitetsforlaget, 2010 Er det blitt «nor malt» å røy ke hasj? Hva er for hol det mel lom en idea lis tisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes? Cannabiskultur gir et fascinerende innblikk i hasjrøykernes hverdag i Nor ge. Vi blir kjent med spo ra dis ke bru ke re av can na bis som ofte le ver

7 AKTUELL LITTERATUR 121 konvensjonelle liv men også med cannabisdyrkere, medisinske brukere, smuglere og dealere. Innsikt i subkulturen rundt cannabis er avgjørende for å forstå hvorfor stoffet appellerer, hevder forfatterne. Cannabis knytter sam men svært uli ke mil jø er: Stof fets sym bol ske me ning er for met av alternative miljøer med bånd tilbake til og 1970-tallet. Kulturen omfavner alternativ religion og ideer om solidaritet og det «organiske». Den er politisk venstrevridd, avvisende til markeds- og bytterelasjoner. Dette danner i sin tur grunnlag for omsetningssystemet, som involverer tusener av småselgere over hele landet. Samtidig spiller tunge kriminelle aktører en viktig rolle. I boken presenteres originale analyser av denne økonomien. For fat ter ne ut vik ler også et nytt per spek tiv på ri si ko ene ved bruk av canna bis: De lig ger ikke pri mært i hel se fa re ne, men i at hasj røy ke re ve ves inn i cannabiskulturen og den illegale økonomien. Can na bis kul tur er basert på over 100 kvalitative intervju med kvinnelige og mannlige hasjrøykere, smuglere, selgere på alle nivå, cannabisdyrkere og me di sin ske bru ke re av can na bis, i al de ren år. De fles te har et nisk norsk bak grunn, et fler tall er res surs ster ke, og man ge kom mer fra den øvre middelklassen. Datainnsamling har foregått siden Boken er en oppfølger til Gatekapital (Sand berg og Pe der sen 2006) som be skri ver li vet for en gruppe minoritetsetniske hasjselgere langs Akerselva i Oslo. Strandbu, Astrid Barnets deltakelse. Hverdagslige og vanskelige beslutninger Oslo: Universitetsforlaget, 2011 I barnevernet og ved foreldrebrudd handler deltakelse for barn ikke bare om å ut ta le seg om hvor de skal bo, men også om man ge and re spørs mål knyt tet til eget liv. For at barn skal kun ne del ta, må voks ne be trak te bar net som en meningsbærende og meningsberettiget aktør og legge til rette for deltakelse. Realiseringen av barnets rett til deltakelse handler i stor grad om kommunikasjon med sikte på gjensidig forståelse. Forfatteren presenterer kunnskap om hvordan man kan gjennomføre deltakelse samtidig som man ivaretar barnets beste. Boka viser konkret hvordan man kan planlegge og gjennomføre tilretteleggingen av barnets deltakelse både i meklingen på familievernkontoret, gjennom bruk av familierådsmodellen i barnevernet, i barneidretten og i familiens hverdagsliv. Det skilles her mellom deltakelse og medbestemmelse. Boka gir konkrete eksempler på hvordan barnet kan delta, og hvordan vurderinger av barnets

8 122 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING me ning kan være av be tyd ning for å kun ne fat te be slut nin ger til bar nets bes te. Boka er ret tet mot stu den ter og yr kes grup per som mø ter barn i sin profesjonelle hverdag, i barnehagen, skolen, barnevernet eller innenfor familievern, psy kia tri og rus om sorg. Boka hen ven der seg også til fors ke re som er opptatt av barnerettigheter, moderne barndom og voksenrollen på privat og offentlig arena. Stray, Janicke Heldal Demokrati på timeplanen Oslo: Fagbokforlaget, 2011 Hva er de mo kra tisk med bor ger skap, og hvor dan kan be gre pet for stås i en pedagogisk sammenheng? Hvor dan kan opp læ rin gen i sko len til ret te leg ges for at den kan bi dra til å styrke elevenes demokratiske kompetanse og forberede dem til å delta som aktive demokratiske medborgere i samfunnet? Denne boken undersøker nettopp disse spørsmålene. Utgangspunktet for boken er en undersøkelse av Kunnskapsløftet og de politiske ambisjonene samfunnet har formulert for skolen som en demokratisk opplæringsinstitusjon. Teksten tar utgangspunkt både i teoretiske tilnærminger til demokratiet og i praktiske forslag til opplæring som skal fremme demokratisk medborgerskap. Forfatteren diskuterer også forholdet mellom skole og demokrati og hvordan formålsparagrafens intensjoner kan realiseres gjennom opplæringen. Jan Ove Ul stein og Per M. Aad na nes (red.) Ve gar i vegløysa? Ung dom, iden ti tet og livssynsdanning i det post mo derne Oslo: Tapir Akademisk Forlag, 2011 Vestleg sam tids kul tur lèt seg framleis prega av post mo der ne drag. Det gjeld ikkje minst den kul tur sfæ ren som unge men nes ke tek del i. Det er i uli ke utgåver av ung doms kul tu ren at både re li gio nen og vitskapen sine «sto re forteljingar» har tapt al ler mest av den tra di sjo nel le au to ri te ten sin. Og det er nett i den ne kul tur sfæ ren dei man ge små forteljingane, i form av kom-

9 AKTUELL LITTERATUR 123 mer sia li ser te trendar og tendensar skapt av mediemerksemd, har funne den beste tumleplassen for døgnflugeliva sine. Ein ungdomskultur prega av postmoderne vilkår for kommunikasjon og livssynsdanning er ei krevjande ut ford ring for ei kyrkje som kny ter identi te ten sin til ein totusenårig tra di sjon. For bodskapen hennar er knapt forståeleg i det heile utan i lys av den sto re forteljinga han spring ut av. For å kunna møta utfordringane på den are na en som den sam ti di ge ungdomskulturen representerer, treng kyrkja difor nye omgangar av teologisk og kul tur ana ly tisk re flek sjon. Det er sli ke refleksjonar forfattarane av denne boka ønskjer å bi dra til når dei tek opp tema som ungdomsteologi, konteks tua li se ring, tekst tol king, livssynsdanning, po pu lær kul tur og «virtual rea li ty». Litteratur Alm bakk, M.L., A.H. Wold og K. Brandsborg (2011). Ba lan se kunst: so siale relasjoner hos ungdom som har en synsnedsettelse. Spesialpedagogikk, 76: An der sen, A. og Å.B. Han sen (2011). Fo kus på egen prak sis hvor bor ungdom et ter endt MST be hand ling? En un der sø kel se av ung dom som har mottatt multisystemisk terapi (MST) i fagteam Arendals opptaksområde. Tidsskriftet Norges barnevern, 88: Andersen, A.J.W. og T. Svensson (2010). Psykisk helsearbeid på internett: konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom. Norsk epidemiologi, 20:5 14. Andersen, B.J., R. Johansen og E. Nord (2010). Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse. Norsk epidemiologi, 20: An der sen, B.J. og E. Nord (2010). Ef fek ter av pro gram i sko len for å forebygge psykiske plager. Norsk epidemiologi, 20: Asp vik, N.P. og J.E. In ge brigt sen (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: NTNU samfunnsforskning, Senter for idrettsforskning. Aune, T. (2011). So si al angst li del se hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Backe-Hansen, E. (2010). So si al ka pi tal og and re ka pi ta ler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA Rap-

10 124 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING port 20/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og aldring. Bak ken, A. og M. Dæh len (2011). Valgmuligheter i ungdomsskolen. NOVA Rap port 6/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, velferd og ald ring. Bals, M. (2010). Risk and protective factors as so cia ted with internalizing symp toms in Sami and non-sami adolescents in Arc tic Nor way. Ph.d.- avhandling. Tromsø, Institutt for psykologi: Universitetet i Tromsø. Berntsen, H. (2010). Mellomstasjon eller endemål? Kvinner, ungdom og «fremmedarbeidere» i norsk hotell- og restaurantbransje. Arbeiderhistorie, 24: Bjå stad, J.F. (2011). Kan barn og ung dom med As per ger-syn drom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi?. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Brem nes, A. mfl. (2011). Po si tiv sam men heng mel lom psy kisk hel se og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole. Tidsskrift for Den nor ske psykologforening, 48: Bø, A.K. og S.S. Hov de nak (2011). Fag lig og per son lig støt te: Om be tydnin gen av en god re la sjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1): Baastad, N. og E. Larsen (2010). Det umulige hjelpearbeidet? Dilemmaer i ar beid med tid lig gjen kjen ning av ung dom med selv mords at ferd. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7: Cas per sen, J., Ø. Wi borg og B. Lød ding (2011). Prak sis ut byt te? Kunn skapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Rap port 6/2011. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Dahl, K. (2011). Kog ni tiv at ferds te ra pi ved tvangs li del ser hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Dahle, T. mfl. (2010). Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130: Da ni el sen, A.G. (2010). Supportive and motivating en vi ron ments in school: main factors to make well-being and learning a rea li ty. Norsk epidemiologi, 20: Falch, T. (2011). Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne. Tidsskrift for velferdsforskning, 14:25 37.

11 AKTUELL LITTERATUR 125 Falck, S. og A. Wins vold (2011). Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper. NOVA No tat 5/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Fin seth, T.K. (2010). Da krea ti vi te ten bød pro ble me ne opp til dans. Fokus på fa mi li en, 38: Fjermestad, K.W. (2011). Terapeutisk allianse i kognitiv atferdsterapi med barn og ung dom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Flaa ten, Ø., S. Torp og E. Aar seth (2010). Ung dom mers opp le vel ser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2): Fransson, E. (2011). Når fortid settes i bevegelse: en poststrukturalistisk analyse av fortellinger om selvarbeid knyttet til utflytting fra ungdomshjem. Tidsskriftet Norges barnevern, 88: Frøy land, L.R. mfl. (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA Rap port 18/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Frøy land, L.R. og M.A. Slet ten (2011). Ung i Stav an ger End ring, ri siko og lokale forskjeller. NOVA Rap port 7/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Gjer nes, T. (2010). Evaluering av STØFRI: større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Bodø: Nordlandsforskning. Gjert sen, H. og T. Ol sen (2011). Mangfold og engasjement i motvind: en studie av åpne fritidstiltak for ungdom. Bodø: Nordlandsforskning. Gje ru stad, C. og T. von Soest (2010). Socioeconomic sta tus, achieving occupational aspirations and sickness absence: a population based longitudinal study of Nor we gi an youths. Norsk epidemiologi, 20: Grue, L. og M. Rua (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA Rap port 19/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om oppvekst, vel ferd og ald ring. Ham mer, T. og C. Hyg gen (2010). Lost in transition? Substance abuse and risk of la bour mar ket exclusion from youth to adulthood. Norsk epidemiologi, 20: Han de land, M., R. Sand bu og J. Hjel me sæth (2011). Fed me kir ur gi for ungdom? Tidsskrift for Den norske legeforening, 131: Haug land, B.S.M. (2011). En ut vik lings sen si tiv til nær ming til kog ni tiv atferdsterapi med barn og ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48:5 11.

12 126 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Havnes, T. (2010). Sosial mobilitet og offentlige investeringer i barn og ungdom. Sø ke lys på ar beids li vet, 27: Hes te tun, I. (2011). Fore byg ging av selv mord i sko len. Religion og livssyn, 23: Høst, H. og S. Mi chel sen (2010). Ung dom, lær ling ord ning og over gang til arbeidsmarkedet: endringer fra 1994 til Sø ke lys på ar beids li vet, 27: Iver sen, E. og R.V. Knoff (2010). Ung dom og rus mid ler i Lind ås og Me land 2010: en undersøkelse om bruk av rusmidler blant elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen. Iver sen, E. mfl. (2010). Ungdom og rusmidler i Bergen 2010: en undersøkelse i Ber gen kom mu ne om 8. og 10. klassingers for hold til rus mid ler. Ber gen: Stiftel sen Ber gens kli nik ke ne, Forsk nings- og do ku men ta sjons av de lin gen. Jen sen, T.K. (2011). Post trau ma tisk stress hos barn og unge for stå el se og prinsipper for behandling. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Ju berg, A. (2011). Exploring tentative li ves: re flexive social work with adolescents who stay in the space between respectability and disrespect with regard to substance use and law abidance. Jour nal of Comparative Social Work, 7:1 19. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (2011). Min stemme en rapport om underrepresentasjon av ungdom blant folkevalgte politikere. Oslo: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Lan ge veld, J.H., P. Is ra el og P.H. Thom sen (2010). Parental re la tions and referral of adolescents to Nor we gi an men tal health clinics. Nordic journal of psychiatry, 64: Lar sen, B.H. og M.W. Nor tvedt (2011). Barns og ung doms in for ma sjons behov når mor el ler far får kreft. Sykepleien forskning, 6: Larsen, M. (2011). Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til psykisk helse hos ungdom. Tidsskrift for psy kisk hel searbeid, 8: Le vin sen, K. og C. Wien (2010). Ung dom men i aviserne: repræsentationer af unge i dan ske avi ser Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2): Lyng, S.T. mfl. (2010). Tilbake til framtiden? En studie av alternative kvalifiseringstiltak for ungdom utenfor skole og arbeidsliv: kjennetegn, re

13 AKTUELL LITTERATUR 127 sul ta ter, suk sess fak to rer og ut ford rin ger. AFI-rap port 2010:3. Oslo: Arbeids forsk nings in sti tut tet. Lys ter, S.-A.H. (2010). Ord for råd og ordforrådsutvikling hos nor ske barn og unge: re sul ta ter fra en ut prø ving av Bri tish Pic tu re Vocabulary Scale II, Se cond edi tion (BPVS II). Spesialpedagogikk, 75: Me hus, G., S. Ger me ten og N. Hen rik sen (2010). Scooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ung doms forsk ning, 10(2): Me hus, G. og N. Hen rik sen (2011). Ung dom og snø scoot er kjø ring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1): Mel ke vik, O., T. Tors heim og M. Ras mus sen (2010). Pat terns of screenbased sedentary behavior and physical activity and as so cia ti ons with overweight among Nor we gi an adolescents: a la tent pro fi le approach. Norsk epidemiologi, 20: Moks nes, U.K. (2011). Stress and Health in Adolescents: The Role of Potential Protective Factors. Ph.d.-avhandling. Trondheim, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Mos si ge, S. og L. Huang (2010). Om fan get av sek su el le kren kel ser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk epidemiologi, 20: Mørch, W.-T. (2011). Kognitiv atferdsterapi for barn med atferdsvansker. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Nes se, J.G. (2010). Kjønnsskilnader i ungdommars mo ti va sjon for en treprenørskap. Beta. Scan di na vian Jour nal of Bu si ness Re search, 24:2 25. Neumer, S.-P. mfl. (2011). Kognitiv-atferdsterapeutiske programmer i klinikk: utfordringer og muligheter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Nome, D.Ø. (2011). Sko len mel lom ung dom og so sia le me di er. Norsk pedagogisk tidsskrift, 95: Nrugham, L., H. Her re stad og L. Meh lum (2010). Suicidality among Norwe gi an youth: re view of re search on risk factors and interventions. Nordic Jour nal of Psychiatry, 64: Nær bøe, J. (2011). «I 8. klas se er du vil lig til å gå over lik»: unge jen ters beskrivelse av aggresjon, trakassering og mobbing på internett. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8: Og den, T. (2010). Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom: evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge. Ph.d.-avhandling. Bergen, Psykologisk fakul tet: Uni ver si te tet i Ber gen.

14 128 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Ogden, T. (2011). Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Ol sen, B. (2011). Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning Rapporter 29/2011. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Pravin, I. mfl. (2011). What can attachment based fa mi ly therapy of fer depressed and sui ci dal youth? Suicidologi, 16: Rei me, M.A. (2010). Å til hø re, å bli, å del ta: med virk ning i over gan gen fra barneverninstitusjon til vok sen liv. Fon te ne forsk ning: et tids skrift fra Fellesorganisasjonen (FO), 3: Rognsaa, R. (2011). 15-åringers opplevelse av overvekt hos jevnaldrende: en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7: Sa gen, L.M. (2011). Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. Ph.d.-avhandling. Trondheim, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. See berg, M.L. (2011). Kunnskapsstatus ( ): Forskning om etnisk diskri mi ne ring av barn og unge. NOVA Rap port 8/2011. Oslo: Norsk in stitutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Seip pel, Ø. og Å. Strand bu (2011). Biologisk mangfold som politikk: en fokusgruppestudie av mottakelsen av Naturindeks for Norge blant ungdomspolitikere. NOVA Rap port 12/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Seip pel, Ø., Å. Strand bu og M.A. Slet ten (2011). Ungdom og trening: endring over tid og sosiale skillelinjer. NOVA Rap port 3/2011. Oslo: Norsk in stitutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Sel boe, E. (2010). Youth and social change in Da kar, Se ne gal: intergenerational differences and po wer battles in local mosques. Fo rum for development stu dies, 37: Skjerve, J. (2011). Kasusformuleringer i kognitiv atferdsterapi med barn og unge et nyt tig og prak tisk hjel pe mid del? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Skår berg, A. og I.-H. Kris tian sen (2010). Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: ut sat te unge i år i over gangs fa ser. NOVA Rap port 14/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Slet ten, M.A. (2011). Å ha, å del ta, å være en av gjen gen: vel ferd og fat tig dom i et ung doms per spek tiv. NOVA Rap port 11/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring.

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person En kvalitativ kasusstudie av unge jenters opplevelse av å delta i en samtalegruppe i Jenter i fokus. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning

Detaljer

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Gunhild R. Farstad Stipendiat ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). grf@nova.no

Detaljer