Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011"

Transkript

1 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ung dom» i NORART og BIBSYS på års tal le ne 2010 og Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og Nor den. Mastergradsoppgaver er ute latt. Med lis ten tar vi sik te på å gi en over sikt over pub li ka sjo ner som kan være av interesse for tidsskriftets lesere, men den gir ikke en utfyllende over sikt over lit te ra tur om ung dom som har kom met ut i den aktuelle perioden. Beskrivelsene av bøker som er utgitt på forlag, er for la ge nes pre sen ta sjon. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011 Sko lens pri mæ re for mål er å sør ge for at barn og ung dom kan bli per sonlig kompetente og parate til å møte utfordringer og oppgaver senere i livet. Ungdom, læring og forebygging hand ler om hvor dan sko len gjen nom både læring og forebygging kan gi ungdom selvtillit, optimisme, motstandsdyktighet og sosial kompetanse. Boka gir en sam let fram stil ling av unge men nes kers sko le liv, læ ring og kompetansemuligheter samt risikoforhold og forebyggingsbehov i skolen. Sam men hen gen mel lom læ ring og sko le på den ene si den og fore byg ging og bar ne vern på den and re si den står der med sen tralt i boka. For fat ter nes øns ke er at boka vil gi fag lig hjelp og per son lig in spi ra sjon til alle dem som satser på å gjøre samfunnet bedre gjennom en kvalifisert innsats i skolen og bar ne ver net. Ungdom, læring og forebygging er ret tet mot stu den ter i pe da go gikk ved grunnskolelærerutdanningen og er særlig relevant for ungdomstrinnet. Boka er også aktuell for studenter i barnevernspedagogikk og for lærere i ungdomsskolen. TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(2):

2 116 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Per Kristian Bjørkeng Nettkidsa. Bar nas di gi ta le hver dag Oslo: Cap pe len Damm, 2011 Dagens generasjon vokser opp med digitale medier og forholder seg til dem helt annerledes enn forrige generasjon. Ungene utforsker et helt univers av aktiviteter og fellesskap som kan virke mystisk for mange foreldre. En en ga sjert vok sen per son er av uvur der lig ver di for barn og unge som ukritisk kaster seg ut i en digital virkelighet. I den ne bo ken er all vik tig in for ma sjon om barn og di gi ta le me di er samlet, både den ny es te forsk nin gen og råd fra or ga ni sa sjo ner. Her er en gjennom gang av hva som fin nes av ut styr, eks emp ler fra vir ke lig he ten samt prak tis ke råd for for eld re for å kun ne få over sikt over bar nas di gi ta le verden. Hilde Larsen Damsgaard og Erling Kokkersvold Ungdom på ville veier: skoleerfaringer og kriminalitet Oslo: Uni pub, 2011 Ungdom på ville veier diskuterer skolen som risiko- og beskyttelsesfaktor. Bo ken er ba sert på in ter vju er med unge voks ne som ser til ba ke på sin egen ung doms tid som var pre get av rus og/el ler kri mi na li tet. Noen av dem har klart seg bra og le ver et «nor malt» vok sen liv i dag. And re har fort satt den kriminelle løpebanen og satt fengslet på intervjutidspunktet. Deres historier nyanserer bildet av «de umulige ungdommene». Mange av dem skulle øns ke at noen had de sett at de ikke pri mært var van ske li ge, men at de hadde det vanskelig. Informantene påpeker også noen av de mulighetene skolen har til å fun ge re som en be skyt tel ses fak tor for barn og unge i ri si ko so nen mu lig he ter som sko len, slik de opp lev de det, ikke all tid be nyt tet. Bo ken gir også et teoretisk bakteppe i form av perspektiver på alvorlig problematferd og ungdomskriminalitet samt en historisk gjennomgang av reaksjonsmåter på kriminell atferd i lys av enhetsskolens utvikling.

3 AKTUELL LITTERATUR 117 Ivar Frønes Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010 Te ma et i den ne boka er barns le ve kår og hvor dan de res le ve kår og livs si tuasjon som barn inn vir ker på de res liv som voks ne. Sko le og barnhage er helt sen tra le for barns fram ti di ge livs løp. Boka avdekker hvilke risikofaktorer som er av særlig betydning for barns videre liv. Der and re ana ly ser av le ve kår blant barn ofte har kon sen trert seg om økonomiske betingelser, setter denne boka barns levekår i et bredere perspek tiv. Christine M. Jacobsen Islamic Traditions and Mus lim Youth in Nor way Leiden, Nederland: BRILL, 2010 A ma jor question regarding Islam in Eu ro pe concerns the religiosity of «Mus lim youth» a category currently epitomizing both the fears and ho pes of multicultural Eu ro pe. How are Islamic traditions engaged and reworked by young peop le born and educated in Eu ro pean societies, and which modes of religiosity will they shape in the fu tu re? Providing an indepth ethnographic account from Nor way, this book engages comparative re search on Islam and young Mus lims from across Eu ro pe, focusing on Islamic revitalization, Mus lim identity politics, changing configurations of religious authority, and the formation of gendered religious subjectivities. The author discusses anthropological and other social science theorizing in order to examine religious continuities and discontinuities in a context of in ter na tio nal migration, globalization, and secular modernity.

4 118 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer: transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget, 2010 Når en skal veilede eller behandle familier som tilhører en annen kultur enn majoritetskulturen, er det nødvendig med kulturkompetanse og kultursensitivitet. Det danner grunnlaget når Cecilie Jávo presenterer teoretiske forståelser og praktiske framgangsmåter i arbeidet med barn med atferdsproblemer og deres familier. Den første delen av boka gir nødvendig bakgrunnskunnskap om kultur og etnisitet, om barneoppdragelse i ulike kulturer og om atferdsproblemer hos barn sett i et kul tu relt per spek tiv. Sam men hen gen mel lom kul tur, barneoppdragelse og atferdsproblemer omhandles særskilt. Den and re de len av boka be skri ver hvor dan fag folk kan ar bei de mer kultursensitivt med atferdsproblemer hos barn i etniske minoritetsfamilier. I tillegg drøftes behovet for kulturelt tilpassete psykiske helsetjenester og hvordan drive forebyggende arbeid blant minoriteter. Forfatteren henvender seg til studenter og profesjonelle som i bachelorut dan ning el ler i uli ke vi de re- og etterutdanninger i hel se-, so si al- og skolesektoren vil utvikle sin kulturkompetanse i arbeid med atferdsvanskelige barn som kommer fra etniske minoriteter, inkludert samiske barn og barn av ikke-vest li ge inn vand re re/flykt nin ger. Anne Tri ne Kjør holt (red.) Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget, 2011 FNs bar ne kon ven sjon ble un der teg net av Nor ge i 1991 og inn lem met i lov om menneskerettigheter i Når man møter barn som samfunnsborgere som har rett til deltakelse og medbestemmelse, blir foreldre og profesjo nel le ut ford ret med tan ke på hva som er til bar nets bes te. I den ne boka drøftes det hvordan retten til innflytelse og medvirkning tolkes og praktiseres. Prin sip pet om «bar nets bes te» ses i et kri tisk lys. For fat ter ne byg ger på nye re forsk ning om barns med virk ning og har ulike faglige ståsteder. De bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder og arenaer der deltakelse og medbestemmelse er aktuelt for barn:

5 AKTUELL LITTERATUR 119 barnehage og skole, barnevern, medisinsk teknologi, familieendringer og samværsordninger, barn som flyktninger og barn som etniske minoriteter. Temaene spenner fra etiske vurderinger om «barnets beste» ved assistert be frukt ning til hvor dan barn får si sin me ning når ret ten skal av gjø re samvær med foreldre etter skilsmisse. Hvordan oppfatter barn sine borgerrettig he ter, hvil ken be tyd ning har det å si sin me ning, og når er det vik tig å be stem me? Be tyr med virk ning økt valg fri het og an svar for egne valg? Sentralt i all til ret te leg ging for barns med virk ning er at de voks ne må vur de re hva som er best for bar net, og på hvil ken måte barn skal få ut tryk ke sin mening. Bokas redaktør er Anne Trine Kjørholt som er leder og førsteamanuensis ved Norsk sen ter for bar ne forsk ning ved NTNU. De øv ri ge for fat ter ne er: Jens Qvor trup, Kirs ten Sand berg, Ber ge Sol berg, Gry Met te D. Hau gen, Min na Rantalaiho, Kris tin Skjør ten, Josee Archambault, Be rit Berg, Hil de Lidén, Astrid Strandbu, Håvard Bjerke, Elisabeth Backe-Hansen og Monica Five Aar set. Gro Th. Lie og In ger Gran by Mennesket bak rusen. Om Selbukollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og betydningen av anerkjennelse Oslo: Fagbokforlaget, 2011 I den ne bo ken for tel les his to ri en om Selbukollektivet, et bo- og ar beids kollektiv for unge rusmiddelavhengige i perioden Inger Granby skri ver om li vet i kol lek ti vet ut fra sitt stå sted og per spek tiv som le der. Gro Th. Lie presenterer dybdeintervjuer med et utvalg av ungdommene som har hatt tilhørighet til kollektivet. Forfatternes beskrivelser og analyser av materialet viser hvor sammensatt rusproblematikken kan være. Vi får også innsikt i ungdommenes egne refleksjoner over sin utviklingsprosess. Det er forfatternes ønske at Mennesket bak rusen skal kun ne bi dra til en faglig og politisk diskusjon om dagens forståelse av unge rusmiddelavhen gi ge med be las tet opp vekst og hvor dan vi skal kun ne gi dem et ver dig be hand lings til bud. Det faglige innholdet er sterkt, relevant, overbevisende og også utfordren de for le se ren slik det skal være når man le ser en bok som kon se kvent sammenfatter, analyserer og utvikler en behandlings- eller tiltaksfilosofi som bygger på inngående kjennskap til hva unge rusmiddelavhengige med skyggelagte oppvekstskader trenger.

6 120 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Lien, In ger-lise I bakvendtland. Kriminelle liv Oslo: Universitetsforlaget, 2011 Forfatteren begynte å reflektere rundt problemstillinger som: Hvorfor blir ungdom kriminelle? Hvorfor blir de gjengmedlemmer? Er ungdomstiden mer sår bar for inn vand rer ung dom enn den er for ung dom med norsk et nisk bak grunn? På hvil ke må ter pre ges det kri mi nel le li vet av trau mer? Og hvordan er vold kob let opp mot til lit? Hvor dan be skri ver unge men nes ker selv det te li vet? Hva står på spill for dem? Disse spørsmålene ledet forfatteren inn i forskningsprosjekter som denne bo ken byg ger på. I bak vendt land er i ho ved sak ba sert på in ter vju er med fem ti inn sat te i fem nor ske fengs ler. For fat te ren har også snak ket med fengselsbetjenter, prester, imamer og slektninger av innsatte. Boken er rik på innsikt, analyser og eksempler fra forskningen. Inger-Lise Lien presenterer ny kunnskap om det kriminelle hverdagslivet: volden, risikoen og «glansen» ved å leve av kriminalitet. Forfatteren be skri ver push- og pullfaktorer som gjør at ung dom vel ger, og blir væ rende, i en kriminell livssituasjon. Hun beskriver det systemet som ungdom rekrutteres inn i, og viser hvordan systemet påvirker individene psykisk og so si alt, slik at det er van ske lig å kom me seg ut. Boken er skrevet for sosialarbeidere og andre som skal hjelpe lovbrytere ut av kriminalitet, for studenter og lærere innen sosialt arbeid, sosiologi, antropologi, psykologi, barnevern og kriminologi. Den gir viktige innspill til po li ti ke re og går rett inn i dis ku sjo nen om for hol det mel lom straff, hjelp og tidlig intervensjon. Sveinung Sandberg og Willy Pedersen Can na bis kul tur Oslo: Universitetsforlaget, 2010 Er det blitt «nor malt» å røy ke hasj? Hva er for hol det mel lom en idea lis tisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes? Cannabiskultur gir et fascinerende innblikk i hasjrøykernes hverdag i Nor ge. Vi blir kjent med spo ra dis ke bru ke re av can na bis som ofte le ver

7 AKTUELL LITTERATUR 121 konvensjonelle liv men også med cannabisdyrkere, medisinske brukere, smuglere og dealere. Innsikt i subkulturen rundt cannabis er avgjørende for å forstå hvorfor stoffet appellerer, hevder forfatterne. Cannabis knytter sam men svært uli ke mil jø er: Stof fets sym bol ske me ning er for met av alternative miljøer med bånd tilbake til og 1970-tallet. Kulturen omfavner alternativ religion og ideer om solidaritet og det «organiske». Den er politisk venstrevridd, avvisende til markeds- og bytterelasjoner. Dette danner i sin tur grunnlag for omsetningssystemet, som involverer tusener av småselgere over hele landet. Samtidig spiller tunge kriminelle aktører en viktig rolle. I boken presenteres originale analyser av denne økonomien. For fat ter ne ut vik ler også et nytt per spek tiv på ri si ko ene ved bruk av canna bis: De lig ger ikke pri mært i hel se fa re ne, men i at hasj røy ke re ve ves inn i cannabiskulturen og den illegale økonomien. Can na bis kul tur er basert på over 100 kvalitative intervju med kvinnelige og mannlige hasjrøykere, smuglere, selgere på alle nivå, cannabisdyrkere og me di sin ske bru ke re av can na bis, i al de ren år. De fles te har et nisk norsk bak grunn, et fler tall er res surs ster ke, og man ge kom mer fra den øvre middelklassen. Datainnsamling har foregått siden Boken er en oppfølger til Gatekapital (Sand berg og Pe der sen 2006) som be skri ver li vet for en gruppe minoritetsetniske hasjselgere langs Akerselva i Oslo. Strandbu, Astrid Barnets deltakelse. Hverdagslige og vanskelige beslutninger Oslo: Universitetsforlaget, 2011 I barnevernet og ved foreldrebrudd handler deltakelse for barn ikke bare om å ut ta le seg om hvor de skal bo, men også om man ge and re spørs mål knyt tet til eget liv. For at barn skal kun ne del ta, må voks ne be trak te bar net som en meningsbærende og meningsberettiget aktør og legge til rette for deltakelse. Realiseringen av barnets rett til deltakelse handler i stor grad om kommunikasjon med sikte på gjensidig forståelse. Forfatteren presenterer kunnskap om hvordan man kan gjennomføre deltakelse samtidig som man ivaretar barnets beste. Boka viser konkret hvordan man kan planlegge og gjennomføre tilretteleggingen av barnets deltakelse både i meklingen på familievernkontoret, gjennom bruk av familierådsmodellen i barnevernet, i barneidretten og i familiens hverdagsliv. Det skilles her mellom deltakelse og medbestemmelse. Boka gir konkrete eksempler på hvordan barnet kan delta, og hvordan vurderinger av barnets

8 122 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING me ning kan være av be tyd ning for å kun ne fat te be slut nin ger til bar nets bes te. Boka er ret tet mot stu den ter og yr kes grup per som mø ter barn i sin profesjonelle hverdag, i barnehagen, skolen, barnevernet eller innenfor familievern, psy kia tri og rus om sorg. Boka hen ven der seg også til fors ke re som er opptatt av barnerettigheter, moderne barndom og voksenrollen på privat og offentlig arena. Stray, Janicke Heldal Demokrati på timeplanen Oslo: Fagbokforlaget, 2011 Hva er de mo kra tisk med bor ger skap, og hvor dan kan be gre pet for stås i en pedagogisk sammenheng? Hvor dan kan opp læ rin gen i sko len til ret te leg ges for at den kan bi dra til å styrke elevenes demokratiske kompetanse og forberede dem til å delta som aktive demokratiske medborgere i samfunnet? Denne boken undersøker nettopp disse spørsmålene. Utgangspunktet for boken er en undersøkelse av Kunnskapsløftet og de politiske ambisjonene samfunnet har formulert for skolen som en demokratisk opplæringsinstitusjon. Teksten tar utgangspunkt både i teoretiske tilnærminger til demokratiet og i praktiske forslag til opplæring som skal fremme demokratisk medborgerskap. Forfatteren diskuterer også forholdet mellom skole og demokrati og hvordan formålsparagrafens intensjoner kan realiseres gjennom opplæringen. Jan Ove Ul stein og Per M. Aad na nes (red.) Ve gar i vegløysa? Ung dom, iden ti tet og livssynsdanning i det post mo derne Oslo: Tapir Akademisk Forlag, 2011 Vestleg sam tids kul tur lèt seg framleis prega av post mo der ne drag. Det gjeld ikkje minst den kul tur sfæ ren som unge men nes ke tek del i. Det er i uli ke utgåver av ung doms kul tu ren at både re li gio nen og vitskapen sine «sto re forteljingar» har tapt al ler mest av den tra di sjo nel le au to ri te ten sin. Og det er nett i den ne kul tur sfæ ren dei man ge små forteljingane, i form av kom-

9 AKTUELL LITTERATUR 123 mer sia li ser te trendar og tendensar skapt av mediemerksemd, har funne den beste tumleplassen for døgnflugeliva sine. Ein ungdomskultur prega av postmoderne vilkår for kommunikasjon og livssynsdanning er ei krevjande ut ford ring for ei kyrkje som kny ter identi te ten sin til ein totusenårig tra di sjon. For bodskapen hennar er knapt forståeleg i det heile utan i lys av den sto re forteljinga han spring ut av. For å kunna møta utfordringane på den are na en som den sam ti di ge ungdomskulturen representerer, treng kyrkja difor nye omgangar av teologisk og kul tur ana ly tisk re flek sjon. Det er sli ke refleksjonar forfattarane av denne boka ønskjer å bi dra til når dei tek opp tema som ungdomsteologi, konteks tua li se ring, tekst tol king, livssynsdanning, po pu lær kul tur og «virtual rea li ty». Litteratur Alm bakk, M.L., A.H. Wold og K. Brandsborg (2011). Ba lan se kunst: so siale relasjoner hos ungdom som har en synsnedsettelse. Spesialpedagogikk, 76: An der sen, A. og Å.B. Han sen (2011). Fo kus på egen prak sis hvor bor ungdom et ter endt MST be hand ling? En un der sø kel se av ung dom som har mottatt multisystemisk terapi (MST) i fagteam Arendals opptaksområde. Tidsskriftet Norges barnevern, 88: Andersen, A.J.W. og T. Svensson (2010). Psykisk helsearbeid på internett: konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom. Norsk epidemiologi, 20:5 14. Andersen, B.J., R. Johansen og E. Nord (2010). Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse. Norsk epidemiologi, 20: An der sen, B.J. og E. Nord (2010). Ef fek ter av pro gram i sko len for å forebygge psykiske plager. Norsk epidemiologi, 20: Asp vik, N.P. og J.E. In ge brigt sen (2010). Barne- og ungdomsidrettens innhold. Trondheim: NTNU samfunnsforskning, Senter for idrettsforskning. Aune, T. (2011). So si al angst li del se hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Backe-Hansen, E. (2010). So si al ka pi tal og and re ka pi ta ler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. NOVA Rap-

10 124 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING port 20/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og aldring. Bak ken, A. og M. Dæh len (2011). Valgmuligheter i ungdomsskolen. NOVA Rap port 6/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, velferd og ald ring. Bals, M. (2010). Risk and protective factors as so cia ted with internalizing symp toms in Sami and non-sami adolescents in Arc tic Nor way. Ph.d.- avhandling. Tromsø, Institutt for psykologi: Universitetet i Tromsø. Berntsen, H. (2010). Mellomstasjon eller endemål? Kvinner, ungdom og «fremmedarbeidere» i norsk hotell- og restaurantbransje. Arbeiderhistorie, 24: Bjå stad, J.F. (2011). Kan barn og ung dom med As per ger-syn drom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi?. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Brem nes, A. mfl. (2011). Po si tiv sam men heng mel lom psy kisk hel se og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole. Tidsskrift for Den nor ske psykologforening, 48: Bø, A.K. og S.S. Hov de nak (2011). Fag lig og per son lig støt te: Om be tydnin gen av en god re la sjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1): Baastad, N. og E. Larsen (2010). Det umulige hjelpearbeidet? Dilemmaer i ar beid med tid lig gjen kjen ning av ung dom med selv mords at ferd. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7: Cas per sen, J., Ø. Wi borg og B. Lød ding (2011). Prak sis ut byt te? Kunn skapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Rap port 6/2011. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Dahl, K. (2011). Kog ni tiv at ferds te ra pi ved tvangs li del ser hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Dahle, T. mfl. (2010). Uønskede seksuelle erfaringer og helseplager blant ungdom. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130: Da ni el sen, A.G. (2010). Supportive and motivating en vi ron ments in school: main factors to make well-being and learning a rea li ty. Norsk epidemiologi, 20: Falch, T. (2011). Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne. Tidsskrift for velferdsforskning, 14:25 37.

11 AKTUELL LITTERATUR 125 Falck, S. og A. Wins vold (2011). Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper. NOVA No tat 5/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Fin seth, T.K. (2010). Da krea ti vi te ten bød pro ble me ne opp til dans. Fokus på fa mi li en, 38: Fjermestad, K.W. (2011). Terapeutisk allianse i kognitiv atferdsterapi med barn og ung dom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Flaa ten, Ø., S. Torp og E. Aar seth (2010). Ung dom mers opp le vel ser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2): Fransson, E. (2011). Når fortid settes i bevegelse: en poststrukturalistisk analyse av fortellinger om selvarbeid knyttet til utflytting fra ungdomshjem. Tidsskriftet Norges barnevern, 88: Frøy land, L.R. mfl. (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA Rap port 18/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Frøy land, L.R. og M.A. Slet ten (2011). Ung i Stav an ger End ring, ri siko og lokale forskjeller. NOVA Rap port 7/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Gjer nes, T. (2010). Evaluering av STØFRI: større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Bodø: Nordlandsforskning. Gjert sen, H. og T. Ol sen (2011). Mangfold og engasjement i motvind: en studie av åpne fritidstiltak for ungdom. Bodø: Nordlandsforskning. Gje ru stad, C. og T. von Soest (2010). Socioeconomic sta tus, achieving occupational aspirations and sickness absence: a population based longitudinal study of Nor we gi an youths. Norsk epidemiologi, 20: Grue, L. og M. Rua (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA Rap port 19/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om oppvekst, vel ferd og ald ring. Ham mer, T. og C. Hyg gen (2010). Lost in transition? Substance abuse and risk of la bour mar ket exclusion from youth to adulthood. Norsk epidemiologi, 20: Han de land, M., R. Sand bu og J. Hjel me sæth (2011). Fed me kir ur gi for ungdom? Tidsskrift for Den norske legeforening, 131: Haug land, B.S.M. (2011). En ut vik lings sen si tiv til nær ming til kog ni tiv atferdsterapi med barn og ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48:5 11.

12 126 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Havnes, T. (2010). Sosial mobilitet og offentlige investeringer i barn og ungdom. Sø ke lys på ar beids li vet, 27: Hes te tun, I. (2011). Fore byg ging av selv mord i sko len. Religion og livssyn, 23: Høst, H. og S. Mi chel sen (2010). Ung dom, lær ling ord ning og over gang til arbeidsmarkedet: endringer fra 1994 til Sø ke lys på ar beids li vet, 27: Iver sen, E. og R.V. Knoff (2010). Ung dom og rus mid ler i Lind ås og Me land 2010: en undersøkelse om bruk av rusmidler blant elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen. Iver sen, E. mfl. (2010). Ungdom og rusmidler i Bergen 2010: en undersøkelse i Ber gen kom mu ne om 8. og 10. klassingers for hold til rus mid ler. Ber gen: Stiftel sen Ber gens kli nik ke ne, Forsk nings- og do ku men ta sjons av de lin gen. Jen sen, T.K. (2011). Post trau ma tisk stress hos barn og unge for stå el se og prinsipper for behandling. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Ju berg, A. (2011). Exploring tentative li ves: re flexive social work with adolescents who stay in the space between respectability and disrespect with regard to substance use and law abidance. Jour nal of Comparative Social Work, 7:1 19. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (2011). Min stemme en rapport om underrepresentasjon av ungdom blant folkevalgte politikere. Oslo: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Lan ge veld, J.H., P. Is ra el og P.H. Thom sen (2010). Parental re la tions and referral of adolescents to Nor we gi an men tal health clinics. Nordic journal of psychiatry, 64: Lar sen, B.H. og M.W. Nor tvedt (2011). Barns og ung doms in for ma sjons behov når mor el ler far får kreft. Sykepleien forskning, 6: Larsen, M. (2011). Skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til psykisk helse hos ungdom. Tidsskrift for psy kisk hel searbeid, 8: Le vin sen, K. og C. Wien (2010). Ung dom men i aviserne: repræsentationer af unge i dan ske avi ser Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2): Lyng, S.T. mfl. (2010). Tilbake til framtiden? En studie av alternative kvalifiseringstiltak for ungdom utenfor skole og arbeidsliv: kjennetegn, re

13 AKTUELL LITTERATUR 127 sul ta ter, suk sess fak to rer og ut ford rin ger. AFI-rap port 2010:3. Oslo: Arbeids forsk nings in sti tut tet. Lys ter, S.-A.H. (2010). Ord for råd og ordforrådsutvikling hos nor ske barn og unge: re sul ta ter fra en ut prø ving av Bri tish Pic tu re Vocabulary Scale II, Se cond edi tion (BPVS II). Spesialpedagogikk, 75: Me hus, G., S. Ger me ten og N. Hen rik sen (2010). Scooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ung doms forsk ning, 10(2): Me hus, G. og N. Hen rik sen (2011). Ung dom og snø scoot er kjø ring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1): Mel ke vik, O., T. Tors heim og M. Ras mus sen (2010). Pat terns of screenbased sedentary behavior and physical activity and as so cia ti ons with overweight among Nor we gi an adolescents: a la tent pro fi le approach. Norsk epidemiologi, 20: Moks nes, U.K. (2011). Stress and Health in Adolescents: The Role of Potential Protective Factors. Ph.d.-avhandling. Trondheim, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Mos si ge, S. og L. Huang (2010). Om fan get av sek su el le kren kel ser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk epidemiologi, 20: Mørch, W.-T. (2011). Kognitiv atferdsterapi for barn med atferdsvansker. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Nes se, J.G. (2010). Kjønnsskilnader i ungdommars mo ti va sjon for en treprenørskap. Beta. Scan di na vian Jour nal of Bu si ness Re search, 24:2 25. Neumer, S.-P. mfl. (2011). Kognitiv-atferdsterapeutiske programmer i klinikk: utfordringer og muligheter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Nome, D.Ø. (2011). Sko len mel lom ung dom og so sia le me di er. Norsk pedagogisk tidsskrift, 95: Nrugham, L., H. Her re stad og L. Meh lum (2010). Suicidality among Norwe gi an youth: re view of re search on risk factors and interventions. Nordic Jour nal of Psychiatry, 64: Nær bøe, J. (2011). «I 8. klas se er du vil lig til å gå over lik»: unge jen ters beskrivelse av aggresjon, trakassering og mobbing på internett. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8: Og den, T. (2010). Familiebasert behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom: evaluering og implementering av evidensbaserte behandlingsprogrammer i Norge. Ph.d.-avhandling. Bergen, Psykologisk fakul tet: Uni ver si te tet i Ber gen.

14 128 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Ogden, T. (2011). Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Ol sen, B. (2011). Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning Rapporter 29/2011. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Pravin, I. mfl. (2011). What can attachment based fa mi ly therapy of fer depressed and sui ci dal youth? Suicidologi, 16: Rei me, M.A. (2010). Å til hø re, å bli, å del ta: med virk ning i over gan gen fra barneverninstitusjon til vok sen liv. Fon te ne forsk ning: et tids skrift fra Fellesorganisasjonen (FO), 3: Rognsaa, R. (2011). 15-åringers opplevelse av overvekt hos jevnaldrende: en fenomenologisk-hermeneutisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7: Sa gen, L.M. (2011). Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. Ph.d.-avhandling. Trondheim, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. See berg, M.L. (2011). Kunnskapsstatus ( ): Forskning om etnisk diskri mi ne ring av barn og unge. NOVA Rap port 8/2011. Oslo: Norsk in stitutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Seip pel, Ø. og Å. Strand bu (2011). Biologisk mangfold som politikk: en fokusgruppestudie av mottakelsen av Naturindeks for Norge blant ungdomspolitikere. NOVA Rap port 12/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Seip pel, Ø., Å. Strand bu og M.A. Slet ten (2011). Ungdom og trening: endring over tid og sosiale skillelinjer. NOVA Rap port 3/2011. Oslo: Norsk in stitutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Sel boe, E. (2010). Youth and social change in Da kar, Se ne gal: intergenerational differences and po wer battles in local mosques. Fo rum for development stu dies, 37: Skjerve, J. (2011). Kasusformuleringer i kognitiv atferdsterapi med barn og unge et nyt tig og prak tisk hjel pe mid del? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Skår berg, A. og I.-H. Kris tian sen (2010). Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: ut sat te unge i år i over gangs fa ser. NOVA Rap port 14/2010. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Slet ten, M.A. (2011). Å ha, å del ta, å være en av gjen gen: vel ferd og fat tig dom i et ung doms per spek tiv. NOVA Rap port 11/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring.

15 AKTUELL LITTERATUR 129 Smet te, I., M. Dæh len og Å. Strand bu (2011). Ungdomsskoleelevers mening om skolemotivasjon. NOVA Rap port 4/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, vel ferd og ald ring. Sollenes, R. (2010). Exploring is su es that motivate contact with adolescent health clinics. Vård i Nor den, 30:4 7. Storm-Ma thi sen, A. (2010). Iden ti tets- og individualitetsforming sett fra et praksisperspektiv: kunnskapsforslag fra en undersøkelse om ungdom og klær. Sosiologisk tidsskrift, 18: Stor voll, E.E., I. Ros sow og H. Pape (2010). Where do adolescents get drunk? Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift, 27: Strømnes, E. (2011). Opprør, identitet og tilhørighet Hvordan tenåringer byg ger opp selv et ved hjelp av mu sikk. Psykologisk tidsskrift, 15: Sund, A.M. og B. Lars son (2011). Fore komst, for løp og ri si ko fak to rer ved selvskade hos nor ske sko le ung dom mer: funn fra «Ung dom og psy kisk helse». Suicidologi, 16:3 6. Svend sen, S., K. Thors haug og B. Berg (2010). Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger: erfaringer fra to bykommuner. Trond heim: NTNU Sam funns forsk ning, Av de ling for mang fold og in klu de ring. Synnes, R.M. (2010). Re li gi øsi tet blant unge mus li mer og krist ne i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2):3 18. Sætre, E. (2010). Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ung dom. Fysioterapeuten, 77: Tangen, R. (2010). «Beretninger om beskyttelse»: etiske dilemmaer i forskning med sår ba re grup per barn og ung dom. Norsk pedagogisk tidsskrift, 94: Thoen, H. og T.L. Hol men (2010). Tobacco consumption in adolescence. Age and re gio nal trends: the young HUNT study, Nor way ( ). Norsk epidemiologi, 20: Thommesen, H. (2010). DUE gjør ung dom in ter es sert iste den for in ter essant: eva lue ring av pro sjek tet Der ung dom er i Bodø kom mu ne. Bodø: Høgskolen i Bodø. Thørn blad, R. og A. Hol tan (2011). Opp vekst i slekts fos ter hjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1): Und heim, A.M., L. Wich strøm og A.M. Sund (2011). Emotional and behavioral pro blems among school adolescents with and with out reading difficulties as measured by the youth self-re port: a one-year followup study. Scan di na vian jour nal of educational re search, 55:

16 130 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Verduyn, C. (2011). Cognitive-behavioral therapy for depression in children and adolescents. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48: Wold, T. (2011). Men jeg har da ald ri drept noen. Psykologisk tidsskrift, 15: Wol le bæk, D. og J. Aars (2011). Har de vokst det av seg? Ge ne ra sjonsog livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1): Zewdu, A.M. (2010). Health-related benefits among child ren in the child welfare sy stem: prevalence and de ter mi nants of ba sic and/or attendance benefits. Norsk epidemiologi, 20: Øde gård, G. (2011). Fin nes en ide ell stem me retts al der? En ana ly se av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1):3 31. Øde gård, G. og J. Aars (2011). Ungdom, valgdeltakelse og stemmerett: en kunnskapsoversikt. Rap port 2011:004. Ber gen/oslo: Sen ter for forsk ning på si vil sam funn og fri vil lig sek tor. Øia, T. (2011). Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. NOVA Rap port 9/2011. Oslo: Norsk in sti tutt for forsk ning om opp vekst, velferd og ald ring. Øien, C. (2010). Underveis: en studie av enslige mindreårige asylsøkere. FAFO-rapport 2010: 20. Oslo: Forskningsstiftelsen FAFO. Øvsthus, I.P. (2011). Seksuelle holdninger og forventninger blant norske 15-åringer: Står «kjærlighetsideologien» for fall? Psykologisk tidsskrift, 15:16 21.

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25

Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25 Kompetanse for mangfold... 17 Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25 KAPITTEL 1 Det flerkulturelle i et kritisk perspektiv... 27 Ka ria ne Westr heim

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi

Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi Fag ar tik kel El len Sæ ter Han sen Vest re Vi ken HF, Sy ke hu set Bus ke rud Bengt Karls son Av de ling for hel se fag, Høg sko len i Bus ke rud Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt 87 92 Trygg he ten kun ne ald ri bli som før hos bar na som opp lev de tys ker nes straf fe ak sjon i Te la våg 1942. Som voks ne har de et spe sielt hjer te

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogikkens overordnede mål... 17 Ben te I. Borth ne Hvid sten Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Kapittel 2

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett 1

Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett 1 Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett 1 Mari Kris tin Sis jord, Kari Fas ting og Trond Sve la Sand Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) har en

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM SOM VIRKEMIDDEL FOR UTVIKLING AV KUNNSKAPSDELING I NORSKE MULTINASJONALE SELSKAPER

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM SOM VIRKEMIDDEL FOR UTVIKLING AV KUNNSKAPSDELING I NORSKE MULTINASJONALE SELSKAPER MAGMA 0310 FAGARTIKLER 29 LEDERUTVIKLINGSPROGRAM SOM VIRKEMIDDEL FOR UTVIKLING AV KUNNSKAPSDELING I NORSKE MULTINASJONALE SELSKAPER ATLE JORDAHL er utdannet psykolog og er ansatt som seniorkonsulent ved

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer