Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat"

Transkript

1 Melding om oppstart Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Evenes kommune Foto: 1. Bilder fra Kjerkvatnet og Nautå naturreservater. Foto: Fylkesmannen i Nordland Kjerkvatnet og Nautå naturreservater Kjerkvatnet og Nautå naturreservater ble fredet ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 og ligger i Evenes kommune i Nordland fylke. Begge reservatene består av landareal og ferskvannsareal, i tillegg har Kjerkvatnet naturreservat noe sjøareal. Kjerkvatnet naturreservat dekker et totalareal på ca daa, hvorav ca daa er landareal, mens Nautå naturreservat er ca. 410 daa stort, hvorav ca. 70 daa er landareal. Formålet med fredningen av Kjerkvatnet og Nautå naturreservater er: å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Videre i verneforskriften for står det at «det er spesielt viktig å bevare områdets betydning som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl samt det rike og spesielle plantelivet.» i og ved reservatet. 1

2 Både Kjerkvatnet og Nautå naturreservat ligger som en del av Tårstadvassdraget (også kalt Kvitforsvassdraget), som ligger i Evenes og Skånland kommuner i Nordland og Troms fylker. Reservatene er to av totalt fem verneområder i vassdraget som fikk, som en del av et større våtmarkssystem, status som ramsarområde i Konvensjonen om vern av våtmarker, Ramsarkonvensjonen, trådte i kraft 21. desember 1975 med formål å beskytte våtmarksområder generelt og særlig som leveområde for vannfugler. Etter hvert har målsetningen blitt utvidet, og omfatter i dag ivaretakelse av våtmarker både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker. Viktige våtmarksområder i et unikt vassdrag i Nord-Norge Tårstadvassdraget er et lite lavlandsvassdrag med et nedbørsfelt på 82 km 2, og består av 12 store og mindre vatn, de fleste liggende under marin grense. Høyt kalsiumnivå og næringsrike bergarter gjør Tårstadvassdraget til et av de få naturlig næringsrike vassdragene i Nord-Norge. Dette området er særskilt interessant fordi det høye kalkinnholdet en del steder har medført sterk kalkutfelling i undervannsvegetasjonen og utvikling av en spesiell og verneverdig innsjøtype som betegnes "chara-sjø" (meget kalkrike innsjøer med store forekomster av kransalgearter). Artsdiversiteten av vannplanter er høy med et betydelig innslag av sjeldne arter, og vassdraget er ut fra botaniske kriterier, vurdert å ha nasjonal verneverdi som typevassdrag og ble vernet mot kraftutbygging i verneplan II. Fiskebestandene i vassdraget består av laks, anadrom og stasjonær ørret og røye som de viktigste artene, med årlig fangst av laks på ca kg. Kjerkvatnet naturreservat er et av de mest betydningsfulle delområdene i Tårstadvassdraget, blant annet pga. områdets store betydning som beite- og trekkområde for ender og andre våtmarksfugl. I tillegg er det et verdifullt rasteområde under vår- og høsttrekket, og Kjerkvatnet har en spesialfunksjon som oppholdsområde for mytende andefugl. Store deler av områdene i Nautå naturreservat er rike hekkebiotoper, med påfallende tett bestand av områdets kanskje viktigste karakterart, horndykker. Området nord for riksveien har også en stor betydning som trekkområde og delvis myteområde. Svanvatnet har en noe spesiell stilling med lite hekkende fugl, men representerer derimot et viktig beiteområde for andefugl som hekker i andre lokaliteter innen våtmarkssystemet, med toppand som dominerende art. Området er derfor viktig for å opprettholde hekkebestandene i området. Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Mellom de to største vatna, Lavangsvatn og Langvatn, ligger Harstad/Narvik lufthavn, Evenes med tilliggende militære installasjoner. En rekke veger krysser gjennom området. Det har i deler av våtmarkssystemet vært interessekonflikter mellom vern og diverse bruker- og utbyggingsinteresser. Disse er særlig knyttet til den sivile og militære utnyttelsen av Evenes lufthavn. 2

3 Figur 2: Kart over Kjerkvatnet og Nautå naturreservater 3

4 Hvorfor utarbeides det forvaltningsplaner? En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Den skal samtidig sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. Ved hjelp av en forvaltningsplan kan man unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldige for verneverdiene. Gjennom prosessen med utarbeiding av forvaltningsplan skal det avklares og tas stilling til hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal behandles. Slik vil forvaltningsplanen også bidra til en mer forutsigbar forvaltning av verneområdene og til at konflikter dempes. Forvaltningsplanen skal inneholde beskrivelse av naturverdiene i området og en videre plan for overvåking. Behovet for skjøtsels- og informasjonstiltak er og en viktig del av forvaltningsplanen. For å få best mulig dokumentasjon ble det gjennomført nye naturfaglige kartlegginger i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater sommeren Forvaltningsplanen for et verneområde gir retningslinjer for hva som er tillatt og forbudt i henhold til verneforskriften. Gjennom en forvaltningsplan kan det ikke gis tillatelse til tiltak som er forbudt i verneforskriften. Likeledes kan ikke tiltak som det er gitt åpning for i verneforskriften forbys gjennom forvaltningsplanen. Foruten dette, er det en rekke tiltak og aktiviteter det kan gis tillatelse til. Forvaltningsplanen skal forsøke å avklare hva som kan/bør tillates. Forvaltningsplanen er i utgangspunktet ikke et juridisk bindende dokument, men kan være juridisk bindende der bestemmelser i verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen. Prosess utarbeidelse av forvaltningsplanene Fylkesmannen i Nordland (forvaltningsmyndighet) er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater. Siden naturreservatene har ulike brukerinteresser med ulike grunneiere så vil det utarbeides to separate forvaltningsplaner, ett for hvert naturreservat. Likevel vil mye av de samme problemstillingene gå igjen i planene, og vi har derfor valgt å holde et felles oppstartsmøte for begge områdene. Før selve forvaltningsplanarbeidet blir satt i gang, skal kommunen, grunneiere, rettighetshavere og aktuelle brukergrupper gis melding om at arbeidet starter opp. Det er viktig å kjenne verneområdet godt ved utarbeidelse av en forvaltningsplan. Planene vil derfor ha et kapittel som beskriver naturtilstanden med hensyn til verdier og inngrep. Dagens bruk og ønsker for fremtidig bruk vil bli beskrevet. For å sikre lokal medvirkning vil det opprettes en felles referansegruppe for verneområdene. 4

5 Vi foreslår at følgende interesser er representert i gruppa: 2 representanter fra Evenes/Tjeldsund kommune 1 representanter fra Evenes/Tjeldsund Bondelag/beitelag 1 representant fra Grovfjord reinbeitedistrikt 1-2 representant(er) fra Avinor/Forsvarsbygg 1 representant fra Tårstad/Stunes Elveeierlag 1 representant fra Tårstad grunneierlag 1 representant for friluftsliv/naturvern ved FNF (Forum for natur og friluftsliv) Fylkesmannen i Nordland vil lede gruppa og ivareta sekretariatsoppgavene. Referansegruppa vil være viktig for kvalitetssikring av forvaltningsplanene. Gruppa vil bli bedt om å gi råd om viktige tema som bør inn i planene. Det vil legges opp til et møte med referansegruppa i mai for å gå gjennom innspillene til oppstartsmeldingen og et førsteutkast til forvaltningsplaner. Forvaltningsplanenes innhold Forvaltningsplanen skal: Presisere og utdype verneforskriften, både verneformålet og enkeltbestemmelser Dokumentere tilstand for natur, kulturminner og brukerinteresser Definere forvaltningsmål, herunder bevaringsmål, ut fra natur- og kulturkvalitetenes tilstand Definere nødvendige og/eller ønskede tiltak Gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet Gi retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området Gi rutiner for behandling av saker etter verneforskriften For Kjerkvatnet og Nautå naturreservater vurderer vi flere tema og brukerinteresser som viktige i forvaltningsplanene: Landbruksinteresser Hvor stor er beiteaktiviteten i verneområdene og hvor stor aktivitet var det tidligere? Forurensing Hvilke forurensningkilder har vi og hvilke tiltak gjøres for å forhindre videre forurensing? Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Hva er videre plan for lufthavna? Fremmede arter Er det observert fremmede arter i reservatene annet enn gran og hagerips? Fiske Er det stor aktivitet i verneområdene? 5

6 Elgjakt (elgforing) og småviltjakt Er dette en aktuell problemstilling i verneområdene? Skjøtsel Eventuelle behov for skjøtselstiltak for å sikre verneverdiene i områdene (f.eks. tiltak for å hindre kraftig beitetråkk)? Tekniske inngrep Hvor går det gjerder inn i reservatene? Finnes det andre tekniske inngrep i verneområdene? Reindrift Er dette en aktuell problemstilling i verneområdene? Friluftsliv Er dette en aktuell problemstilling i verneområdene? Motorisert ferdsel Er dette en aktuell problemstilling i verneområdene? Tilrettelegging /informasjon Finnes det områder hvor det bør settes opp mer informasjon om verneområdene? Møter I forbindelse med oppstart av planarbeidet inviterer vi Evenes og Tjeldsund kommuner til et oppstartsmøte i formannskapssal Bogen på Evenes rådhus torsdag 27.mars kl. 10:00. Vi vil også arrangere et åpent møte i kommunestyresalen på Evenes Rådhus, torsdag 27.mars 2014 kl. 18:00, der alle som har innspill eller ønsker informasjon om forvaltningsplanarbeidet er hjertelig velkommen. Møtet vil bli annonsert i avisa Fremover. Framdriftsplan Saksgang Tidsplan Melding om oppstart 4. mars 2014 Åpent møte i kommunestyresalen, Evenes rådhus 27. mars 2014, kl. 18:00 Siste frist for innspill 30. april 2014 Oppsummering av innspill og gjennomgang av utkast til Mai 2014 plan med referansegruppa Innsending til Miljødirektoratet for faglig godkjenning Juni 2014 Høring August-oktober 2014 Forslag til plan presenteres referansegruppa November 2014 Plan sendes til Miljødirektoratet for faglig godkjenning Desember 2014 Frist for innspill For å få en best mulig prosess og å fange opp mest mulig som er relevant i forvaltningsplanen ønsker vi innspill på oppstartsmeldingen. Det gjelder både på tema som bør behandles i forvaltningsplanen, bruk av området og annen informasjon om området. Vi vil også gjerne ha innspill på sammensetning av referansegruppa og navn på representanter som kan sitte der. 6

7 Innspill sendes innen 30. april 2014 til: Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Eller pr. e-post til: Kontaktperson hos oss er: Gunhild Garte Nervold Telefon: E-post: 7

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95254183. Vararepresentanter møter

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Utkast høringsdokument forslag om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Utkast høringsdokument forslag om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Utkast høringsdokument forslag om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bakgrunn Forslag om marint vern av Skarnsundet er et ledd i arbeidet med å verne et representativt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog Miljøverndepartementet Statsråd: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog 1. FORSLAG Miljøverndepartementet tilrår opprettelse av 21

Detaljer

Ofotfjorden vannområde. Tiltaksanalyse Første utkast

Ofotfjorden vannområde. Tiltaksanalyse Første utkast Ofotfjorden vannområde Tiltaksanalyse Første utkast 1 2 Forord Vannområdeutvalget i Ofotfjorden har vært styringsgruppe for arbeidet med vannforskriften i Ofotfjorden vannområde. Det er leid inn prosjektleder

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer