Styresak Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 75-2013 Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland"

Transkript

1 Direktøren Styresak Høring - Innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1846 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning, Utredning fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 21. desember 2012 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF vedtok ved behandling av Plan å sette av penger til å opprette en ny helikopterambulansebase i Nordre Nordland/Sør-Troms. På styremøtet 25. september skal lokalisering av basen fastlegges. Arbeidsgruppen som utredet saken og skrev rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Troms utredning av kapasitet og dekning anbefalte lokalisering ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Nordlandssykehuset har mottatt brev fra Helse Nord RHF v/fagdirektør I brevet framkommer følgende: Helse Nord RHF er godt kjent med at det er forskjellige synspunkter på lokaliseringen og at alternative lokaliseringsvalg har ulike fordeler og ulemper. I kjølvannet av rapporten er det kommet inn flere uttalelser. Dette gjelder bl.a. - Hvilken geografisk plassering gir best dekning til de områdene som har dårligst ambulansebildekning? - Lokalisering av basen til Stokmarknes lufthavn Vesterålen - Lokalisering av basen til et sykehus. - Lokalisering til Harstad/Narvik lufthavn I styresaken vil rapportens forslag til baseplassering og de problemstillinger som er reist i etterkant bli vurdert. På bakgrunn av dette vil administrerende direktør gi sitt råd til styret om hvilken lokalisering som bør velges. Dette arbeidet er allerede i gang. Regionrådene i Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms, Ofoten og de to aktuelle helseforetakene, gis med dette mulighet for å komme med ytterligere innspill. Innspill bes sendt til Helse Nord RHF innen 16. september. Gitt den korte høringsfristen har det ikke vært mulig å gjennomføre en omfattende høringsrunde i foretaket, men de to klinikkene som deltar i organisering og bemanning av de prehospitale tjenestene, Prehospital klinikk og Akuttmedisinsk klinikk, er bedt spesielt om å komme med innspill. Styresak 75/13 Møtedato: 10. og 11. september

2 Helse Nord RFH og arbeidsgruppa som utredet saken har gjort et viktig og grundig arbeid med å dokumentere behovet for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. Prosjektgruppas rapport gir en forsiktig, men enstemmig anbefaling for at basen lokaliseres til Evenes; Analysen viser at valget står mellom base ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes eller Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Det er påvist gode argumenter for begge alternativene. Det er vanskelig å vekte medisinskfaglige og pasientlogistiske forhold opp mot operative og flysikkerhetsmessige faktorer. Men prosjektgruppen har vektet plassering i den østlige delen av distriktet tyngre enn plassering i den vestre. Samtidig har vi vektet plassering ved en flyplass tyngre enn plassering ved et av sykehusene. Begge disse faktorene favoriserer Evenes framfor Stokmarknes. Prosjektgruppen foreslår derfor at en ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland plasseres på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. En plassering ved Evenes flyplass vurderes i utgangspunktet ikke å medføre større kostnader enn en plassering ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Helse Nord bør imidlertid gjennomføre en kostnadsanalyse av alternativene for å sikre at det ikke er skjulte kostnadsdrivere før en endelig beslutning om lokalisering av et ambulansehelikopter fattes. I sin vurdering trakk arbeidsgruppa fra følgende momenter: Hvor blir folk syke og skadde i regionen? o På grunn av en noe større befolkning og trafikkbelastning i den østre delen (Ofoten og Sør-Troms), forventes en noe større sykdoms- og skadefrekvens der. På den annen side har flertallet av denne befolkningen kort vei til lokalsykehus. Sykdoms- og skadeforekomst er således ikke en faktor som tydelig peker på hvor basen bør lokaliseres. Kommentar: Baselokalisering er et viktig moment når utfordringen og bestillingen er i størst mulig grad å oppfylle Helse Nord sitt sørge for ansvar - mest mulig likt helsetilbud til befolkningen uavhengig av bosted. Valget av base vil avgjøre hvilken ressurs for regionen dette helikopteret vil bli. Skal det først og fremst være en ny og viktig akuttmedisinsk primærressurs for en stor desentralisert befolkning eller en mindre tidskritisk sekundærressurs for pasientoverføringer mellom sykehusene, som også er ambulanseflyenes primære oppgave? Gevinsten av en legebil samlokalisert med ambulansehelikopteret er ikke kommunisert i prosjektgruppas rapport. Sør-Troms og Ofoten har en mer konsentrert befolkning rundt sine sykehus med akuttfunksjoner. Dette står i tydelig motsetning til en økende og forventa enda mer desentralisert befolkning i forhold til sykehus i Lofoten og Vesterålen. Legebil er blitt en viktig tilleggsressurs ved alle landets luftambulansebaser. Ved baser operert av Norsk Luftambulanse utgjør legebil i overkant av 20 % (7-50 %) av den samlede oppdragsmengden. Legebil uten samlokalisering med luftambulanse vil også være en viktig tilleggsressurs men beregninger fra Helse Vest viser at det vil gi en årlig tilleggutgift på ca 12 mill kroner. Mer utfyllende om legebil kan leses i luftambulansetjenestens årsrapport (3). En lokalisering ved Stokmarknes/Skagen med legebil som kan benyttes i basenært område når været eller tekniske problemer ikke tillater at helikopteret kan benyttes, til en vesentlig større befolkning enn ved etablering av det samme tilbudet på Evenes. Den mer sykehusnære befolkningen i Sør-Troms og Ofoten har allerede i større grad etablerte utrykningsressurser ved at anestesilege kan rykke ut med ambulanse fra sykehuset. Sør-Troms og Ofoten vil derfor i mindre grad få tilført en ressurs av en legebil på Evenes. Styresak 75/13 Møtedato: 10. og 11. september

3 Et lite tilleggsmoment er at Nordland Fylkeskommune i løpet av oktober 2014 setter i drift en hurtiggående, bilførende båt i Hadselfjord-bassenget (4). Dette styrker ytterligere et vidtgående væruavhengig alternativ hvis ambulansehelikopter/legebil stasjoneres lengre sør-vest enn foreslåtte Evenes. Med en base med både helikopter og legebil lokalisert til Stokmarknes, kan man vil gi et nytt og væruavhengig akuttmedisinsk tilbud nesten 10 % av befolkninga i Nord-Norge. Ved å ivareta fordelene med lokalisering på flyplass med høy regularitet og samtidig nærhet til sykehus oppnås en mer hensiktmessig pasientflyt - en rask initial seleksjon av pasienter der kun de med tidskritiske tilstander sendes videre til høyspesialiserte tjenester mens andre etter initial stabilisering kan behandles på laveste effektive nivå. Dette reduserer unødig transport til større sykehus, og deres pressede beleggs- og driftssituasjon for eksempel ved akutte hjerneslag. Sør-Troms og Ofoten med en mer sentralisert befolkning rundt sine sykehus med akuttfunksjoner har i tillegg større tilgjengelighet av luftambulanseressurser enn Lofoten og Vesterålen fra Tromsø, Bodø, Gällivare og 339 skvadronen på Bardufoss(5). Dette er også viktig moment med tanke på tilgjengelighet av redningstekniske ressurser. Likeverdig tilbud uavhengig av bosted o En ren geografisk tilnærming tilsier at basen plasseres noenlunde sentralt i Midtre Hålogaland, men man har en del margin østover uten at dekningen blir dårlig ivaretatt i noen del av distriktet. Flyoperative forhold må tas i betraktning i dette spørsmålet. Kommentar: I delkonklusjonen har man trukket fram at man har margin østover uten at dekningen blir dårligere, i vurderingen fremkommer det imidlertid at man kan også justere baseplasseringen både østover og vestover og likevel ha utmerket dekning. Det er uklart hvorfor man i delkonklusjonen kun har valgt å trekke fram at det er marginer østover. Se forøvrig kommentar til punktet ovenfor. Sykehustilbud, pasientstrømmer og avstander o Pasientstrømmene ved primæroppdrag, hvor pasientene skal til lokalsykehus, gir ikke en klar pekepinn på hvor basen bør plasseres. Siden både UNN Harstad og UNN Narvik i framtiden har lang avstand til flyplass (Evenes), vil helikoptertransport ofte være en mer hensiktsmessig transportform enn ambulansefly for pasienter som skal videresendes til UNN Tromsø. Sykehusene på Stokmarknes og Gravdal har i dag kort vei til flyplass. Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til om flyplassen på Leknes skal nedlegges til fordel for en ny flyplass på Gimsøy. Ifølge forslag til Nasjonal transportplan må dette utredes nærmere. En helhetsvurdering av disse faktorene tilsier at det er noe mer gunstig å lokalisere helikopterbasen i den østre delen av distriktet, siden den da blir lettere tilgjengelig for sekundæroppdrag fra Harstad og Narvik. Kommentar: Sekundæroppdragene bør først og fremst søkes løst av ambulanseflyene, og primæroppdragene vektlegges tyngre for helikoptertjenesten. Styresak 75/13 Møtedato: 10. og 11. september

4 Bil- og båtambulanseberedskapen o Fordi befolkningen i den vestre delen av distriktet bor mer spredt og har lengre vei til sykehus, er dette et argument for en baseplassering i den vestre delen av distriktet. Kommentar: Bil- og båtambulansetjenesten må være organisert forsvarlig uavhengig av om det foreligger tilbud om ambulansehelikopter eller ikke. Selv om ambulansehelikopteret skal være en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen i området, har helikopteret andre primære oppgaver enn bil- og båtambulansetjenesten jfr. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Som det fastslås i rapporten er det kommuner både i den vestre og østre delen av området som har dårligere ambulansedekning og dermed lengre responstid enn andre. I den vestre delen er det en mer spredt befolkning med lengre veiforbindelse til sykehus. Dette er et viktig moment som i større grad bør vektlegges, også av hensyn til fødeomsorgen, der det i Lofoten kun er tilbud om fødestue, og selekterte fødende må transporteres videre til Vesterålen eller Bodø. Sykehusplassering? o Rask tilgang til sykehusressurser og hensynet til et godt medisinskfaglig miljø taler forsykehusplassering. En vesentlig ulempe er derimot støy og eksosforurensningen, noe som er spesielt uheldig dersom det sykehuset hvor basen er lokalisert ofte ikke er involvert i oppdraget. Dette vil ofte være tilfellet i Midtre Hålogaland. I tillegg kommer trening og flyging av andre grunner. Ut fra miljøhensyn vurderes det som best å legge basen til en flyplass i regionen. En flyplass er regulert nettopp til dette formål, og man unngår da unødvendige flybevegelser (sannsynligvis en stor andel av oppdragene) som en baseplassering ved sykehus ville medført. En flyplassplassering ventes ikke å påvirkepasientstrømmene i samme grad som en sykehusplassering vil kunne gjøre. Det finnes således gode argumenter både for og imot fysisk sykehusplassering, men for Midtre Hålogalands vedkommende er miljøhensynet såpass utslagsgivende at sykehusplassering bør unngås. Kommentar: Prosjektgruppa har ikke tilstrekkelig synliggjort åpenbare tilleggsgevinster ved å lokalisere ambulansehelikopterbasen ved et av de små sykehusene i området. Base nært et sykehus gir tilgang på blodprodukter ved utrykning. Tidlig og riktig bruk av blod og blodprodukter er et satsningsområde i moderne traumebehandling. Både UNN-Tromsø og NLSH-Bodø har innarbeidede prosedyrer for dette. Base nær et sykehus gjør det enklere å knytte anestesilegene opp mot tjeneste på sykehus. Det vil gi en unik og kjærkommen mulighet til endelig å kunne rekruttere anestesileger til våre små sykehus, redusere vikarutgifter og sitte igjen med større faglig kontinuitet og kvalitetssikring. Gevinsten med baselokalisering nært sykehus kan bli ytterligere styrket når vi ser på arbeidstidsbestemmelser. Europeiske luftfartsmyndigheter har vedtatt innføring av nye arbeidstidsbestemmelser identisk med de som er gjeldende for personell om bord i ambulansefly (personlig meddelelse Roy-Inge Jenssen, rådgiver ANS og helikopterpilot 330 skvadronen). Det betyr i utgangspunktet 12 timers vakter for mannskapet mot dagens en ukes vakter. Trolig vil det komme modifiseringer av vedtaket for de fleste ambulansehelikopter basene da de kan dokumentere relativt lav flyge frekvens. Mest sannsynlig vil det ende med bestemmelse om 24 timers vakter. 12/24 timers vakter vil uansett gi betydelige logistikk utfordringer i forhold til i dag. Baselokalisering langt fra sykehus vil ta bort muligheten for en mer fleksibel utnyttelse av spesielt legeressursen. Det vil ta 2-4 år før bestemmelsen trer i kraft her i landet. Dette er ikke vurdert i rapporten. Styresak 75/13 Møtedato: 10. og 11. september

5 Flyoperative- og sikkerhetsmessige forhold o På grunn av topografiske og klimatiske utfordringer bør en base lokaliseres til østsiden av Hinnøya. Det vil medføre best mulig gjennomføringsevne til størstedelen av området og befolkningen. Ut fra sikkerhetsmessige hensyn bør en base lokaliseres til en flyplass. Den flyoperative og sikkerhetsmessige analysen tilsier at en ny base i Midtre Hålogaland bør legges til Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Kommentar: Værmessige vurderinger er uten mye dokumentasjon anført som en viktig årsak til en baselokalisering på Evenes. Det er ikke gitt at en jagerflyklarert flyplass gir en bedre helikopter regularitet sammenlignet med andre flyplasser uten samme jagerfly beredskap som tiltenkt Evenes(6). Rapporten tar heller ikke opp åpenbar støy problematikk som følge av jagerfly er tilstedeværende. Nye F35 støyer angivelig fire ganger mer enn dagens F16. Dette er relevant for vurdering av hviletid for mannskapet på helikopteret og hvilke økonomiske konsekvenser det får for støyskjerming av boenhet og hangarfasiliteter. Det er i tillegg en svakhet ved prosjektgruppas rapport at kun regularitet ved en eventuell base på Stokmarknes sykehus, og ikke ved Skagen, er vurdert opp mot Evenes (7). Plassering ved sykehus eller flyplass? o Hvis flyplass hvilken? Det er bare én flyplass som peker seg ut i dette området, og det er Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Denne flyplassen vil på grunn av den kommende jagerflyberedskapen være én av ytterst få døgnåpne flyplasser i Norge, med all den infrastruktur og tjenestetilbud som dette medfører. Kommentar: Skagen lufthavn betjenes for oppdrag med ambulansefly til alle døgnets tider. Det er i rapporten ikke gjort en vurdering av forventet responstid ved helikopterbase på Skagen. Det er en svakhet at det ikke synes som at prosjektgruppa har vært i kontakt med Avinor når det gjelder regularitet på de ulike flyplassene (7). Vi kan heller ikke se gjennom rapporten at prosjektgruppa har vært i kontakt med operatører som har operert i området i mange år, for eksempel Heli-Team. o Hvis sykehus hvilket? Den geografiske plassering av sykehusene UNN Narvik og Nordlandssykehuset Lofoten utelukker disse, fordi de ligger for langt unna det naturlige operasjonsområdet. Også UNN Harstad ligger noe langt nord. Nordlandssykehuset Vesterålen ligger svært nær det geografiske midtpunktet i Midtre Hålogaland. Et annet argument for tilknytning til dette sykehuset er at det vil kunne stimulere til et forsterket akuttmedisinsk miljø og ikke minst kunne gi en noe mer stabil anestesilegebemanning enn dagens situasjon. Et ambulansehelikopter medfører tilføring av anestesilegestillinger. Men sykehuset er åpenbart for lite til alene å kunne bære det miljøet en ambulansehelikopterbase krever. Det bør derfor samarbeide med Nordlandssykehuset Bodø, som allerede har et godt luftambulansemiljø. På den annen side har allerede UNN Harstad et anestesilegemiljø med luftambulanseerfaring. Her ligger det godt til rette for å bygge et godt faglig miljø for basen. Det skal også sees i sammenheng med det sterke miljøet ved akuttmedisinsk avdeling ved UNN Tromsø. En totalvurdering av disse to sykehusplasseringene drar i retning av Nordlandssykehuset Vesterålen. Styresak 75/13 Møtedato: 10. og 11. september

6 Kommentar: Denne konklusjonen bør vektlegges mer i beslutningen om baselokalisering. Kostnader knyttet til etablering og drift o Prosjektgruppen anbefaler at det gjennomføres kostnadsanalyser knyttet til baseetablering og drift ved de aktuelle baseplasseringer. Oppsummerende kommentarer: Lokalisering av ny helikopterbase i Midtre Hålogaland har stor betydning for det samlede tjenestetilbudet i dette området i lang tid framover og rapporten gir ikke et tilstrekkelig grunnlag til å fatte vedtak om baselokalisering. Bil- og båtambulansetjenesten må være organisert forsvarlig uavhengig av om det foreligger tilbud om ambulansehelikopter eller ikke. Selv om ambulansehelikopteret skal være en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen i området, har helikopteret andre primære oppgaver enn bil- og båtambulansetjenesten Ved valg av baseplassering bør befolkningsmønster og betydning for primæroppdrag vektes tyngre enn betydningen for sekundæroppdragene. Ambulansehelikopterbase lokalisert til Skagen synes å være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen. Dersom Stokmarknes/Skagen velges som base, vil NLSH HF få det medisinske ansvaret for basen fordi dette ligger geografisk innenfor NLSHs foretaksgrense. Nordlandssykehuset HF har snart 40 års erfaring med luftambulansetjenesten -både fly og redningshelikopter- og har den nødvendige kompetansen til å ta dette ansvaret. Et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland vil være er et viktig tilskudd til rekruttering og etablering av nye akuttmedisinske legestillinger i Lofoten og Vesterålen, så vel som sykehusene i Harstad og Narvik. Et baseansvar til Nordlandssykehuset HF vil gi en viktig styrking av prehospital kompetanse og kapasitet som i tillegg er i stand til møte en eventuell framtidig endring av AMK-strukturen. Innstilling til vedtak: 1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering lengre sør-vest som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster b. Vektleggingen av primæroppdrag c. Gevinst av samlokalisering med legebil d. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus Avstemming: Vedtak: Styresak 75/13 Møtedato: 10. og 11. september

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 18.9.2013 Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning

Detaljer

Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes

Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Til Styret i Helse Nord RHF Adm dir Lars H. Vorland, Helse Nord RHF Kopi: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Forfatterne av dette brevet er fagpersoner

Detaljer

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning

Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. utredning av kapasitet og dekning Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning Utredning fra prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF 21. desember 2012 Forord I forbindelse med organisering av behandlingen

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Dato: 23.04.10 Regionalt traumesystem for Helse Nord Dato: 23.04.10 FORORD Livreddende traumebehandling er avhengig av en optimal behandlingskjede som inkluderer prehospitale tjenester, akuttmottak, spesialiserte operasjonsteam

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 28/06 REF: 2006/000055 AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Midtgård Spørck, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 1/06 Utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Dette er et innlegg i høringsrunden om organisering av traumemottak i Helse Nord. Jeg er anestesilege og har arbeidet som vikarierende overlege ved anestesiavdelingen,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 KVO KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 Høringssvar: Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter - regionalt traumesystem for Helse Nord Sammendrag:

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

LUFTAMBULANSETJENESTEN

LUFTAMBULANSETJENESTEN Vår dato: Vår referanse: 18.02.2011 27-2010 Saksbehandler: Pål Madsen tlf 90656336 STYRESAK 27-2010 KRAV TIL LEGER I LUFTAMBULANSETJENESTEN Møtedato: 24. februar 2011 1 Bakgrunn/fakta Det vises til styrets

Detaljer

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt.

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2009 ORGANISERING AV ALVORLIG

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer