Arkivnøkkel. Mai 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnøkkel. Mai 2016"

Transkript

1 Arkivnøkkel Mai 2016

2 Forord Denne arkivnøkkelen for Datatilsynet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar 1999 med endringer fra 1. januar Denne arkivnøkkelen erstatter Arkivnøkkel for Datatilsynet av 1. januar Arkivet i Datatilsynet har ansvaret for journalføring av nøkkelen. Ønsker om eventuelle endringer og tillegg må derfor rettes dit. Oslo, 12. mai

3 Innhold I Innledning Om ny arkivnøkkel Inndeling av arkivnøkkelen Hovedprinsipper i arkivnøkkelen Sekundærsystemer Tilpasning/forenkling av Fellesnøkkelen Kommentarer til enkelte punkter i den systematiske delen av nøkkelen Lovsaker Høringssaker Utvalg, komiteer, råd o.l Personvernnemnda Informasjonsvirksomhet Internasjonalt samarbeid Tildelingsbrev Personalmapper Overgang til ny arkivnøkkel Datatilsynets organisering Vedlikehold av arkivnøkkelen Kassasjonsbestemmelser Stikkordsregister Revisjon II Oversiktsplansjer III Systematisk del IV Alfabetisk stikkordsregister

4 4

5 I Innledning 5

6 1 Om ny arkivnøkkel I forbindelse med innføring av elektronisk arkiv er det utarbeidet en ny arkivnøkkel gjeldende fra 15. desember Det er lagt vekt på at den nye arkivnøkkelen skal være oversiktlig og enkel i bruk. 1.1 Inndeling av arkivnøkkelen Arkivnøkkelen består av 4 deler: Innledning som beskriver systematikken i nøkkelen og gir litt brukerveiledning Oversiktsplansjer: o Klasser og hovedgrupper o Klasser med hovedgrupper og grupper Systematisk del Alfabetisk stikkordsregister 1.2 Hovedprinsipper i arkivnøkkelen Det primære inndelingsprinsippet i arkivnøkkelen er emneinndeling. Det vil si at alle saksområder ved Datatilsynet som er ment å skulle dekkes av nøkkelen, er gruppert i emner. Emnegruppene er videre ordnet etter desimalsystemet. Klassene 0, 1 og 2 er i utgangspunktet identisk med «Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen», med visse lokale tilpasninger. Prinsippet i desimalsystemet er at emneområdene deles inn i inntil 10 hovedgrupper som nummereres fra 0-9. Hver av disse hovedgruppene er igjen inndelt i 10 nye undergrupper i et hierarkisk system. For Datatilsynets vedkommende innebærer dette at på første nivå (1 siffer) er saksområdene «grovsortert» i 6 emnegrupper, kalt klasser og nummerert innenfor sifrene 0-9 slik: Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Organisasjon og administrasjon Økonomi Stillinger og personell Saksbehandling og veiledning Godkjenninger Kontrollvirksomhet og avvikshåndtering Klassene 6-9 er pr. i dag ikke i bruk hos Datatilsynet. Neste nivå (2 siffer) kalles hovedgrupper, neste (3 siffer) grupper, og alle etter dette (4 siffer eller mer kalles undergrupper. Desimalsystemet kan grafisk fremstilles slik: 6

7 Klasser: Hovedgrupper: Grupper: Undergrupper: Gjennomgående for nøkkelen gjelder at 0 på alle nivåer er reservert for «generelt om» de enkelte emner, mens 9 er reservert for «annet om» emnene. I forbindelse med utarbeidelse av ny arkivnøkkel er det bevisst valgt å unngå for mye utbygging av nøkkelen. Undergrupper (4 siffer) er derfor ikke benyttet på fagsaker (klasse 3, 4 og 5). 1.3 Sekundærsystemer Arkivnøkkelen bygger på hovedprinsippet om emneinndeling bortsett fra for personalmapper. Her legges det opp til et dossier-prinsipp, altså en mappe på hver person. Hver enkelt personalmappe vil inneholde dokumenter om forskjellige emner, men svært ofte med de samme emnene som i de andre personalmappene. Et dokument som klasseres på 221 personalmapper, må få en tilleggsklassifisering som viser hvilket emne det dreier seg om. 1.4 Tilpasning/forenkling av Fellesnøkkelen Datatilsynet er et lite offentlig organ som tilsier at Fellesnøkkelen flere steder er for omfattende. Det er derfor foretatt en forenkling av nøkkelen ved å fjerne en del grupper og undergrupper. Fellesnøkkelen oppfattes også som noe «gammeldags», den er derfor til en viss grad «fornyet» i Datatilsynets tilpasning av nøkkelen. Følgende endringer/forenklinger er gjort i Datatilsynets arkivnøkkel: Gruppe 016 er døpt om til Deltakelse i styrer, råd, utvalg o.l., og har ikke undergrupper Hovedgruppe 03 Eiendommer, anlegg, bygninger og lokaler har ikke undergrupper (ikke utbygd) Gruppe 041 Kontortjenester og støttefunksjoner har ikke undergrupper Ny gruppe 042 Arkiv er opprettet. Post- og budtjeneste går inn under gruppe 041 Gruppe 043 er døpt om til IKT-tjenester og teletjenester Gruppe 044 Bibliotek, bøker, aviser og tidsskrifter utgår. Inngår i gruppe 049. Gruppe 046 Informasjonsvirksomhet har ikke undergrupper Hovedgruppe 05 er døpt om til Inventar og utstyr Gruppe 052 Kontorteknisk utstyr utgår. Inngår i gruppe 053 Gruppe 053 er døpt om til IKT-utstyr og kontorteknisk utstyr 7

8 Gruppe 057 Transportmidler utgår (brukes ikke) Hovedgruppe 06 Forbruksvarer og rekvisita har ikke underliggende grupper Hovedgruppe 09 Annet om organisasjon og administrasjon har ikke underliggende grupper Hovedgruppe 11 Budsjett er ikke utbygd (ikke behov) Hovedgruppe 13 Regnskap og revisjon har ikke underliggende grupper. Datatilsynet fører kun skyggeregnskap og derfor er det ikke behov for utbygging Hovedgruppe 15 er døpt om til Tilskudd, refusjoner, erstatninger og forsikring, og har ikke underliggende grupper Hovedgruppe 16 Fond, legater, lån og garantier, og har ikke underliggende grupper Hovedgruppe 20 Generelt om stillinger og personell har ikke underliggende grupper Gruppe 214 Permisjon og fravær har ikke undergrupper Gruppe 231 Regulativer og tariffer og 232 Særlige tillegg og godtgjørelser har ikke undergrupper Hovedgruppe 24 Reise, flytting, beordring har ikke underliggende grupper og undergrupper Gruppene 251 Arbeidstid og 252 Ferie, har ikke undergrupper Gruppe 251 er døpt om til Helse, milø og sikkerhet HMS for tilsatte Gruppe 276 Lærlingebedrift har ikke undergrupper 2 Kommentarer til enkelte punkter i den systematiske delen av nøkkelen 2.1 Lovsaker Normalt vil en lov eller bestemmelse ikke bli gjort til en egen gruppe i arkivnøkkelen, men plassert under generelt-gruppen for det emnet den omhandler. I gruppe 000 Generelle lover, instrukser og bestemmelser er det imidlertid plass for en del lover av generell karakter. Likedan vil man i hovedgruppe 20 Generelt om stillinger og personell finne lovsaker knyttet til personalforvaltningen. Datatilsynet forvalter personopplysningsloven, derfor er denne loven plassert under fagsakene, henholdsvis gruppe 300 Generelt om personopplysningsloven og 301 Lov om behandling av personopplysninger med forskrifter. 2.2 Høringssaker Høringssaker dreier seg alltid om et emne. Mange av høringssakene Datatilsynet mottar vil ikke ha egne emner i arkivnøkkelen. Det er derfor lagt opp til at alle høringssaker legges på gruppe 008 Eksterne utredninger og høringsuttalelser. Saker Datatilsynets selv sender på høring, skal ligge på det emnet saken gjelder. 2.3 Utvalg, komiteer, råd o.l. Dokumenter angående ansattes deltakelse i eksterne råd, utvalg o.l. plasseres på gruppe 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg o.l. nedsatt av andre dersom den ansattes deltagelse bare resulterer i møteinnkallelser og referater. Hvis deltakelsen derimot innebærer en form for saksbehandling, bør saken plasseres i den emnemessige relevante gruppe. 2.4 Personvernnemnda Personvernnemnda er klageinstans for Datatilsynet. Nemnda har eget kontor og eget sekretariat. Personvernnemndas vedtak inngår som en del av saksbehandlingen og vil derfor legges i sine respektive klagesaker (etter emne). 8

9 Annen dokumentasjon som gjelder Personvernnemnda (oppnevning av medlemmer, økonomi- og saksbehandlingsinstruks o.l.) plasseres på gruppe 012 Datatilsynets faste administrative enheter, råd, utvalg, komiteer, nemnder o.l. 2.5 Informasjonsvirksomhet 046 Informasjonsvirksomhet er ikke tatt i bruk med undergrupper. Gruppen skal først og fremst brukes til materiale om organisering av informasjonsvirksomheten. Årsrapport og årsmelding plasseres under sak om håndtering av årlig bevilgning (123 Håndtering av bevilgning Tildelingsbrev) 2.6 Internasjonalt samarbeid Datatilsynet deltar i en rekke utvalg og møter innen EU-systemet. Som ikke-medlem i EU deltar Norge kun som observatør, uten stemmerett. De europeiske datatilsynssjefene møtes i tillegg til en årlig vårkonferanse. Dette møtet er ikke åpent for andre interesserte. Datatilsynet stiller også her som representant. Datatilsynet deltar i saksbehandlermøter på to nivåer - innen Norden, og innen Europa/EØS. Saksbehandlermøtene tar opp mer konkrete problemstillinger som er felles. Møtene arrangeres årlig. Nordisk teknologimøte skal skape god kontakt mellom de teknologiske miljøene hos personvernmyndighetene i de nordiske land. Aktuelle tekniske problemstillinger diskuteres for å komme frem til en mest mulig felles håndhevelse av regelverket i de nordiske land. Hvert år holdes det en internasjonal konferanse for datatilsynssjefer med deltakere fra hele verden. Konferansen inneholder en åpen del som også andre enn datatilsynssjefene kan delta på. Relevante møteinnkallelser og referater fra slike møter som nevnt ovenfor, plasseres på hovedgruppe 07 Internasjonalt arbeid. 2.7 Tildelingsbrev Hvert år opprettes en ny sak i forbindelse med tildelingsbrev fra departementet. Saken plasseres på gruppe 123 Håndtering av bevilgning Tildelingsbrev. På samme sak legges også korrespondanse med departementet som gjelder rapportering, etatsstyringsmøter, årsavslutning o.l. 2.8 Personalmapper Dokumenter som legges i personalmappe, skal være dokumenter som angår den enkelte person (ansatte). Disse mappene må ha et sekundært rekkeordningssystem. Datatilsynet har elektroniske personalmapper og ansattes navn brukes som sekundærkode. Det er utarbeidet egne retningslinjer for håndtering av personaldokumentasjon hos Datatilsynet. 3 Overgang til ny arkivnøkkel Datatilsynet gikk den 15. desember 2015 over til elektronisk saksbehandling (ESB) og tok samtidig i bruk ny arkivnøkkel. Ved overgang til ESB og ny arkivnøkkel, har Datatilsynet fra samme dato foretatt et skarpt periodeskille (periodisering) både for journalen og det fysiske arkivet. Alle blir klassert etter den nye arkivnøkkelen. 9

10 Eksisterende saker videreføres i ny arkivbase ved at det opprettes nytt saksnummer med referanse til den gamle saken (merknad opprettes i journalene). 4 Datatilsynets organisering Datatilsynet ble opprettet 1. januar 1980 og er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er 2 fagavdelinger som utgjør kjernen i Datatilsynet. Avdelingene har til sammen fire tverrfaglige grupper, der det jobber jurister, teknologer og samfunnsvitere. Denne organiseringen er ny fra 1. september Faggruppene svarer på forespørsler til Datatilsynet. Når det er nødvendig, gir Datatilsynet vedtak om endring eller stansing av håndtering av personopplysninger. I tillegg gjennomfører tilsynet kontroller og gjør undersøkelser i forvaltningssaker. Kommunikasjonsavdelingen og administrasjonsavdelingen utgjør støttefunksjoner til fagavdelingene. 5 Vedlikehold av arkivnøkkelen Visse forhold krever forandringer i arkivnøkkelen, f.eks. endring i arbeidsoppgaver eller endringer i lov og/eller forskrift. Innledningsdelen av arkivnøkkelen og stikkordsregisteret må også vedlikeholdes. Hovedregelen er at endringer i nøkkelen skal føre til omklasseringer av saker. Man kan innføre nye emner eller fjerne emner som er uaktuelle uten at det får konsekvenser. Grupper som på denne måten blir ledige, kan belegges med nye emner. Det bør imidlertid først skje etter at det har gått noe tid. For å unngå forvirring kan man sette ledigstilte grupper i karantene før de eventuelt blir tatt i bruk igjen. I enkelte tilfeller kommer man ikke utenom en viss omklassering etter at en arkivnøkkel er endret som et ledd i vedlikeholdet. Dersom et eksisterende emne blir oppdelt ytterligere, kan det f.eks. være aktuelt å foreta omklassering. Alle endringer som blir gjort skal beskrives i innledningsdelen samtidig som nøkkelen må få nytt versjonsnummer når endringer er gjort. Arkivleder er ansvarlig for dette vedlikeholdsarbeidet. 6 Kassasjonsbestemmelser Datatilsynet har ikke egen godkjent kassasjonsplan, men følger bestemmelsene i Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen. I tillegg har Datatilsynet to enkeltvedtak fra Riksarkivaren av 6. juli 2015, som gjelder kassasjon av saksdokumentasjon. Det gjelder: Kopi av pasientjournaler som Datatilsynet mottar i slettesaker kan kasseres etter 2 år Dokumentasjon som Datatilsynets mottar i tilknytning til kontroll kan kasseres etter 10 år 7 Stikkordsregister Stikkordsregisteret er delt opp i 2 deler med henvisninger til hverandre; - et stikkordsregister for egenforvaltningssakene (klasse 0-2) og et stikkordsregister for fagsakene (klasse 3-5). Begge stikkordsregistrene er alfabetisk. 10

11 8 Revisjon Mai 2016 Datatilsynets arkivnøkkel 2016 versjon

12 12

13 II Oversiktsplansjer 13

14 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER 0 Organisasjon og administrasjon 1 Økonomi 2 Stillinger og personell 3 Saksbehandling og veiledning 4 Godkjenninger 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 10 Generelt om økonomi 20 Generelt om stillinger og personell 30 Generelt om saksbehandling og veiledning 40 Generelt om godkjenninger 01 Datatilsynets oppbygning og administrative enheter 11 Budsjett 21 Stillinger Intern planlegging 12 Økonomiforvaltning 22 Personale 32 Registeropplysninger 42 Konsesjoner, meldinger og tillatelser 03 Eiendommer, anlegg, bygninger og lokaler 13 Regnskap og revisjon 23 Lønn og pensjon 33 Sporing og kontrolltiltak Tjenester Reise, flytting og beordring mm. 34 Kameraovervåking Inventar og utstyr 06 Forbruksvarer og rekvisita 15 Tilskudd, refusjoner, erstatninger og forsikring 16 Fond, legater, lån og garantier 25 Arbeidsvilkår, arbeidsforhold og tjenestetvister Publisering (Internett) Overføring av personopplysninger til utlandet 07 Internasjonalt samarbeid 17 Plassering av midler 27 Personalpolitikk, personalutvikling og personalopplæring 37 Internkontroll og informasjonssikkerhet Fødselsnummer, biometri og lignende 48 Personvernombud 09 Annet om organisasjon og administrasjon 19 Annet om økonomi 29 Annet om stillinger og personell 39 Annet om saksbehandling og veiledning 49 Annet om godkjenninger 14

15 5 Kontroll og avviksbehandling 6 Ikke i bruk 7 Ikke i bruk 8 Ikke i bruk 9 Ikke i bruk 50 Generelt om kontroll og avviksbehandling Kontroller Avviksmeldinger, rapport Annet om kontroll og avviksbehandling 15

16 OVERSIKT OVER KLASSER MED HOVEDGRUPPER OG GRUPPER KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 01 Datatilsynets oppbygning og administrative enheter 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger og lokaler 04 Tjenester 000 Generelle lover, instrukser og bestemmelser 010 Generelt om Datatilsynet oppbygning og administrative enheter 040 Generelt om tjenester 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 011 Datatilsynets organisasjonsmessige oppbygning 041 Kontortjenester og støttefunksjoner Datatilsynets faste administrative enheter, rå, utvalg, komiteer, nemnder o.l Ad hoc utvalg, komiteer m.v. 042 Arkiv 043 IKT-tjenester og teletjenester 004 Beredskap og beredskapsplaner 014 Tjenestemannsorganisasjoner Generelle kontrollordninger Tekniske tjenester 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviserings-tiltak 016 Deltakelse i styrer, råd, utvalg o.l. nedsatt av andre 046 Informasjonsvirksomhet Eksterne utredninger og høringsuttalelser Annet generelt om organisasjon og administrasjon 019 Annet om Datatilsynets oppbygning og administrative enheter 049 Annet om tjenester 16

17 05 Inventar og utstyr 06 Forbruksvarer og rekvisita 07 Internasjonalt arbeid Annet om organisasjon og administrasjon 050 Generelt om inventar og utstyr 051 Inventar IKT-utstyr og kontorteknisk utstyr Annet om inventar og utstyr 17

18 KLASSE 1: ØKONOMI 10 Generelt om økonomi 11 Budsjett 12 Økonomiforvaltning 13 Regnskap og revisjon Generelt om økonomiforvaltning 121 Økonomiforvaltning i staten 122 Overføring av midler fra foregående år 123 Håndtering av bevilgning Tildelingsbrev Annet om økonomiforvaltning 18

19 15 Tilskudd, refusjoner, erstatninger og forsikring mm. 16 Fond, legater, lån og garantier 17 Plassering av midler Annet om økonomi 19

20 KLASSE 2: STILLINGER OG PERSONELL 20 Generelt om stillinger og personell 21 Stillinger 22 Personale 23 Lønn og pensjon 24 Reise, flytting og beordring 210 Generelt om stillinger 220 Generelt om personale 230 Generelt om lønn og pensjon 211 Stillingsbeskrivelser og instrukser 221 Personalmapper 231 Regulativer og tariffer 212 Tilsetting 222 Ansiennitet og opprykk i lønn 232 Særlige tillegg og godtgjørelser 213 Avskjed, oppsigelse og fratreden Honorarer 214 Permisjon og fravær 224 Uttalelser om personell 234 Utbetalingsregler, fradrag i lønn m.v. 215 Bistillinger 225 Særlige påskjønnelser 235 Pensjoner og trygder 216 Prosjektstillinger 226 Ordensstraff og suspensasjon 236 Arbeidsgiveravgift Annet om stillinger 229 Annet om personale 239 Annet om lønn og pensjon 20

21 25 Arbeidsvilkår, arbeidsforhold og tjenestetvister 250 Generelt om arbeidsvilkår, arbeidsforhold og tjenestetvister 251 Arbeidstid Personalpolitikk, personalutvikling og personalopplæring 270 Generelt om personalpolitikk, personalutvikling og personalopplæring 271 Personalpolitikk Ferie 272 Introduksjon for nyansatte 253 Aldersbestemmelser 273 Intern opplæring, kurs og egenutvikling 254 Helse, miljø og sikkerhet HMS for tilsatte 274 Ekstern opplæring, kurs, konferanser mv 255 Velferdstiltak for ansatte 275 Studiereiser, stipend, utveksling og hospitering for tilsatte Lærlingebedrift 257 Tjenestetvister og arbeidstvister Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold og tjenestetvister 279 Annet personalpolitikk, personalutvikling og personalopplæring 21

22 KLASSE 3: SAKSBEHANDLING OG VEILEDNING 30 Generelt om saksbehandling og veiledning Registeropplysninger 33 Sporing og kontrolltiltak 34 Kameraovervåking 300 Generelt om personvernregelverket 320 Generelt om registeropplysninger 330 Generelt om sporing og kontrolltiltak 340 Generelt om kameraovervåking 301 Lov om behandling av personopplysninger med forskrifter 321 Kunder og medlemmer Personvernforordningen 322 Journalopplysninger 332 GPS og sporing 342 Hjem og bolig Kredittopplysninger 333 Kontrolltiltak 343 Offentlige tilgjengelige områder Barn og utdanning 334 Offentlige kontrollorganer Personalopplysninger 335 E-post, hjemmeområder og telefon 345 Arbeidsplassen 306 Personvern knyttet til annet lovverk 326 Politi/justis Transportmidler 307 Interne rapporter/analyser og strategier Skole og utdanning Veiledninger 328 Andre offentlige registre 338 Lydopptak Annet generelt om saksbehandling og veiledning 329 Annet om registeropplysninger 339 Annet om sporing og kontrolltiltak 349 Annet om kameraovervåking 22

23 35 36 Publisering (Internett) 37 Internkontroll og informasjonssikkerhet 38 Fødselsnummer, biometri mv. 39 Annet om saksbehandling og veiledning 360 Generelt om publisering Søkemotorer 363 Kameraopptak og bilder Nettforum, nettsider og blogger 366 Nettjenester og mobilapper 367 Offentlig publisering Annet om publisering 23

24 KLASSE 4: GODKJENNINGER 40 Generelt om godkjenninger Konsesjoner, meldinger og tillatelser mv Generelt om konsesjoner, meldinger og tillatelser Avklaring av konsesjonsplikt 423 Meldinger, meldeplikt 424 Konsesjoner, standardkonsesjoner 425 Konsesjoner til forskning/helseforskning 426 Konsesjoner, andre Tillatelser 429 Annet om konsesjoner, meldinger, tillatelser 24

25 45 46 Overføring til utlandet Personvernombud 49 Annet om godkjenninger 25

26 KLASSE 5: KONTROLL OG AVVIKSBEHANDLING 50 Generelt om kontroll og avviksbehandling Kontroller

27 55 56 Avviksmeldinger, rapport Annet om kontroll og avviksbehandling 27

28 28

29 III Systematisk del 29

30 OVERSIKT OVER KLASSENE: KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 KLASSE 5 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON ØKONOMI STILLINGER OG PERSONELL SAKSBEHANDLING OG VEILEDNING GODKJENNINGER (KONSESJONER) KONTROLLVIRKSOMHET OG AVVIKSHÅNDTERING KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 KLASSE 9 30

31 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 01 DATATILSYNETS OPPBYGNING OG ADMINISTRATIVE ENHETER 02 INTERN PLANLEGGING 03 EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER OG LOKALER 04 TJENESTER 05 INVENTAR OG UTSTYR 06 FORBRUKSVARER OG REKVISITA 07 INTERNASJONALT SAMARBEID ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 31

32 00 GENERELT OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 000 Generelle lover, instrukser og bestemmelser som ikke kan henføres til bestemte fagområder Herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven, sikkerhets- og beskyttelsesinstruks/lov om informasjonssikkerhet, flagging og målbruk 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon Beredskap og beredskapsplaner 005 Generelle kontrollordninger Herunder hærverk/bråk/kontakt med politi, interne sikkerhetsordninger 006 Generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak Eksterne utredninger og høringsuttalelser Herunder Datatilsynets høringsuttalelser 009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon 32

33 01 DATATILSYNETS OPPBYGNING OG ADMINISTRATIVE ENHETER 010 Generelt om Datatilsynets oppbygning og administrative enheter 011 Datatilsynets organisasjonsmessige oppbygning Administrative regler og bestemmelser. Datatilsynets internkontroll og saksmanual. Datatilsynets ombudsrolle. 012 Datatilsynets faste administrative enheter, råd, utvalg, komiteer, nemnder o.l. Herunder Verneombud, AKAN, AMU, Tilsettingsrådet, Personvernnemnda. 013 Ad hoc utvalg, komiteer m.v. 014 Tjenestemannsorganisasjoner Samarbeidsorganer Deltakelse i styrer, råd, utvalg o.l. nedsatt av andre Deltagelse i styrer, råd, utvalg o.l. nedsatt av andre, representasjon i faste enheter, deltagelser i utredningsutvalg, prosjekter, arbeidsgrupper, referansegrupper o.l., faste nettverk mm Annet om Datatilsynets oppbygning og administrative enheter 33

34 02 INTERN PLANLEGGING Herunder virksomhetsplaner, strategiske planer (ikke faglige strategier), langtidsplaner 03 EIENDOMMER, ANLEGG, BYGNINGER OG LOKALER Disponering av eiendom, leiekontrakt, vakthold, renhold, låssystem mm 04 TJENESTER 040 Generelt om tjenester 041 Kontortjenester og støttefunksjoner Herunder post- og budtjeneste 042 Arkiv 043 IKT-Tjenester og teletjenester Herunder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, utførelse av IKTtjenester, IKT-planlegging, IKT-brukerstøtte, IKT- maskinvare og programvare, IKT-systemer, sentralbord, telefaks, mobil-, kontortelefoner, publiseringsløsninger mm Tekniske tjenester Herunder audiovisuelle tjenester, AV-tjenester 046 Informasjonsvirksomhet Organisering av informasjonsvirksomheten, informasjon om egen virksomhet, pressemeldinger, årsmeldinger, anbefalingsbrev til eksterne forskningsprosjekter o.l Annet om tjenester Bibliotek, bøker, aviser, tidsskrifter, abonnementer 34

35 05 INVENTAR OG UTSTYR 050 Generelt om inventar og utstyr Herunder anskaffelser, vedlikehold, anbudsforskrifter, innkjøpsregler og innkjøpsavtaler 051 Inventar IKT-utstyr og kontorteknisk utstyr Herunder teknisk maskinvare, programvare, printere, kopimaskiner og makuleringsmaskiner Annet om inventar og utstyr Herunder inventarliste 35

36 06 FORBRUKSVARER OG REKVISITA Herunder kontorrekvisita og renholdsmidler 07 INTERNASJONALT SAMARBEID Møter/samarbeid i EDPS-Schengen SCG, EDPS VIS og Eurodac, Artikkel 29, Berlingruppen, Europarådet, DPA i andre land ANNET OM ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Herunder interne administrasjonsspørsmål, dagskonferanser m.v. 36

37 KLASSE 1 ØKONOMI 10 GENERELT OM ØKONOMI 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING 13 REGNSKAP OG REVISJON TILSKUDD, REFUSJONER, ERSTATNINGER OG FORSIKRING 16 FOND, LEGATER, LÅN OG GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER ANNET OM ØKONOMI 37

38 10 GENERELT OM ØKONOMI 11 BUDSJETT 12 ØKONOMIFORVALTNING Bruk av Stortingets bevilgning 120 Generelt om økonomiforvaltning Funksjonelle krav til økonomiforvaltning i staten 121 Økonomiforvaltning i staten Ivaretakelse av de funksjonelle kravene til økonomiforvaltningen i staten. Herunder: Regelverk og instrukser om økonomistyring- og regnskapsordninger i underliggende virksomheter, attestasjon, anvisningsmyndighet, fullmakter o.l., merinntektsfullmakt, håndkasse, plassering av midler, oppfølgning av aksjeselskap med statlig eierinteresse, statsforetak mm (oppfølging av statlige garantiordninger), oppgjørs- og konsernkontoordninger 122 Overføring av midler fra foregående år Herunder søknad om overføring av ubrukte bevilgninger 123 Håndtering av bevilgning - Tildelingsbrev Annet om økonomiforvaltning Forespørsel om sponsormidler o.l. 38

39 13 REGNSKAP OG REVISJON Herunder intern økonomiforvaltning, ettersyn, revisjon (Riksrevisjonen) m.v TILSKUDD, REFUSJONER, ERSTATNINGER OG FORSIKRING MM. 16 FOND, LEGATER, LÅN OG GARANTIER 17 PLASSERING AV MIDLER Herunder bankgiro/postgiro, aksjer, verdipapirer ANNET OM ØKONOMI 39

40 KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONELL 20 GENERELT OM STILLINGER OG PERSONELL 21 STILLINGER 22 PERSONALE 23 LØNN OG PENSJON 24 REISE, FLYTTING OG BEORDRING MM. 25 ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD OG TJENESTETVISTER PERSONALPOLITIKK, PERSONALUTVIKLING OG PERSONALOPPLÆRING ANNET OM STILLINGER OG PERSONELL 40

41 20 GENERELT OM STILLINGER OG PERSONELL Aktuelle lover og reglementer, avtaleverk, Hovedavtalen (tilpasningsavtaler/suppleringsavtaler), personalstatistikk, arbeidervern, lover om arbeidsliv, inkluderende arbeidsliv (IA) 21 STILLINGER Herunder engasjementer o.l. 210 Generelt om stillinger Herunder stillingsoversikter 211 Stillingsbeskrivelser og instrukser Ansettelsessaker (utlysning, søknader, søkerliste, innstilling o.l.), instrukser m.v. 212 Tilsetting Generelt om tilsetting - Personalreglement, arbeidsgiveransvar Tilsetting i faste stillinger - vikar, konstitusjon Tilsetting i midlertidige stillinger - engasjementer, lærlinger Tilsetting av sivilarbeider Tilsetting av ekstern lønnet personale - avtaler gjennom vikarbyråer Klage, anke i tilsettingssaker Annet om tilsetting - arbeidsmarkedstiltak, søknad om praksisplasser, overgangsarbeid 41

42 213 Avskjed, oppsigelse og fratreden 214 Permisjon og fravær Sykepermisjon, fødselspermisjon, militærtjeneste o.l., utdanningspermisjon, velferdspermisjon m.v. 215 Bistillinger Herunder ansattes bistillinger i annet organ 216 Prosjektstillinger Annet om stillinger 42

43 22 PERSONALE 220 Generelt om personale 221 Personalmapper 222 Ansiennitet og opprykk i lønn Uttalelser om personell Attester 225 Særlige påskjønnelser F.eks. priser og ordener 226 Ordensstraff og suspensasjon Annet om personale 43

44 23 LØNN OG PENSJON 230 Generelt om lønn og pensjon 231 Regulativer og tariffer Sentrale oppgjør, lokale forhandlinger, sentrale særavtaler og overenskomster, normeringer og justeringer 232 Særlige tillegg og godtgjørelser Stedfortredergodtgjørelse, overtidsgodtgjørelse m.v. 233 Honorarer 234 Utbetalingsregler, fradrag i lønn m.v. 235 Pensjoner og trygder 236 Arbeidsgiveravgift Annet om lønn og pensjon 44

45 24 REISE, FLYTTING OG BEORDRING Godtgjørelser, tjenestereiser, eget skyssmiddel, beordring, beordringstillegg 25 ARBEIDSVILKÅR, ARBEIDSFORHOLD OG TJENESTETVISTER 250 Generelt om arbeidsvilkår, arbeidsforhold og tjenestetvister 251 Arbeidstid Ordinær arbeidstid, overtid, fleksitid, avspasering 252 Ferie Ferieloven, opptjening, feriens lengde, overføring av ferie og feriegodtgjørelse, utbetaling 253 Aldersbestemmelser 254 Helse, miljø og sikkerhet HMS for tilsatte Bedriftshelsetjeneste, verneutstyr, arbeidsmiljøundersøkelser og arbeidsplassbesøk, attføring, verneombud, AKAN 255 Velferdstiltak for ansatte Disponering av velferdsmidler, kantine, idrett/trim Tjenestetvister og arbeidstvister Annet om arbeidsvilkår, arbeidsforhold og tjenestetvister 26 45

46 27 PERSONALPOLITIKK, PERSONALUTVIKLING OG PERSONALOPPLÆRING 270 Generelt om personalpolitikk, personalutvikling og personalopplæring Herunder: medarbeidersamtaler, karriereplaner 271 Personalpolitikk Herunder rekrutteringspolitikk og likestillingspolitikk m.v. 272 Introduksjon for nyansatte 273 Intern opplæring, kurs og egenutvikling 274 Deltakelse i eksterne kurs, konferanser m.v. 275 Studiereiser, stipend, utveksling og hospitering for tilsatte 276 Lærlingebedrift Annet om personalpolitikk, personalutvikling og personalopplæring ANNET OM STILLINGER OG PERSONELL 46

47 KLASSE 3 SAKSEBEHANDLING OG VEILEDNING 30 GENERELT OM SAKSBEHANDLING OG VEILEDNING REGISTEROPPLYSNINGER 33 SPORING OG KONTROLLTILTAK 34 KAMERAOVERVÅKING PUBLISERING (INTERNETT) 37 INTERNKONTROLL OG INFORMASJONSSIKKERHET 38 FØDSELSNUMMER, BIOMETRI OG LIGNENDE 39 ANNET OM SAKSBEHANDLING OG VEILEDNING 47

48 30 GENERELT OM SAKSBEHANDLING OG VEILEDNING 300 Generelt om personvernregelverket 301 Lov om behandling av personopplysninger med forskrifter Endringer, tolkninger, revisjon 302 Personvernforordning Herunder implementering av EUs personvernforordning m.v Personvern knyttet til annet lovverk Eks. utredning av personvernkonsekvenser knyttet til annet lovverk 307 Interne rapporter/analyser og strategier Materiale produsert av Datatilsynets, eks. Big Data-rapport, Kommersialiseringsrapport, strategier (faglige, interne), Sveip-rapporter 308 Veiledninger Datatilsynets veiledninger (uavhengig av emne) 309 Annet generelt om saksbehandling og veiledning Kontaktmøter/samarbeidsmøte samt andre (faglige) møter, seminarer (om personvern o.l.), samarbeid om utarbeidelse av eksterne veiledninger o.l. 48

49 31 32 REGISTEROPPLYSNINGER 320 Generelt om registeropplysninger 321 Kunder og medlemmer Eks. bank, forsikring (inkl. innhenting av helseerklæring), passasjeropplysninger, foreninger o.l. 322 Journalopplysninger Eks. pasientjournal, pasientopplysninger, reseptopplysninger o.l., NAV, barnevern, PPT 323 Kredittopplysninger Herunder Inkasso Eks. kredittopplysninger (betalingsanmerkninger og gjenpartsbrev), kredittvurderinger, inkassoopplysninger 324 Barn og utdanning Eks. elevmapper, elevopplysninger, barnehage, skoler, universitet/høyskoler, voksenopplæring, elevundersøkelser 325 Personalopplysninger Eks. personalmapper, personalopplysninger, lønnsopplysninger, arbeidsmiljøundersøkelser o.l. 326 Politi/justis Eks. innsyn i SIS/Schengen, kriminalomsorgen, utlendingsforvaltningen, vandel, politiattest Andre offentlige registre Eks. folkeregisteret, offentlige kontrollorganers registreringer (skatt, toll, NAV kontroll) 329 Annet om registeropplysninger Eks. forskningsregistre o.l., slektsforskning 49

50 33 SPORING OG KONTROLLTILTAK 330 Generelt om sporing og kontrolltiltak GPS og sporing Eks. velferdsteknologi, trygghetsalarm, flåtestyring, elektronisk kjørebok, logistikk, telematikk i biler (kjøremønster) 333 Kontrolltiltak Eks. effektivitetsmåling, rustesting, logging av tidsbruk, innloggingssystemer, adgangskontroll, tidsregistrering, tilgangskontroll, kartleggingsverktøy, parkeringskontroll (med bruk av bilder) 334 Offentlige kontrollorganer Eks. offentlige etaters kontrolltiltak (NAV kontroll, skatt, toll, politi) 335 E-post, hjemmeområder og telefon Eks. innsyn/sletting i e-post/datasystemer, telefonlogg, o.l Skole og utdanning Eks. læringsplattformer, bruk av elev-pc og nettbrett, nasjonale prøver o.l. (kartlegging og logging) 338 Lydopptak Telefonopptak 339 Annet om sporing og kontrolltiltak Cookies 50

51 34 KAMERAOVERVÅKING Herunder kamera med lyd 340 Generelt om kameraovervåking Hjem og bolig Eks. private hjem, boligområder, borettslag/sameie, fritidseiendommer 343 Offentlige tilgjengelige områder Eks. helseinstitusjoner, omsorgssenter, fengsel, flyplass, bomvei, butikker, kjøpesenter, skole, togstasjon, park, skog, strand, veier o.l Arbeidsplassen 346 Transportmidler Eks. dashbordkamera, drosje, buss, tog Annet om kameraovervåking 35 51

52 36 PUBLISERING (INTERNETT) 360 Generelt om publisering Søkemotorer Avindeksering, sletting av treff i søkemotorer 363 Kameraopptak og bilder Publisering av bilder, video mm, webkamera Nettforum, nettsider og blogger Eks. Kommentarfelt i nettaviser, blogger, sosiale medier (Facebook, Instagram osv.), nettsider for frivillige 366 Nettjenester og mobilapper Eks. Tilbydere av tjenester (eks. 1881, pasientsky.no), nettbutikker, pakkesporingssystemer, ratingsider (legelisten.no og Minlærer.no), sider med kommersielt innhold 367 Offentlig publisering Postjournaler, skattelister Annet om publisering (internett) 52

53 37 INTERNKONTROLL OG INFORMASJONSSIKKERHET Eks. sikkerhetsløsninger, sikker forsendelse (av beskyttelsesverdig informasjon), kryptering, tilgangsstyring, MinID, E-id, elektronisk signatur, ID-kort, innloggingsmetoder 38 FØDSELSNUMMER, BIOMETRI OG LIGNENDE Unike identifikatorer (unike autentifiseringsfunksjoner) som reguleres av pol 12. Eks. DUF-nummer, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning 39 ANNET OM SAKSBEHANDLING OG VEILEDNING Eks. ID-tyveri, databehandleravtaler 53

54 KLASSE 4 GODKJENNINGER (KONSESJONER, MELDINGER OG TILLATELSER) 40 GENERELT OM GODKJENNINGER KONSESJONER, MELDINGER OG TILLATELSER OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL UTLANDET Herunder overføring til utlandet, BCR, avklaring av relevant myndighet PERSONVERNOMBUD 49 ANNET OM GODKJENNINGER Bransjenormer etter pol, generell orientering om fusjoner o.l. 54

55 41 42 KONSESJONER, MELDINGER OG TILLATELSER M.V. 420 Generelt om konsesjoner, meldinger og tillatelser Avklaring av konsesjonsplikt Herunder behandling av personopplysninger som krever samtykke, forhåndsvurderinger 423 Meldinger, meldeplikt 424 Konsesjoner, standardkonsesjoner Eks. banktjenester, forsikringstjenester, pensjonskasser, teletjenester, kredittopplysningsvirksomhet, barnevern, krisesenter, dopingkontroll 425 Konsesjoner til forskning/helseforskning 426 Konsesjoner, andre Varslingstjenester, Integrity Due Dilligence, utvidelse av standardkonsesjoner Tillatelser Eks. utvidet lagring av kameraopptak, dispensasjon fra krav til å ha internkontroll 429 Annet om konsesjoner, meldinger og tillatelser Samtykkeerklæringer, vurderinger av REK 55

56 OVERFØRING TIL UTLANDET PERSONVERNOMBUD 49 ANNET OM GODKJENNINGER 56

57 KLASSE 5 KONTROLL OG AVVIKSBEHANDLING 50 GENERELT OM KONTROLL OG AVVIKSBEHANDLING Eks. samlerapporter fra kontroller, intern praksis m.v KONTROLLER Stedlige og brevlige, etterkontroller AVVIKSMELDINGER, RAPPORT Rapport fra virksomheter jf. Pol ANNET OM KONTROLL OG AVVIKSBEHANDLING Eks. orientering om andre organers tilsynsvirksomhet 57

58 58

59 IV Alfabetisk stikkordsregister 59

60 Stikkordsregister Klasse 0-2 A 049 Abonnement, tjenester 013 Ad hoc utvalg, komiteer m.v. 03 Adgang til eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 0 Administrasjon, se klasse 0 09 Administrasjonsspørsmål, interne Administrasjonstillegg 004 Administrativ beredskap 012 Administrative organer (verneombud, SKAN, AMU, tilsettingsråd, sekretariatsfunksjon) Administrative strategier, interne 17 Aksjer, verdipapir, banker m.v. 253 Aldersbestemmelser 235 Alderspensjon 235 Alderstrygd 000 Anbudsforskrifter Anke i tilsettingssaker Ansettelse, se tilsetting Ansiennitet, opprykk 051 Anskaffelse av inventar 053 Anskaffelse av kontorteknisk utstyr 053 Anskaffelse av maskinvare og programvare 057 Anskaffelse av transportmidler 000 Anskaffelsesvirksomhet, regler for statens 134 Antegnelser 121 Anvisningsmyndighet 20 Arbeidervernlov 25 Arbeidsforhold arbeidsvilkår 236 Arbeidsgiveravgift 016 Arbeidsgrupper, eksterne, deltakelse i 235 Arbeidsledighetstrygd 254 Arbeidsmiljø 20 Arbeidsmiljølov 251 Arbeidstid 257 Arbeidstvister 20 Arbeidstvistlov 25 Arbeidsvilkår arbeidsforhold 042 Arkiv 042 Arkivbegrensning 042 Arkivmateriale, bortsetting 042 Arkivnøkkel 042 Arkivplan 042 Arkivrutiner 07 Artikkel 29, møter 07 Artikkel 29, samarbeid 224 Attester 044 Aviser 045 AV-tjenester 045 Audiovisuelle tjenester 60

61 042 Avlevering, arkiv 03 Avløp fra eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 213 Avskjed, oppsigelse 251 Avspasering 20 Avtaleverk (herunder hovedavtale og andre suppleringsavtaler) B 17 Bankgiro 254 Bedriftshelsetjenesteordning 24 Beordningstillegg 004 Beredskap 004 Beredskapsplaner 07 Berlin-gruppen, møter 07 Berlin-gruppen, samarbeid 000 Beskyttelsesinstruksen 000 Bestemmelser, generelle 123 Bevilgning, tildelingsbrev 044 Bibliotek 15 Billighetserstatninger 215 Bistillinger Bortsetting av arkivmateriale 041 Brukerstøtte IKT 234 Bruttolønn/nettolønn 11 Budsjett 041 Budtjeneste 03 Bygningsmessig utstyr og inventar 044 Bøker, aviser, tidsskrifter D 09 Dagskonferanser Datatilsynets strategier, administrativt 010 Delegasjon av myndighet 016 Deltakelse i eksterne utredningsutvalg, prosjekter o.l. 234 Deltid/daglønn 226 Disiplinærsaker 03 Disponering av eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 03 Disponering av lokaler, romfordeling 043 Drift av IKT 03 Drift av eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler E 006 Effektiviseringstiltak, generelle 07 EDPS-Eurodac, samarbeid 07 EDPS-Eurodac, møter 07 EDPS-Schengen SCG, møter 07 EDPS-Schengen SCG, samarbeid 07 EDPS-VIS, møter 07 EDPS-VIS, samarbeid 273 Egenutvikling 24 Eget skyssmiddel 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 61

62 274 Eksterne kurs, konferanser m.v. 016 Eksterne organer, representasjon i 008 Eksterne utredninger, høringsuttalelser Eksternt lønnet personale 03 Elektrisk strøm 11 Endringer, budsjett Engasjement 15 Erstatninger, refusjoner, tilskott 132 Ettersyn F 004 Evakueringsplaner Fast tilsetting 016 Fellesorganer med andre institusjoner, eksterne organer 252 Ferie 252 Feriegodtgjørelse 252 Ferielov 252 Feriens lengde 000 Flagging i statsforvaltningen 252 Fleksitid 24 Flyttegodtgjørelse 24 Flytting og beordring m.v. 16 Fond, legater. Lån og garantier 234 Forskudd på lønn 000 Forvaltningsloven 234 Fradrag i lønn 004 Fritak for fremmøte ved mobilisering 121 Fullmakter, anvisnings- 232 Funksjonæroppfinnelser, godtgjørelse og eiendomsrett 214 Fødsels- og omsorgspermisjoner G 16 Garantier (ved lån m.v.) H 254 Helsetjeneste 233 Honorarer 275 Hospitering 20 Hovedavtale 231 Hovedtariffavtaler 008 Høringer, høringsuttalelser 008 Høringsuttalelser, Datatilsynets I 214 Idrettspermisjoner 043 IKT brukerstøtte 043 IKT-maskinvare 043 IKT-planlegging 043 IKT-programvare 043 IKT-systemer 043 IKT-tjenester 62

63 053 IKT-utstyr 046 Informasjon til presse og kringkasting 043 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 046 Informasjonsvirksomhet 09 Innsamling av opplysninger til kataloger, adressebøker m.v. 13 Inntekter 011 Internkontroll, Datatilsynets 000 Instrukser og bestemmelser, generelle 273 Intern opplæring, kurs, egenutvikling 211 Instrukser, stillings- 07 Internasjonalt samarbeid 09 Interne administrasjonsspørsmål Interne strategier, administrativt 02 Internplanlegging m.v. 272 Introduksjon av nyansatte Institusjon, se organ 253 Invalidepensjon 051 Inventar anskaffelser, vedlikehold og avgang 059 Inventarlister J 231 Justeringer (lønnsoppgjør) K 042 Kassasjon av arkivmateriale 131 Kasserapporter Klage, anke i tilsettingssaker 013 Komiteer, ad hoc 012 Komiteer, faste 24 Kompensasjonstillegg 274 Konferanser, eksterne, deltagelse i 273 Konferanser, interne Konstitusjon i stilling 11 Kontoplaner 053 Kontorteknisk utstyr 06 Kontorrekvisita 043 Kontortelefoner 053 Kontorteknisk utstyr 041 Kontortjenester og støttefunksjoner 005 Kontrollordninger, generelle 041 Kopiering 053 Kopimaskiner 23 Kostfradrag 24 Kostgodtgjørelse 004 Krigsutflyttingsplaner evakuering 046 Kringkasting, informasjon til 211 Kunngjøring av ledig stilling 255 Kunst på arbeidsplassen 274 Kurs, eksterne (personalutvikling) 273 Kurs, interne (intern opplæring) 63

64 L 11 Langtidsbudsjett 02 Langtidsplaner 16 Legater 03 Leie av eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 03 Lokaler 252 Lov om ferie 000 Lov om informasjonssikkerhet Lov om personopplysninger 20 Lover og reglementer om tjenestemenn, lærlinger m.v. 20 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 20 Lover om tjeneste- og arbeidstvister 03 Lys, ventilasjon, VVS 276 Lærlingebedrift 20 Lærlingelov 234 Lønn etter døden 23 Lønn og pensjon 222 Lønnsansiennitet 16 Lån M 053 Makuleringsmaskiner 03 Låser 053 Maskinvare IKT 270 Medarbeidersamtaler 20 Medbestemmelse Midlertidige stillinger, tilsetting i 214 Militærtjenestepermisjon 004 Mobilisering 043 Mobiltelefoner 000 Målbruk i statsforvaltningen N 012 Nemnder, faste 234 Nettolønn 231 Normeringer og justeringer 272 Nyansatte, introduksjon av 03 Nøkler, låser O 000 Offentlighetsloven 011 Ombudsrolle, Datatilsynets 03 Ombygging av eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 11 Omfordeling av budsjettmidler 214 Omsorgspermisjoner 274 Opplæring, ekstern 273 Opplæring, intern 222 Opprykk (stilling) 213 Oppsigelse 252 Opptjening av ferie feriens lengde 64

65 225 Særlige påskjønnelser 226 Ordensstraff m.v. 251 Ordinær arbeidstid (herunder fleksitid) 012 Organer, administrative 016 Organer, eksterne 01 Organets/etatens oppbygging og administrative enheter 001 Organisasjon og administrasjon, statsforvaltningen 0 Organisasjon og administrasjon 011 Organisasjonsmessig oppbygging, organet 252 Overføring av ferie 122 Overføring av midler 251 Overtid 232 Overtidsgodtgjørelse P 03 Parkeringsanlegg 23 Pensjon 235 Pensjon og trygder Pensjonistengasjement 214 Permisjon fravær 214 Permisjon for å gå inn i annen stilling 214 Permisjoner for å delta i internasjonalt samarbeid 214 Permisjoner for å utføre organisasjonsmessige oppdrag 214 Permisjoner for å utføre offentlige verv 22 Personale 221 Personalmapper 27 Personalopplæring 270 Personalpolitikk, -utvikling, -opplæring, generelt om 271 Personalpolitikk (herunder rekrutteringspolitikk) Personalreglement 20 Personalstatistikk 27 Personalutvikling, generelt 012 Personvernnemnda 17 Plassering av midler (Bankgiro/postgiro) 041 Porto 041 Post- og budtjeneste 17 Postgiro 046 Pressemeldinger 053 Printere 053 Programvare IKT 016 Prosjekter, eksterne, deltakelse i 216 Prosjektstillinger Publikasjoner, se 307 og Publiseringsløsninger 225 Påskjønnelser, særlige R Rapporter, se 307 og Rasjonaliseringstiltak, generelle 15 Refusjoner 13 Regnskap og revisjon 65

66 13 Regnskapsordninger 13 Regnskapssaker 231 Regulativer og tariffer 231 Reise, flytting, beordring (herunder godtgjørelser) 24 Reiseregninger 016 Referansegrupper, eksterne, deltakelse i 271 Rekrutteringspolitikk 06 Rekvisita 03 Renhold 06 Renholdsmidler 03 Renovasjon 016 Representasjon i faste eksterne organer 042 Restanselister 13 Revisjon 000 Riksvåpenet, bruk av m.v 03 Romfordeling 11 Råbudsjett 012 Råd, faste (interne) S 000 Saksbehandlingsregler, generelt 011 Saksbehandlingsregler, internt 011 Saksmanual, Datatilsynets 014 Samarbeidsorganer, organets 235 Samordning av pensjon og trygd 06 Sanitær- og renholdsmidler 043 Sentralbord 000 Sikkerhets- og beskyttelsesinstruksen sivilarbeidere, tilsetting av 214 Sivilarbeidertjenestepermisjon 214 Sivilforsvarstjenestepermisjon 041 Skrivetjeneste 24 Skyssgodtgjørelse 24 Skyssmiddel, eget 006 Standardiseringsspørsmål 11 Statsbudsjettet 001 Statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 20 Statskalenderen 232 Stedfortredergodtgjørelse Stillinger (herunder engasjementer o.l.) Stillingsbeskrivelser, instrukser, kunngjøringer, søknader 11 Stillingsbudsjett 211 Stillingsinstrukser 210 Stillingsoversikter 275 Stipend o.l. 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon 02 Strategiske planer 307 Strategier, faglige (interne) 03 Strøm 275 Studiereiser 232 Styrertillegg 66

67 041 Støttefunksjoner, kontortjenester 20 Suppleringsavtaler 226 Suspensasjon 214 Sykepermisjoner 231 Særavtaler (tariffer og regulativer) 20 Særavtaler for organet 225 Særlige påskjønnelser (ordener m.v.) 211 Søknader på ledig stilling T 231 Tariffer 000 Taushetserklæringer 221 Taushetserklæringer, ansatte 000 Taushetsplikt 045 Tekniske tjenester 043 Telefaks 043 Telefonapparater 043 Teletjenester 252 Tidspunkt for ferie - overføring av ferie 234 Tidspunkt for utbetaling av lønn 123 Tildeling av bevilgning 004 Tilfluktsrom 24 Tillatelse til bruk av eget skyssmiddel for enkelte reiser 24 Tillatelse til bruk av eget skyssmiddel for hele året 232 Tillegg og godtgjørelser som tilligger tjenesteplikten, 11 Tilleggsbevilgninger Tilsetting Tilsetting av eksternt lønnet personale Tilsetting i faste stillinger (fast tilsetting, vikar) Tilsetting av sivilarbeidere Tilsetting i midlertidige stillinger 012 Tilsettingsråd 15 Tilskott 121 Tilvisningsmyndighet 20 Tjenestemannslov 014 Tjenestemannsorganisasjoner - samarbeidsorganer Tjenester Tjenestereiser 24 Tjenestereiser innenlands 24 Tjenestereiser utenlands 043 Tjenestetelefoner 257 Tjenestetvister 20 Tjenestetvistlov 057 Transportmidler - anskaffelser, vedlikehold og avgang 234 Trekk i lønn 041 Trykking U 235 Uføretrygd 252 Utbetaling ved slutt/overgang til annen statsstilling 234 Utbetalingsregler - fradrag i lønn 67

68 03 Utbyggingsplaner, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 214 Utdannelsespermisjoner 13 Utgifter, inntekter 016 Utredningsutvalg, eksterne, deltakelse i 052 Utstyr, kontorteknisk 224 Uttalelse om personell (attester) 013 Utvalg, ad hoc 016 Utvalg, eksterne, deltakelse i utrednings- 012 Utvalg, faste 275 Utveksling av tjenestemenn 27 Utvikling (av personale) V 03 Vakthold 03 Vedlikehold av eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 051 Vedlikehold av inventar 053 Vedlikehold av kontorteknisk utstyr 053 Vedlikehold av maskinvare og programvare 214 Velferdspermisjoner og idrettspermisjoner 255 Velferdstiltak 03 Ventilasjon 012 Verneombud 254 Vernetjeneste 06 Verneutstyr Vikar, tilsetting 02 Virksomhetsplaner 03 VVS (vann, varme, sanitæranlegg) Økonomiforvaltning 12 Ø 121 Økonomikontroll 13 Økonomioppfølging 121 Økonomistyring Å 046 Årsmeldinger 68

69 Stikkordsregister klasse 3-5 A 333 Adgangskontroll 307 Analyser knyttet til personopplysningsloven mm, internt produsert 328 Andre offentlige registre, registeropplysninger 309 Annet generelt om saksbehandling og veiledning 59 Annet om avviksbehandling 49 Annet om godkjenninger 349 Annet om kameraovervåking 429 Annet om konsesjoner, meldinger og tillatelser 59 Annet om kontroller 369 Annet om publisering 329 Annet om registeropplysninger 339 Annet om sporing og kontrolltiltak 38 Ansiktsgjenkjenning 366 Apper (mobilapper) 325 Arbeidsmiljøundersøkelser o.l., registeropplysninger 345 Arbeidsplassen, kameraovervåking 335 Arbeidsplassen, innsyn i e-post/datasystemer, telefonlogg 38 Autentifiseringsfunksjoner, unike 424 Automatiske bomstasjoner, standardkonsesjon 362 Avindeksering av søketreff (søkemotorer) 422 Avklaring av konsesjonsplikt 56 Avvikssaker B 321 Bank, registeropplysninger 424 Banktjenester, standardkonsesjon 324 Barn og utdanning, registeropplysninger 324 Barnehage, registeropplysninger 322 Barnevern, registeropplysninger 424 Barnevernsinstitusjon, standardkonsesjon 46 BCR Binding Corporate Rules 300 Behandling av personopplysninger, generelt om 301 Behandling av personopplysninger, lov om 301 Behandling av personopplysninger, forskrifter om 323 Betalingsanmerkninger, registeropplysninger 46 Binding Corporate Rules, BCR 363 Bilder, publisering 38 Biometri 365 Blogger, publisering 424 Bokart, standardkonsesjon 342 Boligområder, kameraovervåking 424 Bomstasjoner, automatiske, standardkonsesjon 342 Borettslag, kameraovervåking 49 Bransjenormer 52 Brevkontroller C 69

70 339 Cookies D 346 Dashbordkamera 39 Databehandleravtaler 335 Datasystemer, Innsyn og sletting mm 307 Datatilsynets analyser 307 Datatilsynets rapporter 307 Datatilsynets strategier knyttet fagområder 308 Datatilsynets veiledninger 428 Dispensasjon fra krav til å ha internkontroll 367 Dokumenter, offentlig publisering 424 Dopingkontroll, standardkonsesjon 346 Drosje, kameraovervåking 38 DUF-nummer E 333 Effektivitetsmåling, kontrolltiltak 309 Eksterne veiledninger, rapporter o.l. knyttet til personvern, samarbeid om 332 Elektronisk kjørebom 37 Elektronisk signatur 324 Elevmapper 324 Elevopplysninger 337 Elev-pc 324 Elevundersøkelser o.l. 301 Endringer, forskrift om behandling av personopplysninger 301 Endringer, lov om behandling av personopplysninger 335 E-post, innsyn og sletting mm 52 Etterkontroller F 326 Fengsel, registeropplysninger 38 Fingeravtrykk 332 Flåtestyring 328 Folkeregisteret, registeropplysninger 321 Foreninger, registeropplysninger 422 Forhåndsvurderinger, konsesjon 329 Forskning, registeropplysninger (innsyn, retting sletting) 425 Forskning, konsesjoner 301 Forskrift om behandling av personopplysninger 321 Forsikring, registeropplysninger 424 Forsikringstjenester, standardkonsesjon 342 Fritidseiendommer, kameraovervåking 38 Fødselsnummer G 50 Generelt om avviksbehandlinger 40 Generelt om godkjenninger 340 Generelt om kameraovervåking 50 Generelt om kontroller 420 Generelt om konsesjoner, meldinger og tillatelser 70

71 300 Generelt om personvernregelverket 360 Generelt om publisering (internett) 300 Generelt om personopplysningsloven 320 Generelt om registeropplysninger 330 Generelt om sporing og kontrolltiltak 323 Gjenpartsbrev, kredittvurdering 332 GPS og sporing H 321 Helseerklæring forsikring, innhenting av 425 Helseforskning, konsesjoner 425 Helseopplysninger, konsesjoner 322 Helseopplysninger, registeropplysninger 324 Høyskoler, registeropplysninger I 321 Ideelle organisasjoner, registeropplysninger 38 Identifikatorer unike 37 ID-kort 39 ID-tyveri 37 Informasjonssikkerhet og internkontroll 323 Inkasso, registeropplysninger Internett, publisering Internkontroll og informasjonssikkerhet 428 Internkontroll, dispensasjon fra krav til å ha 332 Innlogging, kontrolltiltak 37 Innloggingsmetoder 332 Innloggingssystemer, kontrolltiltak 426 Integrity Due Dilligence, konsesjoner 307 Internt produserte rapporter, analyser og strategier knyttet til personopplysningsloven J 326 Justis, registeropplysninger 322 Journalopplysninger, pasienter K 363 Kameraopptak, publisering 428 Kameraopptak, utvidet lagring Kameraovervåking Kameraovervåking på arbeidsplassen 340 Kameraovervåking, generelt om 342 Kameraovervåking, hjem og bolig 342 Kameraovervåking, fritidseiendommer 343 Kameraovervåking, offentlige tilgjengelige områder 346 Kameraovervåking, transportmidler 333 Kartleggingsverktøy, kontrolltiltak 332 Kjørebok, elektronisk Konsesjoner, meldinger og tillatelser Konsesjoner, andre 424 Konsesjoner, automatiske bomstasjoner (standard) 71

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

Fellesnøkkelen. Forord

Fellesnøkkelen. Forord Fellesnøkkelen Forord Forskrift om offentlege arkiv av 11.12.1998 2-3 andre ledd slår fast at alle statlige organer normalt skal ha en arkivnøkkel som skal omfatte alle saksområder under organet. Statlige

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

0 Organisasjon og administrasjon 1 Okonomi 2 Stillinger og personell 3 Samfunnsovergripende emner 4 Naturressurser og naturmiljo 5 Personrelaterte forhold 6 Priser og nasjonal skonomi 7 Nreringer 8 9 Annet

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Bevaring og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012

Bevaring og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012 Bevaring og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012 20. november 2012 Jorunn Bødtker Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen job@fin.dep.no 1 Dagens tema Jeg kjenner forslaget for

Detaljer

Personvernmessige utfordringer ved sammenslåing av kommuner Den nye personvernforordningen

Personvernmessige utfordringer ved sammenslåing av kommuner Den nye personvernforordningen Personvernmessige utfordringer ved sammenslåing av kommuner Den nye personvernforordningen Punkter Bitte litt om Datatilsynet Personvernmessige utfordringer ved kommunesammenslåinger Nytt regelverk Hva

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

67 Statistisk sentralbyrås håndbøker. Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå

67 Statistisk sentralbyrås håndbøker. Arkivnøkkel for Statistisk sentralbyrå 67 Statistisk sentralbyrås håndbøker for Statistisk sentralbyrå 67 Statistisk sentralbyrås håndbøker for Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Forord Denne håndboka

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Bevaring og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012

Bevaring og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012 Bevaring og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012 9. november 2012 Jorunn Bødtker Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen job@fin.dep.no 1 Dagens tema Jeg kjenner forslaget for statsforvaltningen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. VIRKEOMRÅDE.... 2 2. DELEGASJON OG DEFINISJONER... 2 3. ETIKK... 2 4. ARBEIDSTID OG HVILETID... 2 5. UTBETALING AV LØNN... 3 6. FERIE... 3 7. TAUSHETSPLIKT...

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104681/MKJ 11/00706-2/CBR 14. september 2011 Dato Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift

Detaljer

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 PERSONVERN en grunnopplæring i personvernregelverk (2017) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet vil bli gjennomført med to samlinger á to dager. I løpet av samlingene

Detaljer

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyver og utvikling i Datatilsynet?

Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyver og utvikling i Datatilsynet? Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyver og utvikling i Datatilsynet? 14.04.2016 Temaer Kort om Datatilsynet; mandat, saksomfang, sakstyper, arbeidsprosesser, IKT-verktøy osv Kartlegging av tidstyver

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Kommentarer til mørketallsundersøkelsen og visjoner for Datatilsynet

Kommentarer til mørketallsundersøkelsen og visjoner for Datatilsynet Kommentarer til mørketallsundersøkelsen og visjoner for Datatilsynet Bjørn Erik Thon direktør 23.09.2010 Side 1 Dagens tekst - Kort om Datatilsynet - Kommentarer til undersøkelsen - Supplering: Hva vi

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

v. Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane, Arnt Ola Fidjestøl

v. Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane, Arnt Ola Fidjestøl v. Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane, Arnt Ola Fidjestøl Fylkesarkivet tek vare på offentleg dokumentasjon uavhengig av når den vart skapt og uavhengig av kva den skal nyttast til www.sfj.no Fylkesarkivet

Detaljer

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-1 Administrative bestemmelser - Endring av retningslinjer for bruk av statsmidler til representasjon Dato: 22.01.2004 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB Universitetet i Bergen RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I ERSONALSAKER VED UIB Sakstype ehorte Tilgangskode Offentlig Ikke offentlig Merknad Amming tjenestefri ved amming T Attester Disiplinærsaker/ tilrettevising

Detaljer

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt.

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern. Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern. Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen Disposisjon Hva er overvåking? Litt om lover og bruk av personopplysninger i arbeidslivet Enkelte eksempler:

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Retningslinje for PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Forord I 2001 ble retningslinje for klientmapper i PP-tjenesten ferdigstilt. Siden den gang har det skjedd en del endringer spesielt med tanke på bortfall

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Høringsinstansene iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref. Dato 2012/11462 ILGU 22.06.2012 Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivaren sender

Detaljer

EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye

EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye EUs personvernforordning - hva kreves? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat (H) Halfdan Mellbye Innhold 1. Personvernforordningen hva er det EU vil og hva er nytt? 2.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Tilsyn med etterlevelse av personvernforordningen

Tilsyn med etterlevelse av personvernforordningen Tilsyn med etterlevelse av personvernforordningen 19.12.2016 Innhold 1. Datatilsynet som kontrollmyndighet - i dag - etter mai 2018 2. Tilsynsmetodikk i dag 3. Endrede premisser for Datatilsynets bruk

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

EUs nye forordning for personvern

EUs nye forordning for personvern EUs nye forordning for personvern Norsk Arkivråds høstseminar, 2. november 2016 Nye personvernregler 1. Om de nye reglene 2. De nye reglene 2 1. Om forordningen Arbeidet startet i 2012 Vedtatt i 2016 og

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Ny forordning om behandling av personopplysninger. Hvordan går det med pasienten?

Ny forordning om behandling av personopplysninger. Hvordan går det med pasienten? Ny forordning om behandling av personopplysninger Hvordan går det med pasienten? 14.12.2015 Behovet for regelendringer 2 Idealer møter byråkrati Status 01.december: - 95% ferdig - Gjenstår noe dialog om:

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for tjenestemenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost Arkivmateriale i papirform 2 BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER FOR KIRKELIG

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

Hva betyr det for din virksomhet?

Hva betyr det for din virksomhet? Nye personvernregler i 2018 Hva betyr det for din virksomhet? I 2018 får Norge nye regler for personvern, når EUs forordning erstatter dagens regelverk. Alle virksomheter som behandler personopplysninger

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Personvern i arkivene. Grunnleggende elementer og noen eksempler

Personvern i arkivene. Grunnleggende elementer og noen eksempler Personvern i arkivene Grunnleggende elementer og noen eksempler Ivar Fonnes 06.09.2011 Relevans Personvern er knyttet til behandling, bevaring og bruk av personopplysninger. Alle personopplysninger som

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene?

Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene? Personvernforordningen Hva kommer og hva risikerer virksomhetene? Emilie Veggeland Knudsen Advokatfullmektig Advokatfullmektig Advokat Kjersti Lyster Ryen Advokat Nye personvernregler i norsk rett EUs

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Bevaring- og kassasjon nytt regelverk på høring høsten september 2012 Jorunn Bødtker Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen

Bevaring- og kassasjon nytt regelverk på høring høsten september 2012 Jorunn Bødtker Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen Bevaring- og kassasjon nytt regelverk på høring høsten 2012 18. september 2012 Jorunn Bødtker Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen 1 Dagens tema Definisjoner Bakgrunn for høringen Innholdet

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Retningslinjer for personaldokumentasjon

Retningslinjer for personaldokumentasjon Retningslinjer for personaldokumentasjon Revidert 31.08.12 TLO FORMÅL... 3 FORUTSETNING... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 ORGANISERING AV PERSONALDOKUMENTASJON... 3 FORHOLDET SAKARKIV - PERSONALARKIV...

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER. Tone Tenold 2017

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER. Tone Tenold 2017 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Tone Tenold 2017 PERSONVERNLOVGIVNINGEN - bygger på en kjerne av grunnleggende personvernprinsipper Disse springer ut fra et ideal om at alle skal ha bestemmelsesrett over

Detaljer

ekommune 2017 Prosessplan for god praksis om personvern

ekommune 2017 Prosessplan for god praksis om personvern ekommune 2017 Prosessplan for god praksis om personvern Utfordringen Ble tidligere i år klar over at ny EUforordning ville medføre nye krav fra mai 2018 => erkjennelse: Overhalla kommune har et grunnleggende

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet Tommy Tranvik Utgangspunkt Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Delegasjonsreglement for NMBU

Delegasjonsreglement for NMBU Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra 01.01.17. Vedtatt av universitetsstyret i møte 24.11.2016. Arkivnr: 16/05633 1 Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet

Detaljer

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget 1. Kontorservice Kontor- og administrasjonsfaget Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

Detaljer