INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Cxense ASA («Selskapet») som vil finne sted: 12. oktober 2015 kl. 09:00 På Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, i Vika i Oslo. Når nåværende innkalling sendes ut er Selskapets aksjekapital NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nåværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter, sist endret den 2. juli 2014, er tilgjengelig på Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må De gi melding om dette og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett til: DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester, innen 9. oktober 2015 kl. 12:00. Møteseddel/fullmaktsblankett gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Hver aksjonær kan få følge av en rådgiver som kan uttale seg på vegne av aksjonæren på den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjonærer har dessuten rett til å be om informasjon fra styremedlemmer og daglig leder i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper («asal.») Den ekstraordinære generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker: 1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad blir valgt til å lede den ekstraordinære generalforsamlingen. 2. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden 3. Rettet emisjon/ vedtektsendring/ reparasjonsemisjon/ utstedelse av warrants Styret har arbeidet for å innhente kapital og for å få en bredere aksjonærstruktur, og kunngjorde den 8. september 2015 en rettet emisjon bestående av totalt aksjer, primært rettet mot institusjonelle og profesjonelle investorer, til en tegningskurs per aksje på NOK 100 (den «Rettede Emisjonen»). Utstedelsen av de nye aksjene i forbindelse med den Rettede Emisjonen må formelt besluttes av den ekstraordinære generalforsamlingen. Tegningsbeløp fra den Rettede Emisjonen vil delvis benyttes til å finansiere Selskapets oppkjøp av et Media-virksomheten til Ramp Holdings, Inc. (hvis avtale ble offentliggjort den 21. september 2015) («Oppkjøpet»), og delvis til å styrke Selskapets balanse og likviditet, samt til generelle selskapsformål. Det er Selskapets intensjon at Selskapet utfører en reparasjonsemisjon rettet mot aksjeeiere i Selskapet per 7. september 2015, som ikke ble gitt anledning til å delta i den Rettede Emisjonen og som ikke er hjemmehørende i land hvor aksjetegningen er forbudt eller (foruten Norge) krever søknad, registrering eller lignende («Reparasjonsemisjonen»). Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen vil tilsvare tegningskursen i den Rettede Emisjonen. Den endelige beslutning med hensyn til om Reparasjonsemisjonen skal gjennomføres, tilligger styret.

2 I henhold til vilkårene og betingelsene for den planlagte Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen, vil hver tegner som får utstedt nye aksjer motta én (1) warrant for hver andre (2) aksje som utstedes til tegneren i den Rettede Emisjonen eller i Reparasjonsemisjonen. Warrants skal kunne utøves etter en 12-måneders periode, betinget av at de nye aksjene ikke blir solgt i løpet av en slik periode på 12 måneder, med en innløsningskurs per aksje på NOK 130. Tegningsrettene utløper 13 måneder regnet fra datoen for utstedelse. Både den Rettede Emisjonen, Reparasjonsemisjonen og utstedelsen av tegningsretter er betinget av godkjennelse fra den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret foreslår at eksisterende aksjonærer gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i forbindelse med den Rettede Emisjonen. (a) Rettet Emisjon Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK fra NOK til NOK gjennom utstedelse av nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 5, til tegningskurs NOK 100,- per aksje. Det totale tegningsbeløpet er NOK 80 millioner, hvorav NOK 4 millioner skal tillegges Selskapets aksjekapital, mens overkursen på NOK 76 millioner skal tillegges Selskapets fond i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven. De nye aksjene utstedes til investorene som angitt i Vedlegg 1. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i forbindelse med denne kapitalforhøyelsen. De nye aksjene skal tegnes så snart som mulig etter den ekstraordinære generalforsamling og senest innen 14. oktober Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 16. oktober 2015, likevel slik at styret i særskilte tilfeller kan forlenge innbetalingsfristen. I tilfelle manglende innbetaling av en tegner, kan styret overføre denne tegnerens rettigheter til en eller flere andre tegnere. De nye aksjene skal gi rett til utbytte eller andre tildelinger som fastsettes etter registrering av kapitalforhøyelsen og utstedelse av de nye aksjene i Foretaksregisteret. Kostnadene i forbindelse med kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 3,5 millioner og inkluderer et honorar til Arctic Securities AS for å bistå med plasseringen i den Rettede Emisjonen.» (b) Endring av vedtektene Som følge av ovennevnte foreslåtte kapitalforhøyelse, foreslår styret for Selskapets ekstraordinære generalforsamling at vedtektenes 4 endres til å lyde: «Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»

3 (c) Reparasjonsemisjon Styret foreslår følgende vedtak om en reparasjonsemisjon og tilhørende kapitalforhøyelse: «1. Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK 5 og maksimum NOK gjennom utstedelse av opp til nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 5, til en tegningskurs per aksje på NOK 100. Tegningskursen tilsvarer tegningskursen i den Rettede Emisjonen ovenfor. Den endelige avgjørelsen med hensyn til om Reparasjonsemisjonen skal gjennomføres, samt størrelsen og vilkår for emisjonen, tilligger styret. 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal fravikes, jf Bare aksjeeiere i Selskapet per 7. september 2015 (som er registrert i VPS den 9. september 2015), som ikke ble gitt anledning til å tegne aksjer i den Rettede Emisjonen vedtatt under punkt 3 (a) ovenfor og som ikke er hjemmehørende i land hvor aksjetegningen er forbudt eller (foruten Norge) krever søknad, registrering eller lignende, kan tegne aksjer i Reparasjonsemisjonen. Det utstedes tegningsretter til berettigede aksjeeiere. En rett til å tegne et ikke helt antall aksjer blir rundet ned til det nærmeste hele antall aksjer. Overtegning er tillatt. Ubenyttede tegningsretter fordeles på berettigede aksjeeiere som har overtegnet, andre aksjonærer, og/eller andre investorer etter styrets frie skjønn. Tegningsrettene kan ikke avhendes. 3. Tegningsperioden for aksjene starter på eller rundt 23. oktober 2015 og utløper på eller rundt 6. november 2015 klokken 16:30 (norsk tid). Dersom Finanstilsynet per utløpet av 22. oktober 2015 ikke har godkjent prospektet, begynner tegningsperioden den første handelsdagen på Oslo Axess etter at prospektet er godkjent, og avsluttes kl. 16:30 (norsk tid) 14 dager deretter. 4. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 11. november Dersom tegningsperioden utsettes i henhold til punkt 3 over, utsettes fristen for betaling av tegningsbeløp tilsvarende. Tegnere som er hjemmehørende i Norge, må ved en påtegning av tegningsblanketten gi Arctic Securities AS en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det beløp som skal betales for tildelte aksjer. For andre tegnere skal betaling skje til en særskilt emisjonskonto. 5. De nye aksjene skal gi rett til utbytte eller andre tildelinger som fastsettes etter registrering av kapitalforhøyelsen og utstedelse av de nye aksjene i Foretaksregisteret. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen vil avhenge av total tegning i Reparasjonsemisjonen og være i et beløp opp til NOK , som inkluderer et honorar til Arctic Securities AS, for å bistå med plasseringen av emisjonen. 6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre punkt 4 i Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen, antall aksjer og aksjenes pålydende ved gjennomføring av Reparasjonsemisjonen.»

4 (d) Utstedelse av warrants Vilkårene presentert for deltakerne i den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen inkluderer et forslag om at hver av deltagerne skal få utstedt én (1) warrant for hver andre (2) aksje tegnet og tildelt i den Rettede Emisjonen og/eller Reparasjonsemisjonen. Warrants vil utløpe på datoen som faller tretten (13) måneder fra datoen for nærværende ekstraordinære generalforsamling, likevel slik at warrants ikke kan utøves før etter utløpet av en ettårs-periode regnet fra datoen for nærværende generalforsamling og betinget av at eieren ikke har solgt eller på annen måte disponert over de tilhørende nye aksjene i den Rettede Emisjonen og/eller Reparasjonsemisjonen. I forlengelsen av ovenstående, foreslår styret følgende vedtak: «1. For hver andre (2) aksje tegnet og utstedt i den Rettede Emisjonen vedtatt under punkt 3 (a) over og/eller for hver andre (2) aksje tegnet og utstedt i Reparasjonsemisjonen vedtatt under punkt 3 (c) over, skal det utstedes èn (1) warrant til den enkelte tegner. Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet. Hver warrant har en varighet til 12. november 2016, likevel slik at den ikke kan utøves før utløpet av en ett-årsperiode fra datoen for dette vedtak, og da bare såfremt innehaveren i løpet av denne ett-årsperiode ikke har solgt eller på annen måte disponert over de nye aksjene som warrants er knyttet til («Holding Period»). Styret kan redusere Holding Period dersom dette anses tilrådelig. Warrants kan utøves til en utøvelsespris per aksje på NOK 130. Warrants kan ikke overdras. Totalt aksjer ble vedtatt utstedt i den Rettede Emisjonen. I tillegg kan styret, som vedtatt under punkt 3 (c) over, vedta å utstede opp til nye aksjer i forbindelse med Reparasjonsemisjonen. Følgelig skal det utstedes minimum og maksimum warrants. Med «warrants» forstås her frittstående tegningsretter i henhold til allmennaksjelovens Warrants skal tegnes så snart som praktisk mulig etter den ekstraordinære generalforsamling, og senes innen 6. november Dersom Finanstilsynet per utløpet av 22. oktober 2015 ikke har godkjent prospektet, begynner tegningsperioden den første handelsdagen på Oslo Axess etter at prospektet er godkjent, og avsluttes kl (norsk tid) 14 dager deretter. 3. Det skal ikke betales særskilt vederlag for warrants. 4. Utøvelse av warrants skal skje ved skriftlig melding til Selskapets styre, med tydelig instruks om antall warrants som utøves, og med angivelse av det antall aksjer som tegnes. 5. Betaling for tegnede aksjer skal skje innen ti (10) virkedager etter varsel om utøvelse, likevel slik at styret kan forlenge betalingsfristen i særskilte tilfeller såfremt styret, dersom slikt skjønn utøves, ikke diskriminerer en innehaver i forhold til en annen. 7. Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal antallet warrants som utstedes herunder, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall. 8. Aksjer utstedt på grunnlag av warrants gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt.»

5 4. Styrefullmakt til å utstede aksjer Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede vederlagsaksjer i Selskapet i forbindelse med det nylig offentliggjorte kjøpet av virksomhet fra Ramp Holdings, Inc. Som kunngjort av Selskapet den 21. september 2015, har Selskapet signert en Asset Purchase Agreement («APA») for oppkjøp av visse eiendeler og immaterielle rettigheter (samt overtakelsen av enkelte kundekontrakter og ansatte) (samlet «Virksomheten») i Ramp Holdings, Inc., et selskap som er registrert og organisert under lovgivning i Delaware («Ramp»). I henhold til APA, skal vederlaget for oppkjøpet delvis ta form av vederlagsaksjer i Cxense. Den foreslåtte styrefullmakt vil dekke utstedelse av nevnte vederlagsaksjer ved gjennomføring av APA. Ved gjennomføring av APA, skal det utstedes vederlagsaksjer tilsvarende en verdi på USD , med en USD/NOK valutakurs fastsatt per dato for gjennomføring, basert på volumvektet gjennomsnittlig sluttkurs for Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Axess, 60 handelsdager forut for dato for gjennomføring. Beløpene og antall aksjer kan bli gjenstand for justeringer basert på regnskaper for den ervervede Virksomheten per gjennomføringstidspunktet. Vederlagsaksjene er underlagt begrensninger. 50 % av vederlagsaksjene frigis fra nevnte begrensninger etter 12 måneder og de resterende 50 % frigis fra begrensninger etter 18 måneder. I tillegg er det en earn-out-klausul, med ytterligere to (2) potensielle vederlagsbetalinger i form av aksjer i Cxense henholdsvis 12 og 24 måneder etter gjennomføring av APA. Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer og øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjer på gjennomføringsdato i den nevnte transaksjonen. Kapitalutvidelsen vil bli endelig vedtatt av styret etter mottak av en sakkyndig redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger og særskilte rettigheter fra en uavhengig revisor, som foreskrevet i asal. 10-2, ref Styrefullmakten i dette punkt 4.1 skal være begrenset til en total nominell verdi på vederlagsaksjene som kan utstedes ved gjennomføring basert på betingelsene og vilkårene fastsatt i APA. Som følge av ovennevnte, fremmer styret forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende styrefullmakt til å utstede aksjer: 4.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med fusjoner og/eller oppkjøp: 1. Styret i Cxense ASA («Selskapet») gis fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse ved å utstede vederlagsaksjer til Ramp Holdings, Inc. i henhold til betingelsene og vilkårene i en Asset Purchase Agreement datert 18. september 2015 («APA»). Vederlagsaksjene har en verdi på USD , med en USD/NOK valutakurs fastsatt per dato for gjennomføring og et antall aksjer som skal beregnes basert på volumvektet gjennomsnittlig sluttkurs for Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Axess, 60 handelsdager forut for dato for gjennomføring. Hensyntatt rimelige svingninger i valutamarkedet og fluktuasjoner i aksjeprisen mellom tidspunktet for denne innkallingen og gjennomføringen av APA, foreslås det en maksimal total nominell verdi for denne fullmakten stor NOK , likevel slik at fullmaktens størrelse begrenses til det antall vederlagsaksjer som skal utstedes ved gjennomføringen av APA. Alle tidligere fullmakter til styret til å utstede aksjer skal, for å unngå tvil, forbli i kraft.

6 2. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. 3. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt. 4. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og hvorvidt aksjene skal kunne selges, dette innenfor rammen av de vilkår og betingelser som følger av APA. 5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, vil foretas ved tingsinnskudd som beskrevet i allmennaksjeloven Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes. 7. Fullmakten skal gjelde for en periode på ett (1) år. 8. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet. 9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges. 21. september 2015 Cxense ASA Morten Opstad Styreleder

7 Vedlegg 1: Investor Navn # Aksjer Eltek Holding AS Asah AS Alden AS Polaris Media AS Charles Street Home Capital Storebrand Kapitalforvaltning Midelfart Invest AS Norron Sicav Select Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet Tigerstaden AS Hortulan AS James Smith VJ Invest AS Varner Equities AS ACIER AS Grotmol Solutions AS Awilhelmsen Capital II AS Borgano AS Colargol Invest RAMS AS Charles Stanley Jomani AS Lithinon AS Tryggen Invest AS Deborah Wides Kuler & Krutt AS (sus) v/ Ståle Bjørnstad SP Capital 22 AS Altitude AS Sigurd Thorvildsen Bjørn Fredricsson Rusle Invest AS Byens Marker Invest AS 930 Helgø Holding AS 760 Henrik Fougner 430 Eric Jacobs

8 Ref.nr.: Pinkode: Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 12. oktober 2015 og avgi stemme for: Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Cxense ASA holdes 12. oktober 2015 kl på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika i Oslo. I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 9. oktober 2015 kl Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside https://www.cxense.com/investors/ eller via Investortjenester i VPS. Alternativt kan påmeldingen sendes per e-post til per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Telefaks ikke tilgjengelig. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: Denne fullmaktseddelen brukes til fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst bruk side 2. Dersom De selv ikke møter på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den styret bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 9. oktober 2015 kl Fullmakt kan gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://www.cxense.com/investors/ eller via Investortjenester i VPS. Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Telefaks ikke tilgjengelig. Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den styret bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i Cxense ASAs ekstraordinære generalforsamling 12. oktober 2015 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

9 Fullmakt med stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: Denne fullmaktseddelen brukes til fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv møter på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styret bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 9. oktober 2015 kl Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo. Telefaks ikke tilgjengelig. Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den styret bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2015 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2015 For Mot Avstå 1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 3. (a) Rettet Emisjon 3. (b) Vedtektsendring 3. (c) Reparasjonsemisjon 3. (d) Utstedelse av warrants 4.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt onsdag 23. april 2014, kl. 15.30 på Hotel

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA den 1. desember 2014 kl. 11:00 hos

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer