(ii) Flyreisen skal skje på Selskapets bekostning, (iii) Flyreisen skal skje med SAS Group eller SAS Partners,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(ii) Flyreisen skal skje på Selskapets bekostning, (iii) Flyreisen skal skje med SAS Group eller SAS Partners,"

Transkript

1 SAS Credits bedriftsprogram - avtale for bedrifter Kunden ( Selskapet ) og Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har inngått følgende avtale for bedrifter ("Avtalen"). Avtalen gjelder fra og med bekreftelse av Avtalen via e-post fra SAS og inntil videre. Begge parter har rett til når som helst i løpet av avtaleperioden å si opp Avtalen skriftlig med én (1) måneds oppsigelsestid. 1.1 Avtalens innhold og omfang Avtalen regulerer Selskapets og Selskapsenhetens mulighet til å tjene og å ta ut SAS Credits på alle sine reiser med SAS Group og Partners i henhold til appendiks 1. Opptjening av SAS Credits beregnes utfra Kjøpsverdien (for definisjon av Kjøpsverdien, se 1.17). 1.2 Opptjening og gyldighet av SAS Credits Selskapet tildeles en såkalt Bedriftskode (CMP-kode) som må oppgis ved bestilling for å oppnå SAS Credits. Alle reiser bestilles som vanlig gjennom reisebyrå eller gjennom SAS. Samme kode brukes for uttak av SAS Credits. SAS Credits kan ikke registreres på reiser som allerede er rabattert med f.eks. Travel Pass, Marine Fares eller forhandlede avtalepriser. For at en flyreise skal gi rett til opptjening av SAS Credits må, i tillegg til det ovenstående, følgende vilkår være oppfylt: (i) Flyreisen skal gjennomføres av Brukere innenfor rammen for Selskapets næringsvirksomhet (ved Brukeres private reiser kan ikke CMP-kode benyttes), (ii) Flyreisen skal skje på Selskapets bekostning, (iii) Flyreisen skal skje med SAS Group eller SAS Partners, (iv) CMP-koden skal oppgis ved booking før avreisen, (v) Flyreisen skal faktisk gjennomføres. Selskapet er ansvarlig for at disse vilkårene er oppfylt. SAS Credits er gyldige i 3 år fra opptjening, og saldo fremgår av SAS Corporate Site. Selvbetjent retroregistrering av SAS Credits på Corporate Site er mulig opptil 3 måneder etter at reisen er foretatt. Retroregistrering er kun mulig fra den måneden du eller din bedrift mottok en velkomstmail til programmet. I forbindelse med trafikale uregelmessigheter hos en av våre partnere, der ombooking blir foretatt til et annet flyselskap, vil det ikke bli godskrevet i form av SAS Credits. Opptjente SAS Credits forfaller om Selskapet erklæres konkurs, likvideres, overføres eller om Selskapets næringsvirksomhet opphører. 1.3 Bedriftskoden (CMP-koden) og passord For å kunne identifisere Selskapet ved kjøp av reiser, tildeler SAS Selskapet en Bedriftskode (CMP-kode.) CMP-koden kan kun benyttes av Selskapet. Om Selskapet eller Brukere blir klar over uautorisert bruk av Selskapets CMP-kode skal SAS umiddelbart varsles om dette.

2 CMP-koden skal, på lik linje med passord for innlogging som inngår i programmet, oppbevares på en sikker måte og det er Selskapets ansvar å informere Brukere om dette. Selskapet skal sørge for at Brukere av CMP-koden forplikter seg til å: - overholde bestemmelsene i denne Avtalen, - stille seg solidarisk ansvarlige med Selskapet overfor SAS for den skade som oppstår pga. at Brukere ikke overholder vilkårene for CMP-koden, samt - sammen med Selskapet kompensere SAS for de tilfeller der CMP-koden benyttes utover avtalt omfang av reiser Selskapet forplikter seg til å: - stille seg solidarisk ansvarlig med Brukere overfor SAS for den skade som oppstår pga. at Brukere ikke overholder vilkårene for CMP-koden, - sammen med Brukere kompensere SAS for de tilfeller der CMP-koden benyttes utover tilgjengelig beløp samt - være ansvarlig for at Brukere tar del i disse vilkårene og godtar dem 1.4 Uttak av SAS Credits SAS Credits kan benyttes til billetter med SAS Group og SAS Partners i samsvar med Appendiks 1 Hver SAS Credit har en verdi ved kjøp av flyreiser som tilsvarer 1 NOK. Billetten som betales med SAS Credits må kjøpes gjennom en bestillingskanal spesifisert av SAS. Aktuelle bestillingskanaler oppgis i velkomstbrevet eller på Corporate Site. Bestilling av billetter med Credits må skje senest 48 timer før avreise. 1.5 Refusjon/endringsregler Refusjon av reise som er bestilt og betalt med SAS Credits kan gjøres i henhold til billettens bestemmelse og innebærer refusjon av SAS Credits Endring av billett kan gjøres i henhold til billettens bestemmelse. 1.6 Gyldighetsregler for CMP-koden SAS forbeholder seg retten til å umiddelbart å erklære CMP-koden ugyldig og sperre registrerings- og bestillingsfunksjonen ved: - misbruk av CMP-koden og/eller håndtering i strid med disse bestemmelser - manglende betaling eller annen manglende forpliktelse av Selskapet - betalingsanmerkning, insolvens eller initiering av konkurs av Selskapet 1.7 Godkjenning av vilkår og vilkårsendring Alle reiser som foretas med SAS på CMP-koden dekkes av SAS sine befordringsbestemmelser (General Conditions of Carriage). SAS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten å innhente samtykke fra Brukeren eller Selskapet. Brukeren godtar også slike endrede vilkår ved å benytte CMP-koden. 2 SAS Scandinavian System Denmark Norway Sweden

3 1.8 Tolkningsforrang/Informasjon om Brukeren Dersom ulikt syn hevdes av henholdsvis Brukere og Selskapet, gjelder normalt Selskapets syn først og fremst. Selskapet skal påse at Selskapet har rett til å få informasjon om Brukere under CMP-koden uten samtykke fra Brukere i hvert enkelt tilfelle. 1.9 SAS sine forpliktelser og ansvar SAS skal i løpet av Avtaleperioden tildele opptjente SAS Credits til Selskapet i henhold til denne avtale. SAS Credits skal omregnes i forhold til Kjøpsverdien. SAS Credits omfatter reiser med SAS Group og SAS Partners som er foretatt i løpet av Avtaleperioden, under forutsetning av at disse reisene: - er gjennomført av Brukere i henhold til denne Avtalen; og - at gyldig CMP-kode er angitt og registrert. SAS skal gi Selskapet månedlige sammendrag over Selskapets og Selskapsenheters samlede Kjøpsverdi som er tilgjengelige for Selskapet via Corporate Site. SAS sitt ansvar for feil eller mangelfulle beregninger er begrenset til oppretting av feilen eller mangelen. I tillegg fraskriver SAS seg alt ansvar overfor Selskapet/Selskapsenheten med mindre Avtalen ikke utrykkelig sier noe annet. Ikke under noen omstendighet er SAS ansvarlig overfor Selskapet for indirekte kostnader eller følgeskader Selskapets forpliktelser og ansvar Det er Selskapets ansvar å påse at hver Bruker har kjennskap til gjeldende CMP-kode og at denne koden oppgis i forbindelse med gjennomføring av reiser med SAS Group og SAS Partners for beregning av SAS Credits. Selskapet og hver Selskapsenhet skal særlig sørge for å informere innleide reisebyråer om nødvendigheten av å registrere gyldig CMP-kode for å kunne beregne riktig Kjøpsverdi. CMP-kode for bestillingen kan oppgis senest ved skranken på flyplassen før påbegynt reise. Dersom CMP-koden ikke angis senest ved dette tidspunkt får ikke Selskapet tildelt noen SAS Credits for reisen. Selskapet kan ikke la andre enn Brukere benytte tildelt CMP-kode og er ansvarlig for at tildelt CMP-kode kun gis til autoriserte personer. Selskapet skal straks varsle SAS dersom Selskapet får kjennskap til eller har rimelig grunn til å tro at tildelt CMP-kode misbrukes av tredjepart. Selskapet skal holde SAS skadesløst og erstatte SAS for alle kostnader forårsaket av at Selskapet eller Brukere har brutt vilkårene i denne Avtalen Felles forpliktelser/henvendelser Øvrige henvendelser i henhold til denne Avtalen skal foregå med bud, rekommandert brev, telefaks eller e-post til de adresser som er angitt nedenfor eller senere endrede adresser. Adresseendringer skal opplyses på den måte som er gitt i dette punkt. Kontaktopplysninger SAS Corporate Support Tlf. nr SAS Scandinavian System Denmark Norway Sweden

4 1.12 Særlig om Corporate Site og andre autorisajoner til SAS Credits For å få tilgang til Corporate Site må Selskapet/Selskapsenheten oppgi navn, telefon- og faksnummer samt e-postadresse på en valgt kontaktperson i Selskapet/Selskapsenheten til SAS. SAS skal, etter godkjenning, gi kontaktpersonen et passord for tilgang til Corporate Site. Kontaktpersonen skal umiddelbart etter mottak av passord endre dette til et eget, unikt passord. Dette passordet kan etter dette ikke gjenskapes av SAS, og Selskapet/Selskapsenheten er selv ansvarlig for at passordet oppbevares sikkert og ikke misbrukes på noen måte. SAS er ikke forpliktet til å ha tilgjengelig noen annen tjeneste eller annet utstyr for tilgang til Corporate site foruten det ovennevnte passordet. SAS forbeholder seg retten til umiddelbart å avbryte Selskapets/Selskapsenhetens tilgang til Corporate Site dersom denne misbrukes på noen måte. Selskapet/Selskapsenheten har, via kontaktpersonen, gjennom Corporate Site mulighet til å: gi flere personer tillgang til å se Selskapets opptjente SAS Credits saldo få tilgang til statistikk, rapporter og status for SAS Credits SAS tar sikte på at Corporate site skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken, men driften er uten tilsyn utenfor vanlig kontortid. Selskapet/Selskapsenheten er selv ansvarlig for at andre autorisasjoner til SAS Credits som Selskapet har mottatt av SAS, som tilgang til uttak av SAS Credits på SAS sine internettsider, oppbevares trygt og ikke misbrukes på noen måte. Selskapet er forpliktet til å gi og sikre at SAS alltid har riktig oppdatert kontaktperson i forbindelse med autorisasjoner, kommunikasjon og signaturberettigete Avtaleperiode og oppsigelse Dersom en av partene sier opp Avtalen har Selskapet krav på SAS Credits i forhold til den Kjøpsverdi som foreligger ved tidspunktet for Avtalens oppsigelse. SAS har rett til å si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom Selskapet vesentlig unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen eller Selskapet slås konkurs eller på annen måte anses å ha blitt insolvent eller dersom Selskapets næringsvirksomhet opphører. Som vesentlig mislighold skal alltid anses at Selskapet eller Selskapsenheten bevisst har latt Brukere benytte CMP-koden til privat bruk eller latt andre enn Brukere benytte CMP-koden i strid med denne Avtalen eller om SAS har rimelig grunn til å tro at slikt misbruk har skjedd med Selskapets eller Selskapsenhetens kjennskap eller Selskapet eller Selskapsenheten burde hatt kjennskap til det. Selskapets og/eller Selskapsenhetens krav på SAS Credits i forhold til gjeldende Kjøpsverdi skal i så fall anses som tapt. Hver part kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom Avtalen helt eller delvis er funnet å være i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ingen av partene har krav på skadeerstatning eller annen erstatning på grunn av at Avtalen er funnet å være helt eller delvis i strid med gjeldende konkurranselovgivning. 4 SAS Scandinavian System Denmark Norway Sweden

5 1.14 Personvern og personopplysninger I det tilfelle en av partene ønsker å gi utenforstående informasjon om Avtalens innhold, inklusive tildelte CMP-koder, skal dette, med unntak av den opplysningsplikten som foreligger i henhold til 1.12, alltid innledes med skriftlig samtykke fra den andre parten. Slike personopplysninger som er angitt i personopplysningsloven om Kontaktpersonen eller Brukere som SAS registrerer i forbindelse med forberedelse for avtalte tjenester (f.eks. kredittopplysning, virksomhetsvurdering eller lignende) eller for administrasjon av tjenesten, kan komme til å bli gjenstand for behandling og lagring i datasystem hos SAS og/eller hos andre selskaper som SAS samarbeider med for å kunne utføre avtalte tjenester. Det er Selskapets ansvar å informere Kontaktpersonen og Brukere om at SAS behandler og i enkelte tilfeller videreformidler Kontaktpersonens og Brukeres personopplysninger for å kunne gi Selskapet den nødvendige service. Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden er den juridiske enheten som er personopplysningsansvarlig for programmet i henhold til personopplysningsloven. Brukere har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som er registrert om denne hos SAS gjennom å sende en skriftlig og personlig signert forespørsel om dette til: SAS Corporate Support Box 801 SE Örnsköldsvik Sverige 1.15 Endringer og tillegg Avtaleinnholdet i denne avtalen kan komme til å endres med hensyn til eventuelle forandringer i SAS sitt produkttilbud, prisstruktur eller i Selskapets reiser. Når slike tiltak gjøres, oppdateres avtalen og publiseres på Øvrige vilkår Denne avtalen kan ikke overføres eller utvides til å omfatte andre organisatoriske Selskapseneheter uten at SAS godkjenner dette på forhånd. SAS er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, statlige tiltak, krig, streik, blokader, lockout eller annen lignende force majeure omstendighet. Forbeholdet med hensyn til streik, blokader, boikott og lockout gjelder selv om SAS selv er gjenstand for eller utfører et slikt tiltak. Tap som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av SAS dersom SAS har vist normal aktsomhet. SAS er heller ikke ansvarlig for tap som oppstår på grunn av at reisebyrå eller salgsforetak har opphørt med sin virksomhet. Tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal endelig avgjøres ved voldgift i henhold til Oslo Handelskammers Voldgiftsinstitutts regler for forenklet voldgift. Voldgiftsnemden skal samles i Oslo. Norsk lov skal gjelde for Avtalen. 5 SAS Scandinavian System Denmark Norway Sweden

6 1.17 Definisjoner I denne Avtalen har angitte definisjoner følgende betydning: "Brukere": Fysisk person som reiser med gyldig billett. Brukere reiser på Selskapets bekostning i Selskapets ordinære virksomhet. Medlem i eller innehaver av eierandel i Selskapet er Brukere kun dersom denne også er ansatt i eller midlertidig engasjert av Selskapet. Bedriftskode ( CMP-kode"): Company Mandatory Prefix; identifikasjonskode der SAS identifiserer Selskapet og hver Selskapsenhet. Corporate Site": Internettbasert statistikkmodul. Selskapsenhet": Hver enhet innenfor Selskapets konsern eller organisasjon som partene er enige om skal ha tilgang til de tjenester som SAS tilbyr i henhold til denne Avtalen og hvor disse Brukere med SAS ok Partners skal krediteres Selskapets Kjøpsverdi. For selskap utgjør en Selskapsenhet således en juridisk enhet som Selskapet kontrollerer gjennom mer enn halvparten av stemmene for alle aksjer eller andeler (datterselskap) og annen slik organisatorisk enhet som Selskapet utøver en tilsvarende innflytelse over. For andre typer organisasjoner (økonomiske foreninger, kommuner etc.) utgjør en Selskapsenhet således en juridisk enhet som eies av Selskapet selv eller som Selskapet har en økonomisk og organisatorisk beslutningsmyndighet over. "Kjøpsverdi": Den pris som er angitt på billetten, uavhengig av om denne er skrevet ut eller foreligger i elektronisk form og et skriftlig dokument ikke er utstedt, som er betalt av Selskapet eller Selskapsenheten for gjennomført reise med SAS og SAS Partners eksklusive moms, skatter, avgifter og serviceavgifter. Kjøpsverdien for en billett som omfatter reiser med både SAS og SAS Partners beregnes kun på den del av billettprisen for den gjennomførte reisen som tilfaller SAS og SAS Partners i henhold til prorateringsavtalen mellom flyselskapene. "Partners eller SAS Partners": deltakende flyselskaper eller andre transportører i det omfang som fremgår i Kapittel 2. "Serviceavgift": Avgift som legges på prisen for å dekke kostnader for salg av flybilletter gjennom SAS sine egne salgsskanaler. 6 SAS Scandinavian System Denmark Norway Sweden

7 Appendiks 1 till SAS Credits Bedriftsavtalen Tabell 1: SAS Credits Partnerne Opptjening hos SAS Group Partner Route Serviceklasse % SAS Credits opptjening Area/ Network Scandinavian (SK) Innenriks & Europa Intercont SAS PLUS 4% SAS GO 2% SAS Business 4% SAS PLUS 4% Alle markeder SAS GO 2% Widerøe (WF) Singapore (SQ) The Carlson Rezidor Group Hele rutenettet Hele rutenettet Flex 4% Economy 2% First/Business 4% Eco Flex/Economy 2% Overnatter på deltakende Radisson Blu *) og Park Inn hoteller *) Unntatt Radisson Blu Edwardian Hotels 30 SAS Credits Alle markeder Alle markeder Skandinavia, Europa og Midtøsten Tabell 2: SAS Credits Bookingklasse per serviceklasse hos partnere Partner Route Serviceklasse Bookingklasse Scandinavian (SK) Innenriks & Europa Intercont SAS PLUS SAS GO SAS Business SAS PLUS C,J,Y,S,B,P,A E, M, H, Q, W, U, K, L, T, O, G C,D,Z Y,S,B,P SAS GO E, M, H, Q, W, U, K, L, T, O, G Widerøe (WF) Singapore (SQ) Hele linjenettet Hele linjenettet Flex Economy First/Business Eco Flex/Economy C,J,Y,S,B,P,A E, M, H, Q, W, U, K, L, T R,F,P,Z,C,J,D S,Y,B,E,M,H,W,Q, N,V,L Tabell 3: SAS Credits Uttak hos partnere Partner Uttak av SAS Credits Scandinavian (SK) Uttak av SAS Credits gjelder alle tilgjengelige offentlige priser Widerøe (WF) Singapore (SQ) Uttak av SAS Credits gjelder alle tilgjengelige offentlige priser Uttak av SAS Credits gjelder alle tilgjengelige offentlige priser The Carlson Rezidor Group Uttak av SAS Credits skjer via kjøp av E-gavekort. Note: SAS kan ikke påta seg ansvar for endringer av partnere og/eller ruteprogram i løpet av avtalens løpetid. Endringer av gyldige bookingklasser kan forekomme i løpet av avtalens løpetid. 7 SAS Scandinavian System Denmark Norway Sweden

SAS Credits Bedriftsavtale. mellom. Selskapet og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

SAS Credits Bedriftsavtale. mellom. Selskapet og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden SAS Credits Bedriftsavtale mellom Selskapet og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 1 SAS Credits bedriftsprogram - avtale for bedrifter Kunden ( Selskapet ) og Scandinavian Airlines System

Detaljer

SAS Credits Bedriftsavtale. mellom. Selskapet og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

SAS Credits Bedriftsavtale. mellom. Selskapet og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden SAS Credits Bedriftsavtale mellom Selskapet og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 1 SAS Credits bedriftsprogram - avtale for bedrifter Kunden ( Selskapet ) og Scandinavian Airlines System

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT Konto- OG kortkreditt Sid 1 (8) samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1. Medlemskap og medlemskort

Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1. Medlemskap og medlemskort 1. Medlemskap og medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus er åpent for alle bortsett fra foretak og andre juridiske personer. For medlemskort som er kombinerte EuroBonus Diners Club og/eller MasterCard,

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer