Nyhetsbrev januar Innholdsfortegnelse. 1. Satsendringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev januar 2014. Innholdsfortegnelse. 1. Satsendringer"

Transkript

1 Nyhetsbrev januar 2014 Det har kommet en rekke sentrale nyheter innenfor området internasjonal merverdiavgift siste halvår. Spørsmål som dreier seg om merverdiavgift er til stadighet oppe både hos lokale myndigheter i forskjellige land og på overnasjonalt plan. I dette nyhetsbrevet har vi oppsummert de viktigste nyhetene den siste tiden som vil kunne være relevante for norske multinasjonale selskaper. Vi håper du har glede av nyhetsbrevet. Innholdsfortegnelse Nyhetsbrev januar Innholdsfortegnelse Satsendringer Saker fra EU-domstolen EU-nyheter Polen: Periodisering av VAT Serbia: Refusjon UK: Endringer i fritaket for eksport til kunder registrert for VAT i UK Angola: Consumption tax for olje og gass sektoren Albania: Div regelendringer New Zealand: GST endringer Sør-Korea: Utvidelse av avgiftsplikten Sør-Korea: Utvidet foreldelsesfrist for bokettersyn på tollområdet Romania: Urimelig lang saksbehandling ved refusjon... 5 Kontaktpersoner UK: Restrukturerings-kostnader USA: Regelendringer i North Carolina Slovakia: Div regelendringer Tyrkia: E-invoicing Italia: Ny frivillig rapporteringsordning Danmark: Bortfall av likviditetsfordel for utenlandske importører Danmark: Økt refusjon for MVA på hotellkostnader Belgia: VAT på utleie av installerte maskiner Ungarn: Periodisering av VAT på løpende ytelser Satsendringer Italia: Standard sats endret fra 21 % til 22 % fra 1. oktober Mexico: Standard sats på 16 % innført for transaksjoner i grenseområdene. Tidligere gjaldt en sats på 12 % for transaksjoner i disse områdene. En rekke fritak og unntak for VAT er også fjernet.

2 Azorene (Portugal): Standard sats endret fra 16 % til 18 % fra 1. januar. Redusert sats endret fra 9 % til 10 %. Superredusert sats endret fra 4 % til 5 %. Frankrike: Standard sats endret fra 19,6 % til 20 % fra 1. januar. Redusert sats endret fra 7 % til 10 %. Særlig sats for Korsika endret fra 8 % til 10 %. Belgia: Advokathonorar skal ha ordinær sats (21 %) fra 1. januar (tidligere unntatt). Sats for elektrisitet endret fra 21 % til 6 % (ikke trådt i kraft). Kroatia: Redusert sats endret fra 10 % til 13 % fra 19. desember. Kunst- og kulturmagasiner skal ha ordinær sats (25 %) fra 1. januar. Aviser skal ha superredusert sats (5 %) fra 1. januar. Kypros: Standard sats endret fra 18 % til 19 % fra 13. januar. Redusert sats endret fra 8 % til 9 %. Serbia: Redusert sats endret fra 8 % til 10 % fra første januar. PC'er og komponenter skal ha ordinær sats (20%). Japan: Japanese Consumption Tax endres fra 5 % til 8 % fra 1. april. 2. Saker fra EU-domstolen VAT i en kontrakt som ikke omtaler VAT ECJ-saken Tulică and Plavoşin: C-249/12 and C-250/12 gjaldt omsetning av fast eiendom i Romania, der selgerne ikke hadde ansett seg som avgiftspliktige ved salget, men der skattemyndighetene senere hadde fastslått at transaksjonene var avgiftspliktige. ECJ fastslo at så lenge rumensk rett ikke påla kjøperen å betale VAT i tillegg til det partene hadde avtalt gjennom kjøpekontrakten, skulle kontraktssummen tolkes slik at den også omfattet VAT, selv om kontrakten ikke omtalte VAT særskilt. Avgjørelsen har blant annet betydning for tolkning av hvem av partene som i henhold til kontrakt skal bære ansvaret for VAT samt grunnlaget for beregning av VAT ved etterberegnede krav. Toll og VAT på varer stjålet fra tollager ECJ uttalte i en avgjørelse fra august (Harry Winston: C- 273/12) at det var korrekt av franske avgiftsmyndigheter å kreve inn toll og VAT på smykker som var stjålet fra varelager. At smykkene ble stjålet var en hendelse som innebar at disse ble fjernet fra varelageret noe som ble ansett som et såkalt «chargeable event» for import av varer, og dette utløste således toll og import VAT. Unntaket for undervisning Ulik grensedragning i EU og enkelte medlemsland ECJ-saken MDDP SP.z.o.o: C-319/12 gjaldt spørsmålet om medlemsstaters rett til å unnta undervisningstjenester levert av private institusjoner som systematisk har som mål å oppnå fortjeneste. Den polske skattebetaleren hevdet at han hadde rett til å fradragsføre inngående VAT fordi omfanget av undervisningsunntaket i Polen var videre enn fellesreglene i EU. ECJ kom til at EU-direktivet ikke kan tolkes slik at man kan implementere unntaket i et medlemsland uten å stille noen vilkår for å kunne omfattes av undervisningsunntaket. Videre kunne en skattebetaler heller ikke kombinere lokale regler med EU-direktivet og på den måten oppnå fullt fradrag og ingen utgående avgift. Omsetning fra filial skal ikke inkluderes i fradrag for felleskostnader ECJ har i saken Le Crédit Lyonnais: C-388/11 fastslått at et foretak som er etablert i ett EU-land ikke har rett til å inkludere omsetning fra filialer i andre EU-land eller i land utenfor EU i den forholdsmessige beregningen av fradrag for inngående merverdiavgift på felleskostnader. Leveringssted for oppbevaringstjenester I en avgjørelse fra ECJ fra 5. juli 2013 (RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp.z.o.o. C-155/12) uttalte ECJ at dersom en tjeneste innebærer at mottakeren får rett til å bruke spesifikke lokaler, eller deler av lokalene, så kan disse tjenestene anses levert der hvor lokalene er lokalisert. I den aktuelle saken fra Polen var oppbevaringstjenesten kombinert med bl.a. ompakking. Dette er et unntak fra hovedregelen i EU om at tjenester anses levert der hvor kunden er etablert. Hovedregelen vil fortsatt gjelde dersom tjenesten ikke knytter seg til bruk av spesifikke lokaler. Norske selskaper som leier oppbevaringstjenester i EU, og særlig der disse kombineres med ompakking eller andre tjenester, bør være oppmerksomme på distinksjonen fordi det vil kunne medføre økt avgiftsbelastning. Frist for transport ut av EU ved eksport I en avgjørelse fra ECJ fra 19. desember 2013 (BDV Hungary Trading Kft, v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális Adó Főigazgatósága: C-563/12) ble det avgjort at det var i strid med EU-direktivet at Ungarn hadde en absolutt frist på 90 dager for faktisk transport ut av EU for å godta at en transaksjon var fakturert uten VAT som ledd i eksport. I saken var det ikke omtvistet at varene var blitt transportert ut av unionen. 3. EU-nyheter Status innføring av Financial Transaction Tax (FTT) EU Council Legal Service fremla i september en uttalelse om lovligheten av EU direktivet om Financial Transaction Tax (FTT) som ble foreslått av EU kommisjonen inneværende år. Det stiles spørsmål ved det territoriale anvendelsesområdet for avgiften, særlig for institusjoner med hovedkontor utenfor en av de deltakende medlemsstatene som utfører transaksjoner med motparter lokalisert i en medlemsstat. Uttalelsen konkluderer med at art. 4 (1) (f) i det foreslåtte direktivet om FTT overskrider medlemsstatenes jurisdiksjon hva gjelder internasjonal beskatning, og er diskriminerende overfor ikke-deltakende medlemsstater. Kommisjonen har senere tilbakevist at det foreligger noen konflikt for medlemslandene med å innføre FTT. Den antas at Tyskland vil spille en nøkkelrolle videre i forhold til progresjonen med å innføre FTT da det antas en tysk koalisjonsregjering vil kunne være en brobygger mellom de ulike blokkene med ulikt syn på hvorvidt FTT bør innføres i EU. Et sentralt spørsmål vil være hvor vidt virkeområde en FTT vil kunne få. Det antas at det vil være lettere å få gjennomslag for å innføre FTT blant medlemsstatene om man reduserer antall typer transaksjoner som skal omfattes av FTT mer på linje med eksisterende innenlandske systemer som i Italia og

3 Frankrike. Det fremstår imidlertid som nokså sikkert at det vil være påkrevd med endringer i foreliggende utkast til virkeområde for FTT for å kunne få det nødvendige flertall blant medlemslandene for å innføre FTT. Det antas at det tidligst vil være mulig å innføre FTT fra 1. januar 2015, men mest sannsynlig ikke før 1. januar Nytt GSP tollregime for import fra u-land til EU EU s Generalised System of Preferences (GSP), som gir tollpreferanser ved import fra u-land til EU er blitt revidert, og endringene trer i kraft fra 1. januar. Antallet land som defineres som GSP-land er blant annet redusert. Endringene i regimet vil kunne medføre økt eller redusert toll ved import fra ulike land. VAT-behandling av rabattkort Generaladvokaten har i en rådgivende uttalelse gitt uttrykk for at rabattkort, selv om de er omsettelige, ikke er å anse som unntatte finansielle tjenester. Forslag om standardisert VAT-oppgave i EU Vær også oppmerksom på at dersom man mottar leveranser fra andre EU-land (som skal rapporteres ved omvendt avgiftsberegning/reverse charge), vil det ikke lenger være anledning til å rapportere inngående avgift i samme periode som utgående avgift dersom man mottar faktura mer enn tre måneder etter leveransene er mottatt. 5. Serbia: Refusjon Serbiske avgiftsmyndigheter har publisert detaljerte kriterier for å kunne omfattes av ordningen med VAT refusjon for ikke-etablerte selskaper og har i tillegg publisert en liste over land som Serbia har etablert en gjensidig refusjonsordning med. Norge er ikke blant disse landene. 6. UK: Endringer i fritaket for eksport til kunder registrert for VAT i UK Engelske skattemyndigheter har akseptert at manglende avgiftsfritak for varer eksportert fra EU til ikke-etablerte kunder som er registrerte for VAT i UK strider mot EU retten. Selskapene dette gjelder kan nå følgelig kreve refundert VAT for tidligere eksporttransaksjoner, forutsatt at nærmere bestemte tidsbegrensninger er overholdt, og at selskapene kan fremlegge tilstrekkelig bevis for eksporten. Kommisjonen har gitt sin tilslutning til et forslag om en ny standard VAT-oppgave som skal gjelde for rapportering i alle EU-landene. Forslaget må imidlertid godkjennes av medlemslandene, og det er derfor ikke ventet at den kan tas i bruk før 1. januar Polen: Periodisering av VAT Fra 1. januar 2014 skal utgående VAT på alle leveranser i Polen som hovedregel rapporteres i den perioden varen/tjenesten faktisk leveres, og ikke i den perioden faktura er utstedt. Fradrag for inngående VAT kan tidligst rapporteres i den perioden fakturaen mottas. Fra 1. januar utvides tidsfristen for å utstede fakturaer, og i henhold til de nye reglene skal faktura senest utstedes den 15. måneden etter at leveransen faktisk er foretatt. Det vil i også være anledning til å utstede forhåndsfaktura inntil 30 dager før faktisk levering. Ved forhåndsbetaling skal transaksjonene rapporteres på tidspunktet for faktisk levering.

4 7. UK: Restruktureringskostnader Spørsmålet om VAT på rådgivningstjenester i forbindelse med salg av aksjer har på ny vært oppe til behandling i UK First Tier Tribunal (TLLC Ltd [2013] UKFTT 467 (TC)). Saken gjaldt et selskap som hadde inngått avtale om "sale and lease back" av sine hotelleiendommer for å forsterke sin finansielle posisjon. Transaksjonene innebar salg av 18 selskaper som eide eiendommene. Selskapet argumenterte for at kostnadene knyttet til anskaffelsene det krevde fradrag for måtte anses som administrasjonskostnader knyttet til selskapets avgiftspliktige virksomhet, og at de følgelig hadde fradragsrett for kostnadene. Retten mente imidlertid at selskapet hadde mottatt rådgivning, regnskaps- og takseringstjenester som direkte var pådratt for å gjennomføre aksjetransaksjonene, og at disse tjenestene hadde påvirket salgsverdien av aksjene. Da de pådratte kostnadene således hadde en direkte og umiddelbar sammenheng med transaksjoner utenfor VAT området, kunne selskapet ikke ta fradrag for kostnadene. 8. USA: Regelendringer i North Carolina Fra 1. januar gjøres følgende endringer: Salgsprisen på servicekontrakter vil være gjenstand for statens sales tax og use tax. Salg av elektrisitet og rørledet naturgass vil være gjenstand for generelle statlig og lokal sales og use tax sats. 9. Slovakia: Div regelendringer Fra 1. januar gjøres følgende endringer: En ny elektronisk rapporteringsforpliktelse for lokale leveranser. Oppgaven må inneholde informasjon om spesifikke avgiftspliktige transaksjoner som er utført. Fristen for innlevering vil være den 25. i måneden etter den aktuelle avgiftsterminen. Fristen for rapportering i EC Sales Lists endret fra 20. til 25. i måneden etter den aktuelle avgiftsterminen (tilsvarende VAT-oppgaven). Ikke lenger mulig for utenlandske foretak å registrere seg utelukkende på bakgrunn av import. Omvendt avgiftsberegning (reverse charge) på landbruksvarer, mobiltelefoner og mikroprosessorer mv. 10. Tyrkia: E-invoicing Fra 1. september 2013 vil alle elektroniske fakturaer måtte rutes gjennom tyrkiske skattemyndigheter. Endringene vil gjelde alle som allerede bruker elektronisk fakturering og i tillegg vil elektronisk fakturering bli obligatorisk for subjekter som handler med mineralolje, tobakksvarer, alkoholprodukter og visse drikkevarer. 11. Italia: Ny frivillig rapporteringsordning En ny frivillig ordning for rapportering av VAT er innført i Italia fra 1. januar. Ordningen gir mulighet til elektronisk levering av en daglig transaksjonsrapport. De selskapene som velger å melde seg på ordningen vil bli fritatt for en rekke andre VAT relaterte rapporteringsforpliktelser. 12. Danmark: Bortfall av likviditetsfordel for utenlandske importører Ikke-etablerte foretak som importerer varer til Danmark har tidligere blitt automatisk registrert for merverdiavgift. Danske skattemyndigheter har nå endret denne praksisen, slik at importører etablert utenfor EU ikke lenger vil bli registrert for merverdiavgift i Danmark, med mindre importøren driver annen kommersiell aktivitet i Danmark, eller gjør anskaffelser fra andre EU land til Danmark. Endringen medfører at importører utenfor EU ikke lenger kan innberette / betale innførselsmerverdiavgiften i den månedlige omsetningsoppgaven, for så å ta fradrag for inngående merverdiavgift i den samme oppgaven. Dersom det ikke foreligger et grunnlag for registrering, må importører etablert utenfor EU nå innbetale merverdiavgift innen den 16. måneden etter varene ble importert (dersom en er registrert som importør i Danmark) eller innen tidspunktet for tolldeklarasjon (dersom en ikke er registrert som importør), og kreve import-mva tilbake gjennom søknad om refusjon til danske skattemyndigheter. 13. Danmark: Økt refusjon for MVA på hotell-kostnader Utenlandske foretak (som ikke er registrert for VAT i Danmark) kan fra 1. januar få refundert 75 % av betalt VAT på hotellovernatting. Tidligere har man bare kunnet få 50 % refusjon av slike kostnader. 14. Belgia: VAT på utleie av installerte maskiner Fra 1. januar 2014 er utleie av maskiner som er permanent installerte VAT-pliktig, og ikke lenger unntatt som del av fast eiendom. 15. Ungarn: Periodisering av VAT på løpende ytelser Fra 1. juli 2014 vil leveringstidspunktet for løpende ytelser (for VAT-formål) være den siste dagen i rapporteringsperioden. Offentlige tjenester og telekomtjenester vil imidlertid anses levert i den perioden de skal betales.

5 16. Angola: Consumption tax for olje og gass sektoren I ny lovgivning klargjøres det at operatører innenfor oil and gas er omfattet av den generelle consumption taxi i Angola, selv om sektoren også har særlige skatteregler (Petroleum Income Tax). 17. Albania: Div regelendringer Utvidelse av importunntak Albania har besluttet å inkludere ytterligere varer det eksisterende i mva-unntaket for import av maskiner og utstyr. Unntaket omfatter nå også hydrauliske turbiner, vannhjul, røntgenscannere og drivhus. VAT på landbruk Med effekt fra 10. juni 2013 gjelder ikke lenger unntaket fra VAT på råmaterialer og oppdrettsdyr for skatteytere som driver innen landbruk. Nye regler for VAT representanter Det trådte i kraft enkelte nye regler for VAT representanter i Albania fra 14. juni Vi anbefaler at disse reglene undersøkes nærmere dersom man driver med virksomhet gjennom representant i Albania. 18. New Zealand: GST endringer Skattemyndighetene i New Zealand utreder om det skal innføres Goods and Sales Tax på netthandel inkludert digitale nedlastninger offshore. Videre planlegges det å innføre en ny prosedyre for registrering for merverdiavgift av selskaper som ikke har fast driftssted i landet fra 1. april Under den nye registreringsordningen vil selskaper uten fast driftssted og som ikke har skattepliktige salg i New Zealand, kunne registrere seg for å ta fradrag for Goods and Sales Tax selskapet har pådratt seg i landet. 19. Sør-Korea: Utvidelse av avgiftsplikten Sør Koreanske myndigheter fremla i høst nye retningslinjer for landets skattepolitikk. Den del av retningslinjene som berører merverdiavgiften forespeiler en utvidelse av avgiftssubjektet, hvilket vil innebære at blant annet finansielle tjenester, utdanningstjenester og medisinske tjenester blir avgiftspliktige. 20. Sør-Korea: Utvidet foreldelsesfrist for bokettersyn på tollområdet Foreldelsesfristen for ettersyn på tollområdet er utvidet fra to til fem år. I tilfeller av ulovlig omgåelse av toll er fristen utvidet fra fem til ti år. I tillegg vil klageperioden utvides med ett år slik at fristen nå er tre år. 21. Romania: Urimelig lang saksbehandling ved refusjon Kommisjonen har forelagt Romania spørsmål om saksbehandlingstiden ved VAT-refusjon, som i noen tilfeller er over 180 dager. Saken kan ende i ECJ, og kan få betydning for saksbehandlingstiden ved refusjonssøknader også i andre EU-land. Kontaktpersoner For mer informasjon - ta kontakt med: Espen Qvist Direktør Leder Sofie Lundanes Aandal Senior Associate Per Kirknes Senior manager Simen Stokka Associate

Vi har gleden av å introdusere vår første utgave i vår nye serie av internasjonale avgiftsnyhetsbrev.

Vi har gleden av å introdusere vår første utgave i vår nye serie av internasjonale avgiftsnyhetsbrev. Nyhetsbrev april 2013 Vi har gleden av å introdusere vår første utgave i vår nye serie av internasjonale avgiftsnyhetsbrev. I dette nyhetsbrevet har vi fokusert på en rekke sentrale endringer i internasjonalt

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Merverdiavgiftslovens 8-1

Merverdiavgiftslovens 8-1 Merverdiavgiftslovens 8-1 Fradrag for inngående merverdiavgift med fokus på fellesanskaffelser. Kandidatnummer: 181204 Veileder: Maj Hines Grape Antall ord: 14.623 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Saksnr. 13/ 5262 18.12.2014 Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Innhold 1 Innledning - bakgrunn... 5 2 Gjeldende regelverk... 6 2.1 Årsavgift... 6 2.2 Vektårsavgift...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer