er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon:"

Transkript

1 Fjordalléen 16 E: Postboks 1501 Vika T: Oslo F: Avtale om distribusjon av selskapsinformasjon i tilknytning til NOTC AS sitt handelsstøttesystem for unoterte aksjer Mellom heretter kalt Selskapet og NOTC AS Postboks 1501 Vika 0117 Oslo heretter kalt NOTC er det inngått følgende avtale om formidling av kursrelevant selskapsinformasjon:

2 1 Innledning NOTC, som er et selskap 50 % eiet av Verdipapirforetakenes Forbund og 50 % eiet av Oslo Børs. Verdipapirforetakenes Forbund har siden 1999 forestått administrasjon av et handelsstøttesystem for registrering av kjøps- og salgsinteresser i unoterte aksjer OTCsystemet. Handelsstøttesystemet fungerer som et redskap for medlemmene av Verdipapirforetakenes Forbund i forbindelse med disses kjøp og salg av unoterte aksjer for kunder. I tillegg forestår NOTC salg av kursinformasjonen til eksterne medier og kursformidlere. For å øke tilliten til selskapene og aksjene som omsettes i det unoterte markedet, samt å få redusert den usikkerhetspremie som delvis skyldes manglende eller skjevt fordelt markedsinformasjon, har Verdipapirforetakenes Forbund og NOTC fått utviklet et internettbasert informasjonssystem til bruk for de unoterte selskaper som er registrert i OTC-systemet, slik at disse skal kunne videreformidle sentral selskapsinformasjon til ulike markedsaktører samtidig. For å få tilgang til dette informasjonssystem må det enkelte foretak inngå denne særskilte avtale med NOTC. 2 Avtalens område Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av informasjonsløsningen, heretter kalt meldingssystemet. Inngåelse og overholdelse av denne avtale innebærer ingen rett for Selskapet til å være registrert i OTC-systemet. Verdipapirforetakenes Forbund og NOTC står, uavhengig av den foreliggende avtale, fritt til kontinuerlig å vurdere om Selskapet skal opprettholde sin registrering. Selskapets rettigheter og forpliktelser etter denne avtale bortfaller dersom Selskapet, uavhengig av årsak, ikke lenger er registrert i OTC-systemet. 3 Informasjon Selskapet plikter å formidle Selskapet skal gjennom meldingssystemet viderebringe enhver opplysning om Selskapet og dets aksjer - eller øvrige finansielle instrumenter - som må anses å være av vesentlig betydning for en riktig prisvurdering av aksjene i Selskapet. Uavhengig av kravet i første ledd, skal Selskapet alltid viderebringe årsrapporter med regnskapstall i henhold til regnskapslovgivningen. Det samme gjelder delårsrapporter med regnskapstall i den grad slike utarbeides av Selskapet. Selskapet er videre forpliktet til å formidle alle beslutninger fattet i styret, generalforsamling eller annet organ, vedrørende; - utbytte - fusjon/fisjon - aksjekapitalforhøyelse/nedsettelse - utstedelse av tegningsretter

3 - opptak av konvertibelt lån - opptak av ansvarlig lånekapital Det skal i henhold til denne avtale også anses som Selskapets plikt å likebehandle sine aksjonærer med hensyn til informasjon som nevnt i første til tredje ledd, samt formidle til meldingssystemet den samme informasjon som formidles til aksjonærene. De informasjonskrav krav som er oppstilt i foregående ledd er å anse som minstekrav til rapportering. Det vil således ikke være i strid med denne avtale å benytte NOTC s system for utsendelse av ytterligere informasjon. 4 Informasjon Selskapet ikke plikter å formidle Det er ikke adgang til å benytte meldingssystemet til å formidle informasjon som ikke stammer direkte fra Selskapet selv. Selskapet skal derfor forsikre seg om at opplysningene som formidles via meldingssystemet ikke er rykter eller lignende om eget eller andre selskaper. Det er ikke adgang til å gjengi eller henvise til informasjon fra tredjeparter, herunder eksterne omtaler av selskapet. 5 Tidspunkt for når Selskapet plikter å informere Plikten til å formidle informasjon vedrørende forhold som nevnt i 3 første til tredje ledd inntrer straks Selskapet har kunnskap om det angjeldende forhold. Det samme gjelder beslutning som nevnt i avtalens 3 tredje ledd. Årsrapport med regnskapstall som nevnt i avtalens 3 annet ledd skal formidles straks den er vedtatt av styret. Det samme gjelder delårsrapporter i den grad slike utarbeides av Selskapet. Delårsrapport for regnskapets siste kvartal utgjør også selskapets foreløpig årsregnskap. Selskapet skal offentliggjøre endringer i forhold til foreløpig årsregnskap straks Selskapet har kunnskap om det angjeldende forhold. Informasjon omfattet av 3 første til tredje ledd skal ikke gis til andre, herunder offentliggjøres, før den er lagt inn i og formidlet gjennom meldingssystemet. Uavhengig av 5 første og annet ledd, kan Selskapet utsette offentliggjøring av opplysninger som nevnt i 3 for ikke å skade sine legitime interesser, forutsatt at allmennheten ikke villedes av utsettelsen og opplysningene behandles konfidensielt. Verdipapirhandellovens 5-3 vil forøvrig komme til anvendelse så langt den passer. 6 NOTC s plikter overfor Selskapet NOTC plikter så snart som mulig etter inngåelse av denne avtale å gi Selskapet adgang til et meldingssystem for distribusjon av den selskapsinformasjon nevnt i avtalens 3. NOTC skal videreformidle selskapsinformasjonen til brukere av Verdipapirforetakenes Forbunds OTCsystem. NOTC vil søke å inngå avtaler med eksterne distribusjonskanaler, for formidling av selskapsinformasjonen til disse. NOTC forplikter seg til å fremheve Selskapet som et selskap som har inngått avtale om bruk av meldingssystemet. Selskapet vil således bli fremhevet i OTC-systemet og i den informasjon som distribueres til eksterne informasjonsdistributører.

4 7 Meldingssystem - brukerregler Selskapet skal utpeke en person i Selskapet som informasjonsansvarlig. Den informasjonsansvarlige skal fremgå av bilag 1 (kontaktinformasjon) til denne avtale. Endringer i bilag 1 skal meddeles NOTC så raskt som mulig etter endringen. Den informasjonsansvarlige vil gjennom brukernavn og passord bli gitt adgang til meldingssystemet under https://otc.nfmf.no/ir. Vedkommende skal her kunne legge inn nyheter for Selskapet i kategoriene Selskapsnyheter. Dette vil gjøres gjennom et eget tilpasset grensesnitt. Nyhetene skal kunne tillegges et filvedlegg (Word eller Excel) og en URL. Selskapet skal ikke kunne endre eller slette nyheter. I tilfelle av feil skal NOTC kontaktes, slik at meldingssystemets administrator kan foreta de nødvendige korreksjoner. Den informasjonsansvarlige skal også fungere som NOTC s kontaktperson i forbindelse med spørsmål relatert til de plikter/rettigheter som følger av denne avtale. Det er vedkommendes og Selskapets plikt til å sørge for at ingen uvedkommende blir gitt tilgang til meldingssystemet. For så vidt gjelder endringer av spesifikke selskapsdata (corporate actions) skal Selskapet sende dokumentasjon i form av firmaattest, utskrift fra VPS el, direkte til NOTC slik at OTCsystemet kan oppdateres i rett tid. Dette gjelder eksempelvis endringer i Selskapets navn, konktaktperson, ISIN, antall utstedte aksjer (totalt), emisjonskurs og WEB-adresse. Nærmere veiledning for bruken av systemet vil bli gitt av NOTC/systemleverandør. 8 Formidling av informasjon via tredjepart Selskapet kan, etter særlig avtale med NOTC, formidle selskapsinformasjonen til meldingssystemet via en annen tjenesteleverandør. Informasjon omfattet av 3 første til fjerde ledd skal av den eksterne formidler først viderebringes NOTC og meldingssystemet, før den kan distribueres til andre. NOTC forbeholder retten til å godkjenne den aktuelle formidler. Partenes forpliktelser og rettigheter etter denne avtale gjelder uavhengig av Selskapets bruk av medhjelper, med de tillegg som måtte følge av særlig avtale. Selskapet hefter for feil begått av medhjelperen som om feilen var begått av Selskapet selv. 9 Priser og faktureringsbetingelser Ved registrering vil Selskapet bli belastet en registreringsavgift basert på markedsverdien av selskapet på registreringstidspunktet. Registreringsavgiften er 0,05 pst av markedsverdi (emisjonsverdi) på registreringstidspunktet, minimum NOK maksimum

5 For de rettigheter som følger av denne avtale forplikter Selskapet seg til å betale NOTC årlig tilknytningsavgift basert på markedsverdien. Fakturering vil bli foretatt forskuddsvis pr halvår, henholdsvis 1. januar og 1. juli. Tilknytningsavgiften* er 0,01 pst av markedsverdien på markedsverdien 30. juni eller 30. desember. Minimum årlig NOK maksimum NOK I tillegg tilkommer det merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter. Endring av pris skal varsles senest en måned før den får virkning. * Første fakturering vil skje det påfølgende halvår etter at Selskapet ble registrert som bruker av meldingssystemet. 10 Sanksjoner Ved brudd på de forpliktelser som påhviler Selskapet etter 3-5 vil NOTC kunne anvende følgende sanksjoner: - advarsel, - suspensjon av brukertilgang og/eller - overtredelsesgebyr, oppad begrenset til tre ganger årsavgiften. Sanksjonene vil avhenge av regelbruddets grovhet, og om Selskapet gjentatte ganger har brutt forpliktelsene. Adgangen til å ilegge sanksjoner skal ikke være avhengig av at regelbruddet kan tilbakeføres til skyld eller uaktsomhet hos Selskapet, eller hos noen som har handlet på dets vegne. Styret i NOTC fatter avgjørelse om gebyr. Avgjørelse om ileggelse av gebyr kan påklages til Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd innen to uker fra Selskapet har mottatt informasjon om styrets vedtak. Beslutning om anvendelse av andre sanksjoner fattes administrativt, og kan ikke påklages. NOTC vil informere brukere og abonnenter på informasjon om vedtak der Selskapet blir gjenstand for sanksjon etter Ansvar Det er Selskapets ansvar å sørge for at den informasjon som viderebringes meldingssystemet og NOTC er korrekt og at meldingssystemet ikke misbrukes. Selskapet er ansvarlig overfor NOTC for eventuelt tap NOTC blir påført som følge av at Selskapets bruk av systemet. NOTC fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at den formidlede informasjonen er mangelfull eller uriktig. Det samme gjelder tap som følge av at informasjonen blir endret, forvansket, forsinket eller uteblir mv, på grunn av tekniske eller andre feil ved meldingssystemet.

6 12 Endringer NOTC forbeholder seg retten til å foreta endring av meldingssystemet, herunder endringer i systemets funksjonalitet. Selskapet skal ved slike endringer varsles i rimelig tid før endringen blir virksom. Dette gjelder ikke dersom endringen er uten betydning for Selskapets bruk av meldingssystemet eller Selskapets stilling etter denne avtalen. 13 Opphør og oppsigelse Partene har en gjensidig rett til å si opp avtalen. Ved oppsigelse gjelder en frist på 30 dager, løpende fra det tidspunkt NOTC får skriftlig melding om oppsigelsen. Ved vesentlig mislighold fra en av partene kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Det vises i denne forbindelse også til at partenes forpliktelser kan opphøre med umiddelbar virkning i henhold til avtalens 2 annet ledd. Eventuelle endringer etter 12 gir ikke Selskapet rett til å si opp avtalen, med mindre endringene innebærer at Selskapets plikter etter avtalen øker vesentlig. Anvendelse av sanksjoner etter 10 vil ikke være mislighold av avtalen fra NOTCs side. 14 Verneting - lovvalg - tvisteløsning Tvister mellom partene etter denne avtale skal løses etter norsk lov med Oslo Tingrett som verneting. 15 Diverse Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvorav partene beholder ett hver. Oslo, den Selskapet NOTC AS

7 Bilag 1 Kontaktinformasjon NOTC AS (NOTC) Fjordalléen 16 Postboks 1501 Vika 0117 Oslo Tlf: Fax: Kontaktperson: Per Broch Mathisen Knut Erik Robertsen WEB: Selskapet: Navn Gateadresse Postadresse Postnummer Poststed Land Telefon Telefaks E-post URL (web) Kontaktperson Kontaktpersons telefon

8 Kontaktpersons telefaks Kontaktpersons e-post

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS Nor Securities AS Tordenskioldsgt 6 B Postboks 1042 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 33 34 96 Faksnr: 22 82 36

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer 1. Hvordan fungerer OTC-systemet for meglerne? OTC-systemet er et informasjonssystem for unoterte aksjer, og må ikke forveksles med en børs. I korthet fungerer

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4. TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter lov om verdipapirhandel kapittel 4 fremsatt av Schibsted ASA Tilbudspris: NOK 234,33 pr. Stavanger Aftenblad-aksje

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer