SSG Krav til sikkerhetsopplæring av entreprenører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSG 2200. Krav til sikkerhetsopplæring av entreprenører"

Transkript

1 1 (8) Side Dato Versjon 19 Utgave/versjon SSG 2200 Krav til sikkerhetsopplæring av entreprenører SSG Standard Solutions Group AB Köpmangatan 1, SE Sundsvall, Sweden. PHONE REG NO WEB

2 2 (8) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse SSG Entre - Sikkerhetsopplæring for entreprenører Formål Bakgrunn Ordforklaringer Generell beskrivelse Målgruppe for sikkerhetsopplæringen Ansvar for opplæring Krav til sikkerhet fra industrien Oversikt Instruksjoner for gjennomføring Registrere entreprenørselskap Administrere ansatte E-post til ansatte Gjennomgang av opplæring Sertifisering Krav til foto Utstedelse av Entre-pass Gyldighetstid og fornyelse av Entre-pass Oppfølging Entre-pass som adgangskort Tiltak ved brudd på reglene for opplæring Informasjon om deltakende bedrifter Lokal opplæring Informasjon i samsvar med Personopplysningsloven Systemkrav Support Kostnader... 8

3 3 (8) 1. SSG Entre - Sikkerhetsopplæring for entreprenører 1.1. Formål SSG tilbyr sikkerhetsopplæring for entreprenører. Målet er å øke sikkerheten og redusere antall hendelser og ulykker i forbindelse med entreprenøroppdrag Bakgrunn Ved å samordne opplæringen innenfor næringen som helhet oppnår man en rekke fordeler. Innenfor næringen stilles det en rekke felles krav, noe som gjør det mulig å anvende en felles opplæringspakke. Entreprenørselskapets ansatte får en grunnopplæring som er felles for næringen i stedet for å ta flere forskjellige kurs Ordforklaringer Dette dokumentet inneholder en rekke forskjellige begrep som har følgende betydning: Entreprenørselskap Et selskap som er engasjert av industrien til å utføre et avtalt oppdrag innenfor ett eller flere arbeidsområder. Entreprenør En person som er ansatt i et entreprenørselskap for å utføre det arbeidet entreprenørselskapet har avtalt med industrien. Entreprise Det arbeid som skal utføres, etter avtale mellom industrien og entreprenørselskapet Generell beskrivelse Opplæring basert på konseptet SSG Entre gjennomføres i samsvar med dette dokumentet. Opplæringen består av ulike deler: Grunnopplæringen i SSG Entre gir grunnleggende kunnskap om regler som er felles for næringen og som omfatter arbeidsmiljø, eiendom og ytre miljø. Opplæring med anleggsspesifikke regler basert på lokale forhold. Opplæring som gir inngående kunnskap om spesielle bransjespesifikke regler som gjelder for visse kjemiske industrier. Entreprenørselskapet er ansvarlig for å sikre at ansatte som skal utføre arbeid på industrianlegg har tilegnet seg den kunnskapen som kreves for å få tilgang.

4 4 (8) Kursene gjennomføres individuelt i form av selvstudium. De er tilgjengelige på Internett, er interaktive og kan gjennomføres uavhengig av tid og sted ved hjelp av en webtilkoblet datamaskin og innloggingsdetaljer. Som bevis på godkjent grunnopplæring utstedes et personlig Entre-pass for entreprenøren. Entre-passet gjelder innenfor tilknyttede næringer i Sverige (se oversikt på og er et bevis på at entreprenøren oppfyller næringens allmenne sikkerhetskrav. Ved fornyelse av opplæringen utleveres et nytt Entre-pass som gir fortsatt adgang til anlegget. Kortet må vises når en entreprenør skal inn på anlegget eller ved forespørsel. Hvert anlegg har også lokale forskrifter for vern, orden og sikkerhet. Denne delen av opplæringen må entreprenøren også gå gjennom før arbeidet påbegynnes Målgruppe for sikkerhetsopplæringen Målgruppen for sikkerhetsopplæringen er alle ansatte i entreprenørselskapet som skal oppholde seg på industriområdet. Dette omfatter selskapets medarbeidere, arbeidsledere og toppledelse. Hver oppdragsgiver (industrianlegg) velger hvilke yrkeskategorier som skal stilles krav til Ansvar for opplæring Entreprenørselskapene som engasjeres av industrien har ansvar for at deres ansatte, samt eventuelle underentreprenører og deres ansatte, går gjennom den sikkerhetsopplæringen som beskrives i dette dokumentet. Ved bruk av underentreprenører skal entreprenørselskapet informere og stille de samme kravene Krav til sikkerhet fra industrien Kravene til sikkerhet reguleres av lover og forskrifter, virksomhetskrav, og ikke minst av omtanke til entreprenørselskapene og industriens ansatte. Lovreguleringen på sikkerhetsområdet består av en rekke EU-direktiv, lover og forskrifter i tillegg til regulatoriske tilsyn, bransjestandarder og forsikringskrav. Eksempler på gjeldende lover, forskrifter og felles regler for sikkerhet, arbeidsmiljø, brann og ytre miljø er arbeidsmiljøloven, strålevernloven og brann- og eksplosjonvernloven. Entreprenørselskapets kontaktperson må kontakte oppdragsgiverens (industrianleggets) kontaktperson for å kartlegge hvilke sikkerhetsregler som gjelder for hvert enkelte oppdrag.

5 5 (8) 2. Oversikt Ved innkjøp stiller industrien krav om at sikkerhetsopplæringen gjennomføres i samsvar med dette dokumentet. Opplæringen som kreves gjennomført godkjennes og logges i SSGs opplæringsdatabase og Entre-pass utstedes. Entreprenørselskapets ansatte får adgang til arbeidsplassen og oppdragsgiveren (industrianlegget) kontrollerer at opplæringen er gjennomført og at de har gyldige Entre-pass. Kort oppsummert skal entreprenørselskapet gjøre følgende før et oppdrag igangsettes: Registrere entreprenørselskapet i SSG Entre Registrere de ansatte som skal gjennomføre Entre-opplæringen og kontrollere at de får innloggingsdetaljer. Gi de ansatte rimelig tid til å gjennomføre grunnopplæringen og eventuelt den lokale opplæringen Sjekk at de ansatte har gjennomført opplæringen med godkjent resultat og bekreft dette i systemet. Sørg for at de ansatte får Entre-pass som skal vises frem på det aktuelle anlegget. 3. Instruksjoner for gjennomføring 3.1. Registrere entreprenørselskap Før noen kan gjennomføre opplæringen må entreprenørselskapet registreres via under Produkter & tjänster/ssg Entre/Registrera ditt företag. Etter registreringen får den oppgitte kontaktpersonen tilgang til å administrere informasjon om entreprenørselskapet og dets ansatte Administrere ansatte Ansatte registreres og administreres i SSG Tool Academy - Light. Det er mulig for enkelte ansatte å få opplæring til en redusert pris, for eksempel elever som er tilknyttet en skole og ansatte med gyldig Occupational Safety Card (finsk motstykke til Entre-passet) E-post til ansatte Når de ansatte er registrert, sendes det ut personlig påloggingsinformasjon til alle som skal delta i opplæringen. Dersom e-postadressen ikke er oppgitt, sendes påloggingsinformasjonen til den oppnevnte kontaktpersonen i selskapet.

6 6 (8) 3.4. Gjennomgang av opplæring Opplæringen gjennomføres ved å gå til og logge seg inn på Mina tjänster. Alle kursene knyttet til SSG Entre finnes under Mina Utbildningar. Her kan man også se de ansattes kursstatus, sertifikat og diplom Sertifisering Sertifiseringen sikrer at deltakeren har tilegnet seg kunnskap i samsvar med de kravene som stilles på arbeidsplassen. Sertifiseringen består av en prøve med tilfeldig utvalgte spørsmål fra opplæringsprogrammet. Attestere fullført og godkjent opplæring Når deltakeren har bestått, må entreprenørselskaps kontaktperson attestere opplæringen.. Gjennom attestering bekrefter man at rett person har gjennomgått opplæringen på riktig vis, og kontaktpersonen har derfor et særskilt ansvar Krav til foto I forbindelse med registreringen kan man laste opp et foto. Dette er et krav for å få utstedt Entre-pass. Bildet skal være et tydelig og oppdatert portrettfoto med en lys, ensfarget bakgrunn. I fotoguiden kan bildet beskjæres slik at det passer Entre-passet. Personen skal ikke bære hodeplagg som lue, caps, hjelm eller solbriller på fotografiet. Dersom man ikke har et slikt bilde tilgjengelig ved registrering kan dette ordnes senere i SSG Tool Academy - Light. Kursdeltakerne kan selv laste opp bilder i sin egen brukerprofil. Kontaktpersonen skal godkjenne deltakernes fotografier i forbindelse med utstedelsen av Entre-pass Utstedelse av Entre-pass Entre-passene utleveres normalt en uke etter at prøven er attestert og personens fotografi er godkjent. Entre-passet kommer med en følgeseddel som skal signeres av den ansatte og kontaktpersonen. Bekreftelsen innebærer at arbeidstakeren mottar Entre-passet og godkjenner registreringen av personopplysninger (se også Informasjon i samsvar med Personopplysningsloven nedenfor). Dersom et Entre-pass er mistet eller ødelagt, er det mulig å bestille nytt pass gjennom SSG Academy Tool, Personalens certifikat Gyldighetstid og fornyelse av Entre-pass Entre-passet er gyldig i 3 år. Før passene utgår må entreprenørselskapet selv sørge for at de ansatte får fornyet opplæringen. Tre måneder før utløpsdatoen vil kontaktpersonen/kursdeltakeren kontaktes av SSG via e-post hvor det opplyses om at opplæringen må fornyes. Den samme funksjonen er tilgjengelig for eventuelle lokale kurs. Vær oppmerksom på at lokale kurs kan ha kortere gyldighet enn tre år. Punkt 3.7 og 3.8 gjelder også for å få utstedt fornyet Entrepass.

7 7 (8) 3.9. Oppfølging Oppdragsgiveren (industrianlegget) kan foreta adgangskontroll for å sikre at hver entreprenør har fullført riktig opplæring før arbeidet starter. Adgangskontroll kan gjøres på ulike måter. I løpet av kontraktsperioden kan det forekomme stikkprøver med spørsmål fra Entre-kurset for å sikre at de ansatte har den nødvendige kunnskapen. Det kan også gjennomføres stikkprøver av gyldighetsdatoen til Entre-passene Entre-pass som adgangskort Siden har Entre-passet vært utstyrt med teknologi som gjør det mulig å bruke det opp mot ulike adgangssystemer. Dette åpner for en smidig adgangskontroll og sjekk av at alle som går inn på arbeidsplassen oppfyller de gjeldende kravene, som f.eks. SSG Entre. Ved å koble adgangssystemet opp mot SSGs webservice, kan anlegget motta informasjon fra SSGs kompetansedatabase Tiltak ved brudd på reglene for opplæring Ved åpenbare mangler hos enkeltindivider vil entreprenørselskapets kontaktperson bli kontaktet. Hvis en entreprenør eller et entreprenørfirma bryter med reglene i opplæringen, kan et anlegg bestemme at entreprenøren og/eller entreprenørfirmaet skal stenges ute fra anlegget. 4. Informasjon om deltakende bedrifter Informasjon om noen av de industrielle anleggene som krever SSG Entre er tilgjengelig påwww.ssg.se, Produkter & tjänster/ssg Entre/Deltagande industrier. Ved å klikke på ønsket industrianlegg får du tilgang til den aktuelle informasjonssiden. Her fremgår det også hvorvidt det stilles krav til lokal opplæring. 5. Lokal opplæring Informasjon om hvilke industrianlegg som har lokal opplæring i SSG Entre finnes påwww.ssg.se, Produkter & tjänster/ssg Entre/Lokala utbildningar. Her finner man også gyldighetstiden og informasjon om hvilke språk den aktuelle opplæringen er tilgjengelig på. 6. Informasjon i samsvar med Personopplysningsloven Personopplysningene som finnes i SSGs opplæringsdatabase er opplysninger som håndteres i tråd med Personopplysningsloven. SSG har også et personvernombud. Personvernombudets oppgave er å sikre at SSG behandler personopplysningene på en lovlig og forsvarlig måte. SSGs brukervilkår er tilgjengelig i sin helhet på SSG/Användarvillkor. Personnummer brukes til å knytte de registrerte opplysningene til rett person, samt å muliggjøre en sikker identifisering av entreprenørene som skal utføre

8 8 (8) arbeid på et anlegg. Utenlandske statsborgere identifiseres med ID-nummeret som er registrert i gyldig legitimasjon. Alle bedrifter tilsluttet SSG Entre har utnevnt kontaktpersoner og/eller administratorer som er ansvarlig for registrering, oppdatering, og eventuelt fjerning av opplysningene om de ansatte. De har ansvar for at personopplysningene håndteres i samsvar med personopplysningslovens forskrifter. 7. Systemkrav Følgende hjelpemiddel og programvare kreves for å kunne gjennomføre den interaktive opplæringen: Standard-PC med Windows 7/Windows XP/Vista Macintosh med Mac os x 10.5/10.6 Nettleser; Microsoft Internet Explorer, Firefox eller Safari. Nettleser med Flash-plugin (9 eller høyere) Lydkort med hodetelefon/høyttaler for å lytte til speakertext Bredbåndstilkobling til Internett, minst 128 Kbit/s, helst raskere Tilkobling for opplæring med video bør være minst 0,5 Mbit/s Tillatte pop-up -vinduer For å kunne administrere kursdeltakerne ved hjelp av de vanligste funksjonene brukes SSG Academy Tool Light som kan brukes i de fleste nettlesere av nyere dato. Hvis mer avansert administrasjonsfunksjonalitet er nødvendig, f.eks. bestille erstatningspass, kan dette gjøres i SSG Academy Tool som bare kan brukes med Internet Explorer. 8. Support Support vedrørende SSG Entre er tilgjengelig per telefon ( ) eller via e-post Åpningstidene for telefonsupport er ukedager (bortsett fra helligdager) kl Vanlige spørsmål ligger ute på /Support/Vanliga frågor och svar.. 9. Kostnader For administrasjon og produksjon av Entre-pass, tar SSG betalt per sertifisering og ansatt. Avgiftens størrelse står i SSGs prisliste. Gå til SSGs nettsted (www.ssg.se) for å se gjeldende prisliste. Avgiften faktureres i forbindelse med at en ny kursdeltaker registreres i systemet. Avgiften belastes bare for den felles grunnopplæringen, dvs. en gang hvert tredje år. Øvrig opplæring kan gjennomføres uten ekstra kostnad. Ved fornyelse faktureres avgiften i forbindelse med attestering av godkjent, fornyet opplæring sammen med godkjennelse av fotografi (profilbilde av kursdeltager).

Tjenestebeskrivelse SSG Entre

Tjenestebeskrivelse SSG Entre (7) Side Tjenestebeskrivelse (bilag 1 til lisensavtale SSG Entre) Tittel 2015-06-01 03-31Dato 3.0 Utgave/versjon Tjenestebeskrivelse SSG Entre Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 SSG Entre...2 2.1 Overordnet

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Autorisasjonsavtale Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Datakortet a.s Autorisasjonsavtale for enkeltstående Testsenter mellom (organisasjonens navn) (organisasjonsnummer)

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer