Slik har vi det i Hol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Hol kommune 2009 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding av Hol kommunes 6 OL-deltakere

2 INNLEDNING I 2009 er det vedtatt og igangsatt store prosjekter. Renovering av Hol ungdomsskole er det største kommunale byggeprosjektet med oppstart i De fleste planlagte driftstiltak og investeringstiltak er gjennomført. Brukerundersøkelser viser at kommunen sin tjenesteproduksjon er svært god. Statistikk viser at ressursinnsatsen i form av personalinnsats og økonomisk innsats er langt over landsgjennomsnittet. Hol kommune har fortsatt solid økonomi, men netto driftsresultat er betydelig svakere i meldingsåret enn i Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2009 på 11,8 mill. kr ble et år med svekket driftsresultat og økt lånegjeld. Skatteinngangen i meldingsåret er 4,0 % lavere enn i Hol kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder skatt pr. innbygger, og bidrar med flere millioner kroner til andre kommuner gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. I 2009 var nettoinntektene fra energisektoren 134,3 mill. kr. Merinntektene fra energisektoren var på 19,5 mill. kr. I tråd med budsjettet ble det avsatt 11,1 mill. kr av energiinntektene til disposisjonsfond. Alle etater og avdelinger har vist god budsjettdisiplin i Dyktige tilsatte er suksessfaktoren for å skape gode tjenester og fornøyde brukere. Det er god grunn til å takke de ansatte for deres innsats i året som har gått. Energisektoren gir gode inntekter til Hol kommune Hol, april 2010, Erik Kuapang, ordfører Lars Ole Skogen, Rådmann

3 VIKTIGE BEGIVENHETER Her er noen eksempler fra store og små begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2009: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte Geilotun Norsk Fjellmatsenter ble besluttet lagt til Geilo Byggestart av Geilo kulturkirke Det ble arrangert NM i folkemusikk og landskappleik på Geilo Stolsvassdammen ble ferdigstilt Nye Gjeilegutu ble ferdigbygd Reguleringsplan for Geilo sentrum vedtatt Gatebruksplanen for Geilo ble vedtatt Hol ungdomsskole flytter i brakker mens skolen bygges om Geilo bibliotek flytter i brakker Trafikksikkerhetsplan for Hol kommune ble vedtatt Ny undergang ved Gullstein - Eima ble bygd Nasjonalparkforvalter for Hallingskarvet nasjonalpark etablert på Geilo Asylmottak for enslige mindreårige etablert på Kongshaugen Den første nederlandske familien kom flyttende til kommunen gjennom tilflyttingsprosjektet Åpning av barnehageavdeling i Dagali Hol kommunes Kulturpris ble tildelt Marit Endrestøl Hol kommunes kultur- og idrettsstipend ble tildelt Espen Wensaas og Hege Bøkko Kulturminneåret ble markert med arrangement der Hol kommune stod ansvarlige: - Gjeilo 794 den Bergensbanen 100 år, veterantoget ankom Geilo stasjon Bergensbanen 100 år Spor i 100 år - fra Rallar til Signatur - Hovet skole ryddet husmannsplasser og mottok pris Kronprinsparet besøkte Geilotun Feiring Bergensbanen 100 år

4 SAMFUNNSPERSPEKTIVET POLITISK VIRKSOMHET Kommunestyremøtene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer, møteprotokoller og lydfiler blir lagt ut på kommunens internettsider Utvikling av antall saker i perioden :

5 Det finnes grendeutvalg i alle bygdene. Disse er mer eller mindre aktive ettersom hvilke saker som skal behandles. I 2009 har grendeutvalget i Skurdalen engasjert seg særlig i boligbygging, og alle grendeutvalgene har deltatt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Langsiktig og bærekraftig bruk av ressurser Det ble gjennomført folkemøter i alle grendene og på Geilo høsten 2009 for å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal inneholde de langsiktige målene for utvikling av kommunen. I denne sammenhengen ble det også gjennomført en innbyggerundersøkelse (spørreundersøkelse). Resultatene i innbyggerundersøkelsen viser at svært mange er fornøyde med å bo i Hol kommune. Særlig tjenestene innenfor helsevesenet skårer høyt. Det generelle tjenestenivået i kommunen er høyt, og innbyggerne er tilfredse også med grunnskoletilbudet, kvaliteten i barnehagene, med servicetorget og med mulighetene til friluftsliv. Hol kommune skårer tydelig over landsgjennomsnittet som et trygt sted å bo og vokse opp i. Innbyggerne er fornøyde med helsevesenet i kommunen, her settes svineinfluensavaksine

6 I arbeidet med kommuneplanen er det imidlertid av interesse å se hva innbyggerne ikke er fornøyde med, for å kunne rette på det. Innbyggerne er mindre fornøyde med mulighetene i kommunen til å skaffe seg bolig/leilighet eller boligtomt. Mange kommenterer at det legges for stor vekt på hytteutbygging i forhold til boligbygging, og at oppfølging av boplikten er viktig for å få boliger på markedet. Innbyggerne er heller ikke fornøyde med kollektivtilbudet eller standarden på hovedfartsårene gjennom kommunen. I 2009 ble det utarbeidet en regional klimaplan for Hallingdal og Valdres. Planen har vært til høring i Hol kommune og kommer til vedtak i Det samla klimautslippet innenfor kommunens grenser er ca tonn CO2-ekvivalter i året. Dette utgjør 0,097 % av Norges samla CO2-utslipp, men er høyt over landsgjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken. Det største potensialet for reduksjon av klimautslipp i Hol kommune ligger i Redusert veitrafikk Overgang fra bruk av olje /kull til biobrensel Mer klimaoptimalt landbruk Overføring av veitrafi kk til jernbane kan redusere CO2-utslipp Arbeidet med Fylkesdelplan for Hardangervidda fortsatte i Dette er en regional plan for alle kommunene rundt Hardangervidda. I 2009 ble det arrangert

7 to åpne orienteringsmøter i vår kommune om planen. Planen forventes vedtatt av Fylkestinget i 2011 og skal sluttgodkjennes av Miljøverndepartementet. Hol kommune er en stor hyttekommune. Det ble i 2009 gitt igangsettelsestillatelse til 32 nye hytter. Til sammen er det nå 5387 hytter i Hol kommune. I tillegg til hyttene kommer alle fritidsleilighetene som er bygd. Trivsel og gode levekår Senere års folketellinger i Hol viser at kommunen har en netto fraflytting hadde Hol 4422 innbyggere. Kiting på Haugastøl Kommunestyret i Hol gjorde i desember vedtak om at unge boligsøkende under 35 år skal få et tilskudd på kr ved førstegangsetablering i egen leilighet/bolig i kommunen. Det ble lagt fram en boligutredning i 2009, og kommunestyret vedtok at kommunen skal innta en aktiv rolle for utvikling av nye boligfelt i kommunal regi. I dag er det ledige tomter i kommunale boligfelt i Sudndalen, Hovet og i Holet. Kommunen skal arbeide aktivt med tilrettelegging av tomter i Dagali, Skurdalen og på Geilo. Kommunestyret vedtok å gi bort gratis boligtomter i det kommunale reguleringsfeltet på Haugastøl. Høgehaug boligfelt

8 Arbeidet som startet i 2008 med å kontrollere boplikten i Hol kommune, fortsatte gjennom hele Flere saker er behandlet, og hus er lagt ut for salg eller tilflyttet med fastboende. Ca 60 saker er under arbeid og blir fulgt opp. Hol kommune har, sammen med de øvrige hallingdalskommunene etablert et tilflyttingsprosjekt med personer fra Nederland, Belgia og Tyskland. I september kom den første nederlandske familien flyttende til Hol kommune (Holet). Kommunal trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i Hol kommune søkte i 2009 om regionale midler til trafikkutbedring ved Hovet skole et tiltak som skal utføres i I 2009 bygde Statens Vegvesen fartsdumper på fylkesvei 40 gjennom Skurdalen etter oppfordring fra grendeutvalget. Kommunens største tettsted, Geilo, er inne i en omfattende endring. Reguleringsplanen for Geilo sentrum ble vedtatt i januar 2009 etter mange års arbeid. Av større prosjekt er det bare Geilogården (gamle Geilo vandrehjem) som har kommet i gang.

9 I 2009 ble gatebruksplan for Geilo vedtatt. Den gjennomføres av Hol kommune med bidrag fra private utbyggere. Arbeidet startet høsten 2009 med grunnarbeid i Geilovegen vest, og fortsetter med selve gateløpet våren Byggingen av Geilo kulturkirke startet i Hol kommune har bevilget kr 30 mill til prosjektet. Byggherre er Hol kirkelige fellesråd. Geilo sentrum Reguleringsplanen for ny Øyo-undergang ble vedtatt i 2009, og arbeidet med prosjektering og grunnerverv startet. Utbyggingen skjer i Det ble arbeidet med en reguleringsplan for skoleområdet på Geilo. Statens Vegvesen har satt som krav at Hol kommune skal utarbeide en tematisk avkjørselplan for riksvei 7 øst for rundkjøringa. Dette arbeidet er startet opp og fullføres våren Hol kommune startet arbeidet med en kommunal reguleringsplan på Geilomoen Lund gård for å kunne bygge en ny barnehage der. Reguleringsarbeidet forventes ferdig i Bygging av Geilo kulturkirke

10 Kommunedelplanen for Geilo var ute på høring. Det kom inn 50 høringsuttalelser. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde 17 innsigelser og Statens vegvesen 4 innsigelser til planforslaget. Det ble arbeidet med å finne løsninger på disse innsigelsene. Det forventes at planen blir vedtatt i Hol kommune ansatte en egen prosjektleder for Geilo nasjonalparklandsby. Det arbeides med å gjøre nasjonalparkverdiene kjent for innbyggerne. Prosjektet skal også samarbeide med andre aktører om reiselivsutviklingen i kommunen. G E I L O N A S J O N A L P A R K L A N D S B Y Det har blitt arbeidet med reguleringsplaner som gjelder bygdene i Styret i Dagali flyplass står som prosjekteier av en ny reguleringsplan for Dagali flyplass med Svangtjønn. Det er utarbeidet et planprogram med forskjellige mulighetsscenarier for reguleringsplan for Nerolsjordet i Holet. Lokal næringsutvikling Hol kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune og kan gi bistand i forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, prosjekter med mer. Hol kommunes egen støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling er tiltaksfondet.

11 Det ble i 2009 gitt tilskudd fra tiltaksfondet til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen kr , bl.a. til Fagerli leirskole, Hallingkost, Kleivi Næringspark, Geilo Ride- og Kjøreklubb, IceFestival, Ingers Kro, Geilolia AS og Birkelund Camping. Reiselivet har stor økonomisk betydning for både Geilo og hele Hol-samfunnet. Den direkte omsetningen beløper seg til ca 1,1 milliard årlig. Reiselivet utgjør ca 700 faste arbeidsplasser. Hol kommune har støttet reiselivet gjennom tilskudd til Norsk Matglede, jubileumsvideo til dr Holms hotell, nasjonalparkutsikten ved Geilolia, løypekjøring og skibussen på Geilo. Det er plass til både store og små gründere og investorer som ønsker å etablere seg i Kleivi Næringspark i fremtiden. Her investeres det i infrastruktur og økt areal. Veksthus Geilo skal stimulere til nyetableringer og bedriftsnettverk. Det ble i 2009 satt i gang arbeid med å etablere fysisk et kompetansemiljø innen reiseliv, naturforvaltning, nasjonalparklandsby, kulturformidling, fjellmat m.m. i reiselivssenteret og gamle posten på Geilo. Isfestivalen på Kikut

12 Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning for å starte og drive egen virksomhet. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet for etablerere. Vinn Vinn prosjektet som har pågått siden 2007, ble avsluttet i Tilrådingen i sluttrapporten er at arbeidet videreføres på regionalt og kommunalt nivå. Hol kommune har opprettet en stilling som er øremerket arbeid og aktivitet rundt dagsenteraktiviteten i kommunen. Dialog og lokal medvirkning Hol kommune har mange frivillige lag og organisasjoner som gjør en stor innsats på mange områder, særlig overfor barn- og unge. I alt 37 lag og organisasjoner mottok i 2009 et samlet driftstilskudd fra kommunen i størrelsesorden kr søkere fi kk innvilget prosjekttilskudd til kulturelle aktiviteter på til sammen ca kr , og fra arrangementsfondet ble det tildelt kr til 3 arrangementer. Hol har inngått avtale om å være MOT-kommune (holdningsskapende arbeid for barn og unge). Tiltaket settes i gang i Kor i Høve er et av mange aktive lag, her fra kabbaré Hol kommune gir store bidrag til arbeidet med stier og løyper. Løypeområdene er svært ulike i organisasjon, arbeidsmetoder og finansiering

13 TJENESTEPERSPEKTIVET OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Frisklivskoordinatoren i kommunen jobber både med brukere i helse, barnehage og skoler, samt med ansatte og idrettslag. Kommunen som samfunnsaktør skal legge til rette for og sette fokus på kosthold, livsstil og trim. Oppussing av dagsenteret på Steensheim ble nesten ferdigstilt i 2009, og deler av senteret er tatt i bruk. Dagsenteret skal gi et bedre aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Etter sykdom, skader eller rusmisbruk, er det viktig å få hjelp til å komme tilbake til best mulig deltaking og likestilling i samfunnet. Avlastnings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen skal ha høy faglig kvalitet. Dette blir ivaretatt gjennom en egen rehabiliteringsplan som skal være ferdig rullert i april Hol er en turistkommune med tidvis mangedobling av folketallet. Legesenteret på Geilo ble utvidet i 2008 og er dimensjonert for det befolkningsgrunnlaget som til enhver tid befinner seg i kommunen.

14 Temaplan for framtidige pleie- og omsorgstjenester ble vedtatt i kommunestyret i november Oppfølging av vedtaket er påbegynt, men det var ikke rom for å innarbeide planen i budsjett for Det blir stadig flere eldre og flere kronikere i kommunen. Dette sammen med endret organisering i helsevesenet nasjonalt, betyr stort fokus og stort press på helsetjenestene i framtiden. Fysisk aktivitet i skolen er i tillegg til kroppsøvingsfaget økt med to timer i uka på trinn ved alle barneskolene fra Skolene samarbeider med eksterne parter om dette tilbudet, for eksempel idrettslag. Digital kompetanse er fortsatt satsingsområde i skolen. Flere SMART-boards er på plass ved alle skolene, og kompetansen i bruken av disse er økt ved kursing. Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter åpnet barnehageavdeling i Dagali i de tidligere lokalene. Geilo bibliotek flyttet inn i brakker i Det er nedsatt styringsgruppe for planlegging og prosjektering av nytt bibliotek. Brukerundersøkelser Hol kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere fagfelt for å kunne forbedre tjenestene til innbyggerne. De fleste undersøkelsene er utviklet av KS og Toving av påskeegg, nyåpnet barnehageavdeling i Dagali

15 resultatene er offentlige, Undersøkelsene gjør det også mulig å sammenlikne seg med et landsgjennomsnitt. I 2009 ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse innen byggesak. Målet var å oppnå landsgjennomsnittet på 4,5 (Skala 1 6 hvor 6 er svært fornøyd). Resultatene ble som vist i tabellen. Resultatene ligger over landsgjennomsnittet på alle områder. Resultatene vil bli brukt til ytterlige forbedringer av tjenesten. Undersøkelsen vil også bli gjennomført i 2010.

16 RESULTATOPPNÅELSE ANDRE MÅL Byggesaksavdelingen hadde også i 2009 et travelt år, men med full bemanning og innleid konsulenthjelp ble saksbehandlingsfristene overholdt i de fleste saker. Hol kommune innførte i 2009 ByggSøk som er en elektronisk måte å sende en byggesøknad på. Hol kommune gjennomfører tilsyn med ulovlige byggesaker. Alle ulovligheter som er meldt inn i 2009, er fulgt opp. I tillegg utfører kommunen et egeninitiert tilsyn med utvalgte byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen gjennomfører tilsynet. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 29 klager etter plan- og bygningsloven fra Hol kommune. Det var bare Drammen av alle kommunene i Buskerud som hadde flere. Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 25 saker (86,2 %). Dette er en bedring fra fjoråret og tyder på en god og forsvarlig saksbehandling. I 2009 ble det arbeidet med 47 regulerings- og bebyggelsesplaner. Det ble vedtatt 12 regulerings- og bebyggelsesplaner i private planer ble avslått. Skal du bygge? Fint om du har gårds- og bruksnummer klart når du henvender deg til servicetorget.

17 I 2009 ble det søkt om 45 delinger av eiendom. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Flere saker må behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Saksbehandlingen har ingen lovpålagte frister og har vært lang i Hol kommune. Det er et mål for 2010 at saksbehandlingen ikke skal overskride 4 måneder. Det har vært en kraftig nedgang i antall kartforretninger de tre siste årene. Antall rekvisisjoner i 2009 var 118, av dette var det 25 seksjoneringssaker. Avholdte kartforretninger er 165. Hol ungdomsskole flyttet inn i brakkerigg sommeren Brakketilværelsen varer til sommeren Ombygginga går etter planen. Hol kulturskole har våren 2009 kjørt nytt danseprosjekt med Dans med Simon, men fra høsten 2009 har skolen egen danselærer. Påmeldingene til dette er stor. Språk- og leseplan for barnehager og skoler ble ferdig våren 2009, og presentert for alle parter. Denne har alle skoler og barnehager startet innføringen av og skolering er også startet.

18 Ungdommens Kulturmønstring ble gjennomført for 6.gang i egen regi. Det var god oppslutning også denne gangen med 28 deltakere. Fritidsklubbtilbudet er nærmest uendret i I løpet av 2009 er juniorklubben på Geilo flyttet til Skarvet Ungdomskafé. Tiltaket er godt besøkt. I tillegg har etaten ansvar for drift av fritidsklubb i Hovet og juniorklubb i Hol. UKM Lokale kunstnere har de siste somrene vist sine kunstverk i låven på Geilojordet. Geilojordet fi kk et lekeapparat for de yngste i juni Det er planer for videreutvikling av området i samarbeid med Geilojordets Venner og Geilo Legesenter. Det er arbeidet med Hol i 100 år, bind III, i 2009, med sikte på utgivelse før jul i Utstilling på Geilojordet

19 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Det er igangsatt et prosjekt for å utarbeide en lokal arbeidsgiverstrategi for Hol kommune fram mot Utgangspunktet er arbeidsgiverstrategien til Kommunenes Sentralforbund (KS) uttrykt i heftet Stolt og unik. Prosjektet er et samarbeid mellom administrasjonen og politikerne i Hol. Hol har en utfordring med rekruttering av kvalifiserte medarbeidere på flere fagområder. Kommunen har ulike stimuleringstiltak slik som tilbud om kommunal bolig, flyttegodtgjøring og stipendordning. I 2009 har Hol kommune hatt mangel på kvalifiserte lærere, sykepleiere og ingeniører. Innenfor helse- og sosialetaten har kommunen bidratt med en representant i en regional rekrutteringspatrulje innenfor helsearbeiderfaget. Sammen med de øvrige Hallingdalskommunene har patruljen gjennomført rekrutteringsturneer i 10. klasse og aktuelle videregående klasser. Rekrutteringspatruljen har vært en suksess og har medført økt interesse og rekruttering til helsearbeiderfaget. I februar 2009 reiste representanter for Kultur- og oppvekstsetaten til karrieredagen på Høgskolen i Telemark med tanke på rekruttering. Resultatet ble tilsetting av én lærer ved Geilo skole. Kommunen har gode seniorpolitiske tiltak.

20 Hol en attraktiv bo- og arbeidskommune Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har 4500 innbyggere. Kommunens største tettsted er GEILO som har fått status som nasjonalparklandsby. Kommunen kan tilby et trygt og godt opp vekstmiljø med god barnehagedekning og oversiktlige skolemiljø. På fritiden er det tilbud på flere aktiviteter for de yngste, som kor/korps, idrettsklubber, ungdomskafé, kino, sandvolleyball, skateboardanlegg og alpinbakker. De voksne vil finne en godt utbygd handelsnæring, treningssenter/spa og kafeer. I nabokommunen Ål er det et regionalt kulturhus med tilbud på konserter og teater. I Hol bygges det en ny kulturkirke. Kommunens beliggenhet ved foten av Hallingskarvet og Hardangervidda nasjonalpark gjør mulighetene for jakt og friluftsliv svært gode. I nærområdene er det godt tilrettelagt med preparerte skiløyper og turstier, samt sykkeltraseer. Når det frister med en bytur er det gode tog- og bussforbindelser til både Oslo og Bergen. Her er det frisk luft, god plass, ingen bilkøer og en stabil vinter. Hol kommune har store inntekter fra kraftutbyggingen i kommunen. Det gjør at Hol kommune har et svært godt utbygd tjenestetilbud. Dette vil du nyte godt av både som innbygger og som ansatt i kommunen. Vi har et stabilt arbeidsmiljø med en god kombinasjon av yngre og eldre medarbeidere. Alt dette er vi klar til å dele med deg, dersom du fatter interesse for en karriere innenfor pleie- og omsorg, undervisning og teknisk områder. TA KONTAKT! H O L N A S J O N A L P A R K KOMMUNE KONTAKTINFORMASJON HOL KOMMUNE: Tlf Fax Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8

21 ØKONOMIPERSPEKTIVET Hol kommune går i 2009 ut med et svekket driftsresultat og økt lånegjeld. Skatteinngangen målt i forhold til 2008 er på -4,0 pst. Regnskapsmessig resultat for Hol i 2009 er likevel positivt og, som så ofte før, takket være inntektene fra kraftomsetningen. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN I gjeldende kommuneplan heter det: Kommuneplanen legger opp til at den kommunale tjenesteytingen minst skal opprettholdes på dagens nivå. I tillegg åpnes det for å vurdere nye oppgaver og tilskuddsordninger. Samtidig ligger målsettingen om å styrke kommunens økonomiske handlefrihet fast - slik den har gjort på hele nittitallet. Konsekvensene av dette vil samlet sett innebære nedprioriteringer på områder som ikke ligger innenfor planens satsingsområder, eller å styrke inntektssiden gjennom å øke skatteinntektene. All statistikk viser at Hol kommune har et godt tjenestetilbud og en god økonomisk handlefrihet. Dette har vært mulig gjennom vekst i skatteinntekter og kraftomsetning samtidig som lånegjeld og derav følgende kapitalutgifter, har vært på et akseptabelt nivå. Årene kan vise til en god økonomisk periode som har gjort det mulig å følge opp intensjonene i kommuneplanen. Regnskapsåret 2009 bærer på sin side preg av en utvikling med økte driftsutgifter, reduserte driftsinntekter (hovedsakelig skatt på inntekt og formue) og økt lånegjeld.

22 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Resultat eksterne finanstransaksjoner Hol kommune har et restriktivt finansreglement som ikke gir rom for plassering i annet enn i bank. Renter av bankinnskudd i 2009 ble kr 5,4 mill. lavere enn budsjettforventningene og skyldes noe lavere rentenivå enn forutsatt. Totalt sett ble det en budsjettsvikt for de eksterne finanstransaksjoner med 4,8 mill. kr i Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlingsrom. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Hol kommune reduserte sitt netto driftsresultat fra kr 55,2 mill. i 2008 til kr 17 mill. i 2009, dvs. at netto driftsresultat er 4,2% av driftsinntektene i Hol har likevel en solid økonomi med god likviditet. Resultatet i 2009 kan tyde på at det er en negativ utvikling på gang. Utfordringen framover blir å gjennomføre de prioriteringer som er nedfelt i de overordnede styringsdokumentene på en slik måte at kommunen kan opprettholde sitt gode økonomisk handlingsrom. Fond Hol kommune har tilsynelatende god likviditet gjennom stadig økende fondsbeholdninger. Fra 2008 til 2009 er det en netto økning på kr 6,3 mill. Totalt er fondskapitalen på kr 219,5 mill. Det ligger en del bindinger i fondskapitalen både fra kommunestyret og fra utenomliggende forhold.

23 Lån Hol har en stigende lånegjeld. I 2009 ble det tatt opp lån på kr 86,5 mill. Figuren viser den faktiske lånegjeldsutviklingen for Hol kommune de siste 5 år. Det ble tatt opp lån på slutten av 2005 og 2007, og kapitalutgiftene økte først i de påfølgende år. Det samme vil skje i 2010 da låneopptaket i 2009 skjedde i desember dette året. Med høy lånegjeld er Hol mer følsom for rentesvingninger noe som påvirker det økonomiske handlingsrommet. Ønsker du å lese hele årsmeldingen eller årsregnskapet 2009 for Hol kommune, finner du det på

24 Ser du hvor dette er, og når det er tatt? Svaret finner du ved å gå inn på nettsiden til Hol kommune: under kultur og fritid, gamle Hol. Kontaktinformasjon Hol kommune: Tlf: Faks Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8 Produksjon: Kreator Kommunikasjon AS, Geilo - Design: Puredesign. Foto: Bjørn Furuseth, Elin Holvik, Finn Johnsen, Øystein Kristiansen, Beate Gudbrandsgård, Katrine Torkelsen (7,5 5-10)

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2011 1 VET DU DETTE OM HOL KOMMUNE? 1. Hvor mange innbyggere er det i Hol kommune? a. ca 4.500 b. ca 10.000 c. ca 2.300 2. Hvilken aldersgruppe

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE

Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 RESULTATOPPNÅELSE TERTIALRAPPORTER... 3 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET...

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE...

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 5. mars 2013, 17.00 20.00 Sted: Onøy/Lurøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen, Atle Henriksen, Kolbjørn

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

HOL KOMMUNE. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 m/årsbudsjett 2011

HOL KOMMUNE. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 m/årsbudsjett 2011 HOL KOMMUNE Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 m/årsbudsjett 2011 Vedtatt i Hol Kommunestyre sak nr. 131/10 den 16.12.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEPLAN 2010-2022 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2015 Quiz Dette er blomster vi finner i Hol kommune. Kan du navnene? Svar på side 17. 2 Årsmeldingen for 2015 finnes i sin helhet på hol.kommune.no

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

HOL KOMMUNE. Handlingsprogram 2010-2013 Økonomiplan 2010-2013 m/årsbudsjett 2010

HOL KOMMUNE. Handlingsprogram 2010-2013 Økonomiplan 2010-2013 m/årsbudsjett 2010 HOL KOMMUNE Handlingsprogram 2010-2013 Økonomiplan 2010-2013 m/årsbudsjett 2010 Vedtatt i Hol Kommunestyre sak 97/09, dato 17/12-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET 4 Oppfølging

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Informasjon basert på årsmelding 2014 Ordlek Her er det minst 29 navn fra Hol. Ring rundt navnene og se hvor mange du finner. Svarene finner du på s.17. Navnene er forlengs, baklengs,

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Leder plan/bygg/landbruk Håvard Veslehaug, rådmann Lars Ole Skogen, ordfører Tony Arild Kjøl. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Leder plan/bygg/landbruk Håvard Veslehaug, rådmann Lars Ole Skogen, ordfører Tony Arild Kjøl. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og utvikling Dato: 13.11.2013 kl. 8:30 10.35. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00191 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Inger-Brit

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE ;;i^o^3^a^ Namn på prosjektet Sentralbadet litteraturhus Delprosjekt HC - heis og ventilasjon! 8 HÅRS 2013 Arkivnr. I S T Saksh./^K;CL)!!SO Eksp. Iverksetjar

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer