Slik har vi det i Hol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Hol kommune 2009 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding av Hol kommunes 6 OL-deltakere

2 INNLEDNING I 2009 er det vedtatt og igangsatt store prosjekter. Renovering av Hol ungdomsskole er det største kommunale byggeprosjektet med oppstart i De fleste planlagte driftstiltak og investeringstiltak er gjennomført. Brukerundersøkelser viser at kommunen sin tjenesteproduksjon er svært god. Statistikk viser at ressursinnsatsen i form av personalinnsats og økonomisk innsats er langt over landsgjennomsnittet. Hol kommune har fortsatt solid økonomi, men netto driftsresultat er betydelig svakere i meldingsåret enn i Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2009 på 11,8 mill. kr ble et år med svekket driftsresultat og økt lånegjeld. Skatteinngangen i meldingsåret er 4,0 % lavere enn i Hol kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder skatt pr. innbygger, og bidrar med flere millioner kroner til andre kommuner gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. I 2009 var nettoinntektene fra energisektoren 134,3 mill. kr. Merinntektene fra energisektoren var på 19,5 mill. kr. I tråd med budsjettet ble det avsatt 11,1 mill. kr av energiinntektene til disposisjonsfond. Alle etater og avdelinger har vist god budsjettdisiplin i Dyktige tilsatte er suksessfaktoren for å skape gode tjenester og fornøyde brukere. Det er god grunn til å takke de ansatte for deres innsats i året som har gått. Energisektoren gir gode inntekter til Hol kommune Hol, april 2010, Erik Kuapang, ordfører Lars Ole Skogen, Rådmann

3 VIKTIGE BEGIVENHETER Her er noen eksempler fra store og små begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2009: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte Geilotun Norsk Fjellmatsenter ble besluttet lagt til Geilo Byggestart av Geilo kulturkirke Det ble arrangert NM i folkemusikk og landskappleik på Geilo Stolsvassdammen ble ferdigstilt Nye Gjeilegutu ble ferdigbygd Reguleringsplan for Geilo sentrum vedtatt Gatebruksplanen for Geilo ble vedtatt Hol ungdomsskole flytter i brakker mens skolen bygges om Geilo bibliotek flytter i brakker Trafikksikkerhetsplan for Hol kommune ble vedtatt Ny undergang ved Gullstein - Eima ble bygd Nasjonalparkforvalter for Hallingskarvet nasjonalpark etablert på Geilo Asylmottak for enslige mindreårige etablert på Kongshaugen Den første nederlandske familien kom flyttende til kommunen gjennom tilflyttingsprosjektet Åpning av barnehageavdeling i Dagali Hol kommunes Kulturpris ble tildelt Marit Endrestøl Hol kommunes kultur- og idrettsstipend ble tildelt Espen Wensaas og Hege Bøkko Kulturminneåret ble markert med arrangement der Hol kommune stod ansvarlige: - Gjeilo 794 den Bergensbanen 100 år, veterantoget ankom Geilo stasjon Bergensbanen 100 år Spor i 100 år - fra Rallar til Signatur - Hovet skole ryddet husmannsplasser og mottok pris Kronprinsparet besøkte Geilotun Feiring Bergensbanen 100 år

4 SAMFUNNSPERSPEKTIVET POLITISK VIRKSOMHET Kommunestyremøtene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer, møteprotokoller og lydfiler blir lagt ut på kommunens internettsider Utvikling av antall saker i perioden :

5 Det finnes grendeutvalg i alle bygdene. Disse er mer eller mindre aktive ettersom hvilke saker som skal behandles. I 2009 har grendeutvalget i Skurdalen engasjert seg særlig i boligbygging, og alle grendeutvalgene har deltatt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Langsiktig og bærekraftig bruk av ressurser Det ble gjennomført folkemøter i alle grendene og på Geilo høsten 2009 for å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal inneholde de langsiktige målene for utvikling av kommunen. I denne sammenhengen ble det også gjennomført en innbyggerundersøkelse (spørreundersøkelse). Resultatene i innbyggerundersøkelsen viser at svært mange er fornøyde med å bo i Hol kommune. Særlig tjenestene innenfor helsevesenet skårer høyt. Det generelle tjenestenivået i kommunen er høyt, og innbyggerne er tilfredse også med grunnskoletilbudet, kvaliteten i barnehagene, med servicetorget og med mulighetene til friluftsliv. Hol kommune skårer tydelig over landsgjennomsnittet som et trygt sted å bo og vokse opp i. Innbyggerne er fornøyde med helsevesenet i kommunen, her settes svineinfluensavaksine

6 I arbeidet med kommuneplanen er det imidlertid av interesse å se hva innbyggerne ikke er fornøyde med, for å kunne rette på det. Innbyggerne er mindre fornøyde med mulighetene i kommunen til å skaffe seg bolig/leilighet eller boligtomt. Mange kommenterer at det legges for stor vekt på hytteutbygging i forhold til boligbygging, og at oppfølging av boplikten er viktig for å få boliger på markedet. Innbyggerne er heller ikke fornøyde med kollektivtilbudet eller standarden på hovedfartsårene gjennom kommunen. I 2009 ble det utarbeidet en regional klimaplan for Hallingdal og Valdres. Planen har vært til høring i Hol kommune og kommer til vedtak i Det samla klimautslippet innenfor kommunens grenser er ca tonn CO2-ekvivalter i året. Dette utgjør 0,097 % av Norges samla CO2-utslipp, men er høyt over landsgjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken. Det største potensialet for reduksjon av klimautslipp i Hol kommune ligger i Redusert veitrafikk Overgang fra bruk av olje /kull til biobrensel Mer klimaoptimalt landbruk Overføring av veitrafi kk til jernbane kan redusere CO2-utslipp Arbeidet med Fylkesdelplan for Hardangervidda fortsatte i Dette er en regional plan for alle kommunene rundt Hardangervidda. I 2009 ble det arrangert

7 to åpne orienteringsmøter i vår kommune om planen. Planen forventes vedtatt av Fylkestinget i 2011 og skal sluttgodkjennes av Miljøverndepartementet. Hol kommune er en stor hyttekommune. Det ble i 2009 gitt igangsettelsestillatelse til 32 nye hytter. Til sammen er det nå 5387 hytter i Hol kommune. I tillegg til hyttene kommer alle fritidsleilighetene som er bygd. Trivsel og gode levekår Senere års folketellinger i Hol viser at kommunen har en netto fraflytting hadde Hol 4422 innbyggere. Kiting på Haugastøl Kommunestyret i Hol gjorde i desember vedtak om at unge boligsøkende under 35 år skal få et tilskudd på kr ved førstegangsetablering i egen leilighet/bolig i kommunen. Det ble lagt fram en boligutredning i 2009, og kommunestyret vedtok at kommunen skal innta en aktiv rolle for utvikling av nye boligfelt i kommunal regi. I dag er det ledige tomter i kommunale boligfelt i Sudndalen, Hovet og i Holet. Kommunen skal arbeide aktivt med tilrettelegging av tomter i Dagali, Skurdalen og på Geilo. Kommunestyret vedtok å gi bort gratis boligtomter i det kommunale reguleringsfeltet på Haugastøl. Høgehaug boligfelt

8 Arbeidet som startet i 2008 med å kontrollere boplikten i Hol kommune, fortsatte gjennom hele Flere saker er behandlet, og hus er lagt ut for salg eller tilflyttet med fastboende. Ca 60 saker er under arbeid og blir fulgt opp. Hol kommune har, sammen med de øvrige hallingdalskommunene etablert et tilflyttingsprosjekt med personer fra Nederland, Belgia og Tyskland. I september kom den første nederlandske familien flyttende til Hol kommune (Holet). Kommunal trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i Hol kommune søkte i 2009 om regionale midler til trafikkutbedring ved Hovet skole et tiltak som skal utføres i I 2009 bygde Statens Vegvesen fartsdumper på fylkesvei 40 gjennom Skurdalen etter oppfordring fra grendeutvalget. Kommunens største tettsted, Geilo, er inne i en omfattende endring. Reguleringsplanen for Geilo sentrum ble vedtatt i januar 2009 etter mange års arbeid. Av større prosjekt er det bare Geilogården (gamle Geilo vandrehjem) som har kommet i gang.

9 I 2009 ble gatebruksplan for Geilo vedtatt. Den gjennomføres av Hol kommune med bidrag fra private utbyggere. Arbeidet startet høsten 2009 med grunnarbeid i Geilovegen vest, og fortsetter med selve gateløpet våren Byggingen av Geilo kulturkirke startet i Hol kommune har bevilget kr 30 mill til prosjektet. Byggherre er Hol kirkelige fellesråd. Geilo sentrum Reguleringsplanen for ny Øyo-undergang ble vedtatt i 2009, og arbeidet med prosjektering og grunnerverv startet. Utbyggingen skjer i Det ble arbeidet med en reguleringsplan for skoleområdet på Geilo. Statens Vegvesen har satt som krav at Hol kommune skal utarbeide en tematisk avkjørselplan for riksvei 7 øst for rundkjøringa. Dette arbeidet er startet opp og fullføres våren Hol kommune startet arbeidet med en kommunal reguleringsplan på Geilomoen Lund gård for å kunne bygge en ny barnehage der. Reguleringsarbeidet forventes ferdig i Bygging av Geilo kulturkirke

10 Kommunedelplanen for Geilo var ute på høring. Det kom inn 50 høringsuttalelser. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde 17 innsigelser og Statens vegvesen 4 innsigelser til planforslaget. Det ble arbeidet med å finne løsninger på disse innsigelsene. Det forventes at planen blir vedtatt i Hol kommune ansatte en egen prosjektleder for Geilo nasjonalparklandsby. Det arbeides med å gjøre nasjonalparkverdiene kjent for innbyggerne. Prosjektet skal også samarbeide med andre aktører om reiselivsutviklingen i kommunen. G E I L O N A S J O N A L P A R K L A N D S B Y Det har blitt arbeidet med reguleringsplaner som gjelder bygdene i Styret i Dagali flyplass står som prosjekteier av en ny reguleringsplan for Dagali flyplass med Svangtjønn. Det er utarbeidet et planprogram med forskjellige mulighetsscenarier for reguleringsplan for Nerolsjordet i Holet. Lokal næringsutvikling Hol kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune og kan gi bistand i forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, prosjekter med mer. Hol kommunes egen støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling er tiltaksfondet.

11 Det ble i 2009 gitt tilskudd fra tiltaksfondet til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen kr , bl.a. til Fagerli leirskole, Hallingkost, Kleivi Næringspark, Geilo Ride- og Kjøreklubb, IceFestival, Ingers Kro, Geilolia AS og Birkelund Camping. Reiselivet har stor økonomisk betydning for både Geilo og hele Hol-samfunnet. Den direkte omsetningen beløper seg til ca 1,1 milliard årlig. Reiselivet utgjør ca 700 faste arbeidsplasser. Hol kommune har støttet reiselivet gjennom tilskudd til Norsk Matglede, jubileumsvideo til dr Holms hotell, nasjonalparkutsikten ved Geilolia, løypekjøring og skibussen på Geilo. Det er plass til både store og små gründere og investorer som ønsker å etablere seg i Kleivi Næringspark i fremtiden. Her investeres det i infrastruktur og økt areal. Veksthus Geilo skal stimulere til nyetableringer og bedriftsnettverk. Det ble i 2009 satt i gang arbeid med å etablere fysisk et kompetansemiljø innen reiseliv, naturforvaltning, nasjonalparklandsby, kulturformidling, fjellmat m.m. i reiselivssenteret og gamle posten på Geilo. Isfestivalen på Kikut

12 Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning for å starte og drive egen virksomhet. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet for etablerere. Vinn Vinn prosjektet som har pågått siden 2007, ble avsluttet i Tilrådingen i sluttrapporten er at arbeidet videreføres på regionalt og kommunalt nivå. Hol kommune har opprettet en stilling som er øremerket arbeid og aktivitet rundt dagsenteraktiviteten i kommunen. Dialog og lokal medvirkning Hol kommune har mange frivillige lag og organisasjoner som gjør en stor innsats på mange områder, særlig overfor barn- og unge. I alt 37 lag og organisasjoner mottok i 2009 et samlet driftstilskudd fra kommunen i størrelsesorden kr søkere fi kk innvilget prosjekttilskudd til kulturelle aktiviteter på til sammen ca kr , og fra arrangementsfondet ble det tildelt kr til 3 arrangementer. Hol har inngått avtale om å være MOT-kommune (holdningsskapende arbeid for barn og unge). Tiltaket settes i gang i Kor i Høve er et av mange aktive lag, her fra kabbaré Hol kommune gir store bidrag til arbeidet med stier og løyper. Løypeområdene er svært ulike i organisasjon, arbeidsmetoder og finansiering

13 TJENESTEPERSPEKTIVET OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Frisklivskoordinatoren i kommunen jobber både med brukere i helse, barnehage og skoler, samt med ansatte og idrettslag. Kommunen som samfunnsaktør skal legge til rette for og sette fokus på kosthold, livsstil og trim. Oppussing av dagsenteret på Steensheim ble nesten ferdigstilt i 2009, og deler av senteret er tatt i bruk. Dagsenteret skal gi et bedre aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Etter sykdom, skader eller rusmisbruk, er det viktig å få hjelp til å komme tilbake til best mulig deltaking og likestilling i samfunnet. Avlastnings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen skal ha høy faglig kvalitet. Dette blir ivaretatt gjennom en egen rehabiliteringsplan som skal være ferdig rullert i april Hol er en turistkommune med tidvis mangedobling av folketallet. Legesenteret på Geilo ble utvidet i 2008 og er dimensjonert for det befolkningsgrunnlaget som til enhver tid befinner seg i kommunen.

14 Temaplan for framtidige pleie- og omsorgstjenester ble vedtatt i kommunestyret i november Oppfølging av vedtaket er påbegynt, men det var ikke rom for å innarbeide planen i budsjett for Det blir stadig flere eldre og flere kronikere i kommunen. Dette sammen med endret organisering i helsevesenet nasjonalt, betyr stort fokus og stort press på helsetjenestene i framtiden. Fysisk aktivitet i skolen er i tillegg til kroppsøvingsfaget økt med to timer i uka på trinn ved alle barneskolene fra Skolene samarbeider med eksterne parter om dette tilbudet, for eksempel idrettslag. Digital kompetanse er fortsatt satsingsområde i skolen. Flere SMART-boards er på plass ved alle skolene, og kompetansen i bruken av disse er økt ved kursing. Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter åpnet barnehageavdeling i Dagali i de tidligere lokalene. Geilo bibliotek flyttet inn i brakker i Det er nedsatt styringsgruppe for planlegging og prosjektering av nytt bibliotek. Brukerundersøkelser Hol kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere fagfelt for å kunne forbedre tjenestene til innbyggerne. De fleste undersøkelsene er utviklet av KS og Toving av påskeegg, nyåpnet barnehageavdeling i Dagali

15 resultatene er offentlige, Undersøkelsene gjør det også mulig å sammenlikne seg med et landsgjennomsnitt. I 2009 ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse innen byggesak. Målet var å oppnå landsgjennomsnittet på 4,5 (Skala 1 6 hvor 6 er svært fornøyd). Resultatene ble som vist i tabellen. Resultatene ligger over landsgjennomsnittet på alle områder. Resultatene vil bli brukt til ytterlige forbedringer av tjenesten. Undersøkelsen vil også bli gjennomført i 2010.

16 RESULTATOPPNÅELSE ANDRE MÅL Byggesaksavdelingen hadde også i 2009 et travelt år, men med full bemanning og innleid konsulenthjelp ble saksbehandlingsfristene overholdt i de fleste saker. Hol kommune innførte i 2009 ByggSøk som er en elektronisk måte å sende en byggesøknad på. Hol kommune gjennomfører tilsyn med ulovlige byggesaker. Alle ulovligheter som er meldt inn i 2009, er fulgt opp. I tillegg utfører kommunen et egeninitiert tilsyn med utvalgte byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen gjennomfører tilsynet. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 29 klager etter plan- og bygningsloven fra Hol kommune. Det var bare Drammen av alle kommunene i Buskerud som hadde flere. Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 25 saker (86,2 %). Dette er en bedring fra fjoråret og tyder på en god og forsvarlig saksbehandling. I 2009 ble det arbeidet med 47 regulerings- og bebyggelsesplaner. Det ble vedtatt 12 regulerings- og bebyggelsesplaner i private planer ble avslått. Skal du bygge? Fint om du har gårds- og bruksnummer klart når du henvender deg til servicetorget.

17 I 2009 ble det søkt om 45 delinger av eiendom. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Flere saker må behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Saksbehandlingen har ingen lovpålagte frister og har vært lang i Hol kommune. Det er et mål for 2010 at saksbehandlingen ikke skal overskride 4 måneder. Det har vært en kraftig nedgang i antall kartforretninger de tre siste årene. Antall rekvisisjoner i 2009 var 118, av dette var det 25 seksjoneringssaker. Avholdte kartforretninger er 165. Hol ungdomsskole flyttet inn i brakkerigg sommeren Brakketilværelsen varer til sommeren Ombygginga går etter planen. Hol kulturskole har våren 2009 kjørt nytt danseprosjekt med Dans med Simon, men fra høsten 2009 har skolen egen danselærer. Påmeldingene til dette er stor. Språk- og leseplan for barnehager og skoler ble ferdig våren 2009, og presentert for alle parter. Denne har alle skoler og barnehager startet innføringen av og skolering er også startet.

18 Ungdommens Kulturmønstring ble gjennomført for 6.gang i egen regi. Det var god oppslutning også denne gangen med 28 deltakere. Fritidsklubbtilbudet er nærmest uendret i I løpet av 2009 er juniorklubben på Geilo flyttet til Skarvet Ungdomskafé. Tiltaket er godt besøkt. I tillegg har etaten ansvar for drift av fritidsklubb i Hovet og juniorklubb i Hol. UKM Lokale kunstnere har de siste somrene vist sine kunstverk i låven på Geilojordet. Geilojordet fi kk et lekeapparat for de yngste i juni Det er planer for videreutvikling av området i samarbeid med Geilojordets Venner og Geilo Legesenter. Det er arbeidet med Hol i 100 år, bind III, i 2009, med sikte på utgivelse før jul i Utstilling på Geilojordet

19 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Det er igangsatt et prosjekt for å utarbeide en lokal arbeidsgiverstrategi for Hol kommune fram mot Utgangspunktet er arbeidsgiverstrategien til Kommunenes Sentralforbund (KS) uttrykt i heftet Stolt og unik. Prosjektet er et samarbeid mellom administrasjonen og politikerne i Hol. Hol har en utfordring med rekruttering av kvalifiserte medarbeidere på flere fagområder. Kommunen har ulike stimuleringstiltak slik som tilbud om kommunal bolig, flyttegodtgjøring og stipendordning. I 2009 har Hol kommune hatt mangel på kvalifiserte lærere, sykepleiere og ingeniører. Innenfor helse- og sosialetaten har kommunen bidratt med en representant i en regional rekrutteringspatrulje innenfor helsearbeiderfaget. Sammen med de øvrige Hallingdalskommunene har patruljen gjennomført rekrutteringsturneer i 10. klasse og aktuelle videregående klasser. Rekrutteringspatruljen har vært en suksess og har medført økt interesse og rekruttering til helsearbeiderfaget. I februar 2009 reiste representanter for Kultur- og oppvekstsetaten til karrieredagen på Høgskolen i Telemark med tanke på rekruttering. Resultatet ble tilsetting av én lærer ved Geilo skole. Kommunen har gode seniorpolitiske tiltak.

20 Hol en attraktiv bo- og arbeidskommune Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har 4500 innbyggere. Kommunens største tettsted er GEILO som har fått status som nasjonalparklandsby. Kommunen kan tilby et trygt og godt opp vekstmiljø med god barnehagedekning og oversiktlige skolemiljø. På fritiden er det tilbud på flere aktiviteter for de yngste, som kor/korps, idrettsklubber, ungdomskafé, kino, sandvolleyball, skateboardanlegg og alpinbakker. De voksne vil finne en godt utbygd handelsnæring, treningssenter/spa og kafeer. I nabokommunen Ål er det et regionalt kulturhus med tilbud på konserter og teater. I Hol bygges det en ny kulturkirke. Kommunens beliggenhet ved foten av Hallingskarvet og Hardangervidda nasjonalpark gjør mulighetene for jakt og friluftsliv svært gode. I nærområdene er det godt tilrettelagt med preparerte skiløyper og turstier, samt sykkeltraseer. Når det frister med en bytur er det gode tog- og bussforbindelser til både Oslo og Bergen. Her er det frisk luft, god plass, ingen bilkøer og en stabil vinter. Hol kommune har store inntekter fra kraftutbyggingen i kommunen. Det gjør at Hol kommune har et svært godt utbygd tjenestetilbud. Dette vil du nyte godt av både som innbygger og som ansatt i kommunen. Vi har et stabilt arbeidsmiljø med en god kombinasjon av yngre og eldre medarbeidere. Alt dette er vi klar til å dele med deg, dersom du fatter interesse for en karriere innenfor pleie- og omsorg, undervisning og teknisk områder. TA KONTAKT! H O L N A S J O N A L P A R K KOMMUNE KONTAKTINFORMASJON HOL KOMMUNE: Tlf Fax Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8

21 ØKONOMIPERSPEKTIVET Hol kommune går i 2009 ut med et svekket driftsresultat og økt lånegjeld. Skatteinngangen målt i forhold til 2008 er på -4,0 pst. Regnskapsmessig resultat for Hol i 2009 er likevel positivt og, som så ofte før, takket være inntektene fra kraftomsetningen. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN I gjeldende kommuneplan heter det: Kommuneplanen legger opp til at den kommunale tjenesteytingen minst skal opprettholdes på dagens nivå. I tillegg åpnes det for å vurdere nye oppgaver og tilskuddsordninger. Samtidig ligger målsettingen om å styrke kommunens økonomiske handlefrihet fast - slik den har gjort på hele nittitallet. Konsekvensene av dette vil samlet sett innebære nedprioriteringer på områder som ikke ligger innenfor planens satsingsområder, eller å styrke inntektssiden gjennom å øke skatteinntektene. All statistikk viser at Hol kommune har et godt tjenestetilbud og en god økonomisk handlefrihet. Dette har vært mulig gjennom vekst i skatteinntekter og kraftomsetning samtidig som lånegjeld og derav følgende kapitalutgifter, har vært på et akseptabelt nivå. Årene kan vise til en god økonomisk periode som har gjort det mulig å følge opp intensjonene i kommuneplanen. Regnskapsåret 2009 bærer på sin side preg av en utvikling med økte driftsutgifter, reduserte driftsinntekter (hovedsakelig skatt på inntekt og formue) og økt lånegjeld.

22 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Resultat eksterne finanstransaksjoner Hol kommune har et restriktivt finansreglement som ikke gir rom for plassering i annet enn i bank. Renter av bankinnskudd i 2009 ble kr 5,4 mill. lavere enn budsjettforventningene og skyldes noe lavere rentenivå enn forutsatt. Totalt sett ble det en budsjettsvikt for de eksterne finanstransaksjoner med 4,8 mill. kr i Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlingsrom. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Hol kommune reduserte sitt netto driftsresultat fra kr 55,2 mill. i 2008 til kr 17 mill. i 2009, dvs. at netto driftsresultat er 4,2% av driftsinntektene i Hol har likevel en solid økonomi med god likviditet. Resultatet i 2009 kan tyde på at det er en negativ utvikling på gang. Utfordringen framover blir å gjennomføre de prioriteringer som er nedfelt i de overordnede styringsdokumentene på en slik måte at kommunen kan opprettholde sitt gode økonomisk handlingsrom. Fond Hol kommune har tilsynelatende god likviditet gjennom stadig økende fondsbeholdninger. Fra 2008 til 2009 er det en netto økning på kr 6,3 mill. Totalt er fondskapitalen på kr 219,5 mill. Det ligger en del bindinger i fondskapitalen både fra kommunestyret og fra utenomliggende forhold.

23 Lån Hol har en stigende lånegjeld. I 2009 ble det tatt opp lån på kr 86,5 mill. Figuren viser den faktiske lånegjeldsutviklingen for Hol kommune de siste 5 år. Det ble tatt opp lån på slutten av 2005 og 2007, og kapitalutgiftene økte først i de påfølgende år. Det samme vil skje i 2010 da låneopptaket i 2009 skjedde i desember dette året. Med høy lånegjeld er Hol mer følsom for rentesvingninger noe som påvirker det økonomiske handlingsrommet. Ønsker du å lese hele årsmeldingen eller årsregnskapet 2009 for Hol kommune, finner du det på

24 Ser du hvor dette er, og når det er tatt? Svaret finner du ved å gå inn på nettsiden til Hol kommune: under kultur og fritid, gamle Hol. Kontaktinformasjon Hol kommune: Tlf: Faks Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8 Produksjon: Kreator Kommunikasjon AS, Geilo - Design: Puredesign. Foto: Bjørn Furuseth, Elin Holvik, Finn Johnsen, Øystein Kristiansen, Beate Gudbrandsgård, Katrine Torkelsen (7,5 5-10)

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer