Slik har vi det i Hol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Hol kommune 2009 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding av Hol kommunes 6 OL-deltakere

2 INNLEDNING I 2009 er det vedtatt og igangsatt store prosjekter. Renovering av Hol ungdomsskole er det største kommunale byggeprosjektet med oppstart i De fleste planlagte driftstiltak og investeringstiltak er gjennomført. Brukerundersøkelser viser at kommunen sin tjenesteproduksjon er svært god. Statistikk viser at ressursinnsatsen i form av personalinnsats og økonomisk innsats er langt over landsgjennomsnittet. Hol kommune har fortsatt solid økonomi, men netto driftsresultat er betydelig svakere i meldingsåret enn i Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2009 på 11,8 mill. kr ble et år med svekket driftsresultat og økt lånegjeld. Skatteinngangen i meldingsåret er 4,0 % lavere enn i Hol kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder skatt pr. innbygger, og bidrar med flere millioner kroner til andre kommuner gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. I 2009 var nettoinntektene fra energisektoren 134,3 mill. kr. Merinntektene fra energisektoren var på 19,5 mill. kr. I tråd med budsjettet ble det avsatt 11,1 mill. kr av energiinntektene til disposisjonsfond. Alle etater og avdelinger har vist god budsjettdisiplin i Dyktige tilsatte er suksessfaktoren for å skape gode tjenester og fornøyde brukere. Det er god grunn til å takke de ansatte for deres innsats i året som har gått. Energisektoren gir gode inntekter til Hol kommune Hol, april 2010, Erik Kuapang, ordfører Lars Ole Skogen, Rådmann

3 VIKTIGE BEGIVENHETER Her er noen eksempler fra store og små begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2009: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte Geilotun Norsk Fjellmatsenter ble besluttet lagt til Geilo Byggestart av Geilo kulturkirke Det ble arrangert NM i folkemusikk og landskappleik på Geilo Stolsvassdammen ble ferdigstilt Nye Gjeilegutu ble ferdigbygd Reguleringsplan for Geilo sentrum vedtatt Gatebruksplanen for Geilo ble vedtatt Hol ungdomsskole flytter i brakker mens skolen bygges om Geilo bibliotek flytter i brakker Trafikksikkerhetsplan for Hol kommune ble vedtatt Ny undergang ved Gullstein - Eima ble bygd Nasjonalparkforvalter for Hallingskarvet nasjonalpark etablert på Geilo Asylmottak for enslige mindreårige etablert på Kongshaugen Den første nederlandske familien kom flyttende til kommunen gjennom tilflyttingsprosjektet Åpning av barnehageavdeling i Dagali Hol kommunes Kulturpris ble tildelt Marit Endrestøl Hol kommunes kultur- og idrettsstipend ble tildelt Espen Wensaas og Hege Bøkko Kulturminneåret ble markert med arrangement der Hol kommune stod ansvarlige: - Gjeilo 794 den Bergensbanen 100 år, veterantoget ankom Geilo stasjon Bergensbanen 100 år Spor i 100 år - fra Rallar til Signatur - Hovet skole ryddet husmannsplasser og mottok pris Kronprinsparet besøkte Geilotun Feiring Bergensbanen 100 år

4 SAMFUNNSPERSPEKTIVET POLITISK VIRKSOMHET Kommunestyremøtene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer, møteprotokoller og lydfiler blir lagt ut på kommunens internettsider Utvikling av antall saker i perioden :

5 Det finnes grendeutvalg i alle bygdene. Disse er mer eller mindre aktive ettersom hvilke saker som skal behandles. I 2009 har grendeutvalget i Skurdalen engasjert seg særlig i boligbygging, og alle grendeutvalgene har deltatt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Langsiktig og bærekraftig bruk av ressurser Det ble gjennomført folkemøter i alle grendene og på Geilo høsten 2009 for å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal inneholde de langsiktige målene for utvikling av kommunen. I denne sammenhengen ble det også gjennomført en innbyggerundersøkelse (spørreundersøkelse). Resultatene i innbyggerundersøkelsen viser at svært mange er fornøyde med å bo i Hol kommune. Særlig tjenestene innenfor helsevesenet skårer høyt. Det generelle tjenestenivået i kommunen er høyt, og innbyggerne er tilfredse også med grunnskoletilbudet, kvaliteten i barnehagene, med servicetorget og med mulighetene til friluftsliv. Hol kommune skårer tydelig over landsgjennomsnittet som et trygt sted å bo og vokse opp i. Innbyggerne er fornøyde med helsevesenet i kommunen, her settes svineinfluensavaksine

6 I arbeidet med kommuneplanen er det imidlertid av interesse å se hva innbyggerne ikke er fornøyde med, for å kunne rette på det. Innbyggerne er mindre fornøyde med mulighetene i kommunen til å skaffe seg bolig/leilighet eller boligtomt. Mange kommenterer at det legges for stor vekt på hytteutbygging i forhold til boligbygging, og at oppfølging av boplikten er viktig for å få boliger på markedet. Innbyggerne er heller ikke fornøyde med kollektivtilbudet eller standarden på hovedfartsårene gjennom kommunen. I 2009 ble det utarbeidet en regional klimaplan for Hallingdal og Valdres. Planen har vært til høring i Hol kommune og kommer til vedtak i Det samla klimautslippet innenfor kommunens grenser er ca tonn CO2-ekvivalter i året. Dette utgjør 0,097 % av Norges samla CO2-utslipp, men er høyt over landsgjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken. Det største potensialet for reduksjon av klimautslipp i Hol kommune ligger i Redusert veitrafikk Overgang fra bruk av olje /kull til biobrensel Mer klimaoptimalt landbruk Overføring av veitrafi kk til jernbane kan redusere CO2-utslipp Arbeidet med Fylkesdelplan for Hardangervidda fortsatte i Dette er en regional plan for alle kommunene rundt Hardangervidda. I 2009 ble det arrangert

7 to åpne orienteringsmøter i vår kommune om planen. Planen forventes vedtatt av Fylkestinget i 2011 og skal sluttgodkjennes av Miljøverndepartementet. Hol kommune er en stor hyttekommune. Det ble i 2009 gitt igangsettelsestillatelse til 32 nye hytter. Til sammen er det nå 5387 hytter i Hol kommune. I tillegg til hyttene kommer alle fritidsleilighetene som er bygd. Trivsel og gode levekår Senere års folketellinger i Hol viser at kommunen har en netto fraflytting hadde Hol 4422 innbyggere. Kiting på Haugastøl Kommunestyret i Hol gjorde i desember vedtak om at unge boligsøkende under 35 år skal få et tilskudd på kr ved førstegangsetablering i egen leilighet/bolig i kommunen. Det ble lagt fram en boligutredning i 2009, og kommunestyret vedtok at kommunen skal innta en aktiv rolle for utvikling av nye boligfelt i kommunal regi. I dag er det ledige tomter i kommunale boligfelt i Sudndalen, Hovet og i Holet. Kommunen skal arbeide aktivt med tilrettelegging av tomter i Dagali, Skurdalen og på Geilo. Kommunestyret vedtok å gi bort gratis boligtomter i det kommunale reguleringsfeltet på Haugastøl. Høgehaug boligfelt

8 Arbeidet som startet i 2008 med å kontrollere boplikten i Hol kommune, fortsatte gjennom hele Flere saker er behandlet, og hus er lagt ut for salg eller tilflyttet med fastboende. Ca 60 saker er under arbeid og blir fulgt opp. Hol kommune har, sammen med de øvrige hallingdalskommunene etablert et tilflyttingsprosjekt med personer fra Nederland, Belgia og Tyskland. I september kom den første nederlandske familien flyttende til Hol kommune (Holet). Kommunal trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i Hol kommune søkte i 2009 om regionale midler til trafikkutbedring ved Hovet skole et tiltak som skal utføres i I 2009 bygde Statens Vegvesen fartsdumper på fylkesvei 40 gjennom Skurdalen etter oppfordring fra grendeutvalget. Kommunens største tettsted, Geilo, er inne i en omfattende endring. Reguleringsplanen for Geilo sentrum ble vedtatt i januar 2009 etter mange års arbeid. Av større prosjekt er det bare Geilogården (gamle Geilo vandrehjem) som har kommet i gang.

9 I 2009 ble gatebruksplan for Geilo vedtatt. Den gjennomføres av Hol kommune med bidrag fra private utbyggere. Arbeidet startet høsten 2009 med grunnarbeid i Geilovegen vest, og fortsetter med selve gateløpet våren Byggingen av Geilo kulturkirke startet i Hol kommune har bevilget kr 30 mill til prosjektet. Byggherre er Hol kirkelige fellesråd. Geilo sentrum Reguleringsplanen for ny Øyo-undergang ble vedtatt i 2009, og arbeidet med prosjektering og grunnerverv startet. Utbyggingen skjer i Det ble arbeidet med en reguleringsplan for skoleområdet på Geilo. Statens Vegvesen har satt som krav at Hol kommune skal utarbeide en tematisk avkjørselplan for riksvei 7 øst for rundkjøringa. Dette arbeidet er startet opp og fullføres våren Hol kommune startet arbeidet med en kommunal reguleringsplan på Geilomoen Lund gård for å kunne bygge en ny barnehage der. Reguleringsarbeidet forventes ferdig i Bygging av Geilo kulturkirke

10 Kommunedelplanen for Geilo var ute på høring. Det kom inn 50 høringsuttalelser. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde 17 innsigelser og Statens vegvesen 4 innsigelser til planforslaget. Det ble arbeidet med å finne løsninger på disse innsigelsene. Det forventes at planen blir vedtatt i Hol kommune ansatte en egen prosjektleder for Geilo nasjonalparklandsby. Det arbeides med å gjøre nasjonalparkverdiene kjent for innbyggerne. Prosjektet skal også samarbeide med andre aktører om reiselivsutviklingen i kommunen. G E I L O N A S J O N A L P A R K L A N D S B Y Det har blitt arbeidet med reguleringsplaner som gjelder bygdene i Styret i Dagali flyplass står som prosjekteier av en ny reguleringsplan for Dagali flyplass med Svangtjønn. Det er utarbeidet et planprogram med forskjellige mulighetsscenarier for reguleringsplan for Nerolsjordet i Holet. Lokal næringsutvikling Hol kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune og kan gi bistand i forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, prosjekter med mer. Hol kommunes egen støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling er tiltaksfondet.

11 Det ble i 2009 gitt tilskudd fra tiltaksfondet til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen kr , bl.a. til Fagerli leirskole, Hallingkost, Kleivi Næringspark, Geilo Ride- og Kjøreklubb, IceFestival, Ingers Kro, Geilolia AS og Birkelund Camping. Reiselivet har stor økonomisk betydning for både Geilo og hele Hol-samfunnet. Den direkte omsetningen beløper seg til ca 1,1 milliard årlig. Reiselivet utgjør ca 700 faste arbeidsplasser. Hol kommune har støttet reiselivet gjennom tilskudd til Norsk Matglede, jubileumsvideo til dr Holms hotell, nasjonalparkutsikten ved Geilolia, løypekjøring og skibussen på Geilo. Det er plass til både store og små gründere og investorer som ønsker å etablere seg i Kleivi Næringspark i fremtiden. Her investeres det i infrastruktur og økt areal. Veksthus Geilo skal stimulere til nyetableringer og bedriftsnettverk. Det ble i 2009 satt i gang arbeid med å etablere fysisk et kompetansemiljø innen reiseliv, naturforvaltning, nasjonalparklandsby, kulturformidling, fjellmat m.m. i reiselivssenteret og gamle posten på Geilo. Isfestivalen på Kikut

12 Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning for å starte og drive egen virksomhet. Kontoret er lokalisert i Hallingdal Næringshage på Gol, men senteret driver også utadrettet virksomhet for etablerere. Vinn Vinn prosjektet som har pågått siden 2007, ble avsluttet i Tilrådingen i sluttrapporten er at arbeidet videreføres på regionalt og kommunalt nivå. Hol kommune har opprettet en stilling som er øremerket arbeid og aktivitet rundt dagsenteraktiviteten i kommunen. Dialog og lokal medvirkning Hol kommune har mange frivillige lag og organisasjoner som gjør en stor innsats på mange områder, særlig overfor barn- og unge. I alt 37 lag og organisasjoner mottok i 2009 et samlet driftstilskudd fra kommunen i størrelsesorden kr søkere fi kk innvilget prosjekttilskudd til kulturelle aktiviteter på til sammen ca kr , og fra arrangementsfondet ble det tildelt kr til 3 arrangementer. Hol har inngått avtale om å være MOT-kommune (holdningsskapende arbeid for barn og unge). Tiltaket settes i gang i Kor i Høve er et av mange aktive lag, her fra kabbaré Hol kommune gir store bidrag til arbeidet med stier og løyper. Løypeområdene er svært ulike i organisasjon, arbeidsmetoder og finansiering

13 TJENESTEPERSPEKTIVET OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Frisklivskoordinatoren i kommunen jobber både med brukere i helse, barnehage og skoler, samt med ansatte og idrettslag. Kommunen som samfunnsaktør skal legge til rette for og sette fokus på kosthold, livsstil og trim. Oppussing av dagsenteret på Steensheim ble nesten ferdigstilt i 2009, og deler av senteret er tatt i bruk. Dagsenteret skal gi et bedre aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Etter sykdom, skader eller rusmisbruk, er det viktig å få hjelp til å komme tilbake til best mulig deltaking og likestilling i samfunnet. Avlastnings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen skal ha høy faglig kvalitet. Dette blir ivaretatt gjennom en egen rehabiliteringsplan som skal være ferdig rullert i april Hol er en turistkommune med tidvis mangedobling av folketallet. Legesenteret på Geilo ble utvidet i 2008 og er dimensjonert for det befolkningsgrunnlaget som til enhver tid befinner seg i kommunen.

14 Temaplan for framtidige pleie- og omsorgstjenester ble vedtatt i kommunestyret i november Oppfølging av vedtaket er påbegynt, men det var ikke rom for å innarbeide planen i budsjett for Det blir stadig flere eldre og flere kronikere i kommunen. Dette sammen med endret organisering i helsevesenet nasjonalt, betyr stort fokus og stort press på helsetjenestene i framtiden. Fysisk aktivitet i skolen er i tillegg til kroppsøvingsfaget økt med to timer i uka på trinn ved alle barneskolene fra Skolene samarbeider med eksterne parter om dette tilbudet, for eksempel idrettslag. Digital kompetanse er fortsatt satsingsområde i skolen. Flere SMART-boards er på plass ved alle skolene, og kompetansen i bruken av disse er økt ved kursing. Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter åpnet barnehageavdeling i Dagali i de tidligere lokalene. Geilo bibliotek flyttet inn i brakker i Det er nedsatt styringsgruppe for planlegging og prosjektering av nytt bibliotek. Brukerundersøkelser Hol kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere fagfelt for å kunne forbedre tjenestene til innbyggerne. De fleste undersøkelsene er utviklet av KS og Toving av påskeegg, nyåpnet barnehageavdeling i Dagali

15 resultatene er offentlige, Undersøkelsene gjør det også mulig å sammenlikne seg med et landsgjennomsnitt. I 2009 ble det for første gang gjennomført en brukerundersøkelse innen byggesak. Målet var å oppnå landsgjennomsnittet på 4,5 (Skala 1 6 hvor 6 er svært fornøyd). Resultatene ble som vist i tabellen. Resultatene ligger over landsgjennomsnittet på alle områder. Resultatene vil bli brukt til ytterlige forbedringer av tjenesten. Undersøkelsen vil også bli gjennomført i 2010.

16 RESULTATOPPNÅELSE ANDRE MÅL Byggesaksavdelingen hadde også i 2009 et travelt år, men med full bemanning og innleid konsulenthjelp ble saksbehandlingsfristene overholdt i de fleste saker. Hol kommune innførte i 2009 ByggSøk som er en elektronisk måte å sende en byggesøknad på. Hol kommune gjennomfører tilsyn med ulovlige byggesaker. Alle ulovligheter som er meldt inn i 2009, er fulgt opp. I tillegg utfører kommunen et egeninitiert tilsyn med utvalgte byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen gjennomfører tilsynet. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 29 klager etter plan- og bygningsloven fra Hol kommune. Det var bare Drammen av alle kommunene i Buskerud som hadde flere. Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 25 saker (86,2 %). Dette er en bedring fra fjoråret og tyder på en god og forsvarlig saksbehandling. I 2009 ble det arbeidet med 47 regulerings- og bebyggelsesplaner. Det ble vedtatt 12 regulerings- og bebyggelsesplaner i private planer ble avslått. Skal du bygge? Fint om du har gårds- og bruksnummer klart når du henvender deg til servicetorget.

17 I 2009 ble det søkt om 45 delinger av eiendom. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Flere saker må behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Saksbehandlingen har ingen lovpålagte frister og har vært lang i Hol kommune. Det er et mål for 2010 at saksbehandlingen ikke skal overskride 4 måneder. Det har vært en kraftig nedgang i antall kartforretninger de tre siste årene. Antall rekvisisjoner i 2009 var 118, av dette var det 25 seksjoneringssaker. Avholdte kartforretninger er 165. Hol ungdomsskole flyttet inn i brakkerigg sommeren Brakketilværelsen varer til sommeren Ombygginga går etter planen. Hol kulturskole har våren 2009 kjørt nytt danseprosjekt med Dans med Simon, men fra høsten 2009 har skolen egen danselærer. Påmeldingene til dette er stor. Språk- og leseplan for barnehager og skoler ble ferdig våren 2009, og presentert for alle parter. Denne har alle skoler og barnehager startet innføringen av og skolering er også startet.

18 Ungdommens Kulturmønstring ble gjennomført for 6.gang i egen regi. Det var god oppslutning også denne gangen med 28 deltakere. Fritidsklubbtilbudet er nærmest uendret i I løpet av 2009 er juniorklubben på Geilo flyttet til Skarvet Ungdomskafé. Tiltaket er godt besøkt. I tillegg har etaten ansvar for drift av fritidsklubb i Hovet og juniorklubb i Hol. UKM Lokale kunstnere har de siste somrene vist sine kunstverk i låven på Geilojordet. Geilojordet fi kk et lekeapparat for de yngste i juni Det er planer for videreutvikling av området i samarbeid med Geilojordets Venner og Geilo Legesenter. Det er arbeidet med Hol i 100 år, bind III, i 2009, med sikte på utgivelse før jul i Utstilling på Geilojordet

19 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN Det er igangsatt et prosjekt for å utarbeide en lokal arbeidsgiverstrategi for Hol kommune fram mot Utgangspunktet er arbeidsgiverstrategien til Kommunenes Sentralforbund (KS) uttrykt i heftet Stolt og unik. Prosjektet er et samarbeid mellom administrasjonen og politikerne i Hol. Hol har en utfordring med rekruttering av kvalifiserte medarbeidere på flere fagområder. Kommunen har ulike stimuleringstiltak slik som tilbud om kommunal bolig, flyttegodtgjøring og stipendordning. I 2009 har Hol kommune hatt mangel på kvalifiserte lærere, sykepleiere og ingeniører. Innenfor helse- og sosialetaten har kommunen bidratt med en representant i en regional rekrutteringspatrulje innenfor helsearbeiderfaget. Sammen med de øvrige Hallingdalskommunene har patruljen gjennomført rekrutteringsturneer i 10. klasse og aktuelle videregående klasser. Rekrutteringspatruljen har vært en suksess og har medført økt interesse og rekruttering til helsearbeiderfaget. I februar 2009 reiste representanter for Kultur- og oppvekstsetaten til karrieredagen på Høgskolen i Telemark med tanke på rekruttering. Resultatet ble tilsetting av én lærer ved Geilo skole. Kommunen har gode seniorpolitiske tiltak.

20 Hol en attraktiv bo- og arbeidskommune Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har 4500 innbyggere. Kommunens største tettsted er GEILO som har fått status som nasjonalparklandsby. Kommunen kan tilby et trygt og godt opp vekstmiljø med god barnehagedekning og oversiktlige skolemiljø. På fritiden er det tilbud på flere aktiviteter for de yngste, som kor/korps, idrettsklubber, ungdomskafé, kino, sandvolleyball, skateboardanlegg og alpinbakker. De voksne vil finne en godt utbygd handelsnæring, treningssenter/spa og kafeer. I nabokommunen Ål er det et regionalt kulturhus med tilbud på konserter og teater. I Hol bygges det en ny kulturkirke. Kommunens beliggenhet ved foten av Hallingskarvet og Hardangervidda nasjonalpark gjør mulighetene for jakt og friluftsliv svært gode. I nærområdene er det godt tilrettelagt med preparerte skiløyper og turstier, samt sykkeltraseer. Når det frister med en bytur er det gode tog- og bussforbindelser til både Oslo og Bergen. Her er det frisk luft, god plass, ingen bilkøer og en stabil vinter. Hol kommune har store inntekter fra kraftutbyggingen i kommunen. Det gjør at Hol kommune har et svært godt utbygd tjenestetilbud. Dette vil du nyte godt av både som innbygger og som ansatt i kommunen. Vi har et stabilt arbeidsmiljø med en god kombinasjon av yngre og eldre medarbeidere. Alt dette er vi klar til å dele med deg, dersom du fatter interesse for en karriere innenfor pleie- og omsorg, undervisning og teknisk områder. TA KONTAKT! H O L N A S J O N A L P A R K KOMMUNE KONTAKTINFORMASJON HOL KOMMUNE: Tlf Fax Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8

21 ØKONOMIPERSPEKTIVET Hol kommune går i 2009 ut med et svekket driftsresultat og økt lånegjeld. Skatteinngangen målt i forhold til 2008 er på -4,0 pst. Regnskapsmessig resultat for Hol i 2009 er likevel positivt og, som så ofte før, takket være inntektene fra kraftomsetningen. OPPFØLGING AV SATSINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN I gjeldende kommuneplan heter det: Kommuneplanen legger opp til at den kommunale tjenesteytingen minst skal opprettholdes på dagens nivå. I tillegg åpnes det for å vurdere nye oppgaver og tilskuddsordninger. Samtidig ligger målsettingen om å styrke kommunens økonomiske handlefrihet fast - slik den har gjort på hele nittitallet. Konsekvensene av dette vil samlet sett innebære nedprioriteringer på områder som ikke ligger innenfor planens satsingsområder, eller å styrke inntektssiden gjennom å øke skatteinntektene. All statistikk viser at Hol kommune har et godt tjenestetilbud og en god økonomisk handlefrihet. Dette har vært mulig gjennom vekst i skatteinntekter og kraftomsetning samtidig som lånegjeld og derav følgende kapitalutgifter, har vært på et akseptabelt nivå. Årene kan vise til en god økonomisk periode som har gjort det mulig å følge opp intensjonene i kommuneplanen. Regnskapsåret 2009 bærer på sin side preg av en utvikling med økte driftsutgifter, reduserte driftsinntekter (hovedsakelig skatt på inntekt og formue) og økt lånegjeld.

22 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Resultat eksterne finanstransaksjoner Hol kommune har et restriktivt finansreglement som ikke gir rom for plassering i annet enn i bank. Renter av bankinnskudd i 2009 ble kr 5,4 mill. lavere enn budsjettforventningene og skyldes noe lavere rentenivå enn forutsatt. Totalt sett ble det en budsjettsvikt for de eksterne finanstransaksjoner med 4,8 mill. kr i Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlingsrom. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Hol kommune reduserte sitt netto driftsresultat fra kr 55,2 mill. i 2008 til kr 17 mill. i 2009, dvs. at netto driftsresultat er 4,2% av driftsinntektene i Hol har likevel en solid økonomi med god likviditet. Resultatet i 2009 kan tyde på at det er en negativ utvikling på gang. Utfordringen framover blir å gjennomføre de prioriteringer som er nedfelt i de overordnede styringsdokumentene på en slik måte at kommunen kan opprettholde sitt gode økonomisk handlingsrom. Fond Hol kommune har tilsynelatende god likviditet gjennom stadig økende fondsbeholdninger. Fra 2008 til 2009 er det en netto økning på kr 6,3 mill. Totalt er fondskapitalen på kr 219,5 mill. Det ligger en del bindinger i fondskapitalen både fra kommunestyret og fra utenomliggende forhold.

23 Lån Hol har en stigende lånegjeld. I 2009 ble det tatt opp lån på kr 86,5 mill. Figuren viser den faktiske lånegjeldsutviklingen for Hol kommune de siste 5 år. Det ble tatt opp lån på slutten av 2005 og 2007, og kapitalutgiftene økte først i de påfølgende år. Det samme vil skje i 2010 da låneopptaket i 2009 skjedde i desember dette året. Med høy lånegjeld er Hol mer følsom for rentesvingninger noe som påvirker det økonomiske handlingsrommet. Ønsker du å lese hele årsmeldingen eller årsregnskapet 2009 for Hol kommune, finner du det på

24 Ser du hvor dette er, og når det er tatt? Svaret finner du ved å gå inn på nettsiden til Hol kommune: under kultur og fritid, gamle Hol. Kontaktinformasjon Hol kommune: Tlf: Faks Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8 Produksjon: Kreator Kommunikasjon AS, Geilo - Design: Puredesign. Foto: Bjørn Furuseth, Elin Holvik, Finn Johnsen, Øystein Kristiansen, Beate Gudbrandsgård, Katrine Torkelsen (7,5 5-10)

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2011 1 VET DU DETTE OM HOL KOMMUNE? 1. Hvor mange innbyggere er det i Hol kommune? a. ca 4.500 b. ca 10.000 c. ca 2.300 2. Hvilken aldersgruppe

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune Kommuneplan 2018 28 Samfunnsdelen Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! 07.06.2017 Planforum - Andrine Solli Oppegård, ordfører Det jeg skal si litt om 1. Status - hvor vi står

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Kommuneplanens arealdel LØDINGEN KOMMUNE Samfunnsdelen til kommuneplan for Lødingen kommune, 2014-2026: Følgende utfordringer er sentrale i arbeidet med Levende lokalsamfunn Beredskap/sikkerhet - infrastruktur

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE

Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 RESULTATOPPNÅELSE TERTIALRAPPORTER... 3 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN

SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN SKAUN SOM BOKOMMUNE DAGENS STATUS NÆRINGSLIVSDAGEN 01.02.17 VISJON: Skaun kommune -aktiv og attraktiv SOVE være blant de beste bokommunene i Midt-Norge ved utgangen av planperiodenant de OVERORDNA MÅL

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser?

Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? Drømmer du om å bo i naturskjønne omgivelser? NORE OG UVDAL KOMMUNE Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal «Middelalderdalen» kjent for sine flotte gamle bygninger. Vi har ca. 2.550 innbyggere,

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ Oppsummering av høringsuttalelser budsjett 201 6 og H PØ 201 6-201 9 Hørings - instans Lunner kirkelige fellesråd Samarbeids - utvalget ved Kalvsjø Hovedpunkter i høringsuttalelsen Tilfredse med at kirken

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2015 2. TERTIAL Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning. Mål. Planstatus

VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning. Mål. Planstatus Konkurransegrunnlag Områdeplan for Øvre Uvdal VEDLEGG 1 - BESKRIVENDE DOKUMENT Innledning Dette dokumentet er ikke en detaljert kravspesifikasjon, men gir en nærmere beskrivelse av målene for oppdraget,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE...

Detaljer

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen Kommunestyrene i Nord-Østerdal Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2014/4675 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Marit Gilleberg, 62 55 10 44 331.9 --- Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010

Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010 Økonomiplan 2011 2014 Budsjett 2011 Presentasjon 10. november 2010 1 Utgangspunkt Utgifter overstiger inntekter over tid Finansiering av aktivitetsnivå med fondsmidler og momskompensasjon Reservene er

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan i Levanger

Budsjett og økonomiplan i Levanger Budsjett og økonomiplan i Levanger 1 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2 Økonomiplanen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer